ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (1) Με την αριθμ Υ 138/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του των 55, 56 και 57 π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) όπως ισχύει, αποσπάται από ο Θεόδωρος Νικολαΐδης του Μωϋσή, υπάλληλος του Εθνι κού Ιδρύματος Νεότητας (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γεωργίου Πεταλωτή, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό Β και 14 μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας. Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι δόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 16151/ ). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην Υ136/ απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 528/ (τεύχος ΥΟΔΔ) στη σελίδα 3496 στην Α στήλη, στον 17ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται το εσφαλμένο «διορίζεται από » στο ορθό «διορίζεται από ». (Από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Αριθμ Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Η YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207/1999), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Με ταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α 197/2002). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /1282/ «Κα θορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» (Β 473 Β/2003). 3. Την 18957/ πρόσκληση του Υπουργού Πε ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, προς τους εμπλεκόμενους στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου φορείς, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 4. Την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α, 221/2009). 6. Το υπ αριθ. 2198/ έγγραφο του Περιφερει άρχη Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρό σωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 7. Το υπ αριθ. 435/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Κε φαλληνίας, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των Δήμων Ιθάκης, Πυλαρέων και Αργοστολίου. 8. Το υπ αριθ. 388/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Αιτω λοακαρνανίας, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσω πος των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιάδων και Χάλκειας.

2 3554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 9. Το υπ αριθ. 508/ έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των παρα γωγικών ενώσεων, που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και των Περιφερειακών Περιοχών αυτού. 10. Τις 5/2009/115/ και 9/642/ επιστο λές των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσε ων, με τις οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 11. Το 26168/4614/ εισηγητικό σημείωμα της Γε νικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 12. Το 2526/ υπηρεσιακό σημείωμα της Γε νικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 13. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15 παρ. 4γ του ν. 2742/1999 (Α 207) προθεσμία, χωρίς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων καθώς και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Αιτωλοακαρνανίας να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Δι αχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ως εξής: 1. Την Παλαιοκαστρίτου Ιωάννα του Πέτρου, ΠΕ Χημ., Βιολ. Φυσ.υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχε διασμού ΤΦΠ, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλ λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπλη ρωτή τον Πλέσσα Σπύρο του Παναγιώτη, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τον Δάλαρο Βασίλειο του Νικολάου, Δασολόγο, Δ/ντή Δασών Πρέβεζας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Χανδρινό Γεώργιο του Ιάσονα, ΠΕ Διοικητικών. 3. Τον Μπάρτζο Ηλία του Δημητρίου, ΠΕ1 Μηχανικών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, με ανα πληρωτή τον Ατσαλή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 4. Τον Δεληγιάννη Ευάγγελο του Αναστασίου, Δ/ντή Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Σκρέτα Βασίλειο του Σωτηρίου, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 5. Τον Ψαράκη Ιωάννη του Αντωνίου, Αντινομάρχη Αιτ/νίας ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Γρίβα Αντώνιο του Γεωργίου, Νομαρχιακό Σύμβουλο. 6. Τον Ιωάννη Αναγνωστόπουλο του Χρήστου, Δήμαρ χο Ι.Π. Μεσολογγίου, ως κοινό εκπρόσωπο των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιάδων και Χάλκειας, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γαλάνη του Σταύρου, Δήμαρ χο Αιτωλικού. 7. Τον Βασιλόπουλο Γεώργιο του Τηλέμαχου, Δήμαρχο Ιθάκης, ως κοινό εκπρόσωπο των Δήμων Ιθάκης, Πυλαρέ ων και Αργοστολίου, με αναπληρώτριά του την Κωστή ρη Χριστίνα του Αλεξάνδρου, Δημοτική Σύμβουλο. 8. Τον Φραγκούλη Νικόλαο του Γεωργίου, συνταξιούχο συνεταιριστικό υπάλληλο, ως κοινό εκπρόσωπο των πα ραγωγικών ενώσεων, που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και των Περιφερειακών Περιοχών αυτού, με αναπληρωτή τον Δημητρόπουλο Νικόλαο του Κων/νου, Οικονομολόγο. 9. Τον Αναγνόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου, Ιχθυο λόγο Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Κουτσικόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, τμήματος βιολο γίας. 10. Την Κρασακοπούλου Ευαγγελία του Φωτίου, Χημικό Ωκεανογράφο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ευάγγελο του Νικολάου, Βιολόγο Ιχθυ ολόγο. 11. Τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΑΡΧΕ ΛΩΝ), με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λυμπουρίδη του Κωνσταντίνου (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Ανα γνόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλοννήσου Β. Σπορά δων. Η YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207/1999), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Με ταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α 197/2002). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 23537/ «Χαρακτη ρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου» (Δ 621/ ). 3. Την 22692/ πρόσκληση του Υπουργού Περι βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων προς τους εμπλεκόμενους στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλοννήσου Β.Σποράδων φορείς, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 4. Την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Β 221/2009). 6 Το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 7. Τα α) υπ αριθ /10/09/ και β) /17/09/ , έγγραφα του Υπουργείου Εμπο ρικής Ναυτιλίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 8. Το υπ αριθ. 6603/40875/ έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με το οποίο ορίζεται ο εκ πρόσωπος της Περιφέρειας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το υπ αριθ. 2498/ έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας. 10. Το υπ αριθ. 3246/ έγγραφο του δήμου Αλοννήσου, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του δήμου. 11. Τα από και έγγραφα των πα ραγωγικών φορέων της Αλοννήσου, με τα οποία ορίζε ται ο κοινός εκπρόσωπός τους. 12. Τις 09/3272/ και 7/2009/150 επιστολές των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με τις οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 13. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15 παρ. 4γ του ν.2742/99 (Α 207) προθεσμία, χωρίς το Υπουργείο Ανάπτυξης να ορίσει τον εκπρό σωπό του, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Δι αχείρισης Εθνικού Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων, ως εξής: 1. Την Ανδρουκάκη Ευγενία του Δημητρίου, Βιολόγος Περιβαλλοντολόγος, ως Πρόεδρο. 2. Τον Χρυσοχόο Στέλιο του Ιωάννη, ΠΕ Αρχ. Μηχ. ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Κατσίμπα Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα, ΤΕ Μηχανικών. 3. Τον Αθανάσιο Παλαιοκώστα του Χρήστου, υπάλλη λο του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων με Α β., ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μητρόπουλο του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων, Προϊστάμενο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. 4. Τον Τζεφέρη Πέτρο του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανι κών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Αλεξίου Κίμωνα του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 5. Τον Ξηρογιάννη Γεώργιο του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Σκοπέλου, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με αναπληρωτή του τον Δροσάκη Σπυρίδωνα του Δρο σάκη, προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αλοννήσου, Ανθυπασπιστή Λ.Σ. 6. Τον Αθανάσιο Οικονόμου του Δημητρίου, Πολιτικό μηχ. με Α β., Προϊστάμενο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Θεσσα λίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Πολέμαρχου, Περιβαλλοντολόγο με Β β., υπάλληλο του Τμήματος Περιβ/κού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης ΠΕΧΩ Θεσσαλίας. 7. Τον Παπατόλια Απόστολο του Ιωάννη, Νομάρχη Μαγνησίας, ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Μαγνησίας, με αναπληρώτρια την Οικονόμου Αναστασία του Βασιλείου, Αντινομάρχη Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 8. Τον Βλάικο Παναγιώτη του Αποστόλου, καθηγητή, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλοννήσου, με αναπληρωτή τον Καλογιάννη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, αλιέα. 9. Τον Μαλαματένια Θεόδωρο του Ιωάννη, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Αλοννήσου, κοινό εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της Αλοννήσου, με αναπληρωτή τον Ευσταθίου Κωνσταντίνο του Νικολάου, Πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Αλοννήσου. 10. Τον Παράβα Ευάγγελο του Ιωάννη, Βιολόγο ως εκ πρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργα νώσεων (Mom), με αναπληρώτρια την Τούντα Ελένη του Γεωργίου, Βιολόγο, (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207/1999), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Με ταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α197/2002). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /994/2003 «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπου Κερκίνης» (Β 364/ ). 3. Tην υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221/2009). 5. Την 21192/ πρόσκληση του Υπουργού Πε ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων προς τους εμπλεκόμενους στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης φορείς, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 6. Το υπ αριθ. 7644/ έγγραφο του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσω πος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. 7. Το υπ αριθ. 2079/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας. 8. Το υπ αριθ. 96/ έγγραφο του Νομάρχη Σερρών, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νο μαρχίας. 9. Το υπ αριθ. 4/ έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάδειξης της Λίμνης Κερκίνης, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ηράκλει ας, Κερκίνης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Κοιν. Αγκί στρου και Κοιν. Προμαχώνα. 10. Το υπ αριθ. 415/ έγγραφο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σερρών, με το οποίο ορίζεται α) ο κοινός εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και της περιφερειακής ζώνης αυτού, και β) ο κοινός εκπρόσωπος των Αλιευτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

4 3556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 11. Τις από 9/642/ και 6/ επιστολές των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με τις οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 12. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15 παρ. 4γ του ν. 2742/1999 (Α 207) προθεσμία χωρίς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυ ξης να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 13. Το 26168/4614/ εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γής. 14. Το 2526/ υπηρεσιακό σημείωμα της Γε νικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Δι αχείρισης Λίμνης Κερκίνης, ως εξής: 1. Τον Βερβέρη Χαράλαμπο του Τριαντάφυλλου, ΠΕ Χημ, Βιολ. Φυσ.υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τ.Φ.Π, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Πλέσσα Σπύρο του Παναγιώτη, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τον Χοτζούδη Συμεών του Ιωάννη, Δασολόγο, Τμη ματάρχη Δ/νσης Δασών Σερρών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Μαρίνο Διονύσιο του Νικολάου, Δα σολόγο Δασαρχείου Σιδηροκάστρου. 3. Τον Πάτκο Βασίλειο του Παύλου, ΠΕ1 Μηχανικών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Aνάπτυξης, με ανα πληρώτρια την Πασχαλίδου Ιωάννα του Ευγενίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 4. Τον Κωνσταντίνο Παρθενόπουλο του Νικολάου, αρχ/να μηχ. ως εκπρόσωπο Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μαυρουδή του Κωνσταντίνου, Γεωπόνο. 5. Τον Αναστασιάδη Παναγιώτη, του Δημητρίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Ελέγχου Κατασκευής Εργων, Γραφείο Εργαστηρίου Σερρών, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την Σαμολαδά Μαρία του Κωνσταντίνου, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλ λοντος Χωροταξίας της Π.Κ.Μ. 6. Τον Σιαμπίρη Θωμά του Κων/νου, Νομαρχιακό Σύμ βουλο, εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, με αναπληρωτή του τον Πασχαλιά Ευστάθιο του Αποστόλου, Μηχανικό. 7. Τον Παπάζογλου Ευάγγελο του Βασιλείου, Δήμαρχο Πετριτσίου, κοινό εκπρόσωπο των ΟΤΑ Ηράκλειας, Κερ κίνης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Κοιν. Αγκίστρου και Κοιν. Προμαχώνα, με αναπληρωτή τον Ιάκωβο Ιακωβίδη του Σπυρίδωνα, Δήμαρχο Κερκίνης. 8. Τον Ιωακειμίδη Αναστάσιο του Παναγιώτη, κοινό εκπρόσωπο των Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και της περιφερειακής ζώνης αυτού, με ανα πληρωτή τον Ανεσιάδη Αντώνιο του Χαριλάου. 9. Τον Τσελεμπή Βασίλειο του Δημητρίου, κοινό εκπρό σωπο των Αλιευτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι δραστη ριοποιούνται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου, με αναπληρωτή τον Μπάμπη Γεώργιο του Ιωάννη. 10. Τον Χατζηαθανασίου Αρτέμιο του Αναστασίου, Γε ωπόνο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή Καλαϊτζή Χρήστο του Θωμά, Δασοπόνο. 11. Τον Δημαλέξη Τάσο του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία), με αναπληρώτρια την Εμμανουηλίδου Παπασημακοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Χα τζηαθανασίου Αρτέμιος του Αναστασίου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /362/ (ΦΕΚ 126/Β/ ): «Καθορισμός αριθμού μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την /3017/ (ΦΕΚ 1072 Β/2003) απόφαση. 3. Το 15431/ έγγραφο πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. 4. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 5. Τις διατάξεις του 189/2009 π.δ/τος «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 6. Το υπ αρ / έγγραφο του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 7. Το υπ αριθ. 4502/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος Περιφέρειας. 8. Το υπ αριθμ. 3752/ έγγραφο του Νομάρχη Χανίων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. 9. Το υπ αριθμ. 314/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Χανίων με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των Δήμων Θερίσου και Ανατολικου Σελίνου. 10. Το υπ αριθμ. 2212/ έγγραφο του Δή μου Σφακίων με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το υπ αριθμ. 2185/ έγγραφο του Δήμου Μουσούρων με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπός της. 12. Τις από 9/595/ και 5/2009/118/ επιστολές των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Ορ γανώσεων, με τις οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 13. Το 2526/ υπηρεσιακό σημείωμα της Γε νικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 14. Το 26168/4614/ εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου, της Γενικής Γραμμα τείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 15. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15, παρ. 4γ του ν. 2742/1999 (Α 210) προ θεσμία, χωρίς το Υπουργείο Ανάπτυξης να ορίσει τον εκπρόσωπό του, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ως εξής: 1. Τον Γλύτση Εμμανουήλ του Αντωνίου, ΠΕ Περιβαλ λοντολόγων, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τ.Φ.Π., ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με ανα πληρώτρια την Λάγιου Κωνσταντίνα του Βασιλείου, ΠΕ Γεωπόνων Δασολόγων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Την Καργιολάκη Χαρίκλεια του Μιχαήλ, Δασολόγο, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Χανίων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Φωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου, υπάλ ληλο του κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού στη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κρήτης. 3. Τον Γεωργουλάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, ΠΕ1 Μηχανικών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Aνάπτυ ξης, με αναπληρώτρια την Κονταράτου Κυριακή του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 4. Τον Ιωάννου Αναστάσιο του Χρήστου, επιθεωρητή Δασών Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρώτρια την Σκουμπάκη Αγλαΐα του Ελευθερίου, Τμηματάρχη της Δ/νσης Δασών Χανίων. 5. Τον Καρκάνη Νικόλαο του Σπυρίδωνος, Νομαρχιακό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο της Ν.Α. Χανίων, με αναπλη ρωτή τον Κων/νο Γύπαρη του Γεωργίου, Αντινομάρχη. 6. Τον Παπαδερό Ελευθέριο του Μιχαήλ, Δήμαρχο Αν. Σελίνου ως κοινό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Χανίων, με αναπληρωτή τον Τσαπάκο Γεώργιο του Χαραλάμπους, Δήμαρχο Θερίσου. 7. Τον Λύκο Ιωσήφ του Ιωάννη, Δήμαρχο Σφακίων, Πολιτικό Μηχανικό, ως κοινό εκπρόσωπο του Δήμου Σφακίων, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Ανδρέα του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Σφακίων. 8. Toν Αρναντωνάκη Ξενοφώντα του Δημητρίου, Δή μαρχο Μουσούρων, ως εκπρόσωπο του Δήμου Μου σούρων, με αναπληρωτή τον Ανδριάνη Στέφανο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο. 9. Τον Λυμπεράκη Πέτρο του Εμμανουήλ, Βιολόγο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Γαλάνη Αντώνιο του Βασιλείου, Γεωπόνο. 10. Την Γουνάκη Ιωσηφίνα του Στυλιανού, Βιολόγο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Νύκτα Παναγι ώτη του Στεφάνου, Γεωπόνο. 11. Τον Αρνέλλο Ιωάννη του Σωτηρίου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Οικονο μάκη του Δημητρίου (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΑΡΧΕΛΩΝ). Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Λυμπεράκης Πέτρος του Εμμανουήλ. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Aριθμ Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς. H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /995/ (ΦΕΚ 364/Β/ ): «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς». 3. Το 21196/ έγγραφο πρόσκληση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φο ρέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς. 4. Tην υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221/2009). 6. Το υπ αριθ. 1829/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος Περιφέρειας. 7. Το υπ αριθμ. 315/ έγγραφο του Νομάρχη Αχαΐας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 8. Το υπ αριθμ. 1182/ έγγραφο του Νομάρχη Ηλείας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. 9. Το υπ αριθμ. 243/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ηλεί ας με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των Δήμων Βουπρασίας και Λεχαινών. 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο της ΤΕΔΚ Αχαΐας με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των Δήμων Λαρισού και Μόβρης. 11. Το υπ αριθμ. 730/ έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των παραγω γικών φορέων της περιοχής. 12. Τις από 9/642/ και 6/2009/143/ επιστολές των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Ορ

6 3558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) γανώσεων, με τις οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 13. To γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15 παρ. 4γ του ν. 2742/1999 (Α 207) προ θεσμία, χωρίς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 14. Το 26168/4614/ εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γής. 15. Το 2526/ υπηρεσιακό σημείωμα της Γε νικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς ως εξής: 1. Την Στυλογιάννη Αικατερίνη του Χαραλάμπους, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, υπάλληλο της Δ/νσης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Φ.Π., ως εκπρόσωπο του Yπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Γλύτση Μανώλη του Αντωνίου, ΠΕ Πε ριβαλλοντολόγων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τον Βαβλιάρα Παύλο του Ιωάννη, Δασολόγο, Δ/ντή Δασών Ηλείας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Σκαρμούτσου Μαρία του Γεωργίου, Δασολόγο, Τμημα τάρχη Δ/νσης Δασών Αχαΐας. 3. Τον Ρεκουντίνη Γεώργιο του Σπυρίδωνα, ΠΕ1 Μη χανικών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την Γκώγκου Ειρήνη του Δημητρίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 4. Την Φαναριώτου Ιωάννα του Νικολάου, Δρ. Δασο λόγων, υπάλληλο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Τη νιακό Λεονάρδο του Νικολάου, Δρ. Γεωλόγων, Αναπλ. Δ/ντή της Διεύθυνσης Υδάτων της ίδιας ως άνω Περι φέρειας. 5. Τον Αθανασόπουλο Γ. του Βασιλείου, Αντινομάρχη Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, ως εκπρόσωπο της Ν.Α. Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Πετρόπουλο Αθανάσιο του Ιωάννη, Αντινομάρχη Ανάπτυξης. 6. Tον Σερέτη Αντώνιο του Αναστασίου, Δήμαρχο Βου πρασίας, ως εκπρόσωπο της Ν.Α. Ηλείας, με αναπληρω τή τον Βαγγελάκο Γεράσιμο του Αργυρίου, έμπορο. 7. Τον Παπανικολάου Νικόλαο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Λεχαινών, ως κοινό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ηλείας, με αναπληρωτή τον Λεπίδα Ιωάννη του Γρηγο ρίου, Δημοτικό Σύμβουλο Βουπρασίας. 8. Τον Κώστα Καλαϊτζή του Γαρυφάλλου, Δήμαρχο Λαρισού, ως κοινό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Αχαΐας, με αναπληρωτή του τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο του Αντωνίου, Δήμαρχο Μόβρης. 9. Tον Μονόλιθα Αντώνη του Παναγιώτη, Γραμματέα του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κοτυχίου, ως εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή τον Σταμα τόπουλο Δημήτρη του Ανδρέα, Πρόεδρο του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κοτυχίου. 10. Toν Καραβά Νικόλαο του Χρήστου, Περιβαλλο ντολόγο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντακόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Βιολόγο. 11. Τον Θωμά Κουτρούμπα του Κωνσταντίνου, ως εκ πρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Ορ γανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χήρα του Δημητρίου (ΑΡΧΕΛΩΝ Ελληνική Ορνιθολο γική Εταιρεία) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Καραβάς Νικόλαος του Χρήστου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (A 197). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /363/ «Κα θορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» (B 126/ ). 3. Την 21114/ πρόσκληση του Υπουργού Πε ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. 4. Tις διατάξεις της 2876/ απόφασης «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234) 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 6. Το υπ αριθ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο ορί ζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 7. Το υπ αριθ. 4215/ έγγραφο της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 8. Το υπ αριθ. 487/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν.Κεφαλληνίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Δήμων Αργοστολίου, Ελειού Πρόνων, Λειβαδούς και Σάμης και της κοινότητας Ομαλών. 9. Το υπ αριθ. 6/ έγγραφο των Μη Κυβερνη τικών Οργανώσεων. 10. To 2526/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του ΥΠΕΚΑ. 11. Το από εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου Γενικής Γραμματείας Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15 παρ.4γ του ν. 2742/99 (Α 207) προθεσμία, χωρίς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Δι αχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως εξής: 1. Την Λάγιου Κων/να του Βασιλείου, ΠΕ Γεωπόνων Δασολόγων, υπάλληλο του Τ.Δ.Φ.Π. της Δ/σης Περιβαλ λοντικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρώτρια την Γιορταμάκη Ελένη του Γεωργίου, ΠΕ. Χημ. Βιο. Φυσ., υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Την Λύτρα Αννα του Ιωάννη, Δασολόγο, Δ/ντρια Δασών Ζακύνθου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Γραικιώτου Αδαμαντία του Βασιλείου, Δασολόγο, Δ/νσης Αισθητικών Δασών ΥΠΕΚΑ. 3. Τον Ζαφειράτο Ιωάννη του Γεωργίου ΠΕ1 Μηχανι κών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την Αραμπατζή Παρασκευή του Πανα γιώτη, ΠΕ6 Διοικητικού Οικονομικού. 4. Τον Γεράσιμο Ανδρεάτο του Νικολάου, Δ/ντή Τοπι κής Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Κεφαλληνίας, ως εκπρόσω πο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπάρκα του Χρήστου, Προϊστάμενο ΤΥΔΚ της προαναφερομένης Δ/νσης. 5. Τον Γεωργάτο Διονύσιο του Βλασσίου, Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης με ανα πληρωτή τον Γαλιατσάτο Θεόδωρο του Αποστόλου, Αντινομάρχη. 6. Τον Ματιάτο Σπύρο του Διονυσίου, Πρόεδρο της κοινότητας Ομαλών, ως εκπρόσωπο των Δήμων Αργο στολίου, Ελειού Πρόνων, Λειβαδούς, Σάμης και κοινό τητας Ομαλών, με αναπληρωτή τον Ξενάκη Βαλέττα Εμμανουήλ του Σόλωνα, Δήμαρχο Σάμης. 7. Την Καμάρη Γεωργία του Ανδρέα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως ειδικό επιστήμονα, με ανα πληρωτή τον Παπαθανασίου Θεόδωρο του Γεωργίου, Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο. 8. Τον Μαχαίρα Ιωάννη του Δημητρίου, Δρ. Βιολόγο Ηθολόγο, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρώτρια την Γαρμπή Σοφία του Ηλία, Μηχανικός Περιβάλλοντος. 9. Την Ευθυμιάτου Κατσούνη Νίκη του Γεωργίου, Πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως Κεφαλλο νιάς και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με αναπληρώτρια την Μαρία Ντεροζάριο του Λέσλυ, από την ίδια Εταιρεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Κα μάρη Γεωργία του Ανδρέα. Διοικητικού Συμβουλίου Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν.2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της /1283/2003 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (ΦΕΚ 473Β ). 3. Το 53733/ έγγραφο πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δι οικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 4. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 5. Τις διατάξεις του 189/2009 π.δ/τος «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 6. Το υπ αριθμ. 4140/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ορί ζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής. 7. Το υπ αριθμ. 56/ έγγραφο της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων Αττικής. 8. Το υπ αριθμ. 1994/ έγγραφο της ΤΕΔΚ ν. Αττικής, με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι των Δήμων Αχαρνών, Αυλώνα και κοινότητας Κρυονερίου καθώς και των δήμων Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ασπρο πύργου. 9. Τις από , επιστολές Μη Κυβερ νητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με τις οποίες ορίζεται ο εκπρόσωπός τους. 10. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσομένη με το άρθρο 15, παρ. 4γ του ν. 2472/99 (Α 207) προ θεσμία, χωρίς το Υπουργείο Ανάπτυξης να ορίσει τον εκπρόσωπό του. 11. Το 2526/ υπηρ. Σημείωμα της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περι βάλλοντος. 12. Το υπ αριθ /4614/ εισηγητικό ση μείωμα της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου, της Γε νικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ως εξής: 1. Τον Παπαδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, ΠΕ Χημ., Βιολ. Φυσ. υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα ΔΦΠ, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλ λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπλη ρώτρια την Κυριοπούλου Σταυρούλα του Στυλιανού, ΠΕ Αρχ. Μηχ. υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τον Δρούγα Παναγιώτη του Δημητρίου, Δασολόγο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

8 3560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Νικολάου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Δασολόγο. 3. Την Κεφαλίδου Αναστασία του Θεοδώρου, ΠΕ1 Μη χανικών, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Ζαφειράτο Ιωάννη, του Γεωργίου, ΠΕ1 Μηχανικών. 4. Τον Ζάζιαρη Ιωάννη του Νικολάου, Δασάρχη Πάρ νηθας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωτή τον Ζαρείφη Γεώργιο του Αλεξάνδρου, Δασολόγο του Δασαρχείου Πάρνηθας. 5. Τον Κουρή Λεωνίδα του Νικολάου, Νομάρχη Ανατο λικής Αττικής, ως εκπρόσωπο της ΕΝΑΕ, με αναπληρωτή τον Αρκουδάρη Αριστείδη του Κωνσταντίνου, Νομάρχη Δυτικής Αττικής. 6. Τον Φωτιάδη Παναγιώτη του Γεωργίου, Δήμαρχο Αχαρνών, ως εκπρόσωπο των δήμων Αχαρνών, Αυλώνος και Κοινότητας Κρυονερίου, με αναπληρωτή τον Σύρμα Αγγελή του Ιωάννη, Δήμαρχο Αυλώνος. 7. Τον Παππού Χρήστο του Σπυρίδωνος, Δήμαρχο Άνω Λιοσίων, ως εκπρόσωπο των Δήμων Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ασπροπύργου με αναπληρωτή τον Μελετίου Νικό λαο του Ιωάννου, Δήμαρχο Ασπροπύργου. 8. Την Μαρίνα Συμβουλίδου του Αλεξάνδρου, ως εκ πρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Ορ γανώσεων (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης WWF), με αναπληρωτή τον Ματθαίο Καρλαύτη (Φιλο δασική Ένωση Αθηνών). 9. Τον Δημόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Δασο λόγο, Δ/ντή Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, της Γενικής Δ/νσης Δασών, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Mπρόφα Γεώργιο του Λεωνίδα, Δασολόγο. Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Δημόπουλος Κωνστα ντίνος του Ιωάννη. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αριθμ Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας. H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999 άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /1553/ (ΦΕΚ 556/Β/ ): «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας». 3. Το 22694/ έγγραφο πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας. 4. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Aλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009) 5. Τις διατάξεις του 189/2009 π.δ/τος «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221/2009). 6. Τα υπ αριθ Λ30/04/ και 8221.Λ30/05/ έγγραφα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 7. Το υπ αριθμ. 5924/ έγγραφο της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ν.Α.Δωδεκανήσου. 8. Το υπ αριθμ. 1179/ έγγραφο της Κοινότη τας Ολύμπου, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Κοινότητας. 9. Το υπ αριθμ. 616/ έγγραφο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής. 10. Το υπ αριθμ.10319/ έγγραφο της Περιφέ ρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσω πος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 11. Την 09/3272/ επιστολή των Μη Κυβερ νητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με την οποία ορίζουν τους εκπροσώπους τους. 12. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη με το άρθρο 15, παρ. 4γ του ν. 2742/99 (Α ) προθεσμία, χω ρίς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 13. Το 26168/4614/ εισηγητικό σημείωμα της Γε νικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 14. Το 2526/ υπηρεσιακό σημείωμα της Γε νικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας ως εξής: 1. Την Χριστοπούλου Παναγιώτα του Διονυσίου, ΠΕ Χημ.Βιο.Φυς. υπάλληλο του Τ.Δ.Φ.Π. της Δ/νσης Περιβαλ λοντικού Σχεδιασμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Χρυσοχόο Στυλιανό του Ιωάννη, ΠΕ Αρχ. Μηχ. υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τον Βερβέρη Χαράλαμπο του Τριαντάφυλλου, ΠΕ Χημ. Βιο. Φυς. ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Χανδρινό Γεώργιο του Ιάσονα, Διοικητικό Α. 3. Τον Γκανιάτσο Ιωάννη του Αντωνίου, ΠΕ 1 Μηχανι κών, ως εκπρόσωπο του τ.υπουργείου Aνάπτυξης, με αναπληρώτρια την Θανοπούλου Ανδριανή του Ιωάννου ΠΕ6 Διοικ. Οικον. 4. Τον Διακάκη Παναγιώτη του Αποστόλου, Υποπλοί αρχο Λ.Σ., Λιμενάρχη Καρπάθου, ως εκπρόσωπο του τ. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με αναπληρωτή τον Βαρελά Παναγιώτη του Λουκά, Σημαιοφόρο Λ.Σ., Υπολιμενάρχη Καρπάθου. 5. Tον Παταβούκα Νικόλαο του Ευαγγέλου, ΠΕ Μη χανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τμήμα ΠΕΧΩ Δωδ/σου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με αναπληρωτή * *

9 ΦΕΚ 538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3561 τον Ρεϊση Ιωάννη του Μιχαήλ, ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων, υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 6. Την Χριστοδούλου Μαρία του Νικολάου, Νομαρχι ακή Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Ν. Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή τον Καρίκη Ιωάννη του Κων/νου, Νομαρχιακό Σύμβουλο. 7. Τον Κωνσταντίνο Τσαμπανάκη του Μηνά, Πρόεδρο της Κοινότητας Ολύμπου, ως εκπρόσωπό της, με ανα πληρωτή του τον εκάστοτε αντιπρόεδρο της Κοινό τητας. 8. Τον Ερνία Μηνά του Μιχαήλ, ιερέα, ως κοινό εκ πρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δω δεκανήσου, με αναπληρωτή τον Χατζηδάκη Βασίλειο του Μιχαήλ, αγρότη. 9. Τον Μάργαρη Κων/νο του Ιωάννη, Σύμβουλο Δι αχείρισης Θαλάσσιων Πόρων, Προστασίας Περ/ντος και Νησιωτικής Ανάπτυξης ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρώτρια την Κονταξή Χριστίνα του Γεωργίου, Περιβαλλοντολόγο. 10. Τον Παράβα Ευάγγελο του Ιωάννη, Βιολόγο (Mom), ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με αναπληρωτή τον Καστρίτη Αθανάσιο του Γεωργίου, Περιβαλλοντολόγο (Ελληνική Ορνιθολο γική Εταιρεία). Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Μάργαρης Κωνσταντί νος του Ιωάννη. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της F ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (3) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξί ας των ακινήτων και επικειμένων για τις περιοχές του νοτίου τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτο βάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες δια τάξεις (ΦΕΚ Α 90/ ) με τις όμοιες του Ν. 2240/94, συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 153/ ) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατο λικής Αττικής (ΦΕΚ 400Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την 102/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1068/ ). 3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α / ). 4. Το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3212/ Τον Ν. 3469/2006 ΦΕΚ 131Α/ Το Α.Π. 1735/ έγγραφο της ΤΕΔΚΝΑ, απο φασίζουμε: Συγκροτούμε την επιτροπή για τον καθορισμό της αξίας γης και επικειμένων στις περιοχές μελετών εφαρ μογής Πολεοδομικών Σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 στο νότιο τομέα της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Ανατολικής Αττικής ως εξής: Πρόεδρος: Η Ξυνομηλάκη Ελευθερία του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, διευθύντρια Χωροταξίας Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ανατολικής Αττικής με αναπληρωτή τον Καραίσκο Ιωάννη του Γε ωργίου (Α.Δ.Τ. Θ ), τοπογράφο μηχανικό ΠΕ, προ ϊστάμενο του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών. Μέλη: 1. Η Μιχάλογλου Δέσποινα του Σάββα (Α.Δ.Τ. Π066516), τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών με αναπληρώτρια την Καντερέ Γεωργία του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. Χ723378), αρχιτέκτονα μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών. 2. Η Βλάχου Βασιλεία του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών με αναπληρώτρια την Φωτοπούλου Αθα νασία του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ089958), αρχιτέκτονα μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών. 3. Ο Κοντογιάννης Μάριος του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ, αρχιτέκτων μηχανι κός ΠΕ, δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης με αναπληρωτή τον Λιάμη Δημήτριο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ν248972), το πογράφο μηχανικό ΠΕ, δημοτικό σύμβουλο Παιανίας. Γραμματέας: Η Ρουσελιωτάκη Χριστιάνα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), τοπογράφος μηχανικός ΤΕ, υπάλ ληλος του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών με αναπληρώ τρια την Πιτταρά Μαρία του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ρ641263), τοπογράφο μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο του τμήματος Χω ροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών. Ο προσδιορισμός της αξίας γης απαιτείται σε περι οχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως με τις διαδι κασίες του Ν. 1337/83 και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3212/03 από τις αντικειμενικές συνθήκες. Από ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση Νομάρχη. Παλλήνη, 15 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

10 3562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. οικ. 523 Συγκρότηση Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης και Ελέγχου Νομού Σάμου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/Α), όπως ισχύ ουν. 2. Την Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Σάμου αριθ. 166/ «Τροποποίηση και Κωδι κοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου» (ΦΕΚ 1619/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του αρθρ. 13, του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) 4. Τις διατάξεις του αρθρ. 32, παρ. 2 Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α) 6. Τις διατάξεις του αρθρ. 17, του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) 7. Τις διατάξεις του αρθρ. 6, του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση προ καλείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Ν.Α. Σάμου (φορέας 072, ΚΑΕ 0515 κ 0711) ύψους τριών χι λιάδων ευρώ 9. Τα έγγραφα: α) Της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σάμου αρ. 206/ β) Του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων αρ. 34/ με τα οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί τους στην Επι τροπή του θέματος, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε την Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου για την προστασία της υγείας των εκγύμναζα μένων και την ποιότητα των υπηρεσιών των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων, σύμ φωνα με το αρθρ. 9 του π.δ. 219/2006 και ορίζουμε μέλη της, τους: α) Στυλιανή Λάνδρου του Βασιλείου, Προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δευτ/θμι ας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από το Δημήτριο Ριζάκη του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας β) Εμμανουήλ Τριανταφύλλου του Δημητρίου, Εκπαι δευτικό Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου Με σαίου Καρλοβάσου, αναπληρούμενο από τον Ιωάννη Αρχοντούλη του Γεωργίου, Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγω γής αποσπασμένο με Υπουργική Απόφαση στη Δ/νση Α /θμιας Εκπαίδευσης γ) Κάρμεν Κενδρεάνου Κονδύλη του Τράιαν, Προϊ σταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Σάμου, αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Ορφανό του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας δ) Γεώργιο Βασιλείου του Πέτρου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σάμου, αναπληρού μενο από τη Θάλεια Μωραΐτου του Πυθαγόρα, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας ε) τον Ζαφείρη Καγιόπουλο του Ευστρατίου, εκπρό σωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων ανα πληρούμενο από τον Ιωάννη Χατζηνικολάου του Εμ μανουήλ 2. Ορίζουμε γραμματέα για τη γραμματειακή υπο στήριξη της Επιτροπής, την υπάλληλο της Δ/νσης Τουρισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιμόρφωσης και Ισότητας, Γραμματική Δρίνη του Εμμανουήλ, ΤΕ/Διοι κητικού Λογιστικού. 3. Ορίζουμε ως έργο της Επιτροπής, αυτό που περι γράφεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 219/ Ορίζουμε στα μέλη της Επιτροπής να καταβάλλε ται αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, εφόσον λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύουν. 5. Η απόφαση της παρούσας αρχίζει από την ημερομη νία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε προ ηγούμενη Απόφασή μας για το ίδιο θέμα. Σάμος, 16 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ F ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Αριθμ. 374 Ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμελέτης και όλων των υπόλοιπων σταδίων της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ναού Μετα μόρφωσης του Σωτήρος και διαμόρφωση του περι βάλλοντος χώρου». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ α) Το άρθρο 21 του Ν. 3316/05 β) Τα άρθρα του Ν. 2690/99 γ) Την υπ αριθ. 290/09 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου 4) Το έγγραφο 641/ (22762/ ) του Τεχνι κού Επιμελητηρίου Ελλάδας 5) Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει την σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμελέτης και όλων των υπόλοιπων σταδίων της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και διαμόρφωση του πε ριβάλλοντος χώρου», με τα εξής τακτικά μέλη: 1) Δημητρίου Ζωή του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ. ΑΞ , Αρχιτέκτονα Μηχανικό ως Πρόεδρο, 2) Κλεάνθη Μερσίνα του Σπύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αρχιτέκτονα Μηχανικό 3) Μπούμη Αθανάσιο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Σ , Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τα εξής αναπληρωματικά μέλη: 1) Θαλασσινού Γιάννα του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Τοπογράφο Μηχανικό, ως Πρόεδρο, 2) Χριστόπουλο Ευάγγελο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ , Πολιτικό Μηχανικό,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ) Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα του Γεράσιμου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων της επιτροπής καθορίζεται σε τριάντα (30). Μεταμόρφωση, 17 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΜΑΪΤΟΣ F Αριθμ. απόφ. 198/2009 Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκ πόνησης της μελέτης «Μελέτες ρέματος ΚΑΝΑΡΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΗΣ (Πρακτικό της 15/ ) Έχοντας υπ όψη τον Νόμο 3316/2005 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δη μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 21 την με αριθ. Ε12 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί αμοι βών των επιτροπών διαγωνισμού συμβάσεων εκπόνησης μελετών σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 το με αρ. 8712/ έγγραφο της Γενικής Σ/νσης Περιφέρειας Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Σερρών περί διορισμού μελών επιτροπής διαγωνισμού το με αρ. 974/ έγγραφο του Τεχνικού Επι μελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Κεντρ. Μακεδον πις Νο μαρχιακή Επιτροπή Σερρών περί ορισμού εκπροσώπων στην επιτροπή διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα: Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης «Μελέτες ρέματος Καναρά Αγ. Γεωργίου Πρώτης» τους κάτωθι: Α) Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Κ. Σερρών, ως Πρόεδρο, Β) Ζδούμπα Θεοδώρα του Παρίση, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Κ. Σερρών, ως μέλος και Γ) Φανουράκη Ιωάννη του Δημητρίου, Διπλωματούχο Πο λιτικό Μηχανικό, ως μέλος με αναπληρωτές αυτών τους: Α) Μανατδάκη Αλέξανδρο του Στεφάνου, Τοπογράφο Μηχ/κό, υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Κ. Σερρών, ως Πρόεδρο, Β) Σαραντέα Αριστείδη του Νικολάου, Γεωλόγο, υπάλ ληλο της Τ.Υ.Δ.Κ., ως μέλος και Γ) Παπαδοπούλου Σωτηρία του Πολυχρόνη, Διπλωμα τούχο Χημικό Μηχανικό, ως μέλος. Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου Γραμματικοπούλου Μαρία του Παύλου, Πολιτικό Μηχανικό TE, για τη Γραμ ματειακή υποστήριξη της ανωτέρω επιτροπής. Πρώτη, 4 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΛΕΚΚΑΣ F OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την με αριθμό Β145937/ πράξη του Αντι προέδρου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της τ. μετακλητής υπαλλήλου Νικολακάκη Αικατερίνης του Νικολάου με Β βαθμό την 31/8/09, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 32726/1527/ ). Με την με αριθμό B146108/ πράξη του Αντι προέδρου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διαπιστώνεται, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του τ. μετακλητού υπάλληλου Ανδρέα Δούλου του Βασιλείου με Α βαθμό την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 32958/1535/ ). Ο Αντιπρόεδρος Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ (4)

12 3564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. Αριθ. απόφασης 134-13/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet.

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα, 17-2-2012 Αρ. Πρωτ.14247/2594 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 56 /16-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 317/22-5- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα