ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: Fax: Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ α) ην Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) β) ην Ν.3852/2010 γ) ην Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) δ) ηελ αξηζ. 38/ Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ δ) ηελ 23/ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο. ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. 1) Πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ

2 Έθηαζε: θαηάζηεκα επηθαλείαο 49,30η.κ ζε νηθόπεδν εκβαδνύ 1.142,00η.κ Δήκνο: Αζηππάιαηαο Οηθηζκόο: Φώξα Θέζε: Πέξα Γηαιόο Είδνο: Καηάζηεκα 2) Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ. Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη άλη' απηνύ άιινο,

3 βάζεη, εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δύν πξόζσπα εθ ησλ παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ή Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ό ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. 3) Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 30/04/2015, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00π.κ ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα Αζηππάιαηαο. 4) Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα (350,00 ) γηα θάζε κήλα ηνπ πξώηνπ κηζζσηηθνύ έηνπο. 5) Εγγπεηήο Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 6) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. 7) ύκβαζε Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.

4 Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 8) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ. Τν κίζζσκα ησλ εηώλ ησλ επόκελσλ ηνπ πξώηνπ έηνπο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο λόκηκα (ήηνη θαηά πνζνζηό 75%ηεο κέζεο εηήζηαο απμήζεσο ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή, όπσο απηό αλαθνηλώλεηαη από ηελ Εζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία). 9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο Τν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη θάζε κήλα ζε ινγαξηαζκό ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο. 10) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Δεκνζίνπ, Τξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ππνινγηδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ κελ πεξί ρξόλνπ κηθξόηεξνπ ηνπ έηνπο γηα όιόθιεξν ην ρξόλν ηεο κηζζώζεσο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ρξόλνπ, κεγαιύηεξνπ ηνπ έηνπο, ελόο έηνπο ηνπιάρηζηνλ. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ από ηε δηαθήξπμε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο.

5 11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 12) Αλακίζζσζε Τπεθκίζζσζε Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. 13) Επζύλε Δήκνπ Ο δήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο. 14) Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κέρξη θαη ηελ 16/04/2015 ζην βήκα ηεο ΚΩ εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα 15) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:

6 α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ αξκόδηα Δηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 16) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξακκαηεία ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο Τειέθσλν FAX Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη 29/04/2015. Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΝΟΡΜΙΣΗ ΚΟΝΣΑΡΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα