PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT"

Transcript

1 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

2 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ARANĐELOVAC,

3 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT PREDGOVOR Ovaj priručnik namijenjen je svršenim srednjoškolcima za dobro i brzo usvajanje, odnosno ponavljanje gradiva hemije potrebnog za polaganje prijemnih ispita. Cilj mu je da se što jednostavnije i lakše izloži materija koja je sama po sebi prilično kompleksna i obimna, a istovremeno i potreba da se na ovakav način pomogne u realizaciji prijemnog ispita. Pripremanje za prijemni ispit samo pomoću navedenih pitanja i zaokruženih odgovora dugotrajan je i mukotrpan posao, često bez rezultata. Nedostaju tumačenja zašto su baš zaokruženi odgovori tačni. Upravo su ta objašnjenja data u ovom priručniku. Oblasti koje su obuhvaćene spomenute su u meri koliko to zahteva sam ispit. Akcenat je stavljen na gradivo sa kojim su se polaznici imali prilike sresti kroz svoje dosadašnje školovanje. Za izradu priručnika korišćena je obimna literatura, naša lična iskustva i iskustva sa prijemnih ispita. Nadam se da će priručnik biti od koristi i da će ih motivisati u daljem usavršavanju. Autori Zoranka Malešević Marko Petković 3

4 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Hemijski elementi, hemijske formule, jednačine 1. Molekulske formule bakar(ii)-sulfata i plavog kamena razlikuju se za: a) dva molekula vode, b) pet molekula vode, c) sedam molekula vode, d) ne razlikuju se. Molekulska formula bakar(ii)-sulfata je CuSO 4, a plavog kamena, CuSO 4 5H 2O (bakar(ii)-sulfat pentahidrat). 2. Koliko atoma vodonika ima u tri molekula vode? Molekul vode H 2O ima 2 atoma, a tri molekula 3H 2O atoma. Оdgovor: 6 imaju 3 2=6 3. Koja od sledećih supstanci je element? a) Amonijak b) Helijum c) Voda d) Vazduh e) Kriolit Helijum, He je hemijski element; Amonijak je jedinjenje, NH 3; voda, takođe, H 2O; vazduh je smeša; kriolit mineral. 4. Od sledećih elemenata, u vidu molekula, se ne pojavljuje: a) azot b) vodonik c) hlor d) helijum e) fluor 4

5 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Odgovor: d) Jedino elementi 18. grupe PSE se pojavljuju u vidu elemenata, a svi ostali u vidu molekula. 5. Napišite i izjednačite koeficijentima hemijsku jednačinu između kiseonika i vodonika. Оdgovor: 2H 2 + O 2 2H 2O Prilikom pisanja hemijski jednačina broj atoma reaktanata mora biti jedak broju atoma produkata. 6. Koja od sledećih molekulskih formula nije dobro napisana: a) K 2O b) K 2O 2 c) KO d) K 2O 4 K 2O je kalijum(i)-oksid, K 2O 2 je kalijum-peroksid, a KO nije dobro napisana. 7. Ako su atomske mase za gvožđe 56, vodonik 1, ugljenik 12, uran 238 i olovo 206, onda se najviše atoma nalazi u: a) 1g Fe b) 1g HCl c) 1g C d) 1g U e) 1g Pb Hemijski element predstavlja 1 atom tog elementa, a hemijsko jedinjenje je sastavljeno od dva ili više atoma. 8. U kom masenom odnosu su sjedinjeni natrijum, ugljenik i kiseonik u natrijum-karbonatu, ako su atomske mase sa natrijum 23, ugljenik 12 i kiseonik 16? a) 23:6:24 b) 23:12:24 c) 23:6:12 5

6 6 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA d) 23:24:24 e) 23:6:36 Formula natrijum-karbonata je Na 2CO 3 i prema tome 2 23:12:3 16 = 46:12:48, ako skratimo sa 2 dobićemo: 23:6:24 9. Zaokružiti slovo ispred niza supstanci koje su alotropske modifikacije: a) masna soda i soda b) gašeni kreč, negašeni kreč i krečnjak c) gorka so i plavi kamen d) krečnjak, kreda i mermer e) soda i soda bikarbona Odgovor: d) Alotropska modifikacija je pojava da jedna te ista supstanca sa tačno odredjenim hemijskim sastavom, može imati različite fizičko-hemijske osobine i javlja se u različitim oblicima. 10. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl b) sublimacija joda c) sagorevanje sumpora d) topljenje cinka e) sedimentacija praha Mg Sagorevanje sumpora je hemijska promena jer nastaje nova supstanca, a sve ostale promene su fizičke, menja se samo agregatno stanje supstance. 11. Tokom svake hemijske reakcije ukupan broj atoma: a) se menja b) se smanjuje c) se povećava d) ostaje nepromenjen e) ni jedna tvrdnja nije tačna Odgovor: d)

7 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Broj atoma ostaje nepromjenjen jer važi zakon o neuništivosti materije. Struktura atoma i elektronska konfiguracija 12. Broj elektrona u atomu natrijuma ( Na) iznosi: Odgovor: 11 Atomsko jezgro sastoji od protona (p) i neutrona (n). Zbir protona i neutrona u jezgru jednog atoma elementa naziva se maseni broj. Broj protona u jezgru predstavlja atomski broj i on je jednak broju elektrona. Prema tome u atomu natrijuma ima 11 elektrona. 13. Broj neutrona u jezgru atoma 19K 39 je: a) 19 b) 39 c) 20 d) 30 e) 58 Po istom principu, kao prethodni zadatak: Maseni broj =broj protona + broj neutron broj neutrona= 39 19= Broj elektrona u elektronskom omotaču 16S 6+ je: a) 16 b) 32 c) 22 d) 10 e) 26 Odgovor: d) Sumpor ima redni boj 16, znači ima 16 protona i 16 elektrona, a u zadatku je u jonskom obliku +6, znači da ima 6 protona više nego 7

8 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA elektrona, odnosno otpustio je 6 elektrona. Tako da ima 16 6 =10 elektrona. 15. Redni broj elementa elektronske konfiguracije 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 je: a) 5 b) 11 c) 15 d) 30 Elektronska konfiguracija predstavlja raspored elektrona datog atoma po energetskim nivoima, ipodnivoima. broj elektrona vrednost n u podnivou 1s 1 podnivo Sabiranjem elektrona datog atoma po nivoima I podnivoima dobijemo ukupni broj elektrona: = Elemenat koji ima konfiguraciju 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 nalazi se u sledećoj periodi: a) peta b) četvrta c) prva d) treća e) druga Broj periode odgovara broju energetskih nivoa, a broj grupe odgovara broju elektrona u poslednjem nivou. 17. Ako se neki elemenat nalazi u četvrtoj periodi i drugoj grupi, njegov redni broj je: a) 15 b) 25 c) 20 8

9 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT d) 18 e) 12 Elektronska konfiguracija navedenog elementa je: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2. Kad saberemo elektrone = U kojoj grupi periodnog sistema se nalazi elemenat sa rednim brojem 15? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 Odgovor: d) Elektronska konfiguracija elementa je 15E (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ). U posljednjem elektronskog nivou ima 5 elektrona i nalazi se u petoj grupi PSE. 19. Koje su valentne orbitale azota 7 N 14? a) 1s, 2s, 2p b) 2s, 2p c) 1s Оdgovor: b) Valentne orbitale su orbitale iz posljednjeg elektronskog nivoa, a elektronska konfiguracija azota je 7N (1s 2 2s 2 2p 3 ), tako das u valentine ofbitale 2s2p. Hemijska veza 20. Kovalentna veza je prisutna kod: a) KCl b) H 2 c) H 2O Оdgovor: b) Kovalentnu vezu stvaraju atomi sličnih fizički i hemijskih osobina, uglavnom se javlja između nemetala. 9

10 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA 21. Zaokružiti slovo ispred niza u kome su predstavljeni molekuli kod kojh je ostvarena samo polarna kovalentna veza između atoma: a) NH 3, Br 2, O 2, CH 4 b) H 2O, NH 3, HCl, N 2 c) HCl, H 2O, HBr. NH 3 d) Br 2, I 2, P 4, N 2 Оdgovor: c) Polarna kovalentna veza javlja se kod atoma nemetala koji imaju veliku razliku elektronegativnosti. 22. Zaokruži slovo ispred niza jedinjenja u kojima je zastupljena samo jonska veza: a) KCl, NH 3, Mg(OH) 2, H 3PO 4, CO 2 b) CO 2, Cl 2, HNO 3, MgCl 2, NaCl c) AlF 3, KBr, FeCl 3, Na 2S, LiCl d) BF 3, K 2SO 4, N 2, CO, Cl 2O e) Al(OH) 3, H 2S, MgBr 2, N 2O 3, HCl Jonska veza nastaje između atoma koji imaju različite fizičke i hemijske osobine, odnosno između izrazitih metala inemetala. 23. Zaokruži slovo ispred niza jedinjenja u kojima je zastupljena samo jonska veza: a) CH 4 b) O 3 c) AlF 3 d) NH 3 e) CO Nepolarna kovalentna veza je zastupljena u: a) HCl b) N 2 10 c) NH 3

11 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT d) CO 2 e) CO 25. Zaokružiti slovo ispred elementa čiji atom ima najveću ektronegativnost: a) litijum b) aluminijum c) fluor d) vodonik Elektronegativnost je sposobnost nekog atoma da privlači elektrone. Najmanju elektronegativnost imaju elementi I grupe PSE (francijum) a najveću elementi VII grupe (fluor). 26. Koji od sledećih elemenata, sa dole navedenim atomskim brojevima, ima najveći afinitet prema elektronima? a) 13 b) 11 c) 17 d) 12 e) 9 Odgovor: e) Afinitet prema elektronu je energija koja se oslobađa kada neutralni atom u gasovitom stanju primi electron, izražava se u kj/mol. Afinitet prema elektronu raste u periodi, a u grupi opada. Osnovni hemijski zakoni, formule, jednačine i njihovo izračunavanje 27. Relativna atomska masa magnezijuma je 24. Masa jednog atoma magnezijuma, izražena u gramima, je: a) 24 b) c) d) 2,

12 12 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Оdgovor: c) Relativna atomska masa Ar je broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma uglljenika izotopa C U kom masenom odnosu su vezani azot i kiseonik u azottrioksidu, ako su atomske mase za azot 14 i kiseonik 16? a) 7:16 b) 7:24 c) 14:22 d) 7:32 e) 7:12 Odgovor: e) Formula azot-trioksida je N 2O 3, pa njihov maseni odnos je 14 2 : 16 3= 28:48 =7: U 3,4 g amonijaka nalazi se: a) 0,1 mol NH 3 b) 0,2 mola NH 3 c) 1, molekula NH 3 d) molekula NH 3 (M (NH 3) = 17 g/mol)) Količina supstance, n je odnos mase supstance i molarne mase: n = m [mol], prema tome: n = 3,4g = 0,2 mol NH3 M 17g/mol 30. Ako se prirodni hlor sastoji iz 75,77% izotopa 35 Cl i 24,23% izotopa 37 Cl, njegova relativna atomska masa iznosi: a) 35 b) 36 c) 37 d) 36,5 e) 35,48 Odgovor: e) 31. Ako su atomske mase za kalcijum 40 i za fosfor 31,

13 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT molekulska masa za primarni kalcijum fosfat iznosi: a) 256 b) 218 c) 234 d) 326 e) 416 Hemijska formula kalcijum-fosfata je Ca 3(PO 4) 2, molekulska masa je: Mr = 40 3 ( ) 2 = Ako je atomska masa za azot 14, broj mol-atoma azota u 2,8 g azota iznosi a) 0,2 b) 0,1 c) 2 d) 1 e) 0,4 33. Ako je atomska masa za ugljenik 12, broj atoma ugljenika u 1,2 g ugljenika iznosi: a) 6, b) 6, c) 12, d) 12, e) 0,1 U 12 g ugljenikovog izotopa C-12 nalazi se Avogadrov broj (N A) atoma: N n N N A = 6, mol -1 : A Pa je N= n N A, a već smo naveli da n = m = 1,2g = 0,1 mol; M 12g/mol N = 0,1 6, = 6, Ako u 1400 cm 3 nekog gasa, pri standardnim uslovima, ima masu od 1g, onda molarna masa tog gasa iznosi u gramima: 13

14 14 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA a) 16 b) 26 c) 32 d) 44 e) 28 Molarna zapremina Vm je zapremina koju zauzima 1 mol gasovite supstance pri normalnim uslovima (n.u.), i iznosi 22,4 dm 3. Definiše se kao odnos zapremine te supstance V i količine te supstance n: Vm = V [m 3 /mol] odakle sledi: n= V = 1,4 n Vm dm3 /22,4 dm 3 /mol = 0,0625 mol n = m M M = m = 1 g/ 0,0625 mol =16 g/mol n 35. Ako je atomska masa za magnezijum 24, onda će pri sagorevanju 4,8g ovog metala u struji čistog kiseonika nastati količina magnezijum-oksida koja iznosi u gramima: a) 16 b) 24 c) 8 d) 32 e) 40 Zadatak može da se reši na dva načina: I način: preko hemijske reakcija: 2Mg + O 2 2MgO 2 24g 2 (24+16) 4,8g x x= 4,8g 80g 48g = 8g II način: n (Mg) = m = 4,8g = 0,2 mol; M 24g/mol 2mol Mg : mol MgO = 0,2 mol Mg : x mol MgO, x= 0,2 mol MgO m (MgO) = n M = 0,2 mol 40 g/mol = 8 g 36. Koliko je potrebno molova kalcijum-hidroksida da bi se u reakciji sa ugljen-dioksidom dobilo 50g kalcijum-karbonata, ako su atomske mase za kalcijum 40 i za ugljenik 12? a) 0,6

15 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT b) 2 c) 0,2 d) 0,5 e) 1 Odgovor: d) Zadatak može da se reši na dva načina: I način: hemijska reakcija: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2O 1 mol x mol 50g x= II način: n (CaCO 3) = m M = 50g 100g/mol 1mol 50g 100g = 0,5 mol; = 0,5mol 1mol Ca(OH) 2 : 1 mol CaCO 3 = x mol Ca(OH) 2 : 0,5 mol CaCO, x= 0,5 mol Ca(OH) Reakcijom 1 mola vodonika i 2 mola hlora može da se dobije količina hlorovodonika u cm 3, računato pri standardnim uslovima, koja iznosi: a) 22,4 b) 4480 c) 44,8 d) e) Odgovor: e) Hemijska reakcija: H 2 + Cl 2 HCl 1 mol 1 mol 2 mol x mol x= 1mol 2 mol 1mol = 2mol A kako 1 mol pri standardnim uslovima sadrži 22,4 dm 3, a 2 mol će imati 44,8 dm 3 odnosno cm Pri reakciji 2 mola natrijuma sa viškom vode dobiće se, računato pri standardnim uslovima, količina vodonika koja u cm 3 iznosi: a)

16 b) 224 c) 11,2 d) e) OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Odgovor: d) Hemijska reakcija: 2Na + 2H 2O 2NaOH + H 2 2 mol 1 mol A kako 1 mol pri standardnim uslovima sadrži 22,4 dm 3, a u datoj reakciji iz 2 mol Na nastaje 1 mol odnosno 22,4 dm 3 ili cm Ako je atomska masa za kiseonik 16,8 g kiseonika, računato pri standardnim uslovima, ima zapreminu u litrima od: a) 22,4 b) 11,2 c) 2,24 d) 4,48 e) 5,6 Molarna zapremina Vm je zapremina koju zauzima 1 mol gasovite supstance pri normalnim uslovima (n.u.), i iznosi 22,4 dm 3.Definiše se kao odnos zapremine te supstance V i količine te supstance n: Vm = V n [dm 3 /mol]. Prema tome: V= n V m = 1 22,4= 22,4dm Jednake zapremine različitih gasova pri jednakim uslovima (pritisak i temperature) sadrže: a) jednak broj atoma b) jednake mase c) jednak broj molekula d) jednake molekulske mase e) jednak broj mol-atoma Prema Avogadrovom zakonu: u jednakim zapreminama različitih supstanci u gasovitom stanju, na istoj temperaturi i pritisku nalazi se isti broj čestica (atoma, molekula, jona). 16

17 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 41. Zapremina 3 mola azota, pri normalni uslovima, iznosi: a) 6,72 dm 3 b) 67,2 dm 3 c) 22,4 dm 3 d) 6,72 m 3 Оdgovor: b) Kako je Vm = V n, sledi da je: V= n Vm = 3 mol 22,4 dm3 /mol = 67,2 dm Predstaviti jednačinom reakciju fosfor-pentoksida i kalcijum hidroksida, tako da nastaje sekundarni kalcijum-fosfat. Odgovor: P 2O 5 + 2Ca(OH) 2 2CaHPO 4 + H 2O Fosforna kiselina je trobazna kiselina, srednje jačine i gradi tri vrste soli: na primjer: NaH 2PO 4 (primami natrijum-fosfat ili mononatrijum-fosfat), Na 2HPO 4 (sekundarni natrijum-fosfat ili dinatrijum-fosfat), Na 3PO 4 (tercijarni natrijum-fosfat ili trinatrijum-fosfat). 43. Predstaviti jednačinom reakciju fosfor-pentoksida i kalcijum hidroksida, tako da nastaje primarni kalcijum-fosfat. Odgovor: P 2O 5 + 2Ca(OH) 2 + H 2O Ca(H 2PO 4) U kom molarnom odnosu reaguju kalcijum-hidroksid i fosforna kiselina pri nastanku primarnog kalcijum-fosfata? a) 1:3 b) 3:1 c) 1:1 d) 2:1 e) 1:2 Ca(OH) 2+ 2H 3PO 4 Ca(H 2PO 4) 2 + 2H 2O 1 : 2 Odgovor: e) 17

18 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA 45. Koliko je grama magnezijum-oksida potrebno za neutralizaciju 2 mola fosforne kiseline? a) 120 b) 12 c) 60 d) 80 e) 40 Hemijska reakcija: 3MgO + 2H 3PO 4 Mg 3(PO 4) 2 + 3H 2O 3 (24+16) 2 mol Po reakciji za neutralzaciju 2 mol H 3PO 4 potrebno je 3 (24+16)=3 40=120 g Rastvori 46. Nezasićen rastvor neke supstance, na određenoj temperaturi: a) sadrži manje rastvorene supstance nego što iznosi njena rastvorljivost b) sadrži više rastvorene supstance nego što iznosi njena rastvorljivost c) sadrži tačno onoliko rastvorene supstance kolika je njena rastorljivost 47. Pri razblaživanju rastvora njegova koncentracija: a) se smanjuje b) raste c) ne menja se 48. Rastvaranjem 30 g kuhinjske soli u 1000 g vode dobija se rastvor u kome je maseni procentni sadržaj kuhinjske soli: a) 2,9 % b) 3 % c) 23 % d) 30 % 18

19 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Maseni udeo supstance B u rastvoru, ω (B) predstavlja broj grama rastvorene supstance B u 100 g rastvora. Izračunava se kao odnos mase rastvorene supstance B, m(b) i ukupne mase rastvora, m: ω (B) = m (B) m (rastvora ) ; m = m (A)+m(B) gde je: m(a) masa rastvarača. Često se maseni udeo izražava u procentima: ω (B) = Prema ovome: ω (NaCl) = 30g 100 = 2,9 % 1030g m (B) m (rastvora ) Koliko je potrebno grama natrijum-nitrita rastvoriti u 800 g vode za dobijanje 20%-nog rastvora? a) 150 b) 20 c) 250 d) 100 e) 200 Odgovor: e) Kao i u prethodnom zadatku: ω (B) = 20 = m (B) m (rastvora ) m (B) m (B)+ 800g 100; 100 iz čega sledi: m(b) = 200g 50. Izračunati maseni udeo natrijum-hidroksida, u %, u rastvoru nastalom rastvaranjem 2,3g natrijuma u 100g vode, ako je atomska masa za natrijum 23. a) 2,1 b) 1,7 c) 2,5 d) 3,9 e) 4,2 Odgovor: d) Reakcija natrijuma i vode: 2Na + 2H 2O 2NaOH + H 2 2,3g x g 2 23g 2 40g x = 4 g NaOH u rastvoru Kao je ω (NaOH) = m (B) = m (rastvora ) 4g 100g+4g 100 = 3,9% 19

20 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA 51. Koliko molova HCl se nalazi u 0,5 dm 3 rastvora HCl koncentracije 2 mol/dm 3? a) 0,25 mol b) 0,5 mol c) 1 mol d) 1,5 mol e) 2 mol Količinska koncentracija predstavlja odnos količine rastvorka n (B) i n (B) zapremine rastvora, V: c (B) = [ mol V dm3] prema tome: n= c V = 2 mol/dm 3 0,5 dm 3 = 1 mol 52. Koliko iznosi količinska koncentracija rastvora natrijumhidroksida, u mol/dm 3, ako njegovih 8 g nalazi u 2 dm 3 rastvora I ako je atomska masa za natrijum 23? a) 0,2 b) 1 c) 2 d) 0,5 e) 0,1 Odgovor: e) Kao i prethodni zadatak, količinska koncentracija: n(naoh)= m M = 20 8g 40g/mol = 0,2 mol; c(naoh) = 0,2mol) 2 dm3 c (B) = n (B) V = 0,1 mol/dm3 53. Koncentarcija rastvora koji u 250 cm3 sadrži 0,4 mola rastvorene supstance je: a) 0,1 mol/dm 3 b) 0,4 mol/dm 3 c) 0,8 mol/dm 3 d) 1,6 mol/dm 3 Odgovor: d) Količinska koncentracija: c (B) = n (B) V 0,4 mol = 0,25 dm3 = 1,6 mol/dm3, a

21 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 54. Posle uparavanja 50 cm 3 rastvora natrijum-hlorida u sudu je ostalo 0,585g ove soli. Kolika je bila količinska koncentracija, u mol/dm 3, ako su atomske mase za natrijum 23 i hlor 35,5? a) 0,2 b) 0,1 c) 0,4 d) 2 e) 0,3 Kao i prethodni zadataci, količinska koncentracija: n(nacl)= m M = 0,585g 58,5g/mol c (B) = n (B) V, a 0,01mol = 0,01 mol; c(naoh)= = 0,2 mol/dm3 0,05 dm3 55. Ako je molarna koncentracija glukoze 0,1 a molekulska masa 180, koliko se grama ovog šećera nalazi u 509 g rastvora? a) 9 b) 1,8 c) 18 d) 0,9 e) 90 Molarna koncentracija c (B) = n (B) m [ mol g ]; sledi: n = c m =0,1 mol/g 509 g= 50,9 mol. Iz izraza za količinu supstance: n = m M sledi m= n M = 50,9 mol 180 g/mol = 9 g 56. Vodonik-peroksid, H 2O 2, razlaže se prema jednačini: H 2O 2(l) H 2O (l) + ½O 2(g) ΔrH = 98,2 J/mol. Pri razlaganju 1,7 g H 2O 2: a) vezuje se 98,2 kj toplote b) osloba a se 98,2 kj toplote c) vezuje se 4,91 kj toplote d) osloba a se 4,91 kj toplote Odgovor: d) 21

22 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA hemijska reakcija: H 2O 2(l) H 2O (l) + ½O 2(g) ΔrH = 98,2 J/mol ( ) 98,2 J/mol 1,7 x J/mol x= 1,7 ( 98,2 J mol ) 34g = - 4,91kJ 57. Sa povišenjem temperature osmotski pritisak rastvora se: a) povećava b) smanjuje c) ne menja se Osmotski pritisak koji je potrebno primjeniti na rastvor da se zaustavi proces osmoze i zavisi od koncentracije rastvora i njegove temperature. Elektrolitička disocijacija, ph-vrednost 58. Koje od navedenih jedinjenja, rastvoreno u vodi, ne provodi elektrolitičku struju? a) Etanol b) Natrijum-hlorid c) Natrijum-hidroksid d) Hlorovodonik e) Natrijum-karbonat Jonska jedinjenja su elektroliti i u vodi provode električnu struju. 59. Predstavi jednačinom disocijaciju Al 2(HPO 4) 3. Odgovor: Al 2(HPO 4) 3 2Al H + + 3PO Predstavi jednačinom disocijaciju Mg 3(PO 4) 2. Odgovor: Mg 3(PO 4) 2 3Mg PO Rastvaranjem 0,1 mol elektrolita u 1 dm 3 vode najmanji broj 22

23 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT čestica daje: a) natrijum-hlorid b) kalijum-sulfat c) aluminijum-nitrat 62. Kada se postepeno povećava koncentracija jake baze u vodenom rastvoru tada se: a) povećavaju koncentracije H 3O + i OH jona b) ne menjaju koncentracije H 3O + i OH jona c) smanjuje koncentracija OH jona, a povećava koncentracija H 3O + jona d) povećava koncentracija OH jona, a smanjuje koncentracija H 3O + jona. e) smanjuju koncentracije H 3O + i OH jona Odgovor: d) 63. Rastvor nastao mešanjem 100 cm 3 rastvora NaOH koncentracije 0,5 mol/dm 3 i 0,1 dm 3 rastvora HCl koncentracije 1 mol/dm 3 će biti: a) kiseo, b) neutralan, c) bazan. 100 cm 3 = 0,1 dm 3 tako da je u rastvoru ista količina kiseline i baze, samo je veća konc. kiseline irastvor će biti kiseo. 64. Koncentracija H + -jona u vodenom rastvoru kalijumhidroksida koji sadrži 0,01 mol KOH u 1dm 3 rastvora je: a) mol/dm 3 b) 10-7 mol/dm 3 c) 10-5 mol/dm 3 d) mol/dm 3 e) 10-6 mol/dm 3 Odgovor: d) 23

24 24 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA 65. Ako je od molekula neke supstance u vodenom rastvoru molekula razloženo na jone, onda je stepen disocijacije te supstance: a) 0,5 b) 0,1 c) 0,05 d) 0,01 Stepen disocijacije je odnos broja disosovanih molekula elektrolita N prema celokupnom broju rastvorenih molekula: α = dis..100 N ukup. Prema tome: α = molekula molekula = 0,5 100= 50% 66. Zaokružiti slovo ispred para jakih kiselina: a) H 2SO 4 i HCN b) HNO 3 i H 2CO 3 c) H 2CO 3 i HClO 4 d) HNO 3 i HCl Prema konstanti didocijacije kiseline mogu biti: vrlo jake: K a > 10 3 (HClO 4, HI,...) jake: 10-2 < K a < 10 3 (HNO 3, H 2SO 4,...) slabe: 10-7 < K a < 10-2 (CH 3COOH, HNO 2,...) vrlo slabe: K a < 10-7 (H 2S, HCN,...) 67. Zaokružiti slovo ispred formule amfolita: a) H 3PO 4 b) HPO 4 2 c) PO Da bi se dobio pufer u vodeni rastvor koji sadrži 0,2 mola sirćetne kiseline treba dodati: a) 0,4 mola NaOH b) 0,4 mola HCl c) 0,4 mola CH 3COONa

25 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT d) 0,4 mola NaCl Vrste hemijskih reakcija, oksio-redukcija. Neutralizacija. 69. Oksidacioni broj hlora +3 je u sledećim jedinjenjima: a) NaCl b) Cl 2O c) HClO d) KClO 4 e) HClO 2 Odgovor: e) 70. Zaokružiti slovo ispred jednačine hemijske reakcije neutralizacije: a) CaCl 2 + K 2CO 3 CaCO KCl b) Ca(OH) 2 + K 2CO 3 CaCO KOH c) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 d) Ca(OH) 2 + H 2CO 3 CaCO H 2O e) BaCl 2 + K2SO 4 BaSO KCl Odgovor: d) Neutralizacija je reakcija kiselina i baza pri čemu nastaje so i voda. 71. Predstavi jednačinom neutralizaciju sumporne kiseline i amonijum-hidroksida. Odgovor: 3H 2SO 4 + 2Al(OH) 3 Al 2(SO 4) 3 + 6H 2O Neorganska jedinjenja 72. Zaokružiti slovo ispred formula kiselih oksida: a) CaO b) NO c) N 2O 5 d) Al 2O 3 e) Cr 2O 3 f) SO 2 25

26 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA g) Na 2O, f) Kiseli oksidi su oksidi nemetala i oksidi nekih metala sa višim oksidacionim stanjem (SO 2, N 2O 3, CO 2, Mn 2O 7, CrO 3,...), a sa vodom grade kiselinu. 73. Zaokružiti slovo ispred formule kompleksne soli: a) NH 4Fe(SO 4) 2 b) Na[Al(OH) 4] c) CaSO 4 U formulama kompleksnih jedinjenja unutrašnja sfera se odvaja od spoljašnje pomoću uglastih zagrada. 74. Napisati formule neutralnih oksida azota: a) b) N 2O, b) NO Neutralni ili indiferentni oksidi ne reaguju ni sa kiselinama ni sa bazama ni sa vodom (CO, N 2O, NO, SO). 75. Zaokruži slovo ispred formule kiselog oksida: a) NO b) Al 2O 3 c) P 2O 5 d) Na 2O e) ZnO Kiseli oksidi su oksidi nemetala i oksidi nekih metala sa višim oksidacionim stanjem (SO 2, N 2O 3, CO 2, Mn 2O 7, CrO 3,...) a sa vodom grade kiselinu. 76. Zaokruži slovo ispred formule baznog oksida: 26

27 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT a) Cs 2O b) SO 3 c) CO d) SiO 2 e) NO 2 Bazni oksidi su pretežno oksidi metala (MgO, CaO, CdO,...) a sa vodom grade bazu. 77. Zaokruži slovo ispred formule neutralnog oksida: a) K 20 b) CO c) MgO d) SO 2 e) P 2O 5 Neutralni ili indiferentni oksidi ne reaguju ni sa kiselinama ni sa bazama ni sa vodom (CO, N 2O, NO, SO). 78. Zaokruži slovo ispred formule amfoternog oksida: a) P 2O 3 b) Li 2O c) N 2O 5 d) ZnO e) Na 2O Odgovor: d) Amfoterni oksidi se definišu kao oksidi koji mogu reagovati i sa kiselinama i sa bazama (Al 2O 3, ZnO, PbO, SnO, SnO 2, Cr 2O 3,...). 79. Zaokruži slovo ispred formule oksida koji u reakciji sa vodom daje dvobaznu kiselinu: a) CaO b) K 2O c) Cl 2O d) N 2O 5 27

28 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA e) CO 2 Odgovor: e) Prema broju vodonikovih atoma, prisutnih u molekulu, koji se mogu zamjeniti atomima metala dijele se na: - jednobazne (monoprotonske) : HCl, HNO 3,.. - dvobazne (diprotonske): H 2SO 4, H 2CO 3,... - trobazne (triprotonske): H 3PO U kom nizu se nalazi samo jedan bazni oksid: a) SiO 2, N 2O 5, Al 2O 3, Bi 2O 3 b) Na 2O, N 2O 3, As 2O 3, CaO c) CO, SO 3, Li 2O, BaO d) MgO, B 2O 3, CO 2, BiO 3, e) K 2O, N 2O, ZnO, BaO 81. Koja od sledećih soli nastaje reakcijom N 2O 5 i NaOH: a) NaNO 3 b) NaNO 2 c) Na 2CO 3 d) NaHCO 3 Reakcija: N 2O 5 + 2NaOH 2NaNO 3 + H 2O 82. Predstaviti jednačinom reakciju fosfor-pentoksida i kalcijum hidroksida, tako da nastaje neutralna so. 28 Odgovor: P 2O 5 + 3Ca(OH) 2 Ca 3(PO 4) 2 + 3H 2O Hemijski elementi 83. Koji od sledećih elemenata se nalazi u tečnom agregatnom stanju pri standardnim uslovima? a) Na b) Hg c) C Odgovor:b)

29 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 84. Od sledećih metala: Cu, Mg, Al i Hg a) vodonik iz kiseline mogu da istisnu: b) vodonik iz kiseline ne mogu da istisnu: Mg, Al b) Cu, Hg Ako se metali poređaju prema vrijednosti, njihovih standardni potencijala, počevši od metala sa najvećim negativnim potencijalom, dobija se elektrohemijski niz napona metala: smanjenje hemijske aktivnosti neutralnih atoma K Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Co Ni Sn Pb H 2 Bi Cu Ag Hg Au Metali, koji se nalaze ispred vodonika su neplemeniti; oni se rastvaraju u kiselinama uz istiskivanje elementarnog vodonika, Metali, koji dolaze poslije vodonika, su poluplemeniti i plemeniti; oni ne mogu da istiskuju elementarni vodonik iz kiselina. 85. Gvožđe u jedinjenjima može da bude u sledećim oksidacionim stanjima: a) samo +2 b) +2 i +3 c) od +2 do Gas crveno-smeđe boje, karakterističnog mirisa, otrovan, rastvara se u vodi, hlađenjem gradi dimere je: a) CH 4 b) P 4O 10 c) SO 2 d) NO 2 e) SO 3 Odgovor: d) 87. Tvrdoća vode potiče od: a) rastvorenog kiseonika b) rastvorenih karbonata i sulfata c) mehaničkih nečistoća d) od kiselosti rastvora. 29

30 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA 88. Kojim postupkom nije moguće dobiti kiseonik? a) elektrolizom H 2O b) zagrevanjem KMnO 4 c) zagrevanjem HgO d) frakcionom destilacijom tečnog vazduha e) zagrevanjem CaCO 3 Odgovor: e) 89. U molekulu etena atomi ugljenika grade četiri jednake kovalentne veze sa atomima vodonika preko: a) p-orbitala b) sp 2 -hibridnih orbitala c) sp 3 -hibridnih orbitala d) s-orbitala Hibridizacija predstavlja pojavu kombinovanja (mešanja) atomskih orbitala pri čemu nastaju nove degenerisane hibridne orbitale sa istim sadržajem energije. Tip hibridizacije atomskih orbitala koji podrazumjeva modifikaciju jedne s i dve p-orbitale, naziva se sp 2 - hibridizacija. Takva jedinjenja imaju dvostruku vezu. 90. Brzina date hemijske reakcije najmanja je ako su reaktanti: a) u čvrstom agregatnom stanju b) u rastvoru c) u gasovitom agregatnom stanju Glavni faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije su: - priroda reaktanata, - koncentracija reaktanata Koncentracija čvrstih supstanci u rastvorima kao i koncentracija vode u razblaženim rastvorima, ne utiče na brzinu hemijske reakcije, jer su daleko veće od koncentracija ostalih učesnika reakcije, pa su praktično konstantne. 30

31 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 91. Negašeni kreč se dobija: a) elektrolizom vodenog rastvora kalcijum-hlorida b) žarenjem krečnjaka c) rastvaranjem CaCO 3 u vodi u prisustvu ugljenik(iv)-oksida d) elektrolizom vodenog rastvora kalcijum-hidroksida Reakcija dobijanja: CaCO 3 CaO + CO 2, CaO-kalcijum(II)-oksid ili negašeni kreč 92. Suvi led je po hemijskom sastavu: a) CO 2 b) CO c) H 2O d) H 2S Kad se tečnom ugljen-dioksidu, pod pritiskom u čeličnoj boci, otvaranjem ventila smanji naglo pritisak, jedan deo će naglo da ispari a drugi deo usled gubitka toplote očvrsne pri -79 C. Tako dobiveni čvrsti ugljen-dioksid poznat je pod imenom suvi led. 93. Ozon je alotropska modifikacija: a) kiseonika b) azota c) ugljenika Ozon ima formula O Rastvor hlorovodonika u vodi naziva se: a) hlorna voda b) hlorovodonična kiselina c) hlorovodonik se ne rastvara se u vodi d) ni jedna tvrdnja nije tačna 95. Zaokruži slovo ispred niza elemenata u kom se nalaze samo 31

32 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA metali: a) Fe, P, N, Au, S b) Ni, Ar, F, Mg, B c) Cl, Ne, Kr, At, Ca d) Li, Cs, Sr, Ba, Ti e) Al, Ag, Se, As, Mn Odgovor: d) 96. Predstavi jednačinom reakciju fosforne kiseline sa kalcijumhidroksidom, tako da nastaje neutralna so. Odgovor: 2H 3PO 4 + 3Ca(OH) 2 Ca 3(PO 4) 2 + 6H Koja od sledećih formula predstavlja slabu bazu? a) KOH b) RbOH c) NH4OH d) NaOH e) CsOH 98. Predstavi jednačinom reakciju sumporne kiseline i kalcijumhidroksida, tako da nastaje bazna so. Odgovor: H 2SO Ca(OH) 2 (CaOH) 2SO 4 + 2H 2O 99. Predstavi jednačinom reakciju ugljene kiseline i magnezijum-hidroksida, tako da nastaje kisela so. Odgovor: 2H 2CO 3 + Mg(OH) 2 Mg(HCO 3) 2 + 2H 2O 100. U kom molarnom odnosu reaguju aluminijum-hidroksid i azotna kiselina pri nastanku neutralne soli? a) 1:2 b) 2:3 c) 1:1 d) 1:3 e) 2:1 32

33 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Al(OH) 3 + 3HNO 3 Al(NO 3) 3 + 3H 2O 1 : 3 Odgovor: d) 101. Koja od navedenih baza nema svoj anhidrid? a) Al(OH) 3 b) NH 3OH c) NaOH d) CsOH e) Ca(OH) 2 Anhidridi kiselina ili baza su oksidi koji sa vodom daju kiseline ili baze Koja od navedenih kiselina nema svoj anhidrid? a) HClO b) H 2SO 4 c) HClO 4 d) HCl e) H 3PO 4 Odgovor: d) 103. Koliko je potrebno grama natrijum-hidroksida da se u reakciji sa sumpornom kiselinom dobije 0,5 molova kisele soli, ako je atomska masa za natrijum 23 i kiseonik 16? a) 40 b) 20 c) 4 d) 2 e) 50 NaOH + H 2SO 4 NaHSO 4 + H 2O m(naoh) n(naoh) = n(nahso 4), = m(nahso4) = 0,5mol М(NaOH) М(NaHSO4) m(naoh) = 0,5 mol 40 g/mol = 20 mol-ova 104. Koja od sledećih kiselina neutralizacijom ne može da gradi kisele soli? 33

34 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA a) H 2SO 4 b) H 2SO 3 c) HClO 2 d) H 3PO 4 e) H 2CO 3 Kisele soli su soli koje u svom molekulu sadrze H atome (1 ili vise). HClO 2 ne može da gradi kisele soli, zato što sadrži jedan zamenjivi atom vodonika Koja od sledećih baza neutralizacijom ne može da gradi bazne soli? a) KOH b) Mg(OH) 2 c) Co(OH) 2 d) Al(OH) 3 e) Fe(OH) 3 Bazne soli su soli koje u svom molekulu sadrze OH - hidroksilne grupe (1 ili vise). KOH ne može da gradi bazne soli, zato što sadrži jednu zamenjivu OH - grupu Koja od navedenih kiselina sa 3 mola kalcijum-hidroksida daje 1 mol neutralne soli? a) H 2SO 4 b) H 3PO 4 c) HClO 4 d) H 2CO 3 e) HNO 3 3KOH + H 3PO 4 K 3PO 4 + 3H 2O 3 : Anjon soli nitrita je: a) NH

35 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT b) NO 3 - c) NO Oksidacioni broj Na u Na 2SO 4 je: Odgovor: Kako se nazivaju soli perhlorne kiseline? Odgovor: perhlorati 35

36 Organska hemija ORGANSKA HEMIJA Ugljovodonici 1. Ako drugi član datog homologog reda ima formulu C 2H 6, kako se zove jedinjenje koje je treći član niza? Odgovor: propan Homologi red (niz) alkana je skup hemijskih jedinjenja čiji se susedni članovi razlikuju za po jednu -CH 2 grupu. Metan, CH 3; etan, C 2H 6; propan,c 3H 8; butan, C 4H Organska jedinjenja u svom sastavu sadrže: a) vodonik b) vodonik i ugljenik c) ugljenik d) ugljenik i halogene e) ugljenik i kiseonik Svako organsko jedinjenje u svom sastavu ima ugljenik. 3. U molekulima alkana su zastupljene: a) samo sigma veze b) jonske veze c) jedna sigma i jedna pi veza d) jedna sigma i dve pi veze e) trostruka veza Alkani su jedinjenja gde su ugljenikovi atomi međusobno povezani jednostrukom sigma vezom. 4. Ugljenikovi atomi u alkenima su povezani: a) samo sigma vezama b) dvostrukim i trostrukim vezama c) sigma vezama i dvostrukim vezama d) sigma vezama i trostrukim vezama 36

37 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT e) samo dvostrukim vezama Alkeni su jedinjenja gde su ugljenikovi atomi međusobno povezani dvostrukom vezom, i to jedna sigma i jedna pi vez. 5. U strukturi etina su zastupljene: a) dve sigma i tri pi veze b) dve sigma i dve pi veze c) tri sigma i dve pi veze d) tri sigma i tri pi veze e) samo sigma veze Alkini su jedinjenja gde su ugljenikovi atomi međusobno povezani trostrukom vezom, i to jedna sigma i dve pi veze. 6. Molekulske mase dva susedna člana homolognog niza se razlikuju za: a) 12 b) 16 c) 14 d) 18 e) 20 Homologi red (niz) alkana je skup hemijskih jedinjenja čiji se susedni članovi razlikuju za po jednu -CH 2 grupu. Atomska masa ugljenika je 12, a vodonika Koji od dole navedenih nizova predstavlja homologi niz? a) propan, propen, propin b) propan, ciklopropan, propen c) eten, propen, 1-buten d) 1-heksen, 2-heksen, 3-heksen 8. Maseni udeo ugljenika, u %, u n-pentanu je: a) 83,33 b) 75,42 37

38 Organska hemija c) 92,18 d) 78,13 e) 56,23 n-c 5H 10, M(C 5H 10)=72g/mol Ar(C)=12 g/mol ω = 5 12 g/mol 72 g/mol 100% = 83,33% 9. Koje od navedenih jedinjenja je izomer heksana? a) 2-metilbutan b) 2,2-dimetilpentan c) dimetilpropan d) 2,2-dimetilbutan e) 3,3-dimetilheksan Odgovor: d) Izomeri su jedinjenja koja imaju isti hemijski sastav, molekulsku masu (molekulsku formula) a različitu hemijsku strukturu (strukturnu formula) i fizička svojstva. 10. Koji od sledećih gasova, pri istim uslovima, ima najveću gustinu? a) propan b) butan c) etan d) etin Gustina alkana se, sa porastom broja atoma ugljenika, povećava. 11. Koje je od sledećih jedinjenja izomer oktana? a) 2,2-dimetilpentan b) 2,4-dimetilheksan c) 3-etilheptan d) dimetilpropan e) 2,4-dimetilpentan 12. Koliki je oksidacioni broj atoma ugljenika u etanu? 38

39 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT a) 2 b) 3 c) 4 d) 0 e) 3 Etan C 2H 6, oksidacioni broj H u etanu je -1; 6 (-1) + 2x = 0 x= Homolitičkim cepanjem veze između dva ugljenikova atoma nastaju: a) strukturni izomeri b) slobodni radikali c) karbokatjoni d) karboanjoni e) slobodni atomi ugljenika 14. Reakcija supstitucije je: a) CH 3CH 3 + Cl 2 HCl + CH 3CH 2Cl b) CH 4 C + 2 H 2 c) CH 3CH 2CH=CH 2 + HCl CH 3CH 2CHClCH 3 U reakcijama supstitucije funkcionalna grupa jednog hemijskog jedinjenja zamenjuje se drugom. 15. Koliko primarnih C-atoma sadrži 2,3-dimetilbutan? Odgovor: 4 Primarni C atom je povezan samo sa još jednim C atomom, sekundarni sa još dva a tercijarni sa još tri C atoma. CH 3 Strukturna formula metilbutana je CH 3-CH-CH-CH 3 CH 3 39

40 Organska hemija 16. U molekulu 1,3-butadiena prisutne su: a) izolovane dvostruke veze b) konjugovane dvostruke veze c) kumulovane dvostruke veze Molekul 1,3-butadiena spade u konjugovane diene, kod kojih su dvostruke veze rastvljene jednom jednostrukom vezom. 17. U karbociklična organska jedinjenja spadaju: a) samo aromatična jedinjenja b) samo jedinjenja čiji ciklus čine atomi ugljenika c) samo cikloalkeni d) samo cikloalkani e) samo cikloparafini Prsten karbocikličnih jedinjenja izgrađen je samo od atoma ugljenika. 18. Broj ugljenikovih atoma u 2,3,3-trimetilpentanu je: a) 6 b) 8 c) 10 d) 7 e) 9 CH 3 CH 3 Strukturna formula je: CH 3 C CH CH 2 CH 3 CH Homolog oktana je: a) okten b) etan c) pentin d) acetilen e) benzen 40

41 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 20. Koje je od sledećih jedinjanja optički aktivno? a) 2-metilpentan b) 3,3-dimetilpentan c) 3-metilheptan d) n-heksan e) 2-metilheptan Ako u organskom molekulu postoji atom ugljenika za koji su vezana četiri različita atoma ili atomske grupe, takav molekul je hiralan.svaka organska supstanca čiji su molekuli hiralni pokazuje optičku aktivnost, obrću ravan polarizovane svetlosti za izvestan ugao. 21. Koje od sledećih imena nema smisla? a) 2-metilbutan b) 3,3-dimetilheptan c) 1-metilpentan d) dimetilpropan e) 4-etilnonan Jedna metal-grupa, vezana za bilo koji molekul ugljenika pentama, biće u položaju Za koliko se jedinica promeni oksidacioni broj C-atoma pri sagorevanju etana do ugljen-dioksida? a) 6 b) 8 c) 4 d) 7 e) 5 Odgovor: d) 2C 2H 6 +7O 2 4CO 2 + 6H 2O, U etanu C 2H 6, oksidacioni broj H je -1; a C je 6 (-1) + 2x = 0; x=+3 U CO 2, oksidacioni broj O je -2; a C 1x +2 (-2) = 0; x= +4 41

42 Organska hemija 23. Molekulske mase 2-metilpentana i n-heksana se razlikuju za: a) 12 b) 14 c) iste su d) 24 e) 5 Molekulska masa 2-metilpentana i n-heksana je ista, jer im je molekulska formula ista, C 6H 14, oni se razlikuju po strukturnoj formuli. 24. Oksidacioni broj sekundarnog C-atoma u n-butanu je: a) + 2 b) 0 c) + 3 d) - 3 e) - 2 Ugljenikov atom koji je vezan za još jedan ugljenikov atom je primarni, ako je vezan za dva sekundarni i tri, tercijalni. Strukturna formula n-butana je CH 3-CH 2-CH 2-CH Oksidacioni broj tercijarnog C-atoma u metilbutanu je: a) + 1 b) - 1 c) + 2 d) - 2 e) + 3 Strukturna formula metilbutana je: CH 3-CH-CH 2-CH 3 CH Oksidacioni broj kvarternog C-atoma u dimetilpropanu je: a) - 2 b)

43 c) 0 d) - 1 e) + 3 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT CH 3 Strukturna formula metilbutana je CH 3-C-CH 2-CH 3 CH Oksidacioni broj tercijarnog C-atoma u 2-hlor-2-metilbutanu je a) - 1 b) + 2 c) - 2 d) + 1 e) - 3 Odgovor: d) Strukturna formula 2-hlor-2-metilbutan je: Cl CH 3-C-CH 2-CH 3 CH Oksidacioni brojevi C-atoma u hloroformu i dihlormetanu su: a) + 2 i - 2 b) + 4 i - 2 c) + 2 i - 4 d) - 4 i + 4 e) + 2 i 0 Odgovor: e) Hloroform: CHCl 3 oksidacioni broj za H je -1, za Cl +1 x = 0 x = +2 Dihlormetan: CH 2Cl 2 Oksidacioni broj za H je -1, za Cl +1 x = 0 x = 0 43

44 44 Organska hemija 29. Koliko molova n-butana sagorevanjem daje 1 mol vodene pare? a) 0,2 b) 0,5 c) 1 d) 0,4 e) 3 2C 4H O 2 8CO H 2O n(c 4H 10) : n(h 2O) = 2:10 n(c 4H 10) =2/10 n(h 2O) =0,2 mol 30. Kolika se zapremina ugljen-dioksida, računato pri standardnim uslovima, dobije sagorevanjem 44,8 dm 3 metana, isto računato pri standardnim uslovima? a) 11,2 b) 22,4 c) 67,2 d) 6,72 e) 44,8 Odgovor: e) CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2O n(ch 4) = n(co 2) Jednačina stanja idealnog gasa: PV = nrt, V n =RT P = const V(CH4) = V(CO2) 31. Kod kojeg, od sledećih jedinjenja, se javlja geometrijska (cistrans) izomerija? a) 2-butena b) 1-butena c) 1-pentena d) etena e) propena Cis- i trans- izomerija kod alkena uslovljava različit položaj u prostoru atoma i radikala u odnosu na ravan u kojoj se nalaze dva ugljenikova atoma vezana dvostrukom vezom.

45 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Cis-butena: Trans-buten: 32. Adicijom hlorovodonika na 1-buten nastaje: a) 1-hlorbutan b) 2-hlorbuten c) 1-hlorbuten d) 2-hlorbutan e) 1,2-dihlorbutan Odgovor: d) Alkeni lako adiraju vodonik uz prisustvo katalizatora (platina, nikl, paladij), na sobnoj temperaturi, dajući alkane. Ovaj egzoterman process se još naziva i katalitička hidrogenizacija (katalitičko hidrogenovanje). CH 2=CH-CH 2-CH 3 + HCl CH 3-CHCl-CH 2-CH Koje od navedenih jedinjanja može da obezboji bromnu vodu? a) 2-metilpentan b) n-heksan c) metal-2-buten d) metan e) tetrametilmetan Bromna voda se koristi kao reagens za ispitivanje alkena, fenola ili anilina. 34. Molekulska masa jedinjenja nastalog adicijom vodonika na propilen je: a) 24 b) 36 c) 52 d) 16 e) 44 45

46 Organska hemija Odgovor: e) CH 2=CHCH 3 + H 2 CH 3CH 2CH 3 M(CH 3CH 2CH 3,C 3H 8 propan) = 44 g/mol 35. Koje od navedenih jedinjenja se nalazi u homolognom nizu sa benzenom? a) metilcikloheksan b) ciklobutan c) ksilen d) butadien e) brombenzen Ksilen Benzen 36. Koje je od sledećih jedinjenja homolog toluena? a) trimetilbenzen b) antracen c) etilen d) izopren e) butan Trimetilbenzen Toluen 37. Reakcija nitrovanja benzena je: a) reakcija adicije b) reakcija supstitucije c) reakcija polimerizacije d) reakcija oksidacije 46

47 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT e) reakcija eliminacije 38. Istu molekulsku formula imaju: a) benzen i toluen b) naftalen i ksilen c) ksilen i etilbenzen d) naftalen i fenantren e) cikloheksan i benzen Ksilen, etilbenzen C 8H Najveći broj molova nastaje sagorevanjem 1 mola: a) benzena b) cikloheksana c) heksana d) heksena e) heksina Sagorevanje benzena: 2C 6H O 2 12CO 2 + 6H 2O sagorevanje cikloheksana: C 6H O 2 6CO 2 + 6H 2O sagorevanje heksana: 2C 6H O 2 12CO H 2O sagorevanje heksena: C 6H 12 +9O 2 6CO 2 + 6H 2O sagorevanje heksina: 2C 6H O 2 12CO H 2O 40. Jednaku molekulsku formula imaju: a) antracen i fenantren b) benzen i cikloheksan c) antracen i benzantacen d) naftalen i antracen e) naftalen i fenantren 47

48 Organska hemija Antracen, fenantren C 14H Koliko je dm 3 hlora, računato pri standardnim uslovima, potrebno za prevođenje 0,2 mola benzena u heksahlorcikloheksan? a) 2,24 b) 11,2 c) 13,44 d) 24,2 e) 44,8 C 6H 6 + 3Cl 2 C 6H 6Cl 6; n(c 6H 6 ):n(cl 2)=1:3; n(cl 2) = 3 0,2 =0,6 mol Standardni uslovi: 1mol 22,4dm 3, 0,6 mol 13,44dm Koliko grama benzena treba uzeti da bi se u reakciji nitrovanja, uz 100% iskorišćenje, dobilo 0,05 molova nitrobenzena? a) 3,9 b) 7,8 c) 4,2 d) 3,4 e) 1,9 C 6H 6 + HNO 3 C 6H 5NO 2 + H 2O; n(c 6H 6) = n(c 6H 5NO 2 ) = 0,05 mol m(c 6H 6) = n(c 6H 6) M(C 6H 6) = 0,05mol 78g/mol = 3,9g 43. Reakcija adicije je karakteristična za: a) benzen b) cikloheksan c) eten d) heksen e) ciklopropan 44. Zamenom jednog vodonika u alkanu sa halogenom nastaje: a) alkil-halogenid 48

49 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT b) hlorid kiseline c) acil-halogenid d) alkin e) anhidrid kiseline Npr. CH 3CH 3 +Cl 2 CH 3CH 2Cl + HCl, hloretan 45. Adicijom hlorovodonika na 3-metil-1-buten nastaje: a) 1-hlor-3-metil-butan b) 1-hlor-2-metil-butan c) 3-hlorbutan d) 2-hlor-3-metilbutan e) 1-hlorbutan Odgovor: d) Cl CH 3-CH-CH=CH 2 + HCl CH 3-CH-CH-CH 3 CH 3 CH metil-2-butanol je: a) primarni alkohol b) kvarterni alkohol c) sekundarni alkohol d) primarni sekundarni alkohol e) tercijarni alkohol Odgovor: e) OH Strukturna formula 2-metil-2 butanola je: CH 3-CH 2-CH-CH 3 CH Nacrtajte strukturnu formulu cikloheksana. 49

50 Organska hemija Odgovor: 48. Alkeni ne reaguju sa: a) HCl b) Br 2 c) NaCl d) H 2 e) H 2O Alkeni podležu reakcijama oksidacije (sagorevanja), polimerizacije i adicije (reakcija sa gasovitim hlorom, hlorovodonikom, vodom). 49. Nukleofilna adicija je reakcija karakteristična za: a) karbonilna jedinjenja b) alkene c) alkine d) aromatična jedinjenja Pri nukleofilnoj adiciji raskida se π veza tako što se formiraju dve nove kovalentne veze adicijom nukleofila. Ove reakcije ograničene su na jedinjanja koja imaju višestruke veze. 50. Koje od navedenih jedinjenja ne pripada aromatičnim ugljovodonicima? a) benzen b) cikloheksan c) antracen d) toluen Cikloheksan je cikloalkan (alifatičan ugljovodonik), dok su ostala jedinjenja aromatični ugljovodonici (areni). 50

51 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT Kiseonična organska jedinjenja 51. Alkoholi su jedinjenja koja u acikličnom nizu sadrže: a) karboksilnu grupu vezanu za ugljenikov atom b) hidroksilnu grupu vezanu za vodonikov atom c) hidroksilnu grupu vezanu za ugljenikov atom Opšta formula alkohola: R-OH, npr. etanol CH 3CH 2OH 52. Dejstvom oksidacionih sredstava na sekundarne alkohole nastaju. Odgovor: keton 53. Oksidacijom 2-propanola nastaje: a) propanal b) aceton c) propan d) propanska kiselina Oksidacijom sekundarnih alkohola dobijaju se ketoni. CH 3CHCH 3 CH 3CCH 3 OH O 54. Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi jedinjenje HCOOH ima naziv: a) metanska kiselina; b) sirćetna kiselina, c) mravlja kiselina; d) etanska kiselina. Metanska kiselina prema IUPAC-ovoj nomenklaturi, a trivijalni naziv mravlja kiselina. 55. Zaokružiti slovo ispred formule koja odgovara jedinjenju (A) u navedenom reakcionom nizu: 51

52 Organska hemija a) etanal (acetaldehid) b) propanon (aceton) c) etan d) etil-etanoat (etil-acetat) e) metanal (formaldehid) Oksidacijom primarnih alkohola dobijaju se aldehidi a sekundarnih ketoni. 56. Koji se od navedenih alkohola ne može dobiti redukcijom aldehida ili ketona? a) (CH 3) 3COH b) (CH 3) 2CHOH c) CH 2=CHCH 2OH d) CH 3CH 2OH 57. Molekul poluacetala nastaje u reakciji: a) dva molekula aldehida b) dva molekula alkohola c) jednog molekula aldehida i jednog molekula alkohola 58. Pored formule datog jedinjenja napisati njegov naziv: 52 a) Cl-CH 2-COOH b) CH 3-COOCH 3 hlorsirćetna kiselina, b) metilacetat 59. Oksidacioni broj tercijarnog C-atoma u 2-metil-2-pentanolu je: a) - 1

53 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT b) + 2 c) - 2 d) + 3 e) metil-2-pentanol C 6H 14O Odgovor: e) 60. Vinil-alkohol je izomer: a) etanala b) alil-alkohola c) metanala d) akroleina e) metan-kiseline 61. Oduzimanjem vode iz molekula etanola nastaje jedinjenje koje: a) ima trostruku vezu b) polimerizacijom daje polietilen c) ne daje reakcije adicije d) pripada alkanima e) pripada glikolima CH 3CH 2OH CH 2=CH 2 + H 2O Polimer je jedinjenje velike molekulske mase izgrađeno od mnogo molekula iste structure. Polimerizacija etena: nch 2=CH 2 (-CH 2-CH 2-) n 62. Blagom oksidacijom nastaje aldehid iz: a) 2-butanola b) sekundarnog propanola c) 2-metil-2-pentanola d) 1-heksanola e) 2,2-dimetil-3-heptanola CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2OH CH 3CH 2CH 2CH 2CHO 63. Oksidacijom 2-butanola nastaje: Odgovor: d) 53

54 Organska hemija a) aldehid b) keton c) etar d) estar e) anhidrid CH 3CH 2CHCH 3 CH 3CH 2CCH 3, 2-butanon OH O 64. Koliko se molova glicerol-trinitrata može da dobije reakcijom 9,2g glicerola sa viškom nitratne kiseline, ako su atomske mase za ugljenik 12 i kiseonik 16? a) 0,2 b) 3 c) 2 d) 0,5 e) 0,1 Odgovor: e) 54 9,2 g x mol 93 g 1 mol x =0,1 mol 65. Koliko se molova etil-etra može da dobije dehidratacijom 0,2 mola etanola? a) 0,2 b) 0,05 c) 0,1 d) 0,15 e) 0,25 2CH 3CH 2OH CH 3CH 2OCH 2CH 3 + H 2O

55 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 0, 2 mol x mol 2 mol 1 mol x =0,1 mol etil-etra 66. Koja se od sledećih supstanci može da koristi sa sušenje alkohola? a) konc. sumporna kiselina b) kalcijum-hlorid c) natrijum-sulfat d) natrijum e) kalijum 67. Racionalno ime za hidrohinon je: a) 1,4-dihidroksibenzen b) 1,2-dihidroksibenzen c) 1,2,3-trihidroksibenzen d) 1,3-dihidroksibenzen e) 1,3,4-trihidroksibenzen Hirohinon 68. Fenol u reakciji sa kalijum-hidroksidom daje: a) benzen b) toluen c) so d) estar e) kiselinu So: Natrijum-fenolat 55

56 Organska hemija 69. Trohidroksilni fenoli imaju sledeći broj izomera: a) 1 b) 4 c) 5 d) 2 e) 3 Odgovor: e) 70. Nitrovanjem fenola sa koncentr. azotnom kiselinom nastaje: a) pikrinska kiselina b) benzensulfonska kiselina c) karbolna kiselina d) salicilna kiselina e) acetilsalicilna kiselina Pikrinska kiselina 71. Rastvor natrijum-fenolata deluje: a) neutralno b) bazno c) kiselo d) neutralno ili bazno e) neutralno ili kiselo 72. Broj izomera za krezol je: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 56

57 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT e) Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa kalijumhidroksidom? a) etanol b) etandiol c) fenol d) acetilen e) 2-propanol 74. Karbonilna grupa je karakteristična za: a) aldehide i ketone b) aldehide c) ketone d) alifatske aldehide e) alifatske ketone H O Karonilne grupe: C=O; -C-C-C- 75. Akrolein je: a) ciklični keton b) aromatski aldehid c) nezasićeni alifatski aldehid d) alkin e) etar 57

58 Organska hemija 76. Koliko se molova metanala može da dobije oksidacijom 0,64g metanola? a) 2 b) 0,1 c) 0,3 d) 0,05 e) 0,02 Odgovor: e) 77. Koje kiseline mogu da nastanu oksidacijom 2-butanola? a) metan-kiselina i etan-kiselina b) metan-kiselina, propan-kiselina i etan-kiselina c) metan-kiselina i propan-kiselina d) etan-kiselina e) metan-kiselina i butan kiselina 78. Propantriol je: a) monohidroksilni alkohol b) trohidroksilni alkohol c) dvohidroksilni alkohol d) tetrahidroksilni alkohol e) nezasićeni alkohol Propantriol ili glicerol: 58

59 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 79. Masti i ulja su estri glicerola i. 59

60 Organska hemija Odgovor: viših masnih kiselina 80. Invertni šećer je: a) smeša galaktoze i fruktoze b) smeša glukoze i laktoze c) smeša glukoze i fruktoze U vodenim rastvorima saharoza sporo disosuje na glukozu i fruktozu. Dobijena smeša glukoze i fruktoze naziva se invertni šećer (invert). 81. Od 2-10 monosaharida izgrađeni su: a) polisaharidi b) disaharidi c) oligosaharidi Prema stepenu polimerizacije, u okviru oligosaharida razlikujemo disaharide, trisaharide itd. 82. Proteini koji hidrolizom daju samo aminokiseline su: a) kiseli proteini b) prosti proteini c) složeni proteini Prosti proteini (homoproteini) sastoje se samo od aminokiselina: albumini, globulini, prolamini, glutelini, globini, skleroproteini, histoni, protamini. 83. Broj dvostukih i trostrukih veza u ulju je: a) niži nego u masti b) viši nego u masti c) isti kao u masti 84. Hidrogenizacijom palmitoleinske kiseline dobija se: a) oleinska kiselina b) palmitinska kiselina 60

61 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT c) stearninska kiselina CH 3(CH 2) 5CH=CH(CH 2) 7COOH + H 2 CH 3(CH 2) 14COOH Palmitoleinska kis. Palmitinska kis. 85. Koje od sledećih jedinjenja je neredukujući šećer? a) D-glukoza b) saharoza c) D-fruktoza d) D-galaktoza Kod neredukujućih šećera, kakva je saharoza, monosaharidi su vezani acetalnom vezom pri čemu monosaharidi nemaju slobodnu hemiacetalnu formu. 86. Komplementarna baza citozinu u molekulu DNK je: a) adenin b) timin c) guanin d) uracil 87. Koja od navedenih supstanci NE pripada datoj klasi jedinjenja? a) glikogen b) celuloza c) amiloza d) amilopektin e) DNK Odgovor: e) DNK je dezoksiribonukleinska kiselina dok ostala jedinjenja pripadaju grupi polisaharida. 88. Alkalnom hidrolizom masti dobijaju se: a) voda i alkeni b) etanol i kiselina 61

62 Organska hemija c) glicerol i sapuni d) estri viših masnih kiselina 62

KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU

KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU ИНФОРМАТОР 29 UNIVERZITET U BEOGRADU jun 2005. godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: 51501 Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Budući brucoši, srećno!

Budući brucoši, srećno! Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF u u Nišu školske 2015/16. godine 1. Izrada testa traje 120 minuta. 2. Test se sastoji od 40 pitanja. 3. Test se popunjava zaokruživanjem

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA III RAČUNSE VEŽBE RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ISELINA I BAZA U izračunavanju karakterističnih veličina u kiselinsko-baznim sistemima mogu se slediti Arenijusova (Arrhenius, 1888) teorija elektrolitičke disocijacije

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 2N 2 + 3H 2 2NH 3 4Na + O 2 2Να 2 Ο Fe + Cl 2 FeCl 2 Zn + Br 2 ZnBr 2 2K + S K 2 S 2Ca + O 2 2CaO Na + Ca -------- C + O 2 CO 2 H 2 + Br 2 2HBr CaO + H 2 O Ca(OH)

Διαβάστε περισσότερα

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA SREDNJA ŠKOLA HEMIJA Zadatak broj Bodovi 1. 6 2. 10 3. 12 4. 8 5. 6 6. 10 7. 8 8. 8 9. 4 10. 10 11. 8 12. 10 Ukupno 100 Za izradu testa planirano je 120 minuta. U toku izrade testa učenici mogu koristiti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA Bor redak element, najčešće u obliku minerala boraksa, Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. Aluminijum najrasprostranjeniji metal u Zemljinoj kori (8,3 mas.%) i

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA UPUTSTVO TAKMIČARIMA Zadatak br. Bodovi 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 1o 6. 10 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10 Ukupno: 100 bodova - Za izradu testa planirano je 120 minuta. - U toku izrade

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: 03490 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/5/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 2ο Α) Για τα στοιχεία: 12 Μg και 8 Ο α) Να κατανεµηθούν τα ηλεκτρόνιά τους σε στιβάδες. (µονάδες 2) β)

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet)

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet) PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet) Zaokruţi tačnu tvrdnju: 1. Elementi u PSE su poredani: a) po broju elektrona u K-ljusci b) po abecednom redu c) po porastu atomskog broja d) bez ikakvog

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα 2ο 2.1 Α) Να υπολογιστεί ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου στις παρακάτω χηµικές ενώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου Αντιδράςεισ εξουδετζρωςησ. Ουςιαςτικά όλεσ οι αντιδράςεισ εξουδετζρωςθσ είναι θ αντίδραςθ ενόσ κατιόντοσ Η + με ζνα ανιόν ΟΗ - προσ ςχθματιςμό ενόσ μορίου Η 2 Ο (Η-ΟΗ). Αντίδραςη εξουδετζρωςησ. H + + OH

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ)

Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ) Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ) Διαλύματα Εκφράσεις περιεκτικότητας α λ% w/v: Σε 100 ml Διαλύματος περιέχονται λ g διαλυμένης ουσίας β λ% w/w: Σε 100 g Διαλύματος περιέχονται λ g διαλυμένης ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE PRAKTIKUM IZ EMIJE ZA STUDENTE MEDICINE Saradnik Bigović Miljan Saradnik Kosović Milica Demonstrator Roganović Milovan Vježba 1 Pravljenje rastvora određene koncentracije Rastvor je homogen sistem sastavljen

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Γενικό μοριακό τύπο C v H 2v (v 2) έχουν : α. όλοι οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες β. τα αλκάνια γ. τα αλκένια δ. τα αλκίνια 2. Η οργανική ένωση CH 3 - CH - CH 3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

d-elemeti su su elementi koji se nalaze u PS između 2. i 13.grupe (od IIa do IIIa podgrupe ili glavnih grupa)

d-elemeti su su elementi koji se nalaze u PS između 2. i 13.grupe (od IIa do IIIa podgrupe ili glavnih grupa) PRELAZNI ELEMENTI d-elemeti su su elementi koji se nalaze u PS između 2. i 13.grupe (od IIa do IIIa podgrupe ili glavnih grupa) Prelazni elementi d-elementi Lantanoidi i aktinoidi II-b-grupa cinka U prelazne

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) . Επίσης, θ = 25 C

προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) . Επίσης, θ = 25 C Θέµ ο ( ) ( ) προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) Α ιθέτουµε διάλυµ όγκου 500ml που περιέχει τις σθενείς βάσεις Β κι Γ µε συγκεντρώσεις 0,4Μ γι την κάθε µί Στο διάλυµ διλύµτος συγκέντρωσης 0,8Μ κι προκύπτει διάλυµ

Διαβάστε περισσότερα

STRUKTURA I VEZE UVOD

STRUKTURA I VEZE UVOD UVOD Šta je organska hemija i zašto je vi treba da proučavate? Odgovori su svuda oko nas. Svaki živi organizam je sačinjen od organskih hemikalija. Proteini koji izgrađuju našu kosu, kožu i mišiće su organske

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β. Β1. α.

XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β. Β1. α. 27 Μαΐου 2015 XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. α. Σωστό Το γινόμενο της Κ a ασθενούς οξέος ΗA με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-46 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ιοντισµός µιας µοριακής ένωσης ονοµάζεται:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 15-16 Κεφάλαιο 1ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ενότητα η Οξείδωση Αναγωγή Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ)

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) http://ekfe.chi.sch.gr 7 η - 8 η Συνάντηση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq) Θέμα 2 ο 2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) CaI 2 (aq) + AgNO 3 (aq) β) Cl 2 (g) + H 2 S(aq) γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 10 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

KLASIFIKACIJA PRIRODNIH NAUKA

KLASIFIKACIJA PRIRODNIH NAUKA KLASIFIKACIJA PRIRODNIH NAUKA BIOFIZIKA BIOLOGIJA BIOHEMIJA FIZIKA HEMIJA FIZIČKA HEMIJA VODIČ KROZ MODERNU NAUKU 1. Ako je zeleno ili mrda, to je biologija 2. Ako smrdi, to je hemija 3. Ako ne funkcioniše,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 010 1 ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. α 1.. γ 1.4. β 1.5. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α. Για το Α: 1s s p 6 s p 6

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων

ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων Για να µετρήσεις τα µόρια θέλεις χρόνο και κοστίζει. Απλώς ζύγισέ τα και χρησιµοποίησε το MOL Ελένη ανίλη, Χηµικός, PhD, MSc Από τη Σχετική Ατοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-16 : : : 3 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανόργανη ένωση διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl 226 227 10 o Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Για να γίνει ευκολότερη η µελέτη των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, τις ταξινοµούµε στις παρακάτω κατηγορίες Αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Funkcionalna grupa alkohola je hidroksilna grupa ( OH) odreñuje njihove fizičke i hemijske osobine. Opšta formula:

Funkcionalna grupa alkohola je hidroksilna grupa ( OH) odreñuje njihove fizičke i hemijske osobine. Opšta formula: ALKLI (po IUPAu alkanoli) Funkcionalna grupa alkohola je hidroksilna grupa ( ) odreñuje njihove fizičke i hemijske osobine. pšta formula: Podela prema vrsti sp hibridizovanog atoma za koga je vezana grupa:

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΜΕΡΟΣ Α (0 μονάδες) Ερώτηση (3μον.) (α) Η (g) + Cl (g) HCl (g) mol H : mol Cl ή 400 ml H : 400 ml Cl 600 ml H : 600 ml Cl Το Cl βρίσκεται σε περίσσεια. Ολόκληρη η

Διαβάστε περισσότερα

Organska kemija i Biokemija. Predavanje 1

Organska kemija i Biokemija. Predavanje 1 Organska kemija i Biokemija Predavanje 1 Povijesni pregled XVIII. st. IZOLACIJA čistih organskih spojeva 1807. Berzelius ''vis vitalis' 1828. Friedrich Wöhler: iz amonij cijanata sintetizirao ureu 1848.

Διαβάστε περισσότερα

5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης

5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης 5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν: i) την εξουδετέρωση ως μια περίπτωση μεταθετικής αντίδρασης. ii) τις περιπτώσεις των αντιδράσεων εξουδετέρωσης, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία ανακρυστάλλωσης: Τα συνήθη βήματα μιας ανακρυστάλλωσης είναι τα ακόλουθα:

Πορεία ανακρυστάλλωσης: Τα συνήθη βήματα μιας ανακρυστάλλωσης είναι τα ακόλουθα: Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΓΕΝΙΚΑ Η στερεά, η υγρή και η αέρια κατάσταση αποτελούν τις τρεις, συνήθεις στο γήινο περιβάλλον, καταστάσεις της ύλης. ιαφέρουν η µία από την άλλη σε κάποια απλά γνωρίσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ KYΡIAKH 18 MAΡTIOY 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα