Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013 απόφασης Ο.Ε.» Σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γιωργαράς Αντώνιος 2. Ρούφα Ιωάννα 3. Μπαραχάνος Αθανάσιος 4. Μήτρου Εμμανουήλ 1 5. Πης Σταμάτιος 2 6. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 7. Σιφάκης Ηλίας ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κιλιμάτος Νικόλαος 2. Ζερβός Νικόλαος 3. Μαρκόγλου Σταμάτιος 4. Μουζουράκης Θεόφιλος οι οποίοι κλήθηκαν και δικαιολογημένα δεν προσήλθαν Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω κα Γεωργαντή Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 13 ο ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 282 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013 απόφασης Ο.Ε. η οποία αφορούσε σε εισήγηση για προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 διότι από την ημερομηνία λήψης της μέχρι σήμερα προέκυψαν νέα δεδομένα τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τα έξοδα, θέτοντας στη διάθεση των μελών σχετικό πίνακα-πρόταση ς. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση-συμπλήρωση της προαναφερόμενης απόφασης και ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος μεταξύ αυτών και του μέλους Σιφάκη Ηλία ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει 1 Το 2 ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτο Νικόλαο, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Διακογιώργης Ελευθέριος, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, αδυνατούσε να προσέλθει στη συνεδρίαση. 2 Το 3 ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

2 ψηφίσει τον προϋπολογισμό και επιπλέον την εισήγηση για το θέμα την έλαβε μόλις σήμερα. Ως εκ τούτου δεν το εγκρίνει. Με την άποψή του συμφωνεί και το μέλος Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τέσσερα (4) μέλη: 1) Ρούφα Ιωάννα, 2) Μπαραχάνος Αθανάσιος 3) Μήτρου Εμμανουήλ, 4) Πης Σταμάτιος. Κατά της πρότασης ψήφισαν δύο (2) μέλη: 1) Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη, 2) Σιφάκης Ηλίας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση του Προέδρου Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 Την αριθμ. 264/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Την αναγκαιότητα τροποποίησης-συμπλήρωσης της προαναφερόμενης απόφασης Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με πέντε (5) ΝΑΙ και δύο (2) ΟΧΙ Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 264/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισήγησης για προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν και περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

3 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) , , , Μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 500,00 500,00 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) , , Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 8.000, , Λοιπά έσοδα από ακίνητα 500,00 500, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Μισθώματα λοιπών μηχανημάτων 700,00 700, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.000, , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 5.000, , Τέλος ανακομιδής 1.000, , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 500,00 500, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.500, , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000, , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , ,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΠΑΡΑΛΙΕΣ , , ,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΚΟΙΝΟΧ. ΧΩΡΟΙ , , ,00

4 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000, , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000, ,00 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) , , , Λοιπά δυνητικά τέλη , , Καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος 1.000, , Έσοδα από την τέλεση πολιτικών γάμων , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,00 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ,00 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) , , ,00 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) , ,00 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.000, ,00 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , , Λοιπές Δυνητικές εισφορές 1.000, , Βεβαίωση παλαιού κτίσματος 1.000, , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 2.000, , ΚΑΠ για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ , , ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων , ,00 ΚΑΠ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ άρθρο 27 ν.3756/ , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , ,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , ,00

5 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 500,00 500,00 Λοιπά τακτικά έσοδα- Παράβολα Ν.3838/2010 (Ελληνική Ιθαγένεια) 8.500, ,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 500,00 500, Παράβολα ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού 300,00 300, Παράβολα για κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων 300,00 300,00 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 500,00 500,00 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 500,00 500,00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 500,00 500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΞ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΙΟΥ , ,82 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ με αντικείμενο την μεταφορά άσκησης τεχνικής υποστήριξης 5.000, , Έσοδα για την υλοποίηση Π.Σ. Δήμου Κω - ΥΠ.ΠΟ.&Τ για τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων , , Προγραμματική σύμβαση νε ΟΑΕΔ 5.000, , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ (ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) , , , Κατασκευή νέου Δημαρχείου , , , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ , , Χρηματοδότηση για διαμόρφωση πλατείας Τσιγκούρας Δ.Δ. Κεφάλου , ,00

6 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΓΡΟ: Sustaainable Transport for Areaw with Tourism througj Energy Redustion- Βιώσιμες Μετακινήσεις σε Τουριστικές Περιοχές μέσω της μείωσης κατανάλωσης Ενέργεια και ακρωνύμιο Starter - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTELLIG , , Συμμετοχή στο πρόγραμμα εξοικονομώ , , ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΩ , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ , ,92 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (Β ΦΑΣΗ) , ,00 Μελέτη αποχέτευσης & εγκατ.επεξεργ.και διάθεσης λυμάτων Δήμου Δικαίου (Π.Τ.Α. νοτίου Αιγαίου Κ.Α.2002ΜΠ ) , ,34 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΑΜΠ 0763 ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , ,00 Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ για το έργο Ανάπλαση της οδού Θεμιστοκλέους , ,96 Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ , ,50 Χρηματοδότηση από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ``ΛΕΙΨΥΔΡΕΙΑ'' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ,00 Χρηματοδότηση από Υπ.Αιγαίου για το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΗΣΗ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΛΙΟΥ :ΣΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ" , ,00 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΛΕΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ , ,00 Αστική Αναζωογόνηση Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης Δήμου Κω , ,00

7 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου της πράξης "ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Ζηπαρίου , , Χρηματοδότηση για την Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων(ΧΑΔΑ) Δήμου Κω στη θέση Κοκκινόνερο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη , , Χρηματοδότηση από το Επιχ/κό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της πράξης <<Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης στην περιοχή Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Κω>> 1.000, ,00 Χρηματοδότηση για Διαμ/ση πλατείας Αγ. Αποστόλων ΔΔ , ,00 Χρηματοδότηση για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Π 2366/07/11 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ , ,00 Χρηματοδότηση έργου " ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ , ,00 Χρηματοδοτήσεις έργου Λειτουργική ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων 1η φάση (Λόρδου Βύρωνος,Πεισάνδρου,Μεροπίδος, Καββακοπούλου, πλατεία Ανταγόρα) , ,00 Χρηματοδότηση έργου:<< Διάνοιξη οδών στα Ο.Τ.359, 360 και 378 έως 385 στην περιοχή Αμπάβρη>> ( Β' φάση περιμετρικής) , , Χρηματοδότηση έργου: << Συντήρηση των παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ>> ΕΕ , ,31 ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩ , ,00 Χρηματοδότηση έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ , ,00 Χρηματοδότηση έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΩ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ,00

8 Χρηματοδότηση έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , ,54 Χρηματοδότηση έργου Προμήθεια ολοκληρωμένων φωτιστικών μονάδων οδοφωτισμού με εξωτερικό τροφοδοτικό - λαμπτήρων LED , ,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου Προσθήκη Λυκειακών τάξεων στον Β όροφο του Γυμνασίου , ,00 0,00 Χρηματοδότηση έργου Προσθήκη τάξεων στο Δημοτικό σχολείο Πυλίου , ,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας , ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ) , ,00 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ , ,00 Προγραμματική σύμβαση για συντηρήσεις Λιμανιού Δ.Δ. Κεφάλου , ,00 Αποκατάσταση υπολοίπου τμήματος κτιρίου πρώην σχολείου Ευαγγελιστρίας , ,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ( ΔΗΦΟΔΩ ) , ,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ 356/74, άρθρο 16Ν. 2130/93) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜ.) 1.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16Ν. 2130/93) (ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ) , , ,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) ( ΔΗΦΟΔΩ ) 1.000, ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ -ΠΑΡΕΠΙΔΗΜ.) 8.000, ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)( ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ) 2.000, ,00 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο , ,00 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 1.000, ,00

9 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000, , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.000, , Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 500,00 500, Παράβολα εξόφλησης προστίμων ΚΟΚ 500,00 500, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 2.500, , Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις) 500,00 500, Έσοδα από μέρισμα ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 500,00 500, Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων(άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 500,00 500,00 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 500,00 500,00 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 500,00 500,00 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 500,00 500, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.300, ,00 έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 500,00 500,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30% από παράβολα αλλοδαπών 500,00 500,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.000, ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.000, ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 1.000, ,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , ,00

10 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(καταλογοσ) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , ,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , ,00 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(οικοθεν) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , ,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΟΙΚΟΘΕΝ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , Τακτικά έσοδα από ΔΗΦΟΔΩ , , Τακτικά έσοδα από ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ , , , Τακτικά έσοδα από ΠΑΡΑΛΙΕΣ , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.000, , Τακτικά έσοδα από ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000, , , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) , , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , Λοιπά Δημοτικά έσοδα (ΔΗΦΟΔΩ) , , Λοιπά έσοδα Κοινοχρ. Χώρων , , Λοιπά έσοδα ( ΠΑΡΑΛΙΕΣ ) , , Λοιπά έσοδα ( ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , Λοιπά έσοδα ( ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ) 640,49 640, Λοιπά έσοδα , , Λοιπά έσοδα (Δήμου Δικαίου) , , Λοιπά έσοδα (Δήμου Ηρακλειδών) , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ , , ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Κ.Υ.Ε , , ΠΡΟΙ0Ν ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ,56

11 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου Συντάξεως Υπαλλήλων 0824 (Κύρια Σύνταξη) , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου ( ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ) 5.700, , ΕΞΑΓΟΡΑ Ν.3660/ , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , , Χαρτόσημο Παραχωρήσεων(ΠΑΡΑΛΙΕΣ) , , ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , ΥΠΕΡ ΙΚΑ , , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , , , ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 8.500, , ΕΞΑΓΟΡΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) 2.500, , ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.200, , ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τ.Π.Δ.Υ.) , , Εξαγορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τ.Π.Δ.Υ.) 1.000, , ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ , , ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕ 400,00 400,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ , , ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ , , ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ(75%) ΑΠΟ ΧΕΠ , , , ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ ΑΠΟ ΧΕΠ 6.000, , , ΥΠΕΡ ΕΜΠ ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000, , , ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000, , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΑΠΟ ΧΕΠ 5.000, , , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 1% κ 2% ΑΠΟ ΧΕΠ 8.000, , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ ΑΠΟ ΧΕΠ 500,00 500, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000, , Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (25%)ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ , , , ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Ε.Π , , ΥΠΕΡ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. ΑΠΟ Χ.Ε.Π , , Χαρτόσημο από Χ.Ε.Π , ,00

12 Κτηνιατρικό Κρεωσκοπικό Τέλος 5.000, , Διατροφή 8.000, , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης , , Ειδική Εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ , , Φ.Π.Α , , Εισπράξεις για το έργο με ακρωνύμιο PARA -MARE TOYRISM , , Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000, , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,86 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 0, , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.500,00 0,00 0, , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,82 0,00 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.300,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,00 0, , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ,28 0,00 0, , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,30 0, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 0, , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠO ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,25 0,00 0, ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,86

13 ΕΞΟΔΑ Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 2.000, , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.000, , Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 1.000, , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβές μεταφραστών 500, , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000, , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ( ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(λοιποι- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ) , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ) , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Τ.Μ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (Υπηρεσίες υποστήριξης στην προετοιμασία φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης για την επέκταση της Μαρίνας Κω και την κατασκευή προβλήτας υποδοχής κρουαζιεροπλοίων στην Κω) , ,00 0,00

14 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) , , Παροχή υπηρεσίας για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και του επιχειρηματικού μοντέλου του δυναμικού συστήματος πωλήσεων τουριστικών και άλλων υπηρεσιών Δήμου Κω , ,00 0, Παροχή υπηρεσίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Τοπικού Σήματος Ποιότητας του νησιού της Κω 8.000, ,00 0, Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) , , , Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 5.000, , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 2.000, , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.500,00 300, , Αμοιβή επιτροπής ανάθεσης μελέτηςαποχ/ση ακαθάρτων των οικισμών Δήμου Ηρακλειδών 500,00 500,00 0, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων 500,00 500,00 0,00 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως επιτροπών για την επιλογή προσωπικού 500,00 500,00 0,00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) , ,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , Έξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων 500,00 400,00 100, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης( λοιπά έξοδα τρίτων) , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 8.800, , Λοιπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) , , Φόροι τόκων 500,00 500, Λοιποί φόροι 2.500, , Λοιποί φόροι και τέλη (ΦΑΠ) , , Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 500,00 500,00

15 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , , ,00 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , ,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000, , ,00 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , ,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000, , ,00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , , , Συνδρομές INTERNET 1.000,00 500,00 500, Λοιπές συνδρομές , , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 3.000, , ,00 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 500, Αποζημιώσεις συμβιβαστικών πράξεων 500,00 500, Έξοδα τελετής πολιτικών γάμων 500,00 500, Τόκοι Δανείων εσωτερικού , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς , , Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς , , Επιχορήγηση αστικής εταιρίας <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ >> (ΟΚΑΝΑ) , ,00 0, Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ , , Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω , , Επιχορήγηση δημοτικού οργανισμού πολιτισμού αθλητισμού και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κω ΦΕΚ1568/Β/ , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.000,00 500,00 500,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.000,00 500,00 500,00

16 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδος 1.500, ,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2.000, ,00 500, ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΑΡΙΝΑΣ , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.500, ,00 500, Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.500, ,00 500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , , ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία , ,00 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κω -Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ , ,00 0,00 Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ - ΔΕΥΑΚ με αντικείμενο "Επεμβάσεις για την λειτουργική βελτίωση των υφισταμένων καναλιών όμβριων στην οδό Ασκληπιού , ,54 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1.050, ,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 3.102, ,00 ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ , ,00 Προγραμματική Σύμβαση για καθαριότητα και ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Κω , ,00 280,00 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Ενταγμένο στο υπηρ.πρόγρ. ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού -Χρηματοδοτούμενο) , ,00 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , , ,00 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ , , ,00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ,00 0,00

17 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΜΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ , , , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , , , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ , , , Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υγείας , , ,00 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας , , , Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ επεξεργασίας και τυποποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων , , ,00 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ , , ,00 Π.Σ ΜΕ ΚΟΙ. Ε. ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , , , Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ , , , Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , , , ΔΗΡΑΣ , , ,00 Χρηματοδότηση προγράμματος δράσης ΔΗΚΕΚΥΔ , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΑΙΟΡΑΜΑ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΜΒΡΟΣΙΑ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑΣΑ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΛΙΕΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , , , ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΔΡΥΑΔΕΣ , , , Επιχορήγηση ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ανάδειξης και αξιοποίησης ιστορικών αρχείων , , ,00 Επιχορήγηση ΚΟΙ.Σ.ΕΠ.παροχής υπηρεσιών πολιτισμού , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΒΙΟΤΟΠΩΝ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , , , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) , , ,00

18 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , , ,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 500, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 1.500, ,00 500, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , Αποδοχές πρακτικής άσκησης φοιτητών 3.000,00 100, , ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 3.800, , ,00 ΤΣΚΥ (ταμείο συντάξεως κοινοτικών υπαλλήλων) , , , ΙΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.630, , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 500,00 500,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 600,00 500,00 100, Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 500,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000, ,00 500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , Λοιπά ασφάλιστρα 3.000, ,00 500, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 500,00 500,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.500, ,00 500,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000, ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) , ,00

19 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, , Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ -INTERNET- SERVER 1.000,00 500,00 500, Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης Η/Υ - Δικτύου 3.000, , , Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια συντήρησης & υποστήριξης , , ,00 Συντήρηση Ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κω , ,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) , ,00 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 5.000, , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.500,00 800, ,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 500,00 500, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 500,00 500,00 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων ( άρθρο 21 παρ. 11 ν. 3731/2008 ) , ,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000, , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500, ,00 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 500,00 500, Μεταφορές εν γένει 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, ,00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000, , , Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 500, Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, , , Έκδοση βιβλίων (χορηγία) , , ,00 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000, ,00

20 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 500, ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500, Προμήθεια λοιπού υλικού 700,00 700, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.500, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.500, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 500, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000, ,00 500, Υλικά φαρμακείου 800,00 800, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 500, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 5.000, ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , , , ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 800,00 800, ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 1.500, ,00 200, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ( ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ) 3.200, , ,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000, , ,00 Πρόγραμμα στειρώσεων,περίθαλψης και εμβολιασμών αδέσποτων ζώων Δήμου Κω , , , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 7.000,00 800, , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 8.000, , ,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 800,00 800,00

21 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500, , Μεταφορές ΜΑΘΗΤΩΝ , , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 300, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.000, ,00 500, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.600, ,00 600, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.500, ,00 500, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.500, ,00 500, Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (άρθρο 202 παρ.2 ΔΚΚ) , ,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 500,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 500,00 500, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 500, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 200, Είδη κλινοστρωμνών 200,00 200, Είδη κατασκήνωσης 500,00 500, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 500,00 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000, ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 9.000, , , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 200, Προμήθεια λοιπού υλικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 800,00 800,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων-παιδικών χαρών , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Υλικά φαρμακείου 600,00 600, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 500,00 500, Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα , , ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00

22 Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.000, , , Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.800, ,00 300, ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.300,00 250, , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , ,00 Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , ,00 Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες- Απεντόμωση μυοκτονία , ,00 Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίεςσάρωση καλαμιών στο Τιγκάκι 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ , ,00 0, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΚΩ , , ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥ , , , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ , , ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 8.000, , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 500,00

23 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 200,00 200, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 5.000, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 500,00 500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000, ,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.500, ,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, , Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 300,00 300, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 500,00 500, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 8.000, ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000, , ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.000, ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , ,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ , , ,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, , ,00

24 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων , ,00 Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.396, ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000, ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000, , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 500,00 500, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 800,00 200, Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 7.896,15 600, , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , ,00 ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΙΚΑ εργοδότη , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , ,00 Επιμόρφωση υπαλλήλων σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις - αναθεωρήσεις Α.Π.Ε. και νέες τιμές στα Δημόσια έργα) 2.400, ,00 900,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 214 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα