ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ Απαιτήσεις από τράπεζες Χορηγήσεις Μείον προβλέψεις Χορηγήσεις (καθαρές) Οµόλογα Μετοχές Συµµετοχές Καθαρά πάγια στοιχεία Γήπεδα - Κτίρια ΒΙΠΕ στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς τράπεζες Καταθέσεις & οµόλογα ETBA Repos πελατών στοχεία παθητικού Ίδια Κεφάλαια µετόχων * ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων * Κέρδη Περιόδου Σύνολο Παθητικού Καταστήµατα Προσωπικό (*) µετά την αφαίρεση των ιδίων µετοχών 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Καθ. έσοδα τόκων 182,8 172,8 Καθ. έσοδα προµηθειών 50,5 44,0 Έσοδα από τίτλους 15,5 16,1 Αποτελέσµατα xρηµ/κων πράξεων 33,4 9,8 έσοδα εκµεταλλεύσεως 5,4 8,6 Σύνολο εσόδων 287,6 251,2 απάνες Προσωπικού 81,5 81,3 Γενικά έξοδα ιοικήσεως 63,8 56,6 έξοδα εκµεταλλεύσεως 2,9 1,6 Αποσβέσεις 25,6 27,6 Κέρδη προ προβλέψεων 113,8 84,2 Προβλέψεις 36,9 29,0 Εκτακτα αποτελέσµατα 9,0 20,5 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 85,8 75,7 ικαιώµατα µειοψηφίας 22,4 17,1 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 63,4 58,7 Φόροι (εκτίµηση) 22,5 22,7 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 63,3 53,0 ικαιώµατα µειοψηφίας 17,2 12,3 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 46,1 40,7 Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το πρώτο εξάµηνο του 2003 διαµορφώθηκαν σε 85,8 εκατ ευρώ, έναντι 75,7 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 63,3 εκατ ευρώ, έναντι 53,0 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,5%. Τα προ φόρων κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαµορφώθηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2003 σε 63,4 εκατ ευρώ έναντι 58,7 εκατ ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο, αυξηµένα κατά 8,0%. Τα µετά από φόρους κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 46,1 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2003, έναντι 40,7 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο πέρυσι, αυξηµένα κατά 13,3%. Τα µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους κέρδη ανά µετοχή, διαµορφώθηκαν σε 0,276 ευρώ από 0,244 ευρώ πέρυσι. Σηµειώνεται ότι, για πέµπτο συνεχόµενο τρίµηνο, τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται αυξηµένα σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο, τα προ φόρων κέρδη του δευτέρου τριµήνου του 2003, τα αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 26,8%. Σε σύγκριση δε µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, τα προ φόρων κέρδη του δευτέρου τριµήνου του 2003, τα αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 14,5%. Η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003 ήταν αποτέλεσµα της αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 14,5% σε ετήσια βάση, ενώ η αύξηση των δαπανών λειτουργίας παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (+4,1%). Σε σύγκριση µε το ύψος του 2ου τριµήνου του 2002, τα καθαρά έσοδα του 2ου τριµήνου 2003 είναι αυξηµένα 12,9%, ενώ οι δαπάνες λειτουργίας έχουν διατηρηθεί στάσιµες (0,0%). Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του πρώτου εξαµήνου του 2003 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι : Η αύξηση των κερδών ανά µετοχή µετά από φόρους κατά 13,3% Η περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 60,4% έναντι 66,5% το πρώτο εξάµηνο του 2002 Η περαιτέρω ενίσχυση του καθαρού περιθωρίου τόκων κατά 8 µονάδες βάσης στο 2,46% Η αύξηση των καθαρών εσόδων προµηθειών κατά 14,9% Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 19,0% και η ταυτόχρονη βελτίωση της σύνθεσής του ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

2 Χορηγήσεις Καταθέσεις Ενεργητικό Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('03 - '02) 4,9% 7,3% 19,0% 0% 5% 10% 15% 20% Η αύξηση των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑbank από πελάτες (χωρίς τα repos) κατά 14,0%, ενώ µε τα repos η αύξηση είναι 7,3% Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα (10,87% εκτίµηση). Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος Πειραιώς έχει εκδώσει µόνο µετοχικά κεφάλαια (Tier I), γεγονός που παρέχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης εργασιών. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενεργητικό - '03 : 15,0 δις 4,6% 2,5% 62,5% 19,3% 11,1% Στεγαστικά 15,1% Ενέργεια & Μεταφορές 1,6% 89,0% 60,4% είκτης Απ οτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα Ταµείο & διαθέσιµα ιατραπεζική Χορηγήσεις Οµόλογα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παθητικό 16,4% 71,3% 8,3% 4,1% Χορηγήσεις ανά κλάδο '03 Καταναλωτικ ά 13,4% Λοιποί Κλάδοι 23,6% Βιοµηχανία 18,5% ηµόσιο 1,1% Βιοτεχνία 0,9% ιατραπεζική Καταθέσεις, repos, οµόλογα Ίδια Κεφάλαια Εµπόριο 13,6% Ναυτιλία 6,1% Κατασκευές 6,1% 66,5% 1ο εξάµ. '03 1ο εξάµ. '02 Σωρευτικές προβλέψεις / Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 84,5% 105,5% 68,7% '03 εκ. '02 εκ. '01 εκ. '00 ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος Ιουνίου του 2003 οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 19,0% και ανήλθαν σε εκατ ευρώ από εκατ ευρώ στο τέλος Ιουνίου του Aποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 62,5% (από 54,9% πέρυσι), σε βάρος κυρίως των οµολόγων (19,3% από 27,0% πέρυσι). Έτσι, η πολιτική σταδιακής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού ακολουθείται µε συνέπεια. Κύρια χαρακτηριστικά του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου είναι η εκτεταµένη διασπορά του στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας, µε παράλληλη εστίαση στα πιο αποδοτικά κοµµάτια της αγοράς. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος Ιουνίου του 2003, αποτελούσε το 28,5% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, µε τα στεγαστικά δάνεια να εµφανίζουν υψηλό ρυθµό αύξησης 50,3%. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 36,7% του συνόλου των χορηγήσεων και τα δάνεια προς ΜΜΕ το 34,8%. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια του Οµίλου σηµείωσαν σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκαν σε 4,0% των χορηγήσεων έναντι 4,6% πέρυσι (το 50% περίπου προέρχεται από την ETBAbank). Οι σωρευτικές προβλέψεις καλύπτουν το 89,0% των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά, έναντι 82,7% στο τέλος Ιουνίου του Σηµειώνεται επίσης ότι οι σχηµατισµένες προβλέψεις υπερκαλύπτουν το σύνολο των επισφαλών δανείων, όπως επίσης τις προβλέψεις που απαιτούνται σύµφωνα µε την Π /ΤΕ 2513/2003. Οι καταθέσεις, τα repos και τα οµόλογα (ETBAbank) από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2002, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 7,3% και αντιπροσωπεύουν το 71,3% του ενεργητικού, έναντι 69,7% πέρυσι. Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων από πελάτες, εκτός των repos, ανήλθε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ το Ιούνιο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,0%, ενώ τα repos την ίδια περίοδο µειώθηκαν κατά 14,6%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ (αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών και µετά από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου µετοχών οµολόγων σε τρέχουσες τιµές), έναντι εκατ ευρώ το Μάρτιο του Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2003 δεν περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια αποθεµατικά ύψους 22,4 εκατ ευρώ που αποδόθηκαν στη νέα εταιρεία «ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές» λόγω ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

3 Σύνολο καθαρών εσόδων 287,6 +14,5% απόσχισης του κλάδου και η οποία δεν ενοποιείται λόγω του γεγονότος ότι δεν ανήκει στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Επιπρόσθετα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων δεν περιλαµβάνει τα κέρδη της περιόδου. Έσοδα απ ό τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα απ ό τίτλους 65,5 Καθαρά έντοκα έσοδα 182,8 172,8 301,3 288,8 96,0-184,0-212,1 1o εξάµ.'03 1o εξάµ.'02 Τόκοι οµολόγων Τόκοι εσόδα Τόκοι έξοδα 50,5 8,3 4,7 37,5 ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών +14,9% 44,0 10,0 5,5 28,5 251,2 ιάρθρωση καθαρών εσόδων 1,8% 5,4% 11,6% 17,6% 63,6% Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική 81,1% ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαµορφώθηκε σε 287,6 εκατ ευρώ έναντι 251,2 εκατ ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,5%. Σηµειώνεται ότι το 81,1% των καθαρών εσόδων του Οµίλου προήλθε από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,8% και διαµορφώθηκαν σε 182,8 εκατ ευρώ έναντι 172,8 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο ενεργητικό) αυξήθηκε στο 2,46% έναντι 2,38% το πρώτο εξάµηνο του 2002 και παρά τη σηµαντική µείωση των εσόδων από τόκους τίτλων σταθερής απόδοσης. Η ωρίµανση και η αύξηση του δικτύου αναµένεται να οδηγήσουν τόσο στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου όσο και στην άντληση περισσότερων χαµηλότοκων καταθέσεων, µε αποτέλεσµα τη περαιτέρω βελτίωση του συγκεκριµένου δείκτη στο άµεσο µέλλον. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 50,5 εκατ ευρώ, αυξηµένα κατά 14,9% σε ετήσια βάση και 17,0% σε τριµηνιαία βάση. Η αύξηση αυτή εστιάζεται κυρίως στη διεύρυνση των καθαρών προµηθειών από χορηγητικές εργασίες, αλλά και στη µερική ανάκαµψη των εσόδων επενδυτικής τραπεζικής το δεύτερο τρίµηνο του έτους. Έτσι, τα καθαρά έσοδα εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 37,5 εκατ ευρώ τον Ιούνιο του 2003, έναντι 28,5 εκατ ευρώ πέρυσι (αύξηση 31,9%). Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 8,3 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2003 έναντι 10,0 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 4,7 εκατ ευρώ έναντι 5,5 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του Σηµειώνεται ότι έναντι του πρώτου τριµήνου 2003, οι καθαρές προµήθειες σε όλες τις κύριες κατηγορίες είναι αισθητά βελτιωµένες. Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 33,4 εκατ ευρώ, έναντι 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 1o εξάµ.'03 5,0 0,0 1o εξάµ.'02 Κέρδη χρηµ/κών πράξεων 1ου εξαµ. '03 33,4 9,8 17,5 6,1 1 Συνάλλαγµα Οµόλογα Μετοχές 9,8 εκατ ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των αποτελεσµάτων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις της ΕΤΒΑbank κατά 17,1 εκατ ευρώ και των δύο εταιρειών επενδύσεων Χαρτοφυλακίου κατά 6,3 εκατ ευρώ. Ειδικότερα, τα κέρδη από πράξεις επί µετοχών το α εξάµηνο του 2003 διαµορφώθηκαν σε 9,8 εκατ ευρώ, από πράξεις οµολόγων σε 17,5 εκατ ευρώ και από πράξεις συναλλάγµατος σε 6,1 εκατ ευρώ. Σηµειώνεται ότι στη πραγµατοποίηση των κερδών από πράξεις επί οµολόγων, συνέβαλε και η σηµαντική πτώση των επιτοκίων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003, γεγονός που αντιστάθµισε µερικώς τη µείωση των εσόδων από τόκους τίτλων σταθερής απόδοσης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

4 Συνολικό κόστος λειτουργίας 173,8 +4,1% 167,0 Το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) εµφανίζει σταδιακή συγκράτηση µε πτώση του ετήσιου ρυθµού αύξησης στο 4,1% το πρώτο εξάµηνο του 2003, οφειλόµενη στη συγκράτηση των δαπανών προσωπικού και των αποσβέσεων. Έτσι, το κόστος λειτουργίας διαµορφώθηκε σε 173,8 εκατ ευρώ, έναντι 167,0 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε τριµηνιαία βάση, το κόστος λειτουργίας του 2ου τριµήνου 03 είναι στα ίδια επίπεδα µε το µέσο κόστος λειτουργίας ανά τρίµηνο του 02. απάνες Προσωπικού 81,5 1ο εξαµ. '03 63,8 +0,2% Γενικά έξοδα διοίκησης +12,9% 81,3 1ο εξαµ. '02 56,6 Οι δαπάνες προσωπικού διατηρήθηκαν ουσιαστικά αµετάβλητες σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2002 (81,5 εκατ ευρώ έναντι 81,3 εκατ ευρώ πέρυσι), ενώ σε σύγκριση µε το µέσο όρο των δαπανών προσωπικού ανά τρίµηνο του 2002 (42,0 εκατ ευρώ), οι δαπάνες προσωπικού του δευτέρου τριµήνου του 03 είναι µειωµένες κατά 0,7%. Η συγκράτηση των δαπανών προσωπικού οφείλεται εν µέρει και στην υλοποίηση των προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς το 2002 όσο και της ΕΤΒΑbank το Σηµειώνεται ότι το δίκτυο καταστηµάτων ανήλθε σε 251 µονάδες στο τέλος Ιουνίου του 2003, σηµειώνοντας αύξηση κατά 6,4% σε σύγκριση µε το τέλος Ιουνίου του 2002, ενώ την ίδια περίοδο ο αριθµός προσωπικού αυξήθηκε µόλις κατά 1,1% (κυρίως από το δίκτυο του εξωτερικού). Τα γενικά έξοδα διαµορφώθηκαν σε 63,8 εκατ ευρώ, έναντι 56,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 (σηµειώνοντας αύξηση 12,9%), ενώ σε σύγκριση µε το µέσο όρο των γενικών εξόδων ανά τρίµηνο του 2002 (32,3 εκατ ευρώ), τα γενικά έξοδα του δευτέρου τριµήνου του 03 είναι αυξηµένα κατά 6,7%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την προώθηση προϊόντων, αλλά και την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων (24 νέα καταστήµατα, µέχρι τα µέσα Αυγούστου 03 σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2002). Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 25,6 εκατ ευρώ, έναντι 27,6 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας µείωση κατά 7,3%, λόγω της ωρίµανσης των µεγάλων επενδύσεων σε τεχνολογία που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε σηµαντικά και διαµορφώθηκε σε 60,4% έναντι 66,5% της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Για το σύνολο του έτους, το συνολικό κόστος λειτουργίας εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί κοντά στα περσινά επίπεδα, παρά τη σηµαντική επέκταση των εργασιών αλλά και την εκτεταµένη αύξηση του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (35 περίπου νέα καταστήµατα). Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 113,8 εκατ ευρώ έναντι 84,2 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 35,2%. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

5 Οι προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 36,9 εκατ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2003, έναντι 29,0 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (αύξηση 27,5%) είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 0,85% 0,73% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 16,1% 12,9% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 62,5% 54,9% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ. 87,6% 78,8% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 4,0% 4,6% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 89,0% 82,7% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Ενεργ.(NIM) 2,46% 2,38% Κόστος / Έσοδα 60,4% 66,5% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ. 0,68% 0,61% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις/κατάστηµα 38,7 34,6 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Τα έκτακτα έσοδα έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 9,0 εκατ ευρώ, έναντι 20,5 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, βελτιώνοντας περαιτέρω την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Ο δείκτης ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) σηµείωσε περαιτέρω βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 22,1% προ φόρων (από 18,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2002) και σε 16,1% µετά από φόρους (από 12,9% πέρυσι). Ο δείκτης ROA (απόδοση Ενεργητικού) ενισχύθηκε επίσης και διαµορφώθηκε σε 1,15% προ φόρων (από 1,04% την αντίστοιχη περίοδο του 2002) και σε 0,85% µετά από φόρους (από 0,73% πέρυσι). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 8,88 ευρώ (µέγιστο) και 4,72 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2003 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 8,74 ευρώ. Η πορεία της τιµής της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη το τελευταίο δωδεκάµηνο, σε σύγκριση τόσο µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όσο και µε τον σχετικό δείκτη των Τραπεζών. Συγκεκριµένα, από τον Αύγουστο του 2002, οπότε και ανακοινώθηκε θετικός ρυθµός µεταβολής της κερδοφορίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο Γενικός είκτης έχει αυξηθεί 5,1%, ο Τραπεζικός είκτης έχε αυξηθεί κατά 13,4%, ενώ η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς έχει αυξηθεί κατά 28,9% /8/ /8/ /8/ /9/ /9/ /11/ /10/ /11/ /11/2002 9/12/ /12/ /1/ /1/2003 7/2/ /2/2003 7/3/ /3/2003 8/4/ /4/ /5/ /5/ /6/ /6/2003 9/7/ /7/2003 6/8/2003 Τράπεζα Πειραιώς Γενικός είκτης είκτης Τραπεζών Η µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συµµετέχει πέρα από το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε µία σειρά άλλων δεικτών όπως τον FTSE / ASE 20, τον Standard MSCI Greece (ειδικό βάρος 3,95%), MSCI EAFE, MSCI Small Cap, DJ Euro Stoxx, DJ Euro Stoxx Banks και τον DJ Euro Stoxx Economic Sector Financial Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 21,7% ( 02-03) έναντι 14,0% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται στις 20 Αυγούστου 2003 σε εκατ ευρώ, κατατασσόµενη στην 13η θέση στο Χ.Α., ενώ εάν χρησιµοποιηθεί η σταθµισµένη κεφαλαιοποίηση µε βάση το free-float (µεθοδολογία MSCI) κατατάσσεται στην 8η θέση. Στο τέλος Ιουνίου 03, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους µετόχους, ενώ µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε την ΕΤΒΑbank (αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους), ο αριθµός των µετόχων θα αυξηθεί µε τον αντίστοιχο της ΕΤΒΑbank και θα διαµορφωθεί περίπου σε µετόχους. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του Α Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Eνίσχυση Ισολογισμού Αθήνα - 28 Μαΐου 2010 Δηλώσεις Διοίκησης Στην Ελλάδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ.

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. Η

Διαβάστε περισσότερα