Ἅγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶς Ἀνέστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἅγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶς Ἀνέστη"

Transcript

1 Ἅγίου Ἰωάου Χρυσοστόμου: Ἀληθῶ Ἀέστη Ἀλλ ὰ κα ὶ πότε θ ὰ τὸ ἔκλεβα ο ἱ μαθηταί; Τ ὸ Σάββατο; Μ ὰ ἀφο ῦ δὲ ἐπιτρεπότα ἀπ ὸ τὸ όμο ὰ κυκλοφορήσου. Κι ἂ ὑποθέσουμε ὅτι θ ὰ παραβίαζα τὸ όμο το ῦ θεο ῦ, πῶ θὰ τολμοῦσα αὐτο ὶ ο ἱ τόσο δειλο ὶ ὰ βγοῦ ἔξω ἀπ τ ὸ σπίτι; Κα ὶ μ ὲ ποῖο θάρρο θὰ ριψοκιδύευα γι ὰ ἕα εκρό; Προσμέοτα ποία ἀταπόδοση; Ποία ἀμοιβή; Κα ὶ στ ἀλήθεια, πο ῦ στηρίζοτα; Στ ὴ δειότητα το ῦ λόγου του; Ἀλλ ὰ ἦτα ἀπ ὅ λου ἀμαθέστεροι. Στ ὰ πολλά του πλούτη; Ἀλλ ὰ δὲ εἶχα οὔτε ραβδ ὶ οὔτε ὑποδήματα. Μήπω στὴ ἔδοξη καταγωγή του; Ἀλλ ὰ ἦτα ο ἱ ἀσημότεροι το ῦ κόσμου. Μήπω στ ὸ πλῆθο του; Ἀλλὰ δὲ ξεπεροῦσα τοὺ ἕδεκα, πο ὺ κι αὐτο ὶ σκόρπισα. Ἂ ὁ κορυφαῖο του φοβήθηκε τὸ λόγο μιᾶ γυαίκα θυρωρο ῦ κι ὅλοι ο ἱ ἄλλοι, ὅτα εἶ δα τὸ Διδάσκαλό του δεμέο, σκόρπισα κα ὶ διαλύθηκα, πὼ θ ὰ τοὺ περοῦσε κἂ ἀπ τὸ οῦ ὰ τρέξου στ ὰ πέρατα τῆ οἰκουμέη κα ὶ ὰ φυτέψου πλαστ ὸ κήρυγμα ἀαστάσεω; Ἀφοῦ φοβήθηκα τ ὴ γυαικεία ἀπειλή κα ὶ τ ὴ θέα μόο τῶ δεσμῶ, πῶ θ ὰ μποροῦσα ὰ τ ὰ βάλου μ ὲ βασιλεῖ κα ὶ ἄρχοτε κα ὶ λαού, ὅπου ξίφη κα ὶ τηγάια κα ὶ καμίια κα ὶ μύριοι θάατοι κάθε μέρα, ἂ δὲ εἶχα ἀπολαύσει κα ὶ οἰκειοποιηθε ῖ τ ὴ δύαμη κα ὶ τὴ ἕλξη το ῦ Ἀαστάτο; Ἀλλ ὰ γι αὐτ ὰ πρέπει ὰ ἐπαέλθουμε. Ἂ ξααρωτήσουμε ὅμω τώρα τοὺ Ἑβραίου: Πῶ ἔκλεψα τ ὸ σῶμα το ῦ Χριστο ῦ ο ἱ μαθηταί, ὦ ἀόητοι; Ἐπειδ ὴ ἡ ἀλήθεια εἶαι λαμπρ ὴ καὶ ὁλοφάερη, τ ὸ ἰουδαϊκ ὸ ψέμα δὲ μπορε ῖ οὔτε σὰ σκιά, ὰ σταθε ῖ. Πῶ θ ὰ τ ὸ ἔκλεβα, ποὺ εἶχα τὴ ὑποψία κα ὶ ἀγρυποῦσα κα ὶ πρόσεχα; Μ ὰ κα ὶ γι ὰ ποῖο λόγο θ ὰ τ ὸ ἔκλεβα; Γι ὰ ὰ πλάσου τ ὸ δόγμα τῆ Ἀαστάσεω; Κα ὶ πῶ τοὺ ᾖρθε ὰ πλάσου κάτι τέτοιο αὐτο ὶ ο ἱ δειλοί; Κα ὶ πῶ κύλησα τὸ ἀσφαλισμέο βράχο; Πῶ ξέφυγα ἀπ ὸ τόσου ἄγρυπου κι ἄ γριου φρουρού; Πρόσεξε ὅμω πὼ μ ὲ ὅσα κάου ο ἱ Ἑβραῖοι πιάοται πάτα στ ὰ ἴδια του τ ὰ δίχτυα. Νά, ἂ δὲ πήγαια στὸ Πιλάτο κι ἂ δὲ ζητοῦσα τὴ κουστωδία, πι ὸ εὔκολα θ ὰ μποροῦσα ὰ λέε τέτοια ψεύδη ο ἱ ἀδιάτροποι. Μ ὰ τώρα ὄχι. ( Ὑπῆρχε ἡ κουστωδία. Καεὶ δὲ μποροῦσε ὰ γλιτώσει ἀπ τὴ ἄγρυπη προσοχή τη κι ἀπ τ ὰ ξίφη τη). Κι ἔπειτα γιατί ὰ μὴ κλέψου τὸ

2 σῶμα ωρίτερα; Ἀσφαλῶ ἂ εἶχα σκοπ ὸ ὰ κάου κάτι τέτοιο, θ ὰ τ ὸ ἔκαα ὅτα δὲ ἐφρουρεῖτο ὁ τάφο, τότε πο ὺ ἦτα κα ὶ ἀκίδυο κα ὶ σίγουρο, δηλ. τὴ πρώτη ύχτα- γιατ ὶ τὸ Σάββατο πῆγα ο ἱ Ἑβραῖοι στὸ Πιλάτο κα ὶ ζήτησα τὴ κουστωδία κα ὶ φρούρησα τὸ τάφο, ἐ ῷ, τὴ πρώτη ύχτα δὲ ἦτα καέα ἐκε ῖ. Κα ὶ τί γυρεύου στ ὸ ἔδαφο τ ὰ σουδάρια ποτισμέα μ ὲ τ ὴ σμύρα, πο ὺ βρῆ κα, τυλιγμέα μάλιστα, ὁ Πέτρο κα ὶ ο ἱ ἄλλοι ἀπόστολοι; Εἶχε πάει πρώτη ἡ Μαγδαλη ὴ Μαρία. Κι ὅ τα γύρισε κα ὶ ἀήγγειλε τ ὰ θαυμαστ ὰ συμβάτα στοὺ ἀπόστολου, ἐκεῖοι χωρὶ καθυστέρηση τρέχου ἀμέσω στ ὸ μημεῖο κα ὶ βλέπου κάτω τ ὰ ὀθόια. Αὐτ ὸ ἦτα σημεῖο Ἀ αστάσεω. Γιατί ἂ ἤθελα κάποιοι ὰ τὸ κλέψου, δὲ θ ὰ τὸ ἔκλεβα βέβαια γυμό. Αὐτ ὸ θ ὰ ἦτα ὄ χι μόο ἀτιμωτικ ὸ ἄλλα κα ὶ ἀόητο. Δὲ θ ὰ κοίταζα ὰ ξεκολλήσου τ ὰ σουδάρια, ὰ τ ὰ τυλίξου μὲ ἐπιμέλεια κα ὶ ὰ τ ὰ βάλου τακτοποιημέα σ ἕα μέρο. Ἀλλ ὰ τί θ ὰ ἔκαα; θ ἅρπαζα ὅπω- ὅπω τ ὸ σῶμα κα ὶ θἄφευγα γρήγορα. Γι αὐτ ὸ ἄλλωστε προηγουμέω ὁ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάη εἶπε ὅτι τὸ ἔθαψα μ ὲ πολλ ὴ σμύρα πο ὺ κολλάει τ ὰ ὀθόια πάω στ ὸ σῶμα, ὅπω τ ὸ μολύβι τ ὰ μέταλλα, κα ὶ δὲ ἦ τα καθόλου εὔκολο ὰ ξεκολλήσου ὥστε ὅτα ἀκούσει ὅτι τ ὰ σουδάρια βρέθηκα μόα του, ὰ μὴ ἀεχθεῖ ἐκείου πο ὺ λέε ὅτι ἐκλάπη. θ ὰ πρέπει ὰ ἦτα βέβαια πολ ὺ ἠλίθιο ὁ κλέφτη, ὥ στε ὰ σπαταλήσει γι ὰ ἕα περιττ ὸ πράγμα τόση προσπάθεια. Γι ὰ ποῖο σκοπ ὸ θ ἄφηε τ ὰ σουδάρια; Κα ὶ πῶ ἦτα δυατ ὸ ὰ ξεφύγει τὴ ὥρα πο ὺ θ ὰ ἔ καε αὔτη τὴ ἐργασία; Γιατ ὶ ἀσφαλῶ θ ὰ δαπαοῦσε πολ ὺ χρόο κα ὶ ἦτα φυσικ ὸ καθυστερώτα ὰ συλληφθε ῖ ἐπ αὐτοφώρ ῳ. Ἀλλ ὰ κα ὶ τ ὰ ὀθόια γιατί κείτοται χωριστ ὰ κα ὶ χωριστ ὰ τ ὸ σουδάριο, τυλιγμέο μάλιστα; Γι ὰ ὰ βεβαιωθεῖ ὅτι δὲ ἦτα ἔργο βιαστικῶ οὔτε ἀήσυχω κλεφτῶ τ ὸ ὰ τοποθετήσου χωριστὰ ἐκεῖα κα ὶ χωριστ ὰ τοῦτο τυλιγμέο. Κι ἀπ ὸ ἐδ ῶ λοιπὸ ἀποδεικύεται ἀπίθαη ἡ κλοπή. Ἄλλωστε κα ὶ ο ἱ ἴδιοι ο ἱ Ἑβραῖοι τ ὰ σκέφθηκα ὅλα αὐτ ὰ κα ὶ γι αὐτ ὸ ἔδωσα χρήματα στοὺ φρουροὺ λέγοτα: «Πεῖτε σεῖ πὼ τὸ ἔκλεψα, κι ἐμεῖ θ ὰ τ ὰ καοίσουμε μ ὲ τὸ ἡγεμόα». Ὑποστηρίζοτα ὅτι ο ἱ μαθητα ὶ τὸ ἔκλεψα ἐπικυρώου κα ὶ μ αὐτ ὸ πάλι τὴ Ἀάσταση, γιατὶ ἔτσι ὁμολογοῦ πάτω ὅτι τ ὸ σῶμα δὲ ἦτα ἐκε ῖ. Ὅτα ὅμω αὐτο ὶ ο ἱ ἴδιοι βεβαιώου ὅτι τὸ σῶμα δὲ ἦτα ἐκε ῖ, ἐ ῷ ἀπό τὴ ἄλλη μερι ὰ ἡ κλοπ ὴ ἀποδεικύεται ψευδὴ κα ὶ ἀπίθαη ἀπὸ τ ὴ σχολαστικ ὴ φρούρηση κα ὶ τὶ σφραγίδε το ῦ τάφου κα ὶ τ ὰ ὀθόια κα ὶ τ ὸ σουδάριο κα ὶ τὴ δειλία τῶ μαθητῶ, ἀαμφισβήτητα προβάλλει κα ὶ ἀπ ὸ τ ὰ δικά του τ ὰ λόγια ἡ ἀπόδειξη τῆ Ἀαστάσεω. Ρωτᾶε ὅμω πολλοί: Γιατί μόλι ἀαστήθηκε ὰ μ ὴ φαερωθε ῖ ἀμέσω στοὺ Ἰουδαίου; Αὐτὸ ὁ λόγο εἶαι περιττό. Ἂ ὑπῆρχε ἐλπίδα ὰ τοὺ ἑλκύσει στὴ πίστη, δὲ θ ἀμελοῦσε ὰ φαερωθε ῖ σ ὲ ὅλου. Ἀλλ ὰ ὅτι δὲ ὑπῆρχε τέτοια ἐλπίδα τ ὸ ἀπέδειξε ἡ ἀάσταση το ῦ Λαζάρου: Ἂ κα ὶ ἦτα ἤδη τέσσερι μέρε εκρὸ κα ὶ εἶχε ἀρχίσει ὰ μυρίζει κα ὶ ὰ σαπίζει, τὸ ἀ έστησε μπροστ ὰ στ ὰ μάτια ὅλω. Παρ ὰ ταῦτα, ὄχι μόο δὲ ἑλκύστηκα στὴ πίστη, ἀλλ ὰ καὶ ἐξαγριώθηκα ἐατίο το ῦ Χριστο ῦ, ὥστε ἤθελα ὰ σκοτώσου κι Αὐτὸ κα ὶ τὸ Λάζαρο. Ἀφο ῦ λοιπὸ ἐώπιο ὅλω τό ἀάστησε κα ὶ ὄχι μόο δὲ πίστεψα, ἀλλ ὰ κα ὶ ἐ ξαγριώθηκα ἐατίο του, ἂ ὁ ἴδιο μετ ὰ τὴ Ἀάστασή του τοὺ φαερωότα, δὲ θ ὰ ἐξαγριώοτα πολὺ περισσότερο τυφλωμέοι ἀπ ὸ τ ὸ μίσο κα ὶ τὴ ἀπιστία του; Ἀλλ ὰ γι ὰ ἀφοπλίσει τὸ ἄπιστο ἀπ ὸ κάθε ἀμφιβολία, ὄχι μόο σαράτα ὁλόκληρε ἡ μέρε ἐμφαιζότα στοὺ μαθητέ του κα ὶ ἔτρωγε μάλιστα μαζί του, ἀλλά παρουσιάσθηκε κα ὶ σ ὲ πάω ἀπ ὸ πετακόσιου ἀδελφού, δηλ. σ ὲ πλῆθο ὁλόκληρο. Στ ὸ Θωμ ᾶ μάλιστα πo ὺ δυσπιστοῦ σε, ἔδειξε τ ὰ σημάδια ἀπ τ ὰ καρφι ὰ κα ὶ τ ὸ τραῦμα ἀπ τ ὴ λόγχη. Κα ὶ γιατί, λέε, ὰ μὴ κάει μετ ὰ τὴ Ἀάστασή του μεγάλα κι ἐτυπωσιακ ὰ θαύματα, ὅ λα μόο ἔφαγε κα ὶ ἤπιε; Γιατ ὶ αὐτ ὴ καθ ἐαυτ ὴ ἡ Ἀάσταση ἦτα τ ὸ μέγιστο θαῦμα, κα ὶ ἡ πι ὸ ἰσχυρὴ ἀπόδειξη τῆ Ἀαστάσεω ἦτα ὅτι ἔφαγε κα ὶ ἤπιε. Μά, γι ὰ σκέψου, ἂ ο ἱ ἀπόστολοι δὲ ἔβλεπα τὸ Χριστ ὸ Ἄαστατα, πῶ τοὺ ᾖρθε ὰ

3 φατασθοῦ ὅτι θ ὰ κυριέψου τὴ οἰκουμέη; Μήπω τρελάθηκα ὥστε ὰ ομίζου ὅτι θὰ κατόρθωα κάτι τέτοιο; Ἂ ὅμω ἦτα στ ὰ λογικά του, ὅπω ἔδειξα κα ὶ τ ὰ πράγματα, πῶ, χωρὶ ἀξιόπιστα ἐχέγγυα ἀπ ὸ τοὺ οὐραοὺ κα ὶ χωρὶ θεία δύαμη, πῶ, πέ μου, θ ἀποφάσιζα ὰ βγοῦ σ ὲ τόσου πολέμου, ὰ τ ὰ βάλου μ ὲ στεριὲ κα ὶ θάλασσε καί, δώδεκα ὅλοι κι ὅλοι, ἀγωισθοῦ μ ὲ τόση γεαιότητα γι ὰ ὰ μεταβάλου ὅλη τη οἰκουμέη τὰ ἔθη, πο ὺ ἦτα ἐπ ὶ τόσα χρόια έκρα ἀπ τὴ ἁμαρτία; Κα ὶ ἂ ἀκόμη ἦτα ἔδοξοι κα ὶ πλούσιοι κα ὶ δυατο ὶ κα ὶ μορφωμέοι, οὔτε τότε θ ὰ ἦτα λογικὸ ὰ ξεσηκωθοῦ γι ὰ τόσο μεγαλεπήβολα σχέδια. Ἀλλ ὰ ἐπιτέλου θ ὰ εἶχε κάποιο λόγο ἡ προσδοκία του. Αὐτο ὶ ὅμω εἶχα περάσει τ ὴ ζω ὴ του ἄλλοι στὶ λίμε, ἄ λλοι κατασκευάζοτα σκηὲ κι ἄλλοι στ ὰ τελωεῖα. Ἀπ αὐτ ὰ τ ὰ ἐπαγγέλματα δὲ ὑπάρχει σχεδὸ τίποτε πι ὸ ἄχρηστο κα ὶ γι ὰ τ ὴ φιλοσοφία κα ὶ γι ὰ ὰ πείσει κάποιο ὰ σκέπτεται ἀώτερα, ὅ τα μάλιστα δὲ ἔχει ὰ το ῦ ἐπιδείξει ἀάλογο προηγούμεο. Πόσο μᾶλλο πο ὺ ο ἱ ἀπόστολοι, ὄ χι μόο δὲ εἶχα ἀάλογα παραδείγματα ἀπ τ ὸ παρελθό, ὅτι θ ὰ ἐπικρατήσου, ἀλλ ὰ ἀ τίθετα εἶχα παραδείγματα, κα ὶ μάλιστα πρόσφατα, ὅτι δὲ θ ὰ ἐπικρατήσου. Εἶχα ἐπιχειρήσει πολλο ὶ ὰ εἰσαγάγου καιούργιε διδασκαλίε, ἀλλ ὰ ἀπέτυχα. Κι ὄχι μὲ δώδεκα ἀθρώπου, μ ὰ μ ὲ πολ ὺ πλῆθο. Ὁ Θευδᾶ κι ὁ Ἰούδα π.χ. ἔχοτα ὁ λόκληρε μάζε ἀθρώπω χάθηκα μαζ ὶ μ ὲ τοὺ ὀπαδού τω. Ὁ φόβο ἐκεῖο θ ὰ ἦτα ἀρκετὸ ὰ τοὺ διδάξει. Ἀλλ ὰ ἂ ὑποθέσουμε ὅτι περίμεα ὰ κυριαρχήσου. Μ ὲ ποιὲ ἐλπίδε θ ὰ ἔμπαια σ ὲ τέτοιου κιδύου, ἂ δὲ ἀπέβλεπα στὰ μέλλοτα ἀγαθά; Τί κέρδο προσδοκοῦσα μ ὲ τ ὸ ὰ ὁδηγήσου ὅλου στὸ μ ὴ ἀ αστάτα, καθὼ ἰσχυρίζοται ο ἱ ἐχθροί; Ἂ τώρα ἄθρωποι πο ὺ πίστεψα στ ὴ βασιλεία τῶ οὐραῶ κα ὶ στ ὰ ἀμέτρητα ἀγαθ ὰ δύσκολα δέχοται ὰ κιδυέψου, πῶ ἐκεῖοι θ ὰ ὑπέμεα τ ὰ πάδεια ματαίω ἢ μᾶλλο γι ὰ κακό του; Γιατί ἂ δὲ ἔγιε ἡ Ἀάσταση, πο ὺ ἔγιε, κι ὁ Χριστὸ δὲ ἀέβηκε στὸ οὐ ραό, τότε προσπαθώτα ὰ τ ὰ πλάσου ὅλα αὐτ ὰ κα ὶ ὰ πείσου τοὺ ἄλλου, ἔμελλα ὁπωσδήποτε ὰ προκαλέσου τὴ ὀργ ὴ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ὰ περιμέου μύριου κεραυοὺ ἀπ τὸ οὐραό. Ἄλλωστε κι ἂ ἀκόμη εἶχα μεγάλη προθυμία ὅτα ζοῦσε ὁ Χριστό, θ ὰ ἔσβηε μόλι πέθαε. Ἂ δὲ τὸ ἔβλεπα Ἀαστημέο, τί θ ὰ ἦτα ἱκα ὸ ὰ τοὺ βγάλει σ ἐκεῖο τὸ πόλεμο; Ἂ δὲ εἶχε ἀαστηθε ῖ, ὄχι μόο δὲv θ ὰ ριψοκιδύευα γι αὐτό, μ ὰ θ ὰ τὸ θεωροῦσα ἀπατεῶ α: τοὺ εἶχε πε ῖ «μετ ὰ τρεῖ ἡμέρε θ ἀαστηθ ῶ» κα ὶ τοὺ ὑποσχέθηκε τ ὴ βασιλεία τῶ οὐραῶ. τοὺ εἶπε ὅτι ἀφο ῦ λάβου τ ὸ Ἅγιο Πεῦμα θ ὰ κυριαρχήσου στὴ οἰκουμέη κι ἀ κόμη τόσα ἄλλα ὑπερφυσικ ὰ κα ὶ οὐράια. Ἂ τίποτε ἀπ αὐτ ὰ δὲ γιότα, ὅσο κι ἂ τὸ πίστευα ζωταό, πεθαμέο δὲ θ ὰ τὸ ὑπάκουα φυσικά, ἂ δὲ τὸ ἔβλεπα Ἀαστάτα. Κα ὶ μ ὲ τ ὸ δίκιο του, γιατί θ ὰ ἔλεγα: «Μετ ὰ τρεῖ ἡμέρε», μᾶ εἶπε, «θ ἀαστηθ ῶ», κα ὶ δὲ ἀαστήθηκε. Ὑποσχέθηκε ὰ μᾶ στείλει Πεῦμα Ἅγιο, κα ὶ δὲ τ ὸ ἔστειλε. Πῶ λοιπὸ ὰ τὸ πιστέψουμε γι ὰ τ ὰ μέλλοτα, ἀφο ῦ διαψεύδοται τ ὰ παρότα; Ἀλλ ὰ γι ὰ πέ μου, σ ὲ παρακαλ ῶ, γι ὰ ποῖο λόγο, χωρὶ ἀαστηθε ῖ, κήρυττα ὅτι ἀ αστήθηκε; Γιατί, λέει, τὸ ἀγαποῦσα. Μ ὰ τ ὸ λογικ ὸ θ ὰ ἦτα ὰ τὸ μισοῦ τώρα, ἐπειδ ὴ τοὺ ἐ ξαπάτησε κα ὶ τοὺ πρόδωσε. Ἐ ῷ τοὺ ξεμυάλισε μ ὲ χίλιε δυ ὸ ἐλπίδε κα ὶ τοὺ χώρισε ἀπ τ ὰ σπίτια του κι ἀπ τοὺ γοεῖ του κι ἀπ ὅλα κα ὶ ξεσήκωσε κι ὁλόκληρο τ ὸ ἰουδαϊκ ὸ ἔθο ἐ ατίο του, ὕστερα τοὺ πρόδωσε. Κι ἂ μὲ ἦτα ἀπ ὸ ἀδυαμία, θ ὰ τὸ συγχωροῦσα. Τώρα ὅμω ἦ τα σωστ ὸ κακούργημα: Ἔπρεπε ὰ τοὺ εἶχε πε ῖ τὴ ἀλήθεια κα ὶ ὄχι ὰ τοὺ ὑποσχεθε ῖ τὸ οὐραό, ἀφο ῦ ἦτα θητό. Ὥστε λοιπὸ ἦτα φυσικ ὸ ὰ κάου τ ὸ ἐτελῶ ἀτίθετο: Ν ὰ κηρύττου τὴ ἀπάτη κα ὶ ὰ τὸ λέε ἀπατεῶα κα ὶ μάγο. Ἔτσι θ ὰ γλίτωα κι ἀπ ὸ τοὺ κιδύου κι ἀπ ὸ τοὺ πολέμου τῶ ἀτίπαλω. Ὅλοι ξέρου ὅτι ο ἱ Ἰουδαῖοι ἀαγκάστηκα ὰ δωροδοκήσου τοὺ στρατιῶτε, γιὰ ὰ ποῦ ὅτι ἔκλεψα τ ὸ σῶμα ἂ λοιπὸ πήγαια ο ἱ ἴδιοι ο ἱ μαθητα ὶ κι ἔλεγα, «ἐμεῖ τὸ κλέψαμε, δὲ ἀαστήθηκε», πόσε τιμὲ δὲ θ ἀπολάμβαα; Ὥστε ἦτα στ ὸ χέρι του κα ὶ ὰ τιμηθοῦ κα ὶ ὰ στεφαωθοῦ! Ἔ, λοιπὸ δὲ ἀαρωτιέσαι γιατί ἀταλλάξου ὅλα αὐτ ὰ μὲ

4 τὶ ἀτιμίε κα ὶ τοὺ κιδύου, ἂ δὲ ἦτα μία θεία δύαμη πο ὺ τοὺ βεβαίωε, δυατότερη ἀπ ὅλα αὐτ ὰ τ ὰ γήια ἀγαθά; Κι ἂ μ ὲ ὅλα αὐτ ὰ δὲ σ ὲ πείσαμε, σκέψου κα ὶ τοῦτο: Ἔστω ὅτι δὲ εἶχε γίει ἡ Ἀ άσταση. Κι ἂ ἀκόμη ο ἱ ἀπόστολοι ἦτα ἀποφασισμέοι ὰ διδάξου τὸ κόσμο, ἐπ οὐδε ὶ λόγ ῳ θὰ κήρυττα στ ὸ ὄομά του. Γιατ ὶ εἶαι γωστό, πὼ ὅλοι μα δὲ θέλουμε οὔτε τ ὰ ὀόματα ἀκούσουμε, ὅσω μᾶ ἐξαπάτησα. Ἄλλωστε γιατί θ ὰ διατυμπάιζα τ ὸ ὄομά του; Ἐ λπίζοτα ὰ ἐπικρατήσου μ αὐτό; Μ ὰ θ ὰ ἔπρεπε ὰ περιμέου τ ὸ ἀτίθετο, γιατ ὶ κι ἂ ἔμελλα ὰ κυριαρχήσου θ ὰ χάοτα φέροτα στ ὴ μέση τ ὸ ὄομα ἑὸ ἀπατεῶα. Ἃ θυμηθοῦμε ἐξ ὅλου ὅτι ἡ ἀγάπη τῶ μαθητῶ πρὸ τὸ Διδάσκαλο, ἐ ῷ ζοῦσε ἀ κόμη, μαραιότα σιγὰ-σιγ ὰ ἀπ τὸ φόβο το ῦ ἐπικείμεου μαρτυρίου. Ὅτα τοὺ προαήγγειλε τὰ δει ὰ πο ὺ θ ἀκολουθοῦσα κα ὶ τὸ σταυρό, πάγωσα ἀπ τὸ φόβο του κι ἔ σβησα τελείω. Ἕα μάλιστα δὲ ἤθελε οὔτε κἂ ὰ τὸ ἀκολουθήσει στὴ Ἰουδαία, ἐπειδ ὴ ἄκουσε γιὰ κιδύου κα ὶ γι ὰ θαάτου. Ἂ μαζ ὶ μ ὲ τὸ Χριστ ὸ φοβότα τὸ θάατο, χωρὶ αὐτὸ κα ὶ τοὺ ἄλλου μαθητά, μόο δηλαδή, πῶ θ ἀποτολμοῦσε; Ἐπ ὶ πλέο: Πίστευα ὅτι θ ὰ πεθάει μέ, ἀλλ ὰ θ ἀαστηθε ῖ κι ὅμω ὑπέφερα τόσο. Ἂ δὲ τὸ ἔβλεπα Ἀαστημέο, πῶ δὲ θ ὰ ἐξαφαίζοτα κα ὶ δὲ θ ὰ ζητοῦσα ἀοίξει ἡ γ ῆ ὰ τοὺ καταπιε ῖ ἀπ τὴ ἀπελπισία του γι ὰ τὴ ἀπάτη κι ἀπ τ ὴ φρίκη γι ὰ τ ὰ ἐπερχόμεα; Θ ἀτιμετώπιζα τώρα τὴ κατακραυγ ὴ γι ὰ τὴ ἀδιατροπιά του. Τί θ ὰ εἶχα ὰ πoῦ; Τ ὸ πάθο τὸ ἤξερε ὅλο ὁ κόσμο: Τὸ κρέμασα σ ὲ ψηλ ὸ ἰκρίωμα, ἦτα μέρα μεσημέρι, μέσα στὴ πρωτεύουσα κα ὶ στὴ πι ὸ μεγάλη γιορτ ὴ πο ὺ καέα δὲ ἦτα δυατ ὸ ἀπουσιάζει. Τὴ Ἀάσταση ὅμω δὲ τὴ εἶδε καεὶ ἀπ τοὺ ἄλλου. Κι αὐτ ὸ δὲ ἦτα μικρ ὸ ἐμπόδιο γιὸ ὰ τοὺ πείσου. Πῶ λοιπὸ θ ὰ μποροῦσα ὰ βεβαιώσου στερι ὰ κα ὶ θάλασσα γι ὰ τὴ Ἀάσταση; Κα ὶ γιατί, πέ μου, ἀφο ῦ σῴει κα ὶ καλ ὰ ἤθελα ὰ τ ὸ κάου αὐτό, δὲ ἐγκατέλειπα τὴ Ἰουδαία ἀμέσω, ὰ πᾶε στὶ ξέε χῶρε; Ἀλλ ὰ δὲ θαυμάζει ὅτι ἔ πεισα πολλοὺ κα ὶ μέσα στὴ Ἰουδαία; Εἶχα τὴ τόλμη ὰ παρουσιάσου τ ὰ τεκμήρια τῆ Ἀαστάσεω στοὺ ἴδιου τού φοεῖ, σ ἐκείου πο ὺ τὸ σταύρωσα κα ὶ τὸ ἔθαψα, στὴ ἴδια τὴ πόλη ὅπου ἀποτολμήθηκε τ ὸ φοβερὸ κακούργημα. Ὥστε κα ὶ ὅλοι ο ἱ ἔξω ἀποστομωθοῦ. Γιατ ὶ ὅτα ο ἱ «σταυρώσατε» γίοται «πιστεύσατε», τότε κα ὶ ἡ παραομία τῆ σταυρώσεω βεβαιώεται κα ὶ λάμπει ἡ ἀπόδειξη τῆ Ἀαστάσεω. Γι ὰ ὰ ἑλκύοται ὅμω τ ὰ πλήθη σημαίει πὼ ο ἱ μαθητα ὶ ἔκαα θαύματα. Ἂ ὅμω δὲ ἀαστήθηκε κα ὶ μέει εκρό, πῶ ο ἱ ἀπόστολοι θαυματουργοῦσα στ ὸ ὄομά του; Πῶ πάλι, ἂ δὲ ἔκαα θαύματα, ἔπειθα; Κα ὶ ἂ μὲ ἔκαα -κα ὶ βεβαίω ἔκαα- εἶχα θεο ῦ δύαμη. Ἂ ὅμω δὲ ἔκαα κα ὶ ἐ τούτοι κυριαρχοῦσα πατο ῦ, θ ὰ ἦτα ἀκόμη πι ὸ ἀξιοθαύμαστο. θὰ ἦτα τ ὸ μέγιστο θαῦμα, ἂ χωρὶ θαύματα διέσχιζα κα ὶ κυρίευα τὴ οἰκουμέη δώδεκα φτωχοὶ κα ὶ ἀγράμματοι ἄθρωποι. Ἀσφαλῶ οὔτε μ ὲ τ ὰ πλούτη οὔτε μ ὲ τ ὴ σοφία του ἐπεκράτησα οἱ ψαράδε. Ὥστε κα ὶ χωρὶ ὰ θέλου κηρύττου ὅτι μέσα του ἐεργοῦσε ἢ θεία δύαμη τῆ Ἀαστάσεω. Γιατ ὶ εἶαι τελείω ἀδύατο ἀθρώπιη δύαμη ὰ κατορθώσει ποτ ὲ τέτοια ἐκπληκτικ ὰ πράγματα. Προσέξτε μ ὲ πολ ὺ ἐδ ῶ, γιατί αὐτ ὰ εἶαι ἀαμφισβήτητε ἀποδείξει τῆ Ἀαστάσεω. Γι αὐτὸ κα ὶ θ ὰ ἐπααλάβω πάλι: Ἂ δὲ ἀαστήθηκε, πῶ ἔγια ἀργότερα στ ὸ ὄ ομά του μεγαλύτερα θαύματα; Καεὶ βέβαια δὲ κάει μετ ὰ τὸ θάατό του μεγαλύτερα θαύματα ἀπ ὅσα ὅ τα ζοῦσε. Ἐ ῷ ἐδ ῶ μετ ὰ τὸ θάατο το ῦ Χριστο ῦ γίοται θαύματα μεγαλύτερα κα ὶ κατ ὰ τὸ τρόπο κα ὶ κατ ὰ τ ὴ φύση: Κατ ὰ τ ὴ φύση ἦτα μεγαλύτερα, γιατί ποτ ὲ ἡ σκι ὰ το ῦ Χριστο ῦ δὲ θαυματούργησε. Ἐ ῷ ο ἱ σκιὲ τῶ ἀποστόλω ἔκαα πολλ ὰ θαύματα. Κατ ὰ τὸ τρόπο πάλι ἦτα μεγαλύτερα, ἐπειδ ὴ τότε μὲ ὁ ἴδιο ὁ Κύριο πρόσταζε κα ὶ θαυματουργοῦσε. Μετ ὰ τὴ Σταύρωση ὅμω κα ὶ τὴ Ἀάστασή του ο ἱ δοῦλοι του ἐπικαλούμεοι ἁπλῶ τ ὸ σεβάσμιο κα ὶ ἅ γιο ὄομά του μεγαλύτερα κα ὶ ἐκπληκτικότερα ἐπιτελοῦσα. Ἔτσι δοξαζότα κι ἀκτιοβολοῦσε πιὸ πολ ὺ ἡ δύαμή του.

5 Γι αὐτ ὸ ο ἱ ἅγιοι Πατέρε ὅρισα ὰ διαβάζοται ἀμέσω μετ ὰ τὸ σταυρ ὸ κα ὶ τὴ Ἀ άστασή του, ο ἱ «Πράξει» πο ὺ περιγράφου τ ὰ θαύματα τῶ ἀποστόλω κα ὶ κατ ἐξοχὴ ἐ πικυρώου τὴ Ἀάσταση, γι ὰ ὰ ἔχουμε σαφ ῆ κα ὶ ἀαμφισβήτητη τῆ Ἀαστάσεω τὴ ἀπόδειξη: Δὲ τὸ εἶδε Ἀαστάτα μ ὲ τ ὰ μάτια το ῦ σώματο; Ἀλλ ὰ τὸ βλέπει μ ὲ τ ὰ μάτια τῆ Πίστεω. Δὲ τὸ εἶδε μ ὲ τ ὰ «ὄμματα» τοῦτα; Θ ὰ τὸ δεῖ μ ὲ τ ὰ θαύματα ἐκεῖα. Τῶ θαυμάτω ἢ ἐπίδειξη σὲ χειραγωγε ῖ στῆ Ἀαστάσεω τὴ ἀπόδειξη. Θέλει ὅμω ὰ δεῖ κα ὶ τώρα θαύματα; Θ ὰ σο ῦ δείξω. Κα ὶ μάλιστα πι ὸ μεγάλα ἀπ τὰ προηγούμεα: Ὄχι ἕα εκρ ὸ ἀασταίεται, ὄχι ἕα τυφλ ὸ ὰ ξααβλέπει, ἀλλ ὰ τ ὴ γῆ ὁλόκληρη ὰ ἐγκαταλείπει τ ὸ σκοτάδι τῆ πλάη. Μεγίστη ἀπόδειξη τῆ Ἀαστάσεω εἶαι ὅτι ὁ Ἐσφαγμέο Χριστὸ ἔδειξε μετ ὰ τὸ θάατο τόση δύαμη, ὥστε ἔπεισε τοὺ ζωταοὺ ὰ περιφροήσου κα ὶ πατρίδα κα ὶ σπίτι κα ὶ φίλου κα ὶ συγγεεῖ κα ὶ τὴ ἴδια τ ὴ ζωή του γι ὰ χάρη του κα ὶ ὰ προτιμήσου μαστιγώσει καὶ κιδύου κα ὶ θάατο. Αὐτ ὰ δὲ εἶαι κατορθώματα εκρο ῦ κλεισμέου στὸ τάφο, ἀλλὰ ἀαστημέου κα ὶ ζωταο ῦ. Πρόσεξε παρακαλ ῶ: Ο ἱ ἀπόστολοι, ὅτα μὲ ζοῦσε ὁ Διδάσκαλο ἀπ ὸ τὸ φόβο τοὺ τὸ πρόδωσα κι ἐξαφαίσθηκα ὅλοι. Ὁ Πέτρο μάλιστα τὸ ἀρήθηκε μ ὲ ὅρκο τρεῖ φορέ. Ὅ τα ὅμω πέθαε ὁ Χριστό, αὐτὸ πο ὺ τὸ ἀρήθηκε τρεῖ φορὲ κα ὶ παικοβλήθηκε μπροστ ὰ σὲ μία ὑπηρετριούλα, τόσο ἀπότομα ἄλλαξε, ὥστε ἀψηφήσει ὁλόκληρο λα ὸ κα ὶ μέσ στ ὴ μέση του Ἰουδαϊκο ῦ ὄχλου ὰ διακηρύξει ὅτι ὁ σταυρωθεὶ κα ὶ ταφεὶ ἀαστήθηκε ἐκ εκρῶ τὴ τρίτη ἡμέρα κα ὶ ὅτι ἀέβηκε στ ὰ οὐράια. Κα ὶ τ ὰ κήρυξε ὅλα αὐτ ὰ χωρὶ ὰ ὑπολογίσει τὴ φοβερ ὴ μαία τῶ ἐχθρῶ κα ὶ τὶ συέπειε. Πο ῦ βρῆκε αὐτ ὸ τ ὸ θάρρο; Πο ῦ ἀλλο ῦ, παρ ὰ στὴ Ἀάσταση. Τὸ εἶδε κα ὶ συομίλησε μαζί του κα ὶ ἄκουσε γι ὰ τ ὰ μέλλοτα ἀγαθά, κι ἔτσι ἔλαβε δύαμη ὰ πεθάει γι Αὐτὸ Κα ὶ ὰ σταυρωθε ῖ μ ὲ τὴ κεφαλ ὴ πρὸ τ ὰ κάτω. Τ ὸ ἐξόχω σπουδαῖο εἶαι ὅτι ὄχι μόο ὁ Πέτρο κα ὶ ὁ Παῦλο κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ ἀπόστολοι, ἄλλα, κα ὶ ὁ Ἰγάτιο, πο ὺ οὔτε κὰ τὸ εἶδε οὔτε ἀπόλαυσε τὴ συτροφιά του, ἔδειξε τόση προθυμία γι ὰ χάρη του, ὥστε γι Αὐτὸ πρόσφερε θυσία τ ὴ ζωή του. Κα ὶ μόο ὁ Ἰγάτιο κα ὶ ο ἱ ἀπόστολοι; Κα ὶ γυαῖκε καταφροοῦ τὸ θάατο, πού, πρὶ ἀαστηθε ῖ ὁ Χριστό, ἦτα φοβερὸ κα ὶ φρικώδη ἀκόμη κα ὶ σ ὲ ἄδρε κα ὶ μάλιστα ἁγίου. Ποιὸ τοὺ ἔπεισε ὅλου αὐτοὺ ὰ περιφροήσου τὴ παροῦσα ζωή; Φυσικ ὰ δὲ εἶ αι κατόρθωμα ἀθρώπιη δυάμεω ὰ πειστοῦ τόσε μυριάδε, ὄχι μόο ἀδρῶ, ἄλλα καὶ γυαικῶ κα ὶ παρθέω κα ὶ μικρῶ παιδιῶ, ὰ πειστοῦ ὰ θυσιάσου τὴ παροῦσα ζωή, ὰ τὰ βάλου μ ὲ θηρία, ὰ περιγελάσου τ ὴ φωτιά, ὰ καταπατήσου κάθε εἶδο τιμωρία κα ὶ ὰ σπεύσου πρὸ τ ὴ μέλλουσα ζωή! Κα ὶ ποιό, παρακαλ ῶ, τ ὰ κατόρθωσε ὅλ αὐτά; Ὁ εκρό; Ἀλλ ὰ τόσοι εκρο ὶ ὑπῆρξα καὶ καέα δὲ ἔκαε τέτοια πράγματα. Μήπω ἦτα μάγο κα ὶ ἀγύρτη; Πλῆθο μάγοι κα ὶ ἀ γύρτε κα ὶ πλάοι πέρασα, ἄλλα ξεχάστηκα ὅλοι, χωρὶ ἀφήσου τ ὸ παραμικρ ὸ ἴχο μαζ ὶ μ ὲ τὴ ζωή του ἔσβησα κι ο ἱ μαγγαεῖε του. Ἡ φήμη ὅμω κι ἡ δόξα κι ο ἱ πιστοί του Χριστο ῦ κάθε μέρα αὐξάου κι ἁπλώοται σ ὅλη τὴ οἰκουμέη. Ο ἱ ἄπιστοι φρίττου κι ο ἱ πιστο ὶ διακηρύττου: Χριστὸ ἀέστη! Ἀληθῶ ἀέστη!

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια Μετρήσεις Χρόου Η ακρίβεια 1. 1. Παρατηρώτας διάφορες συσκευές μέτρησης του χρόου στις παρακάτω εικόες, ατιστοίχισε ποιες είαι "κλεψύδρα", "ααλογικές", "ηλιακές", "ψηφιακές" και συμπλήρωσε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... H Κόκκινη Χώρα Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 Ίδρυμα ΣΟΦΙΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση

κειτ ντικάμιλο 201b4 κ. γκ. κάμπελ μάριά άγγελιδου εικονογράφηση μετάφράση κειτ ντικάμιλο Οι ένες ραφημ γ ο ν ο κ ι ε ειες περιπέτ εικονογράφηση κ. γκ. κάμπελ 201b4 ery New ard Aw μετάφράση μάριά άγγελιδου ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΤΙΚΑΜ, ΑΡΓΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

συγκεκριμένη ψ αόριστη

συγκεκριμένη ψ αόριστη συγκεκριμένη ψ αόριστη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - όλοι ξέρουμε - θέλω (ή δε με πειράζει) να πω ακριβώς ποιος / τι Ο γιατρός δεν είναι εδώ. ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ > οριστικό άρθρο (ο, η, το) Ί δεν ξέρουμε όλοι Ί»»

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν. 13/10/2010 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συδυασμός στοιχείω αά κ είαι μια μη διατεταγμέη συλλογή κ στοιχείω από τα. Παράδειγμα 1 Οι συδυασμοί τω τριώ γραμμάτω Α,Β,Γ αά έα είαι οι εξής τρεις: Α, Β, Γ. Οι συδυασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Το Πρώτο Πάσχα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Το Πρώτο Πάσχα Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Το Πρώτο Πάσχα Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Janie Forest Διασκευή:Lyn Doerksen Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ: Ο χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα