Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009."

Transcript

1 Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & Assimakis N., Adam M., Koziri M., Voliotis S. "Optimal distributed Kalman and Lainiotis filters Optimal uniform distribution of measurements into local processors" 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Varzakas P. "Optimum Radio Capacity Estimation of a Single-Cell Spread Spectrum MIMO System under Rayleigh Fading Conditions", Proceedings of the 2009 International Conference on Communications Systems and Technologies (ICCSTʼ'09), Oslo, Norway, July 2009, pp Varzakas P. "Closed-form expression for the optimum antennas number of a spread spectrum MIMO system under rayleigh fading conditions", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Communications, Rodos, Greece, July 2009, pp Varzakas P. "Optimizing Processing Gain of a Cellular DS/FFH-CDMA Rayleigh Fading System", Proceedings of the 10th IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA) 2008, Creating New Dimensions in the Wireless World, Bologna, Italy, August 2008, pp Δεληζίδξρ Άμμα, Ακαζηαζηάδμο Γιεοζενία, Ναιάζθα Γνμηόκε, Αηθαηενίκε Θοθενίδμο «Γθανμμγή ηεξ αοημελέηαζεξ μαζημύ από επαγγειμαηίεξ ογείαξ». 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Αηθαηενίκε Θοθενίδμο, Ημμμηημπμύιμο Α., Κηειή Γ., Οίμμο., Πζμμή E., Άμμα Δεληζίδξρ «Οοκαηζζήμαηα θαη εμπεηνίεξ ημθεημύ γοκαηθώκ ζε ζπέζε με ηεκ εζκηθόηεηα» 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο, Δεληζίδξρ Άμμα, Οανακηάθε Ακηηγόκε, Κάκμο νηζηίκα, Θοθενίδμο Αηθαηενίκε «Δηενεύκεζε ηεξ ζελμοαιηθήξ ζομπενηθμνάξ ηςκ ζπμοδαζηώκ ζε ζπέζε με ημ θύιμ» 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Δεληζίδξρ Άμμα, Ακαζηαζηάδμο Γιεοζενία, Κάκμο νηζηίκα, Θοθενίδμο Αηθαηενίκε «Γκώζεηξ ζπμοδαζηνηώκ ημεμάηςκ επηζηεμώκ ογείαξ γηα ημκ θανθίκμ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ θαη ημκ ηό HPV», 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Οανακηάθε Ακηηγόκε, Αηθαηενίκε Θοθενίδμο, Άμμα Δεληζίδξρ, Ακηζαθιήξ Α. «Σοπμζςμαηηθέξ αιιαγέξ γοκαηθώκ ειηθίαξ <50 εηώκ μεηά από μιηθή οζηενεθημμή». 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο,

2 C. Tsonos, A. Kanapitsas, E. Neagu, I. Stavrakas, C. Anastasiades, D. Triantis, P. Pissis. Dielectric response of Zno based varistor, 6 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, IDMRCS 2009, Rome, Italy, (2009). Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiades, P. Pissis. Study of electrical properties of silicon nitride film deposited on silicon substrate by dielectric relaxation spectroscopy, E-MRS 2009, Spring Meeting, Strasbourg, France, (2009). Α. Kehriniotis, K. Delibasis, C. Tsonos, N. Assimakis, P. Asvestas. Towards the mathematic formalization of parametric generalized cyclinders and initial results in modeling 3D image data, Proc. of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), ΖΓΓΓ, (2009). A.Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis, E. Logakis, C. Pandis, P. Pissis. Study of electrical/dielectric and thermomechanical properties of polymer: carbon nanotubes nanocomposites, Proc. of 1 st International Conference of Nanotechnology, Cambridge UK, (2009). Α. Karagounis, A. Kanapitsas, C. Tsonos, H. Zois, P.Chronis, T. Ziovas, A. Polyzos. A review of test techniques for RFIC s and an application of a proposed approach in a 1.9 GHz CMOS mixer, 26 th International Conference on Microelectronics MIEL, Nic, Serbia, (2008). C. Anastasiades, A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, D. Triantis, E. Neagu, P. Pissis. Dielectric relaxation of ZnO varistor, 5 th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications, BDS 2008, Lyon, France, (2008). Α. Patsidis, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos. Polymer matrix BaTiO 3 composites: Thermal, mechanical and electrical characterization, 14 th ICTAC International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, Sao Pedro, Brazil, (2008). A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, E. Neagu, P. Pissis. Dielectric relaxation of ZnO varistor, 5 th Int. Conf. On Broadband Dielectric Relaxation Spectroscopy and its Applications, BDS 2008, Lyon, France, August, p.60 (2008) A. Karagounis, A. Kanapitsas, C. Tsonos, H. Zois, P. Chronis, T. Ziovas, A. Polyzos. A review of test techniques for RFIC s and an application of a proposed approach in a 1.9-GHz CMOs mixer, Proceedings of the International Conference on Microelectronics MIEL 2008, IEEE, IEEE Solid State Circuit Society, IEEE Electron Devices Society, ISBN , Vol.2, p.443 (2008), E. Logakis, A. Kanapitsas, Th. Kosmidou, C. Tsonos, C.G. Delides, P. Pissis. Dielectric mechanical and thermal studies of molecular mobility and phase morphology in epoxyamine/carbon black nanocomposites 7 th Hellenic Polymer Conference, September 2008, Ioannina, p. 211 A. Kanapitsas, C. Tsonos, D.Triantis, E.Logakis, C.Pandis, P.Pissis. Electrical / dielectric and thermomechanical properties of polymer nanocomposites, 1 st WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) International Conference on Nanotechnology, Nanotechnology 09, Cambridge UK, February , p.75 (2009) 2

3 A.Kanapitsas, E.Logakis, C.Pandis, P.Pissis, N.Jovic, V.Djokovic. Electrical/dielectric properties and conductivity mechanism of epoxy/expanded graphite composites, American Physical Society (APS) March Meeting, session: Polymer Physics / PhaseTransitions / GeneralTheory / Insulators and Dielectrics / Semiconductors, Pittsburg, Pennsylvania, USA, March (2009). A.Kanapitsas, H.Zois, C.G.Delides. Thermomechanical properties and thermal stability of polymer nanocomposites based on epoxy resin matrix, 9 th Meditteranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Marseille, France, June (2009) H. Zois, A. Kanapitsas, P. Pissis and Ye.P. Mamunya, Electrical properties and study of microstructure of polymer composites filled with dispersed iron particles. V International Conference on Science and Technology of Composite Materials (Comatcomp), San Sebastian (Ζζπακία), 7-9 Μθηςβνίμο (2009) Θ.Ημζμίδμο, Γ.Κηθμιαίδμο, Α.Ο.Βαηάιεξ, Α.Καμαπίηζαπ, Η.Γ.Δειίδεξ. Γπίδναζε ημο ιόγμο μήηναξ/ζθιενοκηή ζηηξ ζενμμμεπακηθέξ ηδηόηεηεξ επμλεηθήξ νεηίκεξ, Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Ζμύκημξ (2009) 7 μ Α.Καμαπίηζαπ,.Δώεξ, Η.Γ.Δειίδεξ, Οογθνηηηθή μειέηε ηςκ ζενμμμεπακηθώκ ηδημηήηςκ κακμζύκζεηςκ οιηθώκ επμλεηδηθήξ νεηίκεξ, 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Θενμηθήξ Ακάιοζεξ (ΘΓΞΙΑ 09), Νάηνα, (2009) Athanasios Kanapitsas, Haralampos Zois, Constantinos G. Delides, Thermogravimetric Properties of Epoxy Resin/Carbon Nanotubes Nanocomposites, XXV Νακειιήκημ Οοκέδνημ Φοζηθήξ Οηενεάξ Ηαηάζηαζεξ & Γπηζηήμεξ Ριηθώκ Θεζζαιμκίθε,(2009) D. Piromalis, D.I. Tseles, A. Kanapitsas, H. Zois 2 and C.G. Delides, Epoxy Composites Filled with Amine Modified Carbon Nanotubes: High Voltage Corona Discharge Studies, XXV Νακειιήκημ Οοκέδνημ Φοζηθήξ Οηενεάξ Ηαηάζηαζεξ & Γπηζηήμεξ Ριηθώκ Θεζζαιμκίθε, (2009) A. Kanapitsas, C. Tsonos, I.Stavrakas, C.Anastasiades, P.Pissis, Study of electrical properties of silicon nitride film deposited on silicon substrates, European Materials Research Society (E-MRS 2009), Spring Meeting (Symposium I - Silicon and Germanium issues for future CMOS devices), June 8-12, France, Abstract 8.11 (2009) G.K. Fourlas. A Theoretical Multiple Faults Diagnosis Approach of Hybrid Systems Applied to a Two Tank System, 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA 09), Christchurch, New Zealand, December 9-11, G.K. Fourlas. Contribution to the Fault Tolerance for Hybrid Control Systems with Multiple Faults, 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, SafeProcess 2009, Barcelona, Spain, 30/6 3/7,

4 G.K. Fourlas. Multiple Faults Diagnosability of Hybrid Systems, Proceedings of the 17th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Thessaloniki, Greece, June 24-26, G.K. Fourlas. Multiple Faults Diagnosability Criteria in Hybrid Control Systems, 20th International Workshop on Principles of Diagnosis (DX09), Stockholm, Sweden, 14/6 17/6, Galanopoulou, S., Vgenopoulos, A., Conispoliatis, N., Kaloudis, S., Chatzitheodoridis, E. "An Investigation of Organic Contaminants and their Spatial Distribution in the Surface Sediments of Keratsini Harbour with the Use of Geographic Information Systems". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International conference HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp Kaloudis, S., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M., Sideridis, A.B. "Information System for Forest Management Planning". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International Conference, HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp N. Papanikolaou, E. Tatakis, A. Kyritsis. Analytical Model for PV Distributed Generators, suitable for Power Systems Studies, 13th International Power Electronics and Applications (EPE 2009), September 8 10, 2009, Barcelona, Spain. A. Kyritsis, N. Papanikolaou, E. Tatakis. Enhanced Current Pulsation Smoothing Parallel Active Filter for Single Stage Grid-connected AC-PV Modules, 13 th European Conference on Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), September 1 3, 2008, Poznan, Poland, pp Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ. Ιέηνα πνμθύιαλεξ πνμζςπηθμύ ζημκ ενγαζηαθό πώνμ ημο κμζμθμμείμο ζηα πιαίζηα ηεξ 4 εζ Γπηζηεμμκηθήξ δηεμενίδαξ με ζέμα: Ούγπνμκα δεδμμέκα ζηεκ πνόιερε ημο θανθίκμο-γμβόιηα (28-29 Κμεμβνίμο 2008) Πμήμα Κμζειεοηηθήξ ΠΓΖ Θαμίαξ (10 μόνηα ζοκεπηδόμεκεξ εθπαίδεοζεξ) (πςνίξ πναθηηθά). Ιακηδώνμο Ιανηάκκα, Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ. Ε αλία θαη ε ζεμαζία ημο κα γκςνίδεηξ ημκ αζζεκή γηα ηεκ επαγγειμαηηθή κμζειεοηηθή πναθηηθή, 36 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ημο ΓΟΚΓ με ζέμα: Οοκζέημκηαξ ημ παδι ηεξ ζεςνίαξ με ηεκ θιηκηθή πνάλε», 4-7 Ιαίμο 2009, Ιύθμκμξ, Λεκμδμπείμ Myconian and Spa. Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ, Ιπμδηάνε Ανγονώ. «Οημηπεία γηα ηεκ αθηηκμπνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ πώνμ ημο κμζμθμμείμο, 36 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ημο ΓΟΚΓ με ζέμα: Οοκζέημκηαξ ημ παδι ηεξ ζεςνίαξ με ηεκ θιηκηθή πνάλε», 4-7 Ιαίμο 2009, Ιύθμκμξ, Λεκμδμπείμ Myconian and Spa. 4

5 V. Zarikas, A. Christopoulos, V.L. Rendoumis «A thermodynamic approach for the description of the time evolution of a stock market index» Proceedings of 6th International Conference in Applied Financial Economics, 2009 Samos July 02-04, V. Zarikas «Brane bulk energy exchange cosmological models». "Strings 2009" International Conference, held in Rome, Italy in the "Aula Magna" of the Angelicum The Pontificia Università S. Tommaso from June 22nd to June 26th Καποέλη Γ. «Νιαζηηθέξ αιιαγέξ εγθεθάιμο ζε ακεπάνθεηα πνόζζημο πηαζημύ ζοκδέζμμο» Ζμοκίμο 2008: 1 μ Οοκέδνημ Ανζνμζθόπεζεξ- Αζιεηηθώκ θαθώζεςκ ΚΔ Γιιάδμξ, Νάηνα. Μνζμπαηδηθή Ηιηκηθή Νακεπηζηεμίμο Ναηνώκ. Sakellari V., Kapreli E., Kortianou E., Strimpakos N., Poulis I., Trigkas P., Gioftsos G. Evaluation of the educational activities in a Greek higher educational Physiotherapy department Οεπηεμβνίμο 2008: 2 nd European Congress on Physiotherapy Education, Stockholm Sweden. Sakellari V,, Lamprianidou E,, Delavinias A, Poulis I, Gioftsos G. Balance vs pain in patients with multiple sclerosis, 5 th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine, 13-17/06/2009, Ηςκζη/πμιε. Vourazanis E., Oldham J., Strimpakos N., Dimitriadis N., Komianou L., Kapreli E. Respiratory dysfunction in chronic neck patients. A pilot study Οεπηεμβνίμο 2008: 3 rd Congress of Hellenic Society of Biomechanics. Βαζηιάθε Ι., Αιμμύζα Ο., Κάζζεξ Γ., Δεληζίδξρ Α., Σηοιμπάκξπ Ν., Καποέλη Γ. «Μ έιεγπμξ ηεξ αλημπηζηίαξ ημο Finometer ςξ μέζμδμξ μέηνεζεξ αημμδοκαμηθώκ παναμέηνςκ.» Κμεμβνίμο 2008: 22 μ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, Αζήκα. Αιμμύζα Ο., Βαζηιάθε Ι., Δεληζίδξρ Α., Κάζζεξ Γ., Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ηεξ εθανμμγήξ ειαζηηθήξ θάιηζαξ θαη ειαζηηθμύ επηδέζμμο ζηηξ αημμδοκαμηθέξ παναμέηνμοξ ζε ογηείξ.» Κμεμβνίμο 2008: 22 μ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, Αζήκα. Ημύνηε Ι., Σηοιμπάκξπ Ν., Πζέπεξ Ε., Αζακαζόπμοιμξ Ο., Ιακδαιίδεξ Δ., Ημηδαμακίδμο Ι., Καποέλη Γ. «Aζιεηηθή Φοζηθμζεναπεία ζηεκ Eιιάδα: To πνμθίι ημο Έιιεκα Aζιεηηθμύ Φοζηθμζεναπεοηή θαη ηα παναθηενηζηηθά εκόξ πνμγνάμμαημξ ελεηδίθεοζεξ» Μθηςβνίμο 2008: 18 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Οομπόζημ Φοζηθμζεναπείαξ, Ν.Ο.Φ, Αζήκα. Αιμμύζα Ο, Καποέλη Γ. «Γλέηαζε επίδναζεξ ηεξ εθανμμγήξ ειαζηηθήξ θάιηζαξ θαη επηδέζμμο ζηηξ αημμδοκαμηθέξ παναμέηνμοξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Βαζηιάθε Ι, Καποέλη Γ. «Έιεγπμξ αλημπηζηίαξ μέηνεζεξ ηςκ αημμδοκαμηθώκ παναμέηνςκ ζε ηνεηξ δηαθμνεηηθέξ ζέζεηξ ζώμαημξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. 5

6 Ηςκζηακηηκίδμο Ζ, Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ηεξ ζέζεξ ζώμαημξ ζηε δύκαμε ηςκ ακαπκεοζηηθώκ μοώκ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ηςκζηακηηκίδμο Ζ, Δεμεηνηάδεξ Δ, Καποέλη Γ. «Έιεγπμξ αλημπηζηίαξ μέηνεζεξ ηεξ δύκαμεξ ηςκ ακαπκεοζηηθώκ μοώκ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ναπαπνήζημο Β, Καμελλόπξρλξπ Α, Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ημο θύιμο ζηεκ ηζμννμπία ημο ζώμαημξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ημύνηε Ι, Καποέλη Γ. «Πμ πνμθίι ημο Έιιεκα Αζιεηηθμύ Φοζηθμζεναπεοηή θαη ηα παναθηενηζηηθά πνμγνάμμαημξ ελεηδίθεοζεξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Kortianou E, Konstandinou A-G, Dourida M, Kapreli E, Strimpakos N, Sakellari V. «Pulmonary function and six-minute walking test in obese young females: a control pilot study» September 2009: Annual congress of European Respiratory Society, Dimitriadis Z., Vourazanis E., Oldham J.A, Strimpakos N.,Komianou L.,Kapreli E. Respiratory Dysfunction in Neck Pain Patients. A Pilot Study. Μθη 1 Κμεμβ. 2009: 3 rd International Conference on Movement Dysfunction, Edinbourgh, Uk. Strimpakos N,, Kapreli E,, Bourdas D,, Mpakalos A,, Diamadopoulos K,, Kalapotharakos V, The effect of Kinesiotaping in jumping ability of soccer players, 3 rd Congress of Kinesio Taping Association International, 07-12/10/2008, Albuquerque, New Mexico, USA Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α.Γ, Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε πνήζε ηεξ 6ιεπηεξ δμθημαζίαξ βάδηζεξ ζηε ζύγθνηζε ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ μεηαλύ παπύζανθςκ θαη με παπύζανθςκ κεανώκ γοκαηθώκ.» 6-8 Κμεμβνίμο 2009:19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, ΝΟΦ, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «εηνμονγεία θμηιίαξ» 23 μ Γηήζημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, 4-6 Δεθεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «Απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ θοζηθμζεναπεοηηθώκ ηεπκηθώκ ζηηξ ακαπκεοζηηθέξ παζήζεηξ. Γνεοκεηηθή Πεθμενίςζε». 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «Ε Ακαπκεοζηηθή Φοζηθμζεναπεία ζηα Ννμγνάμμαηα Ννμπηοπηαθώκ θαη Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ ζηεκ Γιιάδα θαη ημ ελςηενηθό» 12 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. 6

7 Ναπαζακαζίμο Γ., Πζάμεξ Κ., Κξοηιάμξρ Γ. «Ακαπκεοζηηθή απμθαηάζηαζε ζηεκ θανδηαθή ακεπάνθεηα». 10 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ηανδηαθήξ Ακεπάνθεηαξ. Γηαηνεία Ιειέηεξ θαη Ένεοκαξ ηεξ Ηανδηαθήξ Ακεπάνθεηαξ, 6-8 Φεβνμοανίμο 2009, Αζήκα Πζάγθανε Α., Κξοηιάμξρ Γ. «Ε θιηκηθή αλία ηεξ ζπηνμμέηνεζεξ ζηε θοζηθμζεναπεοηηθή αλημιόγεζε. Δηάγκςζε πνώημςκ πκεομμκηθώκ βιαβώκ θαη αλημιόγεζε ηεξ ζεναπεοηηθήξ πανέμβαζεξ». 4 μ Γπηζηεμμκηθό Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Ιαΐμο 2009, Αίγημ. Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ναπαζακαζίμο Γ. «Μ επηπμιαζμόξ ημο θαπκίζμαημξ θαη ε ζςμαηηθή δναζηενηόηεηα Γιιήκςκ ζπμοδαζηώκ θοζηθμζεναπείαξ. Νηιμηηθή μειέηε» 23 μ Γηήζημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, 4-6 Δεθεμβνίμο 2009, Αζήκα Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α.Γ., Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε πνήζε ηεξ 6ιεπηεξ δμθημαζίαξ βάδηζεξ ζηε ζύγθνηζε ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ μεηαλύ παπύζανθςκ θαη με παπύζανθςκ κεανώκ γοκαηθώκ. Νηιμηηθή μειέηε» 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Responders and non-responders to exercise training. A new phenotype of COPD patients with respect to patient-centered outcomes of pulmonary rehabilitation. 13 th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April , Athens. Kortianou E., Tsagari A., Konstantinou A. et al. Pulmonary Mechanics and exercise tolerance in young obese females: a control pilot study. 13 th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April , Athens. Βμονδμκηθόια Β., Ακηςκμπμύιμο. Κξοηιάμξρ Γ. «Ε ζομβμιή ηεξ εβδμμαδηαίαξ ηαθηηθήξ αλημιόγεζεξ ζηεκ ηειηθή επίδμζε ημο ζπμοδαζηή». 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α. Κξμιαμξύ Λ. «Ε επίδναζε ημο θαπκίζμαημξ ζηεκ ακαπκεοζηηθή ιεηημονγία θαη ηε ιεηημονγηθόηεηα κεανώκ γοκαηθώκ. Ηιηκηθή μειέηε με μμάδα ειέγπμο», 22 μ Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, Γ.Γ.Γ.Φ., Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα Kosmas E., Dumitru S., Harikiopoulou M., Kavoura P., Lagou S., Theodorakopoulou E., Kortianou E., Anagnostopoulou N., Toumbis M., Tzanakis N., Siafakas N. Smoking-related factors and adherence to pulmonary rehabilitation program in patients with COPD American Thoracic Society Annual Congress, May 2009, SanDiego, USA. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Can we prognosticate the rehabilitation-induced improvement in exercise capacity in COPD patients?. European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 2009, Vienna 7

8 Dumitru S., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., KortianouE., et al. Adherence to a pulmonary rehabilitation program and its impact on patient-oriented outcomes European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 2009, Vienna Papathanasiou G., Oikonomou E., Kortianou E., Spyropoulos P., Kalfakakou V.,Evangelou A. Chronic effects of smoking on pulmonary mechanics in young male adults European Respiratory Society Annual Congress, October 2008, Berlin A. Karagounis, A. Polyzos, B. Kotsos, N. Assimakis, "Α 90nm Ιanchester Code Generator with CMOS switches running at 2.4 GHz and 5 GHz". 16th Intl. Conf. on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 009, June 2009, Chalkida, Greece Μεοηζάμηπ Α. θαη Marabini F. (2008). «Γπηπηώζεηξ ζημ πενηβάιιμκ θαη ηηξ γεςμμνθεξ από ηεκ οπενάκηιεζε οπόγεηςκ οδάηςκ ζηε βημμεπακηθή πενημπή ημο Mestre (Β.Α. Ζηαιία)». Νναθηηθά 8 μο Δηεζκμύξ Ρδνμγεςιμγηθμύ Οοκεδνίμο ηεξ Γιιάδμξ Μθηςβνίμο, Αζήκα. Δειηίμ ηεξ Γιιεκηθήξ Γεςιμγηθήξ Γηαηνίαξ, Πόμμξ 2, ζει ISDN Μεοηζάμηπ Α. θαη Marabini F. (2008). «Ακηημεηώπηζε "επακαιαμβακόμεκςκ" πενηβαιιμκηηθώκ θηκδύκςκ: Ε πενίπηςζε ηςκ πιεμμονηθςκ θαηκμμέκςκ ηεξ Βεκεηίαξ (Ζηαιία)». Νναθηηθά 8 μο Δηεζκμύξ Ρδνμγεςιμγηθμύ Οοκεδνίμο ηεξ Γιιάδμξ Μθηςβνίμο, Αζήκα. Δειηίμ ηεξ Γιιεκηθήξ Γεςιμγηθήξ Γηαηνίαξ, Πόμμξ 2, ζει ISDN Efthimiou G., Themelakis S., Jerrentrup H., Mertzanis Α. and Vergos S. (2008). «Investigation on the indicators of ecological sensitivity of visitors in the protected area of Ardas river». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Mertzanis Α., Tziaftani F., Efthimiou G., Koutseris E. and Marabini F. (2008). «Human interventions in the mountainous draining basins and their impacts in the coastal zone (Greece - Italy». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Mertzanis Α., Papadopoulos A., Pantera A., Efthimiou G. and Koutseris E. (2008). «The environmental impacts from the harbour constructions between the Preveza and Kastrosikia (Greece)». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Marabini F. and Mertzanis A., (2008). «Variazioni climatiche ed evoluzione dei delta». Primo Convegno Nazionale Il sistema fiume costa. Ricerca scientifica e strumenti per una gestione integrata June 2008, Ferrara, Italy. 8

9 Ημζμάξ Ο., Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμά Α. (2009). «Ε απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ ένγςκ μνεηκήξ οδνμκμμίαξ ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ, ζημκ άκς νμο ημο πείμαννμο Ηιανςημύ (Γονοηακία)». Νναθηηθά 14 μο Νακειιήκημο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο - Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία, Κμεμβνίμο 2009, Νάηνα. Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α., θαη Ημζμάξ Ο. (2009). «Δεκδνμγεςμμνθμιμγηθή δηενεύκεζε γεςιηζζήζεςκ ζηεκ πενημπή Ναιημύ Ιηθνμύ ςνημύ Γονοηακίαξ». Νναθηηθά 14 μο Νακειιήκημο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο - Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία, Κμεμβνίμο 2009, Νάηνα. Mεοηζάμηπ Α., (2009) «Γζκηθά Νάνθα θαη Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ». Εμενίδα "Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ θαη Ακάπηολε", 23 Μθηςβνίμο 2009, Γμνγμπόηαμμξ - Φζηώηηδα. Δαθοκζηκόξ Γ., Mεοηζάμηπ Α., Taddei M., (2009) «Γκηαίμ Γζκηθό Νάνθμ Μίηεξ-Οπενπεημύ-Ιαιηαθμύ»: Ιηα Ννόθιεζε γηα Αεηθόνμ Ακάπηολε;». Εμενίδα "Ννμζηαηεοόμεκεξ Νενημπέξ. Ννμβιήμαηα Ννμηάζεηξ - Δνάζεηξ", 20 Κμεμβνίμο 2009, Θμοηνά Ρπάηεξ - Φζηώηηδα. N. Papanikolaou, E. Tatakis, A. Kyritsis, Analytical Model for PV Distributed Generators, suitable for Power Systems Studies, 13th International Power Electronics and Applications (EPE 2009), September 8 10, 2009, Barcelona, Spain. A. Kyritsis, N. Papanikolaou, E. Tatakis, Enhanced Current Pulsation Smoothing Parallel Active Filter for Single Stage Grid-connected AC-PV Modules, 13 th European Conference on Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), September 1 3, 2008, Poznan, Poland, pp Papadopoulos A., Tolika K., Pantera A., Maheras P Le Role des facteurs climatiques moyens et extremes sur la croissance des cernes du pin d Alep dans la region d Attique Grece. Actes du colloque de Montpellier Climats et risques climatiques en Mediterranee, XXIeme colloque de l association Internationale de Climatologie, GESTER, 9-13 Septembre 2008, Montpellier, France, pp Παμηέοα Α. θαη Β.Ν. Ναπακαζηάζεξ Φοηνςηηθόηεηα ηεξ βαιακίδηαξ (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) ζημ πεδίμ Νναθηηθά 6 μο Νακειιήκημο Θηβαδμπμκηθμύ Οοκεδνίμο με ζέμα «Θηβαδμπμκία θαη πνμζηαηεοόμεκεξ πενημπέξ», Θεςκίδημ Ανθαδίαξ, 2-4 Μθηςβνίμο 2008, Δεμ. Κμ 14, Γηακκαθμπμύιμο Α., Γ. Νενδηθάνε θαη Α. Παμηέοα Ένεοκα ηεξ ακαγέκκεζεξ θαη μνηζμέκςκ εδαθμιμγηθώκ παναμέηνςκ ζημ δάζμξ ηςκ Θηκώκ Βανζμιμμημύ μεηά από ηεκ πονθαγηά ημο Νναθηηθά 6 μο Νακειιήκημο Θηβαδμπμκηθμύ Οοκεδνίμο με ζέμα «Θηβαδμπμκία θαη πνμζηαηεοόμεκεξ πενημπέξ», Θεςκίδημ Ανθαδίαξ, 2-4 Μθηςβνίμο 2008, Δεμ. Κμ 14, Παμηέοα Α., Οηαονάθεξ Κ., Δεμεηνέιιμο Ι., Φςηηάδεξ Γ Βαιακίδη: ηαλίδη ζηεκ ηζημνία θαη ηε πνήζε ημο. Νναθηηθά 14 μο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Νάηνα, 4-7 Μθηςβνίμο 2009, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Ρπό δεμμζίεοζε. 9

10 Φςηηάδεξ Γεώνγημξ, Δεμεηνέιιμο Ιανία, Ιανθακηςκάθεξ Γμμακμοήι, Οηαονάθεξ Κηθόιαμξ, Παμηέοα Α Αιιενγημγόκα θοηά ζημ όνμξ Πομθνεζηόξ θαη ζηεκ πενημπή ημο Ηανπεκεζίμο (ΒΔ Οηενεά Γιιάδα). Νναθηηθά 14 μο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Νάηνα, 4-7 Μθηςβνίμο 2009, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Ρπό δεμμζίεοζε. Pantera, A Silvopastoral management in Eastern Mediterranean: the case of Greece. EFI Annual Meeting Mediterranean forests in the context of integrated management of land resources: soil, water and fodder, Marrakech, 2009, as a key note. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales, to be published. Y. Skarlatos, Th. Ganetsos, Temperature-dependent mobility and FTIR investigation of chalcogenide glasses, The 25th European Conference on Surface Science in Liverpool, from Sunday, July 27, to Friday, August 1, 2008 Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, «The application of alloy liquid metal ion sources for the ion beam synthesis of CoSi2 micro and nanostructures», ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕ ΕΙΓΞΖΔΑ Οάββαημ, 9 Ιαΐμο 2009 Κακμηεπκμιμγία, ε Γπηζηήμε ημο Αύνημ. Μη εθανμμγέξ ηεξ ζηεκ Μπηηθμμεηνία. Th. Ganetsos, Yani Skarlatos, B. Kotsos and N. Laskaris, An in-depth investigation of chalcogenide glasses using FTIR, SEM and AF Microscopy, 18th INTERNATIONAL LASER PHYSICS WORKSHOP (Barcelona, July 13-17, 2009) Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, "ELECTRONIC PROPERTIES OF CHALCOGENIDE GLASSES" ΜΙΖΘΖΑ ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΒΜΟΝΜΞΜΡ - ΠΙΕΙΑ ΦΡΟΖΗΕΟ (ΠΜΡΞΗΖΑ) ΖΜΡΘΖΜΟ 2008 Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, "ANALYSIS OF CHALCOGENIDE GLASSES - OPTICAL PROPERTIES", ΜΙΖΘΖΑ ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΗΑΞΜΘΜΡ - ΠΙΕΙΑ ΦΡΟΖΗΕΟ (ΔΕΙ.ΠΟΓΖΑΟ) ΑΡΓΜΡΟΠΜΟ 2009 Tsitsoni Th,, Kontogianni A,, Tsakaldimi M & Goudelis G. Effect of temperature on geremination behavior and early growth of Pinus halepensis M, seed. 2nd International Conference on Ground Bio- and Eco-engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability July Beijing. Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμάξ Ο., Δεκδνμγεςμμνθμιμγηθή δηενεύκεζε γεςιηζζήζεςκ ζηεκ πενημπή Ναιαημύ Ιηθνμύ ςνημύ Γονοηακίαξ. Νναθηηθά 14 μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, «Μηθμιμγηθή θαη θμηκςκηθμμηθμκμμηθή απμθαηάζηαζε πονόπιεθηςκ πενημπώκ- Ννμζηαζία θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ». Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία Ημζμάξ Ο., Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμά Α., H απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ ένγςκ μνεηκήξ οδνμκμμίαξ ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ, ζημκ άκς νμο ημο πεημάννμο Ηιανςημύ (Γονοηακία). Νναθηηθά 14 μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, «Μηθμιμγηθή θαη θμηκςκηθμμηθμκμμηθή απμθαηάζηαζε πονόπιεθηςκ πενημπώκ- Ννμζηαζία θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ». Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία

11 Mertzanis A., Papadopoulos A., Pantera A., Efthimiou G. and Koutseris E., The environmental impacts from the harbour constructions between the Preveza and Kastrosikia (Greece). Protection and Restoration of the Environment IX (PRE9). Kefalonia Raftoyannis Y, Spanos I Post-fire management in Greece. Journal of International Scientific Publication, Ecology and Safety, Volume 3, Part 1. pp Raftoyannis Y, Spanos I Eco-engineering after wildfires in Greece. 2 nd International Conference on Ground Bio- and Ecoengineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability, Beijing, China, July 2008, p.54. Spanos I, Ganatsas P, Raftoyannis Y, Goudelis G Root and stem systems of Pinus brutia Ten. saplings in burned and un-burned woodlands, northern Greece. 2 nd International Conference on Ground Bio- and Eco-engineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability, Beijing, China, July 2008, p.72. Κ. Νακάκηπ, Θ. Ιαμμάξ. Ε εοζύκε ηεξ Κμζειεοηηθήξ Γθπαίδεοζεξ γηα ημ θεκό μεηαλύ ζεςνίαξ θαη Ννάλεξ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Χ. Ορζξύμη, Κ. Νακάκηπ. Νμημηηθή μειέηε δηενεύκεζεξ ηςκ απόρεςκ ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ γηα ηεκ θιηκηθή ημοξ εθπαίδεοζε, Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Γ. Αιελακδνή, Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη. Δηενεοκεηηθή μειέηε ηςκ βημροπμθμηκςκηθώκ πνμβιεμάηςκ αηόμςκ πμο θηιμλεκμύκηαη ζε θέκηνμ οπμδμπήξ πνμζθύγςκ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Δ. Γθμοηδηθίδεξ, Κ. Νακάκηπ. Δηενεοκεηηθή μειέηε ηςκ πνμβιεμάηςκ ηςκ αζζεκώκ με νόκηα Απμθναθηηθή Νκεομμκμζάζεηα (ΑΝ). Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Α. Θηάθμο. Ε ακηημεηώπηζε ηςκ Δεγμάηςκ θαη ηςκ Κογμώκ ζηε Θεςνία θαη ζηεκ Ννάλε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Ι. Οθμπειίημο, Χ. Ορζξύμη, Α. Ημοιμύνε, Ν. Σαξ, Ι. Ιειεηεδηάδμο, Κ. Νακάκηπ. Ιειέηε εθηίμεζεξ άγπμοξ θαη θαηάζιηρεξ ζπμοδαζηώκ μεηαιοθεηαθήξ εθπαίδεοζεξ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Θ. Κημύνμξ, Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Ι. Δεμεηνίμο. Γκώζεηξ, ζηάζεηξ θαη πεγέξ πιενμθόνεζεξ ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ γηα ημ AIDS. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Α. Ημοιμύνε, Χ. Ορζξύμη, Κ. Νακάκηπ. Δηαηαναπέξ ηεξ δηάζεζεξ θαη δηαπείνηζε ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ αζζεκώκ ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο ΖΖ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. 11

12 Γ. Σιαμάγκα, Χ. Ορζξύμη. Αζθάιεηα αζζεκώκ. Ιηα επημενηζμέκε εοζύκε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Νακειιήκημ Χ. Ορζξύμη, Α. Δενβμύιηα. Πμ Stress ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ θαη ε Ακηημεηώπηζή ημο. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Α. Θηάθμο. Ε ακηημεηώπηζε ηςκ Δεγμάηςκ θαη ηςκ Κογμώκ ζηε Θεςνία θαη ζηεκ Ννάλε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Michael Caragiozidis, Nikos Mouratidis, Christoforos Kavadias, Michael Loupis, Michael Berger, "Design Methodology for a Modular Component Based Software Architecture," compsac, pp , 32nd Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference, 2008 Michael Berger, Lars Dittman, Michael Caragiozidis, Nikos Mouratidis, Christoforos Kavadias, Michael Loupis, "A Component Based Architecture Reconfigurable Software for Ambient Intelligent Networked Services Environments", ICSOFT 2008, pp , Proceedings of the 3rd International Conference on Software and Data Technologies, Volume SE/MUSE/GSDCA, Porto, Portugal, July 5-8, 2008 Theodore Zahariadis, Panagiotis Trakadas, Helen Leligou, Christos Tselikis, Charalampos Vangelatos, Evangelos Ladis, Lionel Besson, Jukka Manner, Michalis Loupis, Federico Alvarez, Yiannis Papaefstathiou, Securing wireless sensor networks towards a trusted Internet of Things, Towards the Future Internet, G.Tselentis et al. (Eds), pp , IOS Press 2009 K. Antonis and N. Voros, "System Level Design of Telecom Systems Using Formal Model Refinement: Applying the B Method/Language in Practice", Journal of Systems Architecture, Vol. 54/1-2 (2008), pp Πέηοξπ Λάμψαπ, Δημήηοηπ Ποέμηζαπ, Κωμζηαμηίμξπ Αμηωμήπ, «Γλ Απμζηάζεςξ Γθπαίδεοζε Γκειίθςκ ζε Θεμαηα Νιενμθμνηθήξ με νήζε Πεπκμιμγηώκ ηεξ Νιενμθμνίαξ θαη ηςκ Γπηθμηκςκηώκ», Ε Πειεδηάζθερε ζηεκ Ρπενεζία ηεξ Δηα-Βίμο Ιάζεζεξ θαη ηεξ Eλ απμζηάζεςξ Γθπαίδεοζεξ: Ναηδαγςγηθέξ - Πεπκμιμγηθέξ Ιέζμδμη ΟοκενγαηηθήξΙάζεζεξ από Απόζηαζε ζηεκ ειιεκηθή Πνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, θεθάιαημ 9, Γθδόζεηξ Gutenberg, G. Pentaris, K. Antonis, P. Lampsas and S. Papadakis, "Evaluation of combined Collaborative and Problem-based Approach in a Web-based Distance Education Course", Proceedings of the 2008 European LAMS Conference, in Cadiz (Spain), pp , June, Nikos Tziritas, Thanasis Loukopoulos, Petros Lampsas and Spyros Lalis, in E. Luque, T. Margalef, and D. Benítez Formal Model and Scheduling Heuristics for the Replica Migration Problem, (Eds.): Euro-Par 2008, LNCS 5168, pp ,

13 Nikos Tziritas, Thanasis Loukopoulos, Petros Lampsas and Spyros Lalis, Using Multicast Transfers in the Replica Migration Problem: Formulation and Scheduling Heuristics, Euro-Par G. Pentaris, K. Antonis, P. Lampsas and S. Papadakis, Evaluation of combined Collaborative and Problem-based Approach in a Web-based Distance Education Course, Proceedings of the 2008 European LAMS Conference, in Cadiz (Spain), pp , June, Σακελλάοη Β. Δηαηαναπέξ ηζμννμπίαξ. 19μ Οοκέδνημ ημο Νακειιήκημο Οοιιόγμο Φοζηθμζεναπεοηώκ. Κμέμβνημξ, Θαμπνηακίδμο Γ., Σακελλάοη Β. «Ε ζοζπέηηζε ημο πόκμο θαη ηεξ ηζμννμπίαξ ζε αζζεκείξ με Οθιήνοκζε θαηά Νιάθαξ» 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ιάημξ Ακανηεμέκε ακαθμίκςζε. Σακελλάοη Β, Κηθήηαξ. Φοζηθμζεναπεοηηθή αλημιόγεζε ηςκ θνακημεγθεθαιηθώκ θαθώζεςκ ζε εκήιηθεξ. Θέμαηα Φοζηθμζεναπείαξ, 5(1), 43-55, Sakellari V, Gioftsos G. The academic studies at the Physiotherapy Department of the T.E.I. of Lamia. Oral resentation. University of Linkoping, Linkoping Σακελλάοη Β. Γνγμκμμία θαη άθνα πείνα. Εμενίδα Πμήμαημξ Άθναξ είναξ ηεξ Γ.Γ.Γ.Φ.. Κμζμθμμείμ Η.Α.Π. Αζήκα, Σακελλάοη Β. Δηενεύκεζε ηςκ ακαγθώκ ηςκ πνεζηώκ ηεξ Αθαδεμασθήξ Βηβιημζήθεξ ημο Π.Γ.Ζ. Θαμίαξ. Γνεοκεηηθή πενηπηςζηαθή μειέηε. Γηζήγεζε ζε Εμενίδεξ ζηα πιαίζηα ημο ένγμο Αθαδεμασθή Βηβιημζήθε ημο Π.Γ.Ζ. Θαμίαξ. Θαμία 2008, Ηανπεκήζη Ηαιοβηακάθε Ά, Σακελλάοη Β, Γώγμο Β, Δςγνάθμξ Ά. Γκαιιαθηηθέξ Πεπκηθέξ Ιάιαλεξ Shiatsu - Ξεθιελμιμγία - Tuina - Ιάιαλε Ρπμδόνημο Οοκδεηηθμύ Ζζημύ. 22μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ Κμέμβνημξ Workshop. Ημκημγηάκκε, Α., Πζηηζώκε, Θ., Γξρδέληπ, Γ Ένεοκα ηεξ Οηαζενόηεηαξ ηςκ δέκδνςκ με βάζε ηα δαζμθμμηθά ημοξ παναθηενηζηηθά ζε δεκδνμζημηπίεξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Νναθηηθά 14μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Νάηνα 1-4/9/2009. Siamaga E., Vlachou P. Obesity at school age. 1 st Intermational Congress on Nursing Education, Research & Practice, October Grand Hotel Palace, Thessaloniki. 13

14 Σιαμάγκα Γλέμη Ηανθίκμξ ημο Ιαζημύ. Γπηδεμημιμγία Νανάγμκηεξ Γπηθηκδοκόηεηαξ. 4 ε Γπηζηεμμκηθή Δηεμενίδα: Ούγπνμκα Δεδμμέκα ζηεκ Ννόιερε ημο Ηανθίκμο Γμβόιηα. Πμήμα Κμζειεοηηθήξ ΠΓΖ Θαμίαξ θαη ΓΟΚΓ Πμπηθό Νανάνηεμα Θαμίαξ, Κμεμβνίμο 2008, Θαμία. Σιαμάγκα Γλέμη, Μοδμύκε νηζηίκα Αζθάιεηα Αζζεκώκ: Ιία Γπημενηζμέκε Γοζύκε. 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ΓΟΚΓ: Κμζειεοηηθή Αζθάιεηα θαη Νμηόηεηα ζημ Γνγαζηαθό Νενηβάιιμκ, Λεκμδμπείμκ ASTIR PALACE Βμοιηαγμέκε Ιασμο 2008, Αζήκα. 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. Χ. ΨΑΡΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 2 Στο σύντομο υπόμνημα που ακολουθεί αναφέρονται οι μεταβολές που προέκυψαν από το βασικό υπόμνημα του Μαΐου 2014, που υποβλήθηκε με την υποψηφιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Απόφαση Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας (πρακτ. αριθμ. /..00) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00 ΠΕΡΙΕΧΟΝΑ. Η υπάρχουσα κατάσταση. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. Πανεπιστημιακές εργασίες Διατριβές 1. Μελέτη των Ενεργειακών Καταστάσεων Πολυηλεκτρονιακών Υδρογονοειδών Ατόμων για διάφορα Δυναμικά Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Κώτσος ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Ι ΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση : ΝΙΚΑΙΑΣ 65, Ν. Σμύρνη 171 22, Αθήνα Τηλ.: 6974431209 Ηλεκτρονική διεύθυνση: csterg@ee.teiath.gr ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Professor Department of Environmental Engineering

Professor Department of Environmental Engineering Vatalis Argyrios Professor Department of Environmental Engineering Telephone number:+30 2461023535, +30 2461040161 (ext.241) E-mail: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr ACADEMIC QUALIFICATIONS - B. Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Δελίδης του Γεωργίου και της Ελένης Τόπος και έτος γεννήσεως : Φέρρες Ν. Έβρου, 1942 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος. Διεύθυνση κατοικίας : Ρέππα 6,

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή, την Υγεία & τον Αθλητισμό Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Αθανάσιος Επώνυμο: Λουκόπουλος Φύλο: Άρρεν Ημ/νια Γέννησης: 21 Ιουλίου 1974 Έγγαμος: Όχι Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 45, 35100 Λαμία, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα;

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα; Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 326 340 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 326-340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν! Χρόνος 10, Τεύχος 17 http://nn.physics.auth.gr Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!......1 2. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ NANOTEXNOLOGY 2014...3 3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ημερομηνία γέννησης : 27 Ιανουαρίου 1966 Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση οικίας : Έγγαμος, 3 τέκνα : Θέση Δύο Βουνά, 34600

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE EDUCATION Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering Eastern Macedonia and Thrace Institute of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis June 2016 Ολιστική Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Ένας Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα Συνάντηση εργασίας Αθήνα, 28 Ιούνη 2016 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα