Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009."

Transcript

1 Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & Assimakis N., Adam M., Koziri M., Voliotis S. "Optimal distributed Kalman and Lainiotis filters Optimal uniform distribution of measurements into local processors" 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Varzakas P. "Optimum Radio Capacity Estimation of a Single-Cell Spread Spectrum MIMO System under Rayleigh Fading Conditions", Proceedings of the 2009 International Conference on Communications Systems and Technologies (ICCSTʼ'09), Oslo, Norway, July 2009, pp Varzakas P. "Closed-form expression for the optimum antennas number of a spread spectrum MIMO system under rayleigh fading conditions", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Communications, Rodos, Greece, July 2009, pp Varzakas P. "Optimizing Processing Gain of a Cellular DS/FFH-CDMA Rayleigh Fading System", Proceedings of the 10th IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA) 2008, Creating New Dimensions in the Wireless World, Bologna, Italy, August 2008, pp Δεληζίδξρ Άμμα, Ακαζηαζηάδμο Γιεοζενία, Ναιάζθα Γνμηόκε, Αηθαηενίκε Θοθενίδμο «Γθανμμγή ηεξ αοημελέηαζεξ μαζημύ από επαγγειμαηίεξ ογείαξ». 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Αηθαηενίκε Θοθενίδμο, Ημμμηημπμύιμο Α., Κηειή Γ., Οίμμο., Πζμμή E., Άμμα Δεληζίδξρ «Οοκαηζζήμαηα θαη εμπεηνίεξ ημθεημύ γοκαηθώκ ζε ζπέζε με ηεκ εζκηθόηεηα» 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο, Δεληζίδξρ Άμμα, Οανακηάθε Ακηηγόκε, Κάκμο νηζηίκα, Θοθενίδμο Αηθαηενίκε «Δηενεύκεζε ηεξ ζελμοαιηθήξ ζομπενηθμνάξ ηςκ ζπμοδαζηώκ ζε ζπέζε με ημ θύιμ» 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Δεληζίδξρ Άμμα, Ακαζηαζηάδμο Γιεοζενία, Κάκμο νηζηίκα, Θοθενίδμο Αηθαηενίκε «Γκώζεηξ ζπμοδαζηνηώκ ημεμάηςκ επηζηεμώκ ογείαξ γηα ημκ θανθίκμ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ θαη ημκ ηό HPV», 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο Οανακηάθε Ακηηγόκε, Αηθαηενίκε Θοθενίδμο, Άμμα Δεληζίδξρ, Ακηζαθιήξ Α. «Σοπμζςμαηηθέξ αιιαγέξ γοκαηθώκ ειηθίαξ <50 εηώκ μεηά από μιηθή οζηενεθημμή». 11 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ιαηώκ- Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο,

2 C. Tsonos, A. Kanapitsas, E. Neagu, I. Stavrakas, C. Anastasiades, D. Triantis, P. Pissis. Dielectric response of Zno based varistor, 6 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, IDMRCS 2009, Rome, Italy, (2009). Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiades, P. Pissis. Study of electrical properties of silicon nitride film deposited on silicon substrate by dielectric relaxation spectroscopy, E-MRS 2009, Spring Meeting, Strasbourg, France, (2009). Α. Kehriniotis, K. Delibasis, C. Tsonos, N. Assimakis, P. Asvestas. Towards the mathematic formalization of parametric generalized cyclinders and initial results in modeling 3D image data, Proc. of 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), ΖΓΓΓ, (2009). A.Kanapitsas, C. Tsonos, D. Triantis, E. Logakis, C. Pandis, P. Pissis. Study of electrical/dielectric and thermomechanical properties of polymer: carbon nanotubes nanocomposites, Proc. of 1 st International Conference of Nanotechnology, Cambridge UK, (2009). Α. Karagounis, A. Kanapitsas, C. Tsonos, H. Zois, P.Chronis, T. Ziovas, A. Polyzos. A review of test techniques for RFIC s and an application of a proposed approach in a 1.9 GHz CMOS mixer, 26 th International Conference on Microelectronics MIEL, Nic, Serbia, (2008). C. Anastasiades, A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, D. Triantis, E. Neagu, P. Pissis. Dielectric relaxation of ZnO varistor, 5 th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and Its Applications, BDS 2008, Lyon, France, (2008). Α. Patsidis, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos. Polymer matrix BaTiO 3 composites: Thermal, mechanical and electrical characterization, 14 th ICTAC International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, Sao Pedro, Brazil, (2008). A. Kanapitsas, C. Tsonos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, E. Neagu, P. Pissis. Dielectric relaxation of ZnO varistor, 5 th Int. Conf. On Broadband Dielectric Relaxation Spectroscopy and its Applications, BDS 2008, Lyon, France, August, p.60 (2008) A. Karagounis, A. Kanapitsas, C. Tsonos, H. Zois, P. Chronis, T. Ziovas, A. Polyzos. A review of test techniques for RFIC s and an application of a proposed approach in a 1.9-GHz CMOs mixer, Proceedings of the International Conference on Microelectronics MIEL 2008, IEEE, IEEE Solid State Circuit Society, IEEE Electron Devices Society, ISBN , Vol.2, p.443 (2008), E. Logakis, A. Kanapitsas, Th. Kosmidou, C. Tsonos, C.G. Delides, P. Pissis. Dielectric mechanical and thermal studies of molecular mobility and phase morphology in epoxyamine/carbon black nanocomposites 7 th Hellenic Polymer Conference, September 2008, Ioannina, p. 211 A. Kanapitsas, C. Tsonos, D.Triantis, E.Logakis, C.Pandis, P.Pissis. Electrical / dielectric and thermomechanical properties of polymer nanocomposites, 1 st WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) International Conference on Nanotechnology, Nanotechnology 09, Cambridge UK, February , p.75 (2009) 2

3 A.Kanapitsas, E.Logakis, C.Pandis, P.Pissis, N.Jovic, V.Djokovic. Electrical/dielectric properties and conductivity mechanism of epoxy/expanded graphite composites, American Physical Society (APS) March Meeting, session: Polymer Physics / PhaseTransitions / GeneralTheory / Insulators and Dielectrics / Semiconductors, Pittsburg, Pennsylvania, USA, March (2009). A.Kanapitsas, H.Zois, C.G.Delides. Thermomechanical properties and thermal stability of polymer nanocomposites based on epoxy resin matrix, 9 th Meditteranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Marseille, France, June (2009) H. Zois, A. Kanapitsas, P. Pissis and Ye.P. Mamunya, Electrical properties and study of microstructure of polymer composites filled with dispersed iron particles. V International Conference on Science and Technology of Composite Materials (Comatcomp), San Sebastian (Ζζπακία), 7-9 Μθηςβνίμο (2009) Θ.Ημζμίδμο, Γ.Κηθμιαίδμο, Α.Ο.Βαηάιεξ, Α.Καμαπίηζαπ, Η.Γ.Δειίδεξ. Γπίδναζε ημο ιόγμο μήηναξ/ζθιενοκηή ζηηξ ζενμμμεπακηθέξ ηδηόηεηεξ επμλεηθήξ νεηίκεξ, Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Ζμύκημξ (2009) 7 μ Α.Καμαπίηζαπ,.Δώεξ, Η.Γ.Δειίδεξ, Οογθνηηηθή μειέηε ηςκ ζενμμμεπακηθώκ ηδημηήηςκ κακμζύκζεηςκ οιηθώκ επμλεηδηθήξ νεηίκεξ, 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Θενμηθήξ Ακάιοζεξ (ΘΓΞΙΑ 09), Νάηνα, (2009) Athanasios Kanapitsas, Haralampos Zois, Constantinos G. Delides, Thermogravimetric Properties of Epoxy Resin/Carbon Nanotubes Nanocomposites, XXV Νακειιήκημ Οοκέδνημ Φοζηθήξ Οηενεάξ Ηαηάζηαζεξ & Γπηζηήμεξ Ριηθώκ Θεζζαιμκίθε,(2009) D. Piromalis, D.I. Tseles, A. Kanapitsas, H. Zois 2 and C.G. Delides, Epoxy Composites Filled with Amine Modified Carbon Nanotubes: High Voltage Corona Discharge Studies, XXV Νακειιήκημ Οοκέδνημ Φοζηθήξ Οηενεάξ Ηαηάζηαζεξ & Γπηζηήμεξ Ριηθώκ Θεζζαιμκίθε, (2009) A. Kanapitsas, C. Tsonos, I.Stavrakas, C.Anastasiades, P.Pissis, Study of electrical properties of silicon nitride film deposited on silicon substrates, European Materials Research Society (E-MRS 2009), Spring Meeting (Symposium I - Silicon and Germanium issues for future CMOS devices), June 8-12, France, Abstract 8.11 (2009) G.K. Fourlas. A Theoretical Multiple Faults Diagnosis Approach of Hybrid Systems Applied to a Two Tank System, 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA 09), Christchurch, New Zealand, December 9-11, G.K. Fourlas. Contribution to the Fault Tolerance for Hybrid Control Systems with Multiple Faults, 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, SafeProcess 2009, Barcelona, Spain, 30/6 3/7,

4 G.K. Fourlas. Multiple Faults Diagnosability of Hybrid Systems, Proceedings of the 17th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Thessaloniki, Greece, June 24-26, G.K. Fourlas. Multiple Faults Diagnosability Criteria in Hybrid Control Systems, 20th International Workshop on Principles of Diagnosis (DX09), Stockholm, Sweden, 14/6 17/6, Galanopoulou, S., Vgenopoulos, A., Conispoliatis, N., Kaloudis, S., Chatzitheodoridis, E. "An Investigation of Organic Contaminants and their Spatial Distribution in the Surface Sediments of Keratsini Harbour with the Use of Geographic Information Systems". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International conference HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp Kaloudis, S., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M., Sideridis, A.B. "Information System for Forest Management Planning". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International Conference, HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp N. Papanikolaou, E. Tatakis, A. Kyritsis. Analytical Model for PV Distributed Generators, suitable for Power Systems Studies, 13th International Power Electronics and Applications (EPE 2009), September 8 10, 2009, Barcelona, Spain. A. Kyritsis, N. Papanikolaou, E. Tatakis. Enhanced Current Pulsation Smoothing Parallel Active Filter for Single Stage Grid-connected AC-PV Modules, 13 th European Conference on Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), September 1 3, 2008, Poznan, Poland, pp Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ. Ιέηνα πνμθύιαλεξ πνμζςπηθμύ ζημκ ενγαζηαθό πώνμ ημο κμζμθμμείμο ζηα πιαίζηα ηεξ 4 εζ Γπηζηεμμκηθήξ δηεμενίδαξ με ζέμα: Ούγπνμκα δεδμμέκα ζηεκ πνόιερε ημο θανθίκμο-γμβόιηα (28-29 Κμεμβνίμο 2008) Πμήμα Κμζειεοηηθήξ ΠΓΖ Θαμίαξ (10 μόνηα ζοκεπηδόμεκεξ εθπαίδεοζεξ) (πςνίξ πναθηηθά). Ιακηδώνμο Ιανηάκκα, Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ. Ε αλία θαη ε ζεμαζία ημο κα γκςνίδεηξ ημκ αζζεκή γηα ηεκ επαγγειμαηηθή κμζειεοηηθή πναθηηθή, 36 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ημο ΓΟΚΓ με ζέμα: Οοκζέημκηαξ ημ παδι ηεξ ζεςνίαξ με ηεκ θιηκηθή πνάλε», 4-7 Ιαίμο 2009, Ιύθμκμξ, Λεκμδμπείμ Myconian and Spa. Μαζηοξγιάμμηπ Δήμξπ, Ιπμδηάνε Ανγονώ. «Οημηπεία γηα ηεκ αθηηκμπνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ πώνμ ημο κμζμθμμείμο, 36 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ημο ΓΟΚΓ με ζέμα: Οοκζέημκηαξ ημ παδι ηεξ ζεςνίαξ με ηεκ θιηκηθή πνάλε», 4-7 Ιαίμο 2009, Ιύθμκμξ, Λεκμδμπείμ Myconian and Spa. 4

5 V. Zarikas, A. Christopoulos, V.L. Rendoumis «A thermodynamic approach for the description of the time evolution of a stock market index» Proceedings of 6th International Conference in Applied Financial Economics, 2009 Samos July 02-04, V. Zarikas «Brane bulk energy exchange cosmological models». "Strings 2009" International Conference, held in Rome, Italy in the "Aula Magna" of the Angelicum The Pontificia Università S. Tommaso from June 22nd to June 26th Καποέλη Γ. «Νιαζηηθέξ αιιαγέξ εγθεθάιμο ζε ακεπάνθεηα πνόζζημο πηαζημύ ζοκδέζμμο» Ζμοκίμο 2008: 1 μ Οοκέδνημ Ανζνμζθόπεζεξ- Αζιεηηθώκ θαθώζεςκ ΚΔ Γιιάδμξ, Νάηνα. Μνζμπαηδηθή Ηιηκηθή Νακεπηζηεμίμο Ναηνώκ. Sakellari V., Kapreli E., Kortianou E., Strimpakos N., Poulis I., Trigkas P., Gioftsos G. Evaluation of the educational activities in a Greek higher educational Physiotherapy department Οεπηεμβνίμο 2008: 2 nd European Congress on Physiotherapy Education, Stockholm Sweden. Sakellari V,, Lamprianidou E,, Delavinias A, Poulis I, Gioftsos G. Balance vs pain in patients with multiple sclerosis, 5 th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine, 13-17/06/2009, Ηςκζη/πμιε. Vourazanis E., Oldham J., Strimpakos N., Dimitriadis N., Komianou L., Kapreli E. Respiratory dysfunction in chronic neck patients. A pilot study Οεπηεμβνίμο 2008: 3 rd Congress of Hellenic Society of Biomechanics. Βαζηιάθε Ι., Αιμμύζα Ο., Κάζζεξ Γ., Δεληζίδξρ Α., Σηοιμπάκξπ Ν., Καποέλη Γ. «Μ έιεγπμξ ηεξ αλημπηζηίαξ ημο Finometer ςξ μέζμδμξ μέηνεζεξ αημμδοκαμηθώκ παναμέηνςκ.» Κμεμβνίμο 2008: 22 μ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, Αζήκα. Αιμμύζα Ο., Βαζηιάθε Ι., Δεληζίδξρ Α., Κάζζεξ Γ., Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ηεξ εθανμμγήξ ειαζηηθήξ θάιηζαξ θαη ειαζηηθμύ επηδέζμμο ζηηξ αημμδοκαμηθέξ παναμέηνμοξ ζε ογηείξ.» Κμεμβνίμο 2008: 22 μ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, Αζήκα. Ημύνηε Ι., Σηοιμπάκξπ Ν., Πζέπεξ Ε., Αζακαζόπμοιμξ Ο., Ιακδαιίδεξ Δ., Ημηδαμακίδμο Ι., Καποέλη Γ. «Aζιεηηθή Φοζηθμζεναπεία ζηεκ Eιιάδα: To πνμθίι ημο Έιιεκα Aζιεηηθμύ Φοζηθμζεναπεοηή θαη ηα παναθηενηζηηθά εκόξ πνμγνάμμαημξ ελεηδίθεοζεξ» Μθηςβνίμο 2008: 18 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Οομπόζημ Φοζηθμζεναπείαξ, Ν.Ο.Φ, Αζήκα. Αιμμύζα Ο, Καποέλη Γ. «Γλέηαζε επίδναζεξ ηεξ εθανμμγήξ ειαζηηθήξ θάιηζαξ θαη επηδέζμμο ζηηξ αημμδοκαμηθέξ παναμέηνμοξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Βαζηιάθε Ι, Καποέλη Γ. «Έιεγπμξ αλημπηζηίαξ μέηνεζεξ ηςκ αημμδοκαμηθώκ παναμέηνςκ ζε ηνεηξ δηαθμνεηηθέξ ζέζεηξ ζώμαημξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. 5

6 Ηςκζηακηηκίδμο Ζ, Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ηεξ ζέζεξ ζώμαημξ ζηε δύκαμε ηςκ ακαπκεοζηηθώκ μοώκ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ηςκζηακηηκίδμο Ζ, Δεμεηνηάδεξ Δ, Καποέλη Γ. «Έιεγπμξ αλημπηζηίαξ μέηνεζεξ ηεξ δύκαμεξ ηςκ ακαπκεοζηηθώκ μοώκ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ναπαπνήζημο Β, Καμελλόπξρλξπ Α, Καποέλη Γ. «Ε επίδναζε ημο θύιμο ζηεκ ηζμννμπία ημο ζώμαημξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ημύνηε Ι, Καποέλη Γ. «Πμ πνμθίι ημο Έιιεκα Αζιεηηθμύ Φοζηθμζεναπεοηή θαη ηα παναθηενηζηηθά πνμγνάμμαημξ ελεηδίθεοζεξ» Ιαΐμο 2009: 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Kortianou E, Konstandinou A-G, Dourida M, Kapreli E, Strimpakos N, Sakellari V. «Pulmonary function and six-minute walking test in obese young females: a control pilot study» September 2009: Annual congress of European Respiratory Society, Dimitriadis Z., Vourazanis E., Oldham J.A, Strimpakos N.,Komianou L.,Kapreli E. Respiratory Dysfunction in Neck Pain Patients. A Pilot Study. Μθη 1 Κμεμβ. 2009: 3 rd International Conference on Movement Dysfunction, Edinbourgh, Uk. Strimpakos N,, Kapreli E,, Bourdas D,, Mpakalos A,, Diamadopoulos K,, Kalapotharakos V, The effect of Kinesiotaping in jumping ability of soccer players, 3 rd Congress of Kinesio Taping Association International, 07-12/10/2008, Albuquerque, New Mexico, USA Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α.Γ, Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε πνήζε ηεξ 6ιεπηεξ δμθημαζίαξ βάδηζεξ ζηε ζύγθνηζε ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ μεηαλύ παπύζανθςκ θαη με παπύζανθςκ κεανώκ γοκαηθώκ.» 6-8 Κμεμβνίμο 2009:19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, ΝΟΦ, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «εηνμονγεία θμηιίαξ» 23 μ Γηήζημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, 4-6 Δεθεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «Απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ θοζηθμζεναπεοηηθώκ ηεπκηθώκ ζηηξ ακαπκεοζηηθέξ παζήζεηξ. Γνεοκεηηθή Πεθμενίςζε». 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. «Ε Ακαπκεοζηηθή Φοζηθμζεναπεία ζηα Ννμγνάμμαηα Ννμπηοπηαθώκ θαη Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ ζηεκ Γιιάδα θαη ημ ελςηενηθό» 12 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. 6

7 Ναπαζακαζίμο Γ., Πζάμεξ Κ., Κξοηιάμξρ Γ. «Ακαπκεοζηηθή απμθαηάζηαζε ζηεκ θανδηαθή ακεπάνθεηα». 10 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ηανδηαθήξ Ακεπάνθεηαξ. Γηαηνεία Ιειέηεξ θαη Ένεοκαξ ηεξ Ηανδηαθήξ Ακεπάνθεηαξ, 6-8 Φεβνμοανίμο 2009, Αζήκα Πζάγθανε Α., Κξοηιάμξρ Γ. «Ε θιηκηθή αλία ηεξ ζπηνμμέηνεζεξ ζηε θοζηθμζεναπεοηηθή αλημιόγεζε. Δηάγκςζε πνώημςκ πκεομμκηθώκ βιαβώκ θαη αλημιόγεζε ηεξ ζεναπεοηηθήξ πανέμβαζεξ». 4 μ Γπηζηεμμκηθό Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Ιαΐμο 2009, Αίγημ. Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ναπαζακαζίμο Γ. «Μ επηπμιαζμόξ ημο θαπκίζμαημξ θαη ε ζςμαηηθή δναζηενηόηεηα Γιιήκςκ ζπμοδαζηώκ θοζηθμζεναπείαξ. Νηιμηηθή μειέηε» 23 μ Γηήζημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ, 4-6 Δεθεμβνίμο 2009, Αζήκα Κξοηιάμξρ Γ., Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α.Γ., Κξμιαμξύ Λ., Καποέλη Γ. «Ε πνήζε ηεξ 6ιεπηεξ δμθημαζίαξ βάδηζεξ ζηε ζύγθνηζε ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ μεηαλύ παπύζανθςκ θαη με παπύζανθςκ κεανώκ γοκαηθώκ. Νηιμηηθή μειέηε» 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Responders and non-responders to exercise training. A new phenotype of COPD patients with respect to patient-centered outcomes of pulmonary rehabilitation. 13 th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April , Athens. Kortianou E., Tsagari A., Konstantinou A. et al. Pulmonary Mechanics and exercise tolerance in young obese females: a control pilot study. 13 th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases Critical Care and Nursing Care, Thorax Foundation, April , Athens. Βμονδμκηθόια Β., Ακηςκμπμύιμο. Κξοηιάμξρ Γ. «Ε ζομβμιή ηεξ εβδμμαδηαίαξ ηαθηηθήξ αλημιόγεζεξ ζηεκ ηειηθή επίδμζε ημο ζπμοδαζηή». 19 μ Γηήζημ Νακειιήκημ Γπηζηεμμκηθό Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, 6-8 Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα. Κξοηιάμξρ Γ. Πζάγθανε Α., Ηςκζηακηίκμο Α. Κξμιαμξύ Λ. «Ε επίδναζε ημο θαπκίζμαημξ ζηεκ ακαπκεοζηηθή ιεηημονγία θαη ηε ιεηημονγηθόηεηα κεανώκ γοκαηθώκ. Ηιηκηθή μειέηε με μμάδα ειέγπμο», 22 μ Οοκέδνημ Φοζηθμζεναπείαξ, Γ.Γ.Γ.Φ., Κμεμβνίμο 2009, Αζήκα Kosmas E., Dumitru S., Harikiopoulou M., Kavoura P., Lagou S., Theodorakopoulou E., Kortianou E., Anagnostopoulou N., Toumbis M., Tzanakis N., Siafakas N. Smoking-related factors and adherence to pulmonary rehabilitation program in patients with COPD American Thoracic Society Annual Congress, May 2009, SanDiego, USA. Kortianou E., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., et al. Can we prognosticate the rehabilitation-induced improvement in exercise capacity in COPD patients?. European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 2009, Vienna 7

8 Dumitru S., Harikiopoulou M., Theodorakopoulou E., KortianouE., et al. Adherence to a pulmonary rehabilitation program and its impact on patient-oriented outcomes European Respiratory Society Annul Congress, Sept. 2009, Vienna Papathanasiou G., Oikonomou E., Kortianou E., Spyropoulos P., Kalfakakou V.,Evangelou A. Chronic effects of smoking on pulmonary mechanics in young male adults European Respiratory Society Annual Congress, October 2008, Berlin A. Karagounis, A. Polyzos, B. Kotsos, N. Assimakis, "Α 90nm Ιanchester Code Generator with CMOS switches running at 2.4 GHz and 5 GHz". 16th Intl. Conf. on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 009, June 2009, Chalkida, Greece Μεοηζάμηπ Α. θαη Marabini F. (2008). «Γπηπηώζεηξ ζημ πενηβάιιμκ θαη ηηξ γεςμμνθεξ από ηεκ οπενάκηιεζε οπόγεηςκ οδάηςκ ζηε βημμεπακηθή πενημπή ημο Mestre (Β.Α. Ζηαιία)». Νναθηηθά 8 μο Δηεζκμύξ Ρδνμγεςιμγηθμύ Οοκεδνίμο ηεξ Γιιάδμξ Μθηςβνίμο, Αζήκα. Δειηίμ ηεξ Γιιεκηθήξ Γεςιμγηθήξ Γηαηνίαξ, Πόμμξ 2, ζει ISDN Μεοηζάμηπ Α. θαη Marabini F. (2008). «Ακηημεηώπηζε "επακαιαμβακόμεκςκ" πενηβαιιμκηηθώκ θηκδύκςκ: Ε πενίπηςζε ηςκ πιεμμονηθςκ θαηκμμέκςκ ηεξ Βεκεηίαξ (Ζηαιία)». Νναθηηθά 8 μο Δηεζκμύξ Ρδνμγεςιμγηθμύ Οοκεδνίμο ηεξ Γιιάδμξ Μθηςβνίμο, Αζήκα. Δειηίμ ηεξ Γιιεκηθήξ Γεςιμγηθήξ Γηαηνίαξ, Πόμμξ 2, ζει ISDN Efthimiou G., Themelakis S., Jerrentrup H., Mertzanis Α. and Vergos S. (2008). «Investigation on the indicators of ecological sensitivity of visitors in the protected area of Ardas river». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Mertzanis Α., Tziaftani F., Efthimiou G., Koutseris E. and Marabini F. (2008). «Human interventions in the mountainous draining basins and their impacts in the coastal zone (Greece - Italy». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Mertzanis Α., Papadopoulos A., Pantera A., Efthimiou G. and Koutseris E. (2008). «The environmental impacts from the harbour constructions between the Preveza and Kastrosikia (Greece)». Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the environment IX, 29 June 03 July 2008, Kefalonia, Greece. Marabini F. and Mertzanis A., (2008). «Variazioni climatiche ed evoluzione dei delta». Primo Convegno Nazionale Il sistema fiume costa. Ricerca scientifica e strumenti per una gestione integrata June 2008, Ferrara, Italy. 8

9 Ημζμάξ Ο., Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμά Α. (2009). «Ε απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ ένγςκ μνεηκήξ οδνμκμμίαξ ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ, ζημκ άκς νμο ημο πείμαννμο Ηιανςημύ (Γονοηακία)». Νναθηηθά 14 μο Νακειιήκημο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο - Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία, Κμεμβνίμο 2009, Νάηνα. Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α., θαη Ημζμάξ Ο. (2009). «Δεκδνμγεςμμνθμιμγηθή δηενεύκεζε γεςιηζζήζεςκ ζηεκ πενημπή Ναιημύ Ιηθνμύ ςνημύ Γονοηακίαξ». Νναθηηθά 14 μο Νακειιήκημο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο - Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία, Κμεμβνίμο 2009, Νάηνα. Mεοηζάμηπ Α., (2009) «Γζκηθά Νάνθα θαη Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ». Εμενίδα "Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ θαη Ακάπηολε", 23 Μθηςβνίμο 2009, Γμνγμπόηαμμξ - Φζηώηηδα. Δαθοκζηκόξ Γ., Mεοηζάμηπ Α., Taddei M., (2009) «Γκηαίμ Γζκηθό Νάνθμ Μίηεξ-Οπενπεημύ-Ιαιηαθμύ»: Ιηα Ννόθιεζε γηα Αεηθόνμ Ακάπηολε;». Εμενίδα "Ννμζηαηεοόμεκεξ Νενημπέξ. Ννμβιήμαηα Ννμηάζεηξ - Δνάζεηξ", 20 Κμεμβνίμο 2009, Θμοηνά Ρπάηεξ - Φζηώηηδα. N. Papanikolaou, E. Tatakis, A. Kyritsis, Analytical Model for PV Distributed Generators, suitable for Power Systems Studies, 13th International Power Electronics and Applications (EPE 2009), September 8 10, 2009, Barcelona, Spain. A. Kyritsis, N. Papanikolaou, E. Tatakis, Enhanced Current Pulsation Smoothing Parallel Active Filter for Single Stage Grid-connected AC-PV Modules, 13 th European Conference on Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), September 1 3, 2008, Poznan, Poland, pp Papadopoulos A., Tolika K., Pantera A., Maheras P Le Role des facteurs climatiques moyens et extremes sur la croissance des cernes du pin d Alep dans la region d Attique Grece. Actes du colloque de Montpellier Climats et risques climatiques en Mediterranee, XXIeme colloque de l association Internationale de Climatologie, GESTER, 9-13 Septembre 2008, Montpellier, France, pp Παμηέοα Α. θαη Β.Ν. Ναπακαζηάζεξ Φοηνςηηθόηεηα ηεξ βαιακίδηαξ (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) ζημ πεδίμ Νναθηηθά 6 μο Νακειιήκημο Θηβαδμπμκηθμύ Οοκεδνίμο με ζέμα «Θηβαδμπμκία θαη πνμζηαηεοόμεκεξ πενημπέξ», Θεςκίδημ Ανθαδίαξ, 2-4 Μθηςβνίμο 2008, Δεμ. Κμ 14, Γηακκαθμπμύιμο Α., Γ. Νενδηθάνε θαη Α. Παμηέοα Ένεοκα ηεξ ακαγέκκεζεξ θαη μνηζμέκςκ εδαθμιμγηθώκ παναμέηνςκ ζημ δάζμξ ηςκ Θηκώκ Βανζμιμμημύ μεηά από ηεκ πονθαγηά ημο Νναθηηθά 6 μο Νακειιήκημο Θηβαδμπμκηθμύ Οοκεδνίμο με ζέμα «Θηβαδμπμκία θαη πνμζηαηεοόμεκεξ πενημπέξ», Θεςκίδημ Ανθαδίαξ, 2-4 Μθηςβνίμο 2008, Δεμ. Κμ 14, Παμηέοα Α., Οηαονάθεξ Κ., Δεμεηνέιιμο Ι., Φςηηάδεξ Γ Βαιακίδη: ηαλίδη ζηεκ ηζημνία θαη ηε πνήζε ημο. Νναθηηθά 14 μο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Νάηνα, 4-7 Μθηςβνίμο 2009, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Ρπό δεμμζίεοζε. 9

10 Φςηηάδεξ Γεώνγημξ, Δεμεηνέιιμο Ιανία, Ιανθακηςκάθεξ Γμμακμοήι, Οηαονάθεξ Κηθόιαμξ, Παμηέοα Α Αιιενγημγόκα θοηά ζημ όνμξ Πομθνεζηόξ θαη ζηεκ πενημπή ημο Ηανπεκεζίμο (ΒΔ Οηενεά Γιιάδα). Νναθηηθά 14 μο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Νάηνα, 4-7 Μθηςβνίμο 2009, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Ρπό δεμμζίεοζε. Pantera, A Silvopastoral management in Eastern Mediterranean: the case of Greece. EFI Annual Meeting Mediterranean forests in the context of integrated management of land resources: soil, water and fodder, Marrakech, 2009, as a key note. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales, to be published. Y. Skarlatos, Th. Ganetsos, Temperature-dependent mobility and FTIR investigation of chalcogenide glasses, The 25th European Conference on Surface Science in Liverpool, from Sunday, July 27, to Friday, August 1, 2008 Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, «The application of alloy liquid metal ion sources for the ion beam synthesis of CoSi2 micro and nanostructures», ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕ ΕΙΓΞΖΔΑ Οάββαημ, 9 Ιαΐμο 2009 Κακμηεπκμιμγία, ε Γπηζηήμε ημο Αύνημ. Μη εθανμμγέξ ηεξ ζηεκ Μπηηθμμεηνία. Th. Ganetsos, Yani Skarlatos, B. Kotsos and N. Laskaris, An in-depth investigation of chalcogenide glasses using FTIR, SEM and AF Microscopy, 18th INTERNATIONAL LASER PHYSICS WORKSHOP (Barcelona, July 13-17, 2009) Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, "ELECTRONIC PROPERTIES OF CHALCOGENIDE GLASSES" ΜΙΖΘΖΑ ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΒΜΟΝΜΞΜΡ - ΠΙΕΙΑ ΦΡΟΖΗΕΟ (ΠΜΡΞΗΖΑ) ΖΜΡΘΖΜΟ 2008 Θ.ΓΚΑΝΓΤΣΟΣ, "ANALYSIS OF CHALCOGENIDE GLASSES - OPTICAL PROPERTIES", ΜΙΖΘΖΑ ΟΠΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΗΑΞΜΘΜΡ - ΠΙΕΙΑ ΦΡΟΖΗΕΟ (ΔΕΙ.ΠΟΓΖΑΟ) ΑΡΓΜΡΟΠΜΟ 2009 Tsitsoni Th,, Kontogianni A,, Tsakaldimi M & Goudelis G. Effect of temperature on geremination behavior and early growth of Pinus halepensis M, seed. 2nd International Conference on Ground Bio- and Eco-engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability July Beijing. Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμάξ Ο., Δεκδνμγεςμμνθμιμγηθή δηενεύκεζε γεςιηζζήζεςκ ζηεκ πενημπή Ναιαημύ Ιηθνμύ ςνημύ Γονοηακίαξ. Νναθηηθά 14 μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, «Μηθμιμγηθή θαη θμηκςκηθμμηθμκμμηθή απμθαηάζηαζε πονόπιεθηςκ πενημπώκ- Ννμζηαζία θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ». Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία Ημζμάξ Ο., Παπαδόπξρλξπ Α., Μεοηζάμηπ Α. θαη Ημζμά Α., H απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ ένγςκ μνεηκήξ οδνμκμμίαξ ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ, ζημκ άκς νμο ημο πεημάννμο Ηιανςημύ (Γονοηακία). Νναθηηθά 14 μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, «Μηθμιμγηθή θαη θμηκςκηθμμηθμκμμηθή απμθαηάζηαζε πονόπιεθηςκ πενημπώκ- Ννμζηαζία θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ». Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία

11 Mertzanis A., Papadopoulos A., Pantera A., Efthimiou G. and Koutseris E., The environmental impacts from the harbour constructions between the Preveza and Kastrosikia (Greece). Protection and Restoration of the Environment IX (PRE9). Kefalonia Raftoyannis Y, Spanos I Post-fire management in Greece. Journal of International Scientific Publication, Ecology and Safety, Volume 3, Part 1. pp Raftoyannis Y, Spanos I Eco-engineering after wildfires in Greece. 2 nd International Conference on Ground Bio- and Ecoengineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability, Beijing, China, July 2008, p.54. Spanos I, Ganatsas P, Raftoyannis Y, Goudelis G Root and stem systems of Pinus brutia Ten. saplings in burned and un-burned woodlands, northern Greece. 2 nd International Conference on Ground Bio- and Eco-engineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability, Beijing, China, July 2008, p.72. Κ. Νακάκηπ, Θ. Ιαμμάξ. Ε εοζύκε ηεξ Κμζειεοηηθήξ Γθπαίδεοζεξ γηα ημ θεκό μεηαλύ ζεςνίαξ θαη Ννάλεξ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Χ. Ορζξύμη, Κ. Νακάκηπ. Νμημηηθή μειέηε δηενεύκεζεξ ηςκ απόρεςκ ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ γηα ηεκ θιηκηθή ημοξ εθπαίδεοζε, Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Γ. Αιελακδνή, Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη. Δηενεοκεηηθή μειέηε ηςκ βημροπμθμηκςκηθώκ πνμβιεμάηςκ αηόμςκ πμο θηιμλεκμύκηαη ζε θέκηνμ οπμδμπήξ πνμζθύγςκ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Δ. Γθμοηδηθίδεξ, Κ. Νακάκηπ. Δηενεοκεηηθή μειέηε ηςκ πνμβιεμάηςκ ηςκ αζζεκώκ με νόκηα Απμθναθηηθή Νκεομμκμζάζεηα (ΑΝ). Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, ζημ 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Α. Θηάθμο. Ε ακηημεηώπηζε ηςκ Δεγμάηςκ θαη ηςκ Κογμώκ ζηε Θεςνία θαη ζηεκ Ννάλε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Ι. Οθμπειίημο, Χ. Ορζξύμη, Α. Ημοιμύνε, Ν. Σαξ, Ι. Ιειεηεδηάδμο, Κ. Νακάκηπ. Ιειέηε εθηίμεζεξ άγπμοξ θαη θαηάζιηρεξ ζπμοδαζηώκ μεηαιοθεηαθήξ εθπαίδεοζεξ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Θ. Κημύνμξ, Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Ι. Δεμεηνίμο. Γκώζεηξ, ζηάζεηξ θαη πεγέξ πιενμθόνεζεξ ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ γηα ημ AIDS. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Α. Ημοιμύνε, Χ. Ορζξύμη, Κ. Νακάκηπ. Δηαηαναπέξ ηεξ δηάζεζεξ θαη δηαπείνηζε ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ αζζεκώκ ζαθπανώδε δηαβήηε ηύπμο ΖΖ. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. 11

12 Γ. Σιαμάγκα, Χ. Ορζξύμη. Αζθάιεηα αζζεκώκ. Ιηα επημενηζμέκε εοζύκε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 35 μ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Νακειιήκημ Χ. Ορζξύμη, Α. Δενβμύιηα. Πμ Stress ηςκ θμηηεηώκ ηεξ Κμζειεοηηθήξ θαη ε Ακηημεηώπηζή ημο. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε, 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Αζήκα. Κ. Νακάκηπ, Χ. Ορζξύμη, Α. Θηάθμο. Ε ακηημεηώπηζε ηςκ Δεγμάηςκ θαη ηςκ Κογμώκ ζηε Θεςνία θαη ζηεκ Ννάλε. Γιεύζενε Ακαθμίκςζε ζημ 36 Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ, Ιύθμκμξ. Michael Caragiozidis, Nikos Mouratidis, Christoforos Kavadias, Michael Loupis, Michael Berger, "Design Methodology for a Modular Component Based Software Architecture," compsac, pp , 32nd Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference, 2008 Michael Berger, Lars Dittman, Michael Caragiozidis, Nikos Mouratidis, Christoforos Kavadias, Michael Loupis, "A Component Based Architecture Reconfigurable Software for Ambient Intelligent Networked Services Environments", ICSOFT 2008, pp , Proceedings of the 3rd International Conference on Software and Data Technologies, Volume SE/MUSE/GSDCA, Porto, Portugal, July 5-8, 2008 Theodore Zahariadis, Panagiotis Trakadas, Helen Leligou, Christos Tselikis, Charalampos Vangelatos, Evangelos Ladis, Lionel Besson, Jukka Manner, Michalis Loupis, Federico Alvarez, Yiannis Papaefstathiou, Securing wireless sensor networks towards a trusted Internet of Things, Towards the Future Internet, G.Tselentis et al. (Eds), pp , IOS Press 2009 K. Antonis and N. Voros, "System Level Design of Telecom Systems Using Formal Model Refinement: Applying the B Method/Language in Practice", Journal of Systems Architecture, Vol. 54/1-2 (2008), pp Πέηοξπ Λάμψαπ, Δημήηοηπ Ποέμηζαπ, Κωμζηαμηίμξπ Αμηωμήπ, «Γλ Απμζηάζεςξ Γθπαίδεοζε Γκειίθςκ ζε Θεμαηα Νιενμθμνηθήξ με νήζε Πεπκμιμγηώκ ηεξ Νιενμθμνίαξ θαη ηςκ Γπηθμηκςκηώκ», Ε Πειεδηάζθερε ζηεκ Ρπενεζία ηεξ Δηα-Βίμο Ιάζεζεξ θαη ηεξ Eλ απμζηάζεςξ Γθπαίδεοζεξ: Ναηδαγςγηθέξ - Πεπκμιμγηθέξ Ιέζμδμη ΟοκενγαηηθήξΙάζεζεξ από Απόζηαζε ζηεκ ειιεκηθή Πνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, θεθάιαημ 9, Γθδόζεηξ Gutenberg, G. Pentaris, K. Antonis, P. Lampsas and S. Papadakis, "Evaluation of combined Collaborative and Problem-based Approach in a Web-based Distance Education Course", Proceedings of the 2008 European LAMS Conference, in Cadiz (Spain), pp , June, Nikos Tziritas, Thanasis Loukopoulos, Petros Lampsas and Spyros Lalis, in E. Luque, T. Margalef, and D. Benítez Formal Model and Scheduling Heuristics for the Replica Migration Problem, (Eds.): Euro-Par 2008, LNCS 5168, pp ,

13 Nikos Tziritas, Thanasis Loukopoulos, Petros Lampsas and Spyros Lalis, Using Multicast Transfers in the Replica Migration Problem: Formulation and Scheduling Heuristics, Euro-Par G. Pentaris, K. Antonis, P. Lampsas and S. Papadakis, Evaluation of combined Collaborative and Problem-based Approach in a Web-based Distance Education Course, Proceedings of the 2008 European LAMS Conference, in Cadiz (Spain), pp , June, Σακελλάοη Β. Δηαηαναπέξ ηζμννμπίαξ. 19μ Οοκέδνημ ημο Νακειιήκημο Οοιιόγμο Φοζηθμζεναπεοηώκ. Κμέμβνημξ, Θαμπνηακίδμο Γ., Σακελλάοη Β. «Ε ζοζπέηηζε ημο πόκμο θαη ηεξ ηζμννμπίαξ ζε αζζεκείξ με Οθιήνοκζε θαηά Νιάθαξ» 3 μ Δηαημεμαηηθό Οοκέδνημ Φμηηεηώκ Φοζηθμζεναπείαξ, Αίγημ. Ιάημξ Ακανηεμέκε ακαθμίκςζε. Σακελλάοη Β, Κηθήηαξ. Φοζηθμζεναπεοηηθή αλημιόγεζε ηςκ θνακημεγθεθαιηθώκ θαθώζεςκ ζε εκήιηθεξ. Θέμαηα Φοζηθμζεναπείαξ, 5(1), 43-55, Sakellari V, Gioftsos G. The academic studies at the Physiotherapy Department of the T.E.I. of Lamia. Oral resentation. University of Linkoping, Linkoping Σακελλάοη Β. Γνγμκμμία θαη άθνα πείνα. Εμενίδα Πμήμαημξ Άθναξ είναξ ηεξ Γ.Γ.Γ.Φ.. Κμζμθμμείμ Η.Α.Π. Αζήκα, Σακελλάοη Β. Δηενεύκεζε ηςκ ακαγθώκ ηςκ πνεζηώκ ηεξ Αθαδεμασθήξ Βηβιημζήθεξ ημο Π.Γ.Ζ. Θαμίαξ. Γνεοκεηηθή πενηπηςζηαθή μειέηε. Γηζήγεζε ζε Εμενίδεξ ζηα πιαίζηα ημο ένγμο Αθαδεμασθή Βηβιημζήθε ημο Π.Γ.Ζ. Θαμίαξ. Θαμία 2008, Ηανπεκήζη Ηαιοβηακάθε Ά, Σακελλάοη Β, Γώγμο Β, Δςγνάθμξ Ά. Γκαιιαθηηθέξ Πεπκηθέξ Ιάιαλεξ Shiatsu - Ξεθιελμιμγία - Tuina - Ιάιαλε Ρπμδόνημο Οοκδεηηθμύ Ζζημύ. 22μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Γιιεκηθήξ Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Φοζηθμζεναπείαξ Κμέμβνημξ Workshop. Ημκημγηάκκε, Α., Πζηηζώκε, Θ., Γξρδέληπ, Γ Ένεοκα ηεξ Οηαζενόηεηαξ ηςκ δέκδνςκ με βάζε ηα δαζμθμμηθά ημοξ παναθηενηζηηθά ζε δεκδνμζημηπίεξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Νναθηηθά 14μο Νακειιεκίμο Δαζμιμγηθμύ Οοκεδνίμο, Γιιεκηθή Δαζμιμγηθή Γηαηνεία. Νάηνα 1-4/9/2009. Siamaga E., Vlachou P. Obesity at school age. 1 st Intermational Congress on Nursing Education, Research & Practice, October Grand Hotel Palace, Thessaloniki. 13

14 Σιαμάγκα Γλέμη Ηανθίκμξ ημο Ιαζημύ. Γπηδεμημιμγία Νανάγμκηεξ Γπηθηκδοκόηεηαξ. 4 ε Γπηζηεμμκηθή Δηεμενίδα: Ούγπνμκα Δεδμμέκα ζηεκ Ννόιερε ημο Ηανθίκμο Γμβόιηα. Πμήμα Κμζειεοηηθήξ ΠΓΖ Θαμίαξ θαη ΓΟΚΓ Πμπηθό Νανάνηεμα Θαμίαξ, Κμεμβνίμο 2008, Θαμία. Σιαμάγκα Γλέμη, Μοδμύκε νηζηίκα Αζθάιεηα Αζζεκώκ: Ιία Γπημενηζμέκε Γοζύκε. 35 μ Νακειιήκημ Κμζειεοηηθό Οοκέδνημ ΓΟΚΓ: Κμζειεοηηθή Αζθάιεηα θαη Νμηόηεηα ζημ Γνγαζηαθό Νενηβάιιμκ, Λεκμδμπείμκ ASTIR PALACE Βμοιηαγμέκε Ιασμο 2008, Αζήκα. 14

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης έργου: Σελίδα 2 από 73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 3 1.1 Βιβλιογραφικές Πηγές 3 1.2 Διαδικτυακές Πηγές 11 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR Vassilios Stergiopoulos (Docteur d Etat, Docteur-Ingénieur, D.E.A. de Mécanique des Fluides, Civil Engineer) Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education

Διαβάστε περισσότερα

09.00-10.00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ OFFICIAL OPENING - WELCOME ADDRESSES Y. Mylopoulos, Rector of Aristotle University of Thessaloniki

09.00-10.00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ OFFICIAL OPENING - WELCOME ADDRESSES Y. Mylopoulos, Rector of Aristotle University of Thessaloniki ΤΟ Α.Π.Θ. ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ A.U.Th. IN THE INTERNATIONAL AREA: FACING GLOBAL CHALLENGES AND NEW DIRECTIONS Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ A.U.Th. Research

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα