Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ

2 2011/0386 (COD) 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 6, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές ως ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να κατευθύνονται από την ανάγκη χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ότι οι οικονομικές τους πολιτικές δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την σωστή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. (2) Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ειδικότερα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1466/97 της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 1, που έχει ως στόχο την εξασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε ολόκληρη την Ένωση καθορίζει το πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ενισχύθηκε μάλιστα ακόμη περισσότερο με τον κανονισμό αριθ. /2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2011 για την τροποποίηση 1 ΕΕ L 209 της , σ. 1. EL 1 EL

3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. /2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της δημοσιονομικής εποπτείας στην ευρωζώνη πρόσθεσε ένα σύστημα μηχανισμών για την αποτελεσματική, προληπτική και σταδιακή εφαρμογή υπό τη μορφή δημοσιονομικών κυρώσεων όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. (3) Οι τροποποιήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης βελτιώνουν την καθοδήγηση και, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν έως νόμισμα το ευρώ, ενισχύουν τα κίνητρα για την χάραξη και την εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και για την αποφυγή των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι διατάξεις αυτές έχουν δημιουργήσει ένα πιο εύρωστο πλαίσιο στο επίπεδο της Ένωσης για την εποπτεία των εθνικών οικονομικών πολιτικών. (4) Η Συνθήκη επιτρέπει τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων στη ζώνη του ευρώ που υπερβαίνουν τις διατάξεις που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. (5) Η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα στο στάδιο του προγραμματισμού και τα σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη συγχρονισμένη παρακολούθηση των δημοσιονομικών τους πολιτικών. (6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι θα συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές ενέργειες για την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου για το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών διευκολύνοντας τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού. (7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών δημοσιονομικών κανόνων που εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία τις βασικές αρχές του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων συνταγματικού χαρακτήρα κατά προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. (8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού EL 2 EL

4 προγραμματισμού και κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία.«οι προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν να παράσχουν αντικειμενικές και ρεαλιστικές μακροοικονομικές προβλέψεις. (9) Αυτή η σταδιακά ενισχυόμενη εποπτεία θα συμπληρώσει ακόμη περισσότερο τις ισχύουσες διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα ενισχύσει την εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η σταδιακά βελτιούμενη διαδικασία παρακολούθησης ελπίζεται ότι θα έχει ως συνέπεια καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα προς όφελος των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Στο πλαίσιο μιας σταδιακά ενισχυόμενης διαδικασίας, η στενότερη παρακολούθηση έχει ιδιαίτερη αξία για τα κράτη μέλη τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. (10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την ανάγκη δημιουργίας κοινών χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις δημοσιονομικές τους πολιτικές. Κάθε κράτος μέλος που έχει ως νόμισμα το ευρώ πρέπει να συμβουλεύεται την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ πριν από την έγκριση οποιωνδήποτε σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανότητα μετάδοσης των επιπτώσεων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων για την ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τα δημοσιονομικά τους προγράμματα ως κοινού ενδιαφέροντος και να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για λόγους παρακολούθησης πριν γίνουν δεσμευτικά. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση, εν ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος, την οποία τα κράτη μέλη και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την διαδικασία ψήφισης του νόμου για τον προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης στον δημοσιονομικό τομέα θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών. Ειδικότερα, η γνώμη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτίμηση για το κατά πόσο τα δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν τις δημοσιονομικές συστάσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη στο Κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εάν της ζητηθεί. Ο βαθμός στον οποίο θα έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση για την έκδοση απόφασης, εάν και όταν πληρούνται οι όροι, προκειμένου να κινηθεί κατά του οικείου κράτους μέλους η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στο πλαίσιο της οποίας η μη τήρηση της έγκαιρης προειδοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας. Επίσης, με βάση τη συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων από την Επιτροπή, η Ευρωομάδα πρέπει να εξετάζει τη δημοσιονομική κατάσταση και τις προοπτικές της ευρωζώνης. (11) Τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Η στενότερη παρακολούθηση ελπίζεται ότι θα διασφαλίσει την έγκαιρη διόρθωση των τυχόν παρεκκλίσεων από τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Η παρακολούθηση αυτή ελπίζεται ότι θα συμπληρώσει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97. Ο τρόπος αυτής EL 3 EL

5 της στενότερης παρακολούθησης πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται το κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 της Συνθήκης,. (12) Η στενότερη παρακολούθηση των κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του κράτους μέλους της προθεσμίας για την διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Στις περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους μετά από αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής, της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσο το κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη σύσταση της Επιτροπής. (13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να που το αφορά κάποια σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε συζήτηση ανταλλαγής απόψεων. ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Πρώτο κεφάλαιο Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης των δημοσιονομικών πολιτικών στην ζώνη του ευρω: (a) (b) συμπληρώνοντας το ευρωπαϊκό εξάμηνο όπως ορίζεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) 1466/97 με ένα κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα, συμπληρώνοντας το σύστημα πολυμερούς εποπτείας των δημοσιονομικών πολιτικών που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάσεις της Ένωσης στο δημοσιονομικό τομέα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών, EL 4 EL

6 (c) συμπληρώνοντας την διαδικασία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος ενός κράτους μέλους όπως προβλέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 μέσω της στενότερης παρακολούθησης των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και βιώσιμη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. 2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι εξής ορισμοί: (1) ως «ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο» νοείται ο οργανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τις δημοσιονομικές αρχές του κράτους μέλους και είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων, (2) ως «ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις» νοούνται οι μακροοικονομικές ή/και δημοσιονομικές προβλέψεις στις οποίες προβαίνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός ή κάποιος οργανισμός με λειτουργική αυτονομία σε σχέση με τις δημοσιονομικές αρχές των κρατών μελών, (3) ως «μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο» νοείται το πλαίσιο που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας του Συμβουλίου [ / ], (4) ως «πρόγραμμα σταθερότητας» νοείται το πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1466/97, (5) οι λέξεις «κυβέρνηση» και «έλλειμμα» έχουν την έννοια που τους προσδίδει το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 12) για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ισχύει επίσης ο ορισμός της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και των υποτομέων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που προβλέπεται στο σημείο 2.70 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96. EL 5 EL

7 Κεφάλαιο II Κοινές δημοσιονομικές διατάξεις Άρθρο 3 Κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα 1. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κάθε χρόνο, μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο, ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά τους προγράμματα σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους πλαίσιο που βασίζεται σε ανεξάρτητη μακροοικονομική πρόβλεψη. 2. Τα σχέδια νόμων για τον προϋπολογισμό όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση δημοσιεύονται κάθε χρόνο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο, μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζονται. 3. Οι νόμοι για τον προϋπολογισμό όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση εκδίδονται και δημοσιεύονται κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το αργότερο. Άρθρο 4 Κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική ισορροπία και το ανεξάρτητο εθνικό δημοσιονομικό συμβούλιο 1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους τους όπως ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν την ευρύτερη δημόσια διοίκηση ως σύνολο και είναι κατά προτίμηση συνταγματικού χαρακτήρα. 2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. EL 6 EL

8 Κεφάλαιο III Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων των προϋπολογισμών των κρατών μελών Άρθρο 5 Απαιτήσεις παρακολούθησης 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στην Ευρωομάδα στις 15 Οκτωβρίου το αργότερο το σχέδιο του προϋπολογισμού τους για το επόμενο έτος. 2. Ταυτόχρονα δημοσιεύεται και το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος. 3. Το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για το επόμενο έτος: (a) (b) (c) (d) (e) (f) το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό υπόλοιπο της ευρύτερης δημόσιας διοίκηση ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), ανά τομέα ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, τις εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση καθώς και τα κύρια συστατικά τους στοιχεία, τις επιδιωκόμενες δαπάνες και τα επιδιωκόμενα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση καθώς και τα κύρια συστατικά τους στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των κριτηρίων για τον καθορισμό της αύξησης των δημόσιων δαπανών εκτός των μέτρων διακριτικής ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, λεπτομερή περιγραφή και καλά τεκμηριωμένη ποσοτικοποίηση των μέτρων που θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο σημείο γ) και των εκτιμήσεων με αμετάβλητες τις πολιτικές βάσει του σημείου β). Η περιγραφή μπορεί να είναι λιγότερο λεπτομερής για τα μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση που εκτιμάται να είναι μικρότερη του 0,1 του ΑΕΠ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σχέδια ευρείας μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανές επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Τις βασικές παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις και τις σημαντικότερες οικονομικές μεταβλητές που σχετίζονται με την υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων. Οι παραδοχές αυτές πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητη μακροοικονομική πρόβλεψη σχετικά με την ανάπτυξη. Ενδεχομένως, πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι τρέχουσες συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης όσον αφορά το δημοσιονομικό τομέα. EL 7 EL

9 4. Στις περιπτώσεις που οι δημοσιονομικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος σύμφωνα με τα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 3 ή τις προβολές υπό αμετάβλητες πολιτικές διαφέρουν από αυτούς του πλέον πρόσφατου προγράμματος σταθερότητας, δίνονται οι δέουσες εξηγήσεις σχετικά με τις διαφορές αυτές. 5. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος. Το αίτημα αυτό δημοσιοποιείται. Οι παράγραφοι 2 έως 4 ισχύουν σε περίπτωση αναθεωρημένου σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος. 6. Η Επιτροπή προσδιορίζει το περιεχόμενο του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος που αναφέρεται στον παράγραφο 1. Άρθρο 6 Εκτίμηση του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος 1. Η Επιτροπή, εν ανάγκη, εκδίδει γνώμη για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. 2. Η γνώμη της Επιτροπής δημοσιοποιείται και, μετά από αίτημα του κοινοβουλίου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, παρουσιάζεται από την Επιτροπή στο εν λόγω κοινοβούλιο. 3. Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ευρωζώνης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται. 4. Η Ευρωομάδα συζητά τις γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά δημοσιονομικά προγράμματα και τη δημοσιονομική κατάσταση και τις προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό της με βάση τη γενική αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται. Κεφάλαιο IV Διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος Άρθρο 7 Στενότερη παρακολούθηση των κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 1. Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης ότι υφίσταται δημοσιονομικό έλλειμμα σε κάποιο κράτος μέλος, ισχύουν EL 8 EL

10 ως προς το εν λόγω κράτος μέλος οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την λήξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. 2. Το κράτος μέλος που αποτελεί αντικείμενο στενότερης παρακολούθησης προβαίνει αμέσως σε ευρεία αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους υποτομείς της. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες συμβάσεις καλύπτονται επίσης από αυτήν την αξιολόγηση στον βαθμό που ευθύνονται για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης περιλαμβάνεται στην έκθεση η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή και στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Η Επιτροπή προσδιορίζει το περιεχόμενο της έκθεσης παρούσα παράγραφο. που αναφέρεται στην 4. Αν το σχετικό κράτος μέλος αποτελεί αντικείμενο σύστασης του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης, η έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για πρώτη φορά 6 μήνες από την αρχική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες. 5. Αν το σχετικό κράτος μέλος αποτελεί αντικείμενο ανακοίνωσης του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, η έκθεση βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των ειδικών συστάσεων του Συμβουλίου. Υποβάλλεται για πρώτη φορά 3 μήνες από την αρχική έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 και στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες. 6. Μετά από σχετικό αίτημα και εντός της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή το κράτος μέλος που αποτελεί αντικείμενο στενότερης παρακολούθησης: (g) διενεργεί, σε συνεργασία με ανώτατα εθνικά ελεγκτικά όργανα, ευρύ ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να αξιολογήσει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβειά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου «Στο πλαίσιο αυτό η 2 ΕΕ L 198 της , σ. 1. EL 9 EL

11 Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων που κοινοποιεί το σχετικό κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/ (h) Διαθέτοντας συμπληρωματικές πληροφορίες για την παρακολούθηση των μέτρων διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος. Άρθρο 8 Κράτη μέλη που διατρέχουν τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 1. Όταν εκτιμά κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος μη διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του υπερβολικού ελλείμματος, που προβλέπει η σύσταση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης ή την ανακοίνωση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 2. Όταν υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή απευθύνει σύσταση προς το σχετικό κράτος μέλος για τη λήψη πρόσθετων μέτρων εντός προθεσμίας συμβατής με την προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η σύσταση της Επιτροπής δημοσιοποιείται και, μετά από αίτημα του κοινοβουλίου του σχετικού κράτους μέλους, παρουσιάζεται από την Επιτροπή στο εν λόγω κοινοβούλιο. 3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σύσταση της Επιτροπής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση αυτής της σύστασης μαζί με τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τη δημοσιονομική επίπτωση όλων των μέτρων διακριτικής ευχέρειας, τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα και τη φύση αυτών που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων καθώς και πληροφορίες για τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της σύστασης της Επιτροπής. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. 4. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος που το αφορά η σύσταση σύμφωνα με την παράγραφος 2 να συμμετάσχει σε συνάντηση ανταλλαγής απόψεων βάσει του άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/ Με βάση την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον το κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη σύσταση βάσει της παραγράφου 2. 3 EL 10 EL

12 Άρθρο 9 Αντίκτυπος της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 1. Ο βαθμός στον οποίο η γνώμη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έχει ληφθεί υπόψη από το σχετικό κράτος μέλος εξετάζεται από: (i) Την Επιτροπή όταν συντάσσει έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης και όταν απευθύνει σύσταση για την επιβολή άτοκης κατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2011. (j) Από το Συμβούλιο όταν αποφασίζει κατά πόσον υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης. 2. Η στενότερη παρακολούθηση που προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κανονικής παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97, της υλοποίησης του μέτρου που λαμβάνει το σχετικό κράτος μέλος βάσει των συστάσεων που γίνονται δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης ή των ανακοινώσεων βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. 3. Όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί μέτρα βάσει των συστάσεών της σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης ή των ανακοινώσεών της βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού και προτείνει, εάν το κρίνει σκόπιμο, στο Συμβούλιο να λάβει τις αποφάσεις που προβλέπει το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή το άρθρο 126 παράγραφος 11 της Συνθήκης. Άρθρο 10 Εναρμόνιση με τον κανονισμό αριθ. ΧΧΧ σχετικά με την ενίσχυση τη οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την δημοσιονομική τους σταθερότητα στην ζώνη του ευρώ Τα κράτη μέλη που αποτελούν αντικείμενο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΧΧΧ δεν αποτελούν αντικείμενο των άρθρων 5 και 7 του παρόντος κανονισμού. EL 11 EL

13 Κεφάλαιο V Τελικές διατάξεις Άρθρο 11 Επανεξέταση 1. Μέχρι [η ίδια ημερομηνία με το άρθρο 13 του κανονισμού σχετικά με τις κυρώσεις] και κάθε πέντε χρόνια στη συνέχεια η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αξιολογεί μεταξύ άλλων: (k) (l) την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, Την πρόοδο σχετικά με την διασφάλιση στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και διαρκούς σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών σύμφωνα με τη συνθήκη. 2. Εάν κριθεί σκόπιμο, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. 3. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισμός ισχύει ως προς τα κράτη μέλη τα οποία αποτελούσαν ήδη αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, όταν άρχισε να ισχύει ο παρών κανονισμός. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 παράγραφος 2 ισχύει ως προς τα κράτη μέλη για τα οποία το Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει ότι έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/ Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν προς το άρθρο 4 το αργότερο μέχρι τις [6 μήνες από την έκδοση του παρόντος κανονισμού]. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [ ] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 12 EL

14 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 13 EL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 473/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Μαΐου 2013.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 473/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Μαΐου 2013. 27.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 140/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 473/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 281 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ

Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Η κρίση του δημόσιου χρέους που απειλεί τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ανέδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2017 COM(2017) 802 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14853/17 ECOFIN 1024 UEM 333 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 530 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1175/2011

Ο Κανονισμός 1175/2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική Σχολή ΠΜΣ-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάθημα: Ο.Ν.Ε Διδάσκων: Μ.Περάκης Όνομα: Παπαγιάννη Σοφία Ο Κανονισμός 1175/2011 1. Εισαγωγή Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 141/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 435 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία EL EL Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10738/17 ECOFIN 586 UEM 216 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9291/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET 394 ENV 493 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηνκατάργησητηςαπόφασης 2010/407/ΕΕσχετικάμετηνύπαρξηυπερβολικούελλείμματοςστηΔανία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1173/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1173/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1173/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 518 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 155 τελικό 2005/0061 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 25.2.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0200 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 431 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν η ΠΟΛΩΝΙΑ ως ανταπόκριση στη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 και η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14854/17 ECOFIN 1025 UEM 334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 527 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία για παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος στην Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 C(2013) 4164 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2013 προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2013 COM(2013) 166 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση Εκ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 342 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 24.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0190 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2010 COM(2010) 526 τελικό 2010/0280 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1176/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1176/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1176/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2017 COM(2017) 93 final 2017/0044 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία για παραποίηση στοιχείων για το χρέος στο ομόσπονδο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/41 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Μαΐου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Μαΐου 2013. 27.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 140/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα