H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες"

Transcript

1 H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες ζαο πξνζθαινύλ ζηο 2ο σκπόζηο Διιεληθής Γαζηρολοκίας κε ζέκα «ΦΑΓΖΣΟ, ΚΛΖΚΖ & ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ & ΣΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ζην Ακάρη Ρεζύκλοσ ζηηο 20 θαη 21 Ηοσιίοσ 2013 Πρόγραμμα άββαηο 20 Ηοσιίοσ Πύληνκνη ραηξεηηζκνί.

2 Α σλεδρία Ξξόεδξνο: Δηρήλε Γαβρηιάθε 10:00 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Αλαηνιηθή Θξήηε θαηά ηε κηλστθή επνρή ~ Xρύζα οθηαλού, Αξραηνιόγνο / Aλ. Ξξντζηακέλε ΘΓ ΔΞΘΑ Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ θπηώλ από ηνπο γεσκεηξηθνύο έσο ηνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο ζηε Γξήξν, Ιαζίζη ~ Θαηερίλα Κοληάθε, Aξραηνιόγνο Aξραηνβνηαλνιόγνο (νκηιήηξηα), Β. Εσγξαθάθε, Aξραηνιόγνο ΘΓ ΔΞΘΑ, Α. Farnaux, Kaζεγεηήο, Paris IV-Sorbonne / Γηεπζπληήο ηεο Γαιιηθήο Πρνιήο Αζελώλ Καξηπξίεο γηα ηελ ηξνθή θαη ηε δηαβίσζε ζηελ Διιεληζηηθή θαη Οσκατθή Πύβξηην: ζπλέρεηεο θαη αιιαγέο ~ Nόηα Θαρακαιίθε, Αξραηνιόγνο, ΘΔ ΔΞΘΑ Αζιεηηζκόο θαη δηαηξνθή ζηελ θιαζηθή Διιάδα. Ζ δίαηηα ησλ Νιπκπηνληθώλ ηεο επνρήο ~ Θιεάλζε (Θιεηώ) Παηεράθε, Γξ. Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο. 11:00 Ππδήηεζε 11:30 Γηάιεηκκα Ρνπηθά ξνθήκαηα θαη παξαδνζηαθό θνιαηζηό. Β σλεδρία Ξξόεδξνο: Jennifer Moody Feasting like Homeric heroes. Archaeological data about gastronomy in Archaic Cumae: The first Greek colony in Italy ~ Alfredo Carannante, Καιαθηνιόγνο / Γεσαξραηνιόγνο Water carrier: Yδξνθόξνο / Aθνπάξηνο in Egypt during the Ptolemaic and the Roman rule ~Yousrey Deyab, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο, History Department, Ξαλεπηζηήκην Assiut, Αίγππηνο Greek wines in Roman Italy aristocratic luxuries or mass beverages? ~ Paulina Komar, πνς. Γξ., Ξαλεπηζηήκην Wrocław, Ξνισλία.

3 13.00 Food and identity in Ancient Greece and Byzantium ~ Ayfer Yavi, Aξραηνιόγνο / Αξζξνγξάθνο γαζηξνλνκίαο.13:20 Ππδήηεζε Γ σλεδρία Ππληνλίζηξηα: Λόηα Θαρακαιίθε, Αξραηνιόγνο ΘΔ ΔΞΘΑ. Θόιιπβα: έλα γιπθό παξαζθεύαζκα «εηο ηελ κλήκε πάλησλ ησλ απ αηώλνο θεθνηκεκέλσλ» ~ Kεταγηάς Γεκοζζέλες, Αξραηνιόγνο Δδώδηκα αγθάζηα ηεο Θξήηεο αζθόιπκπξνο ( Scolymus hispanicus), θνπθσηόο (Onopordum sp.) θαινθαηξηλό (Carthamus dentatus) ~ Αληωλία Φαροσδάθε, Γξ. Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΡΔΗ Θξήηεο, Ρκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο Κηθξή ζύλνςε γηα ηελ πνιίηηθε θνπδίλα ~ ούια Κπόδε, Δξεπλήηξηα ιανγξαθίαο Ππγγξαθέαο σδήηεζε σλεδρία αλαρηεκέλωλ αλαθοηλώζεωλ Food remains from Minoan Monastiraki. Diet and Ecology in a Cretan Protopalatial centre (poster)~ Alfredo Carannante, Καιαθηνιόγνο / Γεσαξραηνιόγνο. Late Minoan Cook-pot Production and Use: An Experimental Approach~ Jerolyn E. Morrison, Αλζξσπνιόγνο/ Θεξακνπνηόο. Αξραηνινγηθά ζπκθξαδόκελα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ θαη ηνπ ιαδηνύ ζηε Λάμν θαηά ηελ Ύζηεξε Αξραηόηεηα ~ Δηρήλε Ιεγάθε Αξραηνιόγνο, ΘΑ ΔΞΘΑ, Δπηκειήηξηα Λάμνπ θαη Κηθξώλ Θπθιάδσλ, Mασροεηδής Κασροεηδόποσιος, Aξραηνιόγνο, ΘΑ ΔΞΘΑ. Γηαηξνθηθέο επηινγέο ζηελ Θύπξν θαηά ηελ Βπδαληηλή επνρή ~ Mαρία Παπαγηαλλάθε, BSc- MSc Γηαηηνιόγνο- Γηαηξνθνιόγνο Γηεζλήο Γεκόζηαο γείαο.

4 From tzatziki to mayirefta Greek cuisine as a part of cosmopolitan cuisine in food compaign of Lidl supermarkets in Poland~ Magdalena Serafin, Θνηλσληνιόγνο / πνς. Γξ, Akademia Ignatianum, Ξνισλία. Project: ςσκί. Φηώρεηα, πείλα θαη ππνζηηηζκόο ζηνλ παγθόζκην ράξηε ηνπ 21νπ αηώλα» ~ Καρία Ιηαλού, ππνς. Γξ. Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο, Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην / Γηνηθ. παι. ΑΠΔΞ Θσρηαθή Ιηαλού, Κsc Nαπηηιηαθέο Ππνπδέο, Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά Eπίδεημε παξαζθεπήο ζθαθηαλήο πίηαο από ηελ Ησάλλα Ξαληειάθε, ζεθ θξεηηθήο θνπδίλαο (Caldera Cretan Paradise ), ηνλ Θώζηα Θαηζαλεβάθε (Louis Hotel/ Chania) θαη ηνλ Θεόδσξν Καξηζάθιε (Caldera Cretan Paradise) Γείπλν γηα ηνπο ζπλέδξνπο θαη ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπκκεηέρνληεο από ηελ Θνηλσληθή Νκάδα Γπλαηθώλ Ακαξίνπ θαη ηνλ Ξνιηηηζηηθό ζύιινγν Πάκηην Νςηγηά- Ακαξίνπ. Θσρηαθή 21 Ηοσιίοσ 9.15 Γ σλεδρία Ππληνλίζηξηα: Αλάγηα αρπάθε, Γξ., Αξραηνιόγνο / Αξραηνβνηαλνιόγνο. Ν ξόινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηξαπεδηνύ ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ~ Καρία ηασροσιάθε, Τπρνιόγνο «Θαιό αιιά ζαλ ηεο κάλαο κνπ» ~ Αηθαηερίλε Ποισκέροσ Θακειάθε, Γηεπζύληξηα Θέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ Greekness, identity and New Greek Cuisine ~ Αιβέρηος Αρούτ (Δπίθοσρος), Νκόηηκνο Θαζεγεηήο, Deree College- /Θξηηηθόο εζηηαηνξίσλ Από ηνλ γάζηξηλ ζην κπαθιαβά: Δπηλνεκέλε παξάδνζε θαη ε ηδενινγία ηεο ζπλέρεηαο ~ Καρηάλα Θαβροσιάθε, Ξεηξακαηηθή αξραηνιόγνο / Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο δηαηξνθήο / Ηδξύηξηα ησλ Ππκπ. Διι. Γαζηξνλνκίαο.

5 10.15 Invented traditions and national foods of Greece: the role of cookery books ~ Λασζηθά Παπαταραιάκποσς, MPhil/PhD School of Oriental and African Studies, Ξαλεπηζηήκην Ινλδίλνπ, UK Greek Cuisine, Greek identity and the economic crisis~ Καρία Βερηβάθε, Θαζεγήηξηα Αγγιηθώλ, MAICh / food blogger σδήηεζε Aθήγεζε Ρν ςσκί ζηα ιατθά παξακύζηα. Ν Πηκηγδαιέληνο» θαη ην «Ξην γιπθό ςσκί ηνπ Θόζκνπ ~ Καρία Σζοσθλάθε, Δηθαζηηθόο / Αθεγήηξηα Γηάιεηκκα γηα αλαςπθηηθά, ξνθήκαηα θαη θξεηηθέο ιηρνπδηέο. Ξαξέκβαζε γηα ην Θξεηηθό Ξξστλό από ηνλ Γ. Πίηηα ~ Ππγγξαθέα/ πεύζπλν γηα ην πξόγξακκα θαζηέξσζεο Διιεληθνύ Ξξσηλνύ ηνπ ΜΔΔ Δ σλεδρία Ππληνλίζηξηα: ηασρούια Καρθοσιάθε, Γξ., Αξραηνιόγνο / Αληηπξόεδξνο ΗΙΑΔΘ. Γαζηξνλνκηθή ηαπηόηεηα: ηεθκήξηα ζηα πνιηηηζκηθά πξντόληα ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ~ Mαρίλα Φράγθοσ Γξ., Αλζξσπνγεσγξαθίαο / Κέινο ΠΔΞ ηνπ Δ.Α.Ξ A Greek culinary Odyssey to New Zealand, the furthest shore ~ Gail Principal, Αθαδεκατθό Ξξνζσπηθό, School of Media Arts,Wintec, NZ Does an olive branch activate Greek behavior among Greeks of the diaspora? ~ Katerina Pouliasi, Profession: Researcher in Cross-and Cultural Psychology Ζ γαζηξνλνκία ζηα ειιεληθά εζηηαηόξηα ηεο Γεξκαλίαο ~ Υαρίδεκος πηλζάθες, Αλζξσπννηθνιόγνο- Νηθνηξνθνιόγνο Ππδήηεζε Πη Ππλεδξία

6 Ππληνληζηήο: Αιβέρηος Αρούτ (Δπίθοσρος), Νκόηηκνο Θαζεγεηήο, Deree College /Θξηηηθόο εζηηαηνξίσλ. The role of food, cooking and eating in Greek diasporic cultures and how it is used in the process of identity ~ Ozlem Yaşayanlar, Φηιόινγνο / Κεηαθξάζηξηα / Food blogger Crete, homeland, nostalgia on Cretan cuisine. Reconstruction of memory in Cretan immigrants in Turkey ~ Hatice Aladag, Βνεζόο Θαζεγεηή, Cultural Studies Department, Ξαλεπηζηήκην Sehir, Istanbul Cretan Culture and Cuisine in Facebook Turkey ~ Murad Karaduman, Aλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο, Faculty of Communication, Ξαλεπηζηήκην Akdeniz, Turkey Ππδήηεζε Ε σλεδρία Ππληνλίζηξηα: Alissa Merlon, Γξ., Αλζξσπνιόγνο. Γηαηξνθηθή θνπιηνύξα θαη πξαθηηθέο ζηελ «Διιεληθή Νηθνγέλεηα ηνπ Νπξάληνπ Ρόμνπ»: όηαλ ην ηνπηθό ζπλαληά ην ππεξηνπηθό ζην όξακα ηεο παγθόζκηαο εηξήλεο ~ Καίρε Καργαρώλε, Φηιόινγνο / Θνηλσληθή Αλζξσπνιόγνο Κ.Α. / πνς. Γξ. Ηζηνξίαο The Application of Multinomial Logit Model on Key Influencers of Customer Preferences Case of Liquor Marketing ~ Chien-Min Chen Γξ., Ξαλεπηζηήκην National Quemoy University, Taiwan Ππδήηεζε Απνηίκεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Ππλεδξίνπ Δπίδεημε παξαζθεπήο ηνπηθήο ζπληαγήο από ηελ Θνύια Βαξπδάθε- Σαληαιάθε Απνραηξεηηζηήξην δείπλν Θαιιηηετληθά έργα Κε κεγάιε ραξά ζα παξνπζηάδνπκε ηα παξαθάησ θαιιηηερληθά έξγα θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ:

7 Medea Sarcophagida ή Ρν θαγνπόηη ηεο δσήο ~Katerina Fanouraki, εηθαζηηθόο / Performer. Mapping Greek Gastronomy ~ Eugenia Demeglio, Maker/ Associate Lecturer. Bitter Orange Sweet/Γιπθό λεξάληδη ~ Iλώ Βαξβαξίηε, Ξεξζεθόλε Κύξηζνπ, εηθαζηηθνί. ARToο ~ Γηώηα Θόηηθα, εηθαζηηθόο.

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

THE APOLOGY OF SOCRATES

THE APOLOGY OF SOCRATES THE APOLOGY PROJECT The Greek Theatre of New York proudly presents: THE APOLOGY OF SOCRATES An international tour de force of Plato's timeless classic The Apology of Socrates features a theatrical solo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian Ειιεληθή Οξζόδνμε Μεηξνπνιηηηθή ελνξία Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ. 353 East Clinton Avenue Tenafly, New Jersey 07670 Phone (201) 567-5072

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα