ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST."

Transcript

1 ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ππαίζξησλ ζηαζκώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest. Βέβαηα δηεπθξηλίδνπκε γηα αθόκε κία θνξά όηη ην Aegean VHF Contest ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ Field Day contest, πνύ ζεκαίλεη όηη σξαηόηαηα κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηό θαη από ηελ άλεζε ηνπ shack ζαο. Όκσο κηάο θαη νη πνιύ πςειέο κπάληεο επλννύληαη από ηελ γεηηλίαζε ηνπ ζηαζκνύ κε κεγάινπο όγθνπο ζαιαζζηλνύ λεξνύ, αιιά θαί ην δπλαηόλ κεγάιν πςόκεηξν, έηζη δίλνπκε κία έκθαζε ζηνύο ππαίζξηνπο ζηαζκνύο. Αξρηθά αο μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο. παίζξηνο ζηαζκόο ζεσξείηαη θάζε ζηαζκόο ν νπνίνο: 1. Γελ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ελόο ζηαζκνύ βάζεσο. 2. Γελ ηξνθνδνηείηαη από ην Δζληθό δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο. 3. Γελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θεξαίεο ζηαζκνύ βάζεσο. 4. Βξίζθεηαη πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνο ζε ππαίζξην ή κε ρώξν ζε ζπλζήθεο θνξεηόηεηαο. Ν εμαηξεηηθόο ζπλάδειθνο, ρεηξηζηήο θαη θαηαζθεπαζηήο Θώζηαο SV1GSU/PORTABLE αιιά ππό ζθηά!!!

2 Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest είλαη ύπαηζξνη ζηαζκνί, θαη επηιέγνπλ ζπλήζσο ςειά ζεκεία όπσο ιόθνπο ή βνπλά. Ππλήζσο επηιέγνπλ ηνπνζεζίεο κε ζθηά θαη όρη πνιύ καθξηά από ην δξόκν. Αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκό αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο παξακνλήο ζηελ ύπαηζξν άιινη επηιέγνπλ λα δνπιέςνπλ ην Contest γηα ιίγεο ώξεο θαη άιινη γηα νιόθιεξν ην Παββαηνθύξηαθν. Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα κελ δηαλπθηεξεύζνπλ ζηελ ύπαηζξν, ρξεζηκνπνηνύλ ην απηνθίλεην ηνπο γηα θηινμελία θαη πεγή ελέξγεηαο. Γείηε ηελ επόκελε θσηνγξαθία Ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ηνπ Γεκήηξε - SV6IED ζην Locator ΘΚ09KJ. Ξνιύ εύθνια βιέπνπκε ηηο παλέμππλεο επηινγέο ηνπ Γεκήηξε, ηξνθνδνζία από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εθεδξηθή κπαηαξία γηα λα απνθύγεη «δπζάξεζηεο» εθπιήμεηο. Θαηαθόξπθε παλθαηεπζπληηθή θεξαία γηα QSO θνληηλώλ ζρεηηθά απνζηάζεσλ, θαη νξηδόληηα θαηεπζπλόκελε γηα DX QSO. Ξαξάδεηγκα πξνο κίκεζε, κπξάβν ζπλάδειθε! θαιύηεξα δε ζα κπνξνύζε λα γίλεη. Ζ επηηπρία ελόο ηέηνηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ εμαξηάηαη από νξηζκέλεο απιέο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξνπκε. Αο ηηο δνύκε ινηπόλ Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ κπαηαξία είλαη ε επθνιόηεξε θαη ακεζόηεξε πεγή γηα ηελ ηξνθνδνζία ελόο ππαίζξηνπ ζηαζκνύ. Ζ επθνιόηεξε ιύζε είλαη λα ζπλδέζνπκε ηνλ πνκπνδέθηε καο ΑΞ ΔΘΔΗΑΠ ζηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ππλήζσο έλα απηνθίλεην έρεη κηα κπαηαξία κε ρσξεηηθόηεηα 50 ΑΖ. Απηή ε κπαηαξία είλαη ηθαλή λα καο ηξνθνδνηήζεη κε άλεζε έλαλ πνκπνδέθηε αθόκε θαη 100 Watt SSB ή 50 Watt FM ρσξίο πξόβιεκα. Όηαλ πέζεη ε ηάζε ηεο γύξσ ζηα 10.5 Volt βάιηε κπξνζηά ηε κεραλή θαη αθήζηε λα θνξηίζεη γηα κηα ώξα ζηηο 1100 ζηξνθέο πεξίπνπ.

3 Απεπζείαο ζύλδεζε κε ηε κπαηαξία θαη γείσζε ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Ξξνζνρή! Πε νξηζκέλα απηνθίλεηα ν «εγθέθαινο» παζαίλεη βιάβε από ηελ RF όηαλ ε θεξαία είλαη θνληά ζην αλνηρηό θαπό ή ππάξρνπλ αξθεηά ζηάζηκα θαη ε κεραλή είλαη ζε ιεηηνπξγία. Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από κπαηαξίεο εθηόο απηνθηλήηνπ. Πε απηήλ ηε δηάηαμε ΓΔΛ απαηηείηαη λα γεησζεί ν πνκπνδέθηεο ζην ακάμσκα. Πηηο δηθέο κνπ εμνξκήζεηο, πξηλ γίλσ επηπρήο θάηνρνο κηα γελλήηξηαο κε βελδίλε, ρξεζηκνπνηνύζα δύν 12V/50 AH παξάιιειεο εθηόο απηνθηλήηνπ θπζηθά. Ρηο «θόξησλα» από ην ζπίηη θαη γηα 4 πεξίπνπ ώξεο ηνπο ηξαβνύζα 8-20 Ampere ζε SSB θαη δελ «γνλάηηδαλ» κε ηίπνηε! Πε θάζε πεξίπησζε κηα κπαηαξία καο είλαη ρξήζηκε ζαλ πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο όηαλ ε ηάζε ηεο δελ είλαη κηθξόηεξε από 10.5 Volt ή 10.8 αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Ρν ζσζηό είλαη νη κπαηαξίεο λα κελ παξαιιειίδνληαη άκεζα κε έλα θαιώδην, αιιά λα παξεκβάιιεηαη κηα δίνδνο ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή θνξηίσλ από ηε κηα κπαηαξία πξνο ηελ άιιε. Ξξαθηηθά αλ θαη νη δύν κπαηαξίεο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε δελ ππάξρεη πξόβιεκα, αλ όκσο κηα από ηηο δύν έρεη θάπνην «πξνβιεκαηάθη» ηόηε ε ρξήζε ησλ δηόδσλ είλαη επηβεβιεκέλε. Γείηε ην ζρήκα

4 Όηαλ ηξνθνδνηνύκε από κηα κπαηαξία έλαλ πνκπνδέθηε ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, όηαλ όκσο ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηήζνπκε δύν ή πεξηζζόηεξνπο πνκπνδέθηεο πρ έλαλ γηα ηνπο 50 ΚΖΕ θαη έλαλ γηα ηνπο 144 ΚΖΕ, ηόηε πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα «δηαξξνήο» ηεο Οαδηνζπρλόηεηαο RF από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα RF Chock. Γελ ππάξρεη «ζπληαγή» γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ θαη ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock, ε ζεξαπεία είλαη «ζπκπσκαηηθή», όπσο ιέλε θαη νη Γηαηξνί όηαλ δελ έρνπλ θάπνηα ήδε δνθηκαζκέλε ζεξαπεία. Πηελ πεξίπησζή καο ηνπνζεηήζηε έλα Chock αθξηβώο ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο από ηνλ πνκπνδέθηε θαη έλα αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ «ρσξίδνπλ» ην θόθθηλν καύξν θαιώδην γηα λα ζπλδεζνύλ κε ηε κπαηαξία. Από ηξεηο «ζπείξεο» θαη επάλσ «δνπιεύνπλ» κηα ραξά! Θαη ιεο ζηελ RF γεηα ραξά!

5 Πε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηή ε κέζνδνο έρεη δώζεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ έρεηε θαη εζείο παξόκνην πξόβιεκα δνθηκάζηε ηελ παξαπάλσ ιύζε θαη πεηξακαηηζηείηε, κε πεξηζζόηεξεο ζπείξεο, άιιν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock επάλσ ζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θιπ. Κπνξείηε λα ηξνθνδνηήζεηε δύν πνκπνδέθηεο από ηελ ίδηα κπαηαξία αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θαηάιιεια Chock ώζηε λα κελ έρνπκε «δηαξξνή» RF από ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ε κπαηαξία έρεη έλα θαθό, ε ηάζε ηεο «πέθηεη» όζν «ηξαβάκε» ξεύκα θαη ην αθόκα ρεηξόηεξν είλαη, όηη αθόκε θαη όηαλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε νπδέπνηε θηάλεη ηα 13.8 Volt, αλ θαη ε γελλήηξηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηε θνξηίδεη κε ηάζε πνπ θηάλεη ηα 14.4 Volt. Ξαξαδείγκαηα κεηαηξνπέσλ DC/AC από 12Volt ζε 230 Volt

6 ΖΙΔΘΡΟΝΓΔΛΛΖΡΟΗΑ Αλ ζθνπεύεηε λα ζπκκεηέρεηε γηα πνιιέο ώξεο ζην AEGEAN Contest, ή έρεηε ηελ πξόζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πνκπνδέθηεο «ηθαλήο» ηζρύνο, ή αθόκε ζέιεηε λα παξακείλεηε θαη ηηο 48 ώξεο ζην ύπαηζξν, είλαη βέβαην όηη νη κπαηαξίεο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζαο ζε ειεθηξηθή ηζρύ. Γηα λα γίλεη ζνβαξή δνπιεηά απαηηείηαη κηα αδηάιεηπηε πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ δελ είλαη άιιε από κηα ειεθηξνγελλήηξηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεσο πρ έλα δίρξνλν κνηέξ 1,5 ίππνπ (ΖΟ), ν νπνίνο πεξηζηξέθεη έλα ζύζηεκα ξόηνξα ζηάηνξα θαη παξάγεη Volt AC, κε ηζρύ αλάινγε κε ηελ ηππνδύλακή ηνπ θαη ηελ αληνρή ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ. Ρππηθή ειεθηξνγελλήηξηα 650 VA, ηδαληθή γηα κηθξέο εμνξκήζεηο ζαλ ηνπ AEGEAN Contest. πάξρνπλ δύν εηδώλ ειεθηξνγελλήηξηεο. Απηέο πνπ παξέρνπλ ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε 230 Volt AC θαη απηέο πνπ ε ηάζε ηνπο «παίδεη» αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ ηξνθνδνηνύλ ζε κηα θιίκαθα ηηκώλ από 190 έσο 250 Volt. Δγώ ρξεζηκνπνηώ κηα γελλήηξηα κε αζηαζεξνπνίεηε ηάζε 220Volt θαη λα ρξεζηκνπνηώ έλα «εμσηεξηθό» ζηαζεξνπνηεηή 230Volt/1KW. πάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αθνύγνληαη ζηνλ «αέξα» αιιά θαη ζε θαη ηδίαλ ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην είδνο ησλ ηξνθνδνηηθώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδέζεη ν Οαδηνεξαζηηέρλεο ζε κηα γελλήηξηα ή ζε έλα AC/DC Converter. Ρν έλα ξεύκα ησλ «εηδηθώλ» ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε παικνηξνθνδνηηθώλ, ελώ ην άιιν ξεύκα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ θιαζζηθώλ γξακκηθώλ ηξνθνδνηηθώλ. Νη δηθέο κνπ νη δνθηκέο αιιά θαη νη δνθηκέο άιισλ ζπλαδέιθσλ, έρνπλ δείμεη όηη θαη ηα δύν είδε ηξνθνδνηηθώλ εξγάδνληαη εμίζνπ θαιά θαη απξνβιεκάηηζηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαο κεραληζκόο ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη δειαδή κηα κηθξή ΓΔΖ ε νπνία παξάγεη ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΟΔΚΑ ην νπνίν «θηππά» ηνπο απξόζεθηνπο θαη θαηαζηξέθεη κεραλήκαηα. Ππκπεξηθεξζείηε ζηε γελλήηξηα κε ηελ αξκόδνπζα πξνζνρή, ζεσξήζηε όηη είλαη ε πξίδα ηεο ΓΔΖ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Θάζε γελλήηξηα έρεη κηα εηδηθή βίδα ή παμηκάδη γηα λα ηε γεηώζεηε, αλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα γεηώζηε ηε ζην ρώκα. Πην ίδην ζεκείν γεηώζηε όια ηα κεραλήκαηα ηεο εμόξκεζήο ζαο, αιιά γεηώζηε ηα έλα - έλα ηε θνξά θαη κεηά από δνθηκή. Πηα παξαθάησ ζρήκαηα δείηε πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα γελλήηξηα γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ηνλ QRP εμνπιηζκό ζαο.

7 ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ QRP ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Πηελ παξαπάλσ εηθόλα δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη chock ζηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ πνκπνδεθηώλ γηαηί δελ είλαη απαξαίηεηα, παξά κόλν αλ ππάξρεη δηαξξνή RF από ην έλα κεράλεκα ζην άιιν. Δπίζεο δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη ηε γείσζε κεηαμύ όισλ ησλ ζπζθεπώλ γηαηί απηό γίλεηαη κεηά από δνθηκή. Γείσζε ησλ ζπζθεπώλ ζηε βίδα γείσζεο ηεο γελλήηξηαο. Γεηώζηε ΚΔ ΜΔΣΩΟΗΠΡΑ ΘΑΙΩΓΗΑ κηα κηα ηηο ζπζθεπέο ηξνθνδνζίαο ζηε βίδα ηεο γείσζεο ηεο γελλήηξηαο, δειαδή ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ηξνθνδνηηθό θαη ην δηαλνκέα ζπλερνύο ηάζεσο. Κε ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θαιώδην γηα γείσζε πνπ ζα μεθηλά από ηε γελλήηξηα ζα ζπλδέεηαη κε ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ίδην θαιώδην ζα ζπλερίζεη ζην ηξνθνδνηηθό, ην δηαλνκέα DC θαη από εθεί ζηνπο πνκπνδέθηεο. «Βάιηε κπξνζηά» ηε γελλήηξηα θαη αλνίμηε κε ηε ζεηξά ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ην ηξνθνδνηηθό. Βεβαησζείηε όηη όια εξγάδνληαη θαλνληθά θαη ζην δηαλνκέα dc έρεηε 13.8 Volt. Θιείζηε ην ηξνθνδνηηθό, ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ηε γελλήηξηα θαη ζπλδέζηε ηνλ πνκπνδέθηε κε έλα δηθό ηνπ θαιώδην ζηε γείσζε. Αλνίμηε ηε γελλήηξηα-ζηαζεξνπνηεηή-ηξνθνδνηηθό θαη ηνλ πνκπνδέθηε θαη αθνύζηε πξνζεθηηθά αλ πεξλά επαγσγηθά κέζσ ηεο γείσζεο ζόξπβνο από ηε γελλήηξηα. Αλ όρη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλδέζηε ηνπο άιινπο πνκπνδέθηεο θαη δνθηκάζηε γηα ζόξπβν. Αλ όια πάλε θαιά, ζπλδέζηε ηνπο πνκπνδέθηεο ζηηο θεξαίεο ηνπο. Αλ έρνπλ ζόξπβν απνζπλδέζηε κηα-κηα γείσζε γηα λα δείηε πνηα έρεη πξόβιεκα θαη κελ ηε μαλαζπλδέζεηε. Ινγηθά αλ νη ζπλδέζεηο ζαο είλαη θαιέο όια ζα είλαη γεησκέλα θαη αζθαιή, δηαθνξεηηθά απνζπλδέζηε όπνηα γείσζε πξνθαιεί πξόβιεκα ή θαη όιεο, αλ δηαπηζηώζεηε όηη ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ρσξίο γείσζε, αιιά δώζηε κεγάιε πξνζνρή! ηα αγείσηα είλαη αγείσηα.

8 Αλ ν ζηαζκόο ζαο δελ είλαη QRP θαη δνπιεύεηε κε Watt ή θαη πεξηζζόηεξα(;) ηόηε πξνηηκήζηε λα ηξνθνδνηείηε θάζε πνκπνδέθηε κε μερσξηζηό ηξνθνδνηηθό όπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Γηα ηε γείσζε ηζρύεη όηη θαη πξνεγνπκέλσο, ε παξαπάλσ δηάηαμε έρεη ην εμήο πιενλέθηεκα, ηα ίδηα ηα ηξνθνδνηηθά ιεηηνπξγνύλ ζαλ απνκνλσηέο έηζη ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή ξαδηνζπρλόηεηαο από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Βέβαηα έρνπκε ην κεηνλέθηεκα ηνπ θόζηνπο ησλ ηξνθνδνηηθώλ, αιιά ζηε δσή δελ κπνξεί λα ηα έρνπκε όια! Ξξνζνρή Ξξνζνρή Νη γελλήηξηεο είλαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο, άιιεο από απηέο είλαη δίρξνλεο θαη άιιεο ηεηξάρξνλεο, θαη νη δύν έρνπλ έλα κεηνλέθηεκα: ΕΔΠΡΑΗΛΝΛΡΑΗ! Αθξηβώο όπσο δεζηαίλεηαη ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο, έηζη δεζηαίλεηαη θαη ε κεραλή ηεο γελλήηξηάο ζαο. Φξνληίζηε ε γελλήηξηα λα βξίζθεηαη ζε κέξνο αεξηδόκελν, «παληαρόζελ» ειεύζεξν, θαη ζθηεξό. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο γελλήηξηαο απμάλεηαη ζεακαηηθά πνιύ γξήγνξα θαη απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν όζν πεξηζζόηεξν ξεύκα «ηξαβάκε». Φξνληίζηε ηνπιάρηζηνλ ε γελλήηξηά ζαο λα βξίζθεηαη ππό ζθηάλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κε ηελ θηππνύλ ΑΚΔΠΑ νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ. Φξνληίζηε ηα κπνπδί λα είλαη θαηλνύξγηα ή παιηά θαζαξηζκέλα, θξνληίζηε ηδηαίηεξα ην κίγκα «ιάδη θαύζηκν» λα είλαη ζσζηό γηαηί ε γελλήηξηα ζα δνπιεύεη πνιιέο ώξεο θαη έρεη άκεζε αλάγθε από θαιή ιίπαλζε. Νη θεξαίεο ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ καο. Αθνύ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη ζπλδέζεη ηνλ ή ηνπο πνκπνδέθηεο καο, είκαζηε έηνηκνη λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ή ηηο θεξαίεο καο. Έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο εθνδηάδεηαη κε θεξαίεο ειαθξηέο, κηθξώλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλαξκνινγνύληαη θαη απνζπλαξκνινγνύληαη γξήγνξα θαη κπνξνύλ λα

9 ζηεξεσζνύλ ζε ζσιήλεο αινπκηλίνπ ή άιιεο πξόζθνξεο δηαηάμεηο αλάξηεζεο θεξαηώλ. Ππλήζσο νη ππαίζξηνη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνύλ θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο κε θαηαθόξπθε πόισζε γηα ηα εληόο Διιάδνο FM QSO, θαη νξηδόληηα πόισζε γηα ηα εθηόο Διιάδνο DX QSO. Πηηο επόκελεο ζειίδεο κπνξείηε λα δείηε ζρέδηα απιώλ θεξαηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε απιά πιηθά θαη έρνπλ πνιύ θαιή απόδνζε. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 3 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Απηή ε ηξηώλ ζηνηρείσλ θεξαία YAGI-UDA θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ραιθόζπξκα! Ξξνθαλώο απηή ε θεξαία είλαη θεξαία ηνπ «Παββαηνθύξηαθνπ» θαη νπζηαζηηθά ζθνπό έρεη λα δώζεη ζηνλ ξαδηνεξαζηηέρλε ηε δπλαηόηεηα λα δηαγσληζηεί κε κηα εύθνιε ζηελ θαηαζθεπή θαη πάκθζελε θεξαία. Θεξαία Yagi Uda 3 ζηνηρείσλ γηα ηα 2m 70cm Νη θεξαίεο Yagi Uda ή απιά Beam όπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, είλαη νη θεξαίεο κε ηηο νπνίεο νη Dx-ers ησλ V/UHF βαζίδνληαη γηα λα ζηείινπλ ην ζήκα ηνπο όζν καθξύηεξα κπνξνύλ αιιά θαη λα ιάβνπλ ζήκαηα, πνπ κε θαηαθόξπθεο θεξαίεο νύηε θαλ ζα κπνξνύζαλ λα αληρλεύζνπλ! Κηα θεξαία beam ινηπόλ εύθνια κπνξεί λα θηηαρηεί κε ιίγα θνκκάηηα μύινπ θαη κεξηθά κέηξα ρνλδξό ραιθόζπξκα 2,5-3 ρηιηνζηώλ, θαη ζα καο ραξίζεη πνιιέο ώξεο απίζαλεο δηαζθέδαζεο! Ζ πνιηθόηεηα ηεο θεξαίαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ έληαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζηέιλεη / ιακβάλεη. Αλ νη θεξαίεο απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην AEGEAN Cνntest ρξεζηκνπνηείζηε θαηαθόξπθε πόισζε κηα θαη νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί κέζα ζηελ Διιάδα ζα εθπέκπνπλ κε θαηαθόξπθε πόισζε. Αλ έρεηε βιέςεηο γηα DX κε ζηαζκνύο εθηόο Διιάδνο! ρξεζηκνπνηείζηε νξηδόληηα πόισζε. Ξάλησο νη πεξηζζόηεξνη SV/SW ζηαζκνί πνπ ζα εθπέκπνπλ από ην QTH, ρξεζηκνπνηνύλ θάζεηεο θεξαίεο. Θάζεηεο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη θνξεηνί ζηαζκνί θαη νη mobile. Θαηαζθεπή Ζ θεξαία θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό ζύξκα 2,5 3 mm. Ρν boom, ην κεγάιν μύιν δειαδή πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο θεξαίαο έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1m 70cm = 30 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ αλαθιαζηήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1.14m 70cm= 38 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ δηπόινπ ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 99 cm 70cm = 33 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ θαηεπζπληήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 94 cm 70cm = 32 cm Ρώξα θόςηε ην κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό θαιώδην ζηα εμήο κήθε: Αλαθιαζηήξαο 2m = 1.13m Αλαθιαζηήξαο 70cm= 37.93cm Γίπνιν 2m = cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ.

10 Γίπνιν 70cm= 16.37cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ. Θαηεπζπληήξαο 2m = cm Θαηεπζπληήξαο 70cm = 31cm Βηδώζηε ηνλ αλαθιαζηήξα ζηε κηα άθξε ηνπ boom θαη ζε απόζηαζε 43.44cm βηδώζηε ην δίπνιν. Ξξνζνρή! Ρα cm είλαη ε απόζηαζε από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ αλαθιαζηήξα έσο ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ. Από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ κεηξάηε πάιη cm θαη βηδώλεηε ηνλ θαηεπζπληήξα. Γηα ηα 70cm ε απόζηαζε αλαθιαζηήξα δηπόινπ είλαη 14.48cm, θαη δηπόινπ θαηεπζπληήξα πάιη 14.48cm. Ζ θεξαία όπσο θαίλεηαη από ην πιάη. Πηάζηκα H θεξαία όπσο θαίλεηαη από επάλσ.

11 Αλ ηελ θαηαζθεπάζεηε κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζαο πξνηείλσ, ε θεξαία έρεη ζηάζηκα γύξσ ζην 1.5. Κε απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δηπόινπ ηα ζηάζηκα έξρνληαη αθόκε θαη ζην 1:1. Πηήξημε Ζ θεξαία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε νπνηνλδήπνηε μύιηλν ή πιαζηηθό ηζηό. Αλ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κεηαιιηθό ηζηό ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί 1m μύιηλνπ ηζηνύ ή πιαζηηθνύ κεηαμύ ηεο θεξαίαο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 7 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Αλ δελ θνβάζηε λα μνδέςεηε ιίγα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά 2 κέηξσλ μύινπ, θαη έρεηε ιίγν πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν, θαη θάπνηεο ζηνηρεηώδεηο δεμηόηεηεο κπνξείηε λα θηηάμεηε κηα από ηηο πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλεο θεξαίεο Beam γηα ηελ πεξηνρή ησλ 2m. Ρελ θεξαία απηή ηελ έρσ θαηαζθεπάζεη πνιιέο θνξέο κε 100% επηηπρία, ζπληνλίδεη κε ζηάζηκα 1:1, θαη ε απόδνζή ηεο είλαη εθπιεθηηθή. Ρελ έρσ βξεη πξηλ από ρξόληα ζην site ηνπ ζπλαδέιθνπ EI9GQ: Ζ 7 ζηνηρείσλ θεξαία έηνηκε, ζε δξάζε. Όπσο βιέπεηε ην boom είλαη μύιηλν, θαη ηα ζηνηρεία από αινπκηλνζσιήλα. Κε απηά ηα θηελά πιηθά θηηάρλεηε κηα θεξαία κε απνιαβή πεξίπνπ 11 dbi, θαη 23dB ιόγν εκπξόο πξνο πίζσ, θαζόινπ άζρεκα ε; Ρν κεγάιν «αηνύ» απηήο ηεο θεξαίαο είλαη ην όηη ην νδεγό ζηνηρείν δελ είλαη έλα δίπνιν, αιιά κηα θεξαία <J> ε νπνία ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ επάλσ ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Κεηαθηλώληαο ιίγν επάλσ, ιίγν θάησ ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο ζην νδεγό ζηνηρείν θέξλνπκε ηα ζηάζηκα ζην 1:1, ε απιόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γείηε ηα ζρέδηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θεξαίαο.

12 Ρν αλαιπηηθό ζρέδην ηεο θεξαίαο. Ξξνζέμηε πσο ζα δηαβάζεηε ην ζρέδην: 1. Όια ηα ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκηλνζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 6 mm ρηιηνζηώλ. 2. Ρν νιηθό κήθνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη γξακκέλν ζηα αξηζηεξά ηνπ. Δθηόο από ηνλ αλαθιαζηήξα πνπ έρεη νιηθό κήθνο 1.028m ησλ ππνινίπσλ ην κήθνο είλαη ζε εθαηνζηά cm. 3. Ξξνζέμηε πξνζέμηε πξνζέμηε, ζηα δεμηά θάζε ζηνηρείνπ γξάθεηαη ε απόζηαζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ από ηνλ αλαθιαζηήξα. Γειαδή ην νδεγό ζηνηρείν ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 24.8 cm, ν πξώηνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 56.5 cm, ν δεύηεξνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 94.5 cm θιπ. Ζ βάζε κέηξεζεο είλαη ν αλαθιαζηήξαο θαη όρη ε αξρή ηνπ Boom. Πηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ην νδεγό ζηνηρείν ηεο θεξαίαο, πξνζέμηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε εθαηνζηά cm, θαη πξνζέμηε ηδηαηηέξα ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδέεηαη ε γξακκή κεηαθνξάο.

13 Γηαζηάζεηο θαη ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ζ ςίρα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζπλδέεηαη ζην κηθξό ηκήκα ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ, θαη ην κπιεληάδ ζην κεγάιν. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θελό δηάζηεκα κεηαμύ κηθξνύ θαη κεγάινπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 3.5 cm, από εμσηεξηθή επηθάλεηα ζε εμσηεξηθή επηθάλεηα. Ρα ζηάζηκα ηα ξπζκίδεηε κεηαθηλώληαο ιίγν ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο επάλσ ζην νδεγό ζηνηρείν. Ιεπηνκέξεηα ζηεξεώκαηνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ ζην boom. Ν απινύζηεξνο ηξόπνο γηα λα ζηεξεώζεηε ην νδεγό, άιια θαη όια ηα άιια ζηνηρεία ηεο θεξαίαο, ηξεηο μπιόβηδεο κε κεγάιν «θεθάιη» θαη κεδεληθό θόζηνο.

14 Ζ ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ρν νδεγό ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηε γξακκή κεηαθνξάο κεραληθά κε βίδεο θαη θαιό ζθίμηκν, απιόο ηξόπνο θαη γξήγνξνο, κε μερλάηε όηη θαηαζθεπάδεηαη κηα πξόρεηξε θηελή θεξαία γηα ην AEGEAN Contest ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ. Αλ ζέιεηε λα ηελ θαηαζθεπάζεηε γηα κόληκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία από ην QTH, ηόηε ηα ζηνηρεία ζα ηα ζηεξεώζεηε επάλσ ζε βάζεηο ώζηε λα κελ ηα «πάξεη ν άλεκνο», ην boom ζα πξέπεη λα ην βεξληθώζεηε ή λα ην βάςεηε γηα λα κε ζαπίζεη, θαη ε ζύλδεζε νδεγνύ ζηνηρείνπ γξακκήο κεηαθνξάο ζα γίλεη κέζα ζε πιαζηηθό ζηεγαλό θνπηί. Ζ θεξαία έηνηκε θαη ζε ιεηηνπξγία portable!

15 Πε θάζε πεξίπησζε έρνπκε κηα δηάηαμε πνπ αθηηλνβνιεί πάλσ από ηα θεθάιηα καο θαη πάλσ από ηνπο πνκπνδέθηεο καο. Παο δηαβεβαηώ όηη κε ηηο λόκηκεο ηζρείο θαη ην δηαθνπηόκελν ηξόπν εθπνκπήο ησλ ζηαζκώλ καο (εθπνκπή-ιήςε-εθπνκπή-ιήςε) δελ θηλδπλεύεη ε πγεία καο. Απηό ην γξάθσ γηαηί ζπλάδειθνο Οαδηνεξαζηηέρλεο δελ ήζειε λα ιάβεη κέξνο (θαη δελ είκαη βέβαηνο όηη ζα ιάβεη κέξνο ηειηθά) ζην Aegean Contest, θνβνύκελνο ηελ αθηηλνβνιία από ηελ ππαίζξηα θεξαία ηνπ!! Γηα λα επαλέιζσ ινηπόλ, ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία «ινύδεη» ηα θαιώδηα θαη ηνπο πνκπνδέθηεο καο, απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα αλαπηύζζνληαη επαγσγηθά ξεύκαηα παληνύ, από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο κέρξη ην κηθξόθσλν πνπ θξαηάκε ζηα ρέξηα καο. πό θαλνληθέο ζπλζήθεο απηέο νη επαγσγέο δελ πξνθαινύλ δπζιεηηνπξγία ζηνπο πνκπνδέθηεο καο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όκσο ην RF-θηαζκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ε «άκπλα» πνπ έρνπλ νη πνκπνδέθηεο καο δελ αξθεί γηα λα ηελ απσζήζεη. Γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα από ηελ RF θξνληίδνπκε: Ζ απόζηαζε πνκπνδέθηε θεξαίαο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Ρα ζηάζηκα ζηελ θεξαία καο λα είλαη ρακειά, θάησ από 1:1.5 Ρν κπιεληάδ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο λα είλαη ΘΑΙΑ θνιιεκέλν επάλσ ζηνπο connector-εο ώζηε λα κελ αθηηλνβνιεί RF, αιιά αθόκε ρεηξόηεξα λα κε θέξεη ηελ RF ζην θάιπκκα ηνπ πνκπνδέθηε. Ζ γξακκή κεηαθνξάο λα αθνπκπά ζην έδαθνο από ηνλ πνκπνδέθηε έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε θεξαία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δέζεηε κε δεκαηηθά επάλσ ζην ζσιήλα πνπ βξίζθεηαη ζηεξεσκέλε ε θεξαία. Κελ αθήλεηε ηηο θαζόδνπο λα θξέκνληαη από ηηο θεξαίεο έσο ηνλ πνκπνδέθηε, δεκηνπξγνύλ RF-ηάζκαηα πνπ δελ θαληάδεζηε. Γεηώζηε ηα «πάληα» κεηαμύ ηνπο ώζηε λα έρνπλ έλα δπλακηθό θνληά ζην κεδέλ θαη αλ κπνξείηε γεηώζηε ην όιν ζύζηεκα ζηε θπζηθή γε. Ν Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζε ππαίζξην ζηαζκό. NetBook κηα πνιύ θαιή θαη δνθηκαζκέλε πξόηαζε γηα ππαίζξηα PC ζην AEGEAN Contest. Όπσο όια ηα ζνβαξά Contest έρνπλ θάπνην ινγηζκηθό πνπ ηα ππνζηεξίδεη, έηζη θαη ην AEGEAN Contest έρεη ην δηθό ηνπ ινγηζκηθό, ην νπνίν είλαη δεκηνπξγία ηνπ ζπλαδέιθνπ OK1DIX. Θα ην «θαηεβάζεηε» από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest ζηελ δηεύζπλζε:

16 Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή, πιεθηξνινγείηε ηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε, θαη ακέζσο ζα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε επόκελε ζειίδα: Ζ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest, απιή θαη απαξαίηεηε!!! Θαηεβάζηε θαη εγθαηαζηήζηε ην ζην Laptop ή ζην NetBook ζαο, γηα όζνπο αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα, ζε άιιν άξζξν ζαο πεξηγξάθσ ηε βήκα βήκα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν ινγηζκηθό ηνπ AEGEAN Contest! Αθνύ ην δνθηκάζεηε θάληε θακηά 10ξηά δνθηκαζηηθέο θαηαρσξήζεηο γηα λα δείηε πσο εξγάδεηαη, κελ ηα αθήλεηε όια ηελ ηειεπηαία ζηηγκή!

17 Ρν QTH LOCATOR Όπσο ζπκβαίλεη ζε όινπο ηνπο δηαγσληζκνύο ζηα VHF, εθηόο από ηελ αλαθνξά ζήκαηνο Signal report, «δίλνπκε» θαη ην QTH ηνπνζεζία από ηελ νπνία εθπέκπνπκε. Γηα ιόγνπο ζπληνκίαο δε δίλνπκε ηελ νλνκαζία ηεο, νύηε θπζηθά ηελ θάλνπκε spelling γξάκκα γξάκκα, αιιά δίλνπκε ην ιεθηηθό ηζνδύλακν ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην ζηαζκό καο πρ KM17HX. SV8CYV Βαζίιεο. Βαζύο γλώζηεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζεκάησλ θαη ςπρή ηνπ AEGEAN Contest. Όινη όζνη ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα, κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ έλα κλεκεηώδεο άξζξν ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ Βαζίιε Ρδαλέιιε SV8CYV, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν όια όζα πξέπεη λα μέξεη θάζε ξαδηνεξαζηηέρλεο γηα ην ζύζηεκα QTH LOCATOR ηεο IARU. Θα ην βξείηε ζην ηεύρνο 90 ηνπ 5-9report.gr ζειίδα 7. Γηαβάζηε ην κε πνιύ πξνζνρή θαη ζα δείηε πόζν απιό θαη έμππλν ζύζηεκα αληηθαηάζηαζεο ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ρξεζηκνπνηνύλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο. Ρώξα, πώο ζα βξείηε ην δηθό ζαο QTH LOCATOR; ε απάληεζε είλαη απιή: INTERNET, λαη γηα κηα αθόκε θνξά ην INTERNATIONAL NETWORK ζα καο δώζεη ηε ιύζε κε κηα εμαηξεηηθή εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην Google από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλαδέιθνπ F6FVY. qthlocator/ Ζ εηθόλα ππνδνρήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ On Line QTH LOCATOR.

18 Ππλνπηηθά: 1. Σξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα θέξεηε ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηεο νζόλεο. 2. Κεγεζύλεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο. 3. Ξαηήζηε αξηζηεξό «θιηθ» ζην πνληίθη ζην ζεκείν πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο, θαη ζα εκθαληζηεί ην QTH LOCATOR καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνύλ. Γείηε ζηελ επόκελε εηθόλα ην πιάησκα ηνπ ιόθνπ ηνπ Ιπθαβεηηνύ θαη ην QTH Locator καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ. Ρν παζίγλσζην «πιάησκα» ζην ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ην QTH Locator πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. Ρν γλσζηό «πιάησκα» ηνπ κεηηνύ, όπνπ ζπλήζσο «ζηξαηνπεδεύνπλ» Οαδηνεξαζηηέρλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Contest. Πηελ επόκελε ζειίδα ππάξρεη έλαο ράξηεο ηεο Διιάδαο κε ηα QTH Locator, ηνλ νπνίν κπνξείηε λα ηππώζεηε θαη λα ηνλ έρεηε καδί ζαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Contest, ώζηε λα κπνξείηε κε κηα καηηά λα θαηαιάβεηε πνπ πεξίπνπ βξίζθεηαη ν αληαπνθξηηήο ζαο.

19 Ρα QTH Locator πνπ είλαη ρσξηζκέλε ε Διιάδα. Ρειεηώλνληαο. Ρν AEGEAN CONTEST είλαη κηα γηνξηή ηνπ Διιεληθνύ Οαδηνεξαζηηερληζκνύ, είλαη έλα Παββαηνθύξηαθν γεκάην δηαζθέδαζε, εθπιήμεηο, αιιά θαη έλα πεδίν γηα λα δνθηκάζεη ν ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνλ εμνπιηζκό ηνπ, θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Ξξνζπαζήζηε λα δνπιέςεηε ζηε ινγηθή ηεο δηαζθέδαζεο, ρσξίο αγσλία ή ην άγρνο γηα κηα πηζαλή δηάθξηζε. Πεκαζία δελ έρεη ε «πξσηηά» αιιά ε ζπκκεηνρή, ε εκπεηξία, ε δνθηκή, ε δηαζθέδαζε. Κηιάηε κε νπνηνλδήπνηε ζηαζκό αθνύηε, ή κε νπνηνλδήπνηε ζαο θαιεί. Κε μερλάηε όηη δίλεηε κεγάιε ραξά ζηνλ αληαπνθξηηή ζαο θαη ζπγρξόλσο ζπγθεληξώλεηε πνιύηηκνπο «πόληνπο» πνπ ζα ζαο αλεβάζνπλ ςειόηεξα ζηε γεληθή θαηάηαμε. Κε μεράζηε λα ζηείιεηε ην Log Book ζηνλ Manager ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζπλάδειθν Ιεσλίδα ζην SV2DCD ζην δελ έρεη ζεκαζία πόζεο «επαθέο» έρεηε γξάςεη ζην Log-book, έζησ θαη κία είλαη αξθεηή γηα λα λνηώζεηε όηη ιάβαηε κέξνο ζην Contest θαη λα ιάβεηε ην ελζύκεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο. Δύρνκαη ζε όινπο λα είζηε θαιά, λα ραίξεζηε ηηο νηθνγέλεηεο ζαο, ην ρόκπη καο, θαιέο δνπιεηέο, θαη θαιέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην AEGEAN CONTEST. Ξνιιά 73 de SV1NK Κάθεο

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα