ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST."

Transcript

1 ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ππαίζξησλ ζηαζκώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest. Βέβαηα δηεπθξηλίδνπκε γηα αθόκε κία θνξά όηη ην Aegean VHF Contest ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ Field Day contest, πνύ ζεκαίλεη όηη σξαηόηαηα κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηό θαη από ηελ άλεζε ηνπ shack ζαο. Όκσο κηάο θαη νη πνιύ πςειέο κπάληεο επλννύληαη από ηελ γεηηλίαζε ηνπ ζηαζκνύ κε κεγάινπο όγθνπο ζαιαζζηλνύ λεξνύ, αιιά θαί ην δπλαηόλ κεγάιν πςόκεηξν, έηζη δίλνπκε κία έκθαζε ζηνύο ππαίζξηνπο ζηαζκνύο. Αξρηθά αο μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο. παίζξηνο ζηαζκόο ζεσξείηαη θάζε ζηαζκόο ν νπνίνο: 1. Γελ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ελόο ζηαζκνύ βάζεσο. 2. Γελ ηξνθνδνηείηαη από ην Δζληθό δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο. 3. Γελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θεξαίεο ζηαζκνύ βάζεσο. 4. Βξίζθεηαη πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνο ζε ππαίζξην ή κε ρώξν ζε ζπλζήθεο θνξεηόηεηαο. Ν εμαηξεηηθόο ζπλάδειθνο, ρεηξηζηήο θαη θαηαζθεπαζηήο Θώζηαο SV1GSU/PORTABLE αιιά ππό ζθηά!!!

2 Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest είλαη ύπαηζξνη ζηαζκνί, θαη επηιέγνπλ ζπλήζσο ςειά ζεκεία όπσο ιόθνπο ή βνπλά. Ππλήζσο επηιέγνπλ ηνπνζεζίεο κε ζθηά θαη όρη πνιύ καθξηά από ην δξόκν. Αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκό αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο παξακνλήο ζηελ ύπαηζξν άιινη επηιέγνπλ λα δνπιέςνπλ ην Contest γηα ιίγεο ώξεο θαη άιινη γηα νιόθιεξν ην Παββαηνθύξηαθν. Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα κελ δηαλπθηεξεύζνπλ ζηελ ύπαηζξν, ρξεζηκνπνηνύλ ην απηνθίλεην ηνπο γηα θηινμελία θαη πεγή ελέξγεηαο. Γείηε ηελ επόκελε θσηνγξαθία Ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ηνπ Γεκήηξε - SV6IED ζην Locator ΘΚ09KJ. Ξνιύ εύθνια βιέπνπκε ηηο παλέμππλεο επηινγέο ηνπ Γεκήηξε, ηξνθνδνζία από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εθεδξηθή κπαηαξία γηα λα απνθύγεη «δπζάξεζηεο» εθπιήμεηο. Θαηαθόξπθε παλθαηεπζπληηθή θεξαία γηα QSO θνληηλώλ ζρεηηθά απνζηάζεσλ, θαη νξηδόληηα θαηεπζπλόκελε γηα DX QSO. Ξαξάδεηγκα πξνο κίκεζε, κπξάβν ζπλάδειθε! θαιύηεξα δε ζα κπνξνύζε λα γίλεη. Ζ επηηπρία ελόο ηέηνηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ εμαξηάηαη από νξηζκέλεο απιέο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξνπκε. Αο ηηο δνύκε ινηπόλ Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ κπαηαξία είλαη ε επθνιόηεξε θαη ακεζόηεξε πεγή γηα ηελ ηξνθνδνζία ελόο ππαίζξηνπ ζηαζκνύ. Ζ επθνιόηεξε ιύζε είλαη λα ζπλδέζνπκε ηνλ πνκπνδέθηε καο ΑΞ ΔΘΔΗΑΠ ζηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ππλήζσο έλα απηνθίλεην έρεη κηα κπαηαξία κε ρσξεηηθόηεηα 50 ΑΖ. Απηή ε κπαηαξία είλαη ηθαλή λα καο ηξνθνδνηήζεη κε άλεζε έλαλ πνκπνδέθηε αθόκε θαη 100 Watt SSB ή 50 Watt FM ρσξίο πξόβιεκα. Όηαλ πέζεη ε ηάζε ηεο γύξσ ζηα 10.5 Volt βάιηε κπξνζηά ηε κεραλή θαη αθήζηε λα θνξηίζεη γηα κηα ώξα ζηηο 1100 ζηξνθέο πεξίπνπ.

3 Απεπζείαο ζύλδεζε κε ηε κπαηαξία θαη γείσζε ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Ξξνζνρή! Πε νξηζκέλα απηνθίλεηα ν «εγθέθαινο» παζαίλεη βιάβε από ηελ RF όηαλ ε θεξαία είλαη θνληά ζην αλνηρηό θαπό ή ππάξρνπλ αξθεηά ζηάζηκα θαη ε κεραλή είλαη ζε ιεηηνπξγία. Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από κπαηαξίεο εθηόο απηνθηλήηνπ. Πε απηήλ ηε δηάηαμε ΓΔΛ απαηηείηαη λα γεησζεί ν πνκπνδέθηεο ζην ακάμσκα. Πηηο δηθέο κνπ εμνξκήζεηο, πξηλ γίλσ επηπρήο θάηνρνο κηα γελλήηξηαο κε βελδίλε, ρξεζηκνπνηνύζα δύν 12V/50 AH παξάιιειεο εθηόο απηνθηλήηνπ θπζηθά. Ρηο «θόξησλα» από ην ζπίηη θαη γηα 4 πεξίπνπ ώξεο ηνπο ηξαβνύζα 8-20 Ampere ζε SSB θαη δελ «γνλάηηδαλ» κε ηίπνηε! Πε θάζε πεξίπησζε κηα κπαηαξία καο είλαη ρξήζηκε ζαλ πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο όηαλ ε ηάζε ηεο δελ είλαη κηθξόηεξε από 10.5 Volt ή 10.8 αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Ρν ζσζηό είλαη νη κπαηαξίεο λα κελ παξαιιειίδνληαη άκεζα κε έλα θαιώδην, αιιά λα παξεκβάιιεηαη κηα δίνδνο ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή θνξηίσλ από ηε κηα κπαηαξία πξνο ηελ άιιε. Ξξαθηηθά αλ θαη νη δύν κπαηαξίεο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε δελ ππάξρεη πξόβιεκα, αλ όκσο κηα από ηηο δύν έρεη θάπνην «πξνβιεκαηάθη» ηόηε ε ρξήζε ησλ δηόδσλ είλαη επηβεβιεκέλε. Γείηε ην ζρήκα

4 Όηαλ ηξνθνδνηνύκε από κηα κπαηαξία έλαλ πνκπνδέθηε ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, όηαλ όκσο ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηήζνπκε δύν ή πεξηζζόηεξνπο πνκπνδέθηεο πρ έλαλ γηα ηνπο 50 ΚΖΕ θαη έλαλ γηα ηνπο 144 ΚΖΕ, ηόηε πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα «δηαξξνήο» ηεο Οαδηνζπρλόηεηαο RF από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα RF Chock. Γελ ππάξρεη «ζπληαγή» γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ θαη ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock, ε ζεξαπεία είλαη «ζπκπσκαηηθή», όπσο ιέλε θαη νη Γηαηξνί όηαλ δελ έρνπλ θάπνηα ήδε δνθηκαζκέλε ζεξαπεία. Πηελ πεξίπησζή καο ηνπνζεηήζηε έλα Chock αθξηβώο ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο από ηνλ πνκπνδέθηε θαη έλα αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ «ρσξίδνπλ» ην θόθθηλν καύξν θαιώδην γηα λα ζπλδεζνύλ κε ηε κπαηαξία. Από ηξεηο «ζπείξεο» θαη επάλσ «δνπιεύνπλ» κηα ραξά! Θαη ιεο ζηελ RF γεηα ραξά!

5 Πε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηή ε κέζνδνο έρεη δώζεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ έρεηε θαη εζείο παξόκνην πξόβιεκα δνθηκάζηε ηελ παξαπάλσ ιύζε θαη πεηξακαηηζηείηε, κε πεξηζζόηεξεο ζπείξεο, άιιν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock επάλσ ζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θιπ. Κπνξείηε λα ηξνθνδνηήζεηε δύν πνκπνδέθηεο από ηελ ίδηα κπαηαξία αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θαηάιιεια Chock ώζηε λα κελ έρνπκε «δηαξξνή» RF από ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ε κπαηαξία έρεη έλα θαθό, ε ηάζε ηεο «πέθηεη» όζν «ηξαβάκε» ξεύκα θαη ην αθόκα ρεηξόηεξν είλαη, όηη αθόκε θαη όηαλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε νπδέπνηε θηάλεη ηα 13.8 Volt, αλ θαη ε γελλήηξηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηε θνξηίδεη κε ηάζε πνπ θηάλεη ηα 14.4 Volt. Ξαξαδείγκαηα κεηαηξνπέσλ DC/AC από 12Volt ζε 230 Volt

6 ΖΙΔΘΡΟΝΓΔΛΛΖΡΟΗΑ Αλ ζθνπεύεηε λα ζπκκεηέρεηε γηα πνιιέο ώξεο ζην AEGEAN Contest, ή έρεηε ηελ πξόζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πνκπνδέθηεο «ηθαλήο» ηζρύνο, ή αθόκε ζέιεηε λα παξακείλεηε θαη ηηο 48 ώξεο ζην ύπαηζξν, είλαη βέβαην όηη νη κπαηαξίεο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζαο ζε ειεθηξηθή ηζρύ. Γηα λα γίλεη ζνβαξή δνπιεηά απαηηείηαη κηα αδηάιεηπηε πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ δελ είλαη άιιε από κηα ειεθηξνγελλήηξηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεσο πρ έλα δίρξνλν κνηέξ 1,5 ίππνπ (ΖΟ), ν νπνίνο πεξηζηξέθεη έλα ζύζηεκα ξόηνξα ζηάηνξα θαη παξάγεη Volt AC, κε ηζρύ αλάινγε κε ηελ ηππνδύλακή ηνπ θαη ηελ αληνρή ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ. Ρππηθή ειεθηξνγελλήηξηα 650 VA, ηδαληθή γηα κηθξέο εμνξκήζεηο ζαλ ηνπ AEGEAN Contest. πάξρνπλ δύν εηδώλ ειεθηξνγελλήηξηεο. Απηέο πνπ παξέρνπλ ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε 230 Volt AC θαη απηέο πνπ ε ηάζε ηνπο «παίδεη» αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ ηξνθνδνηνύλ ζε κηα θιίκαθα ηηκώλ από 190 έσο 250 Volt. Δγώ ρξεζηκνπνηώ κηα γελλήηξηα κε αζηαζεξνπνίεηε ηάζε 220Volt θαη λα ρξεζηκνπνηώ έλα «εμσηεξηθό» ζηαζεξνπνηεηή 230Volt/1KW. πάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αθνύγνληαη ζηνλ «αέξα» αιιά θαη ζε θαη ηδίαλ ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην είδνο ησλ ηξνθνδνηηθώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδέζεη ν Οαδηνεξαζηηέρλεο ζε κηα γελλήηξηα ή ζε έλα AC/DC Converter. Ρν έλα ξεύκα ησλ «εηδηθώλ» ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε παικνηξνθνδνηηθώλ, ελώ ην άιιν ξεύκα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ θιαζζηθώλ γξακκηθώλ ηξνθνδνηηθώλ. Νη δηθέο κνπ νη δνθηκέο αιιά θαη νη δνθηκέο άιισλ ζπλαδέιθσλ, έρνπλ δείμεη όηη θαη ηα δύν είδε ηξνθνδνηηθώλ εξγάδνληαη εμίζνπ θαιά θαη απξνβιεκάηηζηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαο κεραληζκόο ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη δειαδή κηα κηθξή ΓΔΖ ε νπνία παξάγεη ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΟΔΚΑ ην νπνίν «θηππά» ηνπο απξόζεθηνπο θαη θαηαζηξέθεη κεραλήκαηα. Ππκπεξηθεξζείηε ζηε γελλήηξηα κε ηελ αξκόδνπζα πξνζνρή, ζεσξήζηε όηη είλαη ε πξίδα ηεο ΓΔΖ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Θάζε γελλήηξηα έρεη κηα εηδηθή βίδα ή παμηκάδη γηα λα ηε γεηώζεηε, αλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα γεηώζηε ηε ζην ρώκα. Πην ίδην ζεκείν γεηώζηε όια ηα κεραλήκαηα ηεο εμόξκεζήο ζαο, αιιά γεηώζηε ηα έλα - έλα ηε θνξά θαη κεηά από δνθηκή. Πηα παξαθάησ ζρήκαηα δείηε πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα γελλήηξηα γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ηνλ QRP εμνπιηζκό ζαο.

7 ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ QRP ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Πηελ παξαπάλσ εηθόλα δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη chock ζηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ πνκπνδεθηώλ γηαηί δελ είλαη απαξαίηεηα, παξά κόλν αλ ππάξρεη δηαξξνή RF από ην έλα κεράλεκα ζην άιιν. Δπίζεο δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη ηε γείσζε κεηαμύ όισλ ησλ ζπζθεπώλ γηαηί απηό γίλεηαη κεηά από δνθηκή. Γείσζε ησλ ζπζθεπώλ ζηε βίδα γείσζεο ηεο γελλήηξηαο. Γεηώζηε ΚΔ ΜΔΣΩΟΗΠΡΑ ΘΑΙΩΓΗΑ κηα κηα ηηο ζπζθεπέο ηξνθνδνζίαο ζηε βίδα ηεο γείσζεο ηεο γελλήηξηαο, δειαδή ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ηξνθνδνηηθό θαη ην δηαλνκέα ζπλερνύο ηάζεσο. Κε ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θαιώδην γηα γείσζε πνπ ζα μεθηλά από ηε γελλήηξηα ζα ζπλδέεηαη κε ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ίδην θαιώδην ζα ζπλερίζεη ζην ηξνθνδνηηθό, ην δηαλνκέα DC θαη από εθεί ζηνπο πνκπνδέθηεο. «Βάιηε κπξνζηά» ηε γελλήηξηα θαη αλνίμηε κε ηε ζεηξά ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ην ηξνθνδνηηθό. Βεβαησζείηε όηη όια εξγάδνληαη θαλνληθά θαη ζην δηαλνκέα dc έρεηε 13.8 Volt. Θιείζηε ην ηξνθνδνηηθό, ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ηε γελλήηξηα θαη ζπλδέζηε ηνλ πνκπνδέθηε κε έλα δηθό ηνπ θαιώδην ζηε γείσζε. Αλνίμηε ηε γελλήηξηα-ζηαζεξνπνηεηή-ηξνθνδνηηθό θαη ηνλ πνκπνδέθηε θαη αθνύζηε πξνζεθηηθά αλ πεξλά επαγσγηθά κέζσ ηεο γείσζεο ζόξπβνο από ηε γελλήηξηα. Αλ όρη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλδέζηε ηνπο άιινπο πνκπνδέθηεο θαη δνθηκάζηε γηα ζόξπβν. Αλ όια πάλε θαιά, ζπλδέζηε ηνπο πνκπνδέθηεο ζηηο θεξαίεο ηνπο. Αλ έρνπλ ζόξπβν απνζπλδέζηε κηα-κηα γείσζε γηα λα δείηε πνηα έρεη πξόβιεκα θαη κελ ηε μαλαζπλδέζεηε. Ινγηθά αλ νη ζπλδέζεηο ζαο είλαη θαιέο όια ζα είλαη γεησκέλα θαη αζθαιή, δηαθνξεηηθά απνζπλδέζηε όπνηα γείσζε πξνθαιεί πξόβιεκα ή θαη όιεο, αλ δηαπηζηώζεηε όηη ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ρσξίο γείσζε, αιιά δώζηε κεγάιε πξνζνρή! ηα αγείσηα είλαη αγείσηα.

8 Αλ ν ζηαζκόο ζαο δελ είλαη QRP θαη δνπιεύεηε κε Watt ή θαη πεξηζζόηεξα(;) ηόηε πξνηηκήζηε λα ηξνθνδνηείηε θάζε πνκπνδέθηε κε μερσξηζηό ηξνθνδνηηθό όπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Γηα ηε γείσζε ηζρύεη όηη θαη πξνεγνπκέλσο, ε παξαπάλσ δηάηαμε έρεη ην εμήο πιενλέθηεκα, ηα ίδηα ηα ηξνθνδνηηθά ιεηηνπξγνύλ ζαλ απνκνλσηέο έηζη ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή ξαδηνζπρλόηεηαο από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Βέβαηα έρνπκε ην κεηνλέθηεκα ηνπ θόζηνπο ησλ ηξνθνδνηηθώλ, αιιά ζηε δσή δελ κπνξεί λα ηα έρνπκε όια! Ξξνζνρή Ξξνζνρή Νη γελλήηξηεο είλαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο, άιιεο από απηέο είλαη δίρξνλεο θαη άιιεο ηεηξάρξνλεο, θαη νη δύν έρνπλ έλα κεηνλέθηεκα: ΕΔΠΡΑΗΛΝΛΡΑΗ! Αθξηβώο όπσο δεζηαίλεηαη ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο, έηζη δεζηαίλεηαη θαη ε κεραλή ηεο γελλήηξηάο ζαο. Φξνληίζηε ε γελλήηξηα λα βξίζθεηαη ζε κέξνο αεξηδόκελν, «παληαρόζελ» ειεύζεξν, θαη ζθηεξό. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο γελλήηξηαο απμάλεηαη ζεακαηηθά πνιύ γξήγνξα θαη απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν όζν πεξηζζόηεξν ξεύκα «ηξαβάκε». Φξνληίζηε ηνπιάρηζηνλ ε γελλήηξηά ζαο λα βξίζθεηαη ππό ζθηάλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κε ηελ θηππνύλ ΑΚΔΠΑ νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ. Φξνληίζηε ηα κπνπδί λα είλαη θαηλνύξγηα ή παιηά θαζαξηζκέλα, θξνληίζηε ηδηαίηεξα ην κίγκα «ιάδη θαύζηκν» λα είλαη ζσζηό γηαηί ε γελλήηξηα ζα δνπιεύεη πνιιέο ώξεο θαη έρεη άκεζε αλάγθε από θαιή ιίπαλζε. Νη θεξαίεο ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ καο. Αθνύ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη ζπλδέζεη ηνλ ή ηνπο πνκπνδέθηεο καο, είκαζηε έηνηκνη λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ή ηηο θεξαίεο καο. Έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο εθνδηάδεηαη κε θεξαίεο ειαθξηέο, κηθξώλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλαξκνινγνύληαη θαη απνζπλαξκνινγνύληαη γξήγνξα θαη κπνξνύλ λα

9 ζηεξεσζνύλ ζε ζσιήλεο αινπκηλίνπ ή άιιεο πξόζθνξεο δηαηάμεηο αλάξηεζεο θεξαηώλ. Ππλήζσο νη ππαίζξηνη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνύλ θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο κε θαηαθόξπθε πόισζε γηα ηα εληόο Διιάδνο FM QSO, θαη νξηδόληηα πόισζε γηα ηα εθηόο Διιάδνο DX QSO. Πηηο επόκελεο ζειίδεο κπνξείηε λα δείηε ζρέδηα απιώλ θεξαηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε απιά πιηθά θαη έρνπλ πνιύ θαιή απόδνζε. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 3 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Απηή ε ηξηώλ ζηνηρείσλ θεξαία YAGI-UDA θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ραιθόζπξκα! Ξξνθαλώο απηή ε θεξαία είλαη θεξαία ηνπ «Παββαηνθύξηαθνπ» θαη νπζηαζηηθά ζθνπό έρεη λα δώζεη ζηνλ ξαδηνεξαζηηέρλε ηε δπλαηόηεηα λα δηαγσληζηεί κε κηα εύθνιε ζηελ θαηαζθεπή θαη πάκθζελε θεξαία. Θεξαία Yagi Uda 3 ζηνηρείσλ γηα ηα 2m 70cm Νη θεξαίεο Yagi Uda ή απιά Beam όπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, είλαη νη θεξαίεο κε ηηο νπνίεο νη Dx-ers ησλ V/UHF βαζίδνληαη γηα λα ζηείινπλ ην ζήκα ηνπο όζν καθξύηεξα κπνξνύλ αιιά θαη λα ιάβνπλ ζήκαηα, πνπ κε θαηαθόξπθεο θεξαίεο νύηε θαλ ζα κπνξνύζαλ λα αληρλεύζνπλ! Κηα θεξαία beam ινηπόλ εύθνια κπνξεί λα θηηαρηεί κε ιίγα θνκκάηηα μύινπ θαη κεξηθά κέηξα ρνλδξό ραιθόζπξκα 2,5-3 ρηιηνζηώλ, θαη ζα καο ραξίζεη πνιιέο ώξεο απίζαλεο δηαζθέδαζεο! Ζ πνιηθόηεηα ηεο θεξαίαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ έληαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζηέιλεη / ιακβάλεη. Αλ νη θεξαίεο απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην AEGEAN Cνntest ρξεζηκνπνηείζηε θαηαθόξπθε πόισζε κηα θαη νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί κέζα ζηελ Διιάδα ζα εθπέκπνπλ κε θαηαθόξπθε πόισζε. Αλ έρεηε βιέςεηο γηα DX κε ζηαζκνύο εθηόο Διιάδνο! ρξεζηκνπνηείζηε νξηδόληηα πόισζε. Ξάλησο νη πεξηζζόηεξνη SV/SW ζηαζκνί πνπ ζα εθπέκπνπλ από ην QTH, ρξεζηκνπνηνύλ θάζεηεο θεξαίεο. Θάζεηεο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη θνξεηνί ζηαζκνί θαη νη mobile. Θαηαζθεπή Ζ θεξαία θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό ζύξκα 2,5 3 mm. Ρν boom, ην κεγάιν μύιν δειαδή πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο θεξαίαο έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1m 70cm = 30 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ αλαθιαζηήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1.14m 70cm= 38 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ δηπόινπ ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 99 cm 70cm = 33 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ θαηεπζπληήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 94 cm 70cm = 32 cm Ρώξα θόςηε ην κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό θαιώδην ζηα εμήο κήθε: Αλαθιαζηήξαο 2m = 1.13m Αλαθιαζηήξαο 70cm= 37.93cm Γίπνιν 2m = cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ.

10 Γίπνιν 70cm= 16.37cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ. Θαηεπζπληήξαο 2m = cm Θαηεπζπληήξαο 70cm = 31cm Βηδώζηε ηνλ αλαθιαζηήξα ζηε κηα άθξε ηνπ boom θαη ζε απόζηαζε 43.44cm βηδώζηε ην δίπνιν. Ξξνζνρή! Ρα cm είλαη ε απόζηαζε από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ αλαθιαζηήξα έσο ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ. Από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ κεηξάηε πάιη cm θαη βηδώλεηε ηνλ θαηεπζπληήξα. Γηα ηα 70cm ε απόζηαζε αλαθιαζηήξα δηπόινπ είλαη 14.48cm, θαη δηπόινπ θαηεπζπληήξα πάιη 14.48cm. Ζ θεξαία όπσο θαίλεηαη από ην πιάη. Πηάζηκα H θεξαία όπσο θαίλεηαη από επάλσ.

11 Αλ ηελ θαηαζθεπάζεηε κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζαο πξνηείλσ, ε θεξαία έρεη ζηάζηκα γύξσ ζην 1.5. Κε απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δηπόινπ ηα ζηάζηκα έξρνληαη αθόκε θαη ζην 1:1. Πηήξημε Ζ θεξαία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε νπνηνλδήπνηε μύιηλν ή πιαζηηθό ηζηό. Αλ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κεηαιιηθό ηζηό ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί 1m μύιηλνπ ηζηνύ ή πιαζηηθνύ κεηαμύ ηεο θεξαίαο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 7 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Αλ δελ θνβάζηε λα μνδέςεηε ιίγα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά 2 κέηξσλ μύινπ, θαη έρεηε ιίγν πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν, θαη θάπνηεο ζηνηρεηώδεηο δεμηόηεηεο κπνξείηε λα θηηάμεηε κηα από ηηο πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλεο θεξαίεο Beam γηα ηελ πεξηνρή ησλ 2m. Ρελ θεξαία απηή ηελ έρσ θαηαζθεπάζεη πνιιέο θνξέο κε 100% επηηπρία, ζπληνλίδεη κε ζηάζηκα 1:1, θαη ε απόδνζή ηεο είλαη εθπιεθηηθή. Ρελ έρσ βξεη πξηλ από ρξόληα ζην site ηνπ ζπλαδέιθνπ EI9GQ: Ζ 7 ζηνηρείσλ θεξαία έηνηκε, ζε δξάζε. Όπσο βιέπεηε ην boom είλαη μύιηλν, θαη ηα ζηνηρεία από αινπκηλνζσιήλα. Κε απηά ηα θηελά πιηθά θηηάρλεηε κηα θεξαία κε απνιαβή πεξίπνπ 11 dbi, θαη 23dB ιόγν εκπξόο πξνο πίζσ, θαζόινπ άζρεκα ε; Ρν κεγάιν «αηνύ» απηήο ηεο θεξαίαο είλαη ην όηη ην νδεγό ζηνηρείν δελ είλαη έλα δίπνιν, αιιά κηα θεξαία <J> ε νπνία ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ επάλσ ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Κεηαθηλώληαο ιίγν επάλσ, ιίγν θάησ ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο ζην νδεγό ζηνηρείν θέξλνπκε ηα ζηάζηκα ζην 1:1, ε απιόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γείηε ηα ζρέδηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θεξαίαο.

12 Ρν αλαιπηηθό ζρέδην ηεο θεξαίαο. Ξξνζέμηε πσο ζα δηαβάζεηε ην ζρέδην: 1. Όια ηα ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκηλνζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 6 mm ρηιηνζηώλ. 2. Ρν νιηθό κήθνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη γξακκέλν ζηα αξηζηεξά ηνπ. Δθηόο από ηνλ αλαθιαζηήξα πνπ έρεη νιηθό κήθνο 1.028m ησλ ππνινίπσλ ην κήθνο είλαη ζε εθαηνζηά cm. 3. Ξξνζέμηε πξνζέμηε πξνζέμηε, ζηα δεμηά θάζε ζηνηρείνπ γξάθεηαη ε απόζηαζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ από ηνλ αλαθιαζηήξα. Γειαδή ην νδεγό ζηνηρείν ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 24.8 cm, ν πξώηνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 56.5 cm, ν δεύηεξνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 94.5 cm θιπ. Ζ βάζε κέηξεζεο είλαη ν αλαθιαζηήξαο θαη όρη ε αξρή ηνπ Boom. Πηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ην νδεγό ζηνηρείν ηεο θεξαίαο, πξνζέμηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε εθαηνζηά cm, θαη πξνζέμηε ηδηαηηέξα ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδέεηαη ε γξακκή κεηαθνξάο.

13 Γηαζηάζεηο θαη ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ζ ςίρα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζπλδέεηαη ζην κηθξό ηκήκα ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ, θαη ην κπιεληάδ ζην κεγάιν. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θελό δηάζηεκα κεηαμύ κηθξνύ θαη κεγάινπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 3.5 cm, από εμσηεξηθή επηθάλεηα ζε εμσηεξηθή επηθάλεηα. Ρα ζηάζηκα ηα ξπζκίδεηε κεηαθηλώληαο ιίγν ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο επάλσ ζην νδεγό ζηνηρείν. Ιεπηνκέξεηα ζηεξεώκαηνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ ζην boom. Ν απινύζηεξνο ηξόπνο γηα λα ζηεξεώζεηε ην νδεγό, άιια θαη όια ηα άιια ζηνηρεία ηεο θεξαίαο, ηξεηο μπιόβηδεο κε κεγάιν «θεθάιη» θαη κεδεληθό θόζηνο.

14 Ζ ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ρν νδεγό ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηε γξακκή κεηαθνξάο κεραληθά κε βίδεο θαη θαιό ζθίμηκν, απιόο ηξόπνο θαη γξήγνξνο, κε μερλάηε όηη θαηαζθεπάδεηαη κηα πξόρεηξε θηελή θεξαία γηα ην AEGEAN Contest ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ. Αλ ζέιεηε λα ηελ θαηαζθεπάζεηε γηα κόληκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία από ην QTH, ηόηε ηα ζηνηρεία ζα ηα ζηεξεώζεηε επάλσ ζε βάζεηο ώζηε λα κελ ηα «πάξεη ν άλεκνο», ην boom ζα πξέπεη λα ην βεξληθώζεηε ή λα ην βάςεηε γηα λα κε ζαπίζεη, θαη ε ζύλδεζε νδεγνύ ζηνηρείνπ γξακκήο κεηαθνξάο ζα γίλεη κέζα ζε πιαζηηθό ζηεγαλό θνπηί. Ζ θεξαία έηνηκε θαη ζε ιεηηνπξγία portable!

15 Πε θάζε πεξίπησζε έρνπκε κηα δηάηαμε πνπ αθηηλνβνιεί πάλσ από ηα θεθάιηα καο θαη πάλσ από ηνπο πνκπνδέθηεο καο. Παο δηαβεβαηώ όηη κε ηηο λόκηκεο ηζρείο θαη ην δηαθνπηόκελν ηξόπν εθπνκπήο ησλ ζηαζκώλ καο (εθπνκπή-ιήςε-εθπνκπή-ιήςε) δελ θηλδπλεύεη ε πγεία καο. Απηό ην γξάθσ γηαηί ζπλάδειθνο Οαδηνεξαζηηέρλεο δελ ήζειε λα ιάβεη κέξνο (θαη δελ είκαη βέβαηνο όηη ζα ιάβεη κέξνο ηειηθά) ζην Aegean Contest, θνβνύκελνο ηελ αθηηλνβνιία από ηελ ππαίζξηα θεξαία ηνπ!! Γηα λα επαλέιζσ ινηπόλ, ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία «ινύδεη» ηα θαιώδηα θαη ηνπο πνκπνδέθηεο καο, απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα αλαπηύζζνληαη επαγσγηθά ξεύκαηα παληνύ, από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο κέρξη ην κηθξόθσλν πνπ θξαηάκε ζηα ρέξηα καο. πό θαλνληθέο ζπλζήθεο απηέο νη επαγσγέο δελ πξνθαινύλ δπζιεηηνπξγία ζηνπο πνκπνδέθηεο καο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όκσο ην RF-θηαζκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ε «άκπλα» πνπ έρνπλ νη πνκπνδέθηεο καο δελ αξθεί γηα λα ηελ απσζήζεη. Γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα από ηελ RF θξνληίδνπκε: Ζ απόζηαζε πνκπνδέθηε θεξαίαο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Ρα ζηάζηκα ζηελ θεξαία καο λα είλαη ρακειά, θάησ από 1:1.5 Ρν κπιεληάδ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο λα είλαη ΘΑΙΑ θνιιεκέλν επάλσ ζηνπο connector-εο ώζηε λα κελ αθηηλνβνιεί RF, αιιά αθόκε ρεηξόηεξα λα κε θέξεη ηελ RF ζην θάιπκκα ηνπ πνκπνδέθηε. Ζ γξακκή κεηαθνξάο λα αθνπκπά ζην έδαθνο από ηνλ πνκπνδέθηε έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε θεξαία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δέζεηε κε δεκαηηθά επάλσ ζην ζσιήλα πνπ βξίζθεηαη ζηεξεσκέλε ε θεξαία. Κελ αθήλεηε ηηο θαζόδνπο λα θξέκνληαη από ηηο θεξαίεο έσο ηνλ πνκπνδέθηε, δεκηνπξγνύλ RF-ηάζκαηα πνπ δελ θαληάδεζηε. Γεηώζηε ηα «πάληα» κεηαμύ ηνπο ώζηε λα έρνπλ έλα δπλακηθό θνληά ζην κεδέλ θαη αλ κπνξείηε γεηώζηε ην όιν ζύζηεκα ζηε θπζηθή γε. Ν Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζε ππαίζξην ζηαζκό. NetBook κηα πνιύ θαιή θαη δνθηκαζκέλε πξόηαζε γηα ππαίζξηα PC ζην AEGEAN Contest. Όπσο όια ηα ζνβαξά Contest έρνπλ θάπνην ινγηζκηθό πνπ ηα ππνζηεξίδεη, έηζη θαη ην AEGEAN Contest έρεη ην δηθό ηνπ ινγηζκηθό, ην νπνίν είλαη δεκηνπξγία ηνπ ζπλαδέιθνπ OK1DIX. Θα ην «θαηεβάζεηε» από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest ζηελ δηεύζπλζε:

16 Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή, πιεθηξνινγείηε ηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε, θαη ακέζσο ζα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε επόκελε ζειίδα: Ζ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest, απιή θαη απαξαίηεηε!!! Θαηεβάζηε θαη εγθαηαζηήζηε ην ζην Laptop ή ζην NetBook ζαο, γηα όζνπο αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα, ζε άιιν άξζξν ζαο πεξηγξάθσ ηε βήκα βήκα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν ινγηζκηθό ηνπ AEGEAN Contest! Αθνύ ην δνθηκάζεηε θάληε θακηά 10ξηά δνθηκαζηηθέο θαηαρσξήζεηο γηα λα δείηε πσο εξγάδεηαη, κελ ηα αθήλεηε όια ηελ ηειεπηαία ζηηγκή!

17 Ρν QTH LOCATOR Όπσο ζπκβαίλεη ζε όινπο ηνπο δηαγσληζκνύο ζηα VHF, εθηόο από ηελ αλαθνξά ζήκαηνο Signal report, «δίλνπκε» θαη ην QTH ηνπνζεζία από ηελ νπνία εθπέκπνπκε. Γηα ιόγνπο ζπληνκίαο δε δίλνπκε ηελ νλνκαζία ηεο, νύηε θπζηθά ηελ θάλνπκε spelling γξάκκα γξάκκα, αιιά δίλνπκε ην ιεθηηθό ηζνδύλακν ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην ζηαζκό καο πρ KM17HX. SV8CYV Βαζίιεο. Βαζύο γλώζηεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζεκάησλ θαη ςπρή ηνπ AEGEAN Contest. Όινη όζνη ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα, κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ έλα κλεκεηώδεο άξζξν ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ Βαζίιε Ρδαλέιιε SV8CYV, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν όια όζα πξέπεη λα μέξεη θάζε ξαδηνεξαζηηέρλεο γηα ην ζύζηεκα QTH LOCATOR ηεο IARU. Θα ην βξείηε ζην ηεύρνο 90 ηνπ 5-9report.gr ζειίδα 7. Γηαβάζηε ην κε πνιύ πξνζνρή θαη ζα δείηε πόζν απιό θαη έμππλν ζύζηεκα αληηθαηάζηαζεο ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ρξεζηκνπνηνύλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο. Ρώξα, πώο ζα βξείηε ην δηθό ζαο QTH LOCATOR; ε απάληεζε είλαη απιή: INTERNET, λαη γηα κηα αθόκε θνξά ην INTERNATIONAL NETWORK ζα καο δώζεη ηε ιύζε κε κηα εμαηξεηηθή εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην Google από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλαδέιθνπ F6FVY. qthlocator/ Ζ εηθόλα ππνδνρήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ On Line QTH LOCATOR.

18 Ππλνπηηθά: 1. Σξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα θέξεηε ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηεο νζόλεο. 2. Κεγεζύλεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο. 3. Ξαηήζηε αξηζηεξό «θιηθ» ζην πνληίθη ζην ζεκείν πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο, θαη ζα εκθαληζηεί ην QTH LOCATOR καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνύλ. Γείηε ζηελ επόκελε εηθόλα ην πιάησκα ηνπ ιόθνπ ηνπ Ιπθαβεηηνύ θαη ην QTH Locator καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ. Ρν παζίγλσζην «πιάησκα» ζην ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ην QTH Locator πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. Ρν γλσζηό «πιάησκα» ηνπ κεηηνύ, όπνπ ζπλήζσο «ζηξαηνπεδεύνπλ» Οαδηνεξαζηηέρλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Contest. Πηελ επόκελε ζειίδα ππάξρεη έλαο ράξηεο ηεο Διιάδαο κε ηα QTH Locator, ηνλ νπνίν κπνξείηε λα ηππώζεηε θαη λα ηνλ έρεηε καδί ζαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Contest, ώζηε λα κπνξείηε κε κηα καηηά λα θαηαιάβεηε πνπ πεξίπνπ βξίζθεηαη ν αληαπνθξηηήο ζαο.

19 Ρα QTH Locator πνπ είλαη ρσξηζκέλε ε Διιάδα. Ρειεηώλνληαο. Ρν AEGEAN CONTEST είλαη κηα γηνξηή ηνπ Διιεληθνύ Οαδηνεξαζηηερληζκνύ, είλαη έλα Παββαηνθύξηαθν γεκάην δηαζθέδαζε, εθπιήμεηο, αιιά θαη έλα πεδίν γηα λα δνθηκάζεη ν ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνλ εμνπιηζκό ηνπ, θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Ξξνζπαζήζηε λα δνπιέςεηε ζηε ινγηθή ηεο δηαζθέδαζεο, ρσξίο αγσλία ή ην άγρνο γηα κηα πηζαλή δηάθξηζε. Πεκαζία δελ έρεη ε «πξσηηά» αιιά ε ζπκκεηνρή, ε εκπεηξία, ε δνθηκή, ε δηαζθέδαζε. Κηιάηε κε νπνηνλδήπνηε ζηαζκό αθνύηε, ή κε νπνηνλδήπνηε ζαο θαιεί. Κε μερλάηε όηη δίλεηε κεγάιε ραξά ζηνλ αληαπνθξηηή ζαο θαη ζπγρξόλσο ζπγθεληξώλεηε πνιύηηκνπο «πόληνπο» πνπ ζα ζαο αλεβάζνπλ ςειόηεξα ζηε γεληθή θαηάηαμε. Κε μεράζηε λα ζηείιεηε ην Log Book ζηνλ Manager ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζπλάδειθν Ιεσλίδα ζην SV2DCD ζην δελ έρεη ζεκαζία πόζεο «επαθέο» έρεηε γξάςεη ζην Log-book, έζησ θαη κία είλαη αξθεηή γηα λα λνηώζεηε όηη ιάβαηε κέξνο ζην Contest θαη λα ιάβεηε ην ελζύκεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο. Δύρνκαη ζε όινπο λα είζηε θαιά, λα ραίξεζηε ηηο νηθνγέλεηεο ζαο, ην ρόκπη καο, θαιέο δνπιεηέο, θαη θαιέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην AEGEAN CONTEST. Ξνιιά 73 de SV1NK Κάθεο

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα