ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST."

Transcript

1 ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ππαίζξησλ ζηαζκώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest. Βέβαηα δηεπθξηλίδνπκε γηα αθόκε κία θνξά όηη ην Aegean VHF Contest ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ Field Day contest, πνύ ζεκαίλεη όηη σξαηόηαηα κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηό θαη από ηελ άλεζε ηνπ shack ζαο. Όκσο κηάο θαη νη πνιύ πςειέο κπάληεο επλννύληαη από ηελ γεηηλίαζε ηνπ ζηαζκνύ κε κεγάινπο όγθνπο ζαιαζζηλνύ λεξνύ, αιιά θαί ην δπλαηόλ κεγάιν πςόκεηξν, έηζη δίλνπκε κία έκθαζε ζηνύο ππαίζξηνπο ζηαζκνύο. Αξρηθά αο μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο. παίζξηνο ζηαζκόο ζεσξείηαη θάζε ζηαζκόο ν νπνίνο: 1. Γελ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ελόο ζηαζκνύ βάζεσο. 2. Γελ ηξνθνδνηείηαη από ην Δζληθό δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο. 3. Γελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θεξαίεο ζηαζκνύ βάζεσο. 4. Βξίζθεηαη πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνο ζε ππαίζξην ή κε ρώξν ζε ζπλζήθεο θνξεηόηεηαο. Ν εμαηξεηηθόο ζπλάδειθνο, ρεηξηζηήο θαη θαηαζθεπαζηήο Θώζηαο SV1GSU/PORTABLE αιιά ππό ζθηά!!!

2 Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην AEGEAN Contest είλαη ύπαηζξνη ζηαζκνί, θαη επηιέγνπλ ζπλήζσο ςειά ζεκεία όπσο ιόθνπο ή βνπλά. Ππλήζσο επηιέγνπλ ηνπνζεζίεο κε ζθηά θαη όρη πνιύ καθξηά από ην δξόκν. Αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκό αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο παξακνλήο ζηελ ύπαηζξν άιινη επηιέγνπλ λα δνπιέςνπλ ην Contest γηα ιίγεο ώξεο θαη άιινη γηα νιόθιεξν ην Παββαηνθύξηαθν. Νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα κελ δηαλπθηεξεύζνπλ ζηελ ύπαηζξν, ρξεζηκνπνηνύλ ην απηνθίλεην ηνπο γηα θηινμελία θαη πεγή ελέξγεηαο. Γείηε ηελ επόκελε θσηνγξαθία Ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ηνπ Γεκήηξε - SV6IED ζην Locator ΘΚ09KJ. Ξνιύ εύθνια βιέπνπκε ηηο παλέμππλεο επηινγέο ηνπ Γεκήηξε, ηξνθνδνζία από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εθεδξηθή κπαηαξία γηα λα απνθύγεη «δπζάξεζηεο» εθπιήμεηο. Θαηαθόξπθε παλθαηεπζπληηθή θεξαία γηα QSO θνληηλώλ ζρεηηθά απνζηάζεσλ, θαη νξηδόληηα θαηεπζπλόκελε γηα DX QSO. Ξαξάδεηγκα πξνο κίκεζε, κπξάβν ζπλάδειθε! θαιύηεξα δε ζα κπνξνύζε λα γίλεη. Ζ επηηπρία ελόο ηέηνηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ εμαξηάηαη από νξηζκέλεο απιέο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξνπκε. Αο ηηο δνύκε ινηπόλ Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από ηε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ κπαηαξία είλαη ε επθνιόηεξε θαη ακεζόηεξε πεγή γηα ηελ ηξνθνδνζία ελόο ππαίζξηνπ ζηαζκνύ. Ζ επθνιόηεξε ιύζε είλαη λα ζπλδέζνπκε ηνλ πνκπνδέθηε καο ΑΞ ΔΘΔΗΑΠ ζηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ππλήζσο έλα απηνθίλεην έρεη κηα κπαηαξία κε ρσξεηηθόηεηα 50 ΑΖ. Απηή ε κπαηαξία είλαη ηθαλή λα καο ηξνθνδνηήζεη κε άλεζε έλαλ πνκπνδέθηε αθόκε θαη 100 Watt SSB ή 50 Watt FM ρσξίο πξόβιεκα. Όηαλ πέζεη ε ηάζε ηεο γύξσ ζηα 10.5 Volt βάιηε κπξνζηά ηε κεραλή θαη αθήζηε λα θνξηίζεη γηα κηα ώξα ζηηο 1100 ζηξνθέο πεξίπνπ.

3 Απεπζείαο ζύλδεζε κε ηε κπαηαξία θαη γείσζε ζην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Ξξνζνρή! Πε νξηζκέλα απηνθίλεηα ν «εγθέθαινο» παζαίλεη βιάβε από ηελ RF όηαλ ε θεξαία είλαη θνληά ζην αλνηρηό θαπό ή ππάξρνπλ αξθεηά ζηάζηκα θαη ε κεραλή είλαη ζε ιεηηνπξγία. Ρξνθνδνζία ηνπ ζηαζκνύ απεπζείαο από κπαηαξίεο εθηόο απηνθηλήηνπ. Πε απηήλ ηε δηάηαμε ΓΔΛ απαηηείηαη λα γεησζεί ν πνκπνδέθηεο ζην ακάμσκα. Πηηο δηθέο κνπ εμνξκήζεηο, πξηλ γίλσ επηπρήο θάηνρνο κηα γελλήηξηαο κε βελδίλε, ρξεζηκνπνηνύζα δύν 12V/50 AH παξάιιειεο εθηόο απηνθηλήηνπ θπζηθά. Ρηο «θόξησλα» από ην ζπίηη θαη γηα 4 πεξίπνπ ώξεο ηνπο ηξαβνύζα 8-20 Ampere ζε SSB θαη δελ «γνλάηηδαλ» κε ηίπνηε! Πε θάζε πεξίπησζε κηα κπαηαξία καο είλαη ρξήζηκε ζαλ πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο όηαλ ε ηάζε ηεο δελ είλαη κηθξόηεξε από 10.5 Volt ή 10.8 αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Ρν ζσζηό είλαη νη κπαηαξίεο λα κελ παξαιιειίδνληαη άκεζα κε έλα θαιώδην, αιιά λα παξεκβάιιεηαη κηα δίνδνο ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή θνξηίσλ από ηε κηα κπαηαξία πξνο ηελ άιιε. Ξξαθηηθά αλ θαη νη δύν κπαηαξίεο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε δελ ππάξρεη πξόβιεκα, αλ όκσο κηα από ηηο δύν έρεη θάπνην «πξνβιεκαηάθη» ηόηε ε ρξήζε ησλ δηόδσλ είλαη επηβεβιεκέλε. Γείηε ην ζρήκα

4 Όηαλ ηξνθνδνηνύκε από κηα κπαηαξία έλαλ πνκπνδέθηε ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, όηαλ όκσο ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηήζνπκε δύν ή πεξηζζόηεξνπο πνκπνδέθηεο πρ έλαλ γηα ηνπο 50 ΚΖΕ θαη έλαλ γηα ηνπο 144 ΚΖΕ, ηόηε πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα «δηαξξνήο» ηεο Οαδηνζπρλόηεηαο RF από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα RF Chock. Γελ ππάξρεη «ζπληαγή» γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ θαη ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock, ε ζεξαπεία είλαη «ζπκπσκαηηθή», όπσο ιέλε θαη νη Γηαηξνί όηαλ δελ έρνπλ θάπνηα ήδε δνθηκαζκέλε ζεξαπεία. Πηελ πεξίπησζή καο ηνπνζεηήζηε έλα Chock αθξηβώο ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο από ηνλ πνκπνδέθηε θαη έλα αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ «ρσξίδνπλ» ην θόθθηλν καύξν θαιώδην γηα λα ζπλδεζνύλ κε ηε κπαηαξία. Από ηξεηο «ζπείξεο» θαη επάλσ «δνπιεύνπλ» κηα ραξά! Θαη ιεο ζηελ RF γεηα ραξά!

5 Πε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηή ε κέζνδνο έρεη δώζεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ έρεηε θαη εζείο παξόκνην πξόβιεκα δνθηκάζηε ηελ παξαπάλσ ιύζε θαη πεηξακαηηζηείηε, κε πεξηζζόηεξεο ζπείξεο, άιιν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Chock επάλσ ζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θιπ. Κπνξείηε λα ηξνθνδνηήζεηε δύν πνκπνδέθηεο από ηελ ίδηα κπαηαξία αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θαηάιιεια Chock ώζηε λα κελ έρνπκε «δηαξξνή» RF από ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ε κπαηαξία έρεη έλα θαθό, ε ηάζε ηεο «πέθηεη» όζν «ηξαβάκε» ξεύκα θαη ην αθόκα ρεηξόηεξν είλαη, όηη αθόκε θαη όηαλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε νπδέπνηε θηάλεη ηα 13.8 Volt, αλ θαη ε γελλήηξηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηε θνξηίδεη κε ηάζε πνπ θηάλεη ηα 14.4 Volt. Ξαξαδείγκαηα κεηαηξνπέσλ DC/AC από 12Volt ζε 230 Volt

6 ΖΙΔΘΡΟΝΓΔΛΛΖΡΟΗΑ Αλ ζθνπεύεηε λα ζπκκεηέρεηε γηα πνιιέο ώξεο ζην AEGEAN Contest, ή έρεηε ηελ πξόζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πνκπνδέθηεο «ηθαλήο» ηζρύνο, ή αθόκε ζέιεηε λα παξακείλεηε θαη ηηο 48 ώξεο ζην ύπαηζξν, είλαη βέβαην όηη νη κπαηαξίεο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζαο ζε ειεθηξηθή ηζρύ. Γηα λα γίλεη ζνβαξή δνπιεηά απαηηείηαη κηα αδηάιεηπηε πεγή ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ δελ είλαη άιιε από κηα ειεθηξνγελλήηξηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεσο πρ έλα δίρξνλν κνηέξ 1,5 ίππνπ (ΖΟ), ν νπνίνο πεξηζηξέθεη έλα ζύζηεκα ξόηνξα ζηάηνξα θαη παξάγεη Volt AC, κε ηζρύ αλάινγε κε ηελ ηππνδύλακή ηνπ θαη ηελ αληνρή ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ. Ρππηθή ειεθηξνγελλήηξηα 650 VA, ηδαληθή γηα κηθξέο εμνξκήζεηο ζαλ ηνπ AEGEAN Contest. πάξρνπλ δύν εηδώλ ειεθηξνγελλήηξηεο. Απηέο πνπ παξέρνπλ ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε 230 Volt AC θαη απηέο πνπ ε ηάζε ηνπο «παίδεη» αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ ηξνθνδνηνύλ ζε κηα θιίκαθα ηηκώλ από 190 έσο 250 Volt. Δγώ ρξεζηκνπνηώ κηα γελλήηξηα κε αζηαζεξνπνίεηε ηάζε 220Volt θαη λα ρξεζηκνπνηώ έλα «εμσηεξηθό» ζηαζεξνπνηεηή 230Volt/1KW. πάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αθνύγνληαη ζηνλ «αέξα» αιιά θαη ζε θαη ηδίαλ ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην είδνο ησλ ηξνθνδνηηθώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδέζεη ν Οαδηνεξαζηηέρλεο ζε κηα γελλήηξηα ή ζε έλα AC/DC Converter. Ρν έλα ξεύκα ησλ «εηδηθώλ» ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε παικνηξνθνδνηηθώλ, ελώ ην άιιν ξεύκα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ θιαζζηθώλ γξακκηθώλ ηξνθνδνηηθώλ. Νη δηθέο κνπ νη δνθηκέο αιιά θαη νη δνθηκέο άιισλ ζπλαδέιθσλ, έρνπλ δείμεη όηη θαη ηα δύν είδε ηξνθνδνηηθώλ εξγάδνληαη εμίζνπ θαιά θαη απξνβιεκάηηζηα. Ζ ειεθηξνγελλήηξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαο κεραληζκόο ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη δειαδή κηα κηθξή ΓΔΖ ε νπνία παξάγεη ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΟΔΚΑ ην νπνίν «θηππά» ηνπο απξόζεθηνπο θαη θαηαζηξέθεη κεραλήκαηα. Ππκπεξηθεξζείηε ζηε γελλήηξηα κε ηελ αξκόδνπζα πξνζνρή, ζεσξήζηε όηη είλαη ε πξίδα ηεο ΓΔΖ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Θάζε γελλήηξηα έρεη κηα εηδηθή βίδα ή παμηκάδη γηα λα ηε γεηώζεηε, αλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα γεηώζηε ηε ζην ρώκα. Πην ίδην ζεκείν γεηώζηε όια ηα κεραλήκαηα ηεο εμόξκεζήο ζαο, αιιά γεηώζηε ηα έλα - έλα ηε θνξά θαη κεηά από δνθηκή. Πηα παξαθάησ ζρήκαηα δείηε πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα γελλήηξηα γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ηνλ QRP εμνπιηζκό ζαο.

7 ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ QRP ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Πηελ παξαπάλσ εηθόλα δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη chock ζηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ πνκπνδεθηώλ γηαηί δελ είλαη απαξαίηεηα, παξά κόλν αλ ππάξρεη δηαξξνή RF από ην έλα κεράλεκα ζην άιιν. Δπίζεο δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη ηε γείσζε κεηαμύ όισλ ησλ ζπζθεπώλ γηαηί απηό γίλεηαη κεηά από δνθηκή. Γείσζε ησλ ζπζθεπώλ ζηε βίδα γείσζεο ηεο γελλήηξηαο. Γεηώζηε ΚΔ ΜΔΣΩΟΗΠΡΑ ΘΑΙΩΓΗΑ κηα κηα ηηο ζπζθεπέο ηξνθνδνζίαο ζηε βίδα ηεο γείσζεο ηεο γελλήηξηαο, δειαδή ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ηξνθνδνηηθό θαη ην δηαλνκέα ζπλερνύο ηάζεσο. Κε ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θαιώδην γηα γείσζε πνπ ζα μεθηλά από ηε γελλήηξηα ζα ζπλδέεηαη κε ην ζηαζεξνπνηεηή, ην ίδην θαιώδην ζα ζπλερίζεη ζην ηξνθνδνηηθό, ην δηαλνκέα DC θαη από εθεί ζηνπο πνκπνδέθηεο. «Βάιηε κπξνζηά» ηε γελλήηξηα θαη αλνίμηε κε ηε ζεηξά ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ην ηξνθνδνηηθό. Βεβαησζείηε όηη όια εξγάδνληαη θαλνληθά θαη ζην δηαλνκέα dc έρεηε 13.8 Volt. Θιείζηε ην ηξνθνδνηηθό, ην ζηαζεξνπνηεηή θαη ηε γελλήηξηα θαη ζπλδέζηε ηνλ πνκπνδέθηε κε έλα δηθό ηνπ θαιώδην ζηε γείσζε. Αλνίμηε ηε γελλήηξηα-ζηαζεξνπνηεηή-ηξνθνδνηηθό θαη ηνλ πνκπνδέθηε θαη αθνύζηε πξνζεθηηθά αλ πεξλά επαγσγηθά κέζσ ηεο γείσζεο ζόξπβνο από ηε γελλήηξηα. Αλ όρη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλδέζηε ηνπο άιινπο πνκπνδέθηεο θαη δνθηκάζηε γηα ζόξπβν. Αλ όια πάλε θαιά, ζπλδέζηε ηνπο πνκπνδέθηεο ζηηο θεξαίεο ηνπο. Αλ έρνπλ ζόξπβν απνζπλδέζηε κηα-κηα γείσζε γηα λα δείηε πνηα έρεη πξόβιεκα θαη κελ ηε μαλαζπλδέζεηε. Ινγηθά αλ νη ζπλδέζεηο ζαο είλαη θαιέο όια ζα είλαη γεησκέλα θαη αζθαιή, δηαθνξεηηθά απνζπλδέζηε όπνηα γείσζε πξνθαιεί πξόβιεκα ή θαη όιεο, αλ δηαπηζηώζεηε όηη ν ππαίζξηνο ζηαζκόο ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ρσξίο γείσζε, αιιά δώζηε κεγάιε πξνζνρή! ηα αγείσηα είλαη αγείσηα.

8 Αλ ν ζηαζκόο ζαο δελ είλαη QRP θαη δνπιεύεηε κε Watt ή θαη πεξηζζόηεξα(;) ηόηε πξνηηκήζηε λα ηξνθνδνηείηε θάζε πνκπνδέθηε κε μερσξηζηό ηξνθνδνηηθό όπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΘΚΝ ΓΗΑ ΡΝ AEGEAN CONTEST Γηα ηε γείσζε ηζρύεη όηη θαη πξνεγνπκέλσο, ε παξαπάλσ δηάηαμε έρεη ην εμήο πιενλέθηεκα, ηα ίδηα ηα ηξνθνδνηηθά ιεηηνπξγνύλ ζαλ απνκνλσηέο έηζη ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή ξαδηνζπρλόηεηαο από ηνλ έλαλ πνκπνδέθηε ζηνλ άιιν. Βέβαηα έρνπκε ην κεηνλέθηεκα ηνπ θόζηνπο ησλ ηξνθνδνηηθώλ, αιιά ζηε δσή δελ κπνξεί λα ηα έρνπκε όια! Ξξνζνρή Ξξνζνρή Νη γελλήηξηεο είλαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεσο, άιιεο από απηέο είλαη δίρξνλεο θαη άιιεο ηεηξάρξνλεο, θαη νη δύν έρνπλ έλα κεηνλέθηεκα: ΕΔΠΡΑΗΛΝΛΡΑΗ! Αθξηβώο όπσο δεζηαίλεηαη ε κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο, έηζη δεζηαίλεηαη θαη ε κεραλή ηεο γελλήηξηάο ζαο. Φξνληίζηε ε γελλήηξηα λα βξίζθεηαη ζε κέξνο αεξηδόκελν, «παληαρόζελ» ειεύζεξν, θαη ζθηεξό. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο γελλήηξηαο απμάλεηαη ζεακαηηθά πνιύ γξήγνξα θαη απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν όζν πεξηζζόηεξν ξεύκα «ηξαβάκε». Φξνληίζηε ηνπιάρηζηνλ ε γελλήηξηά ζαο λα βξίζθεηαη ππό ζθηάλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κε ηελ θηππνύλ ΑΚΔΠΑ νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ. Φξνληίζηε ηα κπνπδί λα είλαη θαηλνύξγηα ή παιηά θαζαξηζκέλα, θξνληίζηε ηδηαίηεξα ην κίγκα «ιάδη θαύζηκν» λα είλαη ζσζηό γηαηί ε γελλήηξηα ζα δνπιεύεη πνιιέο ώξεο θαη έρεη άκεζε αλάγθε από θαιή ιίπαλζε. Νη θεξαίεο ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνύ καο. Αθνύ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη ζπλδέζεη ηνλ ή ηνπο πνκπνδέθηεο καο, είκαζηε έηνηκνη λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ή ηηο θεξαίεο καο. Έλαο ππαίζξηνο ζηαζκόο εθνδηάδεηαη κε θεξαίεο ειαθξηέο, κηθξώλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλαξκνινγνύληαη θαη απνζπλαξκνινγνύληαη γξήγνξα θαη κπνξνύλ λα

9 ζηεξεσζνύλ ζε ζσιήλεο αινπκηλίνπ ή άιιεο πξόζθνξεο δηαηάμεηο αλάξηεζεο θεξαηώλ. Ππλήζσο νη ππαίζξηνη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνύλ θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο κε θαηαθόξπθε πόισζε γηα ηα εληόο Διιάδνο FM QSO, θαη νξηδόληηα πόισζε γηα ηα εθηόο Διιάδνο DX QSO. Πηηο επόκελεο ζειίδεο κπνξείηε λα δείηε ζρέδηα απιώλ θεξαηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε απιά πιηθά θαη έρνπλ πνιύ θαιή απόδνζε. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 3 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Απηή ε ηξηώλ ζηνηρείσλ θεξαία YAGI-UDA θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ραιθόζπξκα! Ξξνθαλώο απηή ε θεξαία είλαη θεξαία ηνπ «Παββαηνθύξηαθνπ» θαη νπζηαζηηθά ζθνπό έρεη λα δώζεη ζηνλ ξαδηνεξαζηηέρλε ηε δπλαηόηεηα λα δηαγσληζηεί κε κηα εύθνιε ζηελ θαηαζθεπή θαη πάκθζελε θεξαία. Θεξαία Yagi Uda 3 ζηνηρείσλ γηα ηα 2m 70cm Νη θεξαίεο Yagi Uda ή απιά Beam όπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, είλαη νη θεξαίεο κε ηηο νπνίεο νη Dx-ers ησλ V/UHF βαζίδνληαη γηα λα ζηείινπλ ην ζήκα ηνπο όζν καθξύηεξα κπνξνύλ αιιά θαη λα ιάβνπλ ζήκαηα, πνπ κε θαηαθόξπθεο θεξαίεο νύηε θαλ ζα κπνξνύζαλ λα αληρλεύζνπλ! Κηα θεξαία beam ινηπόλ εύθνια κπνξεί λα θηηαρηεί κε ιίγα θνκκάηηα μύινπ θαη κεξηθά κέηξα ρνλδξό ραιθόζπξκα 2,5-3 ρηιηνζηώλ, θαη ζα καο ραξίζεη πνιιέο ώξεο απίζαλεο δηαζθέδαζεο! Ζ πνιηθόηεηα ηεο θεξαίαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ έληαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζηέιλεη / ιακβάλεη. Αλ νη θεξαίεο απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην AEGEAN Cνntest ρξεζηκνπνηείζηε θαηαθόξπθε πόισζε κηα θαη νη πεξηζζόηεξνη ζηαζκνί κέζα ζηελ Διιάδα ζα εθπέκπνπλ κε θαηαθόξπθε πόισζε. Αλ έρεηε βιέςεηο γηα DX κε ζηαζκνύο εθηόο Διιάδνο! ρξεζηκνπνηείζηε νξηδόληηα πόισζε. Ξάλησο νη πεξηζζόηεξνη SV/SW ζηαζκνί πνπ ζα εθπέκπνπλ από ην QTH, ρξεζηκνπνηνύλ θάζεηεο θεξαίεο. Θάζεηεο θεξαίεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη θνξεηνί ζηαζκνί θαη νη mobile. Θαηαζθεπή Ζ θεξαία θαηαζθεπάδεηαη από μύιν θαη ρνλδξό κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό ζύξκα 2,5 3 mm. Ρν boom, ην κεγάιν μύιν δειαδή πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο θεξαίαο έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1m 70cm = 30 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ αλαθιαζηήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 1.14m 70cm= 38 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ δηπόινπ ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 99 cm 70cm = 33 cm Tν «περάθη» πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεώζεηε ην θαιώδην ηνπ θαηεπζπληήξα ζα έρεη κήθνο γηα ηα: 2m = 94 cm 70cm = 32 cm Ρώξα θόςηε ην κνλόθισλν ειεθηξνινγηθό θαιώδην ζηα εμήο κήθε: Αλαθιαζηήξαο 2m = 1.13m Αλαθιαζηήξαο 70cm= 37.93cm Γίπνιν 2m = cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ.

10 Γίπνιν 70cm= 16.37cm θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπόινπ. Θαηεπζπληήξαο 2m = cm Θαηεπζπληήξαο 70cm = 31cm Βηδώζηε ηνλ αλαθιαζηήξα ζηε κηα άθξε ηνπ boom θαη ζε απόζηαζε 43.44cm βηδώζηε ην δίπνιν. Ξξνζνρή! Ρα cm είλαη ε απόζηαζε από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ αλαθιαζηήξα έσο ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ. Από ην ράιθηλν ζύξκα ηνπ δηπόινπ κεηξάηε πάιη cm θαη βηδώλεηε ηνλ θαηεπζπληήξα. Γηα ηα 70cm ε απόζηαζε αλαθιαζηήξα δηπόινπ είλαη 14.48cm, θαη δηπόινπ θαηεπζπληήξα πάιη 14.48cm. Ζ θεξαία όπσο θαίλεηαη από ην πιάη. Πηάζηκα H θεξαία όπσο θαίλεηαη από επάλσ.

11 Αλ ηελ θαηαζθεπάζεηε κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζαο πξνηείλσ, ε θεξαία έρεη ζηάζηκα γύξσ ζην 1.5. Κε απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δηπόινπ ηα ζηάζηκα έξρνληαη αθόκε θαη ζην 1:1. Πηήξημε Ζ θεξαία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε νπνηνλδήπνηε μύιηλν ή πιαζηηθό ηζηό. Αλ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κεηαιιηθό ηζηό ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί 1m μύιηλνπ ηζηνύ ή πιαζηηθνύ κεηαμύ ηεο θεξαίαο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ. ΜΙΗΛΖ ΘΔΟΑΗΑ 7 ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ YAGI - UDA Αλ δελ θνβάζηε λα μνδέςεηε ιίγα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά 2 κέηξσλ μύινπ, θαη έρεηε ιίγν πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν, θαη θάπνηεο ζηνηρεηώδεηο δεμηόηεηεο κπνξείηε λα θηηάμεηε κηα από ηηο πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλεο θεξαίεο Beam γηα ηελ πεξηνρή ησλ 2m. Ρελ θεξαία απηή ηελ έρσ θαηαζθεπάζεη πνιιέο θνξέο κε 100% επηηπρία, ζπληνλίδεη κε ζηάζηκα 1:1, θαη ε απόδνζή ηεο είλαη εθπιεθηηθή. Ρελ έρσ βξεη πξηλ από ρξόληα ζην site ηνπ ζπλαδέιθνπ EI9GQ: Ζ 7 ζηνηρείσλ θεξαία έηνηκε, ζε δξάζε. Όπσο βιέπεηε ην boom είλαη μύιηλν, θαη ηα ζηνηρεία από αινπκηλνζσιήλα. Κε απηά ηα θηελά πιηθά θηηάρλεηε κηα θεξαία κε απνιαβή πεξίπνπ 11 dbi, θαη 23dB ιόγν εκπξόο πξνο πίζσ, θαζόινπ άζρεκα ε; Ρν κεγάιν «αηνύ» απηήο ηεο θεξαίαο είλαη ην όηη ην νδεγό ζηνηρείν δελ είλαη έλα δίπνιν, αιιά κηα θεξαία <J> ε νπνία ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ επάλσ ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Κεηαθηλώληαο ιίγν επάλσ, ιίγν θάησ ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο ζην νδεγό ζηνηρείν θέξλνπκε ηα ζηάζηκα ζην 1:1, ε απιόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γείηε ηα ζρέδηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θεξαίαο.

12 Ρν αλαιπηηθό ζρέδην ηεο θεξαίαο. Ξξνζέμηε πσο ζα δηαβάζεηε ην ζρέδην: 1. Όια ηα ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκηλνζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 6 mm ρηιηνζηώλ. 2. Ρν νιηθό κήθνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη γξακκέλν ζηα αξηζηεξά ηνπ. Δθηόο από ηνλ αλαθιαζηήξα πνπ έρεη νιηθό κήθνο 1.028m ησλ ππνινίπσλ ην κήθνο είλαη ζε εθαηνζηά cm. 3. Ξξνζέμηε πξνζέμηε πξνζέμηε, ζηα δεμηά θάζε ζηνηρείνπ γξάθεηαη ε απόζηαζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ από ηνλ αλαθιαζηήξα. Γειαδή ην νδεγό ζηνηρείν ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 24.8 cm, ν πξώηνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 56.5 cm, ν δεύηεξνο θαηεπζπληήξαο ζα απέρεη από ηνλ αλαθιαζηήξα 94.5 cm θιπ. Ζ βάζε κέηξεζεο είλαη ν αλαθιαζηήξαο θαη όρη ε αξρή ηνπ Boom. Πηελ επόκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη ην νδεγό ζηνηρείν ηεο θεξαίαο, πξνζέμηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε εθαηνζηά cm, θαη πξνζέμηε ηδηαηηέξα ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδέεηαη ε γξακκή κεηαθνξάο.

13 Γηαζηάζεηο θαη ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ζ ςίρα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζπλδέεηαη ζην κηθξό ηκήκα ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ, θαη ην κπιεληάδ ζην κεγάιν. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θελό δηάζηεκα κεηαμύ κηθξνύ θαη κεγάινπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 3.5 cm, από εμσηεξηθή επηθάλεηα ζε εμσηεξηθή επηθάλεηα. Ρα ζηάζηκα ηα ξπζκίδεηε κεηαθηλώληαο ιίγν ην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο επάλσ ζην νδεγό ζηνηρείν. Ιεπηνκέξεηα ζηεξεώκαηνο ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ ζην boom. Ν απινύζηεξνο ηξόπνο γηα λα ζηεξεώζεηε ην νδεγό, άιια θαη όια ηα άιια ζηνηρεία ηεο θεξαίαο, ηξεηο μπιόβηδεο κε κεγάιν «θεθάιη» θαη κεδεληθό θόζηνο.

14 Ζ ζύλδεζε ηνπ νδεγνύ ζηνηρείνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ρν νδεγό ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηε γξακκή κεηαθνξάο κεραληθά κε βίδεο θαη θαιό ζθίμηκν, απιόο ηξόπνο θαη γξήγνξνο, κε μερλάηε όηη θαηαζθεπάδεηαη κηα πξόρεηξε θηελή θεξαία γηα ην AEGEAN Contest ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ. Αλ ζέιεηε λα ηελ θαηαζθεπάζεηε γηα κόληκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία από ην QTH, ηόηε ηα ζηνηρεία ζα ηα ζηεξεώζεηε επάλσ ζε βάζεηο ώζηε λα κελ ηα «πάξεη ν άλεκνο», ην boom ζα πξέπεη λα ην βεξληθώζεηε ή λα ην βάςεηε γηα λα κε ζαπίζεη, θαη ε ζύλδεζε νδεγνύ ζηνηρείνπ γξακκήο κεηαθνξάο ζα γίλεη κέζα ζε πιαζηηθό ζηεγαλό θνπηί. Ζ θεξαία έηνηκε θαη ζε ιεηηνπξγία portable!

15 Πε θάζε πεξίπησζε έρνπκε κηα δηάηαμε πνπ αθηηλνβνιεί πάλσ από ηα θεθάιηα καο θαη πάλσ από ηνπο πνκπνδέθηεο καο. Παο δηαβεβαηώ όηη κε ηηο λόκηκεο ηζρείο θαη ην δηαθνπηόκελν ηξόπν εθπνκπήο ησλ ζηαζκώλ καο (εθπνκπή-ιήςε-εθπνκπή-ιήςε) δελ θηλδπλεύεη ε πγεία καο. Απηό ην γξάθσ γηαηί ζπλάδειθνο Οαδηνεξαζηηέρλεο δελ ήζειε λα ιάβεη κέξνο (θαη δελ είκαη βέβαηνο όηη ζα ιάβεη κέξνο ηειηθά) ζην Aegean Contest, θνβνύκελνο ηελ αθηηλνβνιία από ηελ ππαίζξηα θεξαία ηνπ!! Γηα λα επαλέιζσ ινηπόλ, ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία «ινύδεη» ηα θαιώδηα θαη ηνπο πνκπνδέθηεο καο, απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα αλαπηύζζνληαη επαγσγηθά ξεύκαηα παληνύ, από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο κέρξη ην κηθξόθσλν πνπ θξαηάκε ζηα ρέξηα καο. πό θαλνληθέο ζπλζήθεο απηέο νη επαγσγέο δελ πξνθαινύλ δπζιεηηνπξγία ζηνπο πνκπνδέθηεο καο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όκσο ην RF-θηαζκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ε «άκπλα» πνπ έρνπλ νη πνκπνδέθηεο καο δελ αξθεί γηα λα ηελ απσζήζεη. Γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα από ηελ RF θξνληίδνπκε: Ζ απόζηαζε πνκπνδέθηε θεξαίαο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Ρα ζηάζηκα ζηελ θεξαία καο λα είλαη ρακειά, θάησ από 1:1.5 Ρν κπιεληάδ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο λα είλαη ΘΑΙΑ θνιιεκέλν επάλσ ζηνπο connector-εο ώζηε λα κελ αθηηλνβνιεί RF, αιιά αθόκε ρεηξόηεξα λα κε θέξεη ηελ RF ζην θάιπκκα ηνπ πνκπνδέθηε. Ζ γξακκή κεηαθνξάο λα αθνπκπά ζην έδαθνο από ηνλ πνκπνδέθηε έσο ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε θεξαία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δέζεηε κε δεκαηηθά επάλσ ζην ζσιήλα πνπ βξίζθεηαη ζηεξεσκέλε ε θεξαία. Κελ αθήλεηε ηηο θαζόδνπο λα θξέκνληαη από ηηο θεξαίεο έσο ηνλ πνκπνδέθηε, δεκηνπξγνύλ RF-ηάζκαηα πνπ δελ θαληάδεζηε. Γεηώζηε ηα «πάληα» κεηαμύ ηνπο ώζηε λα έρνπλ έλα δπλακηθό θνληά ζην κεδέλ θαη αλ κπνξείηε γεηώζηε ην όιν ζύζηεκα ζηε θπζηθή γε. Ν Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζε ππαίζξην ζηαζκό. NetBook κηα πνιύ θαιή θαη δνθηκαζκέλε πξόηαζε γηα ππαίζξηα PC ζην AEGEAN Contest. Όπσο όια ηα ζνβαξά Contest έρνπλ θάπνην ινγηζκηθό πνπ ηα ππνζηεξίδεη, έηζη θαη ην AEGEAN Contest έρεη ην δηθό ηνπ ινγηζκηθό, ην νπνίν είλαη δεκηνπξγία ηνπ ζπλαδέιθνπ OK1DIX. Θα ην «θαηεβάζεηε» από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest ζηελ δηεύζπλζε:

16 Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή, πιεθηξνινγείηε ηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε, θαη ακέζσο ζα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε επόκελε ζειίδα: Ζ ηζηνζειίδα ηνπ AEGEAN VHF Contest, απιή θαη απαξαίηεηε!!! Θαηεβάζηε θαη εγθαηαζηήζηε ην ζην Laptop ή ζην NetBook ζαο, γηα όζνπο αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα, ζε άιιν άξζξν ζαο πεξηγξάθσ ηε βήκα βήκα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν ινγηζκηθό ηνπ AEGEAN Contest! Αθνύ ην δνθηκάζεηε θάληε θακηά 10ξηά δνθηκαζηηθέο θαηαρσξήζεηο γηα λα δείηε πσο εξγάδεηαη, κελ ηα αθήλεηε όια ηελ ηειεπηαία ζηηγκή!

17 Ρν QTH LOCATOR Όπσο ζπκβαίλεη ζε όινπο ηνπο δηαγσληζκνύο ζηα VHF, εθηόο από ηελ αλαθνξά ζήκαηνο Signal report, «δίλνπκε» θαη ην QTH ηνπνζεζία από ηελ νπνία εθπέκπνπκε. Γηα ιόγνπο ζπληνκίαο δε δίλνπκε ηελ νλνκαζία ηεο, νύηε θπζηθά ηελ θάλνπκε spelling γξάκκα γξάκκα, αιιά δίλνπκε ην ιεθηηθό ηζνδύλακν ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην ζηαζκό καο πρ KM17HX. SV8CYV Βαζίιεο. Βαζύο γλώζηεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζεκάησλ θαη ςπρή ηνπ AEGEAN Contest. Όινη όζνη ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα, κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ έλα κλεκεηώδεο άξζξν ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ Βαζίιε Ρδαλέιιε SV8CYV, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν όια όζα πξέπεη λα μέξεη θάζε ξαδηνεξαζηηέρλεο γηα ην ζύζηεκα QTH LOCATOR ηεο IARU. Θα ην βξείηε ζην ηεύρνο 90 ηνπ 5-9report.gr ζειίδα 7. Γηαβάζηε ην κε πνιύ πξνζνρή θαη ζα δείηε πόζν απιό θαη έμππλν ζύζηεκα αληηθαηάζηαζεο ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ρξεζηκνπνηνύλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο. Ρώξα, πώο ζα βξείηε ην δηθό ζαο QTH LOCATOR; ε απάληεζε είλαη απιή: INTERNET, λαη γηα κηα αθόκε θνξά ην INTERNATIONAL NETWORK ζα καο δώζεη ηε ιύζε κε κηα εμαηξεηηθή εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην Google από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλαδέιθνπ F6FVY. qthlocator/ Ζ εηθόλα ππνδνρήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ On Line QTH LOCATOR.

18 Ππλνπηηθά: 1. Σξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα θέξεηε ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηεο νζόλεο. 2. Κεγεζύλεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο. 3. Ξαηήζηε αξηζηεξό «θιηθ» ζην πνληίθη ζην ζεκείν πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ην ζηαζκό ζαο, θαη ζα εκθαληζηεί ην QTH LOCATOR καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνύλ. Γείηε ζηελ επόκελε εηθόλα ην πιάησκα ηνπ ιόθνπ ηνπ Ιπθαβεηηνύ θαη ην QTH Locator καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ. Ρν παζίγλσζην «πιάησκα» ζην ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ην QTH Locator πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. Ρν γλσζηό «πιάησκα» ηνπ κεηηνύ, όπνπ ζπλήζσο «ζηξαηνπεδεύνπλ» Οαδηνεξαζηηέρλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Contest. Πηελ επόκελε ζειίδα ππάξρεη έλαο ράξηεο ηεο Διιάδαο κε ηα QTH Locator, ηνλ νπνίν κπνξείηε λα ηππώζεηε θαη λα ηνλ έρεηε καδί ζαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Contest, ώζηε λα κπνξείηε κε κηα καηηά λα θαηαιάβεηε πνπ πεξίπνπ βξίζθεηαη ν αληαπνθξηηήο ζαο.

19 Ρα QTH Locator πνπ είλαη ρσξηζκέλε ε Διιάδα. Ρειεηώλνληαο. Ρν AEGEAN CONTEST είλαη κηα γηνξηή ηνπ Διιεληθνύ Οαδηνεξαζηηερληζκνύ, είλαη έλα Παββαηνθύξηαθν γεκάην δηαζθέδαζε, εθπιήμεηο, αιιά θαη έλα πεδίν γηα λα δνθηκάζεη ν ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνλ εμνπιηζκό ηνπ, θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Ξξνζπαζήζηε λα δνπιέςεηε ζηε ινγηθή ηεο δηαζθέδαζεο, ρσξίο αγσλία ή ην άγρνο γηα κηα πηζαλή δηάθξηζε. Πεκαζία δελ έρεη ε «πξσηηά» αιιά ε ζπκκεηνρή, ε εκπεηξία, ε δνθηκή, ε δηαζθέδαζε. Κηιάηε κε νπνηνλδήπνηε ζηαζκό αθνύηε, ή κε νπνηνλδήπνηε ζαο θαιεί. Κε μερλάηε όηη δίλεηε κεγάιε ραξά ζηνλ αληαπνθξηηή ζαο θαη ζπγρξόλσο ζπγθεληξώλεηε πνιύηηκνπο «πόληνπο» πνπ ζα ζαο αλεβάζνπλ ςειόηεξα ζηε γεληθή θαηάηαμε. Κε μεράζηε λα ζηείιεηε ην Log Book ζηνλ Manager ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζπλάδειθν Ιεσλίδα ζην SV2DCD ζην δελ έρεη ζεκαζία πόζεο «επαθέο» έρεηε γξάςεη ζην Log-book, έζησ θαη κία είλαη αξθεηή γηα λα λνηώζεηε όηη ιάβαηε κέξνο ζην Contest θαη λα ιάβεηε ην ελζύκεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο. Δύρνκαη ζε όινπο λα είζηε θαιά, λα ραίξεζηε ηηο νηθνγέλεηεο ζαο, ην ρόκπη καο, θαιέο δνπιεηέο, θαη θαιέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην AEGEAN CONTEST. Ξνιιά 73 de SV1NK Κάθεο

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα