دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:"

Transcript

1 ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي رضا لطفي دكتري تخصصي دانشكدة علوم رياضي 3 علي وحيديان كامياد دانشگاه گيلان 4 و همايون فرهنگفر 2. دانشجوي دكتري تخصصي 1. دانشجوي دانشكدة كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 3. استاد گروه رياضي كاربردي دانشكدة علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد 4. استاد گروه علوم دامي دانشكدة كشاورزي دانشگاه بيرجند ) تاريخ دريافت: 90/5/26 تاريخ تصويب: 90/12/10) چكيده هدف از اين تحقيق استفاده از تابع سينوسي (تابع جديد) براي برازش منحني شيردهي و مقايسة عملكرد آن با ابع وود و دايجكسترا بود. در اين مطالعه از ركورد توليد شير روزانة 93 رأس گاو هلشتاين شكم اول كه بين شهريورماه 87 تا تيرماه 88 زايش داشتهاند استفاده شد. توليد واقعي شير هر گاو در هر روز و توليد واقعي هر دام در كل دورة شيردهي موجود بود. از نرمافزار رياضي MATLAB براي برازش مدلها استفاده شد. در نرمافزار MATLAB دادهها با روش Trust-Region برازش داده شد. سپس از آمارهه يا مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين دستآمده از برازش مدلها براي مقايسة آنها استفاده شد. همچنين اجزاي شيردهي نيز با روابط رياضي محاسبه شدند. از نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة آمارهها و اجزاي شيردهي مربوط به هر يك از مدلها استفاده شد. نتايج برازش توابع نشان داد كه تابع سينوسي قادر به برازش ركوردهاي توليد شير روزانه و توصيف منحني شيردهي بود. نتايج ارزيابي آماري نشان داد كه تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش مدلها وجود دارد (0/01> P) و بهترين برازشها را تابع سينوسي و وود داشتند. همچنين اثر تصادفي گاو نيز (0/01> P) كه نشاندهندة متغيربودن پاسخ هر دام به تابع برازششده است معنيدار بود. تمامي مقادير اجزاي شيردهي برآوردشده با تابع سينوسي ازنظر عددي مشابه مقادير اجزاي برآوردشده با دو مدل رايج (تابع وود و دايجكسترا) بود. نتايج نشان داد كه تابع سادة سينوسي شايستگي بالايي براي برازش ركوردهاي روزانة توليد شير گاوها و تعيين تداوم شيردهي داشت. پارامترهاي اين تابع توجيه بيولوژيكي داشتند و هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است. اما در عين حال هيچكدام از توابع شيردهي توانايي انجام بهترين برازش در 30 روز اول شيردهي را ندارند. كليدواژگان: تابع سينوسي ركوردهاي روزآزمون گاو هلشتاين منحني شيردهي. مقدمه بسياري از صفاتي كه در پرورش دام و طيور اهميت اقتصادي دارند در طول زمان تغيير ميكنند. صفاتي همچون ميزان رشد يا وزن در دامهاي پرواري توليد تخممرغ در هفتههاي گوناگون تخمگذاري در ماكيان و شمارش سلولهاي سوماتيك در ورم پستان از نمونة تلفن: صفات تكراردار در طول زمان محسوب ميگردند. صفت توليد شير روزانه در طول يك دورة شيردهي گاوهاي شيري نيز صفتي تكراردار است كه در طي زمان تغيير ميكند (2008 l.,.(frhngr et به نمودار حاصل از روند توليد شير در طول دورة شيردهي منحني شيردهي گويند كه عبارت از توصيف نموداري رابطة بين E-mil:

2 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار تغييرات توليد شير و زمان است. منحني شيردهي گاو معمولا داراي يك مرحلة افزايشي و يك مرحلة كاهشي است. بهطور كلي سرعت افزايش توليد شير در مرحلة افزايشي شيب سرعت كاهش توليد شير در مرحلة كاهشي شيب و ارتفاع منحني در زمان اوج توليد ميزان كل شير توليدي يك دورة.(Schmidt et l.,1988) شيردهي را تعيين ميكند منحني شيردهي تحت تا ثير دو سازوكار فيزيولوژيك بههمپيوسته يعني رشد سلولي و مرگ آنهاست. افزايش در توليد شير در اوايل شيردهي را ميتوان به افزايش در ميزان ترشح هر سلول نسبت داد كه بهطور تخصصي با افزايش جريان شير از سرتاسر غدة پستان مرتبط است. از سويي ديگر كاهش در ترشح شير بعد از اوج توليد را ميتوان به علت مرگ سلولهاي ترشحكنندة شير و نيز تغييرات هورموني دانست 2004) l.,.(vl-arreol et منحني اين براي وسيلهاي نشاندهندة انتخاب كارآيي و بيولوژيكي تغذيه مديريت و حيوان است Grossmn & Koops, 1988; Mordi Shhrk, ) 2000). امروزه از اطلاعات و پارامترهاي منحني شيردهي براي انجام تصميمات.(Mordi Shhrk, 2000) مديريتي استفاده ميشود همچنين از تابع توصيفكنندة منحني شيردهي ميتوان براي انتخاب و برنامههاي اصلاح نژادي شبيهسازي سامانة (Brown et l., 1977) پرورش گاو شيري و Ferris et l., ) 1985) استفاده كرد. بهطور كلي از هدف بررسي منحني شيردهي پيشبيني ميزان توليد در هر روز هفته و ماه شيردهي با حداقل اشتباه در حضور عوامل محيطي است ) et Atshi (l., 2003 بنابراين توابع رياضي بسياري براي توصيف شكل دستة شيردهي پيشنهاد منحني متفاوت از توابع رياضي شيردهي استفاده شده است. 5 تاكنون است. شده براي برازش منحني اين توابع شامل توابع چندجملهاي تركيب توابع چندجملهاي با ديگر توابع توابع نمايي توابع گاما و مدلهاي چندفازي اشاره كرد. در زمان حاضر 35 تابع از اين توابع استخراج شده است و براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي شيري بهكار ميرود (2008 keer,.(frnce & شايان ذكر است تابع سينوسي در هيچ كدام از اين دستهها قرار نميگيرد و ميتوان معرف دستة مدلسازي منحني شيردهي باشد. جديد از توابع رياضي براي مدلها و توابع رياضي متعدد براي توصيف منحني شيردهي گاوهاي شيري وجود دارد كه دربرگيرندة مدلهاي تجربي ساده ٢ مكانيستيك شيردهي توصيف ميكنند (مانند مدل وود ( ١ تا مدلهاي كه منحني شيردهي را براساس بيولوژي (مانند مدل دايجكسترا ) ٣ هستند (2008 l.,.(fthi et اين تنوع زياد موجود در معادلات منحني شيردهي در تحقيقات گوناگون بهدليل مناسب تابعي يافتن براي جستجو و كاربردي است. همچنين براي حل برخي از اين توابع نياز به استفاده از روش رگرسيون غير خطي است كه به علت زيادبودن تعداد پارامترها و دادههاي لازم براي برآورد پارامترها ازنظر محاسباتي پيچيده هستند. بهطور كلي توابعي براي توصيف منحني اراي ه شده است كه تشخيص بهترين آنها شيردهي براي مطالعة منحني شيردهي دامها به نظر لازم ميآيد. پس هدف از تحقيق حاضر معرفي تابع سينوسي بهعنوان تابع جديد در مدلسازي منحني شيردهي گاو هلشتاين و مقايسة عملكرد آن با تابع وود دايجكسترا (مدلي براساس (رايجترين مدل) بيولوژي شيردهي) و تابع براي تخمين پارامترها و اجزاي شيردهي گاوهاي شيري هلشتاين است. ركوردهاي استفادهشده از اين مطالعه در مواد و روشها ركورد توليد شير روزآزمون 93 رأس گاو هلشتاين شكم اول كه بين شهريور ماه 87 تا اردبيهشت ماه داشتهاند زايش 88 گرديد. استفاده ركوردهاي توليد شير هر دام از روز 7 شيردهي تا پايان دورة كه شيردهي ركوردهاي از بود. موجود ميزان توليد شير وعدههاي شيردوشي ظهر شب و صبح روزانه گاوها با سيستم شيردوشي متاترون در رايانه ثبت و نگهداري شده بود استفاده شد. خلاصة آماري دادهها در جدول 1 نشان داده شده است. ميانگين مقدار شير اوليه 1. Wood 2. Mechnistic 3. Dijkstr

3 ه ب 61 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... در روز 7 شيردهي برابر با 27/5 كيلوگرم در روز بود. همچنين ميانگين و انحراف معيار تعداد روزهاي شيردهي دامه يا استفادهشده در اين مطالعه برابر با 346/6 ± 68/6 بود. بايد بيان كرد چون اين اطلاعات مربوط به يك گله هستند نتايج بهدستآمده در اين مطالعه فقط در اين گله تعميمپذير است. از اين رو نياز به تحقيقات بيشتر با استفاده از ركوردهاي دستآمده از گلهه يا ديگر احساس ميشود با وجود این چنين ركوردهاي (روزآزمون) به سهولت در دسترس نيست. جدول 1. ميانگين و انحراف معيار توليد شير ماهيانه (Kg) در طول دورة شيردهي ماه شيردهي ميانگين انحراف معيار تعداد ركورد اول 31/25 5/ دوم 36/1 5/ سوم 36/3 5/ چهارم 37/11 4/ پنجم 36/43 4/ ششم 35/9 4/ هفتم 34/7 4/ هشتم 34/2 4/ نهم 31/7 5/ دهم 29/8 5/ n ( x) i i1 sin( x c ) i i (رابطة 1) توابع استفادهشده و برازش آنها در اين تحقيق از توابع سينوسي وود و دايجكسترا براي برازش منحني شيردهي استفاده گرديد. با نرمافزار MATLAB توابع با ركوردهاي روزآزمون توليد شير انفرادي هر گاو برازش داده شد و در هر بار برازش پارامترهاي هر مدل و آمارههاي مربوط به آن برآورد گرديد. شايان ذكر است در برازش انفرادي هر تابع براي هر گاو تخمين پارامترهاي غير طبيعي وجود دارد كه 5 رأس دام در اين مرحله به علت تخمين پارامترهاي غيرطبيعي حذف شد. روش كار برنامة مذكور بدين ترتيب بود كه در مرحلة اول ركوردهاي روزآزمون توليد شير زمان ركوردگيري (روز شيردهي هر حيوان) و شمارة دام از فايل ورودي برنامه خوانده ميشد. در مرحلة بعد پارامترها و آمارهها هر تابع براي هر حيوان برآورد ميشد و در فايل خروجي به همراه شمارة حيوان مربوط چاپ ميگرديد. در نرمافزار MATLAB دادهها با روش Trust- Region برازش داده شد. اين روش الگوريتمي است كه در آن ميتوان براي مقادير پارامترهاي هر يك از مدلها محدوديت قاي ل شد. اين روش قادر است مساي ل غير خطي مشكل را به مراتب بهتر از ساير روشها حل كند Curve Fitting Toolox User s Guide For Use ).(with MATLAB, 2001 تابع سينوسي اين تابع براي برازش توابع متناوب به كار برده ميشود و در حالت كلي بهصورت رابطة 1 است: كه در آن شيردهي مدلسازي و (x) n است برابر با مقدار شير در هر روز برابر با تعداد جملات بهكاررفته براي Curve Fitting Toolox User s ).(Guide For Use with MATLAB, 2001 است. 1=n مطالعه استفاده از اول جملة يك اوج توليد شير در منحني شيردهي ميتوان بهصورت رابطة 2 نشان داد: (رابطة 2) فوق معادلة در (n=1) در اين است وجود كه ( x) sin( x c) توليدي در اوج توليد) روزهاي يك دورة نشاندهندة شيردهي دامنه (مقدار شير پارامتري در ارتباط با تعداد (رابطه معكوس) c و پارامتري در ارتباط با روز شروع شيردهي (تعيينكنندة روز شروع يك دورة شيردهي و هميشه برابر با روز اول (عدد 1) شيردهي است) است. تابع وود اين تابع توسط وود در سال 1967 پيشنهاد گرديد. در بين توابع اراي هشده براي توصيف شكل منحني شيردهي تابع وود از توابع كاربردي است (1967.(Wood, تفسير را دارد پارامتر تعداد حداقل تابع اين بيولوژيكي معنيدار و قابل قبولي دارد و داراي عموميت زيادي است ) et (Tekerli et l., 2000; Vl-Arreol.l., 2004 تابع آن بهصورت رابطة 3 است:

4 ه ب ه ب ه ب ه ب نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار (رابطة 3) ( x) x e cx در معادلة فوق پارامتري در ارتباط با توليد شير در روز اول شيردهي پارامتري مربوط به شيب مرحلة افزايشي و c پارامتري در ارتباط با شيب مرحلة كاهشي منحني شيردهي است. تابع دايجكسترا اين تابع را دايجكسترا در سال 1997 پيشنهاد كرد. اين مدل مكانيستيك كه منحني شيردهي را براساس بيولوژي شيردهي بههمپيوستة ميكند. رشد معادلة يعني و توصيف مرگ سلولي مكانيسم دايجكسترا معادلهاي فيزيولوژيك غدد پستان تشريح جبري چهارپارامتري است (1997 l.,.(dijkstr et كه شكل كلي آن بهصورت رابطة (رابطة 4) ( x) exp ( )(1 e c 4 است: cx ) dx در معادلة 4 پارامتر نشاندهندة تعداد سلول در ابتداي شيردهي (برحسب ميليگرم) نشاندهندة نرخ تكثير سلول (در روز) cنشاندهندة پارامتر تجزيهپذيري در طول دورة شيردهي (در روز) و d نشاندهندة نرخ مرگ سلولي است (در روز).(Dijkstr et l., 1997) شايان ذكر است كه پارامتر اوليه براي اين مدل استفاده نگرديد. آمارههاي شايستگي توابع بهمنظور مقايسه و ارزيابي توابع معيارها و آمارههاي گوناگوني اراي ه شده است. در اين مطالعه آمارهها اين شامل مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين بود (2002 Soltnei,.(Rezei & شايان ذكر است براي كرد استفاده مقايسة بين توابع بايد معياري را كه مقياس اندازهگيري مشاهدات در آن اثري نداشته باشد. بنابراين ضريب تبيين مهمترين معيار براي ارزيابي و تعيين ميزان شايستگي است ) et Atshi ١ مجموع مربعات خطا برآوردي بر مبناي 2-n درجة آزادي از واريانس انحراف از رگرسيون را در اختيار قرار ميدهد Rezee & ).(Soltnei, 2002 رابطة 5 است: (رابطة 5) تعريف رياضي اين آماره i1 صورت SSE n wi ( yi y1) 2 ٢ ريشة ميانگين مربعات خطا از مجذور تقسيم مجموع مربعات خطا بر درجة آن ريشة مربعات خطا دست ميآيد آزادي Rezei & ).(Soltnei, 2002 رابطة 6 است: (رابطة 6) ٣ ضريب تبيين تعريف رياضي اين آماره MSE صورت RMSE s ضريب تبيين بهعنوان معيار صحت مدل بهكار برده ميشود و بيانكنندة ميزان برازش دادهها ازطريق يك مدل رگرسيوني است تعريف رياضي اين آماره (رابطة 7).(Rezei & Soltnei, 2002) SSE SST صورت رابطة 7 است: SSR R squre 1 SST كه در آن SSR برابر با مجموع مربعات مدل SSE برابر با مجموع مربعات خطا مربعات كل است. برآورد اجزاي شيردهي SST و برابر با مجموع اجزاي شيردهي شامل توليد اولية شير ) o Y) (كيلوگرم در روز) زمان رسيدن به حداكثر توليد كه ) m (T (روز) 2 با حداكثر توليد شير ) m Y) (كيلوگرم در روز) و ميزان كل توليد شير ) L Y) (كيلوگرم در طول دورة شيردهي) بود روابط رياضي بهدست آمد. روابط رياضي براي محاسبة اجزاي شيردهي براي هر يك از توابع در جدول نشان داده شده است. شايان ذكر است كه روابط 1. Error Sum o Squre 2. Root Men Squre Error 3. Coeicient o Determintion.(l., 2003

5 63 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... رياضي (جدول 2) ازطريق حل معادلات رياضي بهدست آمده است. براي بهدستآوردن ميگيريم بهدستآوردن T m ابتدا از توابع مشتق و آنرا مساوي صفر قرار ميدهيم. Y L از توابع در بازه 0t براي انتگرال ميگيريم. براي بهدستآوردن T m قرار ميدهيم. Y m در توابع بهجاي زمان براي بهدستآوردن بهجاي زمان صفر قرار ميدهيم. در توابع Y o جدول 2. روابط رياضي براي محاسبة اجزاي شيردهي اجزاي شيردهي Y L Y m T m تابع Y o c 1 ( 1, ct ) ) به زيرنويس جدول مراجعه شود. *** d / ) ( / c) exp d / c exp (( d) / c /c (1/c) ln(/d) 0 تابع 1 تابع 2 ( / )(cos( t c) cos) (1.57-c) /2 sinc تابع 3 Y: o توليد اولية شير (كيلوگرم در روز) T: m زمان رسيدن به اوج توليد (روز) Y: m اوج توليد شير (كيلوگرم در روز) Y: L ميزان كل توليد شير (كيلوگرم). * ** تابع 2 1 و 3 بهترتيب برابر با تابع وود دايجكسترا و سينوسي است. Y (( t / 6)( exp ( )(1 e c ct ) dt ( exp ( )(1 e c c( t / 2 ) d( t / 2) )) (رابطة *** (8 مقايسة آماري تمام آمارهها و اجزاي شيردهي برآوردشده مدل مختلط Mixed) (Proc و با نرمافزار آماري طبق روية SAS 8.2 و طبق مدل آماري 9 تجزية آماري گرديد ) & Kps.(Lmerson, 2004 (رابطة 9) y X Zu y ماتريس طرحي كه X نمايانگر بردار مشاهدات y را به β مرتبط ميكند β بردار ماتريس طراحي كه y را به u مرتبط ميكند u بردار تصادفي (اثر تصادفي گاو) ماتريس واريانسكواريانس و G با ميانگين صفر و ε بردار خطاهاي تصادفي با ميانگين صفر و ماتريس واريانسكواريانس R است. ثابت در اين مدل فقط اثر نوع تابع بود كه در مدل گنجانده شده است. همچنين اثر گاو بهعنوان اثر تصادفي در مدل گنجانده شد. شايان ذكر است مديريت و پرورش اين دامها تحت شرايط يكسان بود. ميانگين حداقل مربعات هر يك از آمارهها و اجزاي شيردهي نيز با آزمون توكي مقايسة آماري شدهاند. برازش توابع نتايج و بحث جدول 3 مقاديرپارامترهايبرآوردشدهبرايهرتابع راهمراه با خطاي استاندارد میانگین هنگام استفاده ازركوردهاي روزانه هر دام نشان ميدهد. اين پارامترها تعيينكنندة مقياس و شكل منحني شيردهي هستند. همچنين اين پارامترها بهعلت متفاوتبودن تعاريف در هر مدل غير قابل قياس با يكديگرند. همانطور كه مشاهده ميشود هر يك از پارامترهاي تابع سينوسي تفسير بيولوژيكي دارند. در اين تابع تفسير بيولوژيكي براي پارامتر نشاندهندة دامنه (مقدار شير توليدي در اوج توليد) پارامتري در ارتباط با طول معكوس) c و پارامتر اثر اثر اثر ثابت (اثر تيمار) Z نشاندهندة دورة (تقريبا برابر با روز اول شيردهي) است. شيردهي (رابطة روز شروع شيردهي همچنين با اين پارامترهاي ميتوان اجزاي شيردهي را محاسبه كرد. استفاده از سوابق توليد روزانة شير شرايط بيولوژيكي و فیزیولوژیکی حيوان را به طور كامل بازگو ميكند. بنابراين انتخاب يك مدل براساس اين اطلاعات دقت بالايي دارد.

6 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار جدول 3. مقادير پارامتر برآوردشده هر تابع با استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام ±SE) (Men پارامترهاي هر مدل d c تابع --- 0/0027±0/0001 0/251±0/01 16/56±0/58 تابع وود 0/069±0/01 0/029±0/007 0/098±0/01 26/48±0/79 تابع دايجكسترا --- 1/06±0/021 0/004±0/ /46±0/37 تابع سينوسي شكل 1. منحنيهاي (توابع) حاصل از برازش دادهها مقايسة شايستگي توابع جدول 4 مقادير آمارههاي گوناگون به همراه خطاي استاندارد ميانگين براي مقايسة توابع به هنگام استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام و نيز نتايج ارزيابي آماري مدلها را نشان داده است. همانطور كه ملاحظه ميشود تابع سينوسي و تابع وود در مقايسه با تابع دايجكسترا برتري آماري داشتند (جدول 4) (0/01> P). هيچگونه اختلاف معنيداري بين تابع وود و تابع سينوسي براساس مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مشاهده نگرديد (جدول 4) (0/01> P). شايان ذكر است اگرچه اختلاف آماري بين آمارههاي تابع سينوسي و تابع وود مشاهده نگرديد (جدول 4) تابع وود بهعلت برآورد توليد شير اوليه برابر با صفر (جدول 5) از جنبة بيولوژيكي محدوديت دارد (2008 l.,.(fthi et همچنين اين محققان در تحقيق خود نشان دادند تابع دايجكسترا خطا در برآورد اجزاي شيردهي نيز دارد. اثر تصادفي گاو براي تمامي آمارهها معنيدار بود (0/01> P) كه نشاندهندة متغيربودن پاسخ هر دام به تابع برازششده است. به عبارت ديگر تا حدودي ژتتيك يك حيوان تعيينكنندة بهتربودن يك تابع برازششده است. شايان ذكر است علت بالابودن مقادير مجموع مربعات خطا (SSE) (جدول 4) بهعلت تعداد زياد ركورد بهازاي هر گاو و همچنين تنوع در تعداد روزهاي شيردهي بين هر گاو است. بنابراين ضريب تبيين مهمترين معيار براي ارزيابي و تعيين ميزان شايستگي است. شكل 1 منحني برازششدة سه تابع با استفاده از ميانگين ركوردها را نشان ميدهد. شكل 2 نيز مقدار خطاي باقيمانده حاصل از برازش دادهها را نشان ميدهد. همانطور كه مشاهد ميشود مقدار خطاي باقيمانده براي هر سه مدل در 30 روز اول شيردهي متفاوت از ديگر روزهاي شيردهي بود. يعني توابع سينوسي وود و دايجكسترا توانايي انجام بهترين برازش در 30 روز اول شيردهي را ندارند. اين ضعف براي ديگر مدلهاي شيردهي (رايج و غير رايج) نيز وجود دارد 2008) l.,.(fthi et

7 65 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... جدول 4. مقايسة شايستگي برازش توابع گوناگون با استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام ±SE) (Men نام تابع تابع وود تابع دايجكسترا تابع سينوسي SEM SSE 1409/4±247/7 2484/9±232/5 1051/5±186/5 133/77 آمارهها R-squre 0/85±0/024 0/71±0/026 0/87±0/021 0/0143 RMSE 1/50±0/15 2/43±0/15 1/32±0/13 0/087 و نشاندهندة مقايسات آماري هستند و همچنين مقايسات آماري بهصورت ستوني است. SSE مجموع مربعات خطا RMSE ريشه ميانگين مربعات خطا R-squre ضريب تبيين را نشان ميدهد. شكل 2. مقدار خطاي باقيماندة حاصل از برازش دادهها توابع رياضي متفاوتي براي بررسي منحني شيردهي و برآورد توليد در كل دورة شيردهي با استفاده از تعداد 20 تا 10 (حداكثر ركورد محدود ركورد در هر دورة شيردهي) پيشنهاد شده است. در طي پژوهشي محققان تابع دايجكسترا را بهعنوان بهترين تابع برازشدهنده براي توليد شير گاوهاي شيري هلشتاين پيشنهاد كردند.(Vl-Arreol et l., 2004) در طي پژوهشي ديگر محققان با برازش توابع گوناگون شيردهي تابع عليشفر و لژاندر را بهعنوان بهترين تابع گزارش كردند (2008 l.,.(mehrn et همچنين در مطالعهاي ديگر متفاوت توابع برازش با پژوهشگران (با شيردهي ركوردهاي روزآزمون) نشان دادند كه تابع گاماي ناقص در برآورد سطح زير منحني با مطلوبتري نحو به دادههاي توليد شير مطابقت داشتند ) l., Boustn et.(2011 از سوي ديگر برخي از محققان با استفاده از توايع رايج و غير رايج بيان كرد دن كه تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش توابع منحني شيردهي رايج و غير رايج وجود ندارد (2008 l.,.(fthi et اما طي پژوهشي ديگر تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش توابع منحني شيردهي رايج و غير رايج گزارش گرديد.(Atshi et l., 2003) نتايج محققان نشاندهندة متغييربودن پاسخهاي هر مدل با توجه به تا ثيرات محيطي است. تنوع زياد در استفاده از معادلات منحني شيردهي در تحقيقات گوناگون بهدليل جستجو براي يافتن تابعي مناسب براي تجزيه و تحليل بهتر دادههاست. با توجه به تنوع زياد در شكل منحني شيردهي حيوانات ميتوان با استفاده از تابع منحني شيردهي خصوصيات منحني شيردهي را برآورد كرد و تغيير شكلي در منحني شيردهي بهمنظور بهبود انجام داد (2000 Shhrk,.(Mordi اما شايان ذكر است سازههاي ژنتيكي و غير ژنتيكي از قبيل ژنتيك دام سن زايش تغذيه فصل زايش فصل شيردهي و آبستني بر شكل منحني شيردهي مو ثرند Grossmn et l., 1986; Shnks et l., 1981 & )

8 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار ). همچنين بايد بيان كرد عواملي همچون بيماريها- كه باعث ايجاد اختلال در روند تغييرات توليد شير در طول دورة شيردهي و خارجشدن منحني شيردهي از شكل عادي ميشوند نيز مو ثراند. بنابراين اين عوامل گوناگون سبب شد تا پژوهشگران تعيين و انتخاب تابع مناسب با شايستگي بالا را متنوع بيان كنند. كه در اين تحقيق تابع سينوسي و وود توابع مناسب بودند. از سوي ديگر طي پژوهشي محققان با برازش شش تابع بهازاي ركوردهاي ماهيانة هر گاو بهصورت جداگانه ضريب تبيين برازش ركوردهاي ماهيانة گاوهاي هلشتاين شكم اول دوم و سوم را بهترتيب 0/92 0/62 و 0/94 گزارش كردند 2008) l.,.(fthi et پايينبودن ضريب تبيين برازش ركوردهاي ماهيانة گاوهاي شكم اول عدم توانايي پوشش كامل تداوم شيردهي توسط مدلهاي رايج را نشان ميدهد. زيرا پژوهشگران نشان دادند گاوهاي شكم اول در مقايسه با گاوهاي با شكم بالاتر تداوم شيردهي بهتري داشتند. اما در اين مطالعه تابع سينوسي توانايي تاحدودي مناسب براي پوشش بهتر تداوم شيردهي را از خود نشان داد و ميتواند بهعنوان ابزاري براي انتخاب گاوهاي با تدام بهتر شيردهي استفاده شود. همچنين پارامترهاي اين تابع توجيه بيولوژيكي دارد و هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است. از سوي ديگر هيچگونه اختلاف معنيداري بين تابع وود مدل) و تابع سينوسي مشاهده نگرديد. كاربرد توابع و برآورد اجزاي شيردهي جدول (رايجترين 5 مقادير برآوردهشدة اجزاي شيردهي همراه با خطاي استاندارد ميانگين براي مقايسة توابع را نشان ميدهد. اين اجزا شامل توليد اولية شير زمان رسيدن به اوج توليد شير اوج توليد شير و ميزان كل توليد شير است. شايان ذكر است تابع وود بهعلت برآورد توليد شير اوليه برابر با صفر از جنبة بيولوژيكي محدوديت دارد (2008 l.,.(fthi et به همين دليل مقايسة آماري بين مدلها براي صفت توليد اولية شير انجام نگرفت. براي تمامي اجزاي شيردهي بين هر سه مدل اختلاف آماري مشاهده گرديد (0/01> P). اثر تصادفي گاو براي تمام اجزاي شيردهي معنيدار بود (0/01> P). با توجه به مقادير آماري توصيفي گزارششده در جدول 5 مشاهده ميشود تمامي مقادير اجزاي برآوردشده توسط تابع سينوسي ازنظر عددي منطقي و مشابه مقادير اجزاي برآوردشدة دو تابع رايج (تابع وود و دايجكسترا) بود. اما بايد بيان كرد هر سه تابع در برآورد توليد شير اوليه محدوديت دارند. زيرا مقدار توليد شير اوليه توسط تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با صفر 26/5 و 32/02 كيلوگرم بود. در حاليكه مقدار شير اوليه در روز 7 ام شيردهي برابر با 27/5 كيلوگرم در روز بود. تابع تابع وود تابع دايجكسترا تابع سينوسي SEM Y o جدول 5. اجزاي شيردهي برآوردشده با استفاده از مدلهاي گوناگون ±SE) (Men اجزاي شيردهي Y L 11593±249/ ±250/ ±249/3 143/8 Y m 38/09±0/39 38±0/41 37/4±0/37 0/22 T m 93/57±2/42 46/16±1/7 c 122/1±4/05 2/5 0 26/5±0/79 32/02±0/46 Y: o توليد اولية شير (كيلوگرم در روز) T: m زمان رسيدن به اوج توليد (روز) Y: m اوج توليد شير (كيلوگرم در روز) Y: L ميزان كل توليد شير (كيلوگرم) است. --- دوم و سوم به بالا را بهترتيب 30/3 26/6 و 30/5 گزارش كردند (2000 l.,.(tekerli et در پژوهشي ديگر محققان مقدار اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول و سوم به بالا را بهترتيب برابر 33/55 و 44/42 كيلوگرم در روز در شرايط پرورشي آمريكا برآورد كردند (2007 l.,.(demtwew et ديگر پژوهشگران نيز با مقدار اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با 38 38/09 و 37/44 كيلوگرم در روز بود. طي پژوهشي محققان با برازش تابع گاماي وود بر ركوردهاي توليد شير گاوهاي هلشتاين شكم اول و دوم و سوم به بالا مقدار پيك توليد شير گاوهاي هلشتاين شكم اول و

9 67 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... برازش 6 تابع توصيفكنندة منحني شيردهي مقدار اوج توليد شير شكم اول دوم و سوم را بهترتيب 33/6 39/5 و 41/8 كيلوگرم در روز بيان كردند ) et Fthi.(l., 2008 ميزان كل شير توليدي در طول دورة شيردهي براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با و كيلوگرم در روز بود. طي پژوهشي محققان توليد شير كل را براي شكم اول دوم و سوم را بهترتيب و كيلوگرم برآورد كردند 2008) l.,.(fthi et شايان ذكر است هدف از اراي ة اين نتايج نشاندادن افزايش توليد شير در صنعت پروش گاو شيري است. زمان رسيدن به اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با 46/16 93/57 و 122/1 روز شيردهي بود. در مطالعهاي محققان زمان رسيدن به اوج توليد شير براي شكم اول و سوم به بالا را بهترتيب برابر با روز 93 و 54 شيردهي در شرايط پرورشي آمريكا به دست آوردند.(Demtwew et l., 2007) ديگر پژوهشگران نيز با برازش 6 تابع توصيفكنندة منحني شيردهي زمان رسيدن به اوج توليد شير شكم اول دوم و سوم را بهترتيب و 42 كيلوگرم در روز برآورد كردند 2008) l.,.(fthi et با توجه به نمودارهاي بهدستآمده براي هر دام در با تداوم شيردهي مرتبط است ) Shhrk, Mordi.(2000 به نظر ميرسد هر چه تداوم شيردهي بيشتر باشد فاصلة شروع تا اوج توليد افزايش مييابد و اوج توليد نيز كمتر ميشود. سينوسي براي تعيين خروجي اين توابع شوند. نتيجهگيري اين نتايج تصديقكنندة تداوم شيردهي بهتر (اجزاي شيردهي) رفتار تابع اما است. بايد ارزيابي مدل مطالعة منحني شيردهي هر گاو بهطور جداگانه به دلايل گوناگون حاي ز اهميت است. از سوي ديگر در طول اين ساليان تغييرات در منحني شيردهي و ميزان توليد شير رخ داده است. بنابراين توابعي براي توصيف منحني شيردهي اراي ه شده است كه انتخاب بهترين تابع براي مطالعة منحني شيردهي دامها به نظر لازم ميآيد. نتايج اين تحقيق نشان داد پارامترهاي تابع سينوسي توجيه بيولوژيكي دارد هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است و هيچ گونه اختلاف آماري معنيداري با تابع وود ازنظر عملكرد ندارد. بنابراين استفاده از تابع سينوسي در برنامههاي انتخاب براي تغيير شكل منحني شيردهي و در مدلهاي روزآزمون براي تعيين ارزش اصلاحي دامها براي توليد شير بهعلت پوشش بهتر تداوم شيردهي گاوهاي شيري شكم اول توصيه ميگردد. اما به تحقيقات بيشتر براي كاربرديكردن اين تابع نياز است. سپاسگزاري از هلدينگ دامپروري سازمان اقتصادي رضوي بهدليل همكاري صميمانه در اختيارقراردادن دادهها و اطلاعات لازم سپاسگزاري ميشود. اين مطالعه ميتوان بيان كرد كه زمان رسيدن به اوج توليد شير بين روزهاي 100 تا 120 روز شيردهي بود كه با مقدار برآوردشده توسط مدل سينوسي بيشتر تطابق داشت. ميزان توليد در اوج توليد به توانايي ژنتيكي نداشتن بيماريهاي عفوني و متابوليكي و همچنين رژيم غذايي بعد از زايمان بستگي دارد 1981).(Shnks et l., 1981 & اوج توليد همچنين REFERENCES 1. Atshi, H. (2003). Determining the est eqution or descriing the lcttion curve in Irnin Holstein cows. Msc disserttion. Fculty o Agriculture, Tehrn University, Irn. (In Frsi). 2. Boustni, A., Mordi ShhrBk, M. & Nejti Jvromi, A. (2011). A Comprison o Dierent Functions or the Description o Lcttion Curve in Dierent Periods o Lcttion o Holstein Cows using Test Dy Records. Journl o Animl Science, 41 (1), (In Frsi). 3. Brown, C. A., Chndler, P. T. & Holter, J. B. (1977). Development o predictive equtions or milk yield nd dry mtter intke in lcttion cows. Journl o Diry Science, 60, Curve Fitting Toolox User s Guide or Use with MATLAB. (2001). the MthWorks, Inc.

10 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار Demtwew, C.M.B., Person, R.E. & Vnrden, P.M. (2007). Modeling extended lcttion o Holsteins. Journl o Diry Science, 90, Dijkstr, J., Frnce, J., Dhno, M. S., Ms, J. A., Hnign, M. D., Rook, A. J. & Beever, D. E. (1997). A model to descrie growth ptterns o the mmmry glnd during pregnncy nd Lcttion. Journl o Diry Science, 80, Frhngr, H., Neemipour, H. & Loti, R. (2008). Genetic Evlution o Milk Production in Holstein Diry Cttle o Khorsn Province Using Spline Rndom Regression Model. Journl o Sciences nd Technology o Agriculture nd Nturl Resources, Wter nd Soil Science, 12 (43), (In Frsi). 8. Fthi, M. H., Frnce, J., Odongo, N. E., Lopez, S., Bnnink, A. & Kere, E. (2008). Modelling the lcttion curve o diry cows using the dierentils o growth unctions. Journl o Agriculturl Science, 146, Ferris, T. A., Mo, I. L. & Anderson, C. R. (1985). Selecting or lcttion curve nd milk yield in Diry cttle. Journl o Diry Science, 68, Frnce, J & keer, E. (2008). Mthemticl modelling in niml nutrition. (1nd ed.). CAB Interntionl. 11. Grossmn, M. & Koops, W.J. (1988). Multiphsic nlysis o lcttion curves in diry cttle. Journl o Diry Science, 71, Grossmn, M., Kuck, A. L. & Norton, H. W. (1986). Lcttion curves o Purered nd Crossred Diry cttle. Journl o Diry Science. 69, Kps, N & Lmerson, W. R. (2004). Biosttistics or niml science. (1nd ed.). CAB Interntionl. 14. Mehrn, H. Frhngr, H. Rhmnini, J. & Soltni, H. A. (2008). Comprison o some unctions descriing the shpe o the lcttion curve or Holstein cows. Journl o studies o Animl Science Irn, 1388 (2), (In Frsi). 15. Mordi Shhrk, M. (2000). Persistency in diry cttle. Irnin Journl o Agriculturl Sciences, 32(1), (In Frsi). 16. Rezee, A & Soltnei, A. (2002). Introduction to pplied regression nlysis. (2nd ed.). Ishn University o Technology. (In Frsi). 17. Schmidt, G. H., Vn Vleck, L. D. & Hutjens, M. F. (1988). Principles o diry science. (2nd ed.). Prentice-Hll. Englewood Clis, New Jersey. 18. Shnks, R. D., Freemn, A. E. & Dickinson, F. N. (1981). Postprtum distriution o costs nd disorders o helth. Journl o Diry Science, 64, Shnks, R. D., P. J. Berger, A. E. Freemn, & F. N. Dickinson. (1981). Genetic Aspects o lcttion curves. Journl o Diry Science, 64, Sttisticl Anlysis System. (2001). User s Guide: Sttistics, Version 8.2. SAS Institute, Crry, NC, USA. 21. Tekerli, M., Akinci, Z., Dogn, J. & Akcn, A., (2000). Fctors ecting the shpe o lcttion curves o Holstein cows rom the Blikesir Province o Turkey. Journl o Diry Science, 83, Vl-Arreol, D., Kere, E., Dijkstr, J. & Frnce, J., (2004). Study o lcttion curve in diry cttle on rms in centrl Mexico. Journl o Diry Science, 87, Wood, P. D. P. (1967). Algeric model o the lcttion curve in cttle. Nture, 216,

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيكي: چكيده. mfp. ۲ تا mfp. MeV ١. مقدمه

پست الكترونيكي: چكيده. mfp. ۲ تا mfp. MeV ١. مقدمه مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ استخراج ضريب انباشت تابشهاي گاما به صورت تابع چند جملهاي در حفاظهاي كروي دولايهاي ا ب سرب محمدحسن علامتساز و مريمالسادات محسني دانشكدة فيزيك دانشگاه صنعتي

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

17-F-AAA مقدمه تحريك

17-F-AAA مقدمه تحريك 17-F-AAA-0000 يك روش جديد تشخيص مكان خطاي روتور ارت فالت براي ژنراتور سنكرون مستقل از تغييرات توان راكتيو 3 مجيد عليزاده مقدم 1 محمد باباي يفر 2 فرشيد كاكاوند شركت مديريت توليد برق - نيروگاه شهيد رجايي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Experimental and Numerical Study of Shock Waves in Contractions

چكيده. Experimental and Numerical Study of Shock Waves in Contractions 125 علوم و مهندسي آبياري (مجلهي علمي كشاورزي) جلد 37 شمارهي 2 تابستان 93 مطالعه آزمايشگاهي و عددي امواج ضربهاي در تبديلهاي همگرا 4 3 2 *1 محمد رضا نيكپور داود فرساديزاده علي حسينزاده دلير جواد بهمنش 5

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. حمل و نقل / سال سوم / شماره چهارم / تابستان 1391 عبدالرضا شیخ االسالمی فاطمه باقری خلیلی عباس محمودآبادی

Archive of SID.  حمل و نقل / سال سوم / شماره چهارم / تابستان 1391 عبدالرضا شیخ االسالمی فاطمه باقری خلیلی عباس محمودآبادی آزادراهها تصادفات مدلسازي فرآيند در ورودي متغيرهاي كاهش اصلي مؤلفههاي تحليل و تجزيه روش از استفاده با ايران تهران ايران صنعت و علم دانشگاه عمران مهندسي دانشكده استاديار شيخاالسالمي عبدالرضا ايران تهران

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-EM-74 رويتگر گشتاور بار بر اساس رويتگرهاي سرعت و گشتاور كنترل برداري شده چكيده سمكو گلابي محمدباقر بناشريفيان ابراهيم باباي ي محمدرضا كرمي براي درايو كششي يك توان بالا كنترل برداري شده يك رويتگر گشتاور

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

بكمك الگوريتم PSO بهبوديافته

بكمك الگوريتم PSO بهبوديافته 09-F-EM-0 طراحي موتور القايي تكفاز با خازن داي م بكمك الگوريتم SO بهبوديافته ميثم مهدوي دانشجوي دكتراي برق دانشگاه تهران حسن منصف دانشيار گروه قدرت دانشگاه تهران onse@ut.c.r e.v@ece.ut.c.r واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد.

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد. Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 2, May.-Jun. 204, p. 267-275 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 خرداد تير 393 ص 267-275. مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است.

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است. كي طبقه بندي كننده فازي مبتني بر اتوماتاه يا يادگير,3 ماندانا حميدي محمد رضا ميبدي دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين قزوين ايران دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. ه ب ي پ ٨٣١ نشريه دانشكده فني دوره ۴۲ شماره ۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ از صفحه ۸۳۱ تا ۸۴۰ بررسي پديده جرقه زني چند باره کليدهاي خلاء و اثرات ا ن بر ساير عناصر شبکه چكيده ۱ سعيد حسن زاده ۲* ۳ ۲ کاوه نيايش حسين محسني

Διαβάστε περισσότερα

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III مراحل همانندسازي DNA همانندسازي DNA را ميتوان به سه مرحله تقسيم كرد : ۱. مرحله ا غاز phase) :(Initiation شامل شناسايي مبدا همانندسازي تشكيل كمپلكس شروع همانندسازي يا ريپليزوم و اضافه شدن چند نوكلي وتيد

Διαβάστε περισσότερα

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد.

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد. و No. F--AAA- تشخيص سريع و مطمي ن پديده قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون عباس حسني فرهاد حقجو دانشگاه شهيد بهشتي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور چكيده اكثر روشهاي استفاده شده جهت تشخيص پديده قطع تحريك Field)

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

محدوديتهاي غيرخطي 1- دانشكده مهندسي برق كامپيوتر دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل ايران.

محدوديتهاي غيرخطي 1- دانشكده مهندسي برق كامپيوتر دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل ايران. پخشبار اقتصادي مبتني بر روش بهبود يافته ABC با اعمال محدوديتهاي غيرخطي * علي قاسمي مرزبالي سيد جلال سيد شنوا رضا بازيار اويس عابدي نيا علي يوسفي حسين غلام علي تبار Iranan Electrc Industry Journal of Qualty

Διαβάστε περισσότερα

تعيين سطح مطلوب انرژي و پروتي ين در جيرة رشد بلدرچين ژاپني (Coturnix coturnix japonica)

تعيين سطح مطلوب انرژي و پروتي ين در جيرة رشد بلدرچين ژاپني (Coturnix coturnix japonica) صفحههاي 1-10 تعيين سطح مطلوب انرژي و پروتي ين در جيرة رشد بلدرچين ژاپني (Coturnix coturnix jponic) 4 3 2 1 محمد يازرلو سيدداود شريفي * فريد شريعتمداري عبدالرضا صالحي 1. كارشناس ارشد گروه علوم دام و طيور

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM طراحي شبيهسازي و ساخت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهنرباي داي م بدون جاروبك 4 3 1 امين كلاهدوز محسن شاكري علي جباري شعبانعلي گل 1- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ساخت و توليد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Διαβάστε περισσότερα

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده 89-96( ص) مهندسی بيوسيستم ايران دورة 45, شمارة 2 پاييز و زمستان 1393 تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب 2 1 سيما چراغی دهدزي * و ناصر همدمی 1. عضو هيئت علمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 370 تا 363 صفحات 1396 سال 2 شماره 49 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: 10.22060/mej.2016.621 MGT-70 گازي توربين راهاندازي شبيهسازي و مدلسازي 2 عباسي اسحاق 1* اخگري رسول

Διαβάστε περισσότερα

)7( 4- Viscose 5- Receptance 6- Response Model. 1- Noise, Vibration, Harshness 2- Multi-Mass Model 3- Laser

)7( 4- Viscose 5- Receptance 6- Response Model. 1- Noise, Vibration, Harshness 2- Multi-Mass Model 3- Laser و طيار چرخ ميللنگ مجموعة تجربي و نظري ارتعاش تحليل تسمه چرخ * استهري مهدي صنعت و علم دانشگاه کارشناسي دانشجوي estahrimahdi@yahoo.com رمضاني اصغر صنعت و علم دانشگاه استاديار aramezani@iust.ac.ir سخايي بابک

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي 98-F-EPM-49 روش جديد پيشنهاددهي در بازار برق رقابتي با استفاده از آناليز حساسيت و ديدگاه بنگاهي مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي دانشكده برق - دانشگاه صنعتي اميركبير( پلي تكنيك تهران) ايران واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ :ﻪﻣﺪﻘﻣ

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ  :ﻪﻣﺪﻘﻣ اندازهگيري ثابت ريدبرگ هدف آزمايش: مطالعه طيف اتم هيدروژن و بدست آوردن ثابت ريدبرگ مقدمه: اتم هيدروژن سادهترين سيستم كوانتومي است و شامل يك پروتون و يك الكترون ميباشد. تي وري الكتروديناميك كوانتومي قادر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα

بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن

بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن 3 2 1 جعفر روشنييان حسين دارابي هادي زارع دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه خواجه نصيرالدينطوسي دريافت مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

17-F-ELM-1343 بابل ايران

17-F-ELM-1343 بابل ايران 17FELM1343 بهينهسازي طراحي يك ژنراتور آهنربا داي م ششفاز با رتور خارجي جهت كاربرد در توربينهاي بادي محمدابراهيم موذن سيداصغر غلاميان دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران

Διαβάστε περισσότερα

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure امیرکبیر عمران مهندسی نشریه تا صفحات سال شماره دوره امیرکبیر عمران مهندسی نشریه DOI: 0.00/ceej.0.0 سازهها ديناميکي تحليل براي زلزله شتابنگاشتهاي انتخاب سهمرحلهاي روش ولنی طالبی مهدی نورائی محمد * بهنامفر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα