دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:"

Transcript

1 ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي رضا لطفي دكتري تخصصي دانشكدة علوم رياضي 3 علي وحيديان كامياد دانشگاه گيلان 4 و همايون فرهنگفر 2. دانشجوي دكتري تخصصي 1. دانشجوي دانشكدة كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 3. استاد گروه رياضي كاربردي دانشكدة علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد 4. استاد گروه علوم دامي دانشكدة كشاورزي دانشگاه بيرجند ) تاريخ دريافت: 90/5/26 تاريخ تصويب: 90/12/10) چكيده هدف از اين تحقيق استفاده از تابع سينوسي (تابع جديد) براي برازش منحني شيردهي و مقايسة عملكرد آن با ابع وود و دايجكسترا بود. در اين مطالعه از ركورد توليد شير روزانة 93 رأس گاو هلشتاين شكم اول كه بين شهريورماه 87 تا تيرماه 88 زايش داشتهاند استفاده شد. توليد واقعي شير هر گاو در هر روز و توليد واقعي هر دام در كل دورة شيردهي موجود بود. از نرمافزار رياضي MATLAB براي برازش مدلها استفاده شد. در نرمافزار MATLAB دادهها با روش Trust-Region برازش داده شد. سپس از آمارهه يا مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين دستآمده از برازش مدلها براي مقايسة آنها استفاده شد. همچنين اجزاي شيردهي نيز با روابط رياضي محاسبه شدند. از نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة آمارهها و اجزاي شيردهي مربوط به هر يك از مدلها استفاده شد. نتايج برازش توابع نشان داد كه تابع سينوسي قادر به برازش ركوردهاي توليد شير روزانه و توصيف منحني شيردهي بود. نتايج ارزيابي آماري نشان داد كه تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش مدلها وجود دارد (0/01> P) و بهترين برازشها را تابع سينوسي و وود داشتند. همچنين اثر تصادفي گاو نيز (0/01> P) كه نشاندهندة متغيربودن پاسخ هر دام به تابع برازششده است معنيدار بود. تمامي مقادير اجزاي شيردهي برآوردشده با تابع سينوسي ازنظر عددي مشابه مقادير اجزاي برآوردشده با دو مدل رايج (تابع وود و دايجكسترا) بود. نتايج نشان داد كه تابع سادة سينوسي شايستگي بالايي براي برازش ركوردهاي روزانة توليد شير گاوها و تعيين تداوم شيردهي داشت. پارامترهاي اين تابع توجيه بيولوژيكي داشتند و هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است. اما در عين حال هيچكدام از توابع شيردهي توانايي انجام بهترين برازش در 30 روز اول شيردهي را ندارند. كليدواژگان: تابع سينوسي ركوردهاي روزآزمون گاو هلشتاين منحني شيردهي. مقدمه بسياري از صفاتي كه در پرورش دام و طيور اهميت اقتصادي دارند در طول زمان تغيير ميكنند. صفاتي همچون ميزان رشد يا وزن در دامهاي پرواري توليد تخممرغ در هفتههاي گوناگون تخمگذاري در ماكيان و شمارش سلولهاي سوماتيك در ورم پستان از نمونة تلفن: صفات تكراردار در طول زمان محسوب ميگردند. صفت توليد شير روزانه در طول يك دورة شيردهي گاوهاي شيري نيز صفتي تكراردار است كه در طي زمان تغيير ميكند (2008 l.,.(frhngr et به نمودار حاصل از روند توليد شير در طول دورة شيردهي منحني شيردهي گويند كه عبارت از توصيف نموداري رابطة بين E-mil:

2 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار تغييرات توليد شير و زمان است. منحني شيردهي گاو معمولا داراي يك مرحلة افزايشي و يك مرحلة كاهشي است. بهطور كلي سرعت افزايش توليد شير در مرحلة افزايشي شيب سرعت كاهش توليد شير در مرحلة كاهشي شيب و ارتفاع منحني در زمان اوج توليد ميزان كل شير توليدي يك دورة.(Schmidt et l.,1988) شيردهي را تعيين ميكند منحني شيردهي تحت تا ثير دو سازوكار فيزيولوژيك بههمپيوسته يعني رشد سلولي و مرگ آنهاست. افزايش در توليد شير در اوايل شيردهي را ميتوان به افزايش در ميزان ترشح هر سلول نسبت داد كه بهطور تخصصي با افزايش جريان شير از سرتاسر غدة پستان مرتبط است. از سويي ديگر كاهش در ترشح شير بعد از اوج توليد را ميتوان به علت مرگ سلولهاي ترشحكنندة شير و نيز تغييرات هورموني دانست 2004) l.,.(vl-arreol et منحني اين براي وسيلهاي نشاندهندة انتخاب كارآيي و بيولوژيكي تغذيه مديريت و حيوان است Grossmn & Koops, 1988; Mordi Shhrk, ) 2000). امروزه از اطلاعات و پارامترهاي منحني شيردهي براي انجام تصميمات.(Mordi Shhrk, 2000) مديريتي استفاده ميشود همچنين از تابع توصيفكنندة منحني شيردهي ميتوان براي انتخاب و برنامههاي اصلاح نژادي شبيهسازي سامانة (Brown et l., 1977) پرورش گاو شيري و Ferris et l., ) 1985) استفاده كرد. بهطور كلي از هدف بررسي منحني شيردهي پيشبيني ميزان توليد در هر روز هفته و ماه شيردهي با حداقل اشتباه در حضور عوامل محيطي است ) et Atshi (l., 2003 بنابراين توابع رياضي بسياري براي توصيف شكل دستة شيردهي پيشنهاد منحني متفاوت از توابع رياضي شيردهي استفاده شده است. 5 تاكنون است. شده براي برازش منحني اين توابع شامل توابع چندجملهاي تركيب توابع چندجملهاي با ديگر توابع توابع نمايي توابع گاما و مدلهاي چندفازي اشاره كرد. در زمان حاضر 35 تابع از اين توابع استخراج شده است و براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي شيري بهكار ميرود (2008 keer,.(frnce & شايان ذكر است تابع سينوسي در هيچ كدام از اين دستهها قرار نميگيرد و ميتوان معرف دستة مدلسازي منحني شيردهي باشد. جديد از توابع رياضي براي مدلها و توابع رياضي متعدد براي توصيف منحني شيردهي گاوهاي شيري وجود دارد كه دربرگيرندة مدلهاي تجربي ساده ٢ مكانيستيك شيردهي توصيف ميكنند (مانند مدل وود ( ١ تا مدلهاي كه منحني شيردهي را براساس بيولوژي (مانند مدل دايجكسترا ) ٣ هستند (2008 l.,.(fthi et اين تنوع زياد موجود در معادلات منحني شيردهي در تحقيقات گوناگون بهدليل مناسب تابعي يافتن براي جستجو و كاربردي است. همچنين براي حل برخي از اين توابع نياز به استفاده از روش رگرسيون غير خطي است كه به علت زيادبودن تعداد پارامترها و دادههاي لازم براي برآورد پارامترها ازنظر محاسباتي پيچيده هستند. بهطور كلي توابعي براي توصيف منحني اراي ه شده است كه تشخيص بهترين آنها شيردهي براي مطالعة منحني شيردهي دامها به نظر لازم ميآيد. پس هدف از تحقيق حاضر معرفي تابع سينوسي بهعنوان تابع جديد در مدلسازي منحني شيردهي گاو هلشتاين و مقايسة عملكرد آن با تابع وود دايجكسترا (مدلي براساس (رايجترين مدل) بيولوژي شيردهي) و تابع براي تخمين پارامترها و اجزاي شيردهي گاوهاي شيري هلشتاين است. ركوردهاي استفادهشده از اين مطالعه در مواد و روشها ركورد توليد شير روزآزمون 93 رأس گاو هلشتاين شكم اول كه بين شهريور ماه 87 تا اردبيهشت ماه داشتهاند زايش 88 گرديد. استفاده ركوردهاي توليد شير هر دام از روز 7 شيردهي تا پايان دورة كه شيردهي ركوردهاي از بود. موجود ميزان توليد شير وعدههاي شيردوشي ظهر شب و صبح روزانه گاوها با سيستم شيردوشي متاترون در رايانه ثبت و نگهداري شده بود استفاده شد. خلاصة آماري دادهها در جدول 1 نشان داده شده است. ميانگين مقدار شير اوليه 1. Wood 2. Mechnistic 3. Dijkstr

3 ه ب 61 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... در روز 7 شيردهي برابر با 27/5 كيلوگرم در روز بود. همچنين ميانگين و انحراف معيار تعداد روزهاي شيردهي دامه يا استفادهشده در اين مطالعه برابر با 346/6 ± 68/6 بود. بايد بيان كرد چون اين اطلاعات مربوط به يك گله هستند نتايج بهدستآمده در اين مطالعه فقط در اين گله تعميمپذير است. از اين رو نياز به تحقيقات بيشتر با استفاده از ركوردهاي دستآمده از گلهه يا ديگر احساس ميشود با وجود این چنين ركوردهاي (روزآزمون) به سهولت در دسترس نيست. جدول 1. ميانگين و انحراف معيار توليد شير ماهيانه (Kg) در طول دورة شيردهي ماه شيردهي ميانگين انحراف معيار تعداد ركورد اول 31/25 5/ دوم 36/1 5/ سوم 36/3 5/ چهارم 37/11 4/ پنجم 36/43 4/ ششم 35/9 4/ هفتم 34/7 4/ هشتم 34/2 4/ نهم 31/7 5/ دهم 29/8 5/ n ( x) i i1 sin( x c ) i i (رابطة 1) توابع استفادهشده و برازش آنها در اين تحقيق از توابع سينوسي وود و دايجكسترا براي برازش منحني شيردهي استفاده گرديد. با نرمافزار MATLAB توابع با ركوردهاي روزآزمون توليد شير انفرادي هر گاو برازش داده شد و در هر بار برازش پارامترهاي هر مدل و آمارههاي مربوط به آن برآورد گرديد. شايان ذكر است در برازش انفرادي هر تابع براي هر گاو تخمين پارامترهاي غير طبيعي وجود دارد كه 5 رأس دام در اين مرحله به علت تخمين پارامترهاي غيرطبيعي حذف شد. روش كار برنامة مذكور بدين ترتيب بود كه در مرحلة اول ركوردهاي روزآزمون توليد شير زمان ركوردگيري (روز شيردهي هر حيوان) و شمارة دام از فايل ورودي برنامه خوانده ميشد. در مرحلة بعد پارامترها و آمارهها هر تابع براي هر حيوان برآورد ميشد و در فايل خروجي به همراه شمارة حيوان مربوط چاپ ميگرديد. در نرمافزار MATLAB دادهها با روش Trust- Region برازش داده شد. اين روش الگوريتمي است كه در آن ميتوان براي مقادير پارامترهاي هر يك از مدلها محدوديت قاي ل شد. اين روش قادر است مساي ل غير خطي مشكل را به مراتب بهتر از ساير روشها حل كند Curve Fitting Toolox User s Guide For Use ).(with MATLAB, 2001 تابع سينوسي اين تابع براي برازش توابع متناوب به كار برده ميشود و در حالت كلي بهصورت رابطة 1 است: كه در آن شيردهي مدلسازي و (x) n است برابر با مقدار شير در هر روز برابر با تعداد جملات بهكاررفته براي Curve Fitting Toolox User s ).(Guide For Use with MATLAB, 2001 است. 1=n مطالعه استفاده از اول جملة يك اوج توليد شير در منحني شيردهي ميتوان بهصورت رابطة 2 نشان داد: (رابطة 2) فوق معادلة در (n=1) در اين است وجود كه ( x) sin( x c) توليدي در اوج توليد) روزهاي يك دورة نشاندهندة شيردهي دامنه (مقدار شير پارامتري در ارتباط با تعداد (رابطه معكوس) c و پارامتري در ارتباط با روز شروع شيردهي (تعيينكنندة روز شروع يك دورة شيردهي و هميشه برابر با روز اول (عدد 1) شيردهي است) است. تابع وود اين تابع توسط وود در سال 1967 پيشنهاد گرديد. در بين توابع اراي هشده براي توصيف شكل منحني شيردهي تابع وود از توابع كاربردي است (1967.(Wood, تفسير را دارد پارامتر تعداد حداقل تابع اين بيولوژيكي معنيدار و قابل قبولي دارد و داراي عموميت زيادي است ) et (Tekerli et l., 2000; Vl-Arreol.l., 2004 تابع آن بهصورت رابطة 3 است:

4 ه ب ه ب ه ب ه ب نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار (رابطة 3) ( x) x e cx در معادلة فوق پارامتري در ارتباط با توليد شير در روز اول شيردهي پارامتري مربوط به شيب مرحلة افزايشي و c پارامتري در ارتباط با شيب مرحلة كاهشي منحني شيردهي است. تابع دايجكسترا اين تابع را دايجكسترا در سال 1997 پيشنهاد كرد. اين مدل مكانيستيك كه منحني شيردهي را براساس بيولوژي شيردهي بههمپيوستة ميكند. رشد معادلة يعني و توصيف مرگ سلولي مكانيسم دايجكسترا معادلهاي فيزيولوژيك غدد پستان تشريح جبري چهارپارامتري است (1997 l.,.(dijkstr et كه شكل كلي آن بهصورت رابطة (رابطة 4) ( x) exp ( )(1 e c 4 است: cx ) dx در معادلة 4 پارامتر نشاندهندة تعداد سلول در ابتداي شيردهي (برحسب ميليگرم) نشاندهندة نرخ تكثير سلول (در روز) cنشاندهندة پارامتر تجزيهپذيري در طول دورة شيردهي (در روز) و d نشاندهندة نرخ مرگ سلولي است (در روز).(Dijkstr et l., 1997) شايان ذكر است كه پارامتر اوليه براي اين مدل استفاده نگرديد. آمارههاي شايستگي توابع بهمنظور مقايسه و ارزيابي توابع معيارها و آمارههاي گوناگوني اراي ه شده است. در اين مطالعه آمارهها اين شامل مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين بود (2002 Soltnei,.(Rezei & شايان ذكر است براي كرد استفاده مقايسة بين توابع بايد معياري را كه مقياس اندازهگيري مشاهدات در آن اثري نداشته باشد. بنابراين ضريب تبيين مهمترين معيار براي ارزيابي و تعيين ميزان شايستگي است ) et Atshi ١ مجموع مربعات خطا برآوردي بر مبناي 2-n درجة آزادي از واريانس انحراف از رگرسيون را در اختيار قرار ميدهد Rezee & ).(Soltnei, 2002 رابطة 5 است: (رابطة 5) تعريف رياضي اين آماره i1 صورت SSE n wi ( yi y1) 2 ٢ ريشة ميانگين مربعات خطا از مجذور تقسيم مجموع مربعات خطا بر درجة آن ريشة مربعات خطا دست ميآيد آزادي Rezei & ).(Soltnei, 2002 رابطة 6 است: (رابطة 6) ٣ ضريب تبيين تعريف رياضي اين آماره MSE صورت RMSE s ضريب تبيين بهعنوان معيار صحت مدل بهكار برده ميشود و بيانكنندة ميزان برازش دادهها ازطريق يك مدل رگرسيوني است تعريف رياضي اين آماره (رابطة 7).(Rezei & Soltnei, 2002) SSE SST صورت رابطة 7 است: SSR R squre 1 SST كه در آن SSR برابر با مجموع مربعات مدل SSE برابر با مجموع مربعات خطا مربعات كل است. برآورد اجزاي شيردهي SST و برابر با مجموع اجزاي شيردهي شامل توليد اولية شير ) o Y) (كيلوگرم در روز) زمان رسيدن به حداكثر توليد كه ) m (T (روز) 2 با حداكثر توليد شير ) m Y) (كيلوگرم در روز) و ميزان كل توليد شير ) L Y) (كيلوگرم در طول دورة شيردهي) بود روابط رياضي بهدست آمد. روابط رياضي براي محاسبة اجزاي شيردهي براي هر يك از توابع در جدول نشان داده شده است. شايان ذكر است كه روابط 1. Error Sum o Squre 2. Root Men Squre Error 3. Coeicient o Determintion.(l., 2003

5 63 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... رياضي (جدول 2) ازطريق حل معادلات رياضي بهدست آمده است. براي بهدستآوردن ميگيريم بهدستآوردن T m ابتدا از توابع مشتق و آنرا مساوي صفر قرار ميدهيم. Y L از توابع در بازه 0t براي انتگرال ميگيريم. براي بهدستآوردن T m قرار ميدهيم. Y m در توابع بهجاي زمان براي بهدستآوردن بهجاي زمان صفر قرار ميدهيم. در توابع Y o جدول 2. روابط رياضي براي محاسبة اجزاي شيردهي اجزاي شيردهي Y L Y m T m تابع Y o c 1 ( 1, ct ) ) به زيرنويس جدول مراجعه شود. *** d / ) ( / c) exp d / c exp (( d) / c /c (1/c) ln(/d) 0 تابع 1 تابع 2 ( / )(cos( t c) cos) (1.57-c) /2 sinc تابع 3 Y: o توليد اولية شير (كيلوگرم در روز) T: m زمان رسيدن به اوج توليد (روز) Y: m اوج توليد شير (كيلوگرم در روز) Y: L ميزان كل توليد شير (كيلوگرم). * ** تابع 2 1 و 3 بهترتيب برابر با تابع وود دايجكسترا و سينوسي است. Y (( t / 6)( exp ( )(1 e c ct ) dt ( exp ( )(1 e c c( t / 2 ) d( t / 2) )) (رابطة *** (8 مقايسة آماري تمام آمارهها و اجزاي شيردهي برآوردشده مدل مختلط Mixed) (Proc و با نرمافزار آماري طبق روية SAS 8.2 و طبق مدل آماري 9 تجزية آماري گرديد ) & Kps.(Lmerson, 2004 (رابطة 9) y X Zu y ماتريس طرحي كه X نمايانگر بردار مشاهدات y را به β مرتبط ميكند β بردار ماتريس طراحي كه y را به u مرتبط ميكند u بردار تصادفي (اثر تصادفي گاو) ماتريس واريانسكواريانس و G با ميانگين صفر و ε بردار خطاهاي تصادفي با ميانگين صفر و ماتريس واريانسكواريانس R است. ثابت در اين مدل فقط اثر نوع تابع بود كه در مدل گنجانده شده است. همچنين اثر گاو بهعنوان اثر تصادفي در مدل گنجانده شد. شايان ذكر است مديريت و پرورش اين دامها تحت شرايط يكسان بود. ميانگين حداقل مربعات هر يك از آمارهها و اجزاي شيردهي نيز با آزمون توكي مقايسة آماري شدهاند. برازش توابع نتايج و بحث جدول 3 مقاديرپارامترهايبرآوردشدهبرايهرتابع راهمراه با خطاي استاندارد میانگین هنگام استفاده ازركوردهاي روزانه هر دام نشان ميدهد. اين پارامترها تعيينكنندة مقياس و شكل منحني شيردهي هستند. همچنين اين پارامترها بهعلت متفاوتبودن تعاريف در هر مدل غير قابل قياس با يكديگرند. همانطور كه مشاهده ميشود هر يك از پارامترهاي تابع سينوسي تفسير بيولوژيكي دارند. در اين تابع تفسير بيولوژيكي براي پارامتر نشاندهندة دامنه (مقدار شير توليدي در اوج توليد) پارامتري در ارتباط با طول معكوس) c و پارامتر اثر اثر اثر ثابت (اثر تيمار) Z نشاندهندة دورة (تقريبا برابر با روز اول شيردهي) است. شيردهي (رابطة روز شروع شيردهي همچنين با اين پارامترهاي ميتوان اجزاي شيردهي را محاسبه كرد. استفاده از سوابق توليد روزانة شير شرايط بيولوژيكي و فیزیولوژیکی حيوان را به طور كامل بازگو ميكند. بنابراين انتخاب يك مدل براساس اين اطلاعات دقت بالايي دارد.

6 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار جدول 3. مقادير پارامتر برآوردشده هر تابع با استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام ±SE) (Men پارامترهاي هر مدل d c تابع --- 0/0027±0/0001 0/251±0/01 16/56±0/58 تابع وود 0/069±0/01 0/029±0/007 0/098±0/01 26/48±0/79 تابع دايجكسترا --- 1/06±0/021 0/004±0/ /46±0/37 تابع سينوسي شكل 1. منحنيهاي (توابع) حاصل از برازش دادهها مقايسة شايستگي توابع جدول 4 مقادير آمارههاي گوناگون به همراه خطاي استاندارد ميانگين براي مقايسة توابع به هنگام استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام و نيز نتايج ارزيابي آماري مدلها را نشان داده است. همانطور كه ملاحظه ميشود تابع سينوسي و تابع وود در مقايسه با تابع دايجكسترا برتري آماري داشتند (جدول 4) (0/01> P). هيچگونه اختلاف معنيداري بين تابع وود و تابع سينوسي براساس مجموع مربعات خطا ريشة ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مشاهده نگرديد (جدول 4) (0/01> P). شايان ذكر است اگرچه اختلاف آماري بين آمارههاي تابع سينوسي و تابع وود مشاهده نگرديد (جدول 4) تابع وود بهعلت برآورد توليد شير اوليه برابر با صفر (جدول 5) از جنبة بيولوژيكي محدوديت دارد (2008 l.,.(fthi et همچنين اين محققان در تحقيق خود نشان دادند تابع دايجكسترا خطا در برآورد اجزاي شيردهي نيز دارد. اثر تصادفي گاو براي تمامي آمارهها معنيدار بود (0/01> P) كه نشاندهندة متغيربودن پاسخ هر دام به تابع برازششده است. به عبارت ديگر تا حدودي ژتتيك يك حيوان تعيينكنندة بهتربودن يك تابع برازششده است. شايان ذكر است علت بالابودن مقادير مجموع مربعات خطا (SSE) (جدول 4) بهعلت تعداد زياد ركورد بهازاي هر گاو و همچنين تنوع در تعداد روزهاي شيردهي بين هر گاو است. بنابراين ضريب تبيين مهمترين معيار براي ارزيابي و تعيين ميزان شايستگي است. شكل 1 منحني برازششدة سه تابع با استفاده از ميانگين ركوردها را نشان ميدهد. شكل 2 نيز مقدار خطاي باقيمانده حاصل از برازش دادهها را نشان ميدهد. همانطور كه مشاهد ميشود مقدار خطاي باقيمانده براي هر سه مدل در 30 روز اول شيردهي متفاوت از ديگر روزهاي شيردهي بود. يعني توابع سينوسي وود و دايجكسترا توانايي انجام بهترين برازش در 30 روز اول شيردهي را ندارند. اين ضعف براي ديگر مدلهاي شيردهي (رايج و غير رايج) نيز وجود دارد 2008) l.,.(fthi et

7 65 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... جدول 4. مقايسة شايستگي برازش توابع گوناگون با استفاده از ركوردهاي روزانة هر دام ±SE) (Men نام تابع تابع وود تابع دايجكسترا تابع سينوسي SEM SSE 1409/4±247/7 2484/9±232/5 1051/5±186/5 133/77 آمارهها R-squre 0/85±0/024 0/71±0/026 0/87±0/021 0/0143 RMSE 1/50±0/15 2/43±0/15 1/32±0/13 0/087 و نشاندهندة مقايسات آماري هستند و همچنين مقايسات آماري بهصورت ستوني است. SSE مجموع مربعات خطا RMSE ريشه ميانگين مربعات خطا R-squre ضريب تبيين را نشان ميدهد. شكل 2. مقدار خطاي باقيماندة حاصل از برازش دادهها توابع رياضي متفاوتي براي بررسي منحني شيردهي و برآورد توليد در كل دورة شيردهي با استفاده از تعداد 20 تا 10 (حداكثر ركورد محدود ركورد در هر دورة شيردهي) پيشنهاد شده است. در طي پژوهشي محققان تابع دايجكسترا را بهعنوان بهترين تابع برازشدهنده براي توليد شير گاوهاي شيري هلشتاين پيشنهاد كردند.(Vl-Arreol et l., 2004) در طي پژوهشي ديگر محققان با برازش توابع گوناگون شيردهي تابع عليشفر و لژاندر را بهعنوان بهترين تابع گزارش كردند (2008 l.,.(mehrn et همچنين در مطالعهاي ديگر متفاوت توابع برازش با پژوهشگران (با شيردهي ركوردهاي روزآزمون) نشان دادند كه تابع گاماي ناقص در برآورد سطح زير منحني با مطلوبتري نحو به دادههاي توليد شير مطابقت داشتند ) l., Boustn et.(2011 از سوي ديگر برخي از محققان با استفاده از توايع رايج و غير رايج بيان كرد دن كه تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش توابع منحني شيردهي رايج و غير رايج وجود ندارد (2008 l.,.(fthi et اما طي پژوهشي ديگر تفاوت معنيداري بين شايستگي برازش توابع منحني شيردهي رايج و غير رايج گزارش گرديد.(Atshi et l., 2003) نتايج محققان نشاندهندة متغييربودن پاسخهاي هر مدل با توجه به تا ثيرات محيطي است. تنوع زياد در استفاده از معادلات منحني شيردهي در تحقيقات گوناگون بهدليل جستجو براي يافتن تابعي مناسب براي تجزيه و تحليل بهتر دادههاست. با توجه به تنوع زياد در شكل منحني شيردهي حيوانات ميتوان با استفاده از تابع منحني شيردهي خصوصيات منحني شيردهي را برآورد كرد و تغيير شكلي در منحني شيردهي بهمنظور بهبود انجام داد (2000 Shhrk,.(Mordi اما شايان ذكر است سازههاي ژنتيكي و غير ژنتيكي از قبيل ژنتيك دام سن زايش تغذيه فصل زايش فصل شيردهي و آبستني بر شكل منحني شيردهي مو ثرند Grossmn et l., 1986; Shnks et l., 1981 & )

8 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار ). همچنين بايد بيان كرد عواملي همچون بيماريها- كه باعث ايجاد اختلال در روند تغييرات توليد شير در طول دورة شيردهي و خارجشدن منحني شيردهي از شكل عادي ميشوند نيز مو ثراند. بنابراين اين عوامل گوناگون سبب شد تا پژوهشگران تعيين و انتخاب تابع مناسب با شايستگي بالا را متنوع بيان كنند. كه در اين تحقيق تابع سينوسي و وود توابع مناسب بودند. از سوي ديگر طي پژوهشي محققان با برازش شش تابع بهازاي ركوردهاي ماهيانة هر گاو بهصورت جداگانه ضريب تبيين برازش ركوردهاي ماهيانة گاوهاي هلشتاين شكم اول دوم و سوم را بهترتيب 0/92 0/62 و 0/94 گزارش كردند 2008) l.,.(fthi et پايينبودن ضريب تبيين برازش ركوردهاي ماهيانة گاوهاي شكم اول عدم توانايي پوشش كامل تداوم شيردهي توسط مدلهاي رايج را نشان ميدهد. زيرا پژوهشگران نشان دادند گاوهاي شكم اول در مقايسه با گاوهاي با شكم بالاتر تداوم شيردهي بهتري داشتند. اما در اين مطالعه تابع سينوسي توانايي تاحدودي مناسب براي پوشش بهتر تداوم شيردهي را از خود نشان داد و ميتواند بهعنوان ابزاري براي انتخاب گاوهاي با تدام بهتر شيردهي استفاده شود. همچنين پارامترهاي اين تابع توجيه بيولوژيكي دارد و هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است. از سوي ديگر هيچگونه اختلاف معنيداري بين تابع وود مدل) و تابع سينوسي مشاهده نگرديد. كاربرد توابع و برآورد اجزاي شيردهي جدول (رايجترين 5 مقادير برآوردهشدة اجزاي شيردهي همراه با خطاي استاندارد ميانگين براي مقايسة توابع را نشان ميدهد. اين اجزا شامل توليد اولية شير زمان رسيدن به اوج توليد شير اوج توليد شير و ميزان كل توليد شير است. شايان ذكر است تابع وود بهعلت برآورد توليد شير اوليه برابر با صفر از جنبة بيولوژيكي محدوديت دارد (2008 l.,.(fthi et به همين دليل مقايسة آماري بين مدلها براي صفت توليد اولية شير انجام نگرفت. براي تمامي اجزاي شيردهي بين هر سه مدل اختلاف آماري مشاهده گرديد (0/01> P). اثر تصادفي گاو براي تمام اجزاي شيردهي معنيدار بود (0/01> P). با توجه به مقادير آماري توصيفي گزارششده در جدول 5 مشاهده ميشود تمامي مقادير اجزاي برآوردشده توسط تابع سينوسي ازنظر عددي منطقي و مشابه مقادير اجزاي برآوردشدة دو تابع رايج (تابع وود و دايجكسترا) بود. اما بايد بيان كرد هر سه تابع در برآورد توليد شير اوليه محدوديت دارند. زيرا مقدار توليد شير اوليه توسط تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با صفر 26/5 و 32/02 كيلوگرم بود. در حاليكه مقدار شير اوليه در روز 7 ام شيردهي برابر با 27/5 كيلوگرم در روز بود. تابع تابع وود تابع دايجكسترا تابع سينوسي SEM Y o جدول 5. اجزاي شيردهي برآوردشده با استفاده از مدلهاي گوناگون ±SE) (Men اجزاي شيردهي Y L 11593±249/ ±250/ ±249/3 143/8 Y m 38/09±0/39 38±0/41 37/4±0/37 0/22 T m 93/57±2/42 46/16±1/7 c 122/1±4/05 2/5 0 26/5±0/79 32/02±0/46 Y: o توليد اولية شير (كيلوگرم در روز) T: m زمان رسيدن به اوج توليد (روز) Y: m اوج توليد شير (كيلوگرم در روز) Y: L ميزان كل توليد شير (كيلوگرم) است. --- دوم و سوم به بالا را بهترتيب 30/3 26/6 و 30/5 گزارش كردند (2000 l.,.(tekerli et در پژوهشي ديگر محققان مقدار اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول و سوم به بالا را بهترتيب برابر 33/55 و 44/42 كيلوگرم در روز در شرايط پرورشي آمريكا برآورد كردند (2007 l.,.(demtwew et ديگر پژوهشگران نيز با مقدار اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با 38 38/09 و 37/44 كيلوگرم در روز بود. طي پژوهشي محققان با برازش تابع گاماي وود بر ركوردهاي توليد شير گاوهاي هلشتاين شكم اول و دوم و سوم به بالا مقدار پيك توليد شير گاوهاي هلشتاين شكم اول و

9 67 لطفي و همكاران: كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي... برازش 6 تابع توصيفكنندة منحني شيردهي مقدار اوج توليد شير شكم اول دوم و سوم را بهترتيب 33/6 39/5 و 41/8 كيلوگرم در روز بيان كردند ) et Fthi.(l., 2008 ميزان كل شير توليدي در طول دورة شيردهي براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با و كيلوگرم در روز بود. طي پژوهشي محققان توليد شير كل را براي شكم اول دوم و سوم را بهترتيب و كيلوگرم برآورد كردند 2008) l.,.(fthi et شايان ذكر است هدف از اراي ة اين نتايج نشاندادن افزايش توليد شير در صنعت پروش گاو شيري است. زمان رسيدن به اوج توليد شير براي گاوهاي شكم اول با استفاده از تابع وود دايجكسترا و سينوسي بهترتيب برابر با 46/16 93/57 و 122/1 روز شيردهي بود. در مطالعهاي محققان زمان رسيدن به اوج توليد شير براي شكم اول و سوم به بالا را بهترتيب برابر با روز 93 و 54 شيردهي در شرايط پرورشي آمريكا به دست آوردند.(Demtwew et l., 2007) ديگر پژوهشگران نيز با برازش 6 تابع توصيفكنندة منحني شيردهي زمان رسيدن به اوج توليد شير شكم اول دوم و سوم را بهترتيب و 42 كيلوگرم در روز برآورد كردند 2008) l.,.(fthi et با توجه به نمودارهاي بهدستآمده براي هر دام در با تداوم شيردهي مرتبط است ) Shhrk, Mordi.(2000 به نظر ميرسد هر چه تداوم شيردهي بيشتر باشد فاصلة شروع تا اوج توليد افزايش مييابد و اوج توليد نيز كمتر ميشود. سينوسي براي تعيين خروجي اين توابع شوند. نتيجهگيري اين نتايج تصديقكنندة تداوم شيردهي بهتر (اجزاي شيردهي) رفتار تابع اما است. بايد ارزيابي مدل مطالعة منحني شيردهي هر گاو بهطور جداگانه به دلايل گوناگون حاي ز اهميت است. از سوي ديگر در طول اين ساليان تغييرات در منحني شيردهي و ميزان توليد شير رخ داده است. بنابراين توابعي براي توصيف منحني شيردهي اراي ه شده است كه انتخاب بهترين تابع براي مطالعة منحني شيردهي دامها به نظر لازم ميآيد. نتايج اين تحقيق نشان داد پارامترهاي تابع سينوسي توجيه بيولوژيكي دارد هر يك از پارامترها نشاندهندة بخش خاصي از منحني شيردهي است و هيچ گونه اختلاف آماري معنيداري با تابع وود ازنظر عملكرد ندارد. بنابراين استفاده از تابع سينوسي در برنامههاي انتخاب براي تغيير شكل منحني شيردهي و در مدلهاي روزآزمون براي تعيين ارزش اصلاحي دامها براي توليد شير بهعلت پوشش بهتر تداوم شيردهي گاوهاي شيري شكم اول توصيه ميگردد. اما به تحقيقات بيشتر براي كاربرديكردن اين تابع نياز است. سپاسگزاري از هلدينگ دامپروري سازمان اقتصادي رضوي بهدليل همكاري صميمانه در اختيارقراردادن دادهها و اطلاعات لازم سپاسگزاري ميشود. اين مطالعه ميتوان بيان كرد كه زمان رسيدن به اوج توليد شير بين روزهاي 100 تا 120 روز شيردهي بود كه با مقدار برآوردشده توسط مدل سينوسي بيشتر تطابق داشت. ميزان توليد در اوج توليد به توانايي ژنتيكي نداشتن بيماريهاي عفوني و متابوليكي و همچنين رژيم غذايي بعد از زايمان بستگي دارد 1981).(Shnks et l., 1981 & اوج توليد همچنين REFERENCES 1. Atshi, H. (2003). Determining the est eqution or descriing the lcttion curve in Irnin Holstein cows. Msc disserttion. Fculty o Agriculture, Tehrn University, Irn. (In Frsi). 2. Boustni, A., Mordi ShhrBk, M. & Nejti Jvromi, A. (2011). A Comprison o Dierent Functions or the Description o Lcttion Curve in Dierent Periods o Lcttion o Holstein Cows using Test Dy Records. Journl o Animl Science, 41 (1), (In Frsi). 3. Brown, C. A., Chndler, P. T. & Holter, J. B. (1977). Development o predictive equtions or milk yield nd dry mtter intke in lcttion cows. Journl o Diry Science, 60, Curve Fitting Toolox User s Guide or Use with MATLAB. (2001). the MthWorks, Inc.

10 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار Demtwew, C.M.B., Person, R.E. & Vnrden, P.M. (2007). Modeling extended lcttion o Holsteins. Journl o Diry Science, 90, Dijkstr, J., Frnce, J., Dhno, M. S., Ms, J. A., Hnign, M. D., Rook, A. J. & Beever, D. E. (1997). A model to descrie growth ptterns o the mmmry glnd during pregnncy nd Lcttion. Journl o Diry Science, 80, Frhngr, H., Neemipour, H. & Loti, R. (2008). Genetic Evlution o Milk Production in Holstein Diry Cttle o Khorsn Province Using Spline Rndom Regression Model. Journl o Sciences nd Technology o Agriculture nd Nturl Resources, Wter nd Soil Science, 12 (43), (In Frsi). 8. Fthi, M. H., Frnce, J., Odongo, N. E., Lopez, S., Bnnink, A. & Kere, E. (2008). Modelling the lcttion curve o diry cows using the dierentils o growth unctions. Journl o Agriculturl Science, 146, Ferris, T. A., Mo, I. L. & Anderson, C. R. (1985). Selecting or lcttion curve nd milk yield in Diry cttle. Journl o Diry Science, 68, Frnce, J & keer, E. (2008). Mthemticl modelling in niml nutrition. (1nd ed.). CAB Interntionl. 11. Grossmn, M. & Koops, W.J. (1988). Multiphsic nlysis o lcttion curves in diry cttle. Journl o Diry Science, 71, Grossmn, M., Kuck, A. L. & Norton, H. W. (1986). Lcttion curves o Purered nd Crossred Diry cttle. Journl o Diry Science. 69, Kps, N & Lmerson, W. R. (2004). Biosttistics or niml science. (1nd ed.). CAB Interntionl. 14. Mehrn, H. Frhngr, H. Rhmnini, J. & Soltni, H. A. (2008). Comprison o some unctions descriing the shpe o the lcttion curve or Holstein cows. Journl o studies o Animl Science Irn, 1388 (2), (In Frsi). 15. Mordi Shhrk, M. (2000). Persistency in diry cttle. Irnin Journl o Agriculturl Sciences, 32(1), (In Frsi). 16. Rezee, A & Soltnei, A. (2002). Introduction to pplied regression nlysis. (2nd ed.). Ishn University o Technology. (In Frsi). 17. Schmidt, G. H., Vn Vleck, L. D. & Hutjens, M. F. (1988). Principles o diry science. (2nd ed.). Prentice-Hll. Englewood Clis, New Jersey. 18. Shnks, R. D., Freemn, A. E. & Dickinson, F. N. (1981). Postprtum distriution o costs nd disorders o helth. Journl o Diry Science, 64, Shnks, R. D., P. J. Berger, A. E. Freemn, & F. N. Dickinson. (1981). Genetic Aspects o lcttion curves. Journl o Diry Science, 64, Sttisticl Anlysis System. (2001). User s Guide: Sttistics, Version 8.2. SAS Institute, Crry, NC, USA. 21. Tekerli, M., Akinci, Z., Dogn, J. & Akcn, A., (2000). Fctors ecting the shpe o lcttion curves o Holstein cows rom the Blikesir Province o Turkey. Journl o Diry Science, 83, Vl-Arreol, D., Kere, E., Dijkstr, J. & Frnce, J., (2004). Study o lcttion curve in diry cttle on rms in centrl Mexico. Journl o Diry Science, 87, Wood, P. D. P. (1967). Algeric model o the lcttion curve in cttle. Nture, 216,

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه تاثير عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رویشگاه محلب Cerasus mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه ندا سخاوتي- دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مسلم اكبري نيا- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته

یروآ عمج یاه هداد.تسا هدش هدافتسا تاعلاطا یروآ عمج رازبا ناونع هب اینرفیلاک ب و گنیلته چکیده انتقادی تفکر مهارتهای با آن رابطة و زبانگی دو * معروفی یحیی ** محمدینیا اسماعیل زبانه دو دانشآموزان انتقادی تفکر مهارتهای مقايسة پژوهش این اصلی هدف پژوهش آماری جامعة و است مقایسهای عل ی- پژوهش روش

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. Recent Developments. Yearbook of Comparative and General Literature. 37(1988): پيامنگار:

مقدمه. Recent Developments. Yearbook of Comparative and General Literature. 37(1988): پيامنگار: آلميدا فلور دانشگاه ليسبون ترجمة مژده دقيقي مقدمه اين كه سه دهه قبل تدوين گرديده است بيانگر سير تحول ادبيات تطبيقي در دانشگاه ليسبون پرتغال از دهة 90 ميلادي است. نويسنده از دو استاد پرتغالي به نامهاي پرفسور

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق رابطه انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان * فرح نادری ** علیرضا حیدری *** مرضیه مشعل پور چكيده هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی کارکنان

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα