Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,"

Transcript

1 Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD Dubai, ςελ.6 ΓΟΥΝΑ HKFF- Hong-Kong, ςελ.7 Επιχειρθματικι αποςτολι υψθλισ τεχνολογίασ ςτθ Silicon Valley California, Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τισ χϊρεσ τθσ Σαουδικισ Αραβίασ, Ιράκ, Κατάρ, Λίβανο, Ατηζντα δράςεων για το επόμενο διάςτθμα, Μελλοντικζσ δράςεισ, ςελ.8 ςελ.9 ςελ.10 ςελ.12 1

2 Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου Αγαπθτοί υνεργάτεσ, Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου, ωσ φορζασ προϊκθςθσ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τισ εξαγωγζσ και το εμπόριο, αντιλαμβανόμενοσ τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και τθν ανάγκθ περαιτζρω ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, προςαρμόηει τισ δράςεισ του ανάλογα, ςε ςυνεργαςία και διάλογο με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ. υγκεκριμζνα, ςτο παρακάτω πίνακα κα δείτε το αυξθμζνο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του ΟΠΕ για το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, που ολοκλθρϊκθκε επίςθσ αυξθμζνο ςυγκριτικά με το 2010: ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΘΕΕΙ Βιομθχανικά Δομικά υλικά Καταναλωτικά (Γοφνα καλλυντικά ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ) Σρόφιμα Ποτά ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΧ/ΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ Με βάςθ τθν εμπειρία μασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ διεκνοφσ αγοράσ και του ανταγωνιςμοφ δθμιουργιςαμε το brand «Taste like Greece» για τθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ και εικόνασ των ελλθνικϊν τροφίμων και ποτϊν. Σο brand «Taste like Greece», αναλόγωσ προςαρμοςμζνο, κα ςυνοδεφει όλεσ τισ διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν για το Μια εξίςου ςθμαντικι ενζργεια που ςυνεχίςτθκε κατά τθ διάρκεια του 2011 και κα ςυνεχιςτεί και το 2012 είναι και ο ςυντονιςμόσ προγράμματοσ προϊκθςθσ για το ελαιόλαδο και το κραςί, δφο προϊόντα με αξιοςθμείωτθ εξαγωγικι δυναμικι. Παράλλθλα, ο ΟΠΕ κα υλοποιιςει το 2012 αντίςτοιχα προγράμματα προϊκθςθσ για τα ιχκυθρά και τθ φζτα. 2

3 Βαςικι μασ επιδίωξθ για φζτοσ, θ παρουςία μασ ςτισ αγορζσ του κόςμου να είναι πολλαπλαςιαςτικά καλφτερθ και ποιοτικότερθ και για το λόγο αυτό ςυνεχίηουμε παρά τισ αντιξοότθτεσ τον κακθμερινό, δφςκολο αγϊνα μασ προκειμζνου να επιτφχουμε ουςιαςτικά αποτελζςματα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ διοίκθςθ και τα ςτελζχθ του ΟΠΕ κα είναι πάντα ςτθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία, διευκρίνιςθ που κα εξυπθρετοφςε το ζργο ςασ. Αλκιβιάδθσ Καλαμπόκθσ Διευκφνων φμβουλοσ Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν Ολοκλθρϊκθκε θ ελλθνικι ςυμμετοχι που ςυντόνιςε ο ΟΠΕ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ ISM 42nd International Sweets and Biscuits Fair. τθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν ελλθνικζσ εταιρείεσ με προϊόντα του κλάδου όπωσ γλυκά, προϊόντα ςοκολάτασ, μπιςκότα, snacks, καραμζλεσ, μζλι- παςτζλι, κ.α και το περίπτερο του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου ςθματοδοτικθκε από το brand Taste like Greece. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου διοργάνωςε, με ιδιαίτερθ επιτυχία, τθν ςυμμετοχι ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ FRUITLOGISTICA 2012, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο Βερολίνο από τισ 8 ζωσ τισ 10 Φεβρουαρίου Θ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ αποτελεί το κορυφαίο εκκεςιακό γεγονόσ για τα νωπά φροφτα και λαχανικά. το περίπτερο του Οργανιςμοφ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 500τ.μ, εκπρόςωποι από 33 επιχειριςεισ διαφόρων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ (Νάουςα, Κριτθ, Καβάλα κ.α.) παρουςίαςαν τα ποιοτικά, 3

4 πιςτοποιθμζνα προϊόντα τουσ και πραγματοποίθςαν ςθμαντικζσ ςυναντιςεισ με ξζνουσ αγοραςτζσ, δθλϊνοντασ ικανοποιθμζνοι, τόςο από τθν εικόνα του ελλθνικοφ περιπτζρου όςο και από τθν επιςκεψιμότθτα του. Επίςθσ το VitualΜarket που ζχει δθμιουργιςει θ ζκκεςθ, λειτοφργθςε ςυμπλθρωματικά ςτισ B2B ςυναντιςεισ. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου, ενίςχυςε τθν εικόνα των ελλθνικϊν νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν, λειτουργϊντασ παράλλθλα με τθν εκκεςιακι παρουςία και πάντα υπό το brand Taste like Greece, fruit salad bar, ςτον χϊρο που ευγενϊσ προςζφερε το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, όπου οι επιςκζπτεσ είχαν τθ δυνατότθτα να δοκιμάςουν φρζςκουσ χυμοφσ και φρουτοςαλάτεσ. Παράλλθλα, διανείμαμε δωρεάν τον καλαίςκθτο κατάλογο εκκετϊν του ΟΠΕ. Οι παραπάνω πρωτοβουλίεσ δθμιοφργθςαν ζνα πόλο ζλξθσ ςτουσ εμπορικοφσ επιςκζπτεσ και ςυνζβαλλαν ςτθν επιπρόςκετθ προβολι των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων. φμφωνα με τισ αναφορζσ των οργανωτϊν τθσ MesseBerlin, τθν ζκκεςθ επιςκζφκθκαν περιςςότεροι από εμπορικοί επιςκζπτεσ, από 139 διαφορετικζσ χϊρεσ. ε ςυνολικό χϊρο τ.μ, ςυμμετείχαν εκκζτεσ από 84 χϊρεσ, εκ των οποίων, το 90% ιταν εκτόσ Γερμανίασ. Σο εκκεςιακό γεγονόσ καλφφκθκε από 900 εκπρόςωπουσ μζςων ενθμζρωςθσ από 50 χϊρεσ. Θ επόμενθ FruitLogistica ορίςτθκε ςτισ 6-8 Φεβρουαρίου

5 Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τον ςυντονιςμό τθσ εκκεςιακισ παρουςίασ ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων ςτθν 20 η Διεθνή Ζκθεςη PRODEXPO 2012, που πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκκεςιακοφ κζντρου ΗΑΟ ΕΧPOCENTR ςτθ Μόςχα, από τισ 13 ζωσ τισ 17 Φεβρουαρίου Πρόκειται για μια από τισ μεγαλφτερεσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν που γίνονται ςτθ Ρωςία. το περίπτερο του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου, εμβαδοφ 300 τ.μ, ςυμμετείχαν 22 εταιρείεσ, με ποικιλία προϊόντων όπωσ, κραςί, ελαιόλαδο, τυροκομικά και γαλακτοκομικά, αρτοποιιματα, μζλι κ.α. Σο brand Taste like Greece ζδωςε ςτο περίπτερο του ΟΠΕ μια ξεχωριςτι ταυτότθτα και ενίςχυςε αποτελεςματικά τθν εικόνα των ελλθνικϊν προϊόντων που φιλοξενοφςε. το πλαίςιο τθσ ελλθνικισ εκκεςιακισ παρουςίασ λειτοφργθςε wine bar, για τθ γευςιγνωςία και μελζτθ ελλθνικϊν κραςιϊν ςτα ςεμινάρια προβολισ του ελλθνικοφ κραςιοφ, υπό τθν εποπτεία του Ρϊςου πρεςβευτι του κλάδου κ. Bisso Atanassov, που πραγματοποιικθκαν ςτισ 15 και 16 Φεβρουαρίου με μεγάλθ επιτυχία. Όλοι οι εκκζτεσ διλωςαν ικανοποιθμζνοι από τθν ςυμμζτοχι τουσ ςτθν ζκκεςθ κακϊσ είναι γνωςτό το μζγεκοσ τθσ Ρωςικισ αγοράσ και το γεγονόσ ότι ειςάγει τεράςτιεσ ποςότθτεσ προϊόντων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Για πολλοφσ ιταν μία πρϊτθ επαφι με τθν Ρωςικι αγορά και ωσ εκ τοφτου, είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τισ αναμφιςβιτθτεσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ, και να κατανοιςουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου διοργάνωςε με ιδιαίτερθ επιτυχία τθν παρουςία 18 ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου των βιολογικϊν τροφίμων-ποτϊν ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ BioFach World Organic Trade Fair, που πραγματοποιείται κάκε χρόνο ςτον Εκκεςιακό χϊρο 5

6 Messezentrum ςτθ Νυρεμβζργθ. τθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν εκκζτεσ και εμπορικοί επιςκζπτεσ από 130 χϊρεσ. το ελλθνικό περίπτερο, με εμβαδό 150 τ.μ., 18 επιχειριςεισ παρουςίαςαν βιολογικά προϊόντα όπωσ: φροφτα και λαχανικά, κραςί, ελαιόλαδο και προϊόντα ελιάσ, γλυκίςματα, ςνακ κ.α. θ εικόνα των οποίων ενιςχφεται από το brand Taste like Greece που υιοθετεί ο ΟΠΕ ςε όλα τα εκθεςιακά γεγονότα του κλάδου. φμφωνα με εκτιμιςεισ θ αγορά βιολογικϊν προϊόντων ςτθν Γερμανία κα ςυνεχίςει να αυξάνεται κακϊσ ο Γερμανόσ καταναλωτισ είναι διατεκειμζνοσ να αγοράηει ακριβά προϊόντα που διακρίνονται για τθ διατροφικι τουσ αξία και τθν πιςτοποιθμζνθ βιολογικι τουσ παραγωγι. Σα παραπάνω ςτοιχεία δθμιουργοφν ζνα παράκυρο ευκαιρίασ για τθν Ελλάδα θ οποία λόγω των κλιματολογικϊν και γεωργικϊν ςυνκθκϊν παραγωγισ διακζτει το απαιτοφμενο υπόβακρο κατάλλθλων προδιαγραφϊν για ςυςτθματικι παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων, προςανατολιςμζνα για εξαγωγι ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ ςτόχουσ, με καταναλωτζσ υψθλοφ διακζςιμου ειςοδιματοσ, διατεκειμζνουσ να καταβάλλουν υψθλότερο τίμθμα. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΟΠΕ) ςυμμετείχε για μια ακόμθ φορά ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Σροφίμων και Εξοπλιςμοφ GULFOOD και ςυντόνιςε τθ παρουςία 48 ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων με προϊόντα τροφίμων όπωσ ελαιόλαδο, αρτοποιιματα, γαλακτοκομικά, κ.α. αλλά και προϊόντα ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, μθχανιματα επεξεργαςίασ και ςυςκευαςίασ 6

7 τροφίμων, εξοπλιςμοφ τροφοδοςίασ κ.α ςε περίπτερο εμβαδοφ 611 τ.μ. Σο ελλθνικό περίπτερο, ο κατάλογοσ των εκκετϊν και θ προβολι των προϊόντων ςθματοδοτικθκαν από το brand Taste like Greece, brand που κα ςυνοδεφει όλεσ τισ εκκεςιακζσ παρουςίεσ τροφίμων ποτϊν του ΟΠΕ για το τθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν εκκζτεσ και εμπορικοί επιςκζπτεσ από 150 χϊρεσ. Με ιδιαίτερθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκε θ ελλθνικι ςυμμετοχι που ςυντόνιςε ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου ςτθ Διεθνή Ζκθεςη Γοφνασ HKFF 2012 θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο Hong- Kong από τισ 25 ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου. το περίπτερο του Οργανιςμοφ, ςυνολικοφ εμβαδοφ τ.μ., ςυμμετείχαν 43 ελλθνικζσ επιχειριςεισ του κλάδου. Κατά γενικι ομολογία, θ ζκκεςθ ςθμείωςε εξαιρετικι επιτυχία ενϊ αποδείχκθκε για άλλθ μια φορά ότι οςάκισ πραγματοποιείται μια οργανωμζνθ, μεγάλθ ςυμμετοχι πετυχαίνει τόςο ςε επίπεδο παρουςίασ όςο και ςε επίπεδο ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν και ςυνεργιϊν. Θ Ελλθνικι γουνοποιία είναι μια ςθμαντικι, υπολογίςιμθ δφναμθ ςτον παγκόςμιο χάρτθ του ανταγωνιςμοφ, που κερδίηει τισ εντυπϊςεισ. Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ ζχει μπροςτά του και αντιμετωπίηει με αιςιοδοξία τθν ζκκεςθ του Μιλάνου που φαίνεται να χάνει ζδαφοσ ζναντι τθσ 2θσ διοργάνωςθσ τθσ FUR EXCELLENCE IN ATHENS ( Μάρτιοσ) αλλά και τθσ ζκκεςθσ τθσ 7

8 Καςτοριάσ (Μάιοσ) οι οποίεσ ςθμειϊνουν ιδιαίτερα ανοδικι πορεία και μεγάλθ τάςθ επιςκεψιμότθτασ από αγοραςτζσ του εξωτερικοφ και όχι μόνο παραδοςιακοφσ πελάτεσ. Επιχειρθματικι αποςτολι υψθλισ τεχνολογίασ ςτο Silicon Valley California H ynergies εφαλτήριο για φιλόδοξεσ επιχειρηματικζσ δράςεισ ςτο Silicon Valley τισ 17 και 19 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιικθκε επιχειρθματικι αποςτολι ςτισ ΘΠΑ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ Ελλθνικισ τεχνολογίασ και τθν ζνταξι τθσ ςτο οικοςφςτθμα του Silicon Valley, υπό τθν αιγίδα τθσ ynergies, Connecting Changemakers. Με τθν ςυνδιοργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Θμιαγωγϊν (ΕΝΕΒΘ), του υνδζςμου Εταιρειϊν Κινθτϊν Εφαρμογϊν Ελλάδασ (ΕΚΕΕ) και με τθν ευγενικι χορθγία του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΟΠΕ), τριάντα επιχειρθματίεσ από είκοςι πζντε Ελλθνικζσ εταιρείεσ του κλάδου τεχνολογίασ είχαν τθν ευκαιρία να επιςκεφτοφν το Silicon Valley, ςτθν Καλιφόρνια και να ςυναντθκοφν με κορυφαίουσ επαγγελματίεσ του χϊρου, επενδυτζσ, ακαδθμαϊκοφσ και τοπικζσ αρχζσ. Οι εκπρόςωποι των ελλθνικϊν επιχειριςεων είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για το επιχειρθματικό περιβάλλον τθσ περιοχισ κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το οικοςφςτθμα του Silicon Valley. Αξιοςθμείωτθ μεταξφ άλλων είναι θ ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ αντιπροςωπείασ με τον Δ/ντθ Διεκνϊν Τποκζςεων του Δθμάρχου San Francisco κ. Mark Chandler, κατά τθν οποία ενθμερϊκθκαν για τισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ ευρφτερθ περιοχι του San Francisco ςτθ δθμιουργία καινοτόμων επιχειριςεων. 8

9 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιχειρθματικισ αποςτολισ, ςυμμετζχοντεσ και παρευριςκόμενοι εξζφραςαν τθν επικυμία τουσ να κακιερωκεί θ επιχειρθματικι αποςτολι ynergies ςτο Silicon Valley για το κλάδο τεχνολογίασ ςε ετιςια βάςθ, ςυγχαίροντασ του διοργανωτζσ για το ζργο που παρείχαν. (πθγι : ΕΝΕΒΘ) Όπωσ διλωςε ο κ. Γιϊργοσ Κουτςογιαννόπουλοσ, Προζδροσ τθσ ΕΝΕΒΘ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Helic: «Οι Ελληνικζσ επιχειρήςεισ τεχνολογίασ και καινοτομίασ ζχουν ωσ όραμα να αναπτυχθοφν υιοθετώντασ τισ αρχζσ επιχειρηματικότητασ του ίλικον Βάλλεχ τησ Καλιφόρνια, να αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ του παγκόςμιου οικοςυςτήματοσ καινοτομίασ και να χτίςουν οργανιςμοφσ που απευθφνονται ςτην παγκόςμια αγορά. Με βάςη αυτό το όραμα, η επιχειρηματική αποςτολή "ynergies" που οργανώθηκε από την ΕΝΕΒΗ και τον ΕΚΕΕ θεμελίωςε τη γζφυρα μεταξφ τησ Ελλάδασ και του κζντρου βάρουσ τησ παγκόςμιασ επιχειρηματικότητασ". Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τισ χϊρεσ τθσ Σαουδικισ Αραβίασ, Ιράκ, Κατάρ, Λίβανο Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ), ςτο πλαίςιο πλθροφόρθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων για ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ ςτόχουσ και τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τουσ ςε αυτζσ, διοργάνωςε ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ τθν Σρίτθ 14 Φεβρουαρίου 2012 ςτθ Θεςςαλονίκθ και τθν Σετάρτθ 15 Φεβρουαρίου 2012 ςτθν Ακινα, με κζμα τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτισ αγορζσ τθσ αουδικισ Αραβίασ, του Ιράκ, του Κατάρ και του Λιβάνου. Κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων οι 90 περίπου εταιρείεσ, κυρίωσ από τον κλάδο των δομικϊν υλικϊν που ςυμμετείχαν, ενθμερϊκθκαν για τισ Διεκνείσ Εκκζςεισ Saudi Agrofood 2012 (Σρόφιμα και Αγροτεχνικόσ εξοπλιςμόσ), Project Iraq 2012 (Δομικά υλικά), Αgrofood Iraq 2012,(Aγροτεχνικόσ 9

10 εξοπλιςμόσ ), Project Qatar 2012 (Δομικά υλικά) και Project Lebanon 2012 (Δομικά υλικά) από τον Αντιπρόεδρο τθσ διοργανϊτριασ εταιρίασ IFP Group, Μr. Fadi A. Kaddoura. Οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ του κλάδου των δομικϊν υλικϊν και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ςτρζφουν τον προςανατολιςμό τουσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθν άμεςθ ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ του ΟΠΕ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Ατηζντα Δράςεων για το επόμενο διάςτθμα Διοργανϊνουμε τθν παρουςία 50 ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου του κραςιοφ και ποτϊν ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ PROWEIN 2012 που ολοκλθρϊνεται ςιμερα, 6/3/2012. Παράλλθλα, ςτο περίπτερο του Οργανιςμοφ, με εμβαδό 507 τ.μ, που ςθματοδοτείται από το brand Taste like Greece και το brand New wines of Greece λειτουργεί wine bar για τθν γευςιγνωςία ελλθνικοφ κραςιοφ ωσ ενζργεια ενίςχυςθσ τθσ προβολισ του ςυγκεκριμζνου κλάδου ςτθ γερμανικι αγορά. (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο επόμενο newsletter). Διοργανϊνουμε τθν παρουςία 15 ελλθνικϊν επιχειριςεων του κλάδου δομικϊν υλικϊν ςτθ 2 θ Διεκνι Ζκκεςθ δομικϊν υλικϊν BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA ςτθν οποία ςυμμετζχουμε για δεφτερθ φορά. Θ ζκκεςθ οργανϊνεται ςτον εκκεςιακό χϊρο JEDDAH CENTRE FOR FORUMS AND EVENTS, ςτθν ΣΗΕΝΣΑ, που 10

11 είναι το μεγαλφτερο λιμάνι και θ οικονομικι πρωτεφουςα τθσ αουδικισ Αραβίασ. κοπόσ τθσ είναι να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ τεράςτιασ αγοράσ τθσ αουδικισ Αραβίασ, θ οποία διακζτει μία από τισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ παγκοςμίωσ με ςτόχευςθ ςε μεγάλα καταςκευαςτικά ζργα και ζργα υποδομϊν. Σα προϊόντα που προβάλλονται είναι δομικά υλικά, καταςκευζσ, τεχνολογία φδρευςθσ άρδευςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, προϊόντα μεταλλουργίασ και υαλουργίασ κ.α Διοργανϊνουμε τθν παρουςία 12 ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου των καλλυντικϊν ςτθ 45 θ Διεκνι Ζκκεςθ Αρωμάτων & Καλλυντικϊν COSMOPROF BOLOGNA Θ ζκκεςθ οργανϊνεται ςτον ανακαινιςμζνο εκκεςιακό χϊρο τθσ Μπολόνια, ςε κακαρι εκκεςιακι επιφάνεια τ.μ., χωριςμζνο ςε 6 τομείσ προϊόντων: Καλλυντικϊν-Αρωμάτων, Beauty & Spa, Περιποίθςθσ Μαλλιϊν, Περιποίθςθσ Νυχιϊν, υςκευαςίασ, Nature green-volution, ζνασ τομζασ για φυτικά/οργανικα προϊόντα & υλικά ςυςκευαςίασ ι πιςτοποιθμζνα οργανικά προϊόντα από επίςθμο διεκνι φορζα. Διοργανϊνουμε τθν παρουςία 12 ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου ζνδυςθσ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ ζνδυςθσ, αξεςουάρ, εςωροφχων, CPM 2012 Collection Premiere Moscow. Διοργανϊνεται 2 φορζσ το χρόνο ςτον εκκεςιακό χϊρο τoυ Expocentr Krasnaya Presnjia Moscow Russia ςτο κζντρο τθσ Μόςχασ και ζχει κακιερϊςει τθν κυρίαρχθ κζςθ τθσ ωσ Διεκνισ Ζκκεςθ μόδασ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ Ρωςία αποτελεί ςτακερά ανερχόμενο πόλο ζλξθσ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Θ ελλθνικι παρουςία αρχίηει μετά από χρόνια να γίνεται και πάλι αιςκθτι ςτθν εν λόγω αγορά και τα ελλθνικά προϊόντα να προκαλοφν το ζντονο ενδιαφζρον αγοραςτϊν και επαγγελματιϊν. 11

12 Μελλοντικζσ δράςεισ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ GASTRONORD τοκχόλμθ-ουθδία 24/4-27/4/2012 Τπεφκυνοι Διοργάνωςθσ: κ. Χάρθσ γουράκθσ, τθλ , κα. Ηωι τοϊκάκθ, τθλ , SIAL CHINA αγκάθ- Κίνα 9/5-11/5/2012 κα. Κατερίνα Αναγνωςτοποφλου, τθλ.: , SIAL BRASIL άο Παόλο Βραηιλία 25 28/6/2012 κα. Κατερίνα Αναγνωςτοποφλου, τθλ.: , PROJECT QATAR & QATAR STONE TECH 2012 Nτόχα -Κατάρ 30/4-3/5/2012 Τπεφκυνοι Διοργάνωςθσ: κα. Βιβι Καλαμάρα, τθλ: , κ. Κλεόβουλοσ Μποφηοσ, τθλ.: , 12

13 CHIPEX Σελ Αβίβ- Ιςραιλ 1/5-2/5/2012 κα. Σζτθ Περιςςάκθ, τθλ.: , BEAUTYWORLD MIDLLE EAST Ντουμπάι- ΘΑΕ 29/5-31/5/2012 κα. Σζτθ Περιςςάκθ, τθλ.: , COSMOPROF BEAUTY EYRASIA Κωνςταντινοφπολθ- Σουρκία 14/6-16/6/2012 κα. Σζτθ Περιςςάκθ, τθλ.: , MEDEXPO Σηζντα- αουδικι Αραβία 17/6-20/6/2012 κα. Σζτθ Περιςςάκθ, τθλ.: , INDEX KSA Σηζντα- αουδικι Αραβία 29/5-31/5/2012 κα. Σζτθ Περιςςάκθ, τθλ.: , 13

14 HOTEL SHOW Ντουμπάι ΘΑΕ 15/5-17/5/2012 κα. Ματίνα ωτιρχου, τθλ.: , ΠΟΛΤΚΛΑΔΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ Ε: Βραηιλία Νότιοσ Αφρικι Ινδία κα Ελζνθ Παναγιωταροποφλου, τθλ: , Επικοινωνία: Γραφείο Σφπου ΟΠΕ κ. Μαρία Αντωνίου Σηλ: Ε-mail: 14

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα