ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ» Αθήνα, 22/12/2006

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ 1. Εισαγωγή Αντικείµενο και σκοπός του έργου Μεθοδολογία υλοποίησης έργου & παραδοτέα Τίµηµα - Τρόπος καταβολής Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Προϋπολογισµός Κριτήριο Αξιολόγησης Παραλαβή ιακήρυξης ικαίωµα Συµµετοχής Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Παροχή ιευκρινίσεων Χρονική Ισχύς Προσφορών Φάκελοι Προσφορών ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών Κατακύρωση διαγωνισµού Υπογραφή Σύµβασης Γλώσσα Νόµισµα Επιφυλάξεις και δικαιώµατα Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Επιτροπή Προµηθειών...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...18 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...18

4 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ν. 3426/2005 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (65.000,00 ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (19%), όπου προβλέπεται, για την επιλογή αναδόχου του έργου της ψηφιοποίησης του αρχείου της ΡΑΕ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Συγκεκριµένα το εν λόγω έργο της ψηφιοποίησης αφορά σε όγκο σελίδων κατ ελάχιστο. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µετά από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 2, 21 και 22 του Π.. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247) καθώς και του Π 394/1996 «Κανονισµός Προ- µηθειών ηµοσίου», καθώς και της υπ αριθµ. 305/2006 Απόφασης της ΡΑΕ για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού, µε αντικείµενο την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΡΑΕ, µε στόχο την ά- µεση ανάγκη ψηφιοποίησης του αρχείου (έντυπου υλικού) της ΡΑΕ προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύκολη πρόσβαση και γρήγορη ανεύρεση των πληροφοριών, καθώς και η ασφάλεια του ικαίωµα υποβολής προσφορών έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εφεξής Προσφέρων), καθώς και ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες της ηµεδαπής και αλλοδαπής που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) ή / και κοινοπραξίες ή ενώσεις αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά οι οποίοι πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιακήρυξη αυτή. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οι κοινοπραξίες ή ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να έχουν ενασχόληση και αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία στο τοµέα της ψηφιοποίησης αρχείου και ειδικότερα να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν προσφορές δεν έχουν υποχρέωση σύστασης κοινοπραξίας κατά τη φάση υποβολής των προσφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε τη παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η ΡΑΕ δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή. Η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον διαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας προσφορές. Οφείλουν επίσης να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. 4

5 Η παρούσα ιακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ Α 199) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 93/36 /ΕΕ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ Α 100), τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ Α 121), την παρούσα διακήρυξη και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266). Επίσης, η παρούσα ιακήρυξη διέπεται από το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α' 178) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Το έργο αυτό χρηµατοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους της Αρχής, στο πλαίσιο της οικονοµικής αυτοτέλειας της. 1. Εισαγωγή 1.1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον ν.2773/1999, όπως ισχύει, ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας, κυρίως γνωµοδοτικές και εισηγητικές. ηµιουργήθηκε στo πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται µε την πολιτική του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα Στην από συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΡΑΕ αποφασίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω έργου, στη βάση ανοικτού διαγωνισµού µε αντικείµενο την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΡΑΕ. 2. Αντικείµενο και σκοπός του έργου 2.1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή «για τη ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού, µε στόχο την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και την άµεση βελτίωση των διαδικασιών της ΡΑΕ», ώστε να εξασφαλισθεί : ταχύτερη ανεύρεση των αναζητούµενων πληροφοριών (κωδικός, κατηγορία εγγράφου, κτλ.), δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης όλων των ενδιαφεροµένων χρηστών στο έντυπο υλικό µέσω Η/Υ, καθώς και ασφάλεια του αρχείου από οποιαδήποτε ακούσια ή εκούσια πράξη καταστροφής. Το έντυπο υλικό που θα ψηφιοποιηθεί, αποτελεί το αρχείο Αιτήσεων Χορήγησης Άδειας Ηλεκτρικής ενέργειας και το αρχείο εισερχοµένων της ΡΑΕ (πρωτόκολλο). Κάθε αίτηση είναι ένας ή και περισσότεροι φάκελοι (σπάνια) και αποτελείται από υποενότητες υποέγγραφα. Σαν έγγραφο νοείται το σύνολο των σελίδων που απαρτίζουν µία υποενότητα της αίτησης. Το σύνολο των αιτήσεων βρίσκεται σε σηµεία φυσικής αρχειοθέτησης. Περιλαµβάνει σελίδες σε ζελατίνες, συρραµµένες σελίδες και δεµένες µε σπιράλ σελίδες. Μετά το πέρας της ψηφιοποίησης αυτές θα τοποθετηθούν στο φάκελό τους χωρίς να επανασυρραφθούν, τοποθετηθούν σε ζελατίνες ή δεθούν. Το αρχείο αποτελείται από αιτήσεις καθεµία από τις οποίες αποτελείται από 100 σελίδες κατά µέσο όρο. Συνεπώς ο συνολικός όγκος του αρχείου ανέρχεται στις σελίδες. Το µέγεθος των εγγράφων είναι Α4. Με εξαίρεση την ύπαρξη σχεδίων Α0, τα οποία αποτελούν περίπου το 1/20 του συνολικού όγκου του αρχείου. Το 95% του συνολικού όγκου των Α4 εγγράφων είναι µονής όψης. Τα σχέδια Α0 είναι διπλωµένα σε ζελατίνες µέσα στο φάκελο. 5

6 Η ψηφιοποίηση θα είναι ασπρόµαυρη στα 300 dpi και το αποτέλεσµα θα είναι εικόνα τύπου multipage TIFF ή PDF για κάθε υποενότητα υποέγγραφο της αίτησης. Εξαίρεση αποτελεί ο τοπογραφικός χάρτης µεγέθους Α4, ο οποίος και θα ψηφιοποιηθεί έγχρωµα και θα έχει µορφή JPEG. Υπάρχει ένας (1) χάρτης σε κάθε αίτηση. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν µοναδικό κωδικό µορφής ΧΨΨΨ/Ηµεροµηνία, βάσει του οποίου θα γίνει και ο χαρακτηρισµός των εγγράφων. Επιπλέον, κάθε έγγραφο θα χαρακτηρίζεται και από την υποενότητα στην οποία ανήκει. Το αρχείο των εισερχοµένων αποτελείται από έγγραφα καθένα από τα οποία αποτελείται από 10 σελίδες κατά µέσο όρο. εδοµένου ότι κάποια από αυτά είναι , o συνολικός όγκος του αρχείου υπολογίζεται σε σελίδες περίπου. To µέγεθος των εγγράφων είναι Α4. Επίσης, είναι συρραµµένα, αποθηκευµένα µέσα σε ζελατίνες και αρχειοθετηµένα σε κλασέρ. Στα εισερχόµενα το index θα πρέπει να γίνει µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου ενώ στις αιτήσεις θα γίνει βάσει των κωδικών και η ίδια η αίτηση θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί. Ενόψει των ανωτέρω, όσον αφορά στον όγκο του συνολικού αρχείου, εκτιµάται ότι η ποσότητα των σελίδων Α4 που θα ψηφιοποιηθούν κυµαίνεται από το ελάχιστο όριο των έως το µέγιστο των Επίσης, ο αριθµός των σχεδίων που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν κυµαίνεται από το ελάχιστο όριο των έως το µέγιστο των Άσχετα µε την µέθοδο που θα επιλέξει ο Ανάδοχος για την ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων κατά την διαδικασία της ψηφιοποίησης, τα τελικά ψηφιοποιηµένα έγγραφα θα πρέπει να εισαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης πρωτοκόλλου που χρησι- µοποιεί η Αρχή το οποίο είναι βασισµένο στην πλατφόρµα Lotus DOMINO. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργασθεί µε το προσωπικό της Αρχής, που είναι επιφορτισµένο µε την διαχείριση του συστήµατος, για την σωστή ένταξη του ψηφιοποιηµένου υλικού στις υπάρχουσες ψηφιακές δοµές. Οιοδήποτε κόστος τυχόν προκύψει για την εν λόγω ένταξη του ψηφιοποιηµένου υλικού στο σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πρωτοκόλλου που λειτουργεί στην Αρχή βαρύνει τον ανάδοχο. Η εκτίµηση της Αρχής για το ως άνω κόστος, θεωρείται ότι δεν υ- περβαίνει το ποσόν των 3.500,00 για την υλοποίηση των κατάλληλων προγραµµάτων που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό. 3. Μεθοδολογία - χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου & παραδοτέα 3.1. Πριν την έναρξη των εργασιών ψηφιοποίησης του αρχείου, θα συνταχθεί Μελέτη Εφαρµογής και υλοποίησης του έργου. Σκοπός της Μελέτης θα είναι: ο ορισµός της διάρκειας του έργου, η έννοια και τα είδη των εγγράφων, τα πεδία χαρακτηρισµού ανά κατηγορία εγγράφων, η σειρά µε την οποία θα ψηφιοποιηθούν τα έγγραφα, η καταγραφή της Μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που θα προκύψουν, καθώς και τρόπων αντιµετώπισής τους Η παραπάνω Μελέτη θα εκπονηθεί ψηφιοποιώντας δειγµατοληπτικά µε διάφορες παραµέτρους ανοµοιογενή κοµµάτια του προς ψηφιοποίηση αρχείου και τα αποτελέσµατα της µελέτης θα καταγραφούν σε έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει το 1ο παραδοτέο του έργου, το οποίο και πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα 10 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Στη συνέχεια, και εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πενήντα τοις εκατό (50%) του έργου της ψηφιοποίησης, το όποιο έγκειται στο ένα δεύτερο (½) του έργου της ψηφιοποίησης του έντυπου υλικού του αρχείου της ΡΑΕ 6

7 Τέλος, ο Ανάδοχος, οφείλει να υποβάλλει το υπολειπόµενο 50% του έργου της ψηφιοποίησης, του έντυπου υλικού του αρχείου της ΡΑΕ εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης το οποίο και αποτελεί το τελικό παραδοτέο. Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα υλικά και το κατάλληλο λογισµικό για τη βέλτιστη διαχείριση του έργου της ψηφιοποίησης, καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία στον τοµέα της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. 4. Τίµηµα - Τρόπος καταβολής 4.1. Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1. ενδιάµεση πληρωµή 20% µε την υποβολή του 1ου παραδοτέου µελέτη εφαρµογής και υλοποίησης του έργου. 2. ενδιάµεση πληρωµή 40% µε την υποβολή του 2 ου παραδοτέου-50% του έργου της ψηφιοποίησης. 3. αποπληρωµή 40%, κατά την λήξη του έργου και µετά από υποβολή από τον Ανάδοχο και έγκριση από την ΡΑΕ του τελικού παραδοτέου-του υπολειπόµενου 50% του έργου και την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν έναντι τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφλείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του, µαζί µε την προσκόµιση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί, π.χ. πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 5. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Η Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 6. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός του έργου αυτού ορίζεται στο ποσό ύψους έως εξήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (65.000,00 ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται, για ελάχιστο όγκο σελίδων , ακόµη και αν κατά την καταµέτρηση προκύψει µικρότερος αριθµός σελίδων. Σε περίπτωση που ο όγκος των σελίδων προς ψηφιοποίηση είναι µεγαλύτερος των , η αµοιβή του αναδόχου θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τον όγκο των σελίδων που θα προκύψει πέρα των Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα πρέπει να προσφέρει τιµή ανά σελίδα µεγέθους Α3 & Α4 (ΠiA4,A3 σε / σελίδα) καθώς και Α0 - Α2 για σχέδια (ΠiA0-A2 σε / σελίδα). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Προσφέροντα. 7. Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΛΤ = ΠiFIX + ΠiA0-A2 * ΠiA4,A3 * ΕΛΤ Το τίµηµα της προσφοράς σε Ευρώ. ΠiFIX Σε Ευρώ για σελίδες ΠiA0-A2 Σε /σελίδα για επιπλέον σελίδες Α0 Α2 σχέδια. ΠiA4,A3 Σε /σελίδα για επιπλέον σελίδες Α3 & Α4. Όπου ΠiFIX, ΠiA0-A2 και ΠiA4,A3 η προσφορά του Προσφέροντα 7

8 8. Παραλαβή ιακήρυξης Το πρωτότυπο και νοµικά δεσµευτικό κείµενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ. Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: Η Αναθέτουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. Αρµόδιοι για πληροφορίες: κα Αναστασία Μπαξεβανάκη τηλ ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών, συµπράξεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά καθώς και κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν νόµιµα εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό ε- πάγγελµα και οι οποίοι πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιακήρυξη αυτή (εφεξής οι «Προσφέροντες») και οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν τις τελικές και πλήρως δεσµευτικές προσφορές τους, ενώ επίσης πρέπει να δραστηριοποιούνται επιστηµονικά στο πεδίο του παρόντος ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό µία Κοινοπραξία, δεν χρειάζεται αυτή να έχει συσταθεί κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή των προσφορών, αλλά εάν ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στην Κοινοπραξία, οφείλουν οι συµµετέχοντες που την αποτελούν, να προβούν στην ίδρυσή της και να προσκοµίσουν τα σχετικά έγγραφα πριν την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 10. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier), στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα Ως ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών των υποψήφιων ορίζεται η ευτέρα, 22 Ιανουαρίου του έτους 2006 και ώρα 14:00 µ.µ. Η τήρηση της προθεσµίας αυτής αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της ΡΑΕ. Οι προσφορές θα παραληφθούν κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία από την Επιτροπή Προµηθειών στα γραφεία της ΡΑΕ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, υπόψη της Αρµόδιας για το έργο Επιτροπής Προµηθειών. Προσφορά που θα κατατεθεί πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας της παραγράφου 5.1 θα απορριφθεί ως εκπρόθεσµη. 11. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της προσφοράς, είναι να περιλαµβάνεται στην προσφορά ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, από αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα, το ο- ποίο λειτουργεί νόµιµα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), υπέρ της ΡΥΘ- ΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ορίζεται σε ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.867,50 ). Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προ- 8

9 σφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει έως τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της ισχύος του χρόνου της προσφοράς και να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 12. Παροχή ιευκρινίσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο του τεύχους της ιακήρυξης υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την η- µεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τη ΡΑΕ ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: µέχρι την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. 13. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλες τριάντα (30) ηµέρες µε απόφαση της ΡΑΕ που κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους Προσφέροντες, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, άλλως θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την παράταση. Ανακοίνωση επιλογής Προσφέροντα µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος Προσφοράς, δεσµεύει όµως τον Προσφέροντα µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί 14. Φάκελοι Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο ακριβή αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά τον τίτλο: «Ανοικτός ιαγωνισµός για τη ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού, µε στόχο την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και την άµεση βελτίωση των διαδικασιών της ΡΑΕ - Ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών : 22/01/2007». Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει επίσης να φέρει το όνοµα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα (Οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, ). Κάθε σελίδα της Προσφοράς θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τους εκπροσώπους του Προσφέροντα και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση. Ο φάκελος µε την ένδειξη «Πρωτότυπο» θα πρέπει να έχει αριθµηµένες τις σελίδες του και η κάθε σελίδα του να είναι µονογραµµένη από το διαγωνιζόµενο ή από νόµιµο εκπρόσωπό του. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί όλων των άλλων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 9

10 Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς, θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους σφραγισµένους, δηλ. α) φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής (το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο ), και β) φάκελο οικονοµικών στοιχείων (το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο ). Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε σχετικού επιµέρους φακέλου θα αναφέρονται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου, ο αριθµός της διακήρυξης και ο αριθµός των σελίδων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες ε- κτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η Προσφορά από τον υποψήφιο Προσφέροντα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη παρούσα διακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται Οι Προσφορές των ενδιαφεροµένων για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ο Φάκελος ικαιολογητικών συµµετοχής ο οποίος πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: α) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Ό- νοµα / Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη νοµική µορφή και τον Α.Φ.Μ. του Προσφέροντος. β) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Ε.Ε.Σ.) για το ποσό των 3.867,50 από αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο λειτουργεί νόµιµα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), υπέρ της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου του Προσφέροντα, ή των εκπροσώπων του Προσφέροντος νοµικού προσώπου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. δ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. στ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ζ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Τα ανωτέρω υπό παρ ε), στ) και ζ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν το διαγωνισµό. Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ως άνω δικαιολογητικών όπως και του υπό στοιχείο παρ δ), ή που δεν είναι δυνατή η εµπρόθεσµη έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών, αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αιτήσεως 10

11 που υποβλήθηκε στην αρµόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσία, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την προσκόµισή του µόλις αυτό εκδοθεί. Σε περίπτωση αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υπηρεσία, µαζί µε Υπεύθυνη ήλωση Προκειµένου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά (υπό στοιχ. α) έως ζ)), ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης / εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερο- µένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. α) έως ζ) ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση και πρακτικό εκπροσώπησης. Αν οι διαγωνιζόµενοι είναι νοµικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν και τα αναφερόµενα στην περίπτωση α του παρόντος άρθρου, ανάλογα µε το αν πρόκειται για ηµεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα. Συ- µπράξεις / ενώσεις προµηθευτών δύνανται να συµµετάσχουν στη διαδικασία υποβολής Προσφοράς χωρίς να απαιτείται ειδική νοµική µορφή. Η µετατροπή των εταιριών που ενεργούν ως ένωση / σύµπραξη σε συγκεκριµένη νοµική µορφή δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για την υποβολή Προσφοράς. Όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Σε κάθε περίπτωση οι επιµέρους προµηθευτές που απαρτίζουν τη σύµπραξη / ένωση οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα στις περιπτώσεις α) και β) του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά. Κατά το στάδιο της υποβολής Προσφοράς θα υποβληθεί συµφωνητικό συνεργασίας των µελών Συµπράξεων ή Ενώσεων Εταιρειών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων (Statement of Responsibility), από το ο- ποίο θα προκύπτει σαφώς το επικεφαλής Μέλος των Συµπράξεων ή Ενώσεων Εταιρειών. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου σε ένωση / σύµπραξη, αυτή θα υποβάλει συµφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας, νοµίµως επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή και σχετική εκπροσώπηση, θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων γ) έως ζ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. Τα ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων επικυρώνονται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Σηµειώνεται η υποχρέωση εφαρµογής των προβλεποµένων στο ν. 1497/84 (ΦΕΚ Α 188) (επισηµείωσης Apostille) περί κυρώσεως αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. θ)αν στο διαγωνισµό µετέχει επιχείρηση νοµικής µορφής πλην της ανωνύµου εταιρίας, πρέπει µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο συστατική πράξη της επιχείρησης), καθώς και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν 11

12 η δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νο- µοθεσία. (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρµόδιου οργάνου της επιχείρησης που διόρισε τους εν ενεργεία νόµιµους διαχειριστές της επιχείρησης. ι) Αν στο διαγωνισµό µετέχει ανώνυµη εταιρία, πρέπει µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυµης εταιρίας και κωδικοποιήσεως του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. (β) Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις. (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την εκλογή του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. θ) έως ι) ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. ια) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. ιβ) Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών (µετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη) ιγ) Περιγραφή επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος δραστηριοτήτων) Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται είτε πρωτοτύπως είτε σε νόµι- µα επικυρωµένο αντίγραφο Ο Φάκελος οικονοµικής προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνεται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαραδέκτου, κατά τον χρόνο και τρόπο που ορίζει το άρθρο 6 κατωτέρω Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, η ο- ποία αναφέρει το τίµηµα της προσφοράς, αριθµητικώς και ολογράφως. Το τίµηµα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο της ανώτατης εκτιµώµενης δαπάνης του Έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14. Το τίµηµα θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά για το ελάχιστο όγκο των σελίδων καθώς και ανά σελίδα ή σχέδιο όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας. Τα ποσά που αναγράφονται στις Οικονοµικές Προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας αναγράφεται χωριστά. 15. ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας επί της οδού Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα, την ηµέρα, ευτέρα 22/01/2006 και ώρα παρουσία των προµηθευτών ή των νόµιµα εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 12

13 Η Αποσφράγιση και η κρίση των προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα θα γίνει σε δύο (2) στάδια. Α ΣΤΑ ΙΟ: Στην φάση αυτή θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν οι Φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής για την πληρότητά τους. Η Επιτροπή Προµηθειών ελέγχει όλα τα οριζόµενα στη ιακήρυξη αντίστοιχα δικαιολογητικά συντάσσει το σχετικό πόρισµά της, το οποίο και κοινοποιεί στους συµµετέχοντες, εντός δέκα (10) ηµερών. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή. Στην συνέχεια, εξετάζεται η συµµόρφωση των προσφορών ως προς τα οριζόµενα από τη ιακήρυξη δικαιολογητικών συµµετοχής, και στη συνέχεια χαρακτηρίζονται ποιες προσφορές κρίνονται, αντίστοιχα ως «Τυπικά Αποδεκτές» ή «µη τυπικά αποδεκτές». Προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές έχουν δικαίωµα ένστασης. Μετά την τελική απόφαση της ΡΑΕ επί των τυχόν υπαρχουσών ενστάσεων, η Επιτροπή Προµηθειών του διαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα: α. Θα επιστρέψει τους σφραγισµένους φακέλους της Οικονοµικής Προσφοράς καθώς και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ιαγωνισµό στους ιαγωνιζόµενους των οποίων οι Προσφορές τελικά απορρίφθηκαν από περαιτέρω εξέταση σύµφωνα µε τα παραπάνω. β. Θα καθορίσει τον τόπο και το χρόνο της νέας συνεδρίασης µε σκοπό τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισµού και αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών µε την παρουσία όσων εκπροσώπων διαγωνιζόµενων το επιθυµούν. γ. Θα κοινοποιήσει εγγράφως την απόφαση επί της ενστάσεως στους ιαγωνιζόµενους που έχουν έννοµο συµφέρον. Β ΣΤΑ ΙΟ: Κατά την αποσφράγιση (Β ΣΤΑ ΙΟ) ανοίγεται ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς. Οικονοµικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνο οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές, αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονο- µικών στοιχείων των προσφορών και θα κρίνει τις οικονοµικές προσφορές ως τυπικά αποδεκτές η µη. Οικονοµικές προσφορές που κρίθηκαν ως τυπικά µη αποδεκτές έχουν δικαίωµα ένστασης. Μετά την τελική απόφαση της ΡΑΕ επί των τυχόν υπαρχουσών ενστάσεων, η Επιτροπή Προµηθειών που λειτουργεί ως Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα: α. Θα επιστρέψει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ιαγωνισµό στους ιαγωνιζόµενους των οποίων οι Προσφορές τελικά απορρίφθηκαν από περαιτέρω εξέταση σύµφωνα µε τα παραπάνω. β. Θα κοινοποιήσει εγγράφως την απόφαση επί της ενστάσεως στους ιαγωνιζόµενους που έχουν έννοµο συµφέρον. Οικονοµικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνο οι προσφορές εκείνες που κρίθηκαν οριστικά τυπικά και τεχνικά αποδεκτές. Στη συνέχεια συγκρίνονται οι οικονοµικές προσφορές και η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που έχει τη συνολικά µικρότερη τιµή για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της διακήρυξης (ελάχιστο ΕΛΤ όπως υπολογίζεται στο άρθρο 7). Στοιχεία προσφορών, που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την ανάδειξη του µειοδότη. 13

14 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση των διαγωνιζοµένων, αν ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώµατά τους. Η εκτίµηση για την πληρότητα της προσφοράς και η κρίση για το εάν συµµορφώθηκε ο µειοδότης σε όλους τους όρους της διακήρυξης ανήκουν στη διακριτική εξουσία της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, µε βάση την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι Προσφέροντες, σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Οι Προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν το σύνολο της προµήθειας, αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του. Εναλλακτικές προσφορές ως προς το οικονοµικό περιεχόµενό τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η ΡΑΕ όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον εκάστοτε Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται στη ΡΑΕ µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται (που δεν θα είναι µεγαλύτερο των 5 εργασίµων ηµερών), διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα σταλούν µε ευθύνη του αποστολέα για την έγκαιρη άφιξή τους. Σηµειώνεται επίσης, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ο Προσφέρων του έργου σε καµία περίπτωση δε µπορεί να εκχωρήσει τη σύµβαση υλοποίησης του έργου σε τρίτο. Την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου την έχει ο Προσφέρων. Για την διασφάλιση της ποιότητας και της οµαλής εξέλιξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της προ- µήθειας στην περίπτωση χαµηλών προσφορών, όπου η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χα- µηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση προσφοράς. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν επαληθεύεται, απορρίπτεται 16. Κατακύρωση διαγωνισµού Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό ή να τον ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ή να τον αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, εάν κατά την απόλυτη κρίση του θεωρεί τις τιµές ασύµφορες, ή εάν στο διαγωνισµό δεν συµµετείχε επαρκής αριθµός διαγωνιζοµένων ή εάν έλαβε χώρα συµπαιγνία ή ο- ποιαδήποτε προσυνεννόηση µεταξύ των διαγωνιζοµένων και γενικά σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο όσοι πήραν µέρος στο διαγωνισµό ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς κατά την κρίση της, τα συµφέροντα της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή την έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της σύµβασης. 17. Υπογραφή Σύµβασης Μετά από την κατακύρωση και µέσα σε χρονική διάρκεια 10 ηµερών από την γνωστοποίηση της ανάθεσης του έργου, ο Προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος να έρθει στα γραφεία της ΡΑΕ, σε ηµέρα και ώρα που θα ορίζονται σε έγγραφη πρόσκληση, για να υπογράψει τη σύµβαση. 14

15 Αν ο Προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν εµφανιστεί στα γραφεία της ΡΑΕ, ο ίδιος ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, για να υπογράψει τη σύµβαση την ηµέρα και ώρα που αναφέρεται στην έγγραφη πρόσκληση της ΡΑΕ, ή δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που περιγράφεται παρακάτω, η ΡΑΕ δικαιούται να τον θεωρήσει έκπτωτο από τα δικαιώµατά του και στη συνέχεια να προκρίνει τον επόµενο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο. Στην περίπτωση τέτοιας έκπτωσης, η ΡΑΕ, επιφυλάσσει σ αυτήν το δικαίωµα να ζητήσει από τον Προσφέροντα, που κηρύχτηκε έκπτωτος, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµιά της από την έκπτωση. 18. Γλώσσα Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στο πλαίσιο του ιαγωνισµού συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αντιρρήσεις και ενστάσεις, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 19. Νόµισµα Το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, των Οικονοµικών Προσφορών καθώς και κάθε άλλο χρηµατικό ποσό που περιλαµβάνεται στο Φάκελο Συµµετοχής εκφράζεται σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α. δίνεται χωριστά. 20. Επιφυλάξεις και δικαιώµατα Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµίες ή/και αποζηµίωση έναντι ουδενός των Προσφερόντων για την ενάσκηση ή όχι σε οποιοδήποτε στάδιο οποιωνδήποτε ή όλων των προαναφερθέντων δικαιωµάτων του. Θεωρείται ότι οι Προσφέροντες µετέχοντας στη διαδικασία του διαγωνισµού αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής στη διαδικασία των Προσφορών. 21. Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τη ΡΑΕ, µε σύγχρονη κοινοποίηση και προς τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, τροποποιήσει, ή να αναβάλει το διαγωνισµό, σε οποιαδήποτε φάση του, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώµατος για συµµετοχή και κατακύρωση. β. Κατάπτωση µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 22. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο Προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η επιστροφή της παραπάνω εγγυητικής επιστολής θα γίνει µε την ολοκλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του προµηθευτή. 15

16 23. Επιτροπή Προµηθειών Για την παρούσα προµήθεια συνιστάται µε απόφαση της ΡΑΕ Επιτροπή Προµηθειών, αποτελούµενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, καθώς επίσης και έναν (1) γραµµατέα, η οποία διεξάγει το διαγωνισµό και εισηγείται προς τη ΡΑΕ για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Επίσης εισηγείται για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων και ιδίως για την οριστική παραλαβή της προµήθειας. ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕ Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος που εκπροσωπώ νόµιµα τον/τους. που µετέχει/µετέχουν στον από..του έτους 2006 ιαγωνισµό της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΡΑΕ, δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωµένων στη σχετική ιακήρυξη όρων του ιαγωνισµού, τους µελέτησα µε ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόµατος του παραπάνω δι εµού εκπροσωπουµένου, αποδέχοµαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Αθήνα, Ο ΗΛΩΝ (υπογραφή) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προς Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Παν/µίου αρ. 69 & Αιόλου ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία: Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντι σας, υπέρ του ιαγωνιζοµένου σας.. που εδρεύει ή κατοικεί στην..παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως, και από το δικαίωµα µας να σας προβάλουµε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόµη και µη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και , του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώµατα µας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόµενοι έναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες µέχρι του ποσού των Ευρώ...(...) για τη συµµετοχή του εν λόγω προσώπου στον από. διαγωνισµό για.. σύµφωνα µε τους ό- ρους της διακήρυξής σας και των συµπληρωµάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων µας παραδόθηκε βεβαιώνεται δε µε την παρούσα ή λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω ιαγωνιζόµενου, που απορρέουν από τη συµµετοχή του στον παραπάνω διαγωνισµό µέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύµβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης απ αυτόν σε σας εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας, σε καµία όµως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύµβασης αυτής. 2. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω ιαγωνιζόµενος παρέβη ο- ποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει µε την συµµετοχή του στο ιαγωνισµό, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουµε αµέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή µέρος αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας και χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ µέρους του παραπάνω ιαγωνιζόµενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του ιαγωνιζόµενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια µε αίτηµα τη µη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική µεσεγγύηση. 3. ηλώνουµε ακόµη ότι η εγγύησή µας αυτή θα ισχύει µέχρι να εκπληρώσει ο ιαγωνιζόµενος όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε µε την συµµετοχή του στο διαγωνισµό και µέχρι να µας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας που θα µας απαλλάσσει απ αυτή την εγγύηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει έως ότου µας επιστραφεί ή έως τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. 18

19 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 19

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Αθήνα, 15/07/2009 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Συνολικής προϋπολογισθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα