Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες"

Transcript

1 Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ

2 B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΣ» έχει συμπληρωθεί η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΣ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΣ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λ.π. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο παράρτημα της τεχνικής προσφοράς. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει ο Ανάδοχος. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόμενης λύσης. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική

3 Λόγω της πολυπλοκότητας και του συνθέτου χαρακτήρα του όλου έργου διευκρινίζεται ότι όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις είναι μεν χρήσιμες πλην όμως η έλλειψη της κάλυψης κάποιας ή κάποιων από αυτές δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού κάποιου υποψηφίου αναδόχου. Αυτό ισχύει και για την παρουσίαση των απαιτήσεων υπό μορφή πίνακα (Πίνακες Συμμόρφωσης) όπου η καταχώρηση της απάντησης στην στήλη απαιτείται θα κριθεί λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ανταπόκρισης κάθε προσφοράς στο πληρέστερο δυνατό σύνολο των απαιτήσεων. Σε κάθε βεβαίως περίπτωση εάν η μη κάλυψη σειράς απαιτήσεων καθιστά κάποια προσφορά ανεπαρκή ως προς την ανταπόκρισή της στην εξυπηρέτηση μεμονωμένης και διακριτής υπηρεσίας / εφαρμογής τότε η προσφορά αυτή θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού

4 Πίνακας 1: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ GPS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ 1) Διαφορικό Gps με δύο δέκτες (base station rover Gps). 2) Προδιαγραφές Φορητότητας- 3) Ακρίβεια. 10 mm 4) 12 Κανάλια.base 8 Κανάλια rover 5) Νέες Συχνότητες και ευρωπαϊκό GPS 6) Παροχή λογισμικού εγκατάστασης, ανάλυσης δεδομένων, και δημιουργία αρχείων. ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

5 Πίνακας 2: G.I.S. Ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑ ΝΤ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 1) Τεχνική έκθεση υλοποίησης του Web-gis 2) Προμήθεια των απαραίτητων εργαλείων λογισμικού (software) και ανάπτυξη συστήματος Web gis για το τοπικό δίκτυο και το INTERNET 3) Διαχείριση χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσματική και ψηφιακή μορφή (vector & raster με γεωαναφορά) πλήρης υποστήριξη του ενιαίου συστήματος γεωαναφοράς (ΕΓΣΑ 87). 4) Πλοήγηση στα χαρτογραφικά υποβάθρα σε διανυσματική και ψηφιακή μορφή (vector & raster με γεωαναφορά) όπως και στα δεδομένα. Επεξεργασία χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, ανάκλησης και μορφοποίησης αποτελεσμάτων και παραγωγής προϊόντων (τοπογραφικών διαγραμμάτων, θεματικών χαρτών, πινάκων, κλπ, μέσω απλών εφαρμογών φυλλομετρητή 5) Πρόσβαση και από web εφαρμογές και από desktop gis εφαρμογές 6) Άμεση πρόσβαση στα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα της Oracle Spatial 7) Κατηγοριοποίηση χρηστών στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο δίνοντας διαφορετικά δικαιώματα 8) διανυσματική πληροφορία θα διαχειρίζεται από την βάση δεδομένων Oracle Spatial ή ισοδύναμη και το σύστημα θα διαχειρίζεται τα διανυσματικά δεδομένα χωρίς μετατροπή ή δημιουργία αντιγράφων 9) Το σύστημα θα συνεργάζεται με την βάση δεδομένων Oracle spatial ή ισοδύναμη της αλλά θα είναι σε θέση

6 Πίνακας 2: G.I.S. Ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑ ΝΤ Σ να συνεργαστεί με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS). 10) Διαχείριση διαφορετικών γεωαναφορών raster images formats 11) Δυνατότητα κατηγοριοποίησης χρηστών με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης όπως στην παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 12) Μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων CAD-GIS ή μετά από μετάπτωση αρχείων σε πρότυπο ανταλλαγής σχεδίων μεταξύ σχεδιαστικών προγραμμάτων 13) Δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη και διαχωρισμού των επιτρεπόμενων εργασιών 14) Δυνατότητα των χρηστών να εμφανίζει περιγραφικά δεδομένα που ενδεχομένως υπάρχουν για τα αντικείμενα που αναζητεί (Φ.Ε.Κ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ κ.λπ.) με ειδικά σχεδιασμένες φόρμες για κάθε είδος και τύπο δεδομένων 15) Διασύνδεση απεριορίστου αριθμού χρηστών (διαδικτυακών, ενδοδικτυακών). 16) Υποβολή γραφικών ερωτημάτων: αναζήτηση και ανεύρεση δεδομένων με γεωγραφικά κριτήρια και χωρικά ερωτήματα 17) Δυνατότητες της GIS εφαρμογής όπως περιγράφονται στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 18) Προβολή και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων όπως στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της. ΠΑΡΑΠΟΜΠ 19) Προβολή και διαχείριση στοιχείων Τεχνικών Έργων

7 Πίνακας 2: G.I.S. Ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑ ΝΤ Σ όπως στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της : 20) Εισαγωγή αρχικοποίηση-και ομογενοποίηση του συνόλου των δεδομένων που περιγράφονται στις Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 21) Συμμόρφωση με τα γενικά χαρακτηριστικά της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 22) Συμμόρφωση με την τεχνολογική διάσταση του συστήματος GIS της παραγράφου, Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της, Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 23) Τεχνική περιγραφή της λύσης ώστε η λειτουργία του GIS στο τοπικό δίκτυο να μην επηρεάζεται από την λειτουργία στο Internet και το αντίστροφο ΠΑΡΑΠΟΜΠ 24) Συνεργασία με τον WEB server άμεσα μέσω πύλης. 25) Υποστήριξη του TCP/IP πρωτοκόλλου στο server και στους clients. 26) Παροχή των δεδομένων στον client, μέσω του Web server, με χρήση Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και XML. 27) Να είναι απολύτως φιλική στον χρήστη χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις 28) Να μπορεί να εκτυπώνει, ενιαία αποσπάσματα Γεωγραφικών Δεδομένων (χαρτών) σε τυποποιημένες επιλεγμένες κλίμακες ή κλίμακες του χρήστη και

8 Πίνακας 2: G.I.S. Ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑ ΝΤ Σ δυναμικά υπομνήματα αναλυτικής περιγραφικής πληροφορίας, 29) Να μπορεί να εκτυπώνει, δυναμικά υπομνήματα αναλυτικής περιγραφικής πληροφορίας και ειδικά σχεδιασμένες φόρμες για κάθε είδος και τύπο δεδομένων ή εξαγωγή αυτών σε γνωστά format. (txt, rtf, κ.λπ.) 30) Να μπορεί να διαχειρίζεται ενιαία, πάσης φύσεως Γεωγραφική και περιγραφική πληροφορία 31) Να παρέχει δυναμικά υπομνήματα των περιγραφικών στοιχείων των πολεοδομικών δεδομένων, των τεχνικών υποδομών κλπ 32) Να παρέχει On-line συνδυασμένη - δυναμική 33) απεικόνιση περιγραφικής και γεωγραφικής πληροφορίας στην ίδια οθόνη Να παρέχει στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη όλα τα εργαλεία (buttons) της εφαρμογής όπως περιγράφονται στην Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της ενδεικτικά αναφέρονται: i) Μέτρησης αποστάσεων. ii) iii) iv) Μέτρησης Εμβαδού. Εντοπισμό σημείου. Επιλογή κλίμακας. v) Εύρεσης και αναζήτησης χαρακτηριστικών. vi) vii) viii) Διαχρονικής Πολεοδομικής Εξέλιξης. Γενικής Νομοθεσίας. Προσθήκης / Διαγραφή Νέων Σχημάτων. ix) Εμφάνισης επιπέδων πληροφορίας δεδομένων. x) Χρονικό φίλτρο για την παρουσίαση των δεδομένων ΠΑΡΑΠΟΜΠ

9 Πίνακας 2: G.I.S. Ολοκληρωμένο σύστημα 34) 35) 36) xi) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑ ΝΤ Σ Εισαγωγής σημεία ενδιαφέροντος xii) Αποθήκευση και ανάκληση σελίδας με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του χρήστη Παρέχει την επιλογή εντοπισμού συντεταγμένων Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων δεδομένων με απλό τρόπο Παρέχει τη δυνατότητα ενσωματωμένων βοηθητικών ψηφιακών βάσεων. 37) Το παράθυρο εργασίας του λογισμικού να αποτελείται από: Εργαλεία (buttons) λογισμικού Πίνακα Περιεχομένων Περιοχή εμφάνισης χάρτη Περιοχή υπομνήματος των χαρτών Περιοχή απεικόνισης δυναμικών υπομνημάτων 38) Υποστήριξη διαδικασιών ανάπτυξης μεταδεδομένων και αυτόματη εισαγωγή και αποθήκευση μεταδεδομένων. Δημιουργία συστήματος μεταδεδομένων σε κάποιο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο (πχ ISO) 39) Τεχνική περιγραφή της λύσης ώστε η λειτουργία του GIS στο τοπικό δίκτυο να μην επηρεάζεται από την λειτουργία στο Internet 40) Δυνατότητα ύστερα από εκμάθηση στους διαχειριστές να τροποποιούν την εφαρμογή Web-Gis προσθέτοντας, αφαιρώντας η επεκτείνοντας διαθέσιμες λειτουργίες τις ΠΑΡΑΠΟΜΠ

10 Πίνακας 3: Προμήθεια και εγκατάσταση της Oracle Spatial ή ισοδύναμης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση προμήθειας δυνατοτήτων και ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ υποστήριξης της Oracle Spatial 2) Συμμόρφωση με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Εγκατάσταση σαν βάσικό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και σχεδίων (γραφικής πληροφορίας) του συστήματος GIS (Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών) για το εσωτερικό δίκτυο και το εξωτερικό δίκτυο (Web gis)

11 Πίνακας 4: Προμήθεια και εγκατάσταση Desktop Gis Σχεδιαστικών εφαρμογών με δυνατότητες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και με δυνατότητες διαχείρισης - επεξεργασίας σχεδιαστικής πληροφορίας τόσο διανυσματικού όσο και ψηφιδωτού τύπου 3d Map & Raster Design & civil 3d ή ισοδύναμης εφαρμογής ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση προμήθειας σχεδιαστικών εφαρμογών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ με δυνατότητες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και με δυνατότητες διαχείρισης και επεξεργασίας σχεδιαστικής πληροφορίας τόσο διανυσματικού όσο και ψηφιδωτού τύπου 2) Συμμόρφωση με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Άδειες Χρήσης Σχεδιαστικών εφαρμογών με >= 5 δυνατότητες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και με δυνατότητες διαχείρισης και επεξεργασίας σχεδιαστικής διανυσματικής πληροφορίας 4) Άδειες Χρήσης σχεδιαστικών εφαρμογών με >= 1 δυνατότητες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και με δυνατότητες διαχείρισης και επεξεργασίας σχεδιαστικής πληροφορίας τόσο διανυσματικού όσο και ψηφιδωτού τύπου 5) Άδειες Χρήσης Σχεδιαστικών εφαρμογών με >= 1 δυνατότητες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και με δυνατότητες διαχείρισης και επεξεργασίας σχεδιαστικής πληροφορίας τόσο διανυσματικού όσο και ψηφιδωτού τύπου και με δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους 6) Χρόνος υποστήριξης >= 2 έτη >= 2 έτη

12 Πίνακας 5: Dxf interface center ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση ανάπτυξης και προμήθειας εφαρμογών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Web Gis. Στοιχεία των διεπαφών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 2) Συμμόρφωση με τον στόχο του DXF interface παρ. σύμφωνα με Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Εισαγωγή Οικοδομικών Αδειών, Νομιμοποιήσεων σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 4) Διαχείριση Εισαγωγή Αυθαίρετων Κατασκευών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 5) Διαχείριση Εισαγωγή Ετοιμόρροπων- Παραδοσιακών Κτισμάτων Ιστορικά μνημεία. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 6) Διαχείριση Εισαγωγή Κτισμάτων προϋφισταμένων του σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 7) Διαχείριση Εισαγωγή Ρυμοτομούμενων- Προσκυρωμένων Τμημάτων: σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 8) Εισαγωγή Και Διαχείριση Δημοτικών Ακινήτων Δημοτικού Κτηματολογίου. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 9) Σύνθετη αναζήτηση και εκτύπωση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

13 10) Εισαγωγή Διαχείριση Δικτύου Δημοτικού λεκτροφωτισμού. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 11) Εισαγωγή Διαχείριση Τεχνικών Έργων. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 12) Τμήμα οδοποιίας σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 13) Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 14) Εισαγωγή-Διαχείριση κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 15) Εισαγωγή-Διαχείριση καταστημάτων σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 16) Εισαγωγή-Διαχείριση χώρων πρασίνου. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 17) Εισαγωγή-Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 18) Μεταφορά και ομογενοποίηση των δεδομένων και στοιχείων από άλλες βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα που ήδη χρησιμοποιούνται, στην Oracle και σύνδεση του με τα χωρικά δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μαζική επαναδημιουργία των συνδέσεων μεταξύ των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων. 19) Δυνατότητα ύστερα από εκμάθηση στους διαχειριστές να τροποποιούν τις εφαρμογές προσθέτοντας, αφαιρώντας η επεκτείνοντας τις διαθέσιμες

14 λειτουργίες και σε άλλες έργασίες και με άλλες απαιτήσεις

15 Πίνακας 6: Ιnterface application ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση ανάπτυξης και προμήθειας διεπαφών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Web Gis. Στοιχεία των διεπαφών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 2) Συμμόρφωση με τον στόχο του DXF interface παρ. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Εισαγωγή Οικοδομικών Αδειών, Νομιμοποιήσεων σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 4) Διαχείριση Εισαγωγή Αυθαίρετων Κατασκευών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 5) Διαχείριση Εισαγωγή Ετοιμόρροπων- Παραδοσιακών Κτισμάτων Ιστορικά μνημεία. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 6) Διαχείριση Εισαγωγή Κτισμάτων προϋφισταμένων του σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 7) Διαχείριση Ρυμοτομούμενων-Προσκυρωμένων Τμημάτων: σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 8) Διαχείριση Δημοτικών Ακινήτων Δημοτικού Κτηματολογίου. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 9) Σύνθετη αναζήτηση και εκτύπωση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

16 10) Διαχείριση πράξεων εφαρμογής σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 11) Εισαγωγή Διαχείριση Δικτύου Δημοτικού λεκτροφωτισμού. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 12) Εισαγωγή Διαχείριση Τεχνικών Έργων. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 13) Τμήμα οδοποιίας σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 14) Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 15) Εισαγωγή-Διαχείριση κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 16) Εισαγωγή-Διαχείριση καταστημάτων σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 17) Εισαγωγή-Διαχείριση χώρων πρασίνου. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 18) Εισαγωγή-Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. σύμφωνα με παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 19) Μεταφορά και ομογενοποίηση των δεδομένων και στοιχείων από άλλες βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα που ήδη χρησιμοποιούνται, στην Oracle και σύνδεση του με τα χωρικά δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μαζική επαναδημιουργία των συνδέσεων μεταξύ των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων. 20) Δυνατότητα ύστερα από εκμάθηση στους διαχειριστές

17 να τροποποιούν τις εφαρμογές προσθέτοντας, αφαιρώντας η επεκτείνοντας τις διαθέσιμες λειτουργίες και σε άλλες εργασίες και με άλλες απαιτήσεις.

18 Πίνακας 7: Custom Application ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση προμήθειας Πολεοδομικών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ εφαρμογών για Desktop Gis 2) Συμμόρφωση με τα Λειτουργικά χαρακτηριστικά Custom Applications σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της για κάθε Δ/νση του Δήμου 3) Εφαρμογές για Δ/νση Πολεοδομίας σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. & Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 4) Εφαρμογές για Δ/νση Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 5) Εφαρμογές για Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 6) Μεταφορά και ομογενοποίηση των δεδομένων και στοιχείων από άλλες βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα που ήδη χρησιμοποιούνται στην Oracle και σύνδεση του με τα χωρικά δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μαζική επαναδημιουργία των συνδέσεων μεταξύ των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.

19 Πίνακας 8: Συλλογή Εξωτερικών δεδομένων εισαγωγή έλεγχος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση προμήθειας και κατάλογος εξωτερικών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ δεδομένων 2) Συμμόρφωση με τα χαρακτηριστικά μετατροπής σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Συλλογή Εξωτερικών δεδομένων εισαγωγή έλεγχος σύμφωνα με την παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 4) Ορισμός μονάδα μέτρησης ψηφιοποίησης σχεδίων και μονάδα μέτρησης ψηφιοποίησης εγγράφων. Ορισμός τιμής μονάδας για την ψηφιοποίηση σχεδίων και εγγράφων. 5) Εκτίμηση μέγιστου αριθμού ψηφιοποιημένων σχεδίων που θα εισαχθούν στο σύστημα δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές Εκτίμηση μέγιστου αριθμού ψηφιοποιημένων εγγράφων που θα εισαχθούν στο σύστημα δεδομένων με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές

20 Πίνακας 9: Συλλογή Εσωτερικών δεδομένων εισαγωγή έλεγχος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική έκθεση ψηφιοποίησης διανυσματοποίησης ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ εισαγωγής εσωτερικών δεδομένων στο σύστημα GIS. 2) Ψηφιοποίηση αρχείου οικοδομικών αδειών. Παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 3) Μελέτη εφαρμογής για τον τρόπο και τον τόπο ψηφιοποίησης όλων των χαρτών και ιδιαίτερα του αρχείου οικοδομικών αδειών όπως και για την εγγύηση μη απώλειας δεδομένων και της σωστής επανατοποθέτησης των εγγράφων στο αντίστοιχο φάκελο οικοδομικής άδειας. 4) Απεικόνιση των ψηφιοποιημένων οικοδομικών αδειών με στοιχεία και σύμβολα στο σχέδιο της πόλης 5) Ψηφιοποίηση αρχείου σχεδίου πόλης Παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 6) Ψηφιοποίηση και διανυσματοποίηση χαρτών που έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο Παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 7) Ψηφιοποίηση εγγράφων που αφορούν την Δημοτική περιουσία ακινήτων Παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 8) Ψηφιοποίηση στοιχείων που αφορούν την Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και αδειών λειτουργίας καταστημάτων Παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 9) Διόρθωση Ομογενοποίηση -Εισαγωγή πολεοδομικών ψηφιακών δεδομένων Παρ Σφάλμα! Το

21 αρχείο προέλευσης της 10) Εισαγωγή δορυφορικής εικόνας χρονολογίας 2004 που κατέχει ο Δήμος 11) Ορισμός μονάδα μέτρησης ψηφιοποίησης σχεδίων και μονάδα μέτρησης ψηφιοποίησης εγγράφων. Ορισμός τιμής μονάδας για την ψηφιοποίηση σχεδίων και εγγράφων. 12) Εκτίμηση μέγιστου αριθμού ψηφιοποιημένων σχεδίων που θα εισαχθούν στο σύστημα δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές Εκτίμηση μέγιστου αριθμού ψηφιοποιημένων εγγράφων που θα εισαχθούν στο σύστημα δεδομένων με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές

22 Πίνακας 10: Γ.Υ.Σ Δορυφορική εικόνα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1:5.000) σε raster ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ μορφή με γεωαναφορά για την περιοχή της Λάρισας. 2) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1:5.000) σε. διανυσματική μορφή στο σύστημα ΕΓΣΑ για την περιοχή της Λάρισας Δορυφορική εικόνα 3) Πρόσφατο έτος λήψης. >2005 4) Διακριτική ικανότητα σε μέτρα. <1.6 m 5) Έγχρωμη απεικόνιση του εδάφους. 6) Κανάλια. προσδιορί στε 7) Κατάλογος μεταδεδομένων (metadata). 8) Καλυπτόμενη έκταση, ολόκληρος ο Δήμος ( διοικητικά όρια) 9) Οπτικός Δίσκος. 10) Έγχρωμη εκτύπωση σε χαρτί. Γεωαναφορά Ορθοδιόρθωση δορυφορικής εικόνας 11) Γεωμετρική διόρθωση. 12) Προσανατολισμός της εικόνας στο ΕΓΣΑ87 (WGS 84) με τους νέους συντελεστές που πρόεκυψαν μετά την διόρθωση που έγινε στη Λάρισα από τον ΟΚΧΕ. 13) Χρήση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους DTM που υπάρχει ήδη. 14) Αριθμός φασμάτων 15) Έγχρωμη λ 16) Νεφοκάλυψη <1% 17) Εισαγωγή στο GIS σύστημα 18) Για όλα τα εικονιστικά δεδομένα (τύπος SDO_GEORASTER) που θα εισαχθούν στην Oracle

23 Πίνακας 10: Γ.Υ.Σ Δορυφορική εικόνα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 9i/10g θα πρέπει να υπολογιστούν, ανάλογα με την ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ υφή των δεδομένων, διάφορα επίπεδα ανάλυσης (pyramid levels)

24 Πίνακας 11: Εκπαίδευση προσωπικού 1) 2) 3) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Τεχνική περιγραφή και πρόγραμμα κατάρτισης. Να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης πρωτού την εκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης Εκπαίδευση των διαχειριστών χρηστών του συστήματος GIS, Web-Gis, Web-GIS, XML ORACLE-SPATIAL στις τεχνολογικές υποδομές τοπικά δίκτυα, ιντερνέτ, βάσεις δεδομένων, διακομιστές, διαχείριση δικτύων, εκμάθησηδιόρθωση και επέκταση εφαρμογών WEB-GIS, DESKTOP GIS ORACLE SPATIAL: - (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΙΑ (1) ΟΜΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ) 4) Ώρες κατάρτισης ομάδας για τον εκπαιδευτικό κύκλο εκπαίδευσης στους Γενικούς διαχειριστές ΑΠΑΙΤΣ 50 ΏΡΕΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 5) Να παράσχει υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης στους διαχειριστές της Κεντρικής Υποδομής (Data Centre) του έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, όπως βελτιστοποίηση, ασφάλεια δεδομένων και δικτύων, λήψη αντιγράφων ασφαλείας, ταχύτητα πρόσβασης 6) Εκπαίδευση Χρηστών-Υπαλλήλων των εφαρμογών Web Gis Τουλάχιστον 50 άτομα σε ομάδες των 10 ατόμων 7) Ώρες κατάρτισης ομάδας για τον εκπαιδευτικό κύκλο εκπαίδευσης στη διαχείριση εφαρμογών Web 20 ΏΡΕΣ 8) Εκπαίδευση Χρηστών-Υπαλλήλων στις εφαρμογές Dxf interface και εισαγωγής γεωγραφικών δεδομένων. Τουλάχιστον 20 άτομα σε ομάδες των 10 ατόμων 9) Ώρες κατάρτισης ομάδας για τον εκπαιδευτικό κύκλο εκπαίδευσης στη διαχείριση εφαρμογών Dxf interface 20 ΏΡΕΣ

25 Πίνακας 11: Εκπαίδευση προσωπικού 10) 11) 12) 13) 14) 15) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Εκπαίδευση Χρηστών-Υπαλλήλων των εφαρμογών Desktop Gis Τουλάχιστον 8 άτομα Ώρες κατάρτισης ομάδας για τον εκπαιδευτικό κύκλο εκπαίδευσης στη διαχείριση εφαρμογών Desktop Gis Επανεκπαίδευση αν κριθεί ανεπαρκής η πρώτη φάση εκπαίδευσης Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα εντός του Δήμου εκτός αν κριθεί ακατάλληλος ο χώρος τότε με έξοδα του Αναδόχου θα ενοικιαστεί κατάλληλη αίθουσα εντός της πόλης για την διενέργεια των εκπαιδεύσεων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την διεξαγωγή των σεμιναρίων εκπαίδευσης όπως και οι εφαρμογές ή οι άδειες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αποκλειστικά ευθύνη του ανάδοχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και βοήθειας (Help Desk ) για τους πρώτους 12 μήνες στους υπαλλήλους του Δήμου ΑΠΑΙΤΣ 20 ΏΡΕΣ Απαίτηση ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Πίνακας 12: Εγκατάσταση Του Εξοπλισμού Και Των Εφαρμογών Στις Υπηρεσίες Του Δήμου ΕΛΕΓΧΟΣ Ασφάλειας Του Συστήματος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και του ελέγχου ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ασφάλειας. 2) Προμήθεια όπως περιγράφεται στην παρ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 3) Εγκατάσταση του συστήματος και πιλοτική φάση όπως περιγράφεται στην παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 4) Έλεγχος ασφαλείας και εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας όπως στην παρ. Σφάλμα! Το αρχείο

26 Πίνακας 12: Εγκατάσταση Του Εξοπλισμού Και Των Εφαρμογών Στις Υπηρεσίες Του Δήμου ΕΛΕΓΧΟΣ Ασφάλειας Του Συστήματος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ προέλευσης της ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 5) Εκπαίδευση Διαχειριστών για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας. Πίνακας 13: Προδιαγραφές και Απαιτήσεις πιλοτικής λειτουργίας 1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου (υποσυστήματα, λογισμικού εφαρμογές) στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο Δήμος ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ 2) Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος Χρονικό διάστημα (σε μήνες) φάσης Πιλοτικής λειτουργίας συστήματος (υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών του, κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητά του). φάση Πιλοτικής λειτουργίας θα υλοποιηθεί μετά το πέρας της φάσης ανάπτυξης και ελέγχου των υποσυστημάτων και εφαρμογών του συστήματος >= 2

27 Πίνακας 13: Προδιαγραφές και Απαιτήσεις πιλοτικής λειτουργίας 3) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Αριθμός στελεχών Αναδόχου για την παροχή υποστήριξης, στον Δήμο Υποστήριξη Αναδόχου κατά την Πιλοτική λειτουργία του συστήματος, μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 4) 5) 6) Αποσφαλμάτωση υποσυστημάτων αναπτύχθηκαν των που Επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη χρηστών (π.χ., κατά το χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών) Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 7) Διόρθωση και διαχείριση λαθών Διενέργεια διεξοδικών ελέγχων κατά τη φάση Πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, σε σχέση με τα ακόλουθα: 8) 9) Χρησιμοποιούμενες κωδικοποιήσεις Παραμετροποιήσεις προσαρμογές λογισμικού και 10) Εννοιολογικός σχεδιασμός ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ >= 2

28 Πίνακας 13: Προδιαγραφές και Απαιτήσεις πιλοτικής λειτουργίας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ συστήματος Ρυθμίσεις λογισμικού 11) συστήματος 12) Ρυθμίσεις βάσεων δεδομένων Ολοκλήρωση λογισμικού με τις 13) απαιτούμενες διαδικασίες Φυσική ανταπόκριση 14) συστήματος Τελικές ρυθμίσεις συστήματος 15) για τη βελτίωση της απόδοσής του (fine tuning) Λήψη διορθωτικών ενεργειών και ολοκλήρωσή τους στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του 16) συστήματος σε περίπτωση που δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

29 Πίνακας 13: Προδιαγραφές και Απαιτήσεις πιλοτικής λειτουργίας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Κατά την περίοδο Πιλοτικής λειτουργίας και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και για το ωράριο λειτουργίας των Δήμων ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης στα προσφερόμενα περιβάλλοντα S/W και στις εφαρμογές, στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του κεντρικού εξοπλισμού, ως εξής: Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, καθημερινή διαχείριση όλων των συστημάτων Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και καθημερινή διαχείριση, και παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας όλων των συστημάτων Επιτόπια παρουσία τεχνικών ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ του Αναδόχου στο χώρο

30 Πίνακας 13: Προδιαγραφές και Απαιτήσεις πιλοτικής λειτουργίας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ εγκατάστασης και λειτουργίας του κεντρικού εξοπλισμού, όποτε αυτό απαιτηθεί. Αναλυτική περιγραφή στην Τεχνική Προσφορά των προτεινόμενων ειδικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης στην πιλοτική λειτουργία που θα προσφέρει ο Ανάδοχος Αναλυτική περιγραφή στην Τεχνική Προσφορά των προτεινόμενων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος δωρεάν, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

31 Πίνακας 14: Ενημέρωση και ευαισθητοποιήση πολιτών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 1) Έκθεση και περιγραφή των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 2) Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση μιας πλήρους ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠ σειράς ενεργειών δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των εφαρμογών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος 3) μερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα