Το νέο κανονιζηικό πλαίζιο για ηην ηλεκηπονική διακςβέπνηζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το νέο κανονιζηικό πλαίζιο για ηην ηλεκηπονική διακςβέπνηζη"

Transcript

1 Το νέο κανονιζηικό πλαίζιο για ηην ηλεκηπονική διακςβέπνηζη Λίιηαλ Μήηξνπ Αζελά Αλησλίνπ Σχξνο, 7-10 Ινπιίνπ 2011

2 Ν.3979/11 (ΦΔΚ Α / ) Σθνπφο ηνπ λφκνπ : - Η αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θπζηθψλ θαη Ν.Π.Ι.Γ. λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ΤΠΔ - Η ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ΤΠΔ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα

3 Πνχ εθαξκφδεηαη : Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ Καηά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ θνξέσλ Καηά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα Καηά ηελ πξφζβαζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε έγγξαθα

4 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ : Η αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα Ννκνζέηεκα γεληθήο ηζρχνο γηα θαζνιηθή εθαξκνγή Νφκνο πιαίζην : Δμεηδίθεπζε εθαξκνγήο κέζσ δεπηεξεχνπζαο λνκνζεζίαο H ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα σο βαζηθή ζπληζηψζα βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο

5 Βαζηθέο θαηλνηνκίεο λ.3979/11 Δλίζρπζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Θέζπηζε ηζνηηκίαο λνκηθήο θαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο έληππσλ/έγραξησλ θαη ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ Ίδξπζε δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Γπλαηφηεηα γηα ελεκέξσζε / έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο ππνζέζεσο ηνπ πνιίηε κέζσ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ Γπλαηφηεηα γηα απηεπάγγειηε αλαδήηεζε εγγξάθσλ ελ γέλεη απαιιαγή απφ ππνρξέσζε επηθχξσζεο αληηγξάθσλ

6 Βαζηθέο θαηλνηνκίεο λ.3979/11 Γπλαηφηεηα γηα ππνβνιή ζεηξάο εγγξάθσλ ειεθηξνληθά (αηηήζεηο, βεβαηψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θ.ά) Πξφβιεςε γηα θνηλή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ππνδνκψλ, ΤΠΔ θαη δεδνκέλσλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Γηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε / ηεο επηρείξεζεο σο δηθαηνχρνπ ή νθεηιέηε Αλακφξθσζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

7 Η θέζπιζη πληποθοπιακών ςποσπεώζεων ηων θοπέων ηος δημόζιος ηομέα ωρ μέζο ειζδοσήρ δπάζεων ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ Οη θνξείο : Καζηζηνχλ πξνζηηή κάθε πιεξνθνξία πνπ δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο Γηαζέηνπλ ηελ πιεξνθνξία κε κνξθή δεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο, επεμεξγάζηκε κε ρξήζε ΤΠΔ Δγγπψληαη γηα ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαξηνχλ Μεξηκλνχλ γηα ηελ επξεηεξίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ Παξέρεηαη, ππφ φξνπο λνκηκφηεηαο, ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ

8 Η ενίζσςζη πποζηαζίαρ πποζωπικών δεδομένων ηων σπηζηών : Privacy by design : Τν δηθαίσκα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε αξρή ηεο θεηδνχο θξηηήξην θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ δηακφξθσζε, πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ Η.Γ. Privacy impact assessment : Σρεδηαζκφο- δηακφξθσζε πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ηδησηηθφηεηα Διεπζέξσο αλαθιεηή ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ Οξηζκφο εζσηεξηθνχ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ΟΓΔ Σπκκεηνρή Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα ζηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ κέζσ έθδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ

9 Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος νόμος : Κομβικά ζημεία εκκίνηζηρ Υπνρξέσζε δεκηνπξγίαο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα : Οκνηνκνξθία παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηζφηηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ θαζνξηζκνχ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ΥΑ ηνπ Υπ. Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά : ΚΥΑ πνπ εθδίδνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ : - Εξειδίκεςζη - Αποηύπωζη καηάζηαζηρ - Απλούζηεςζη - Παποσή ηλεκηπονικών ςπηπεζιών

10 Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος νόμος : Ηλεκηπονικά διοικηηικά έγγπαθα και απσεία Καζνξηζκφο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη κνξθήο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ (Υ.Α.) Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο θαη κειέηεο εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (Υ.Α.) Οξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ ςεθηνπνίεζεο εγγξάθσλ θαη θαηαζηξνθή έληππσλ εγγξάθσλ (έθδνζε Π.Γ.) Καζνξηζκφο δεηεκάησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κέζσλ ηήξεζεο, ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη κέηξσλ ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ζπγθξφηεζε, ηήξεζε, αλαδήηεζε θιπ. ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη αξρείσλ (έθδνζε Π.Γ.) Καζνξηζκφο ησλ φξσλ αζθαιείαο γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδησηψλ (Υ.Α.)

11 «Ανοικηή Δημόζια Διοίκηζη» (άπθπο 11) Ίδπςζη δικηςακού ηόπος ζςμμεηοσήρ ηος πολίηη ζηον ηπόπο λειηοςπγίαρ και παποσήρ ςπηπεζιών από θοπείρ ηος δημόζιος ηομέα Σηόσορ η διαπκήρ βεληίωζη ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών και η επικαιποποίηζή ηοςρ με βάζη ηιρ ανάγκερ και ηιρ πποηάζειρ ηων σπηζηών Πώρ : Τα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα Ν.Π.Ι.Γ. κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ απηνχο Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη, αμηνινγνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηνχο

12 Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος νόμος : Το πςθμιζηικό ανηικείμενο ηος άπθπος 19 Καζνξηζκφο πξνηππνπνίεζε επηθαηξνπνίεζε αξρψλ, δηαδηθαζηψλ, πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ θνηλήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ππνδνκψλ, ΤΠΔ θαη δεδνκέλσλ (ΚΥΑ) Τήξεζε μηηπώων πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ θαη θαζνξηζκφο γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κνξθήο ηήξεζεο θαη πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελφ ηνπο (Υ.Α.) Γεκηνπξγία Εθνικού Αποθεηηπίος Πιεξνθνξηψλ θαη Πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην Δζληθφ Τππνγξαθείν (Υ.Α.) Πξφβιεςε, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζςμβάζεων, φηη ην πξντφλ ινγηζκηθνχ παξαδίδεηαη ζηνλ θνξέα κε φξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία, βειηίσζε θαη αλαδηαλνκή αληηγξάθσλ Υποσπέωζη πηηήρ και ειδικήρ αιηιολόγηζηρ έιιεηςεο ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή επηθαηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΤΠΔ

13 Η αποηύπωζη ηηρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ ζηο οπγανόγπαμμα ηων θοπέων μέζω ηηρ ζύζηαζηρ Γενικών Διεςθύνζεων Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ Άξζξν 34 λ.3979/11, Έθδνζε Π.Γ. Υπαγσγή πθηζηάκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε βάζε ην λειηοςπγικό θξηηήξην πινπνίεζεο δξάζεσλ Η.Γ.: φρη κφλν νξγαληθέο κνλάδεο αμηνπνίεζεο ΤΠΔ αιιά και κνλάδεο απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ, ελίζρπζεο απνδνηηθφηεηαο, βειηίσζεο ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε θιπ. Υηνζέηεζε ελφο λένπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

14 Σςλλογικέρ Δομέρ ςποζηήπιξηρ εθαπμογήρ ηος νόμος Η ζύζηαζη Διϋποςπγικήρ Επιηποπήρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ Άξζξν 35, Υ.Α. : Σηφρνο ν ζπληνληζκφο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ε παξνρή ζπλδξνκήο ζηηο ΟΓΔ θαη ζηηο Γ.Γ.Η.Γ., ε πεξηνδηθή απνηίκεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δξάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ λφκνπ. Η ζςγκπόηηζη Ομάδων Διοίκηζηρ Έπγος Άξζξν 36 : Σηφρνο ε νξγαλσηηθή, ηερληθή θαη δηαδηθαζηηθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ Πξφβιεςε γηα εζσηεξηθφ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληφο ησλ ΟΓΔ

15 Ηλεκηπονικέρ Επικοινωνίερ ζηην Δημόζια Διοίκηζη Ενιαίο Σύζηημα Πληπωμών Αθνξά δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη πξνκήζεηαο θαη ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Δίκηςο ηος Δημόζιος Τομέα -Δληαίν Σχζηεκα παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ -Σθνπφο ε ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο θαη, άξα, ε ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

16 Η βάζη Φξήζε ηνπ λνκνζεηηθνχ εξγαιείνπ ππφ φξνπο βησζηκφηεηαο θαη απφθξηζεο ηφζν ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε φζν θαη ζην δπλακηθφ ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ Γηαξθήο απνηίκεζε θαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε εθαξκνγήο Αλακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο

17 Η πποοπηική Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε Δλίζρπζε δηαθάλεηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο Αλακφξθσζε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

18 Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων H ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ INTERNET Θενδώξνπ Γ. Σηδεξόπνπινπ Δηθεγόξνπ, LLM, Υπ. Δηδάθηνξα Τνκέα Εκπνξηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Δηθαίνπ ΑΠΘ (Δθεκεξίδα ΔΞΠΡΔ 14-02-2001) 1. Γενικά Η δηαζθάιηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο Νόκνο 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα