Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )"

Transcript

1 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να την ενεργοποιήστε μέσα σε 10 ημέρες από την αγορά της! Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Περιγραφές υπηρεσιών μπορούν επίσης να σας διατεθούν από το τοπικό γραφείο της ΗΡ, μετά από σχετικό αίτημά σας. 1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης: Η HP θα παράσχει τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που αναφέρονται στη σχετική Περιγραφή Υπηρεσιών (η «Υπηρεσία») για τα εγκεκριμένα προϊόντα της παρούσας Σύμβασης (το Προϊόν ). Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν από την HP ή για λογαριασμό της HP, από κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Η υποχρέωση της HP για παροχή Υπηρεσιών υπόκειται σε προηγούμενη λήψη από αυτή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν τον Πελάτη και το υποστηριζόμενο Προϊόν. Η HP μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και της εν λόγω Υπηρεσίας. Για μή εγκεκριμένα προϊόντα καθώς και για οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής τεχνικής υποστήριξης, η ΗΡ διαθέτει, με standard HP χρεώσεις, την υπηρεσία «ΗΡ time and material service. 2. Κάλυψη: Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο στις χώρες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της Αφρικής ( EMEA ) όπου η ΗΡ διαθέτει Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ή κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για παροχή τους. Εκτός άν ορίζεται διαφορετικά στην Περιγραφή των Υπηρεσιών, η Υπηρεσία θα παρέχεται βάσει της τοποθεσίες του Προϊόντος ή/και του Πελάτη που ορίζεται στη δήλωση της αρχικής Σύμβασης και θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του τοπικού γραφείου της HP, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανάλογα με τις τοπικές διαφοροποιήσεις και εξαιρουμένων των εθνικών αργιών, εντός των προκαθορισμένων ζωνών μετακίνησης των τεχνικών της ΗΡ, που ορίζονται στη σχετική Περιγραφή Υπηρεσιών. Εάν το Προϊόν βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός των καθορισμένων ζωνών μετακίνησης των τεχνικών της ΗΡ, η παροχή των Υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε επιπλέον χρεώσεις και με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απόκρισης και μειωμένο αριθμό ωρών κάλυψης. Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης του Προϊόντος αποτελεί ευθύνη του Πελάτη και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις υποστήριξης και διαχείρισης και τροποποιήσεις του επιπέδου Υπηρεσιών και των χρόνων απόκρισης. 3. Ενεργοποίηση: Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παρούσα Σύμβαση θα πρέπει αυτή να καταχωρηθεί (εγγραφεί) σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής της HP και σύμφωνα με τις οδηγίες που η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου εγγραφής της HP (HP on-line registration tool). Ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας είτε με την καταχώρισή της παρούσας στην HP ή με την πρώτη κλήση του για παροχή των Υπηρεσιών, οποιοδήποτε εκ των δύο προηγηθεί. Εάν η καταχώριση της παρούσας έχει γίνει από κάποιο αντιπρόσωπο του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να διαβεβαιώσει την HP για το ότι ο αντιπρόσωπός του είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος για την περαίωση της διαδικασίας καταχώρισης για λογαριασμό του Πελάτη, ότι μια τέτοια καταχώριση δεσμεύει πλήρως τον Πελάτη και ότι η HP μπορεί να βασίζεται εξ ολοκλήρου στις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν από τον αντιπρόσωπο του Πελάτη ως μέρος αυτής της διαδικασίας.

2 4. Προαπαιτούμενα: Ο Πελάτης πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και στην Περιγραφή Υπηρεσιών. Ο Πελάτης ή κάποιος αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι παρόντες κατά την παροχή Υπηρεσιών από την HP, όταν αυτή τις παράσχει στον χώρο εγκατάστασης του προϊόντος (on site) ή μέσω τηλεφώνου. 5. Καλυπτόμενο Προϊόν: Οι Υπηρεσίες παρέχονται μόνο για το αναφερόμενο στην παρούσα Σύμβαση συγκεκριμένο Προϊόν. Οι Υπηρεσίες παρέχονται και στα βοηθητικά εξαρτήματα HP (HP accessories) που αναφέρονται στην Περιγραφή των Υπηρεσιών, καθώς και εσωτερικά εξαρτήματα της HP (HP internal accessories) που αγοράστηκαν μαζί με το Προϊόν ή σε περίπτωση αγοράς τους σε μεταγενέστερο από την αγορά του Προϊόντος χρόνο, για το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι Υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης δεν καλύπτουν τα βοηθητικά εξαρτήματα για τα οποία διατίθεται (πωλείται) ξεχωριστά, ειδική κάλυψη τεχνικής υποστήριξης. Επιπλέον, επιβάλλεται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι ως προαπαιτούμενο για την παροχή των Υπηρεσιών από την HP: Το Προϊόν πρέπει να ανήκει στα τρέχοντα καθορισμένα επίπεδα επισκευής, να λειτουργεί στα πλαίσια των γραπτώς επιτρεπτών ορίων χρήσης και να βρίσκεται, σύμφωνα με την κρίση της HP, σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η Υπηρεσία δεν θα παρέχεται για το προϊόν πέραν της δημοσιευμένης ημερομηνίας λήξης της υποστήριξης, εκτός και αν έχει προηγηθεί διαφορετική έγγραφη σύμβαση με την HP και σε αυτή την περίπτωση μόνο βάσει λογικών προσπαθειών. Η HP θα παρέχει τις Υπηρεσίες μόνο για την τρέχουσα και την αμέσως προηγούμενη ή ειδικά καθορισμένη, έκδοση (version) του Προϊόντος λογισμικού της HP ή τρίτων κατασκευαστών για το οποίο ο Πελάτης διαθέτει έγκυρη(ες) και κατάλληλη(ες) άδεια(ες) χρήσης και μόνο εάν το Προϊόν λογισμικού χρησιμοποιείται με εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνεται σε καθορισμένες από την HP ή τρίτους πωλητές συγκεκριμένες συνθέσεις. Η HP μπορεί, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, να τροποποιήσει το Προϊόν ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία, την επισκευασιμότητά του και την αξιοπιστία του, ή ώστε να πληρούνται απαιτήσεις νόμων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή των Υπηρεσιών, η HP δεν υποστηρίζει προϊόντα και εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών. 6. Ανταλλακτικά: Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα ή μονάδες θα είναι νέα ή ανακατασκευασμένα ή ισοδύναμα με νέα σε απόδοση. Εκτός αν αγορασθούν από τον Πελάτη ή άλλως συμφωνηθεί ή άλλως ορίζεται από την ΗΡ, τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κυριότητα της ΗΡ και πρέπει να επιστρέφονται σε αυτήν. Η HP μπορεί να χρεώσει τον Πελάτη με τις τιμές του τιμοκαταλόγου για ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή μονάδες που αντικατέστησε και δεν επιστρέφονται όπως απαιτείται. 7. Kυριότητα της HP: Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν ανήκουν στην κυριότητα του τα υλικά που του έχουν παρασχεθεί από την HP όπως, έγγραφα, σχέδια, λογισμικό, προγράμματα διαγνωστικών και σχετικά μέσα (media), καθώς και modem ή συσκευές απομακρυσμένης πρόσβασης που έχει δανειστεί από την ΗΡ και ότι αυτά θα του αφαιρεθούν από την ΗΡ ή θα πρέπει να επιστραφούν από αυτόν στην ΗΡ μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

3 8. Ευθύνες Πελάτη: Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει (register) και, συνεπώς, να ενεργοποιήσει (activate) την παρούσα Σύμβαση και το Προϊόν που θα υποστηρίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την αγορά του. Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιεί την HP αμέσως για κάθε αλλαγή που αφορά τις πληροφορίες που της έχει παράσχει σχετικά με τη Σύμβαση και το Προϊόν. Ο Πελάτης θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για συνεργασία με την HP σε θέματα επίλυσης προβλημάτων από απόσταση, εκτελώντας προγράμματα αυτόματου ελέγχου ή διαγνωστικών, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και εκτελώντας βασικές διαδικασίες αποκατάστασης όταν του ζητηθεί από την HP. Ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις που σχετίζονται με την παροχή τηλεφωνικών και απομακρυσμένων Υπηρεσιών. Ο Πελάτης ευθύνεται για θέματα συμβατότητας του Προϊόντος με μη υποστηριζόμενα προϊόντα, βοηθητικά εξαρτήματα και συσκευές. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ασφάλεια των προσωπικών και εμπιστευτικών του πληροφοριών καθώς και για τη διατήρηση μιας διαδικασίας, ανεξάρτητης από τα προϊόντα εξοπλισμού, η οποία θα χρησιμεύει στην ανάκτηση απολεσθέντων ή κατεστραμμένων αρχείων, δεδομένων ή προγραμμάτων. Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιεί την HP εάν το Προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των υπαλλήλων της HP ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της. Η HP μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να πραγματοποιεί συντήρηση του Προϊόντος υπό την επιτήρηση της. 9. Περιορισμοί Υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν βοήθεια σχετικά με προγραμματισμό εφαρμογών, απομόνωση σφαλμάτων κώδικα, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα απόδοσης, παροχή drivers για περιφερειακά, ή ανάκτηση δεδομένων. Εάν έχει ήδη συμβεί βλάβη του Προϊόντος τη στιγμή της Αγοράς των Υπηρεσιών, η βλάβη αυτή δεν θα καλύπτεται από τις Υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης. Η HP δεν θα παράσχει τεχνική υποστήριξη για Προϊόν στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί μετατροπές χωρίς εξουσιοδότηση, ή εάν ο Πελάτης δεν επιτρέψει στην HP να προβεί στις απαιτούμενες από την HP ή τις οριζόμενες από τον κατασκευαστή μετατροπές. Εάν η HP κρίνει ότι η παροχή των Υπηρεσιών γίνεται δυσκολότερα από ό,τι ήταν αναμενόμενο εξαιτίας της σύνδεσης ή της εγκατάστασης μη εγκεκριμένης συσκευής στο Προϊόν, ο Πελάτης θα πρέπει να αποσυνδέσει προσωρινά μια τέτοια συσκευή με δική του ευθύνη και έξοδα ώστε να επιτρέψει στην HP να παράσχει τις Υπηρεσίες. Εάν η παροχή των Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε δυσκολότερα από ό,τι ήταν αναμενόμενο εξαιτίας προϊόντων αυτού του είδους, η HP θα χρεώσει επιπλέον τον Πελάτη για την πρόσθετη εργασία, με βάση τις standard χρεώσεις της για παροχή τεχνικών υπηρεσιών της. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή των Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν την από την ΗΡ παροχή, επιστροφή ή αντικατάσταση και εγκατάσταση αναλωσίμων, ανταλλακτικών με δυνατότητα αντικατάστασής τους από το χρήστη, μπαταριών και δέσμης ανταλλακτικών συντήρησης (kits). Η HP δεν υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες Υπηρεσίες στις εξής περιπτώσεις: (i) χρήσης μέσων (media), αναλωσίμων και άλλων προϊόντων, μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (ii) ύπαρξης ακατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος του χώρου λειτουργίας του Προϊόντος ή συντήρησής του από τον Πελάτη (iii) αμέλειας, ακατάλληλης χρήσης, βλαβών που οφείλονται σε πυρκαϊά ή νερό, απότομων μεταβολών τάσης, μεταφοράς από τον Πελάτη, εργασίας ή τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται από άτομα άλλα από το προσωπικό της HP ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, φυσικών καταστροφών ή άλλων αιτίων πέραν από το λογικό έλεγχο της HP ή (iv) αδυναμίας προϊόντων τρίτων κατασκευαστών για σωστή επεξεργασία, παροχή ή λήψη δεδομένων στο περιβάλλον του Πελάτη (για παράδειγμα η εμφάνιση της ημερομηνίας για μήνα, ημέρα και έτος) καθώς και αδυναμίας για σωστή ανταλλαγή δεδομένων με το Προϊόν. Η μη ενεργοποίηση της παρούσας Σύμβασης και του Προϊόντος που θα υποστηρίζεται εντός 10 ημερών από την αγορά της, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη παροχή της υπηρεσίας.

4 10. Εκχώρηση: Η παρούσα Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μπορεί να εκχωρηθεί μόνο με μεταβίβαση της κυριότητας του Προϊόντος. Η εκχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί γραπτώς, να είναι υπογεγραμμένη από τον Πελάτη και να είναι διαθέσιμη για έλεγχο από το προσωπικό της HP. Η εκχώρηση δεν θα είναι έγκυρη εάν παραβιάζει τοπικούς κανονισμούς εξαγωγών ή κανονισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ. 11. Διάρκεια: Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αγοράς του υποστηριζόμενου Προϊόντος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή των Υπηρεσιών και συνεχίζει να ισχύει για την περίοδο που ορίζεται στην περιγραφή των Υπηρεσιών, ή μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αριθμού περιστατικών ή σελίδων που ορίζεται στην περιγραφή των Υπηρεσιών, ανάλογα εφαρμοζόμενο. 12. Καταγγελία: Η HP μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση εάν ο Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους της ή να τηρήσει οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις της. 13. Εγγύηση απόδοσης: Στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη και οι υποχρεώσεις της HP σε σχέση με οποιαδήποτε εκ του νόμου εγγύηση απόδοσης των Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση περιορίζονται στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της παρούσας. 14. Περιορισμοί ευθυνών και Αποζημιώσεις: Η HP δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις ή για αδυναμία εκτέλεσης των Υπηρεσιών, οι οποίες θα οφείλονται σε αιτίες πέρα από το λογικό έλεγχο της. Στο βαθμό όπου η HP θα θεωρείται εκ του νόμου υπεύθυνη απέναντι στον Πελάτη της, η ευθύνη της περιορίζεται σε : (i) ζημιές που σχετίζονται με σωματική βλάβη ή θάνατο (ii) άμεσες υλικές ζημιές σε ιδιοκτησία βασιζόμενες σε κάποιο συμβάν ή σε σειρά συμβάντων, μέχρι του ποσού των (τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ) ή στο σε τοπικό νόμισμα ισοδύναμό του (για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αυτό το όριο έχει καθοριστεί σε $ (τριακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) ή στο σε τοπικό νόμισμα ισοδύναμό του), ή σε μεγαλύτερο ποσό το οποίο επιβάλλεται από υπάρχοντα νόμο (iii) ζημιές που προκαλούνται σκόπιμα ή από σοβαρή αμέλεια (iv) ζημιές για τις οποίες ευθύνεται η HP ανεξαρτήτως πταίσματος (π.χ. ευθύνη για ελαττωματικό προϊόν) (v) ζημιές που προκύπτουν από την απουσία χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των Υπηρεσιών για τις οποίες ρητά η ΗΡ εγγυήθηκε, καθώς και άλλες άμεσες ζημιές για οποιαδήποτε αξίωση βασιζόμενη σε ουσιαστική παραβίαση των όρων παροχής των Υπηρεσιών, με όριο το μέγιστο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη για την παρούσα Σύμβαση ή μεγαλύτερο ποσό το οποίο ήθελε επιβληθεί από νόμο. ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ή ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, Ή ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, Ή ΑΛΛΩΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Η ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

5 15. Περιορισμοί εξαγωγών: Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι τα προϊόντα, η τεχνολογία και τα τεχνικά δεδομένα της HP υπόκεινται σε κανονισμούς των Η.Π.Α. και άλλους εθνικούς κανονισμούς εξαγωγών και εισαγωγών. Επομένως, ο Πελάτης που πραγματοποιεί εξαγωγή, εκ νέου εξαγωγή ή εισαγωγή προϊόντων, τεχνολογίας ή τεχνικών δεδομένων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς των Η.Π.Α. και οποιωνδήποτε άλλων εθνικών νομοθεσιών και κανονισμών και για την απόκτηση των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων εξαγωγής και εισαγωγής. Η HP ενδέχεται να διακόψει την απόδοση 1) εάν ο Πελάτης παραβιάσει οποιεσδήποτε ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς και 2) στο βαθμό που απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με κανονισμούς των Η.Π.Α. ή άλλους ισχύοντες κανονισμούς εξαγωγών ή παρόμοιους κανονισμούς. 16. Προστασία δεδομένων: Τυχόν προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται στην HP αναφορικά με αυτή τη Συμφωνία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την HP σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική απορρήτου της HP η οποία διατίθεται στην τοποθεσία web της HP. Η HP μπορεί να μοιράζεται τέτοια προσωπικά δεδομένα με άλλες συγγενείς της εταιρείες, υπεργολάβους και επαγγελματικούς συνεργάτες και για αυτό το σκοπό μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στο εξωτερικό, ανάλογα με τους κατάλληλους όρους εχεμύθειας. Η HP δεν θα μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με άλλα τρίτα μέρη προτού εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου που αφορούν. 17. Ακυρότητα: Εάν οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στην παρούσα όρους ή προϋποθέσεις κριθεί παράνομος ή άκυρος, η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. 18. Ισχύουσα νομοθεσία: Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι Υπηρεσίες και τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα υπόκεινται στην δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων που θα είναι κατά τόπον αρμόδια όπου η HP έχει τα κεντρικά γραφεία της στην εν λόγω χώρα. 19. Πλήρης Σύμβαση: Η παρούσα Σύμβαση, η οποία αποτελείται από την περιγραφή των Υπηρεσιών, τη διαδικασία καταχώρισής (εγγραφής) της και αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συνιστά την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε ότι αφορά στην παροχή των Υπηρεσιών που εδώ περιγράφονται. Άλλοι όροι και προϋποθέσεις δεν θα εφαρμόζονται. Καμία τροποποίηση οποιουδήποτε όρου και προϋπόθεσης δεν θα ισχύει, εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογράφεται από πλήρως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Λύση εκτύπωσης HP Jet Fusion 3D. Περιορισμένη εγγύηση

Λύση εκτύπωσης HP Jet Fusion 3D. Περιορισμένη εγγύηση Λύση εκτύπωσης HP Jet Fusion 3D Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Έκδοση 4 Νομικές σημειώσεις Οι εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται μόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά ΑΒΒ Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων 1. Γενικά 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑBB ΑΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, εξαιρουμένων όσων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Εγγύηση Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την ασφάλεια Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων To «MedOrganizer» (Medicine Organizer), που από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλώς ήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και την Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

HPE-CTSP01,CTDS01-GREECE-GR-Dec2015 Σελίδα 1 από 8

HPE-CTSP01,CTDS01-GREECE-GR-Dec2015 Σελίδα 1 από 8 HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά υπηρεσιών υποστήριξης από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett Packard Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων 1. Σκοπός 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ (αναφερόµενη εφεξής ως «Προµηθευτής») υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.MED.12X.1 Έκδοση 1.0 12/2004 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το διαβάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.BZMD1.12X.1 Έκδοση 1.0 10/2005 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και επιτόπια υποστήριξη υψηλής ποιότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα