Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1 Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου Μαρτίου 2015 σύµφωνα µε τα.π.χ.α. που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (.Λ.Π. 34) Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση : ιεύθυνση έδρας Εταιρείας : Ραφαηλίδη 1, TK 17778, Ταύρος (ΑΡ.Μ.Α.Ε. Αριθµός ΓΕΜΗ: 32624/06/Β/95/1) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Αρµόδια Αρχή: και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως Παπαθάνος Χρήστος, Χατχηαντώνης- Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: Τσαδήµα Σοφία, Σκούρας Κων/νος, Πικούνη Χριστίνα, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Πίγκα Ελένη. Ηµεροµηνία έγκρισης των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 26/05/2015 Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. εν απαιτείται - Ανέλεγκτες Ενδιάµεσες Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Οικονοµικές Καταστάσεις 1

2 Περιεχόµενα σελ. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής 3 Θέσης της 31 ης Μαρτίου Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της περιόδου 4 1/07/ /03/2015. Συνοπτική Τριµηνιαία Κατάσταση Συνολικού 4 Εισοδήµατος της περιόδου 1/01/ /03/2015. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων 5 Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015 Ενδιάµεση Συνοπτική κατάσταση Ταµειακών Ροών της 6 περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου Σηµειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονοµικών 7 Καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου Στοιχεία και Πληροφορίες 14 2

3 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ης Μαρτίου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/3/ /6/2014 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές µακροπρ. απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Εµπορικοί χρεώστες Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/(-ζηµιές) εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρ/θεσµες υποχρεώσεις άνεια Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρ.υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις άνεια Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της περιόδου 1/7/ /03/2015. Σηµ. 1/7/ /03/2015 1/7/ /03/2014 1/1/ /03/2015 1/1/ /03/2014 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα ιάθεσης Έξοδα ιοίκησης Λοιπά έκτακτα έξοδα/έσοδα εκµετάλλευσης (καθαρά) Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (;Έξοδο) Καθαρά κέρδη (-ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Κατανεµόµενα σε µετόχους της εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά απο φόρους ανα µετοχή βασικά σε ( ) 0,0171 0,0101 0,0111 0,0028 4

5 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 31 η Μαρτίου Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθ/τικά Ποσά σε Σωρευµένα Κέρδη/(- Ζηµιές) Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/07/ Αποτέλεσµα περιόδου Υπόλοιπα 31/03/ Υπόλοιπα 01/07/ Αποτέλεσµα περιόδου Υπόλοιπα 31/03/

6 Κατάσταση Ταµειακών Ροών της περιόδου 1/7/ /03/2015. Ποσά σε ευρώ Λειτουργικές δραστηριότητες 01/07/ /03/ /07/ /03/2014 Κέρδη πρό φόρων Πλέον/Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση /(αύξηση) αποθεµάτων Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Καταβληµένοι φόροι 0 0 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες: Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 0 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Εισπράξεις από διανοµή κεφαλαίου θυγατρικής Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση /(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδ. Περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της περιόδου από 1 Ιουλίου 2014 έως 31 Μαρτίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Γενικές πληροφορίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Ασχολείται µε το εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών, χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου καθώς και την συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90). Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε µε την CAD Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δηµιουργήθηκε νέα εταιρεία µε την ίδια επωνυµία (CPI AE). H CPI Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά πληροφορικής από το 1990 ως διανοµέας προστιθέµενης αξίας. Σήµερα προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιµολόγησης (Φορολογικοί µηχανισµοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως ιαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων έχοντας πολύ µεγάλο αριθµό συµβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε µεγάλους ιεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects Πιο συγκεκριµένα, η CPI είναι διανοµέας των εταιρειών ΟΚΙ, Sharp, Toshiba και Olivetti (εκτυπωτικά προϊόντα), Kodak, Avision, Microtek, Atiz (scanners), Posiflex (POS), Classboard και BenQ (εκπαίδευση), Axis, Vivotek, Qnap (εποπτεία & ασφάλεια) προωθώντας τα προϊόντα µέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων. Επί πλέον, η CPI διανέµει τα προϊόντα της Docuware στην αγορά της ιαχείρισης Εγγράφων. Η CPI είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000 και πιστοποιηµένη κατά ΕN ISO 9001:2008 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2015, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 26/05/2015. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 1. Παπαθάνος Χρήστος, Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος. 2. Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Αντιπρόεδρος του.σ., Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος. 3. Γαλουζίδης Μιχάλης, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό, µέλος). 4. Σκούρας Κων/νος, (Εκτελεστικό µέλος). 5. Τσαδήµα Σοφία, (Εκτελεστικό µέλος). 6. Πίγκα Ελένη, (µη Εκτελεστικό µέλος). 7. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος). 8. Πικούνη Χριστίνα, (µη Εκτελεστικό µέλος). 7

8 2. Οι σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιεί η εταιρεία. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το.λ.π. 34, µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός απο ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασµένες σε ευρώ. εδοµένου ότι οι εν λόγω Οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 30/6/ Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών/ Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες. Οι Λογιστικές Αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την ιοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιµήσεις, είναι οι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014 Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχαν επίπτωση στην εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για αποµειωµένα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχε επίπτωση στην εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία», αναφορικά µε την «Ανανέωση Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν είχε επίπτωση στην εταιρεία. «Τροποποίηση στο.λ.π. 32 Χρηµατοικονοµικά Στοιχεία - Παρουσίαση» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αναφέρεται 8

9 στον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. εν είχε επίπτωση στην εταιρεία. «Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΛΠ 27)» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. «ιερµηνεία 21 Φόροι», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό της πληρωµής φόρων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισµό της υποχρέωσης για πληρωµή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωµής είναι βέβαια. εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία. Πρότυπα και διερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την Ετήσιες βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τον εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή µετά την εν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. Τροποποίηση του ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται µε την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. Ολοκληρωµένο ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή µετά την εν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. «Τροποποιήσεις του ΛΠ 16 και ΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν αναµένεται να έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. «Τροποποίηση ΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις ικαιωµάτων σε Κοινές ραστηριότητες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Η τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωµα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΠΧΑ 3, να εφαρµόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 9

10 «ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί που Υπόκεινται σε Ρυθµιστικό Πλαίσιο» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης µε άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν µε το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώριση τους κατά την πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ. εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία. «ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ιερµηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. «Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις - Τροποποίηση του ΛΠ 27», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Με βάση την τροποποίηση οι συµµετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή µπορούν να επιµετρώνται και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ΛΠ 28. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση σττην εταιρεία. «Θέµατα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση ΛΠ 1», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. «Πώληση ή ιανοµή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του - Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10 και ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση την εταιρεία. «Επενδυτικές Οντότητες - Εφαρµογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση - Τροποποίηση στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση την εταιρεία. 2.3 Ενοποίηση Θυγατρικές επιχειρήσεις εν συντάχθηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, διότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία CPI CYPRUS Ltd δεν έχει οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα και σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε Πληροφόρηση κατά τοµέα 10

11 Η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους: 1. Υπηρεσίες και εξοπλισµός γραφείων και 2. Εξοπλισµός πληροφορικής. Το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων της εταιρείας αφορά πωλήσεις εσωτερικού. Τα αποτελέσµατα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο και για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής: Περίοδος 1/7/ /03/2015 Εξοπλισµός πληροφορικής Υπηρεσίες και εξοπλισµός γραφείων Σύνολο Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρου,χρηµατοοικονοµικ ών και επενδ. Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη (-Ζηµίες) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (+Έσοδο/-Έξοδο) Καθαρά Κέρδη (-ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε µετόχους της εταιρείας Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχήβασικά σε 0,0083 0,0088 0,0171 Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων

12 Περίοδος 1/7/ /03/2014 Εξοπλισµός πληροφορικής Υπηρεσίες και εξοπλισµός γραφείων Σύνολο Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρου,χρηµατοοικονοµικ ών και επενδ. Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη (-Ζηµίες) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (+Έσοδο) Καθαρά Κέρδη (-ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε µετόχους της εταιρείας Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχήβασικά σε 0,0050 0,0051 0,0101 Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης Μαρτίου Ενσώµατα Πάγια και Άυλα Περιουσιακά στοιχεία Οι επενδύσεις σε ενσώµατα και αϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην περίοδο ανήλθαν σε Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων της περιόδου ανήλθαν σε και σε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Οι αποσβέσεις των άϋλων στοιχείων της περιόδου ανήλθαν σε και για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης περιόδου ήταν

13 3.2 Αποθέµατα. Αφορούν αποθέµατα εµπορευµάτων 3.3 Προβλέψεις Στην τρέχουσα περίοδο δεν έγιναν πρόσθετες προβλέψεις για υποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων, διότι θεωρήθηκε ικανοποιητικό το υφιστάµενο αποθεµατικό για απαξίωση αποθεµάτων το οποίο ανέρχεται σε ,00. εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. την τρέχουσα περίοδο διότι θεωρήθηκε ικανοποιητικό το υφιστάµενο αποθεµατικό για επισφαλείς απαιτήσεις το οποίο ανέρχεται σε Οµοίως δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού. Καταβλήθηκαν ωστόσο για αποζηµιώσεις. 3.4 ανειακές Υποχρεώσεις. Οι καθαρές (εισροές)/ - εκροές (ληφθέντα - εξοφληθέντα δάνεια) ανήλθαν για την περίοδο σε ( ). Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου για την προηγούµενη χρήση ήταν ( ). 3.5 Φόρος Εισοδήµατος. 31/3/ /3/2014 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος (Έξοδο) Σύνολο Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον µέσο σταθµισµένο συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής: 13

14 31/3/ /3/2014 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων φορολογικός συντελεστής 26% 26% Φόρος εισοδήματος βάσει του ονομαστικού συντελεστή Προσαρμογές αναβαλ. Φορολ. Λόγω αλλαγής φορολ. συν/στη. 0 0 Φόρος εσόδων/εξόδων μη υποκείμενων σε φορολογία Σύνολο Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους για: 31/3/ /6/2014 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Αποτίμηση συμμετοχών Παροχές προσωπικού Προβλεψεις απαξίωσης αποθεμάτων Συμψηφιστέες φορολογικές ζημιές Σύνολο Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/3/ /6/2014 Φόρος προστιθέµενης αξίας Φόροι αµοιβών προσωπικού Φόροι αµοιβών τρίτων Λοιποί φόροι ΣΥΝΟΛΟ Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30/06/2009. Οι χρήσεις 1/7/ /6/2011, 1/7/ /06/2012, 1/7/ /06/2013 και 1/7/ /06/2014 ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε πιστοποιητικό ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. Η χρήση 1/7/ /06/2010 παραµένει ανέλεγκτη. 3.8 Εποχικότητα. Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της σε σχέση µε τις ενδιάµεσες περιόδους. 3.9 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 14

15 Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15

16 CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/95/1) Ε ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ''CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ''. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ιευθυνση Α.Ε. και Πίστεως Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: ιεύθυνση ιαδικτύου Εταιρείας : Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος: Παπαθάνος Χρήστος. Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας : 26 Μαϊου 2015 Σύµβουλοι: Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Τσαδήµα Σοφία Νόµιµος ελεγκτής: Καγιούλης Ευστάθιος Σκούρας Κων/νος, Πικούνη Χριστίνα, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Πίγκα Ελένη. Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : εν απαιτείται. Ανέλεγκτες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. (Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι εκφρασµένα σε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2014-1/7/ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/ /6/2014 Λειτουργικές ραστηριότητες 31/3/ /3/2014 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πλέον / Μείον προσαρµογές για : Αποθέµατα Αποσβέσεις Απαιτήσεις από Πελάτες Προβλέψεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής προοριζόµενα για πώληση δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές Μετοχικό κεφάλαιο δραστηριότητες: Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) Μείον: Μακροπρόθεσµες ανειακές υποχρεώσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 δραστηριότητες (α) Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Επενδυτικές δραστηριότητες ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων Τρέχουσα περίοδος Συγκρίσιµη περίοδος Τρέχουσα περίοδος Συγκρίσιµη περίοδος Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων (ποσά εκφρασµένα σε ) 1/7/2014-1/7/2013-1/1/2015-1/1/2014- παγίων στοιχείων /3/ /3/ /3/ /3/2014 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές Κύκλος Εργασιών δραστηριότητες (β) Μικτά Κέρδη/(-ζηµίες) Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες και επενδυτικών αποτελεσµάτων Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους (Α) Εξοφλήσεις δανείων Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 0 -Ιδιοκτήτες µητρικής Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές - ικαιώµατα µειοψηφίας δραστηριότητες (γ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ιδιοκτήτες µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) 0,0171 0,0101 0,0111 0,0028 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: 1. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2. Στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας ''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν 31/03/ /03/2014 έχει οικονοµική δραστηριότητα και το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε 239. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 3.5 των Οικονοµικών Καταστάσεων. (1/7/2014 και 1/7/2013 αντίστοιχα) εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς επίσης Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους <<Λοιπές Προβλέψεις>>, καθόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι: 31/3/ /3/2014 (31/03/2015 και 31/03/2014 αντίστοιχα) Μισθωτοί (ποσά εκφρασµένα σε ) 7. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές των µελών της ιοίκησης έχουν ως εξής: α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ιοίκησης β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης Ταύρος 26/5/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α..Τ. ΑΒ Α..Τ. AI AΡ. Α. Ο.Ε.Ε Ταύρος, 26/05/2015 Ο Πρόεδρος του.σ. & Το Εξουσιοδοτηµένο Μέλος Η προϊσταµένη του Λογιστηρίου Χρήστoς Παπαθάvoς Κων/νος Σκούρας ήµητρα Οικονόµου Α..Τ. ΑΒ A T ΑΙ AΡ.Α. Ο.Ε.Ε

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάµεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2013 σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του εννιαµήνου 1/7/2005-31/03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net.

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net. VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα