ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α."

Transcript

1 Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ζπλερίδεηαη, κε ξπζκό αληίζηνηρν ηεο κείωζεο εζόδωλ Απνκείωζε ηεο αμίαο ηωλ πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο RomTelecom Δλίζρπζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ ρξεκαηνξνώλ Κείωζε ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ θαηά 418 εθαη. ζην έηνο Οινθιήξωζε πώιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Telekom Serbia θαηά ην Α ηξίκελν 2012, κε έζνδα ζρεδόλ 400 εθαη. Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2012 Ο ΟΣΔ αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Γ ηξίκελν θαη ην έηνο ηνπ, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Αλαιπηηθά, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: (Δθαη. ) Θύθινο Δξγαζηώλ 1.246, ,4-6,3% 5.038, ,8-8,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,0 2,3 +73,9% 10,4 37,0-71,9% EBITDA* 408,3 311,0 +31,3% 1.662, ,9-4,9% Πεξηζώξην EBITDA 32,8% 23,4% +9,4 κνλ 33,0% 31,9% +1,1 κνλ % Πξνζαξκνζκέλν** 423,5 446,3-5,1% 1.731, ,4-9,8% EBITDA Πεξηζώξην EBITDA % 34,0% 33,5% +0,5κνλ 34,4% 35,0% -0,6 κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε (116,0) (224,2) -48,3% 352,6 384,9-8,4% Θαζαξά Θέξδε (77,1) (91,7) -15,9% 119,7 39,6 +202,3% (Εεκίεο) Βαζηθά Θέξδε αλά (0,1573) (0,1871) -15,9% 0,2442 0, ,3% κεηνρή ( ) Δπελδύζεηο ζε 242,6 183,8 +32,0% 716,5 751,1-4,6% πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία*** Υξεκαηνξξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 399,2 432,2-7,6% 1.208, ,4 +8,8% * Βι, Παξάξηεκα VIII ** Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο *** πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκώλ γηα ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηε θηλεηή ηειεθσλία ύςνπο 83,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ θαη 98,3 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ ειίδα 1 από 12

2 ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ θαη έηνπο, ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. Mηράιεο Σζακάδ, ζεκείσζε ηα εμήο: «Σν έθιεηζε κε έλα ηξίκελν πνπ επέδεημε αληνρή ζηελ θξίζε. Ο ξπζκόο κείσζεο ησλ εζόδσλ είηε επηβξαδύλζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξόο ζε όιεο ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ, νη ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηνξνέο ήηαλ ηζρπξέο, ελώ αλαθνηλώζακε ηελ πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε Telekom Serbia. Γηα πξώηε θνξά, από ην 2009, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA απμήζεθε, ζπγθξηλόκελε ζε εηήζηα βάζε, θαηά ην Γ ηξίκελν.» Ο θ. Σζακάδ πξόζζεζε: «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ππό αληίμνεο ζπλζήθεο, ζεκεηώζακε ζεκαληηθή πξόνδν ζε όινπο ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο πνπ είρακε νξίζεη. Ζ λέα επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ ππνγξάςακε πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, επηηξέπνληαο ηαπηόρξνλα ζηελ εηαηξεία λα κεηώζεη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο καο ζε έλαλ πην απνδνηηθό θαη πειαηνθεληξηθό νξγαληζκό έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηαρείο ξπζκνύο θαη εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό καο. Έρνπκε πξνρσξήζεη ζηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ καο, ζην κέηξν πνπ καο επηηξέπεηαη. Έρνπκε επηηπρώο πξναζπίζεη ή εληζρύζεη ηε ζέζε καο ζε όιεο ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύκαζηε. Κεηώζακε ζεκαληηθά ηνλ δαλεηζκό καο θαη είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ζα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο κειινληηθέο καο ππνρξεώζεηο. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπκε θαη λα εληείλνπκε όιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαηά ην 2012.» ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ ΚΔΓΔΘΖ ΟΚΗΙΟΤ ΑΛΑΙΤΖ ΘΤΘΙΟΤ ΔΡΓΑΗΧΛ ΟΚΗΙΟΤ (Δθαη, ) 2010 ηαζεξή Σειεθσλία, Διιάδα 477,3 521,7-8,5% 1.912, ,8-11,9% ηαζεξή Σειεθσλία, Ρνπκαλία 162,6 170,1-4,4% 655,1 716,9-8,6% Θηλεηή Σειεθσλία, Διιάδα 399,7 424,7-5,9% 1.630, ,1-9,1% Θηλεηή Σειεθσλία, Γηεζλώο 253,7 252,1 +0,6% 969, ,1-3,3% Ινηπά 101,6 112,4-9,6% 464,8 449,1 +3,5% Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (148,8) (150,6) -1,2% (593,7) (650,2) -8,7% ΤΛΟΙΟ 1.246, ,4-6,3% 5.038, ,8-8,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,0 2,3 +73,9% 10,4 37,0-71,9% +/- % Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ κεηώζεθαλ θαηά 6,3% ζην Γ ηξίκελν ηνπ, ζπκβάιινληαο ζε έλαλ εηήζην ξπζκό κείσζεο εζόδσλ ύςνπο 8,1% θαηά ην. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ κείσζεο εζόδσλ ζπλερίζηεθε ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο, ελώ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο. Ζ κείσζε θαηά 9,6% ζηα Ινηπά Έζνδα, νθείιεηαη ζηε ρακειόηεξε δξαζηεξηόηεηα δηεζλνύο δηαζύλδεζεο θαηά ην Γ ηξίκελν. ε εηήζηα βάζε, ηα Ινηπά Έζνδα απμήζεθαλ θαηά 3,5%. Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, ηεο απνκείσζεο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαη ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, αλήιζαλ ζε 826,6 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλα θαηά 6,7% ζε ζρέζε κε 886,4 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζην ρακειόηεξν θόζηνο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ, ζηηο ρακειόηεξεο ρξεώζεηο από ηνπο εγρώξηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο, ζηα ρακειόηεξα έμνδα κηζζνδνζίαο, θαζώο θαη ζηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θόζηνπο ζε όιεο ηηο ειίδα 2 από 12

3 δξαζηεξηόηεηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απνρώξεζαλ 356 εξγαδόκελνη από ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδνο, από ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη 515 από ηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σα Ινηπά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα απμήζεθαλ θαηά 1,5%, θπξίσο ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, θαζώο θαη ησλ απμεκέλσλ εμόδσλ κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Κεηά από 7 ηξίκελα, κείσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA, ζε ζρέζε κε ηα ζπγθξίζηκα ηνπο ηξίκελα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, ην πεξηζώξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA ηνπ Οκίινπ, απμήζεθε ην Γ ηξίκελν ηνπ ζε 34,0%, ζε ζρέζε κε 33,5% ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ μεπέξαζε ηε κείσζε ησλ εζόδσλ. Ο Όκηινο ζεκείσζε θαζαξέο δεκίεο 77,1 εθαη. ην ηξίκελν, ζε ζρέζε κε θαζαξέο δεκίεο 91,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Θαη ηα δύν ηξίκελα, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα επηβαξύλζεθαλ από απνκεηώζεηο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο RomTelecom (απνκείσζε ην Γ ηξίκελν ηνπ : 253,2 εθαη., ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010: 244,5 εθαη.). Δπηπιένλ, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, επηβαξύλζεθαλ από κηα ρξέσζε 135,3 εθαη. ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ (Γ ηξίκελν : 15,2 εθαη.), ελώ επσθειήζεθαλ από έλαλ αληηινγηζκό 30,1 εθαη. ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο. Δμαηξνπκέλσλ απηώλ ησλ επηβαξύλζεσλ θαη ησλ θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ ζα είραλ δηακνξθσζεί ζε 58,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ζε 71,9 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ. Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Γ ηξίκελν ηνπ, αλήιζαλ ζηα 242,6 εθαη. ζε ζρέζε κε 183,8 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ αύμεζε ησλ επελδύζεσλ νθείιεηαη ζηε πιεξσκή 83,2 εθαη. γηα ηελ απόθηεζε αδεηώλ θάζκαηνο ζηε θηλεηή ηειεθσλία Διιάδαο, ην Γ ηξίκελν ηνπ. Οη ζπλνιηθέο επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξσκώλ γηα ηηο άδεηεο θάζκαηνο, σο πνζνζηό ησλ εζόδσλ ηνπ Οκίινπ, ην Γ ηξίκελν ηνπ, ήηαλ 12,8%, ζε ζρέζε κε 13,8% ην Γ ηξίκελν ηνπ Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζαλ ζε 54,5 εθαη., 16,5 εθαη. θαη 161,9 εθαη., αληίζηνηρα. ην ηξίκελν, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 399,2 εθαη., ζε ζρέζε κε 432,2 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ ην έηνο, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο απμήζεθαλ θαηά 8,8% ζε 1.208,2 εθαη., παξά ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο EBITDA. Ιόγσ ησλ ηζρπξώλ ηακεηαθώλ ξνώλ, ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο ηνπ Οκίινπ κεηώζεθε θαηά ζρεδόλ 10% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη αλήιζε ζε ιηγόηεξα από 3,9 δηζ. Σν Γ ηξίκελν ηνπ ν ΟΣΔ αύμεζε θαηά ζρεδόλ 300 εθαη. ηε ζέζε ηνπ ζε βξαρππξόζεζκα νκόινγα πςειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Σα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ από ηε πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηε Telekom Serbia ην Α ηξίκελν ηνπ 2012 επελδύζεθαλ ζε αληίζηνηρα ρξεόγξαθα. Ζ αλάιπζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: ειίδα 3 από 12

4 (Δθαη, ) 31 Γεθεκβξίνπ 30 επηεκβξίνπ +/- % 31 Γεθεκβξίνπ Βξαρππξόζεζκα: - Σξαπεδηθά δάλεηα 2,0 2,0 +0,0% 5,6-64,3% Κεζνπξόζεζκα & Καθξνπξόζεζκα: - Οκόινγα 3.244, ,3-7,8% 4.781,1-32,1% - Σξαπεδηθά δάλεηα 1.655, ,6-0,7% 513,1 - ύλνιν Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεωλ 4.902, ,9-5,5% 5.299,8-7,5% Σακεηαθά Γηαζέζηκα 683, ,0-36,3% 1.004,3-32,0% Θαζαξόο Γαλεηζκόο 4.218, ,9 +2,5% 4.295,5-1,8% Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 353,5 99,2-12, , ,7-3,8% 4.283,0-9,8% 1. ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΤΛΟΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΛ ΓΡΑΚΚΧΛ ΠΡΟΒΑΖ & ΣΑΣΗΣΗΘΑ ΘΗΛΖΖ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο PSTN ,2% ISDN ζπλδέζεηο (BRA & PRA) ,8% ύλνιν πλδέζεωλ PSTN & ISDN ,0% Δθ ησλ νπνίσλ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκώλ (WLR) ,2% πλδέζεηο PSTN & ISDN εμαηξνπκέλεο ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζωζεο Γξακκώλ (WLR) ,5% ύλνιν Δλεξγώλ πλδξνκεηώλ ADSL OTE ,9% Δθ ησλ νπνίσλ ADSL Υνλδξηθήο ,7% Δλεξγνί πλδξνκεηέο ADSL OTE Ιηαληθήο ,3% πλδξνκεηέο ΟΣΔ TV (IPTV & Γνξπθνξηθή ηειεόξαζε) Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόγρν LLU (ελεξγή) ,8% ,7% ειίδα 4 από 12

5 (ιεπηά, εθαη) Γ ηξίκελν Γ ηξίκελν Αζηηθή 1.995, ,3-10,1% Τπεξαζηηθή 356,4 413,1-13,7% Γηεζλήο 61,0 63,4-3,8% Από ηαζεξό ζε Θηλεηό 290,6 319,6-9,1% Οιηγνςήθηα (special calls) 27,0 31,2-13,5% ύλνιν Θίλεζεο Φωλήο 2.730, ,6-10,4% εκείσζε: Από ην Α ηξίκελν, ν ΟΣΔ, γηα λα ελαξκνλίζεη ηα ζηνηρεία ησλ γξακκώλ πξόζβαζεο κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ειιεληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, δεκνζηεύεη ζηνηρεία βαζηζκέλα ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ISDN ζπλδέζεσλ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ISDN θαλαιηώλ. Σν ζρεηηθό ζύλνιν παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ ζην «ύλνιν πλδέζεσλ». Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε απώιεηα γξακκώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΟΣΔ ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο αλήιζε ζε πεξίπνπ PSTN θαη ISDN γξακκέο ιηαληθήο, ζε ζπλέρεηα ηεο ηάζεο ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηκήλσλ, θαζώο νη νηθηαθνί θαη επηρεηξεζηαθνί πειάηεο πξνρώξεζαλ ζε κείσζε ησλ εμόδσλ ηνπο, σο απνηέιεζκα θαη ησλ κεησκέλσλ εηζνδεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή αγνξά ζηελ Διιάδα, (ελεξγνί ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ΟΣΔ, ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκώλ, ζπλδξνκεηέο πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν) κεηώζεθε θαηά 2,5% ην ζε ζρέζε κε κηα κείσζε 0,9% ην ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, νη ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ADSL ηνπ ΟΣΔ αλήιζαλ ζε 1,1 εθαηνκκύξηα, ζεκεηώλνληαο κηα θαζαξή απώιεηα ζρεδόλ ζπλδξνκεηώλ ην ηξίκελν, ελώ ε ζπλνιηθή αγνξά ADSL ζηελ Διιάδα (ζύκθσλα κε ηε παξαδνρή ηνπ Ρπζκηζηή όηη πεξίπνπ ην 80% ησλ ζπλδξνκεηώλ πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν είλαη ζπλδξνκεηέο ADSL) απμήζεθε θαηά 61,000 ζπλδξνκεηέο, ζε ζρέζε κε 99,000 ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο επίδξαζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Γηα άιιε κηα θνξά, ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληαγσληζηεί επί ίζνηο όξνηο ζηελ αγνξά ηηκνινγηαθά, θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηζηξνθή ηεο ζπλνιηθήο επηβξάδπλζεο ηεο αγνξάο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, ν ΟΣΔ ζπλερίδεη λα ράλεη κεξίδην αγνξάο ζηελ αγνξά ηνπ ADSL. Σν Γ ηξίκελν ηνπ ν ΟΣΔ πινπνίεζε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηώλ κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε. Ζ λέα εηθόλα ησλ OTE shop παξνπζηάζηεθε ην ηξίκελν θαη πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζην εμνξζνινγηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο κέζα ζηα επόκελα ηξίκελα. Σν πξόγξακκα επαθήο κε ηνλ πειάηε, πνπ είρε μεθηλήζεη λσξίηεξα θέηνο, νινθιεξώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ θαη ηελ θαιύηεξε αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ θαη αλαγθώλ ηνπ πειάηε. Ζ απινπνίεζε ησλ ηειεθσληθώλ θέληξσλ πσιήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο ηνπ ΟΣΔ ήηαλ επηηπρεκέλε, όπσο θαη ην λέν, εληαίν, internet portal. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΣΔ αλαραηηίδνληαη από ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Ζ εηαηξεία όκσο πηζηεύεη πσο νη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ζα ιεθζνύλ ππόςε από ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε κηα κείσζε ηεο ηηκνινγηαθήο απόθιηζεο από ηνλ αληαγσληζκό. Σνλ Οθηώβξην, ν ΟΣΔ μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ππεξεζηώλ δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο, επεθηείλνληαο ηηο ήδε δηαδεδνκέλεο ηνπ ππεξεζίεο IPTV. Θαη νη δύν ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ππό ην brand OTE TV. O OTE έρεη ήδε νινθιεξώζεη ηε πξώηε θάζε κηαο κεγάιεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζε όιε ηε ρώξα, κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε επηθαιύςεσλ, ηε ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηώλ θαη ηελ εθαξκνγή θεληξηθνύ ειέγρνπ. Ζ δεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, πνπ εμειίζζεηαη απηή ηε ζηηγκή, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζηηο επελδύζεηο ζε ειίδα 5 από 12

6 πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζώο θαη λα εληζρύζεη ηε πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ ηνπ ΟΣΔ, ηελ απόδνζε ηνπ θαη ηηο ζπλνιηθέο ηνπ ππεξεζίεο. ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ (Δθαη, ) Θύθινο Δξγαζηώλ 477,3 521,7-8,5% 1.912, ,8-11,9% - Βαζηθά κεληαία ηέιε 103,5 119,1-13,1% 435,6 500,9-13,0% - Θιήζεηο ζηαζεξό 67,6 85,1-20,6% 295,9 357,1-17,1% πξνο ζηαζεξό - Θιήζεηο ζηαζεξό 22,8 28,3-19,4% 90,6 120,0-24,5% πξνο θηλεηό - Γηεζλήο ηειεθσλία 26,4 33,9-22,1% 110,3 148,6-25,8% - Ινηπά 257,0 255,3 +0,7% 979,8 1,043,2-6,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) 1,5 (2,5) - 1,5 12,5-88,0% θαζαξά EBITDA 131,7 14,2-533,2 516,4 +3,3% Πεξηζώξην EBITDA % 27,6% 2,7% +24,9κνλ 27,9% 23,8% +4,1κνλ Πξνζαξκνζκέλν 144,6 149,0-3,0% 560,3 661,1-15,2% EBITDA* Πεξηζώξην EBITDA % 30,3% 28,6% +1,7κνλ 29,3% 30,5% -1,2κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε 48,8 (79,3) - 201,1 142,2 +41,4% Θόζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινύζηαο εμόδνπ/(αληηινγηζκόο) 12,9 134,8-90,4% 27,1 144,7-81,3% Απνζβέζεηο 82,9 93,5-11,3% 332,1 374,2-11,3% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα κεηώζεθαλ θαηά 8,5%, ζεκεηώλνληαο έλα ζεκαληηθά βειηησκέλν ξπζκό κείσζεο, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ηξίκελα (Γ ηξίκελν : -10,3%, Β ηξίκελν : -15,0%, Α ηξίκελν : - 13,4%, Γ ηξίκελν 2010: -15,8%). Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, θαζώο θαη ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, αλήιζαλ ζηα 334,2 εθαη. ζην Γ ηξίκελν ηνπ, ζεκεηώλνληαο κείσζε 9,7% ζε ζρέζε κε 370,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Σν ζπλνιηθό θόζηνο πξνζσπηθνύ (απνδνρέο πξνζσπηθνύ, παξνρέο, πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ θαη πξνβιέςεηο γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο) αλήιζε ζην 30,5% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ, ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλν από 31,1% ζην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2010 θαη 34,1% ζην Γ ηξίκελν ηνπ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηώλ κείσζεο ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ζρεδόλ 32 εθαη. ζε εηήζηα βάζε. Σν ν ΟΣΔ ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Πέξα από ηε λέα επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, πνπ ζπκθσλήζεθε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα νπνία ζα βειηηώζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ πειαηνθεληξηθή ηεο πξνζέγγηζε, ν ΟΣΔ ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία 71 θαηαζηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ειίδα 6 από 12

7 2. ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΡΟΤΚΑΛΗΑ ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ & ΣΟΗΥΔΗΧΛ ΓΡΑΚΚΧΛ ΠΡΟΒΑΖ Γξακκέο ηαζεξήο Σειεθσλίαο πλδξνκεηέο ADSL θαη mobile data πλδξνκεηέο Σειεόξαζεο (DTH, IPTV & CABLE) 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ % % % (Δθαη, ) Θύθινο Δξγαζηώλ 162,6 170,1-4,4% 655,1 716,9-8,6% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) 4,2 5,6-25,0% 16,4 28,3-42,0% θαζαξά EBITDA 30,8 31,9-3,4% 119,1 154,7-23,0% Πεξηζώξην EBITDA % 18,9% 18,8% +0,1κνλ 18,2% 21,6% -3,4κνλ Πξνζαξκνζκέλν* 33,0 32,4 +1,9% 149,5 178,9-16,4% EBITDA Πεξηζώξην EBITDA % 20,3% 19,0% +1,3κνλ 22,8% 25,0% -2,2κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε (267,9) (270,3) -0,9% (299,6) (292,1) +2,6% Θόζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινύζηαο εμόδνπ/(αληηινγηζκόο) 2,2 0,5-30,4 24,2 +25,6% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ αλαδηνξγάλσζεο Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε Ρνπκαλία άξρηζαλ λα ζηαζεξνπνηνύληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ, σο απνηέιεζκα ησλ απνθαζηζηηθώλ ελεξγεηώλ ηεο θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεκαληηθή ππνζηήξημε από δηεζλείο νξγαληζκνύο. Ζ RomTelecom απεπζπλόηαλ, γηα άιιε κηα θνξά, ζε πειάηεο, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε ζέκαηα θόζηνπο, αιιά θαηάθεξε λα ειαηηώζεη ην ξπζκό κείσζεο ησλ εζόδσλ ηεο ην Γ ηξίκελν ηνπ θαη πέηπρε βειηησκέλε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία. Σα έζνδα ηεο RomTelecom κεηώζεθαλ θαηά 4,4% ζην ηξίκελν, θπξίσο ιόγσ κηα κείσζεο 13% ζηα έζνδα από ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θσλήο, ιόγσ ηεο απώιεηαο γξακκώλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ ARPU, πνπ αληηζηαζκίζηεθε κεξηθώο από ηα πςειόηεξα έζνδα από ηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Ζ RomΣelecom ζπλερίδεη λα αληηζηαζκίδεη κεξηθώο ηε κείσζε ησλ εζόδσλ από παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηαθνξεηηθώλ πεγώλ εζόδσλ. ε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 ε RomΣelecom πέηπρε απμήζεηο 12% ηόζν ζηνλ αξηζκό ζπλδξνκεηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ππεξεζηώλ ηειεόξαζεο, πνπ εληζρύζεθαλ ελ κέξεη από ηελ απόθηεζε ζπλδξνκεηώλ δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο. Ωο απνηέιεζκα, ε δηείζδπζε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπλδξνκεηώλ ππεξεζηώλ θσλήο ηεο RomTelecom αλήιζε ζε 46% ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη 47% ζηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Δπηπιένλ, ην δίθηπν CDMA ηεο RomTelecom ζπλέβαιε ζηελ απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο αζύξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, κε ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζρεηηθνύ δηθηύνπ λα μεπεξλνύλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ. ειίδα 7 από 12

8 Ζ ζπγαηξηθή ηεο RomTelecom, NextGen πνπ πξνζθέξεη νηθνλνκηθέο ιύζεηο ηειεόξαζεο θαη επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, ζπλέρηζε λα απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, επηηπγράλνληαο κηα αύμεζε 17% ζηνλ αξηζκό ησλ ζπλδέζεσλ, ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν, σο απνηέιεζκα νξγαληθήο αλάπηπμεο αιιά θαη επηηπρεκέλσλ ζπκθσληώλ. ην ηξίκελν, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, απμήζεθε θαηά 2% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, επηθέξνληαο βειηίσζε 130 κνλάδσλ βάζεο ζην πεξηζώξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA. Ζ RomTelecom ζπλέρηζε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαη ηε κεηάβαζή ηεο ζε έλα πην επέιηθην θαη θνζηνζηξεθέο ιεηηνπξγηθό κνληέιν. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, κηα κείσζε 6,3% ζηα Ιεηηνπξγηθά Έμνδα (εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλώλ) ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηα απμεκέλα έμνδα γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηώλ, όπσο ην πεξηερόκελν γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Σα Έμνδα Κηζζνδνζίαο κεηώζεθαλ θαηά 25% ην ηξίκελν, σο απνηέιεζκα ησλ βειηηώζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ησλ πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο, θαζώο θαη ηνπ αληηινγηζκνύ ησλ πξνβιέςεσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ην ζπλνιηθό πξνζσπηθό ηεο RomTelecom θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο ήηαλ εξγαδόκελνη, από ην πξνεγνύκελν έηνο, εληζρύνληαο ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθόηεηα. 3. ΘΗΛΖΣΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ Θύθινο εξγαζηώλ ( εθαη) Διιάδα 403,9 429,9-6,0% 1.647, ,1-9,1% Ρνπκαλία 126,2 121,5 +3,9% 468,2 468,8-0,1% Βνπιγαξία 106,1 107,0-0,8% 412,5 423,3-2,6% Αιβαλία 21,6 26,7-19,1% 94,2 119,3-21,0% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (4,4) (8,3) - (22,5) (26,4) - ύλνιν 653,4 676,8-3,5% 2.599, ,2-7,1% EBITDA Διιάδα 142,7 153,2-6,9% 616,6 667,6-7,6% Ρνπκαλία 30,1 25,1 +19,9% 100,1 73,7 +35,8% Βνπιγαξία 39,3 46,1-14,8% 156,2 172,2-9,3% Αιβαλία 8,4 11,4-26,3% 37,6 58,3-35,5% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (1,0) (0,8) - (5,9) 0,2 - ύλνιν 219,4 234,9-6,6% 904,5 971,9-6,9% Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 219,5 234,9-6,6% 916,0 974,5-6,0% Πεξηζώξην EBITDA % Διιάδα 35,3% 35,6% -0,3κνλ 37,4% 36,8% +0,6κνλ Ρνπκαλία 23,9% 20,7% +3,2κνλ 21,4% 15,7% +5,7κνλ Βνπιγαξία 37,0% 43,1% -6,1κνλ 37,9% 40,7% -2,8κνλ Αιβαλία 38,9% 42,7% -3,8κνλ 39,9% 48,9% -9,0κνλ ύλνιν 33,6% 34,7% -1,1κνλ 34,8% 34,7% +0,1κνλ Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA* 33,6% 34,7% -1,1κνλ 35,2% 34,8% +0,4κνλ * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Διιάδαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμόδνπ ζηε Ρνπκαλία ειίδα 8 από 12

9 ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, νη πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε πεξίπνπ 20,5 εθαηνκκύξηα, κεησκέλνη θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε πέξπζη, θπξίσο ιόγσ εθθαζάξηζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαξηνθηλεηήο ζε Αιβαλία θαη Ρνπκαλία. Αλ θαη ε COSMOTE δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ε Γηνίθεζε εθηηκά όηη ε εηαηξεία ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο θαη ζηηο ηέζζεξηο ρώξεο παξνπζίαο ηεο. Θηλεηή ηειεθωλία - Διιάδα ην ηέινο ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο COSMOTE ζηελ Διιάδα δηακνξθώζεθε ζε 7,9 εθαηνκκύξηα, κεησκέλε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ COSMOTE εθηηκά όηη ε κείσζε ησλ εζόδσλ από ππεξεζίεο γηα ην ζύλνιν ηεο αγνξάο θηλεηήο ζηελ Διιάδα ζπλερίζηεθε θαη απηό ην ηξίκελν, θαζώο νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλέρηζαλ λα ζπκπηέδνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ. ε απηό ην πεξηβάιινλ, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά πεξίπνπ 4,5% ην ηξίκελν, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο πηώζεο θαηά 24,3% ησλ εζόδσλ από εηζεξρόκελε θίλεζε, ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ. Γηα ην, ηα έζνδα από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά 7,8%, έλαληη πηώζεο 10,9% ην Ζ COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί ηζρπξά ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ, δηαζέηνληαο θαηλνηόκεο θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ. Σν Γ ηξίκελν, πάλσ από ην έλα ηξίην ησλ ζπζθεπώλ πνπ δηέζεζε ε COSMOTE ήηαλ smartphones. Σν ν δείθηεο κηθηνύ AMOU απμήζεθε θαηά 9,9%, ζηα 299,3 ιεπηά. Ο δείθηεο κηθηνύ ARPU γηα ηελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθώζεθε ζε 15,5, κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 4% ζε ζρέζε κε ην 2010, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο κείσζεο ηνπ ARPU ησλ ζπκβνιαίσλ. Πξνο ηα ηέιε ηεο ρξνληάο, ε COSMOTE πινπνίεζε επηηπρεκέλε θακπάληα επηθνηλσλίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ brand equity. Θηλεηή ηειεθωλία - Ρνπκαλία Ζ πειαηεηαθή βάζε ηεο COSMOTE Ρνπκαλίαο δηακνξθώζεθε ζε 6,5 εθαηνκκύξηα ην Γ ηξίκελν ηνπ, κε ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ λα απνηεινύλ ην 23,1% ηνπ ζπλόινπ. Κε ηα έζνδα από ππεξεζίεο λα απμάλνληαη θαηά 6,2% πεξίπνπ ζε κηα αγνξά κε κεγάιεο πηέζεηο, ε εηαηξεία ζπλέρηζε λα εληζρύεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκό. Απηό επηηεύρζεθε ρσξίο λα επεξεαζηνύλ ηα πεξηζώξηα, θαζώο ε θεξδνθνξία EBITDA εληζρύζεθε θαηά 20% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, απνηέιεζκα ησλ ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηθώλ βειηηώζεσλ, θαζώο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ εμόδσλ marketing θαη δηθηύνπ. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, ε COSMOTE Ρνπκαλίαο είρε ζηαζεξά ζεηηθέο ρξεκαηνξνέο ζε επίπεδν έηνπο. Ζ εηαηξεία ζπλερίδεη λα βειηηώλεη ζεκαληηθά ηα έζνδα από ππεξεζίεο, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ζε κηα αγνξά πνπ εκθαλίδεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Θηλεηή ηειεθωλία - Βνπιγαξία ην ηέινο ηνπ, ε ζπλνιηθή πειαηεηαθή βάζε ηεο GLOBUL δηακνξθώζεθε ζε 4,3 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ, εληζρπκέλε θαηά 8,8% ζε ζρέζε κε πέξπζη, απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ πειαηώλ ζπκβνιαίνπ, αιιά θαη θαξηνθηλεηήο. Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνιαίσλ, ε εηαηξεία, ην Γ ηξίκελν ηνπ, αύμεζε ηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ θαηά 13,3%, ζε 2,6 εθαηνκκύξηα. Οη πειάηεο ζπκβνιαίνπ απνηεινύλ πάλσ από ην 60% ηεο βάζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ε GLOBUL δηέζεζε ζεηξά θαηλνηόκσλ παθέησλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ θαξηνθηλεηή, εληζρύνληαο ηελ αληίζηνηρε πειαηεηαθή ειίδα 9 από 12

10 βάζε θαηά 2,5%. Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηύνπ θηλεηήο ηεο GLOBUL ζπλέρηζαλ, γηα έλα αθόκε ηξίκελν, ηε δπλακηθή αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία, κε ηνπο πειάηεο λα μεπεξλνύλ ηνπο ζηα ηέιε ηνπ. εκαληηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο ζεκείσζαλ θαη νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, κε ηελ πειαηεηαθή βάζε ζρεδόλ λα ηξηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ηα έζνδα από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά 0,6%, θπξίσο ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηθώλ πειαηώλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο εθηόο δηθηύνπ. Ωζηόζν, ην κεξίδην εζόδσλ από ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο παξέκεηλε ζηαζεξό ζε κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά. Θηλεηή ηειεθωλία - Αιβαλία Σν, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο AMC δηακνξθώζεθε ζε 1,8 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ, κεησκέλε θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην 2010, θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο εηαηξείαο γηα εθθαζάξηζε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο. Σα έζνδα ηεο AMC επεξεάζηεθαλ ην Γ ηξίκελν από ηηο κεηώζεηο ζηα ηέιε δηαζύλδεζεο, ηνλ έληνλν αληαγσληζκό ζε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά θαη ηηο δπζκελείο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηνίθεζε ηεο AMC ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δνκήο θόζηνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα κάξθεηηλγθ, επηθέξνληαο πεξηζώξην θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο ηάμεο ηνπ 38,9% ζην Γ ηξίκελν ηνπ. Κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεύηεξεο άδεηαο ηξίηεο γεληάο ζηελ Αιβαλία ην επηέκβξην ηνπ, ην Γ ηξίκελν ε AMC αλέπηπμε ζε ρξόλν ξεθόξ δίθηπν 3G κε πιεζπζκηαθή θάιπςε πνπ αλέξρεηαη ζε 90%, εληζρύνληαο ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ data. 4. ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΣΡΗΚΖΛΟΤ Ο ΟΣΔ ππνβάιιεη Φόξκα 15-F γηα λα ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή ηωλ κεηνρώλ ηνπ θαη ηηο ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηηο 29 επηεκβξίνπ, ε ΟΣΔ ΑΔ ππέβαιιε Φόξκα 15-F, ζηε Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κέζσ ηεο νπνίαο ηεξκαηίδεηαη ε εγγξαθή ησλ κεηνρώλ ηνπ θαη νη ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Ακεξηθάληθεο Λνκνζεζίαο. Ο ηεξκαηηζκόο ηεο εγγξαθήο ησλ κεηνρώλ ηνπ ΟΣΔ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Ακεξηθάληθεο Λνκνζεζίαο ζα είλαη ζε ηζρύ πεξίπνπ 90 κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θόξκαο 15-F. Λέα κέιε ζην Γ.. ηνπ ΟΣΔ ηηο 26 Οθησβξίνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο παξαίηεζεο ηνπ κε εθηειεζηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΣΔ θ. Roland Mahler, εθιέρζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, σο λέν κέινο, κε εθηειεζηηθό, ε θα Claudia Nemat. Ζ θα Nemat είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Deutsche Telekom AG από ηνλ Οθηώβξην ηνπ θαη ππεύζπλε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο. ηηο 16 Λνεκβξίνπ, ην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο θ. Rainer Rathgeber ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ θαη ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ, γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, εθιέρζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, σο λέν κέινο (κε εθηειεζηηθό), ν θ. Klaus Müller. Ο θ. Klaus Müller, κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Deutsche Telekom από ην 1997, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξόεδξνπ ζηνλ ηνκέα Τινπνίεζεο ηξαηεγηθήο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Απόδνζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο. Eπαλαγνξά-απνπιεξωκή νκνινγηώλ ρεηηθά κε ην νκόινγν νλνκαζηηθήο αμίαο 650,0 εθαη. ζηαζεξνύ επηηνθίνπ 3,75%, ιήμεο Λνεκβξίνπ, ην ε OTE PLC πξνρώξεζε ζε κεξηθέο επαλαγνξέο ζπλνιηθνύ νλνκαζηηθνύ πνζνύ 376,3 εθαη., ειίδα 10 από 12

11 θαηαβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Σα νκόινγα πνπ επαλαγνξάζηεθαλ αθπξώζεθαλ. Σελ 11 ε Λνεκβξίνπ ε OTE PLC πξνρώξεζε ζηελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ 273,7 εθαη., θαηαβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Ζ Cosmote απνθηά επηπιένλ θάζκα ζηα 900 θαη 1800MΖΕ ηηο 14 Λνεκβξίνπ, ε Cosmote θαηνρύξσζε επηπιένλ δηθαηώκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 900 & 1800MHz κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ κέζσ δεκνπξαζίαο, πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Ζ Cosmote εμαζθάιηζε, επίζεο, ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ ηεο γηα ην θάζκα πνπ ήδε δηέζεηε ζηα 900MHz. Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζηα 118,8 εθαη.( 77,6 εθαη. γηα GSM 900 θαη 41,2 εθαη. γηα DCS 1800). To 70% ( 83,2 εθαη.) ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξώζεθε ην, ελώ ην ελαπνκείλαλ 30% ( 35,6 εθαη.) ζα πιεξσζεί ζε ηξείο εηήζηεο ηζόπνζεο δόζεηο ζπλ ηνπο ηόθνπο, μεθηλώληαο από ην Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Κεηόρωλ ηηο 6 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέιεπζεο εγθξίζεθε ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, από 10 ζε 11 θαη εθιέρζεθε σο 11 ν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Timotheus Höttges. Ακέζσο κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο: Κηραήι Σζακάδ Γεκήηξεο Σδνπγαλάηνο Kevin Copp Timotheus Höttges Klaus Müller Claudia Nemat ηάζεο Αλέζηεο Ληθόιανο Θαξακνύδεο Κηραήι Κπιέηζαο Βαζίιεο Φνπξιήο Παλαγηώηεο Σακπνύξινο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Δθηειεζηηθό κέινο Αληηπξόεδξνο-Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Δθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Πξόγξακκα Απνρώξεζεο κε θίλεηξα ηηο 9 Γεθεκβξίνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε όηη ππέγξαςε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο (θίλεηξα γηα απνρώξεζε) κε ηελ ΟΚΔ-ΟΣΔ, κε ηελ νπνία δίλνληαη θίλεηξα απνρώξεζεο έσο επξώ ζε ππαιιήινπο πνπ ζα απνρσξήζνπλ από ηελ εηαηξεία εληόο ηνπ 2012 θαη πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. πλνιηθά 254 εξγαδόκελνη έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαη ην ζρεηηθό θόζηνο ησλ 12,9 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ. πκθωλία γηα πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηε Telekom Serbia ηηο 30 Γεθεκβξίνπ ν ΟΣΔ ππέγξαςε ύκβαζε Πώιεζεο Κεηνρώλ κε ηελ Telekom Serbia γηα ηελ πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνζηνύ πνπ θαηέρεη ζηελ Telecom Serbia, ύςνπο 20%, ζηελ ηειεπηαία. Σν ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο αλέξρεηαη ζε 380 εθαηνκκύξηα. Δπηπιένλ, έλα κέξηζκα 17 εθαη., γηα ηε ρξήζε, ζπκπεξηιήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ. Έιεγρνο Απνκείωζεο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο από ηελ RomΣelecom ζρεηηθά κε ηα ελζώκαηα πάγηα θαη ηελ ππεξαμία ηεο. Ωο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, αλαγλσξίζηεθε δεκία απνκείσζεο ύςνπο 253,2 εθαη. ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ, ζηε γξακκή «Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο». ειίδα 11 από 12

12 5. ΚΔΣΑΓΔΛΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΛΟΣΑ Οινθιήξωζε Πώιεζεο ηεο Telekom Serbia ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνζηνύ, ύςνπο 20%, πνπ θαηέρεη ν ΟΣΔ ζηελ Telekom Serbia. Ο OTE εηζέπξαμε ζπλνιηθά 397 εθαη. ( 380 εθαη. από ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ θαη 17 εθαη. γηα κέξηζκα ηεο ρξήζεο ). Tα θεθαιαηαθά θέξδε κεηά θόξσλ από ηε πώιεζε αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 211 εθαη. θαη ζα αλαγλσξηζηνύλ ην Α ηξίκελν ηνπ ΠΡΟΟΠΣΗΘΔ Σν 2012 ν ΟΣΔ εθηηκά όηη ν ξπζκόο κείσζεο ησλ εζόδσλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζα είλαη παξόκνηνο κε απηόλ ηνπ. Ωο απνηέιεζκα ησλ εθηελώλ πξνζπαζεηώλ κείσζεο θόζηνπο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο λέαο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012, ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ν ΟΣΔ αλακέλεη πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ απόδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ΖΚ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., είλαη δηαζέζηκεο ζην ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Γ/ΛΖ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΩΛ ΥΔΔΩΛ OTE Σει: Fax, Δ-mail: ειίδα 12 από 12

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013

MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013 MEDITERRA SA ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2013 1 Η εηαιπία ΜEDITERRA ΑΒΔΣΔ Ίδξπζε: 17 Ινπλίνπ 2002 Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.650.000 euro(7.300.000x0,50) Μέηνρνη (πάλσ από 5% ): - ΕΜΥ ΤΝ.ΠΕ 51,04% - ZAITECH FUND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ.

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ. Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο Δεκήηξηνο Γ. Ξεληθόο ΟΤΕ Α.Ε. ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ.

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΣΟΥΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012) ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 2013-1016 ΣΟΥΟΙ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΧΟ: Δλίζρπζε ηεο εμππεξέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012»

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αζήλα, 5 Απξηιίνπ 2012 «Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» Δθηηκήζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηνπ ΙΝΔΜΥ ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνλ ηδίξν θαη ην θόζηνο ηεο θεηηλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο.

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q4 : Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Απνηειέζκαηα ηεο GfK TEMAX Διιάδα γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Λώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα