ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α."

Transcript

1 Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ζπλερίδεηαη, κε ξπζκό αληίζηνηρν ηεο κείωζεο εζόδωλ Απνκείωζε ηεο αμίαο ηωλ πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο RomTelecom Δλίζρπζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ ρξεκαηνξνώλ Κείωζε ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ θαηά 418 εθαη. ζην έηνο Οινθιήξωζε πώιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Telekom Serbia θαηά ην Α ηξίκελν 2012, κε έζνδα ζρεδόλ 400 εθαη. Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2012 Ο ΟΣΔ αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Γ ηξίκελν θαη ην έηνο ηνπ, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Αλαιπηηθά, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: (Δθαη. ) Θύθινο Δξγαζηώλ 1.246, ,4-6,3% 5.038, ,8-8,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,0 2,3 +73,9% 10,4 37,0-71,9% EBITDA* 408,3 311,0 +31,3% 1.662, ,9-4,9% Πεξηζώξην EBITDA 32,8% 23,4% +9,4 κνλ 33,0% 31,9% +1,1 κνλ % Πξνζαξκνζκέλν** 423,5 446,3-5,1% 1.731, ,4-9,8% EBITDA Πεξηζώξην EBITDA % 34,0% 33,5% +0,5κνλ 34,4% 35,0% -0,6 κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε (116,0) (224,2) -48,3% 352,6 384,9-8,4% Θαζαξά Θέξδε (77,1) (91,7) -15,9% 119,7 39,6 +202,3% (Εεκίεο) Βαζηθά Θέξδε αλά (0,1573) (0,1871) -15,9% 0,2442 0, ,3% κεηνρή ( ) Δπελδύζεηο ζε 242,6 183,8 +32,0% 716,5 751,1-4,6% πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία*** Υξεκαηνξξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 399,2 432,2-7,6% 1.208, ,4 +8,8% * Βι, Παξάξηεκα VIII ** Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο *** πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκώλ γηα ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηε θηλεηή ηειεθσλία ύςνπο 83,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ θαη 98,3 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ ειίδα 1 από 12

2 ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ θαη έηνπο, ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. Mηράιεο Σζακάδ, ζεκείσζε ηα εμήο: «Σν έθιεηζε κε έλα ηξίκελν πνπ επέδεημε αληνρή ζηελ θξίζε. Ο ξπζκόο κείσζεο ησλ εζόδσλ είηε επηβξαδύλζεθε ή παξέκεηλε ζηαζεξόο ζε όιεο ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ, νη ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηνξνέο ήηαλ ηζρπξέο, ελώ αλαθνηλώζακε ηελ πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε Telekom Serbia. Γηα πξώηε θνξά, από ην 2009, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA απμήζεθε, ζπγθξηλόκελε ζε εηήζηα βάζε, θαηά ην Γ ηξίκελν.» Ο θ. Σζακάδ πξόζζεζε: «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ππό αληίμνεο ζπλζήθεο, ζεκεηώζακε ζεκαληηθή πξόνδν ζε όινπο ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο πνπ είρακε νξίζεη. Ζ λέα επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ ππνγξάςακε πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, επηηξέπνληαο ηαπηόρξνλα ζηελ εηαηξεία λα κεηώζεη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο καο ζε έλαλ πην απνδνηηθό θαη πειαηνθεληξηθό νξγαληζκό έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηαρείο ξπζκνύο θαη εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό καο. Έρνπκε πξνρσξήζεη ζηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ καο, ζην κέηξν πνπ καο επηηξέπεηαη. Έρνπκε επηηπρώο πξναζπίζεη ή εληζρύζεη ηε ζέζε καο ζε όιεο ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύκαζηε. Κεηώζακε ζεκαληηθά ηνλ δαλεηζκό καο θαη είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ζα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο κειινληηθέο καο ππνρξεώζεηο. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπκε θαη λα εληείλνπκε όιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαηά ην 2012.» ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ ΚΔΓΔΘΖ ΟΚΗΙΟΤ ΑΛΑΙΤΖ ΘΤΘΙΟΤ ΔΡΓΑΗΧΛ ΟΚΗΙΟΤ (Δθαη, ) 2010 ηαζεξή Σειεθσλία, Διιάδα 477,3 521,7-8,5% 1.912, ,8-11,9% ηαζεξή Σειεθσλία, Ρνπκαλία 162,6 170,1-4,4% 655,1 716,9-8,6% Θηλεηή Σειεθσλία, Διιάδα 399,7 424,7-5,9% 1.630, ,1-9,1% Θηλεηή Σειεθσλία, Γηεζλώο 253,7 252,1 +0,6% 969, ,1-3,3% Ινηπά 101,6 112,4-9,6% 464,8 449,1 +3,5% Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (148,8) (150,6) -1,2% (593,7) (650,2) -8,7% ΤΛΟΙΟ 1.246, ,4-6,3% 5.038, ,8-8,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,0 2,3 +73,9% 10,4 37,0-71,9% +/- % Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ κεηώζεθαλ θαηά 6,3% ζην Γ ηξίκελν ηνπ, ζπκβάιινληαο ζε έλαλ εηήζην ξπζκό κείσζεο εζόδσλ ύςνπο 8,1% θαηά ην. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ κείσζεο εζόδσλ ζπλερίζηεθε ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο, ελώ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο. Ζ κείσζε θαηά 9,6% ζηα Ινηπά Έζνδα, νθείιεηαη ζηε ρακειόηεξε δξαζηεξηόηεηα δηεζλνύο δηαζύλδεζεο θαηά ην Γ ηξίκελν. ε εηήζηα βάζε, ηα Ινηπά Έζνδα απμήζεθαλ θαηά 3,5%. Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, ηεο απνκείσζεο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαη ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, αλήιζαλ ζε 826,6 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλα θαηά 6,7% ζε ζρέζε κε 886,4 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζην ρακειόηεξν θόζηνο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ, ζηηο ρακειόηεξεο ρξεώζεηο από ηνπο εγρώξηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο, ζηα ρακειόηεξα έμνδα κηζζνδνζίαο, θαζώο θαη ζηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θόζηνπο ζε όιεο ηηο ειίδα 2 από 12

3 δξαζηεξηόηεηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απνρώξεζαλ 356 εξγαδόκελνη από ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδνο, από ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη 515 από ηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σα Ινηπά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα απμήζεθαλ θαηά 1,5%, θπξίσο ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, θαζώο θαη ησλ απμεκέλσλ εμόδσλ κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Κεηά από 7 ηξίκελα, κείσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA, ζε ζρέζε κε ηα ζπγθξίζηκα ηνπο ηξίκελα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, ην πεξηζώξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA ηνπ Οκίινπ, απμήζεθε ην Γ ηξίκελν ηνπ ζε 34,0%, ζε ζρέζε κε 33,5% ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ μεπέξαζε ηε κείσζε ησλ εζόδσλ. Ο Όκηινο ζεκείσζε θαζαξέο δεκίεο 77,1 εθαη. ην ηξίκελν, ζε ζρέζε κε θαζαξέο δεκίεο 91,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Θαη ηα δύν ηξίκελα, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα επηβαξύλζεθαλ από απνκεηώζεηο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο RomTelecom (απνκείσζε ην Γ ηξίκελν ηνπ : 253,2 εθαη., ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010: 244,5 εθαη.). Δπηπιένλ, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, επηβαξύλζεθαλ από κηα ρξέσζε 135,3 εθαη. ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ (Γ ηξίκελν : 15,2 εθαη.), ελώ επσθειήζεθαλ από έλαλ αληηινγηζκό 30,1 εθαη. ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο. Δμαηξνπκέλσλ απηώλ ησλ επηβαξύλζεσλ θαη ησλ θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ ζα είραλ δηακνξθσζεί ζε 58,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ζε 71,9 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ. Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Γ ηξίκελν ηνπ, αλήιζαλ ζηα 242,6 εθαη. ζε ζρέζε κε 183,8 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ αύμεζε ησλ επελδύζεσλ νθείιεηαη ζηε πιεξσκή 83,2 εθαη. γηα ηελ απόθηεζε αδεηώλ θάζκαηνο ζηε θηλεηή ηειεθσλία Διιάδαο, ην Γ ηξίκελν ηνπ. Οη ζπλνιηθέο επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξσκώλ γηα ηηο άδεηεο θάζκαηνο, σο πνζνζηό ησλ εζόδσλ ηνπ Οκίινπ, ην Γ ηξίκελν ηνπ, ήηαλ 12,8%, ζε ζρέζε κε 13,8% ην Γ ηξίκελν ηνπ Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζαλ ζε 54,5 εθαη., 16,5 εθαη. θαη 161,9 εθαη., αληίζηνηρα. ην ηξίκελν, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 399,2 εθαη., ζε ζρέζε κε 432,2 εθαη. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ ην έηνο, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο απμήζεθαλ θαηά 8,8% ζε 1.208,2 εθαη., παξά ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο EBITDA. Ιόγσ ησλ ηζρπξώλ ηακεηαθώλ ξνώλ, ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο ηνπ Οκίινπ κεηώζεθε θαηά ζρεδόλ 10% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη αλήιζε ζε ιηγόηεξα από 3,9 δηζ. Σν Γ ηξίκελν ηνπ ν ΟΣΔ αύμεζε θαηά ζρεδόλ 300 εθαη. ηε ζέζε ηνπ ζε βξαρππξόζεζκα νκόινγα πςειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Σα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ από ηε πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηε Telekom Serbia ην Α ηξίκελν ηνπ 2012 επελδύζεθαλ ζε αληίζηνηρα ρξεόγξαθα. Ζ αλάιπζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: ειίδα 3 από 12

4 (Δθαη, ) 31 Γεθεκβξίνπ 30 επηεκβξίνπ +/- % 31 Γεθεκβξίνπ Βξαρππξόζεζκα: - Σξαπεδηθά δάλεηα 2,0 2,0 +0,0% 5,6-64,3% Κεζνπξόζεζκα & Καθξνπξόζεζκα: - Οκόινγα 3.244, ,3-7,8% 4.781,1-32,1% - Σξαπεδηθά δάλεηα 1.655, ,6-0,7% 513,1 - ύλνιν Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεωλ 4.902, ,9-5,5% 5.299,8-7,5% Σακεηαθά Γηαζέζηκα 683, ,0-36,3% 1.004,3-32,0% Θαζαξόο Γαλεηζκόο 4.218, ,9 +2,5% 4.295,5-1,8% Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 353,5 99,2-12, , ,7-3,8% 4.283,0-9,8% 1. ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΤΛΟΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΛ ΓΡΑΚΚΧΛ ΠΡΟΒΑΖ & ΣΑΣΗΣΗΘΑ ΘΗΛΖΖ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο PSTN ,2% ISDN ζπλδέζεηο (BRA & PRA) ,8% ύλνιν πλδέζεωλ PSTN & ISDN ,0% Δθ ησλ νπνίσλ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκώλ (WLR) ,2% πλδέζεηο PSTN & ISDN εμαηξνπκέλεο ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζωζεο Γξακκώλ (WLR) ,5% ύλνιν Δλεξγώλ πλδξνκεηώλ ADSL OTE ,9% Δθ ησλ νπνίσλ ADSL Υνλδξηθήο ,7% Δλεξγνί πλδξνκεηέο ADSL OTE Ιηαληθήο ,3% πλδξνκεηέο ΟΣΔ TV (IPTV & Γνξπθνξηθή ηειεόξαζε) Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόγρν LLU (ελεξγή) ,8% ,7% ειίδα 4 από 12

5 (ιεπηά, εθαη) Γ ηξίκελν Γ ηξίκελν Αζηηθή 1.995, ,3-10,1% Τπεξαζηηθή 356,4 413,1-13,7% Γηεζλήο 61,0 63,4-3,8% Από ηαζεξό ζε Θηλεηό 290,6 319,6-9,1% Οιηγνςήθηα (special calls) 27,0 31,2-13,5% ύλνιν Θίλεζεο Φωλήο 2.730, ,6-10,4% εκείσζε: Από ην Α ηξίκελν, ν ΟΣΔ, γηα λα ελαξκνλίζεη ηα ζηνηρεία ησλ γξακκώλ πξόζβαζεο κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ειιεληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, δεκνζηεύεη ζηνηρεία βαζηζκέλα ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ISDN ζπλδέζεσλ αληί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ISDN θαλαιηώλ. Σν ζρεηηθό ζύλνιν παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ ζην «ύλνιν πλδέζεσλ». Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε απώιεηα γξακκώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΟΣΔ ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο αλήιζε ζε πεξίπνπ PSTN θαη ISDN γξακκέο ιηαληθήο, ζε ζπλέρεηα ηεο ηάζεο ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηκήλσλ, θαζώο νη νηθηαθνί θαη επηρεηξεζηαθνί πειάηεο πξνρώξεζαλ ζε κείσζε ησλ εμόδσλ ηνπο, σο απνηέιεζκα θαη ησλ κεησκέλσλ εηζνδεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή αγνξά ζηελ Διιάδα, (ελεξγνί ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ΟΣΔ, ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκώλ, ζπλδξνκεηέο πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν) κεηώζεθε θαηά 2,5% ην ζε ζρέζε κε κηα κείσζε 0,9% ην ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, νη ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ADSL ηνπ ΟΣΔ αλήιζαλ ζε 1,1 εθαηνκκύξηα, ζεκεηώλνληαο κηα θαζαξή απώιεηα ζρεδόλ ζπλδξνκεηώλ ην ηξίκελν, ελώ ε ζπλνιηθή αγνξά ADSL ζηελ Διιάδα (ζύκθσλα κε ηε παξαδνρή ηνπ Ρπζκηζηή όηη πεξίπνπ ην 80% ησλ ζπλδξνκεηώλ πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν είλαη ζπλδξνκεηέο ADSL) απμήζεθε θαηά 61,000 ζπλδξνκεηέο, ζε ζρέζε κε 99,000 ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο επίδξαζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Γηα άιιε κηα θνξά, ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληαγσληζηεί επί ίζνηο όξνηο ζηελ αγνξά ηηκνινγηαθά, θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηζηξνθή ηεο ζπλνιηθήο επηβξάδπλζεο ηεο αγνξάο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, ν ΟΣΔ ζπλερίδεη λα ράλεη κεξίδην αγνξάο ζηελ αγνξά ηνπ ADSL. Σν Γ ηξίκελν ηνπ ν ΟΣΔ πινπνίεζε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηώλ κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε. Ζ λέα εηθόλα ησλ OTE shop παξνπζηάζηεθε ην ηξίκελν θαη πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζην εμνξζνινγηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο κέζα ζηα επόκελα ηξίκελα. Σν πξόγξακκα επαθήο κε ηνλ πειάηε, πνπ είρε μεθηλήζεη λσξίηεξα θέηνο, νινθιεξώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ θαη ηελ θαιύηεξε αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ θαη αλαγθώλ ηνπ πειάηε. Ζ απινπνίεζε ησλ ηειεθσληθώλ θέληξσλ πσιήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο ηνπ ΟΣΔ ήηαλ επηηπρεκέλε, όπσο θαη ην λέν, εληαίν, internet portal. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΣΔ αλαραηηίδνληαη από ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Ζ εηαηξεία όκσο πηζηεύεη πσο νη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ζα ιεθζνύλ ππόςε από ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε κηα κείσζε ηεο ηηκνινγηαθήο απόθιηζεο από ηνλ αληαγσληζκό. Σνλ Οθηώβξην, ν ΟΣΔ μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ππεξεζηώλ δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο, επεθηείλνληαο ηηο ήδε δηαδεδνκέλεο ηνπ ππεξεζίεο IPTV. Θαη νη δύν ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ππό ην brand OTE TV. O OTE έρεη ήδε νινθιεξώζεη ηε πξώηε θάζε κηαο κεγάιεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζε όιε ηε ρώξα, κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε επηθαιύςεσλ, ηε ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηώλ θαη ηελ εθαξκνγή θεληξηθνύ ειέγρνπ. Ζ δεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, πνπ εμειίζζεηαη απηή ηε ζηηγκή, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζηηο επελδύζεηο ζε ειίδα 5 από 12

6 πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζώο θαη λα εληζρύζεη ηε πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ ηνπ ΟΣΔ, ηελ απόδνζε ηνπ θαη ηηο ζπλνιηθέο ηνπ ππεξεζίεο. ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ (Δθαη, ) Θύθινο Δξγαζηώλ 477,3 521,7-8,5% 1.912, ,8-11,9% - Βαζηθά κεληαία ηέιε 103,5 119,1-13,1% 435,6 500,9-13,0% - Θιήζεηο ζηαζεξό 67,6 85,1-20,6% 295,9 357,1-17,1% πξνο ζηαζεξό - Θιήζεηο ζηαζεξό 22,8 28,3-19,4% 90,6 120,0-24,5% πξνο θηλεηό - Γηεζλήο ηειεθσλία 26,4 33,9-22,1% 110,3 148,6-25,8% - Ινηπά 257,0 255,3 +0,7% 979,8 1,043,2-6,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) 1,5 (2,5) - 1,5 12,5-88,0% θαζαξά EBITDA 131,7 14,2-533,2 516,4 +3,3% Πεξηζώξην EBITDA % 27,6% 2,7% +24,9κνλ 27,9% 23,8% +4,1κνλ Πξνζαξκνζκέλν 144,6 149,0-3,0% 560,3 661,1-15,2% EBITDA* Πεξηζώξην EBITDA % 30,3% 28,6% +1,7κνλ 29,3% 30,5% -1,2κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε 48,8 (79,3) - 201,1 142,2 +41,4% Θόζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινύζηαο εμόδνπ/(αληηινγηζκόο) 12,9 134,8-90,4% 27,1 144,7-81,3% Απνζβέζεηο 82,9 93,5-11,3% 332,1 374,2-11,3% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα κεηώζεθαλ θαηά 8,5%, ζεκεηώλνληαο έλα ζεκαληηθά βειηησκέλν ξπζκό κείσζεο, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ηξίκελα (Γ ηξίκελν : -10,3%, Β ηξίκελν : -15,0%, Α ηξίκελν : - 13,4%, Γ ηξίκελν 2010: -15,8%). Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, θαζώο θαη ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, αλήιζαλ ζηα 334,2 εθαη. ζην Γ ηξίκελν ηνπ, ζεκεηώλνληαο κείσζε 9,7% ζε ζρέζε κε 370,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Σν ζπλνιηθό θόζηνο πξνζσπηθνύ (απνδνρέο πξνζσπηθνύ, παξνρέο, πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ θαη πξνβιέςεηο γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο) αλήιζε ζην 30,5% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ, ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλν από 31,1% ζην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2010 θαη 34,1% ζην Γ ηξίκελν ηνπ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηώλ κείσζεο ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ζρεδόλ 32 εθαη. ζε εηήζηα βάζε. Σν ν ΟΣΔ ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Πέξα από ηε λέα επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, πνπ ζπκθσλήζεθε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ θαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα νπνία ζα βειηηώζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ πειαηνθεληξηθή ηεο πξνζέγγηζε, ν ΟΣΔ ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία 71 θαηαζηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ειίδα 6 από 12

7 2. ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΡΟΤΚΑΛΗΑ ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ & ΣΟΗΥΔΗΧΛ ΓΡΑΚΚΧΛ ΠΡΟΒΑΖ Γξακκέο ηαζεξήο Σειεθσλίαο πλδξνκεηέο ADSL θαη mobile data πλδξνκεηέο Σειεόξαζεο (DTH, IPTV & CABLE) 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ % % % (Δθαη, ) Θύθινο Δξγαζηώλ 162,6 170,1-4,4% 655,1 716,9-8,6% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) 4,2 5,6-25,0% 16,4 28,3-42,0% θαζαξά EBITDA 30,8 31,9-3,4% 119,1 154,7-23,0% Πεξηζώξην EBITDA % 18,9% 18,8% +0,1κνλ 18,2% 21,6% -3,4κνλ Πξνζαξκνζκέλν* 33,0 32,4 +1,9% 149,5 178,9-16,4% EBITDA Πεξηζώξην EBITDA % 20,3% 19,0% +1,3κνλ 22,8% 25,0% -2,2κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε (267,9) (270,3) -0,9% (299,6) (292,1) +2,6% Θόζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινύζηαο εμόδνπ/(αληηινγηζκόο) 2,2 0,5-30,4 24,2 +25,6% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ αλαδηνξγάλσζεο Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε Ρνπκαλία άξρηζαλ λα ζηαζεξνπνηνύληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ, σο απνηέιεζκα ησλ απνθαζηζηηθώλ ελεξγεηώλ ηεο θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεκαληηθή ππνζηήξημε από δηεζλείο νξγαληζκνύο. Ζ RomTelecom απεπζπλόηαλ, γηα άιιε κηα θνξά, ζε πειάηεο, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε ζέκαηα θόζηνπο, αιιά θαηάθεξε λα ειαηηώζεη ην ξπζκό κείσζεο ησλ εζόδσλ ηεο ην Γ ηξίκελν ηνπ θαη πέηπρε βειηησκέλε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία. Σα έζνδα ηεο RomTelecom κεηώζεθαλ θαηά 4,4% ζην ηξίκελν, θπξίσο ιόγσ κηα κείσζεο 13% ζηα έζνδα από ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θσλήο, ιόγσ ηεο απώιεηαο γξακκώλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ ARPU, πνπ αληηζηαζκίζηεθε κεξηθώο από ηα πςειόηεξα έζνδα από ηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Ζ RomΣelecom ζπλερίδεη λα αληηζηαζκίδεη κεξηθώο ηε κείσζε ησλ εζόδσλ από παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηαθνξεηηθώλ πεγώλ εζόδσλ. ε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 ε RomΣelecom πέηπρε απμήζεηο 12% ηόζν ζηνλ αξηζκό ζπλδξνκεηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ππεξεζηώλ ηειεόξαζεο, πνπ εληζρύζεθαλ ελ κέξεη από ηελ απόθηεζε ζπλδξνκεηώλ δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο. Ωο απνηέιεζκα, ε δηείζδπζε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπλδξνκεηώλ ππεξεζηώλ θσλήο ηεο RomTelecom αλήιζε ζε 46% ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη 47% ζηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Δπηπιένλ, ην δίθηπν CDMA ηεο RomTelecom ζπλέβαιε ζηελ απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο αζύξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, κε ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζρεηηθνύ δηθηύνπ λα μεπεξλνύλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ. ειίδα 7 από 12

8 Ζ ζπγαηξηθή ηεο RomTelecom, NextGen πνπ πξνζθέξεη νηθνλνκηθέο ιύζεηο ηειεόξαζεο θαη επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, ζπλέρηζε λα απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, επηηπγράλνληαο κηα αύμεζε 17% ζηνλ αξηζκό ησλ ζπλδέζεσλ, ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν, σο απνηέιεζκα νξγαληθήο αλάπηπμεο αιιά θαη επηηπρεκέλσλ ζπκθσληώλ. ην ηξίκελν, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, απμήζεθε θαηά 2% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, επηθέξνληαο βειηίσζε 130 κνλάδσλ βάζεο ζην πεξηζώξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA. Ζ RomTelecom ζπλέρηζε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαη ηε κεηάβαζή ηεο ζε έλα πην επέιηθην θαη θνζηνζηξεθέο ιεηηνπξγηθό κνληέιν. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, κηα κείσζε 6,3% ζηα Ιεηηνπξγηθά Έμνδα (εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλώλ) ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηα απμεκέλα έμνδα γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηώλ, όπσο ην πεξηερόκελν γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Σα Έμνδα Κηζζνδνζίαο κεηώζεθαλ θαηά 25% ην ηξίκελν, σο απνηέιεζκα ησλ βειηηώζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ησλ πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο, θαζώο θαη ηνπ αληηινγηζκνύ ησλ πξνβιέςεσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ην ζπλνιηθό πξνζσπηθό ηεο RomTelecom θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο ήηαλ εξγαδόκελνη, από ην πξνεγνύκελν έηνο, εληζρύνληαο ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθόηεηα. 3. ΘΗΛΖΣΖ ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΤΛΟΦΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ Θύθινο εξγαζηώλ ( εθαη) Διιάδα 403,9 429,9-6,0% 1.647, ,1-9,1% Ρνπκαλία 126,2 121,5 +3,9% 468,2 468,8-0,1% Βνπιγαξία 106,1 107,0-0,8% 412,5 423,3-2,6% Αιβαλία 21,6 26,7-19,1% 94,2 119,3-21,0% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (4,4) (8,3) - (22,5) (26,4) - ύλνιν 653,4 676,8-3,5% 2.599, ,2-7,1% EBITDA Διιάδα 142,7 153,2-6,9% 616,6 667,6-7,6% Ρνπκαλία 30,1 25,1 +19,9% 100,1 73,7 +35,8% Βνπιγαξία 39,3 46,1-14,8% 156,2 172,2-9,3% Αιβαλία 8,4 11,4-26,3% 37,6 58,3-35,5% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (1,0) (0,8) - (5,9) 0,2 - ύλνιν 219,4 234,9-6,6% 904,5 971,9-6,9% Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 219,5 234,9-6,6% 916,0 974,5-6,0% Πεξηζώξην EBITDA % Διιάδα 35,3% 35,6% -0,3κνλ 37,4% 36,8% +0,6κνλ Ρνπκαλία 23,9% 20,7% +3,2κνλ 21,4% 15,7% +5,7κνλ Βνπιγαξία 37,0% 43,1% -6,1κνλ 37,9% 40,7% -2,8κνλ Αιβαλία 38,9% 42,7% -3,8κνλ 39,9% 48,9% -9,0κνλ ύλνιν 33,6% 34,7% -1,1κνλ 34,8% 34,7% +0,1κνλ Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA* 33,6% 34,7% -1,1κνλ 35,2% 34,8% +0,4κνλ * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Διιάδαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμόδνπ ζηε Ρνπκαλία ειίδα 8 από 12

9 ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, νη πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε πεξίπνπ 20,5 εθαηνκκύξηα, κεησκέλνη θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε πέξπζη, θπξίσο ιόγσ εθθαζάξηζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαξηνθηλεηήο ζε Αιβαλία θαη Ρνπκαλία. Αλ θαη ε COSMOTE δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ε Γηνίθεζε εθηηκά όηη ε εηαηξεία ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο θαη ζηηο ηέζζεξηο ρώξεο παξνπζίαο ηεο. Θηλεηή ηειεθωλία - Διιάδα ην ηέινο ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο COSMOTE ζηελ Διιάδα δηακνξθώζεθε ζε 7,9 εθαηνκκύξηα, κεησκέλε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ COSMOTE εθηηκά όηη ε κείσζε ησλ εζόδσλ από ππεξεζίεο γηα ην ζύλνιν ηεο αγνξάο θηλεηήο ζηελ Διιάδα ζπλερίζηεθε θαη απηό ην ηξίκελν, θαζώο νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλέρηζαλ λα ζπκπηέδνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ. ε απηό ην πεξηβάιινλ, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά πεξίπνπ 4,5% ην ηξίκελν, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο πηώζεο θαηά 24,3% ησλ εζόδσλ από εηζεξρόκελε θίλεζε, ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ. Γηα ην, ηα έζνδα από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά 7,8%, έλαληη πηώζεο 10,9% ην Ζ COSMOTE έρεη ηνπνζεηεζεί ηζρπξά ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ, δηαζέηνληαο θαηλνηόκεο θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ. Σν Γ ηξίκελν, πάλσ από ην έλα ηξίην ησλ ζπζθεπώλ πνπ δηέζεζε ε COSMOTE ήηαλ smartphones. Σν ν δείθηεο κηθηνύ AMOU απμήζεθε θαηά 9,9%, ζηα 299,3 ιεπηά. Ο δείθηεο κηθηνύ ARPU γηα ηελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθώζεθε ζε 15,5, κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 4% ζε ζρέζε κε ην 2010, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο κείσζεο ηνπ ARPU ησλ ζπκβνιαίσλ. Πξνο ηα ηέιε ηεο ρξνληάο, ε COSMOTE πινπνίεζε επηηπρεκέλε θακπάληα επηθνηλσλίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ brand equity. Θηλεηή ηειεθωλία - Ρνπκαλία Ζ πειαηεηαθή βάζε ηεο COSMOTE Ρνπκαλίαο δηακνξθώζεθε ζε 6,5 εθαηνκκύξηα ην Γ ηξίκελν ηνπ, κε ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ λα απνηεινύλ ην 23,1% ηνπ ζπλόινπ. Κε ηα έζνδα από ππεξεζίεο λα απμάλνληαη θαηά 6,2% πεξίπνπ ζε κηα αγνξά κε κεγάιεο πηέζεηο, ε εηαηξεία ζπλέρηζε λα εληζρύεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκό. Απηό επηηεύρζεθε ρσξίο λα επεξεαζηνύλ ηα πεξηζώξηα, θαζώο ε θεξδνθνξία EBITDA εληζρύζεθε θαηά 20% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010, απνηέιεζκα ησλ ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηθώλ βειηηώζεσλ, θαζώο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ εμόδσλ marketing θαη δηθηύνπ. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, ε COSMOTE Ρνπκαλίαο είρε ζηαζεξά ζεηηθέο ρξεκαηνξνέο ζε επίπεδν έηνπο. Ζ εηαηξεία ζπλερίδεη λα βειηηώλεη ζεκαληηθά ηα έζνδα από ππεξεζίεο, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ζε κηα αγνξά πνπ εκθαλίδεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Θηλεηή ηειεθωλία - Βνπιγαξία ην ηέινο ηνπ, ε ζπλνιηθή πειαηεηαθή βάζε ηεο GLOBUL δηακνξθώζεθε ζε 4,3 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ, εληζρπκέλε θαηά 8,8% ζε ζρέζε κε πέξπζη, απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ πειαηώλ ζπκβνιαίνπ, αιιά θαη θαξηνθηλεηήο. Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνιαίσλ, ε εηαηξεία, ην Γ ηξίκελν ηνπ, αύμεζε ηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ θαηά 13,3%, ζε 2,6 εθαηνκκύξηα. Οη πειάηεο ζπκβνιαίνπ απνηεινύλ πάλσ από ην 60% ηεο βάζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ε GLOBUL δηέζεζε ζεηξά θαηλνηόκσλ παθέησλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ θαξηνθηλεηή, εληζρύνληαο ηελ αληίζηνηρε πειαηεηαθή ειίδα 9 από 12

10 βάζε θαηά 2,5%. Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηύνπ θηλεηήο ηεο GLOBUL ζπλέρηζαλ, γηα έλα αθόκε ηξίκελν, ηε δπλακηθή αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία, κε ηνπο πειάηεο λα μεπεξλνύλ ηνπο ζηα ηέιε ηνπ. εκαληηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο ζεκείσζαλ θαη νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, κε ηελ πειαηεηαθή βάζε ζρεδόλ λα ηξηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ηα έζνδα από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά 0,6%, θπξίσο ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηθώλ πειαηώλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο εθηόο δηθηύνπ. Ωζηόζν, ην κεξίδην εζόδσλ από ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο παξέκεηλε ζηαζεξό ζε κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά. Θηλεηή ηειεθωλία - Αιβαλία Σν, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο AMC δηακνξθώζεθε ζε 1,8 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ, κεησκέλε θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην 2010, θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο εηαηξείαο γηα εθθαζάξηζε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο. Σα έζνδα ηεο AMC επεξεάζηεθαλ ην Γ ηξίκελν από ηηο κεηώζεηο ζηα ηέιε δηαζύλδεζεο, ηνλ έληνλν αληαγσληζκό ζε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά θαη ηηο δπζκελείο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηνίθεζε ηεο AMC ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δνκήο θόζηνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα κάξθεηηλγθ, επηθέξνληαο πεξηζώξην θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο ηάμεο ηνπ 38,9% ζην Γ ηξίκελν ηνπ. Κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεύηεξεο άδεηαο ηξίηεο γεληάο ζηελ Αιβαλία ην επηέκβξην ηνπ, ην Γ ηξίκελν ε AMC αλέπηπμε ζε ρξόλν ξεθόξ δίθηπν 3G κε πιεζπζκηαθή θάιπςε πνπ αλέξρεηαη ζε 90%, εληζρύνληαο ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ data. 4. ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΣΡΗΚΖΛΟΤ Ο ΟΣΔ ππνβάιιεη Φόξκα 15-F γηα λα ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή ηωλ κεηνρώλ ηνπ θαη ηηο ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηηο 29 επηεκβξίνπ, ε ΟΣΔ ΑΔ ππέβαιιε Φόξκα 15-F, ζηε Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κέζσ ηεο νπνίαο ηεξκαηίδεηαη ε εγγξαθή ησλ κεηνρώλ ηνπ θαη νη ππνρξεώζεηο αλαθνξάο ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Ακεξηθάληθεο Λνκνζεζίαο. Ο ηεξκαηηζκόο ηεο εγγξαθήο ησλ κεηνρώλ ηνπ ΟΣΔ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Ακεξηθάληθεο Λνκνζεζίαο ζα είλαη ζε ηζρύ πεξίπνπ 90 κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θόξκαο 15-F. Λέα κέιε ζην Γ.. ηνπ ΟΣΔ ηηο 26 Οθησβξίνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο παξαίηεζεο ηνπ κε εθηειεζηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΣΔ θ. Roland Mahler, εθιέρζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, σο λέν κέινο, κε εθηειεζηηθό, ε θα Claudia Nemat. Ζ θα Nemat είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Deutsche Telekom AG από ηνλ Οθηώβξην ηνπ θαη ππεύζπλε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο. ηηο 16 Λνεκβξίνπ, ην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο θ. Rainer Rathgeber ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ θαη ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ, γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, εθιέρζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, σο λέν κέινο (κε εθηειεζηηθό), ν θ. Klaus Müller. Ο θ. Klaus Müller, κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Deutsche Telekom από ην 1997, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξόεδξνπ ζηνλ ηνκέα Τινπνίεζεο ηξαηεγηθήο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Απόδνζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο. Eπαλαγνξά-απνπιεξωκή νκνινγηώλ ρεηηθά κε ην νκόινγν νλνκαζηηθήο αμίαο 650,0 εθαη. ζηαζεξνύ επηηνθίνπ 3,75%, ιήμεο Λνεκβξίνπ, ην ε OTE PLC πξνρώξεζε ζε κεξηθέο επαλαγνξέο ζπλνιηθνύ νλνκαζηηθνύ πνζνύ 376,3 εθαη., ειίδα 10 από 12

11 θαηαβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Σα νκόινγα πνπ επαλαγνξάζηεθαλ αθπξώζεθαλ. Σελ 11 ε Λνεκβξίνπ ε OTE PLC πξνρώξεζε ζηελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ 273,7 εθαη., θαηαβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Ζ Cosmote απνθηά επηπιένλ θάζκα ζηα 900 θαη 1800MΖΕ ηηο 14 Λνεκβξίνπ, ε Cosmote θαηνρύξσζε επηπιένλ δηθαηώκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 900 & 1800MHz κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ κέζσ δεκνπξαζίαο, πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Ζ Cosmote εμαζθάιηζε, επίζεο, ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ ηεο γηα ην θάζκα πνπ ήδε δηέζεηε ζηα 900MHz. Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζηα 118,8 εθαη.( 77,6 εθαη. γηα GSM 900 θαη 41,2 εθαη. γηα DCS 1800). To 70% ( 83,2 εθαη.) ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξώζεθε ην, ελώ ην ελαπνκείλαλ 30% ( 35,6 εθαη.) ζα πιεξσζεί ζε ηξείο εηήζηεο ηζόπνζεο δόζεηο ζπλ ηνπο ηόθνπο, μεθηλώληαο από ην Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Κεηόρωλ ηηο 6 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέιεπζεο εγθξίζεθε ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, από 10 ζε 11 θαη εθιέρζεθε σο 11 ν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Timotheus Höttges. Ακέζσο κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο: Κηραήι Σζακάδ Γεκήηξεο Σδνπγαλάηνο Kevin Copp Timotheus Höttges Klaus Müller Claudia Nemat ηάζεο Αλέζηεο Ληθόιανο Θαξακνύδεο Κηραήι Κπιέηζαο Βαζίιεο Φνπξιήο Παλαγηώηεο Σακπνύξινο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Δθηειεζηηθό κέινο Αληηπξόεδξνο-Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Δθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Πξόγξακκα Απνρώξεζεο κε θίλεηξα ηηο 9 Γεθεκβξίνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε όηη ππέγξαςε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο (θίλεηξα γηα απνρώξεζε) κε ηελ ΟΚΔ-ΟΣΔ, κε ηελ νπνία δίλνληαη θίλεηξα απνρώξεζεο έσο επξώ ζε ππαιιήινπο πνπ ζα απνρσξήζνπλ από ηελ εηαηξεία εληόο ηνπ 2012 θαη πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. πλνιηθά 254 εξγαδόκελνη έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαη ην ζρεηηθό θόζηνο ησλ 12,9 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ. πκθωλία γηα πώιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηε Telekom Serbia ηηο 30 Γεθεκβξίνπ ν ΟΣΔ ππέγξαςε ύκβαζε Πώιεζεο Κεηνρώλ κε ηελ Telekom Serbia γηα ηελ πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνζηνύ πνπ θαηέρεη ζηελ Telecom Serbia, ύςνπο 20%, ζηελ ηειεπηαία. Σν ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο αλέξρεηαη ζε 380 εθαηνκκύξηα. Δπηπιένλ, έλα κέξηζκα 17 εθαη., γηα ηε ρξήζε, ζπκπεξηιήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ. Έιεγρνο Απνκείωζεο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο από ηελ RomΣelecom ζρεηηθά κε ηα ελζώκαηα πάγηα θαη ηελ ππεξαμία ηεο. Ωο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, αλαγλσξίζηεθε δεκία απνκείσζεο ύςνπο 253,2 εθαη. ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ, ζηε γξακκή «Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο». ειίδα 11 από 12

12 5. ΚΔΣΑΓΔΛΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΛΟΣΑ Οινθιήξωζε Πώιεζεο ηεο Telekom Serbia ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνζηνύ, ύςνπο 20%, πνπ θαηέρεη ν ΟΣΔ ζηελ Telekom Serbia. Ο OTE εηζέπξαμε ζπλνιηθά 397 εθαη. ( 380 εθαη. από ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ θαη 17 εθαη. γηα κέξηζκα ηεο ρξήζεο ). Tα θεθαιαηαθά θέξδε κεηά θόξσλ από ηε πώιεζε αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 211 εθαη. θαη ζα αλαγλσξηζηνύλ ην Α ηξίκελν ηνπ ΠΡΟΟΠΣΗΘΔ Σν 2012 ν ΟΣΔ εθηηκά όηη ν ξπζκόο κείσζεο ησλ εζόδσλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζα είλαη παξόκνηνο κε απηόλ ηνπ. Ωο απνηέιεζκα ησλ εθηελώλ πξνζπαζεηώλ κείσζεο θόζηνπο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο λέαο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012, ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ν ΟΣΔ αλακέλεη πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ απόδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ΖΚ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., είλαη δηαζέζηκεο ζην ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Γ/ΛΖ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΩΛ ΥΔΔΩΛ OTE Σει: Fax, Δ-mail: ειίδα 12 από 12

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο.

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Q4 2013: Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ 2013 θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q4 : Σηαζεξνπνίεζε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζην 2ν κηζό ηνπ θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Απνηειέζκαηα ηεο GfK TEMAX Διιάδα γηα ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Λώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα