ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2865 της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 Ν. 10(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Εφαρμογή του περί Συμβάσεων Νόμου. ΜΕΡΟΣ II ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση της πώλησης 4. Πώληση και συμφωνία πώλησης. Διατυπώσεις της σύμβασης 5. Τρόπος σύναψης της σύμβασης πώλησης. Αντικείμενο της σύμβασης 6. Υπάρχοντα ή μελλοντικά αγαθά. 7. Αγαθά που φθάρηκαν πριν τη σύναψη της σύμβασης. 8. Αγαθά που φθάρηκαν πριν την πώληση αλλά μετά τη συμφωνία για πώληση. Το τίμημα 9. Καθορισμός του τιμήματος. 10. Συμφωνία για πώληση κατόπιν εκτίμησης τρίτου. Ουσιώδεις όροι και εγγυητικές διαβεβαιώσεις 11. Πρόνοιες για το χρόνο. 12. Ουσιώδης όρος και εγγυητική διαβεβαίωση. 13. Πότε ουσιώδης όρος θεωρείται εγγυητική διαβεβαίωση. (17)

2 N.10(I)/ Σιωπηρή ανάληψη υποχρέωσης αναφορικά με τον τίτλο κτλ. 15. Πώληση κατά περιγραφή. ι 16. Σιωπηροί ουσιώδεις όροι αναφορικά με την ποιότητα ή την καταλληλότητα των αγαθών, ι ι, 17. Πώληση βάσει δείγματος. ;! Η'Λ.. 1 ΜΕΡΟΣ; III ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕψΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ πωλητή και αγοραστή 18., Τα αγαθά πρέπει να εξακριβώνονται. 19. Η κυριότητα μεταβιβάζεται, όταν υπάρχει πρόθεση να μεταβιβαστεί. 20. Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση. 21. Συγκεκριμένα αγαθά να περιάγονται σε παραδόσιμη κατάσταση. 22. Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση,, όταν ο πωλητής πρέπει να πράξει κάτι για τον καθορισμό του τιμήματος. 23. Πώληση μη εξακριβωμένων αγαθών και υπαγωγή τους στη σύμβαση. 24. Αγαθά που στάληκαν για έγκριση ή «για πώληση ή επιστροφή». 25. Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης. 26. Ο κίνδυνος εκ πρώτης όψεως μεταβιβάζεται με την κυριότητα. Μεταβίβαση τίτλου 27. Πώληση από πρόσωπο που δεν είναι ο ιδιοκτήτης. 28. Πώληση από συνιδιοκτήτη. 29. Πώληση από πρόσωπο που κατέχει αγαθά δυνάμει ακυρώσιμης σύμβασης. 30. Πωλητής ή αγοραστής που έχει κατοχή μετά την πώληση. ΜΕΡΟΣ IV ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31. Υποχρεώσεις πωλητή και αγοραστή. 32. Πληρωμή και παράδοση είναι συντρέχοντες ουσιώδεις όροι. 33. Παράδοση. 34. Συνέπειες μερικής παράδοσης. 35. Παράδοση μετά από αίτηση του αγοραστή. 36., Κανόνες παράδοσης. 37. Παράδοση εσφαλμένης ποσότητας. 38. Τμηματικές παραδόσεις. 39. Παράδοση σε μεταφορέα ή υπεύθυνο αποβάθρας. 40. Ο κίνδυνος σε περίπτωση παράδοσης αγαθών σε απομακρυσμένο τόπο. 41. Δικαίωμα αγοραστή για εξέταση των αγαθών. 42. Αποδοχή αγαθών και ευχέρεια εξέτασης αυτών. 43. Δικαίωμα μερικής απόρριψης. 44. Ο αγοραστής δεν υποχρεούται να επιστρέψει αγαθά που απορρίφθηκαν. 45. Ευθύνη αγοραστή για αμέλεια ή άρνηση παραλαβής αγαθών.

3 19 Ν. 10(Ι)/94 ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 46. Ορισμός «απλήρωτου πωλητή». 47. Δικαιώματα απλήρωτου πωλητή. Δικαίωμα επίσχεσης απλήρωτου πωλητή 48. Δικαίωμα επίσχεσης πωλητή. 49. Μερική παράδοση. 50. Τερματισμός του δικαιώματος επίσχεσης. Ανακοπή εν διαμετακομίσει 51. Δικαίωμα ανακοπής εν διαμετακομίσει. 52. Διάρκεια διαμετακόμισης. 53. Τρόπος ανακοπής εν διαμετακομίσει. Μεταβίβαση από αγοραστή και πωλητή 54. Αποτέλεσμα μεταπώλησης ή ενεχυρίασης από αγοραστή. 55. Πώληση γενικά δεν ακυρώνεται από δικαίωμα επίσχεσης ή ανακοπής εν διαμετακομίσει. ΜΕΡΟΣ VI ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 56. Αγωγή για το τίμημα. 57. Αποζημιώσεις για μη αποδοχή. 58. Αποζημιώσεις για μη παράδοση. 59. Ειδική εκτέλεση. 60. Θεραπεία για παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης. 61. Καταγγελία σύμβασης πριν την ημερομηνία παράδοσης. 62. Τόκος υπό τύπο αποζημιώσεων και ειδικές αποζημιώσεις. ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΦΟΡΑ 63. Αποκλεισμός σιωπηρών όρων. 64. Εύλογος χρόνος αποτελεί ζήτημα πραγματικό. 65. Πώληση με πλειστηριασμό. 66. Καταργήσεις και επιφυλάξεις.

4 Ν. 10(1) Ο περί Πώλησης Αγαθών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 10(1) του 1994 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πώλησης Αγαθών Νόμος του τίτλος. J994. Ερμηνεία. 2. (1). Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά «αγαθά» σημαίνει κάθε είδος κινητής περιουσίας εκτός από αγώγιμες απαιτήσεις και χρήματα, και περιλαμβάνει χρεώγραφα και μετοχές, ασυγκόμιστη σοδειά, χλόη και πράγματα που συνδέονται ή που αποτελούν μέρος του εδάφους, τα οποία συμφωνήθηκε να αποχωριστούν από το έδαφος πριν από την πώληση ή δυνάμει της σύμβασης πώλησης* «αγοραστής» σημαίνει το πρόσωπο που αγοράζει ή συμφωνεί να αγοράζει αγαθά* «έγγραφο τίτλου επί αγαθών» περιλαμβάνει φορτωτική, λιμενικό ένταλμα, πιστοποιητικό από αποθηκάριο, πιστοποιητικό υπεύθυνου αποβάθρας, απόδειξη φόρτωσης σε σιδηρόδρομο, ένταλμα ή διάταγμα για παράδοση αγαθών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρησιμοποιείται στη συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών ως απόδειξη κατοχής ή ελέγχου αγαθών ή το οποίο, είτε με την οπισθογράφηση είτε με την παράδοση του, παρέχει ή φέρεται να παρέχει στον κάτοχο του εγγράφου, εξουσία να μεταβιβάζει ή να παραλαμβάνει τα αγαθά που εκτίθενται σε αυτό* «εμπορικός αντιπρόσωπος» σημαίνει εμπορικό αντιπρόσωπο ο οποίος κατά τη συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών του ως τέτοιος αντιπρόσωπος, έχει την εξουσία είτε να πωλεί αγαθά είτε να αποστέλλει αγαθά για σκοπούς πώλησης, είτε να αγοράζει αγαθά είτε να βρίσκει χρήματα με το να παρέχει αγαθά ως ασφάλεια* «κυριότητα» σημαίνει την καθολική κυριότητα σε αγαθά και όχι απλώς την ειδική κυριότητα* «μέλλοντα αγαθά» σημαίνει αγαθά που πρόκειται να κατασκευασθούν ή να παραχθούν ή να αποκτηθούν από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης* «παράδοση» σημαίνει εκούσια μεταβίβαση κατοχής από ένα πρόσωπο σε άλλο* «παραδόσιμη κατάσταση» σημαίνει τέτοια κατάσταση των αγαθών, ώστε ο αγοραστής θα ήταν υπόχρεος να τα παραλάβει δυνάμει της σύμβασης* «ποιότητα αγαθών» περιλαμβάνει την κατάσταση τους*

5 21 Ν. 10(Ι)/94 «πτωχεύσας» σημαίνει το πρόσωπο που έχει παύσει να πληρώνει τα χρέη του κατά τη συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών του ή, που αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του όταν αυτά καταστούν απαιτητά, είτε αυτός έχει τελέσει πράξη πτώχευσης είτε όχι «πωλητής» σημαίνει πρόσωπο που πωλεί ή συμφωνεί να πωλήσει αγαθά «συγκεκριμένα αγαθά» σημαίνει αγαθά που προσδιορίστηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης «σφάλμα» σημαίνει άδικη πράξη ή παράλειψη «τίμημα» σημαίνει τη χρηματική αντιπαροχή για πώληση αγαθών. (2) Εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες ορίζονται στον περί Συμβάσεων Νόμο έχουν τις έννοιες που αποδίδονται σε αυτές στο Νόμο εκείνο. 3. Οι διατάξεις του \περί Συμβάσεων Νόμου που δεν καταργήθηκαν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στις συμβάσεις της πώλησης αγαθών, εκτός κατά την έκταση που αυτές είναι ασυμβίβαστες με τις ρητές διατάξεις του παρόντος Νόμου. ΜΕΡΟΣ II ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση της Πώλησης 4. (1) Σύμβαση πώλησης αγαθών είναι η σύμβαση με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει ή συμφωνεί να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα αγαθών έναντι τιμήματος. Σύμβαση πώλησης δύναται να υπάρξει και μεταξύ κύριου μέρους των αγαθών και άλλου. (2) Σύμβαση πώλησης δύναται να είναι απόλυτη ή με όρους. (3) Όταν δυνάμει σύμβασης πώλησης η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή, η σύμβαση καλείται πώληση, αλλά όταν η μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών πρόκειται να γίνει σε μελλοντικό χρόνο ή υπόκειται σε κάποιο όρο που πρόκειται να εκπληρωθεί μεταγενέστερα, η σύμβαση καλείται συμφωνία πώλησης. (4) Συμφωνία πώλησης καθίσταται πώληση μόλις παρέλθει ο χρόνος ή εκπληρωθούν οι όροι υπό τους οποίους η κυριότητα των αγαθών πρόκειται να μεταβιβασθεί. Διατυπώσεις της Σύμβασης 5. (1) Σύμβαση πώλησης συνάπτεται με πρόταση για αγορά ή πώληση αγαθών έναντι τιμήματος και με την αποδοχή τέτοιας πρότασης. Η σύμβαση δύναται να προνοεί την άμεση παράδοση των αγαθών ή την άμεση πληρωμή του τιμήματος ή για αμφότερα, ή την τμηματική παράδοση ή την πληρωμή με δόσεις ή ότι η παράδοση ή η πληρωμή ή αμφότερα θα γίνουν μεταγενέστερα. (2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε εν ισχύι νόμου, σύμβαση πώλησης δύναται να συναφθεί γραπτώς ή προφορικώς ή εν μέρει γραπτώς και εν μέρει προφορικώς ή να συμπεραίνεται από τη συμπεριφορά των μερών. Αντικείμενο της Σύμβασης 6. (1) Τα αγαθά τα οποία αποτελούν το αντικείμενο σύμβασης πώλησης δύνανται να είναι είτε αγαθά που υπάρχουν, ανήκουν ή είναι στην κατοχή του πωλητή, είτε αγαθά που θα υπάρξουν στο μέλλον. Κεφ Εφαρμογή του περί Συμβάσεων Νόμου. Κεφ Πώληση και συμφωνία πώλησης. Τρόπος σύναψης της σύμβασης πώλησης. Υπάρχοντα ή* μελλοντικά αγαθά.

6 Αγαθά που φθάρηκαν «ριντη σύναψη της σύμβασης. Αγαθά που φθάρηκαν πριν την πώληση αλλά μετά τη συμφωνία για πώληση. Καθορισμός του τιμήματος. Συμφωνία για πώληση κατόπιν εκτίμησης τρίτου. Πρόνοιες για το χρόνο. Ουσιώδης όρος και εγγυητική διαβεβαίωση. Ν. 10(Ι)/94 22 (2) Σύμβαση πώλησης δύναται να υπάρξει και σχετικά με αγαθά των οποίων η απόκτηση από τον πωλητή εξαρτάται από γεγονός το οποίο ενδέχεται να συμβεί ή όχι. (3) Όταν με σύμβαση πώλησης ο πωλητής φέρεται να εκτελεί παρούσα πώληση για μελλοντικά αγαθά, η σύμβαση λειτουργεί ως συμφωνία για πώληση των αγαθών. 7. Όταν υπάρχει σύμβαση για πώληση συγκεκριμένων αγαθών, η σύμβαση είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, τα αγαθά εν αγνοία του πωλητή φθάρηκαν ή υπέστησαν τέτοια βλάβη, ώστε να μην ανταποκρίνονται πλέον στην περιγραφή τους στη σύμβαση. 8. Όταν υπάρχει συμφωνία για πώληση συγκεκριμένων αγαθών, και ακολούθως, προτού ο κίνδυνος περιέλθει στον αγοραστή, χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα εκ μέρους του πωλητή ή τον αγοραστή, τα αγαθά φθαρούν ή υποστούν τέτοια βλάβη, ώστε να μην ανταποκρίνονται πλέον προς την περιγραφή τους στη συμφωνία, η συμφωνία κατά συνέπεια ακυρώνεται. Τίμημα 9. (1) Το τίμημα σε σύμβαση πώλησης δύναται να καθοριστεί στη σύμβαση ή δύναται να αφεθεί για καθορισμό με τον τρόπο που συμφωνήθηκε σε αυτή ή δύναται να προσδιοριστεί κατά την πορεία της μεταξύ των μερών συναλλαγής. (2) Όταν το τίμημα δεν καθορίζεται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή εύλογο τίμημα. Τι είναι εύλογο τίμημα αποτελεί πραγματικό ζήτημα που εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. 10. (1) Όταν υπάρχει συμφωνία για πώληση αγαθών με τον όρο ότι το τίμημα θα καθοριστεί με την εκτίμηση τρίτου μέρους, και το τρίτο αυτό μέρος αδυνατεί ή δεν προβαίνει σε τέτοια εκτίμηση, η συμφωνία κατά συνέπεια ακυρώνεται: Νοείται ότι, αν τα αγαθά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών παραδόθηκαν στον αγοραστή και αυτός τα ιδιοποιήθηκε, ο αγοραστής καταβάλλει εύλογο τίμημα γι' αυτά. (2) Όταν το τρίτο μέρος εμποδίζεται να προβεί στην εκτίμηση λόγω σφάλματος του πωλητή ή του αγοραστή, το ανυπαίτιο μέρος δύναται να εγείρει αγωγή για αποζημίωση εναντίον του υπαίτιου μέρους. Ουσιώδεις Όροι και Εγγυητικές Διαβεβαιώσεις 11. Εκτός αν από τους όρους της σύμβασης συνάγεται διαφορετική πρόθεση, πρόνοιες για το χρόνο πληρωμής δε θεωρούνται ουσιώδεις για τη σύμβαση πώλησης. Το κατά πόσο οποιαδήποτε άλλη πρόνοια για το χρόνο είναι ουσιώδης για τη σύμβαση ή όχι εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης. 12. (1) Ρήτρα σε σύμβαση πώλησης σχετικά με αγαθά που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δύναται να αποτελεί ουσιώδη όρο ή εγγυητική διαβεβαίωση της σύμβασης. (2) Ουσιώδης όρος είναι ρήτρα βασική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύμβασης, παράβαση της οποίας παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ως τερματισθεί σας.

7 23 Ν. 10(Ι)/94 (3) Εγγυητική διαβεβαίωση είναι ρήτρα συμπληρωματική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύμβασης, παράβαση της οποίας δημιουργεί αξίωση για αποζημιώσεις, δεν παρέχει όμως δικαίωμα απόρριψης των αγαθών και καταγγελίας της σύμβασης ως τερματισθείσας. (4) Το κατά πόσο ρήτρα σε σύμβαση πώλησης είναι ουσιώδης όρος ή εγγυητική διαβεβαίωση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ερμηνεία της σύμβασης. Η ρήτρα δυνατό να είναι ουσιώδης όρος έστω και αν καλείται στη σύμβαση εγγυητική διαβεβαίωση. 13. (1) Όταν σύμβαση πώλησης υπόκειται σε οποιοδήποτε ουσιώδη όρο Πότε ουσιώδης που πρέπει να εκπληρωθεί από τον πωλητή, ο αγοραστής δύναται να όρος θεωρείται παραιτηθεί από τον ουσιώδη όρο ή να επιλέξει να θεωρήσει την παράβαση διαβεβαίωση, ουσιώδους όρου παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης και όχι λόγο καταγγελίας της σύμβασης ως τερματισθείσας. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43, όταν σύμβαση πώλησης δεν είναι δεκτική διαχωρισμού και ο αγοραστής έχει αποδεχτεί τα αγαθά ή μέρος αυτών ή όταν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένα αγαθά των οποίων η κυριότητα έχει περιέλθει στον αγοραστή, η παράβαση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου που πρέπει να εκπληρωθεί από τον πωλητή δύναται να* θεωρηθεί μόνο παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης και όχι λόγος απόρριψης των αγαθών και καταγγελίας της σύμβασης ως τερματισθείσας, εκτός αν υπάρχει όρος στη σύμβαση, ρητός ή σιωπηρός για το σκοπό αυτό. (3) Καμιά διάταξη του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει την περάτωση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου ή εγγυητικής διαβεβαίωσης, της οποίας η μη εκπλήρωση δικαιολογείται εκ του νόμου λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης ή άλλως πως. 14. Στη σύμβαση πώλησης, εκτός αν οι περιστάσεις της σύμβασης είναι τέτοιες, ώστε να φανερώνουν διαφορετική πρόθεση, υπάρχει (α) Σιωπηρός ουσιώδης όρος εκ μέρους του πωλητή, ότι, σε περίπτωση πώλησης, αυτός έχει το δικαίωμα να πωλήσει τα αγαθά και ότι, σε περίπτωση συμφωνίας για πώληση αυτός έχει το δικαίωμα να πωλήσει τα αγαθά κατά το χρόνο που η κυριότητα πρόκειται να μεταβιβασθεί* (β) σιωπηρή εγγυητική διαβεβαίωση ότι ο αγοραστής θα έχει και απολαμβάνει ανενόχλητα την κατοχή των αγαθών (γ) σιωπηρή εγγυητική διαβεβαίωση ότι τα αγαθά είναι ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση ή εμπράγματο βάρος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου μέρους που δε δηλώθηκε ή που δε γνώριζε ο αγοραστής πριν ή κατά το χρόνο που γίνεται η σύμβαση. 15. (1) Σε σύμβαση πώλησης αγαθών κατά περιγραφή, υπάρχει σιωπηρός ουσιώδης ορός ότι τα αγαθά θα ανταποκρίνονται στην περιγραφή. (2) Αν η πώληση έγινε βάσει δείγματος, όπως επίσης και κατά περιγραφή,, δεν αρκεί ότι το σύνολο των αγαθών ανταποκρίνεται στο δείγμα, αν τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται επίσης στην περιγραφή. (3) Η πώληση αγαθών δεν αποκλείεται να συνιστά πώληση κατά περιγραφή για μόνο το λόγο ότι αυτά, αφού εκτεθούν για πώληση ή μίσθωση, επιλέγονται από τον αγοραστή. Σιωπηρή ανάληψη υποχρέωσης αναφορικά με τον τίτλο κλπ. Πώληση κατά περιγραφή.

8 Ν. 10(Ι)/94 24 Σιωπηροί.16. (Ι) Εκτός όπως προνοείται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 17 και υσιώδει 5 τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν υπάρχει σιωπηρός φορικάμε ουσιώδης όρος ή σιωπηρή εγγυητική διαβεβαίωση αναφορικά με την την ποιότητα ποιότητα ή την καταλληλότητα, για οποιοδήποτε ειδικό σκοπό, των αγαθών ίηΐτίτα^" που προμηθεύονται δυνάμει σύμβασης πώλησης, των αγαθών. (2) Όταν ο πωλητής πωλεί αγαθά κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, υπάρχει σιωπηρός ουσιώδης όρος ότι τα αγαθά τα οποία προμηθεύει δυνάμει της σύμβασης είναι αποδεκτής ποιότητας. (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, αγαθά είναι αποδεκτής ποιότητας, αν ανταποκρίνονται στο επίπεδο το οποίο κάποιο λογικό πρόσωπο θα θεωρούσε ως αποδεκτό, αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε περιγραφή των αγαθών, η τιμή (εφόσο είναι σχετική) και κάθε άλλη συναφής περίσταση. (4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η ποιότητα των αγαθών περιλαμβάνει την κατάσταση τους, τα ακόλουθα δε (μεταξύ άλλων) αποτελούν σε Κατάλληλες περιπτώσεις παράγοντες συναφείς με την ποιότητα των αγαθών, δηλαδή (α) Η καταλληλότητα για όλους τους σκοπούς για τους οποίους τα αγαθά του συγκεκριμένου είδους συνήθως προμηθεύονται, (β) η εμφάνιση και η τελική επεξεργασία, (γ) η ανυπαρξία μικροελαττωμάτων, (δ) η ασφάλεια, (ε) η ανθεκτικότητα. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού «ανθεκτικότητα» σημαίνει εύλογη αντοχή στο χρόνο και τη χρήση και περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ειδικευμένων τεχνικών για τη διασφάλιση της. (5) Ο σιωπηρός ουσιώδης όρος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε θέμα που καθιστά την ποιότητα των αγαθών απαράδεκτη (α) Για το οποίο επισύρετάι ειδικά η προσοχή του αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ή (β) όταν ο αγοραστής εξετάζει τα αγαθά πριν από τη σύναψη της σύμβασης, το οποίο όφειλε να αποκαλύψει η εξέταση αυτή, ή (γ) προκειμένου για σύμβαση πώλησης βάσει δείγματος, το οποίο θα ήταν έκδηλο μετά από εύλογη εξέταση του δείγματος. (6) Όταν ο πωλητής πωλεί αγαθά κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του και ο αγοραστής, ρητά ή σιωπηρά, γνωστοποιεί στον πωλητή οποιοδήποτε ειδικό σκοπό για τον οποίο τα αγοράζει υπάρχει σιωπηρός ουσιώδης όρος ότι τα αγαθά τα οποία προμηθεύονται δυνάμει της σύμβασης είναι ευλόγως κατάλληλα για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο προμηθεύονται συνήθως τέτοια αγαθά, εκτός όπου οι περιστάσεις δείχνουν ότι ο αγοραστής δε βασίζεται, ή ότι δε δικαιολογείται για αυτόν να βασιστεί στη δεξιότητα ή την κρίση του πωλητή. (7) Σιωπηρός ουσιώδης όρος ή σιωπηρή εγγυητική διαβεβαίωση αναφορικά με την ποιότητα ή την καταλληλότητα για κάποιο ειδικό σκοπό δύναται να προσαρτηθεί από τη συνήθη εμπορική πρακτική.

9 25 Ν. 10(Ι)/94 (8) Οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε πώληση από πρόσωπο το οποίο κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλου, όπως αυτές εφαρμόζονται σε πώληση από κάποιο αντιπροσωπευόμενο κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, εκτός όταν αυτός ο άλλος δεν πωλεί κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του και είτε ο αγοραστής γνωρίζει το γεγονός αυτό είτε λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να περιέλθει αυτό σε γνώση του αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 17. (1) Σύμβαση πώλησης βάσει δείγματος είναι η σύμβαση πώλησης που περιέχει ρητό ή σιωπηρό όρο που καθιστά βάση της σύμβασης πώλησης δείγμα του πωλούμενου αγαθού. (2) Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης βάσει δείγματος υπάρχει σιωπηρός ουσιώδης όρος ότι (α) Το σύνολο των αγαθών θα ανταποκρίνεται στο δείγμα ως προς την ποιότητα* (β) τα αγαθά θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα που καθιστά την ποιότητα τους απαράδεκτη, και το οποίο δε θα ήταν φανερό μετά από εύλογη εξέταση του δείγματος. Πώληση βάσει δείγματος. ΜΕΡΟΣ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ πωλητή και αγοραστή 18. Όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης μη εξακριβωμένων αγαθών η κυριότητα αυτών δε μεταβιβάζεται στον αγοραστή, εκτός, αν και μέχρις ότου τα αγαθά εξακριβωθούν. 19. (1) Όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης συγκεκριμένων αγαθών ή αγαθών που εξακριβώθηκαν, η κυριότητα αυτών μεταβιβάζεται στον αγοραστή σε τέτοιο χρόνο όπως είναι η πρόθεση των μερών για να μεταβιβαστεί. (2) Για την εξακρίβωση της πρόθεσης των μερών λαμβάνονται υπόψη οι όροι της σύμβασης, η συμπεριφορά των μερών και οι περιστάσεις της υπόθεσης. (3) Εκτός αν φαίνεται διαφορετική πρόθεση, οι κανόνες που περιέχονται στα άρθρα 20 μέχρι 24 είναι κανόνες για την εξακρίβωση της πρόθεσης των μερών αναφορικά με το χρόνο κατά τον οποίο η κυριότητα των αγαθών θα μεταβιβαστεί στον αγοραστή. 20. Όταν υπάρχει σύμβαση χωρίς όρους για την πώληση συγκεκριμένων αγαθών σε παραδόσιμη κατάσταση, η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά τη σύναψη της σύμβασης, και είναι αδιάφορο κατά πόσο ο χρόνος πληρωμής του τιμήματος ή ο χρόνος παράδοσης των αγαθών, ή αμφότερα, αναβάλλονται. 21. Όταν υπάρχει σύμβαση για την πώληση συγκεκριμένων αγαθών και ο πωλητής υποχρεούται να πράξει κάτι στα αγαθά με σκοπό να τα καταστήσει έτοιμα για παράδοση, η κυριότητα δε μεταβιβάζεται, μέχρις ότου γίνει αυτό και ο αγοραστής ειδοποιηθεί για αυτό. Τα αγαθά πρέπει να εξακριβώνονται. Η κυριότητα μεταβιβάζεται, όταν υπάρχει πρόθεση να μεταβιβαστεί. Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση. Συγκεκριμένα αγαθά να περιάγονται σε παραδόσιμη κατάσταση.

10 Ν. 10(Ι)/94 26 Συγκεκριμένα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση, όταν ο πωλητής πρέπει να πράξει κάτι για τον καθορισμό του τιμήματος. 22. Όταν υπάρχει σύμβαση που αφορά την πώληση συγκεκριμένων αγαθών σε παραδόσιμη κατάσταση, αλλά ο πωλητής υποχρεούται να σταθμίσει, να μετρήσει, να δοκιμάσει ή να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια ή πράγμα σχετικά με τα αγαθά με σκοπό τον καθορισμό του τιμήματος, η κυριότητα δε μεταβιβάζεται στον αγοραστή μέχρις ότου γίνει τέτοια ενέργεια ή πράγμα και ο αγοραστής ειδοποιηθεί για αυτό. Πώληση μη 23. (1) Όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης μη εξακριβωμένων ή 8^"5! ι Ρ ωμένων μελλοντικών αγαθών με περιγραφή και αγαθά της περιγραφής αυτής και σε υπαγωγή τους παραδόσιμη κατάσταση υπαχθούν χωρίς όρους στη σύμβαση είτε από τον στη σύμβαση. πωλητή με τη συγκατάθεση του αγοραστή είτε από τον αγοραστή με τη συγκατάθεση του πωλητή, τότε η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται στον αγοραστή. Τέτοια συγκατάθεση δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή και δύναται να γίνεται είτε πριν είτε μετά την υπαγωγή τους στη σύμβαση. (2) Όταν, σύμφωνα με τη σύμβαση, ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή ή σε μεταφορέα ή σε άλλο θεματοφύλακα (είτε κατονομάζεται από τον αγοραστή είτε όχι) με σκοπό να μεταβιβαστούν στον αγοραστή και δεν επιφυλάσσει το δικαίωμα διάθεσης, αυτός θεωρείται ότι τα έχει χωρίς όρους υπαγάγει στη σύμβαση. Αγαθά που στάληκαν για έγκριση ή «για πώληση ή επιστροφή». Επιφύλαξη δικαιώματος διάθεσης. 24. Όταν αγαθά αποστέλλονται στον αγοραστή για έγκριση, ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή για άλλους παρόμοιους όρους, η κυριότητα τους μεταβιβάζεται στον αγοραστή (α) Όταν αυτός εκδηλώσει την έγκριση ή την αποδοχή του στον πωλητή ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που υιοθετεί τη συναλλαγή (β) αν αυτός δεν εκδηλώσει την έγκριση ή την αποδοχή του στον πωλητή, αλλά κρατήσει τα αγαθά, χωρίς να δώσει ειδοποίηση απόρριψης, τότε, αν ορίστηκε χρόνος για την επιστροφή των αγαθών, με την παρέλευση του χρόνου αυτού, και αν δεν ορίστηκε χρόνος, με την παρέλευση εύλογου χρόνου. 25. (1) Όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης συγκεκριμένων αγαθών ή όταν αγαθά μεταγενέστερα υπάγονται στη σύμβαση, ο πωλητής δύναται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή της υπαγωγής να επιφυλάξει το δικαίωμα διάθεσης των αγαθών, μέχρι να εκπληρωθούν ορισμένοι όροι. Σε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από την παράδοση των αγαθών σε αγοραστή, ή σε μεταφορέα ή σε άλλο θεματοφύλακα με σκοπό τη διαβίβαση στον αγοραστή, η κυριότητα των αγαθών δε μεταβιβάζεται στον αγοραστή, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι όροι που τέθηκαν από τον πωλητή. (2) Όταν αγαθά φορτωθούν και δυνάμει της φορτωτικής αυτά είναι παραδοτέα σε διαταγή του πωλητή ή του αντιπροσώπου του, ο πωλητής θεωρείται εκ πρώτης όψεως ότι επιφύλαξε το δικαίωμα διάθεσης. (3) Όταν ο πωλητής αγαθών εκδίδει συναλλαγματική στον αγοραστή για το τίμημα και την αποστέλλει μαζί με τη φορτωτική στον αγοραστή, για να εξασφαλίσει την αποδοχή ή την πληρωμή της συναλλαγματικής, ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τη φορτωτική, αν δεν τιμήσει τη συναλλαγματική και, αν εσφαλμένα κρατήσει τη φορτωτική, η κυριότητα των αγαθών δε μεταβιβάζεται σε αυτόν.

11 27 Ν. 10(Ι)/ Εκτός αν διαφορετικά συμφωνήθηκε, ο κίνδυνος των αγαθών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου μεταβιβαστεί η κυριότητα τους στον αγοραστή, αλλά, όταν η κυριότητα τους μεταβιβαστεί στον αγοραστή, ο κίνδυνος των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή είτε έγινε παράδοση είτε όχι: Νοείται ότι, όταν η παράδοση καθυστέρησε λόγω σφάλματος είτε του αγοραστή είτε του πωλητή, ο κίνδυνος των αγαθών βαρύνει το υπαίτιο μέρος σχετικά με οποιαδήποτε ζημιά η οποία δε θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε τέτοιο σφάλμα: Νοείται επίσης ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τα καθήκοντα ή τις ευθύνες είτε του πωλητή είτε του αγοραστή ως θεματοφύλακα των αγαθών του άλλου μέρους. Μεταβίβαση Τίτλου 27. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε εν ισχύι νόμου, όταν αγαθά πωλούνται από πρόσωπο που δεν είναι ο ιδιοκτήτης τους και ο οποίος δεν τα πωλεί με την εξουσιοδότηση ή τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ο αγοραστής δεν αποκτά καλύτερο τίτλο για τα αγαθά από τον τίτλο του πωλητή, εκτός αν ο ιδιοκτήτης των αγαθών με τη συμπεριφορά του εμποδίζεται να αρνηθεί την εξουσιοδότηση του πωλητή για πώληση: Νοείται ότι, όταν εμπορικός αντιπρόσωπος, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη κατέχει τα αγαθά ή έγγραφα τίτλου επί των αγαθών, οποιαδήποτε πώληση έγινε από αυτόν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών εμπορικού αντιπροσώπου είναι εξίσου έγκυρη, ωσάν αυτός να ήταν ρητά εξουσιοδοτημένος από τον ιδιοκτήτη των αγαθών να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, εφόσον ο αγοραστής ενεργούσε καλόπιστα και κατά το χρόνο της σύμβασης της πώλησης δε γνώριζε ότι ο πωλητής δεν είχε την εξουσιοδότηση για πώληση. 28. Αν αγαθά που ανήκουν σε διάφορους συνιδιοκτήτες βρίσκονται με την άδεια τους, στην αποκλειστική κατοχή του ενός, η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καλόπιστα αγοράζει αυτά από τέτοιο συνιδιοκτήτη, χωρίς να γνωρίζει κατά το χρόνο της σύμβασης της πώλησης ότι ο πωλητής δεν έχει εξουσιοδότηση για πώληση. 29. Αν τα αγαθά περιήλθαν στην κατοχή του πωλητή δυνάμει σύμβασης ακυρώσιμης κατά το άρθρο 18 ή το άρθρο 19 του περί Συμβάσεων Νόμου, αλλά η σύμβαση δεν έχει ακυρωθεί μέχρι το χρόνο της πώλησης, ο αγοραστής αποκτά καλό τίτλο επί των αγαθών, νοουμένου ότι τα αγοράζει καλόπιστα και χωρίς να γνωρίζει ότι υπάρχει ελάττωμα στον τίτλο του πωλητή. 30. (1) Όταν πρόσωπο που πώλησε αγαθά, κατέχει ή εξακολουθεί να κατέχει τα αγαθά ή τα έγγραφα τίτλου επί των αγαθών, τότε η παράδοση ή η μεταβίβαση από το πρόσωπο αυτό ή από εμπορικό αντιπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, των αγαθών ή των εγγράφων τίτλου δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παραλαμβάνει αυτά καλόπιστα και χωρίς γνώση της προηγούμενης πώλησης έχει το ίδιο αποτέλεσμα ωσάν το πρόσωπο που παραδίδει ή μεταβιβάζει ήταν ρητά εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη των αγαθών να την ενεργήσει. Ο κίνδυνος εκ πρώτης όψεως μεταβιβάζεται με την κυριότητα. Πώληση από πρόσωπο που δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Πώληση από συνιδιοκτήτη. Πώληση από πρόσωπο που κατέχει αγαθά δυνάμει ακυρώσιμης σύμβασης. Κεφ Πωλητής ή αγοραστής που έχει κατοχή μετά την πώληση.

12 Ν. 10(Ι)/94 28 (2) Όταν πρόσωπο που αγόρασε ή συμφώνησε να αγοράσει αγαθά αποκτά, με τη συγκατάθεση του πωλητή, κατοχή των αγαθών ή των εγγράφων τίτλου επί των αγαθώνη παράδοση ή η μεταβίβαση, από το πρόσωπο αυτό ή από εμπορικό αντιπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, των αγαθών ή των εγγράφων τίτλου δυνάμει οποιασδήποτε πώλησης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο που τα λαμβάνει καλόπιστα και χωρίς γνώση οποιουδήποτε δικαιώματος επίσχεσης ή άλλου δικαιώματος του αρχικού πωλητή σε σχέση με τα αγαθά, έχει ισχύ ως να μην υπήρχε τέτοιο δικαίωμα επίσχεσης ή άλλο δικαίωμα. Υποχρεώσεις πωλητή και αγοραστή. Πληρωμή και παράδοση είναι συντρέχοντες ουσιώδεις όροι. Παράδοση. Συνέπειες μερικής παράδοσης. Παράδοση μετά από αίτηση του αγοραστή. Κανόνες παράδοσης. ΜΕΡΟΣ IV ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31. Είναι υποχρέωση του πωλητή να παραδώσει τα αγαθά και του αγοραστή να τα αποδεχτεί και να τα πληρώσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πώλησης. 32. Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, η παράδοση των αγαθών και η πληρωμή το τιμήματος είναι συντρέχοντες ουσιώδεις όροι, δηλαδή ο πωλητής πρέπει να είναι έτοιμος και πρόθυμος να παραδώσει την κατοχή των αγαθών στον αγοραστή σε αντάλλαγμα για το τίμημα, και ο αγοραστής πρέπει να είναι έτοιμος και πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα σε αντάλλαγμα για την κατοχή των αγαθών. 33. Παράδοση αγαθών που πωλήθηκαν δύναται να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο που τα μέρη συμφωνούν να θεωρηθεί ως παράδοση ή που έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν τα αγαθά στην κατοχή του αγοραστή ή οποιουδήποτε προσώπου που εξουσιοδοτήθηκε να τα κατέχει για λογαριασμό του. 34. Μερική παράδοση αγαθών, κατά τη διάρκεια της παράδοσης του συνόλου, έχει τις ίδιες συνέπειες για το σκοπό μεταβίβασης της κυριότητας των αγαθών αυτών όπως η παράδοση του συνόλου αλλά μερική παράδοση των αγαθών, με πρόθεση το διαχωρισμό τους από το σύνολο, δεν επενεργεί ως παράδοση του υπολοίπου. 35. Εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία, ο πωλητής αγαθών δεν είναι υποχρεωμένος να τά παραδώσει, μέχρις ότου ο αγοραστής ζητήσει παράδοση. 36. (1) Κατά πόσο ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να λάβει κατοχή των αγαθών ή ο πωλητής να τα αποστείλει στον αγοραστή είναι θέμα που εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία μεταξύ τους. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, πωληθέντα αγαθά είναι παραδοτέα στον τόπο όπου βρίσκονται κατά το χρόνο της πώλησης και αγαθά που συμφωνείται να πωληθούν είναι παραδοτέα στον τόπο όπου βρίσκονται κατά το χρόνο της συμφωνίας πώλησης, ή, αν αυτά δεν υπήρχαν τότε, στον τόπο της κατασκευής, ή παραγωγής τους. (2) Όταν, δυνάμει της σύμβασης πώλησης, ο πωλητής δεσμεύεται να αποστείλει τα αγαθά στον αγοραστή, αλλά δεν ορίζεται χρόνος για την αποστολή τους, ο πωλητής δεσμεύεται να τα αποστείλει μέσα σε εύλογο χρόνο. (3) Όταν κατά το χρόνο της πώλησης τα αγαθά είναι στην κατοχή τρίτου προσώπου, δεν υπάρχει παράδοση από τον πωλητή στον αγοραστή, εκτός και

13 29 Ν. 10(Ι)/94 μέχρις ότου το τρίτο αυτό πρόσωπο φέρει σε γνώση του αγοραστή ότι κατέχει τα αγαθά για λογαριασμό του: Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει την έκδοση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε εγγράφου τίτλου επί των αγαθών. (4) Απαίτηση ή προσφορά για παράδοση δύναται να θεωρηθεί ως στερημένη έννομων συνεπειών, εκτός αν γίνει σε εύλογη ώρα. Τι είναι εύλογη ώρα είναι θέμα πραγματικό. (5) Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, οι δαπάνες και τα συναφή έξοδα για να περιαχθούν τα αγαθά σε παραδόσιμη κατάσταση βαρύνουν τον πωλητή. 37. (1) Όταν ο πωλητής παραδίδει στον αγοραστή ποσότητα αγαθών λιγότερη από εκείνη που συμφώνησε να πωλήσει με τη σύμβαση, ο αγοραστής δύναται να τα απορρίψει, αλλά, αν ο αγοραστής αποδεχτεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν με αυτό τον τρόπο, οφείλει να τα πληρώσει με βάση το συμβατικό τίμημα. (2) Όταν ο πωλητής παραδίδει στον αγοραστή ποσότητα αγαθών μεγαλύτερη από εκείνη που συμφώνησε να πωλήσει με τη σύμβαση, ο αγοραστής δύναται να αποδεχτεί τα αγαθά που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και να απορρίψει τα υπόλοιπα ή δύναται να απορρίψει το σύνολο. Αν ο αγοραστής αποδεχτεί το σύνολο των αγαθών που παραδόθηκαν με αυτό τον τρόπο, τότε οφείλει να πληρώσει με βάση το συμβατικό τίμημα. (3) Όταν ο πωλητής παραδίδει στον αγοραστή τα αγαθά τα οποία συμφώνησε να πωλήσει με τη σύμβαση αναμειγμένα με αγαθά άλλης περιγραφής που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, ο αγοραστής δύναται να αποδεχτεί τα αγαθά που είναι σύμφωνα με τη σύμβαση και να απορρίψει τα υπόλοιπα, ή δύναται να απορρίψει το σύνολο. (4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται σε οποιαδήποτε συνήθη εμπορική πρακτική, ειδική συμφωνία πορεία συναλλαγών μεταξύ των μερών. 38. (1) Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, ο αγοραστής αγαθών δεν υποχρεούται να αποδεχτεί τμηματική παράδοση αυτών. (2) Όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης αγαθών παραδοτέων σε συμφωνημένες δόσεις για τις οποίες θα γίνει πληρωμή ξεχωριστά, και ο πωλητής δεν προβαίνει σε παράδοση ή προβαίνει σε πλημμελή παράδοση αναφορικά με μια ή περισσότερες δόσεις, ή όταν ο αγοραστής αμελεί ή αρνείται να παραλάβει ή να πληρώσει το τίμημα για μια ή περισσότερες δόσεις, τότε, το κατά πόσο η παράβαση της σύμβασης συνιστά αποκήρυξη της σύμβασης στο σύνολο της ή κατά πόσο συνιστά διαχωρίσιμη παράβαση η οποία παρέχει δικαίωμα για αποζημίωση και όχι δικαίωμα για αποκήρυξη της σύμβασης στο σύνολο της εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τους όρους της σύμβασης και τις περιστάσεις της υπόθεσης. 39. (1) Όταν, σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος ή έχει υποχρέωση να αποστείλει τα αγαθά στον αγοραστή, τότε παράδοση των αγαθών σε μεταφορέα είτε αυτός κατονομάστηκε από τον αγοραστή είτε όχι, για το σκοπό διαβίβασης τους στον αγοραστή ή παράδοση τους στον υπεύθυνο αποβάθρας για ασφαλή φύλαξη, θεωρείται εκ πρώτης όψεως παράδοση των αγαθών προς τον αγοραστή. (2) Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί διαφορετικά από τον αγοραστή, ο πωλητής οφείλει να συνάψει με το μεταφορέα ή τον υπεύθυνο αποβάθρας για Παράδοση εσφαλμένης ποσότητας. Τμηματικές παραδόσεις. Παράδοση σε μεταφορέα ή υπεύθυνο αποβάθρας.

14 Ο κίνδυνος σε περίπτωση παράδοσης αγαθών σε απομακρυσμένο τόπο. Δικαίωμα αγοραστή για εξέταση των αγαθών. Αποδοχή αγαθών και ευχέρεια εξέτασης αυτών. Ν. 10(Ι)/94 30 λογαριασμό του αγοραστή οποιαδήποτε εύλογη σύμβαση, έχοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τις άλλες περιστάσεις της υπόθεσης. Αν ο πωλητής παραλείψει να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο και τα αγαθά απωλεσθούν ή υποστούν βλάβη κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη τους από τον υπεύθυνο αποβάθρας, ο αγοραστής δύναται να αρνηθεί να θεωρήσει την παράδοση των αγαθών στο μεταφορέα ή τον υπεύθυνο αποβάθρας παράδοση στον ίδιο ή δύναται να καταστήσει τον πωλητή υπεύθυνο για αποζημίωση. (3) Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, όταν αγαθά αποστέλλονται από τον πωλητή στον αγοραστή με δρομολόγιο που συνεπάγεται θαλάσσια μεταφορά, κάτω από περιστάσεις που καθιστούν συνηθισμένη την ασφάλιση τους, τότε ο πωλητής οφείλει να δώσει τέτοια ειδοποίηση στον αγοραστή, ώστε να δυνηθεί αυτός να τα ασφαλίσει κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς τους και τότε ο κίνδυνος των μεταφερόμενων αγαθών βαρύνει τον πωλητή κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας αυτής μεταφοράς. 40. Όταν ο πωλητής αγαθών συμφωνεί να τα παραδώσει με δικό του κίνδυνο σε τόπο διαφορετικό από εκείνο όπου βρίσκονται κατά την πώληση τους, ο αγοραστής παρόλα αυτά, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, φέρει τον κίνδυνο χειροτέρευσης των αγαθών ο οποίος αναγκαστικά συνυπάρχει κατά τη μεταφορά τους. 41. Εκτός αν διαφορετικά συμφωνήθηκε, όταν ο πωλητής προσφέρεται να παραδώσει στον αγοραστή αγαθά, αυτός υποχρεούται μετά από παράκληση, να παράσχει στον αγοραστή εύλογη ευχέρεια για εξέταση των αγαθών με σκοπό να διακριβώσει αν αυτά είναι σύμφωνα με τη σύμβαση και, σε περίπτωση σύμβασης πώλησης βάσει δείγματος, να συγκρίνει το σύνολο αυτών με το δείγμα. 42. (1) Ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχτηκε τα αγαθά, τηρουμένων των διατάξεων του πιο κάτω εδαφίου (2) (α) Αν αυτός δηλώσει στον πωλητή την αποδοχή αυτών, ή (β) αν, αφού παραδοθούν σε αυτόν τα αγαθά, αυτός προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με αυτά η οποία αντίκειται προς το δικαίωμα κυριότητας του πωλητή. (2) Αν παραδοθούν στον αγοραστή αγαθά και αυτός δεν τα έχει προηγουμένως εξετάσει, τότε δε θεωρείται ότι τα αποδέχτηκε δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου (1) μέχρις ότου παρασχεθεί σε αυτόν εύλογη ευχέρεια για να τα εξετάσει με σκοπό (α) Να διακριβωθεί αν αυτά είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, και (β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης βάσει δείγματος, να συγκριθεί το σύνολο των αγαθών με το δείγμα. (3) Όταν η σύμβαση πώλησης αφορά καταναλωτική πώληση, ο αγοραστής δε δύναται με συμφωνία, παραίτηση ή διαφορετικά, να στερηθεί του δικαιώματος να επικαλεστεί το πιο πάνω εδάφιο (2). (4) Στο άρθρο αυτό «καταναλωτική πώληση» σημαίνει πώληση αγαθών (άλλη από πώληση με δημοπρασία ή πλειστηριασμό) από πωλητή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του όπου τα αγαθά (α) Είναι τύπου που συνήθως αγοράζονται για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση (β) πωλούνται σε πρόσωπο το οποίο δεν αγοράζει ή δεν παρουσιάζεται να αγοράζει αυτά κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του.

15 31 Ν. 10(Ι)/94 (5) Το βάρος απόδειξης ότι η πώληση εμπίπτει για τους σκοπούς του άρθρου αυτού στην κατηγορία της καταναλωτικής πώλησης φέρει ο διάδικος που προβάλλει τον ισχυρισμό αυτό. (6) Ο αγοραστής θεωρείται επίσης ότι αποδέχτηκε τα αγαθά, αν μετά από την παρέλευση εύλογου χρόνου, κρατήσει τα αγαθά, χωρίς να δηλώσει στον πωλητή ότι τα απέρριψε. (7) Ο αγοραστής δε θεωρείται, δυνάμει του άρθρου αυτού, ότι αποδέχτηκε τα αγαθά για μόνο το λόγο ότι (α) Αυτός ζητά ή συμφωνεί για την επιδιόρθωση αυτών από τον πωλητή ή κατόπιν διευθέτησης με αυτόν, ή (β) τα αγαθά παραδίδονται σε άλλον δυνάμει μεταπώλησης ή άλλης διάθεσης. (8) Όταν η σύμβαση αφορά πώληση αγαθών που αποτελούν μια ή περισσότερες εμπορικές μονάδες, ο αγοραστής, αφού αποδεχτεί οποιαδήποτε αγαθά που περιλαμβάνονται σε κάποια μονάδα, θεωρείται ότι αποδέχτηκε όλα τα αγαθά που αποτελούν τη μονάδα. Στο εδάφιο αυτό «εμπορική μονάδα» σημαίνει μονάδα, η διαίρεση της οποίας θα μείωνε ουσιαστικά την αξία των αγαθών ή το χαρακτήρα της μονάδας. 43. (1) Αν ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να απορρίψει τα αγαθά εξαιτίας κάποιας αθέτησης εκ μέρους του πωλητή η οποία επηρεάζει μερικά ή όλα τα αγαθά, αλλά αποδέχεται μερικά από αυτά, περ'λαμβανομένων οποιωνδήποτε αγαθών που δεν επηρεάστηκαν από την αθέτηση, τότε αποδεχόμενος αυτά, δε χάνει το δικαίωμα απόρριψης των υπολοίπων. (2) Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει το δικαίωμα απόρριψης κάποιας τμηματικής παράδοσης αγαθών, το πιο πάνω εδάφιο (1) εφαρμόζεται ωσάν οι αναφορές στα αγαθά να ήταν αναφορές στα αγαθά που περιλαμβάνονται στην τμηματική παράδοση. (3) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου (1), αγαθά επηρεάζονται από κάποια αθέτηση, αν εξαιτίας αυτής δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. (4) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται εκτός αν από τη σύμβαση, ρητά ή σιωπηρά, προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο. 44. Εκτός αν διαφορετικά συμφωνήθηκε, όταν αγαθά παραδοθούν στον αγοραστή και αυτός αρνείται να τα αποδεχτεί ενώ έχει το δικαίωμα για αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει στον πωλητή, αλλά είναι αρκετό αν δηλώσει στον πωλητή ότι αρνείται να τα αποδεχτεί. 45. Όταν ο πωλητής είναι έτοιμος και πρόθυμος να παραδώσει τα αγαθά και καλεί τον αγοραστή να τα παραλάβει, και ο αγοραστής δεν τα παραλάβει μέσα σε εύλογο χρόνο μετά από τέτοια κλήση, ο αγοραστής ευθύνεται έναντι του πωλητή για οποιαδήποτε απώλεια που προκλήθηκε εξαιτίας της αμέλειας ή άρνησης του για παραλαβή και επίσης για εύλογη επιβάρυνση για τη συντήρηση και φύλαξη των αγαθών: Νοείται ότι καμιά διάταξη του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του πωλητή όταν η αμέλεια ή η άρνηση του αγοραστή για παραλαβή ισοδυναμεί με τερματισμό της σύμβασης. Δικαίωμα μερικής απόρριψης. Ο αγοραστής δεν υποχρεούται να επιστρέψει αγαθά που απορρίφτηκαν. Ευθύνη αγοραστή για αμέλεια ή άρνηση παραλαβής αγαθών.

16 Ν. 10(Ι)/94 32 ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ορισμός 46. (1) Ο πωλητής αγαθών θεωρείται «απλήρωτος πωλητής» με την έννοια «απλήρωτου του Νόμου αυτού πωλητή». (α) Όταν ολόκληρο το τίμημα δεν πληρώθηκε ή δεν προσφέρθηκε* (β) όταν συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο έγγραφο έχει ληφθεί ως πληρωμή υπό όρο, και ο όρος υπό τον οποίο λήφθηκε δεν εκπληρώθηκε εξαιτίας μη τίμησης του εγγράφου ή διαφορετικά. (2) Στο Μέρος αυτό, ο όρος «πωλητής» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο επέχει θέση πωλητή, όπως, για παράδειγμα, αντιπρόσωπο του πωλητή προς τον οποίο οπισθογραφήθηκε η φορτωτική ή αποστολέα ή αντιπρόσωπο ο οποίος ο ίδιος πλήρωσε το τίμημα ή ευθύνεται άμεσα για την πληρωμή του τιμήματος. Δικαιώματα 47. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και κάθε άλλου απλ^ρ ωτου εκάστοτε εν ισχύι Νόμου, ανεξάρτητα αν η κυριότητα των αγαθών δυνατόν να μεταβιβάστηκε στον αγοραστή, ο απλήρωτος πωλητής, έχει εκ του νόμου ', (α) Δικαίωμα επίσχεσης των αγαθών για το τίμημα ενόσω αυτά είναι στην κατοχή του* (β) σε περίπτωση πτώχευσης του αγοραστή, δικαίωμα ανακοπής των αγαθών εν διαμετακομίσει, μετά που έπαυσαν να είναι στην κατοχή του* (γ) δικαίωμα επαναπώλησης, σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος Νόμου. (2) Όταν η κυριότητα των αγαθών δεν έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή, ο απλήρωτος πωλητής έχει επιπρόσθετα από τις άλλες θεραπείες, δικαίωμα ανάσχεσης της παράδοσης παρόμοιο και ίσης έκτασης με τα δικαιώματα επίσχεσης και ανακοπής εν διαμετακομίσει όπου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή. Δικαίωμα επίσχεσης πωλητή. Μερική παράδοση. Δικαίωμα Επίσχεσης Απλήρωτου Πωλητή 48. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο απλήρωτος πωλητής των αγαθών ο οποίος τα κατέχει δικαιούται να τα κατακρατήσει μέχρι την πληρωμή ή την προσφορά του τιμήματος στις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή (α) Όταν τα αγαθά πωλήθηκαν χωρίς οποιοδήποτε όρο αναφορικά με την παροχή πίστωσης (β) όταν τα αγαθά πωλήθηκαν με πίστωση, αλλά η προθεσμία της πίστωσης εξέπνευσε* (γ) όταν ο αγοραστής κηρυχτεί σε πτώχευση. (2) Ο πωλητής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του για επίσχεση, ανεξάρτητα αν κατέχει τα αγαθά ως αντιπρόσωπος ή θεματοφύλακας του αγοραστή. 49. Όταν ο απλήρωτος πωλητής έχει προβεί σε μερική παράδοση των αγαθών, αυτός δύναται να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης πάνω στα υπόλοιπα, εκτός αν αυτή η μερική παράδοση έγινε κάτω από τέτοιες περιστάσεις, που υποδηλώνουν συμφωνία παραίτησης από το δικαίωμα επίσχεσης.

17 33 Ν. 10(Ι)/ (1) Ο απλήρωτος πωλητής αγαθών χάνει το δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε αυτά (α) Όταν παραδίδει τα αγαθά σε μεταφορέα ή άλλο θεματοφύλακα με σκοπό τη διαβίβασης τους στον αγοραστή, χωρίς να επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα διάθεσης των αγαθών (β) όταν ο αγοραστής ή ο αντιπρόσωπος του αποκτά νόμιμη κατοχή των αγαθών (γ) με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. (2) Ο απλήρωτος πωλητής αγαθών, ο οποίος έχει δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε αυτά, δε χάνει το δικαίωμα αυτό εξαιτίας μόνο του ότι εξασφάλισε δικαστική απόφαση για το τίμημα των αγαθών. Ανακοπή εν διαμετακομίσει 51. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν ο αγοραστής αγαθών κηρύσσεται σε πτώχευση, ο απλήρωτος πωλητής, που έπαυσε να έχει την κατοχή των αγαθών, έχει το δικαίωμα ανακοπής αυτών εν διαμετακομίσει, δηλαδή δύναται να επανακτήσει την κατοχή των αγαθών, εφόσο βρίσκονται στο στάδιο της διαμετακόμισης, και δύναται να τα κατακρατήσει μέχρι την πληρωμή ή την προσφορά του τιμήματος. 52. (1) Τα αγαθά θεωρούνται εν διαμετακομίσει από τη στιγμή που παραδόθηκαν σε μεταφορέα ή άλλο θεματοφύλακα με σκοπό τη διαβίβαση τους στον αγοραστή, μέχρις ότου ο αγοραστής ή ο αντιπρόσωπος του παραλάβει αυτά από τέτοιο μεταφορέα ή άλλο θεματοφύλακα. (2) Αν ο αγοραστής ή ο αντιπρόσωπος του παραλάβει τα αγαθά πριν από την άφιξη τους στον καθορισμένο προορισμό, τότε η διαμετακόμιση περατώνεται. (3) Αν, μετά την άφιξη των αγαθών στον καθορισμένο προορισμό, ο μεταφορέας ή άλλος θεματοφύλακας πληροφορήσει τον αγοραστή ή τον αντιπρόσωπο του ότι κατέχει τα αγαθά για λογαριασμό του και εξακολουθεί να τα κατέχει ως θεματοφύλακας του αγοραστή ή του αντιπροσώπου του, η διαμετακόμιση περατώνεται και δεν έχει σημασία το γεγονός ότι περαιτέρω προορισμός για τα αγαθά, δυνατό να έχει υποδειχτεί από τον αγοραστή. (4) Αν τα αγαθά απορρίφτηκαν από τον αγοραστή και ο μεταφορέας ή άλλος θεματοφύλακας συνεχίζει να τα κατέχει, η διαμετακόμιση δε θεωρείται ότι περατώνεται, ακόμη και αν ο πωλητής αρνείται να τα πάρει πίσω. (5) Όταν αγαθά.παραδοθούν σε πλοίο που ναυλώθηκε από τον αγοραστή, είναι θέμα που εξαρτάται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, κατά πόσο αυτά είναι στην κατοχή του πλοιάρχου ως μεταφορέα ή ως αντιπροσώπου του αγοραστή. (6) Όταν ο μεταφορέας ή άλλος θεματοφύλακας παράνομα αρνηθεί να παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή ή στον αντιπρόσωπο του, η διαμετακόμιση θεωρείται ότι περατώνεται. (7) Όποτε γίνεται μερική παράδοση των αγαθών στον αγοραστή ή στον αντιπρόσωπο του, τα υπόλοιπα αγαθά δύνανται να ανακοπούν εν διαμετακομίσει, εκτός αν τέτοια μερική παράδοση έγινε κάτω από τέτοιες περιστάσεις, που υποδηλώνουν συμφωνία εγκατάλειψης της κατοχής του συνόλου των αγαθών. Τερματισμός του δικαιώματος επίσχεσης. Δικαίωμα ανακοπής εν διαμετακομίσει. Διάρκεια διαμετακόμισης.

18 Τρόπος ανακοπής εν διαμετακομίσει. Αποτέλεσμα μεταπώλησης ή ενεχυρίασης από αγοραστή. Πώληση γενικά δεν ακυρώνεται από δικαίωμα επίσχεσης ή ανακοπής εν διαμετακομίσει. Ν. 10(Ι)/ (1) Ο απλήρωτος πωλητής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του για ανακοπή εν διαμετακομίσει είτε με το να λάβει πραγματική κατοχή των αγαθών, είτε με το να δώσει ειδοποίηση για την αξίωση του στο μεταφορέα ή σε άλλο θεματοφύλακα στην κατοχή του οποίου βρίσκονται τα αγαθά. Τέτοια ειδοποίηση δύναται να δοθεί είτε στο πρόσωπο που έχει πραγματική κατοχή των αγαθών είτε στον εντολέα του. Στην τελευταία περίπτωση η ειδοποίηση, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να δίνεται σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιες περιστάσεις, ώστε ο εντολέας, με την άσκηση εύλογης επιμέλειας, να δύναται να κοινοποιήσει αυτή στον υπηρέτη ή τον αντιπρόσωπο του έγκαιρα, για να εμποδίσει την παράδοση στον αγοραστή. (2) Όταν δοθεί ειδοποίηση για ανακοπή εν διαμετακομίσει από τον πωλητή στο μεταφορέα ή σε άλλο θεματοφύλακα που έχει στην κατοχή του τα αγαθά, αυτός οφείλει να παραδώσει πίσω τα αγαθά στον πωλητή ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού. Τα έξοδα τέτοιας παράδοσης βαρύνουν τον πωλητή. Μεταβίβαση από Αγοραστή και Πωλητή 54. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το δικαίωμα του απλήρωτου πωλητή για επίσχεση ή για ανακοπή εν διαμετακομίσει δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη διάθεση των αγαθών που δυνατόν να έχει κάνει ο αγοραστής εκτός αν ο πωλητής συγκατατέθηκε σε αυτή: Νοείται ότι, όταν εκδοθεί ή νόμιμα μεταβιβαστεί έγγραφο τίτλου επί αγαθών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ως αγοραστή ή ιδιοκτήτη των αγαθών, και το πρόσωπο αυτό μεταβιβάζει το έγγραφο σε πρόσωπο που λαμβάνει αυτό καλόπιστα και έναντι αντιπαροχής, τότε, αν η τελευταία αυτή μεταβίβαση έγινε υπό τύπο πώλησης, το δικαίωμα του απλήρωτου πωλητή για επίσχεση ή ανακοπή εν διαμετακομίσει τερματίζεται και, αν η τελευταία αυτή μεταβίβαση έγινε υπό τύπο ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης έναντι αξίας, το δικαίωμα του απλήρωτου πωλητή για επίσχεση ή ανακοπή εν διαμετακομίσει δύναται να ασκηθεί μόνο τηρουμένων των δικαιωμάτων του δικαιοδόχου. (2) Όταν η μεταβίβαση γίνει υπό τύπο ενεχυρίασης, ο απλήρωτος πωλητής δύναται να απαιτήσει από τον ενεχυρούχο να ικανοποιηθεί πρώτα ως προς το εξασφαλισμένο με το ενέχυρο ποσό, εφόσον είναι δυνατό από οποιαδήποτε άλλα αγαθά ή αξιόγραφα του αγοραστή που είναι στα χέρια του ενεχυρούχου και είναι διαθέσιμα, έναντι του αγοραστή. 55. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, σύμβαση πώλησης δεν ακυρώνεται με την άσκηση και μόνο του δικαιώματος του απλήρωτου πωλητή για επίσχεση ή ανακοπή εν διαμετακομίσει. (2) Όταν τα αγαθά είναι φθαρτά, ή όταν ο απλήρωτος πωλητής που άσκησε το δικαίωμα του για επίσχεση ή ανακοπή εν διαμετακομίσει δίνει ειδοποίηση στον αγοραστή για την πρόθεση του για επαναπώληση των αγαθών, ο απλήρωτος πωλητής δύναται, αν ο αγοραστής μέσα σε εύλογο χρόνο δεν πληρώσει ή δεν προσφέρει το τίμημα να επαναπωλήσει τα αγαθά μέσα σε εύλογο χρόνο και να ανακτήσει από τον αρχικό αγοραστή αποζημιώσεις για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από την παράβαση της σύμβασης από αυτόν, αλλά ο αγοραστής δε δικαιούται οποιοδήποτε κέρδος δυνατόν να προκύψει από την επαναπώληση. Αν δε δοθεί τέτοια ειδοποίηση, ο απλήρωτος πωλητής δε δικαιούται να ανακτήσει τέτοιες αποζημιώσεις και ο αγοραστής δικαιούται το κέρδος, αν υπάρχει τέτοιο, από την επαναπώληση.

19 35 Ν. 10(Ι)/94 (3) Όταν ο απλήρωτος πωλητής, που άσκησε το δικαίωμα του για επίσχεση ή ανακοπή εν διαμετακομίσει, επαναπωλήσει τα αγαθά, ο αγοραστής αποκτά καλό τίτλο στα αγαθά έναντι του αρχικού αγοραστή, ανεξάρτητα από το ότι δε δόθηκε ειδοποίηση προς τον αρχικό αγοραστή για την επαναπώληση. (4) Όταν ο πωλητής ρητά επιφυλάσσει το δικαίωμα επαναπώλησης σε περίπτωση που ο αγοραστής παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και σε περίπτωση μη εκτέλεσης αυτών, επαναπωλεί τα αγαθά, η αρχική σύμβαση πώλησης ως εκ τούτου ακυρώνεται, αλλά χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε αξίωσης δυνατόν να έχει ο πωλητής για αποζημιώσεις. ΜΕΡΟΣ VI ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 56. (1) Όταν, δυνάμει σύμβασης πώλησης, η κυριότητα των αγαθών μεταβιβαστεί στον αγοραστή και ο αγοραστής εσφαλμένα αμελεί ή αρνείται να πληρώσει για τα αγαθά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο πωλητής δύναται να τον εναγάγει για το τίμημα των αγαθών. (2) Όταν, δυνάμει σύμβασης πώλησης, το τίμημα είναι πληρωτέο σε ορισμένη μέρα ανεξάρτητα από την παράδοση και ο αγοραστής εσφαλμένα αμελεί ή αρνείται να πληρώσει τέτοιο τίμημα, ο πωλητής δύναται να τον εναγάγει για το τίμημα αν και η κυριότητα των αγαθών δε μεταβιβάστηκε και τα αγαθά δεν υπήχθησαν στη σύμβαση. 57. Όταν ο αγοραστής εσφαλμένα αμελεί ή αρνείται να αποδεχτεί και να πληρώσει για τα αγαθά, ο πωλητής δύναται να τον εναγάγει για αποζημιώσεις για μη αποδοχή. 58. Όταν ο πωλητής εσφαλμένα αμελεί ή αρνείται να παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή, ο αγοραστής δύναται να τον εναγάγει για αποζημιώσεις για μη παράδοση. 59. Σε οποιαδήποτε αγωγή για παράβαση σύμβασης για παράδοση συγκεκριμένων ή εξακριβωμένων αγαθών, το δικαστήριο δύναται με απόφαση του, αν το θεωρεί ορθό, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος, να διατάξει ειδική εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δώσει στον εναγόμενο την εκλογή να κρατήσει τα αγαθά έναντι πληρωμής αποζημιώσεων. Η απόφαση δύναται να είναι χωρίς όρους ή με τέτοιους όρους αναφορικά με αποζημιώσεις, την πληρωμή του τιμήματος ή άλλως πως, όπως το Δικαστήριο δύναται να κρίνει δίκαιο, και η αίτηση του ενάγοντος δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε πριν την απόφαση. 60. (1) Όταν υπάρχει παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης από τον πωλητή, ή όταν ο αγοραστής επιλέγει ή υποχρεώνεται να θεωρήσει οποιαδήποτε παράβαση ουσιώδους όρου εκ μέρους του πωλητή παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης, ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα εξαιτίας μόνο της παράβασης αυτής της εγγυητικής διαβεβαίωσης να απορρίψει τα αγαθά, αλλά όμως δύναται (α) Να προβάλει έναντι του πωλητή την παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης προς μείωση ή εξάλειψη του τιμήματος ή (β) να εναγάγει τον πωλητή για αποζημιώσεις για παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης. (2) Το γεγονός ότι ο αγοραστής προέβαλε παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης για μείωση ή εξάλειψη του τιμήματος δεν τον εμποδίζει να Αγωγή γιο το τίμημα. Αποζημιώσεις για μη αποδοχή. Αποζημιώσεις για μη παράδοση., Ειδική εκτέλεση. Θεραπεία για παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης.

20 N.10(I)/94 36 εναγάγει για την ίδια παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης, αν αυτός έχει υποστεί περαιτέρω ζημιά. Καταγγελία σύμβασης πριν την ημερομηνία παράδοσης. Τόκος υπό τύπο απο ζημιώσεων και ειδικές αποζημιώσεις. 61. Όταν εκάτερο μέρος στη σύμβαση πώλησης καταγγείλει τη σύμβαση πριν την ημερομηνία παράδοσης, το άλλο μέρος δύναται είτε να θεωρήσει τη σύμβαση ότι υφίσταται και να αναμείνει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης, είτε να θεωρήσει τη σύμβαση ως ακυρωθείσα και να εναγάγει για αποζημιώσεις για την παράβαση. 62. (1) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει το δικαίωμα του πωλητή ή του αγοραστή (α) Να ανακτήσει τόκο ή ειδικές αποζημιώσεις σε κάθε περίπτωση όπου εκ του νόμου δύναται να ανακτηθεί τόκος ή ειδικές αποζημιώσεις' (β) να ανακτήσει χρήματα που πληρώθηκαν σε περίπτωση που η αντιπαροχή για την πληρωμή τους δεν πληρώθηκε. (2) Σε περίπτωση έλλειψης σύμβασης για το 0 αντίθετο το δικαστήριο δύναται να επιδικάσει τόκο με τέτοιο επιτόκιο όπως αυτό ήθελε θεωρήσει πρέπον επί του ποσού του τιμήματος (α) Στον πωλητή σε αγωγή του για το ποσό του τιμήματος από την ημερομηνία της προσφοράς των αγαθών ή από την ημερομηνία που το τίμημα κατέστη πληρωτέο (β) στον αγοραστή σε αγωγή του για επιστροφή του τιμήματος σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης από. τον πωλητή, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή. ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΦΟΡΑ Αποκλεισμός σιωπηρών όρων. 63. (1) Όταν οποιοδήποτε δικαίωμα, καθήκον ή ευθύνη εκ του νόμου θα προέκυπτε από σύμβαση πώλησης δύναται να αναιρεθεί ή μεταβληθεί με ρητή συμφωνία ή από την πορεία της συναλλαγής των συμβαλλομένων, ή από τη συνήθη πρακτική, εφόσον αυτή είναι δεσμευτική γνα αμφότερους τους συμβαλλομένους, αλλά η διάταξη αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων του άρθρου αυτού. (2) Ρητός ουσιώδης όρος ή ρητή εγγυητική διαβεβαίωση δεν αναιρεί σιωπηρό εκ του Νόμου αυτού ουσιώδη όρο ή εγγυητική διαβεβαίωση παρά μόνο όταν δε συνάδουν μεταξύ τους. (3) Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης αγαθών, κάθε όρος σε τέτοια σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που αποκλείει όλες ή μερικές από τις διατάξεις του άρθρου 14 είναι άκυρη. (4) Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης αγαθών, κάθε όρος σε τέτοια σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που αποκλείει όλες ή μερικές από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 καθίσταται (α) Σε περίπτωση καταναλωτικής πώλησης άκυρη και (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, μη εκτελεστή κατά την έκταση που αποδεικνύεται ότι θα ήταν άδικο ή παράλογο να επιτραπεί η επίκλιση του όρου αυτού.

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98

E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98 E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98 Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 1099 Ν. 51(Ι)/98 Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας

Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης I. Γενικοί όροι 1. Οι παραδόσεις και οι παροχές της εταιρείας (εφεξής: προμηθευτής) πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων όρων πώλησης και παράδοσης. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα