Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο 2011-2015»"

Transcript

1 Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο » Απιζηομένηρ Θ. Σςγγελάκηρ Οδονηίαηρος, Πολιηικός & Διοικηηικός Επιζηήμων MSc Κοινωνικής Οδονηιαηρικής, MSc Διοίκηζης Μονάδων Υγείας, Υποψήθιος Διδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Ημεπίδα ΚΕΕΛΠΝΟ & Υποςπγείος Υγείαρ Εθνική Σσολή Δημόζιαρ Υγείαρ, Αθήνα,

2 Δζληθή ηξαηεγηθή ζηε Γεκόζηα Τγεία θαη ηελ Π.Φ.Τ. Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ην Κάπληζκα Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν Ζηηούμενο η ζςνέπγεια και η ζςμπληπυμαηικόηηηα ηυν παπεμβάζευν, καθώρ και η εθαπμογή ηυν ζσεδίυν δπάζηρ ηηρ Δημόζιαρ Υγείαρ ζηην ΠΦΥ (WHO, The World Health Report 2008)

3 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν Πξώηνο άμνλαο: Πξόιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ Γεύηεξνο άμνλαο: Βειηίσζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ δηαγλσζκέλνπ θαξθίλνπ (ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε) Σξίηνο άμνλαο: Μεηαζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε Σέηαξηνο άμνλαο: Έξεπλα Πέκπηνο άμνλαο: Δθπαίδεπζε

4 Αιζιόδοξα μηνύμαηα Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ. Έγθξηζε από ην ΚΔΤ ησλ πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ΒΙΣ, πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ Οινθιεξώλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα πξνκήζεηα ΒΗΣ πεξίπνπ 69 εθ. επξώ Αλαζπγθξόηεζε νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ ζε 60 λνζνθνκεία Δπαλαιεηηνπξγία Ογθνινγηθώλ πκβνπιίσλ Μεηαζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε Έληαμε ηαηξείσλ πόλνπ ζηνλ Οξγαληζκό ησλ Ννζνθνκείσλ Αλάπηπμε Ξελώλσλ θαζώο θαη γηα αζζελείο ηειηθνύ ζηαδίνπ Δγθαηληάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ν μελώλαο ηεο Ππιαίαο δπλακηθόηεηαο 100 θιηλώλ Ξεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία μελώλα ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ ρώξν ηνπ «σηεξία» Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη νίθνλ θξνληίδαο θαη λνζειείαο ε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο

5 ηε θάζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Π/Τ ΔΤΡΧ - ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ Π/Τ ΔΤΡΧ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ Π/Τ Δ- ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Δ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΟ Β PLANE Π/Τ ΚΑΙ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Δ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΓΔΝ. ΥΡΖΖ Π/Τ Δ- ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Δ

6 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία (ζπλέρεηα) Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νγθνινγηθώλ αζζελώλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία. Κιηληθά πξσηόθνιια δηεξεύλεζεο θαη ζεξαπείαο αζζελώλ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο πηζαλά πάζρνληεο από ζνβαξνύ βαζκνύ πξνθαξθηλσκαηώδεηο αιινηώζεηο θαη θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο θαη καζηνύ θαηά ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν.

7 Δζληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΝ ζύκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη εκπεηξία Αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ θαηαγξαθέσλ (registrars) Οξηζκόο θαηαγξαθέσλ ζε όια ηα λνζνθνκεία ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Τπεγξάθε ζρεηηθή εγθύθιηνο από ηνλ Τπνπξγό (αξ. πξση. Τ4Α/νηθ /9-12/2011). Γήισζε πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. πλερήο εθπαίδεπζε ησλ θαηαγξαθέσλ, νη νπνίνη ζα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΝ

8 Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ Ένηαξη ζηο ΕΣΠΑ ηον Φεβποςάπιο ηος Ύψορ δαπάνηρ 1,5 εκαη. εσρώ πεπίπος. Δημιοςπγία δικηύοσ 168 «επιμεληηών καηαγραθής καρκίνοσ» ή «καηαγραθέων» από 143 Νοζοκομεία και Ιδ. Κλινικές πανελλαδικά. Εκπαίδεσζη καηαγραθέων ζε επγαζηήπια πος ππαγμαηοποιήθηκαν ζε Αθήνα, Θεζ/νίκη, Πάηπα και Ηπάκλειο ηον Μάιο και Ιούνιο Καηακύρωζη ηοσ σποέργοσ για ηην ππομήθεια ηων θοπηηών ςπολογιζηών, οι οποίοι θα δοθούν ζηα νοζοκομεία για ηοςρ καηαγπαθείρ.

9 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο (2) Άμνλαο 1: Πξόιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε 1Α: Πξσηνγελήο πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ (πγηεηλή δηαηξνθή, αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία θηι.) Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ζε όιε ηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ΟΣΑ & ΜΚΟ Παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ζε παξαζαιάζζηεο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο Ηζηνζειίδα Σειενπηηθό spot & road show

10 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο (3) 1Β: Δζληθό Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο (άκεζα) θαη ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ (ηέιε 2011) Πξνρσξά ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεζπζκηαθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Καηά ηελ α θάζε ζα εμεηαζηνύλ γπλαίθεο, ειηθίαο εηώλ από κεηνλεθηνύζεο (ιόγσ γεσγξαθηθώλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξαγκώλ) πεξηνρέο ηελ α θάζε ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 150 πεξίπνπ δνκέο ΠΦΤ (Κ.Τ., Γεκνη. Ιαηξεία) θαη 150 δήκνη ζε όιε ηελ Διιάδα ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο εληόο ηεο επόκελεο 3εηίαο, όπσο νξίδνπλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

11 Πξόγξακκα πιεζπζκηαθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

12 Παλειιήλην πξόγξακκα Screening ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο - Γηάγξακκα Ρνήο δημοςδ ΔΗΜΟ προςωπική επιςτολή τηλεφωνικό ραντεβοφ (Τπεφθυνοσ Τπάλληλοσ) ανοιχτή επιςτολή ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ (Μαία, Γεν. Ιατρόσ) τηλεφωνικό ενημζρωςη γυναίκασ ραντεβοφ αποτζλεςμα δείγμα εξζταςησ Β ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (κολποςκόπηςη ή/και θεραπεία) ΟΠ Α ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (εξζταςη δείγματοσ από Κυτ/γο, Παθ/μο ) ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Κζντρο Τγείασ, Νοςοκομεία Αναφοράσ εντόσ των ορίων κάθε Τ.Πε. ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΤΣ/ΚΑ, ΠΑΘ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΙΔΙΩΣΕ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Π

13 Δπηζηνιή πξόζθιεζεο γπλαηθώλ ΣΧΕΔΙΟ Έδρα Δήμου και ημερομηνία (να ςυμπληρωθεί από τον Δήμο) Αξιότιμη κα..(ονοματεπώνυμο, να ςυμπληρωθεί από τον Δήμο), Θα θέλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ ςασ ςυνιςτά να υποβάλλεςτε τακτικά ςτην εξέταςη (τεςτ) Παπανικολάου. Με το τεςτ Παπανικολάου ανιχνεύονται κυτταρικέσ αλλοιώςεισ, οι οποίεσ μπορεί να οδηγήςουν ςε καρκίνο τραχήλου τησ μήτρασ. Σήμερα διαθέτουμε αποτελεςματική θεραπεία αυτών των αλλοιώςεων και επομένωσ η έγκαιρη διάγνωςή τουσ ςώζει ζωέσ. Με την πρόςκληςη αυτή ςασ καλούμε να επικοινωνήςετε άμεςα με το Κέντρο Υγείασ. (όνομα Κέντρου Υγείασ - να ςυμπληρωθεί από τον Δήμο) ςτο τηλέφωνο..(αριθμόσ τηλεφώνου Κ.Υ. για ραντεβού - να ςυμπληρωθεί από τον Δήμο ) προκειμένου να προγραμματίςετε ένα ραντεβού για τεςτ Παπανικολάου. Βεβαιωθείτε πριν προγραμματίςετε το ραντεβού ςασ ότι η ημερομηνία που επιθυμείτε να εξεταςτείτε απέχει ημερολογιακά τουλάχιςτον 5 μέρεσ πριν την έναρξη ή 5 μέρεσ μετά το τέλοσ τησ εμμήνου ρύςεωσ. Σελ. 2 Ο προςυμπτωματικόσ έλεγχοσ του τραχήλου τησ μήτρασ αποτελεί μία αξιόπιςτη, αποτελεςματική και διεθνώσ αποδεκτή διαγνωςτική διαδικαςία. Ωςτόςο, όπωσ και κάθε άλλη εξέταςη, δεν είναι τέλεια και ενδέχεται να μην εντοπίςει κάποια ανωμαλία ςτον τράχηλο. Ανεξαρτήτωσ λοιπόν του αποτελέςματοσ, ενημερώςτε άμεςα τον γιατρό ςασ εάν παρατηρήςετε κάποιο ςύμπτωμα, όπωσ πόνο ή αιμορραγία. Όλα τα αποτελέςματα των τεςτ Παπανικολάου, ςυμπεριλαμβανομένων και εκείνων με φυςιολογικά ευρήματα, θα αρχειοθετηθούν ςτο Εθνικό Αρχείο Νεοπλαςιών, κατόπιν ςχετικήσ εγκρίςεωσ τησ Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα. Η διαχείριςη των προςωπικών δεδομένων γίνεται με απόλυτο ςεβαςμό ςτην διαφύλαξη του απορρήτου ωςτόςο εάν επιθυμείτε κατά την αρχειοθέτηςη των ςτοιχείων ςασ ςτην περίπτωςη φυςιολογικών ευρημάτων να μην καταγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννηςήσ ςασ, παρακαλούμε να το δηλώςετε. Σασ περιμένουμε! Ο Δήμαρχοσ.(όνομα Δήμου) Ο Διευθυντήσ του Κέντρου Υγείασ

14 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο (ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή) ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΠΡΟΕΛΚΤΗ, ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ- ΜΕΣΑΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ / ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΑΣΕΤΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Α.Ν. YYKA Δημοτολόγια Ληξιαρχεία ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ WEB PORTAL ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ BUSINESS INTELLIGENCE ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ & ΣΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Αξρηθό Π..

15 Τυπώθηκαν και αναρτήθηκαν 3000 αφίσες για 105 Κέντρα Υγείας Αθιέρφζε 10 λεπηά ζηον εασηό ζοσ κάνε ηεζη Παπ και πρόλαβε ηον καρκίνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Περισσότερες από γυναίκες ενημερώθηκαν προσωπικά TV: 120 ζποη ζε 14 ηηλεοπηικούς ζηαθμούς Ραδιόθφνο: 218 ζποη ζε 20 ραδιοθφνικούς ζηαθμούς 43 Καηατφρήζεις ζε 30 εθημερίδες και 9 περιοδικά Δεληία Σύποσ για όλες ηις εκδηλώζεις και κάλσυη από ηα ηοπικά μέζα Σηλεοπηική κάλσυη όλφν ηφν εκδηλώζεφν και ηης μονάδας ζε όλες ηις πόλεις

16 ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΠΟΤ ΕΞΕΣΑΣΗΚΑΝ ΜΕ ΣΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ 5 ΠΡΧΣΟΤ ΜΗΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΕΚ. 2011) Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΟ ,73% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 55,07% 53,20% 60,31% Γεθ. Ννεκ. Οθη. επη. Απγ. 1 78,84%

17 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ ΣΟΤ 5 ΠΡΧΣΟΤ ΜΖΝΔ ΠΡΟΟΥΗ: ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔΙ Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΔΠΔΙΓΗ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΘΔΙ Η ΔΞΔΣΑΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ (ΣΗΛΗ 1). ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ/ ΜΟΝΑΓΑ ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΑΝ Δ ΔΞΔΣΑΖ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΠΔΜΦΘΖΚΑΝ Δ ΚΟΛΠΟΚΟΠΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΠΔΜΦΘΖΚΑΝ Δ ΒΗΟΦΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ ΟΒΑΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΔΝΓΟΔΠΗΘΖΛΗ ΚΖ ΑΛΛΟΗΧΖ (HSIL/CIN II, III) ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ ΚΑΚΟΖΘΔΗΑ 1Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ Η Τ.ΠΔ ΤΝΟΛΟ

18 ΑΡΙΘΜΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ε ΣΕΣ ΠΑΠ ΑΡΙΘΜΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΔΙΑΠΙΣΩΘΗΚΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ 1η Τ.Πε η Τ.ΠΕ η Τ.ΠΕ η Τ.ΠΕ η Τ.ΠΕ η Τ.ΠΕ η Τ.ΠΕ ΤΝΟΛΟ

19 Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008

20 Επηηεύγκαηα α θύθινπ Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ανηιζηοιτία με εσρωπαϊκές για πρώηη θορά Μεραληζκόο πινπνίεζεο ελ κέζσ θξίζεο Πάνω από 150 Κένηρα Υγείας και Δημ. ιαηρεία Νοζοκομεία 150 δήμοι Ενεργοποίηζη και εσαιζθηηοποίηζη ηοπικών κοινωνιών ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Πάνω από γςναίκερ από μειονεκτούσερ πεπιοσέρ εξετάστηκαν και σε 300 απ αςτέρ άλλαξε η ζωή τοςρ!

21 Θέκαηα πνπ ρξήδνπλ νπζηαζηηθήο αληηκεηώπηζεο 1. Τινπνίεζε & παξαθνινύζεζε ζρεδηαζκνύ Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ Επηηξνπώλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε Κεληξηθή Οκάδα ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο 2. Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ, κε πιήξεο αλάπηπμε δπλάκεσλ Πξνζσπηθό ή/θαη εμνπιηζκόο 3. Αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη πιεξόηεηα ελεκέξσζεο, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο ύζηεκα Δηαζθάιηζεο & ζπλερνύο βειηίσζεο πνηόηεηαο

22 Πξνϋπνζέζεηο & κέζα επηηπρίαο ΕΠΑ; Τπνζηήξημε κεραληζκνύ πινπνίεζεο ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο Αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο Εθπαίδεπζε Παγίσζε θαη ζεζκνζέηεζε δνκήο Πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζπλέπεηα! ηξαηεγηθή Δεκόζηαο Τγείαο πλέρηζε θαη εκπέδσζε πνιηηηθώλ

23 Επηηεύγκαηα α θύθινπ Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ανηιζηοιτία με εσρωπαϊκές για πρώηη θορά Μεραληζκόο πινπνίεζεο από ην ΕΤ ελ κέζσ θξίζεο Πάνω από 150 Κένηρα Υγείας και Δημ. ιαηρεία Νοζοκομεία 150 δήμοι Ενεργοποίηζη και εσαιζθηηοποίηζη ηοπικών κοινωνιών ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Πεπισσότεπερ από γςναίκερ από μειονεκτούσερ πεπιοσέρ εξετάστηκαν και σε πεπίπος 250 απ αςτέρ άλλαξε η ζωή τοςρ ππορ το καλύτεπο!

24 Θέκαηα πνπ ρξήδνπλ νπζηαζηηθήο αληηκεηώπηζεο 1. Τινπνίεζε & παξαθνινύζεζε ζρεδηαζκνύ Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ Επηηξνπώλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε Κεληξηθή Οκάδα ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο 2. Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ, κε πιήξεο αλάπηπμε δπλάκεσλ Πξνζσπηθό ή/θαη εμνπιηζκόο 3. Αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη πιεξόηεηα ελεκέξσζεο, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο ύζηεκα Δηαζθάιηζεο & ζπλερνύο βειηίσζεο πνηόηεηαο

25 Πξνϋπνζέζεηο & κέζα επηηπρίαο ΕΠΑ; Τπνζηήξημε κεραληζκνύ πινπνίεζεο ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο Αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο Εθπαίδεπζε Παγίσζε θαη ζεζκνζέηεζε δνκήο Πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζπλέπεηα! ηξαηεγηθή Δεκόζηαο Τγείαο πλέρηζε θαη εκπέδσζε πνιηηηθώλ

26 Η επίδξαζε ηεο Κξίζεο ζηελ Τγεία (1) Επίδξαζε ζην επίπεδν πγείαο Καρδιαγγειακές νόζοι Καρκίνος Ψστικές διαηαρατές Ασηοκηονίες και ανθρωποκηονίες Χρήζη αλκοόλ και οσζιών Μεηαδιδόμενα νοζήμαηα ποσ ζσνδέονηαι με ηη θηώτεια και ηον κοινωνικό αποκλειζμό Μείσζε ΑΕΠ θαη αύμεζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ Δξακαηηθή αύμεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο επηβάξπλζεο (psychosocial burden) και ζσνακόλοσθων διαηαρατών ζτεηιζόμενων με ηο ζηρες Σα παξαπάλσ αλακέλεηαη λα εληαζνύλ ιόγσ αζηάζεηαο θαη θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο

27 Ζ επίδξαζε ηεο Κξίζεο ζηελ Τγεία (2) πλέπεηεο ζην Γεκόζην ύζηεκα Τγείαο Πεξηθνπέο δαπαλώλ θαη ζηξνθή ζην δεκόζην ηνκέα ζπληζηνύλ δηπιή πίεζε ζην ύζηεκα Τγείαο Γηεπξύλνληαη νη αληζόηεηεο Απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αλαζθάιηζησλ Πξνγξάκκαηα δεκόζηαο πγείαο θαη Π.Φ.Τ. θαζνιηθήο πξόζβαζεο ζε θίλδπλν! Απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηηο δαπάλεο θαη κεηώλεηαη ε δσξεάλ πξόζβαζε ησλ θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ

28 πλδπαζκέλε παξέκβαζε πξναγσγήο πγείαο ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζηώλ ΠΦΤ Πξσηνγελήο πξόιεςε Δθηίκεζε θαη δηελέξγεηα βαζηθώλ εκβνιηαζκώλ ζε ελήιηθεο Παξέκβαζε ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Γεπηεξνγελήο πξόιεςε Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θαη ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο Δθηίκεζε 10εηνύο θηλδύλνπ γηα κείδνλα θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα (SCORE) Καηάζιηςε, νζηενπόξσζε (αξγόηεξα) Πιεζπζκηαθόο έιεγρνο (ηεζη Παπ)

29 Σν παδι ησλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο Κοινωνικέρ πποτεπαιότητερ Ανιζόηηηες αο επραξηζηώ! Πολιτικέρ επιλογέρ Ποιόηηηα Επιστημονικέρ & τεχνολογικέρ εξελίξειρ Οικονομική κρίζη

30 Ούηε αζθαλιζηικό ηαμείο έσεηε, ούηε ιδιυηική κάλςτη, ούηε σπήμαηα, ηι έσεηε ηελικά; Αηκνξξαγίαααα... Αθνθαιίδεο 2006

31 Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν ζηε Υώξα θαθίσλ Έλαξμε πηινηηθήο εθαξκνγήο:

32 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο (1) Πξσηνγελήο πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ (πγηεηλή δηαηξνθή, αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, κείσζε αιθνόι θαη θαπλίζκαηνο, πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία θηι.) Δζληθό Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ & θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ. Πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ΒΙΣ Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο & μελώλσλ ηειηθνύ ζηαδίνπ, ηαηξεία πόλνπ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ Δθπαίδεπζε (επαγγεικαηηώλ πγείαο θ.ά.)

33 Ο θαξθίλνο σο κείδνλ δήηεκα ηεο δεκόζηαο πγείαο 2008: 7,6 εθαη. ζάλαηνη παγθνζκίσο από θαξθίλν (13% ηνπ ζπλόινπ) - αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 11,5 εθαη. ην Οη λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ από 11,3 εθαη. ην 2007, αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 15,5 εθαη. ην 2030 (WHO 2012). 30% ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν νθείινληαη ζε πέληε θύξηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηξνθήο: πςειό δείθηεο κάδαο ζώκαηνο, ρακειή θαηαλάισζε θξνύησλ & ιαραληθώλ, έιιεηςε άζθεζεο, θάπληζκα θαη θαηαλάισζε αιθνόι. ηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηε λνζεξόηεηα ηνπ θαξθίλνπ, ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ζηε ρώξα καο (Τ.Τ.Κ.Α. 2008). ηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηνπο ζαλάηνπο από θαξθίλν ηόζν ζηνπο άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο (Τ.Τ.Κ.Α. 2008). Χζηόζν, ην 40% ησλ θαξθίλσλ κπνξεί λα πξνιεθζεί! (WHO 2012).

34 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο (5) 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία (ζπλέρεηα) πγθξόηεζε νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ & νγθνινγηθώλ ζπκβνπιίσλ Γεκηνπξγία 60 νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ ζηα λνζνθνκεία ΔΤ θαη ζε 2 ηδησηηθέο θιηληθέο Δπαλαιεηηνπξγία νγθνινγηθώλ ζπκβνπιίσλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ηόρνο: η βεληίυζη ηηρ θπονηίδαρ, η ενιαία ανηιμεηώπιζη ηυν αζθενών και ο έλεγσορ ηυν δαπανών Ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί ν μελώλαο ηεο Ππιαίαο (γηα πεξηπαηεηηθνύο αζζελείο)

35 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο (7) Άμνλαο 3νο: Μεηαζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε Αλάπηπμε Ξελώλσλ θαζώο θαη αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ Ξεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία μελώλα ηεο Δθθιεζίαο ζην ρώξν ηνπ «σηεξία» Άμνλαο 4νο: Έξεπλα Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ θαη πξνρσξά ε πινπνίεζή ηνπ Άμνλαο 5νο: Δθπαίδεπζε (επαγγεικαηηώλ θ.ά.)

36 Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν : θύξηεο παξεκβάζεηο 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ & θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ. Έγθξηζε από ην ΚΔΤ θαη πηινηηθή εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο νγθνινγηθώλ αζζελώλ Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ΒΙΣ, πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ Οινθιεξώλνληαη αξρέο ηνπ 2013 νη δηαδηθαζίεο γηα πξνκήζεηα ΒΗΣ πεξίπνπ 69 εθ. επξώ. Πξνρσξνύλ νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο

37 ηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΣΤΠ.Α ΜΔ Π/Τ ΔΤΡΧ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΟΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΙΘΗΙΑ Κ ΑΝΑΝΗΦΗ Π/Τ ΔΤΡΧ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ) ΚΑΣ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 1.5 TESLA Π/Τ ΠΑΗΓΧΝ ΑΓΛ.ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟ ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΟ Π/Τ ΔΤΡΧ - (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ) ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΤΣΖΜΑ IVF- Π/Τ ΔΤΡΧ

38 ηε θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ΧΣΖΡΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 64Σ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ) ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΟ - Π/Τ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΦΖΦΗΑΚΟ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ) ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ Γ-ΚΑΜΔΡΑ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ) ΠΑΗΓΧΝ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ Γ-ΚΑΜΔΡΑ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις

Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Ε. Θηραίος Γενικός Ιατρός WHO NCD/PHC Consultant Μέλος Εθνικού Σσμβοσλίοσ Δημόσιας Υγείας Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Βιβλίο Περιλήψεων AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Φίλιππος Φιλιππίδης 1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς 2, Monique Bertic 2, Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.69955 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα: εηδηθή αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία Υξήζηνο Ληνλήο

Οινθιεξσκέλε ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα: εηδηθή αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία Υξήζηνο Ληνλήο Οινθιεξσκέλε ΠΦΤ ζηελ Ειιάδα: εηδηθή αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία Υξήζηνο Ληνλήο Καζεγεηήο Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηήκην Κξήηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, 154-159 ISSN 1791-9649 Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ Σμήμα Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ Γιαηποθήρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Θλινική Γιαηποθή Γιαηποθή & Άζκηζη Γιαηποθή & Γημόζια Τγεία [2012] Δ Ι. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πξόινγνο ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πάβη Ε., Σκρουμπέλος Α., Κουλιεράκης Γ., Βελονάκης Ε., Κυριόπουλος Γ. Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2011 1 Πξόινγνο Η δημόσια υγεία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα