ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική"

Transcript

1 Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Έρευνα και Επιστήµη Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο Ιανουαρίου ευρωπαϊκών 2008 εκδηλώσεων 1-3 Απασχόληση και Ανάπτυξη 4 Θεσµικά Θέµατα INFO DAYS 1. Πρόγραµµα «ια Βίου Μάθηση» 18 και 21 Ιανουαρίου 2008, Βρυξέλλες llp/infoday08/index.htm 2. Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» 31 Ιανουαρίου 2008, Βρυξέλλες page.cfm? page=events&selevent=81 5 Οικονοµία 5 Κοινωνική πολιτική ύο νέοι εκτελεστικοί οργανισµοί για την καλύτερη διαχείριση της έρευνας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε δύο νέους εκτελεστικούς οργανισµούς για τη διαχείριση έργων στα πλαίσια του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη. Σκοπός είναι η βελτίωση της διαχείρισης της έρευνας και η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών προς την ερευνητική κοινότητα, υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ο «Εκτελεστικός Οργανισµός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας» δηµιουργήθηκε για τη διαχείριση του ειδικού κοινοτικού προγράµµατος «Ιδέες» στον τοµέα της έρευνας αιχµής. Πρόκειται να διαχειριστεί περίπου 7 δις αναλαµβάνοντας επίσης την εκτέλεση όλων των πράξεων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του ειδικού προγράµµατος «Ιδέες», ιδίως των πράξεων που συνδέονται µε την έγκριση επιχορηγήσεων και τη σύναψη συµβάσεων. Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει λέξεις. λέξεις. Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται στα ένας ενηµερωτικά σηµαντικός δελτία τρόπος είναι είναι πρόσθεσης πάρα πολύ µεγάλο. περιεχοµένου Μπορείτε σε ένα να ενηµερωτικό συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον Σκεφτείτε το άρθρο σας και δείτε τοµέα σας. εάν η εικόνα υποστηρίζει και ε- ντείνει Μπορεί το επίσης µήνυµα να που θέλετε προσπαθεί- να αναφέρετε να αποδώσετε. επιχειρησιακές Προσπαθήστε ή οικονοµικές µην τάσεις επιλέξετε ή να κάνετε εικόνες προβλέ- που δεν να ταιριάζουν ψεις για τους µε πελάτες το περιεχόµενο σας. του Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα Έρευνας κατά 11% (COST) Ο «Εκτελεστικός Οργανισµός Έρευνας» θα διαχειριστεί ορισµένα πεδία των ειδικών κοινοτικών προγραµµάσιµότηταςτων «Άνθρωποι», «Ικανότητες» και Οι δύο οργανισµοί ιδρύονται για τη χρονική περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2008 «Συνεργασία» στον τοµέα της έρευνας. Περισσότερες Πιο συγκεκριµένα, πληροφορίες: αναλαµβάνει τη δια- έως 31 εκεµβρίου 2017 και εγκαθίστανται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. χείριση σταδίων του κύκλου εκτέλεσης συγκεκριµένων έργων στο πλαίσιο των υποτροφιών «Marie Curie» του ειδικού προγράµµατος «Άνθρωποι», την «Έρευνα προς όφελος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» του ειδικού προγράµµατος «Ικανότητες» και ορισµένα πεδία των θεµατικών τοµέων «ιάστηµα» και «Ασφάλεια» του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία». Ο νέος οργανισµός θα διαχειριστεί περίπου 6,5 δις αναλαµβάνοντας επίσης και την παροχή εφοδιαστικής και διοικητικής υ- ποστήριξης στα ειδικά προγράµµατα «Άνθρωποι», «Ικανότητες» και «Συνεργασία», ιδίως όσον αφορά τη δη- µοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την παραλαβή και αξιολόγηση των προτάσεων, τη σύναψη συµβάσεων µε αξιολογητές, την προετοιµασία της καταβολής των αµοιβών των αξιολογητών και τον έλεγχο της οικονοµικής βιω- Περισσότερες Πληροφορίες: και

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 ERC Starting Grants Εϖιτυχίες του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, ο νέος πανευρωπαϊκός φορέας για τη χρη- µατοδότηση της έρευνας αιχµής που θεσπίστηκε µε το 7 ο ΠΠ, ανακοίνωσε στις 14 εκεµβρίου 2007 τις προτάσεις των ερευνητών που επιλέχθηκαν προς χρηµατοδότηση στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης για την προσέλκυση και διατήρηση των νέων πρωτόπειρων ηγετών έρευνας, τα λεγόµενα «ERC Starting Grants». Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, περίπου 300 νέοι ερευνητές, που βρίσκονται µεταξύ του 2 ου και του 9 ου έτους µετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού τους θα λάβουν επιδότηση. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι προέρχονται από 170 ιδρύµατα από 21 χώρες. Μεταξύ των επιτυχόντων είναι και τα ονόµατα δύο ερευνητών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, της Επίκ. Καθηγήτριας του Τµήµατος Οικονοµικών Έλενας Ανδρέου και του Λέκτορα Ψυχολογίας Μάριου Αβρααµίδη. Το µέγεθος της επιτυχίας αυτής είναι µεγάλο αν αναλογισθεί κανείς ότι προτάσεις είχαν κατατεθεί τον Α- πρίλιο του 2007, εκ των οποίων 559 είχαν περάσει στο δεύτερο στάδιο και 300 περίπου θα λάβουν τελική χρη- µατοδότηση. Εξίσου σηµαντικό γεγονός είναι ότι στο δεύτερο στάδιο είχαν περάσει και οι προτάσεις δύο ακόµα ερευνητών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, αυτές του Επίκ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Πίτρη του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και της Λέκτορα Σοφία Χαραλάµπους-Hayes του Τµήµατος Χηµείας. Η επόµενη πρόσκληση για τα «ERC Starting Grants» αναµένεται να δηµοσιευθεί το καλοκαίρι του 2008 µε καταληκτική προθεσµία το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Περισσότερες πληροφορίες: και Νέο φόρουµ για αύξηση των φιλανθρωϖικών συνεισφορών για την έρευνα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός νέου φόρουµ µε σκοπό την αύξηση των φιλανθρωπικών συνεισφορών για την έρευνα. Η ιδέα αυτή προέρχεται από µια οµάδα ειδικών, από την οποία η Επιτροπή ζήτησε συστάσεις περί του τρόπου µε τον οποίο η Ευρώπη µπορεί να χρησιµοποιήσει καλύτερα τις φιλανθρωπικές και ιδιωτικές δωρεές για την προώθηση της έρευνας. Το ευρωπαϊκό φόρουµ για τη φιλανθρωπία και τη χρηµατοδότηση της έρευνας θα καθιερωθεί αρχικά για µια περίοδο τριών χρόνων και θα εξετάσει θέµατα όπως οι πολιτικές χρηµατοδότησης της έρευνας από υπάρχουσες φιλανθρωπικές οργανώσεις, νοµοθετικά, φορολογικά και κανονιστικά θέµατα, θέµατα διακυβέρνησης και δεοντολογίας. Η δηµιουργία του φόρουµ αποτελεί µόνο µία από τις δράσεις που αναλήφθηκαν από την Επιτροπή µετά την υποβολή της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων, το Μάρτιο 2006, στο πρώτο συνέδριο για την «Ενίσχυση του ρόλου της φιλανθρωπίας στη χρηµατοδότηση της έρευνας». Άλλες δράσεις περιλαµβάνουν µελέτες για τη σκοπι- µότητα του Καταστατικού των Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων και το ρόλο της φιλανθρωπίας στη χρηµατοδότηση της πανεπιστηµιακής έρευνας Περισσότερες πληροφορίες:

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Βραβείο Ευρωϖαϊκής Εϖιστήµης 2008 ηµοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Royal Society and Académie des sciences Microsoft European Science Award» για το έτος 2008, χορηγός του οποίου είναι η Microsoft Research. Το βραβείο χορηγείται σε ετήσια βάση ως αναγνώριση και επιβράβευση των επιστηµόνων που εργάζονται στην Ευρώπη και οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στην προαγωγή της επιστήµης µέσω της χρήσης υπολογιστικών µεθόδων. Το βραβείο 2008 είναι ανοικτό σε ερευνητές-επιστήµονες και µηχανικούς οποιασδήποτε υπηκοότητας που έχουν σηµαντική συµβολή στη διατοµή βιολογικών και υπολογιστικών επιστηµών, µε την προϋπόθεση ότι διαµένουν στην Ευρώπη τουλάχιστον 12 µήνες πριν την ανακοίνωση του παρόντος διαγωνισµού. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Φεβρουαρίου Η απονοµή θα λάβει χώρα το φθινόπωρο του 2008 και ο νικητής θα λάβει αναµνηστικό έπαθλο καθώς και ποσό ύψους , εκ των ο- ποίων είναι το χρηµατικό βραβείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καθορίζεται για την περαιτέρω έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες: Έκθεση για την ϖροεµφυτευτική γενετική διάγνωση Από νέα έκθεση που εκπόνησαν επιστήµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι χρειάζεται επειγόντως η χάραξη νέων κατευθυντηρίων γραµµών για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους επιλέγουν να ζητήσουν διαγνωστικές εξετάσεις στα έµβρυά τους που δηµιουργήθηκαν µε εξωσωµατική γονιµοποίηση (in vitro fertilisation - IVF) για την ανίχνευση σοβαρών γενετικών διαταραχών, και ότι υπάρχει ανάγκη ειδικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. Η προεµφυτευτική γενετική διάγνωση (Preimplantation genetic diagnosis PGD/ΠΓ ) είναι η πρακτική της διενέργειας εξετάσεων σε έµβρυα για παθήσεις όπως είναι η νόσος του Huntington, η αι- µορροφιλία και η ινοκυστική νόσος, προτού αυτά εµφυτευτούν στη µητέρα. εδοµένου ότι είναι η πρώτη έκθεση που παρέχει µία πλήρη εικόνα της εν λό- Η έκθεση, την οποία εκπόνησε η επιστηµονική υπηρεσία της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία µε σειρά ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, θα συµβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται µε τις σήµερα παρεχόµενες υπηρεσίες PGD/ΠΓ. Σε επίπεδο Ε.Ε., η σηµαντικότερη νοµοθετική πράξη που επηρεάζει την παροχή και ρύθµιση της ΠΓ είναι η οδηγία για τους ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα (οδηγία 2004/23/EΚ της 31 ης Μαρτίου 2004), η οποία θεσπίζει ένα ευρύ φάσµα απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που οφείλουν να πληρούν οι κλινικές και έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τα κράτη µέλη το αργότερο στις 7 Απριλίου Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε κατά την περίοδο αυτή, υποδηλώνει ότι πολλές κλινικές της ΕΕ υπολείπονται σηµαντικά των υποχρεώσεων τους για την ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων. Η πλήρης έκθεση υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Κοινοτικό Πρόγραµµα Λισαβόνας για ανάϖτυξη και αϖασχόληση Το αναθεωρηµένο πακέτο µέτρων της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση περιλαµβάνει ένα νέο και καινοτόµο Κοινοτικό Πρόγραµµα της Λισαβόνας µε δράσεις προτεραιότητας για τον επόµενο τριετή κύκλο. Η Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, ο τοµέας της έρευνας και της ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και οι πρωτοβουλίες όσον αφορά τα διπλώ- µατα ευρεσιτεχνίας συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονοµία κατά την επόµενη τριετία. Άλλες προτεραιότητες είναι η αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό και η αύξηση της απασχολησιµότητας η λήψη περαιτέρω µέτρων για την ολοκλήρωση των αγορών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ και η βελτίωση της σταθερότητάς τους ενόψει της τρέχουσας ταραχής στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και η προώθηση µιας νέας αειφόρου βιοµηχανικής πολιτικής. Η Στρατηγική Έκθεση της Επιτροπής για την οικονοµική µεταρρύθµιση στην Ευρώπη περιγράφει µια σειρά νέων δράσεων σε καθέναν από τους τέσσερις τοµείς προτεραιότητας που στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 είχε συµφωνηθεί να αποτελέσουν τους πυλώνες της ανανεωµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. να συµφωνήσουν ως προς τις δράσεις αυτές κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο του Όσον αφορά τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας, η έκθεση καλεί τα κράτη µέλη να καταρτίσουν προγράµµατα δράσης και να θέσουν στόχους για τη σηµαντική µείωση του αριθµού των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση και για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων ανάγνωσης. Όσον αφορά τις γνώσεις (εκπαίδευση, Ε&A και καινοτοµία), η έκθεση προτείνει τη λήψη σειράς µέτρων για την «πέµπτη ελευθερία» - την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης µέσω της δηµιουργίας ενός αυθεντικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και µιας ενοποιηµένης περιοχής δικαιοδοσίας για ευρεσιτεχνίες για την οποία θα εκδίδεται ένα ενιαίο και όχι πολυδάπανο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Καλεί τα κράτη µέλη να καταρτίσουν εθνικές ευρυζωνικές στρατηγικές και να καθορίσουν εθνικούς στόχους για τη χρήση ιαδικτύου υψηλής ταχύτητας ούτως ώστε, έως το 2010, το 30% του πληθυσµού, καθώς και όλα τα σχολεία να έχουν σύνδεση υψηλής ταχύτητας µε το ιαδίκτυο. Όσον αφορά το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η έκθεση απευθύνει έκκληση για µια ολοκληρωµένη πολιτική µέσω της θέσπισης µιας Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, µε σκοπό την ενίσχυση της εξέλιξης και της ανάπτυξης των εκατοµµυρίων ΜΜΕ που δηµιουργούν εννέα στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος, η έκθεση τονίζει τη σηµασία που έχει η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και καλεί τα κράτη µέλη να καθορίσουν υποχρεωτικούς στόχους µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τα δηµόσια κτίρια και να περιλαµβάνουν, συστηµατικά, την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κριτήρια ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Συνθήκη της Λισαβόνας - Για µια Ευρώϖη του 21ου αιώνα Στις 13 εκεµβρίου 2007 οι ηγέτες της Ε.Ε. έκαναν ένα σηµαντικό βήµα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, τερµατίζοντας µε τον τρόπο αυτό τις πολυετείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε θεσµικά ζητήµατα. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί χωρίς να αντικαθιστά τις δύο βασικές συνθήκες της Ε.Ε.: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η τελευταία αυτή θα µετονοµασθεί σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την Επιτροπή η νέα συνθήκη θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και θα εξασφαλίσει την κατοχύρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους σε ένα χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καλύτερα εξοπλισµένη για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στον τοµέα της ενέργειας, της κλιµατικής αλλαγής, της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και µετανάστευσης. Επίσης θα είναι σε θέση να µιλά µε µία φωνή στη διεθνή σκηνή. Ανάµεσα στις κυριότερες προβλεπόµενες βελτιώσεις είναι: Πιο δηµοκρατική, πιο ανοικτή και πιο φερέγγυα Ένωση τόσο για τους πολίτες όσο και για τα εθνικά κοινοβούλια η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο νοµοθετικών συζητήσεων οι οποίες θα υπόκεινται στον έλεγχο του κοινού. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις νοµοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο αποτελεσµατική Ένωση µέσω αποτελεσµατικών και εξορθολογισµένων θεσµικών οργάνων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µεταξύ άλλων µέσω της ταχύτερης και συνεκτικότερης λήψης αποφάσεων σχετικά µε θέµατα δηµόσιας τάξης, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερες δυνατότητες για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, της τροµοκρατίας και της εµπορίας ανθρώπων. Περισσότερα δικαιώµατα για τους Ευρωπαίους οι αξίες και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθοριστούν σαφέστερα από ποτέ. Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων θα έχει το ίδιο νοµικό καθεστώς µε τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο διακεκριµένος παγκόσµιος συντελεστής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει µεγαλύτερη συνοχή ανάµεσα στις διάφορες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της, όπως στη διπλωµατία, την ασφάλεια, το εµπόριο και την ανθρωπιστική βοήθεια. Εξάλλου, θα της δοθεί ενιαία νοµική προσωπικότητα µε την οποία θα ενισχυθεί η βαρύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγµατεύσεις. Αναµένεται η νέα συνθήκη να τεθεί σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2009, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης από τα 27 κράτη µέλη. Στο νέο δικτυακό τόπο που δηµιουργήθηκε σχετικά µε τη συνθήκη εξηγούνται µε απλό τρόπο στις 23 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολιτικές καινοτοµίες και οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που περιέχει η νέα συνθήκη. Περισσότερες πληροφορίες: : Προϋϖολογισµός της Ε.Ε. για το 2008 Το 2008, για πρώτη φορά, το µεγαλύτερο µερίδιο του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή το 45% του συνόλου των δαπανών θα παραχωρηθεί σε µέτρα για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνοχής στις 27 χώρες της Ένωσης. Ο προϋπολογισµός που εγκρίθηκε στις 13 εκεµβρίου 2007 ανέρχεται σε 129,1 δις ευρώ ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ενώ οι πιστώσεις πληρωµών θα ανέλθουν σε 120,3 δις ευρώ. Ο αναπροσανατολισµός των δαπανών προς την οικονοµική πρόοδο το 2008 προβλέπει άνω από 11 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανταγωνιστικότητα. Η έρευνα θα υποστηριχθεί από επενδύσεις ενός χωρίς προηγούµενο εύρους, µε το ποσό των 6,1 δισεκατοµµύρια ευρώ δηλαδή, µια αύξηση του 11,0% σχετικά µε το Επιπλέον, οι επενδύσεις στα δίκτυα µεταφορών και ενέργειας θα αυξήσουν περίπου 93% χάρη στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη συγχρηµατοδότηση ενεργειακών και µεταφορικών σχεδίων στην Ένωση, ιδίως διασυνοριακών σχεδίων όπως η σήραγγα Λυόν-Τορίνο. Τα εµβληµατικού χαρακτήρα σχέδια της Ένωσης, το Galileo και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT), τα οποία θα βοηθήσουν στην προώθηση της καινοτοµίας, της τεχνολογικής προόδου και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την ΕΕ, θα λάβουν αντίστοιχα 940 και 2,9 εκατοµµύρια ευρώ πιστώσεων. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Ενίσχυση των δικαιωµάτων των Ευρωϖαίων ϖολιτών Υϖογραφή του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων Στις 12 εκεµβρίου, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής υπέγραψαν και διακήρυξαν πανηγυρικά το Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες έναν αυθεντικό κατάλογο δικαιωµάτων νοµικά δεσµευτικών για τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα κράτη µέλη όταν ε- φαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Τα έξι κεφάλαια του Χάρτη καλύπτουν τα εξής θέµατα: δικαιώµατα που έχουν σχέση µε την αξιοπρέπεια του ατόµου, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώ- µατα που αφορούν το καθεστώς ιθαγένειας, και δικαιοσύνη. Βασίζονται ιδίως στα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α), τις συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης, τον ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης και τον κοινοτικό Χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων καθώς και άλλες διεθνείς συµβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή 'Eνωση ή τα κράτη µέλη της. Περισσότερες πληροφορίες: Νέες κοινοτικές δράσεις για την ϖροώθηση ένταξης υϖηκόων τρίτων χωρών Άνοιξε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο κοινοτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών , γνωστό ως INTI ( Integration of Third-country nationals), το οποίο υπάγεται στο γενικό πρόγραµµα «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών». Σύµφωνα µε την πρόσκληση, εκατ. πρόκειται να διατεθούν για τη χρηµατοδότηση διακρατικών δράσεων (από τουλάχιστον πέντε κράτη µέλη) για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη µέλη της Ε.Ε., οι οποίες θα βασίζονται στις εξής τρεις προτεραιότητες: Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των υπηκόων τρίτων χωρών µε τους πολίτες των κρατών µελών και την προώθηση µέτρων ένταξης και βέλτιστων πρακτικών προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας Την προώθηση στρατηγικών ένταξης και µέτρων που απευθύνονται σε διαφορετικές οµάδες µεταναστών Την ενίσχυση της σχέσης µεταξύ των µεταναστευτικών πολιτικών και των πολιτικών ένταξης. Το ελάχιστο ποσό που διατίθεται για κάθε σχέδιο είναι ενώ το µέγιστο Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων είναι η 31 η Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 The Added Value of Diversity for Regions and Municipalities. Current Challenges of Immigration Policy Περισσότερα: Info day - Πρόγραµµα «ια Βίου Μάθηση» Περισσότερα: International Green Week Περισσότερα: Public Relations, the Media and the Judiciary Relations with the Press for Courts, Magistrates and Lawyers Περισσότερα: European Conference Severity of Poverty and Exclusion: Resignation or Challenge? Περισσότερα: Interparliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency at the EU Sustainable Energy Week 2008 Περισσότερα: IRE Conference Impact Assessment for better governance of regional innovation policies Περισσότερα: 5th edition of Integrated Systems Europe (ISE) Περισσότερα: Info day - Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» Περισσότερα: International Conference on Waste Management and Climate Change Περισσότερα: Ιανουαρίου Στρασβούργο, Γαλλία 18 και 21 Ιανουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία Ιανουαρίου Λουξεµβούργο Ιανουαρίου Ρώµη, Ιταλία 29 Ιανουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιανουαρίου Μπιλµπάο, Ισπανία Ιανουαρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία. 31 Ιανουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 31 Ιανουαρίου- 1 Φεβρουαρίου Λονδίνο, Η.Β. Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων Πανεπιστηµίου Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Website: Μαρούλα Σφονδύλα Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Website: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 2 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «Intelligent Energy - Europe (ΙΕΕ programme)» 18 Ιανουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/energy/

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ.

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 34 Αφιέρωμα Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 119 τελικό 2005/0043 (COD) 2005/0044 (CNS) Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Nοεµβρίου 2011 (29.11) 17470/11 ADD 5 FIN 958 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα