ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ : Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου 2008) EL

2 Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ : Ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (13 και 14 Μαρτίου 2008) EL

3 - 2 -

4 - 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο και εισαγωγή...5 Γνωµοδοτηση της EOKE µε θέµα "Εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Τρέχουσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές" Συµπεράσµατα και συστάσεις Εισαγωγή Η συνυπευθυνότητα της ΕΟΚΕ, των εθνικών ΟΚΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Λισσαβώνας Εργασίες για τα θέµατα προτεραιότητας που αποφασίσθηκαν από το εαρινό Συµβούλιο του Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών...21 Συµβολές των κρατών µελών (εθιµοτυπική σειρά)...25 Βέλγιο...27 Βουλγαρία...31 Τσεχική ηµοκρατία...36 ανία...38 Γερµανία...40 Εσθονία...44 Ιρλανδία...47 Ελλάδα...50 Ισπανία...53 Γαλλία...56 Ιταλία...63 Κύπρος...66 Λεττονία...69 Λιθουανία...71 Λουξεµβούργο...73 Ουγγαρία...76

5 - 4 - Μάλτα...80 Κάτω Χώρες...82 Αυστρία...87 Πολωνία...90 Πορτογαλία...94 Ρουµανία...97 Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Συµβολή της Οµάδας Συνδέσµου Eυχαριστήρια...135

6 - 5 - ΠΡΟΟIΜΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

7 - 6 -

8 - 7 - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η παρούσα συνοπτική έκθεση εκφράζει τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση και τις µελλοντικές προοπτικές της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Με τη µορφή συµβολής στην εαρινή σύνοδο κορυφής του 2008, προωθεί προτάσεις για τη βελτίωση του ρόλου της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία υλοποίησης της ατζέντας της Λισσαβώνας. Η παρούσα έκθεση αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια: της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της θεσµικής πλατφόρµας διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ που επιτρέπει στους εκπροσώπους των κοινωνικοοικονοµικών οργανώσεων της Ευρώπης να εκφράζουν τις απόψεις τους, και των εθνικών οικονοµικών και κοινωνικών συµβουλίων και παρεµφερών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων λοιπών συνιστωσών της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και, σε επίπεδο ΕΕ, της Οµάδας σύνδεσης της ΕΟΚΕ µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεση απαντά σε ένα ρητό αίτηµα που περιλαµβάνεται στα συµπεράσµατα της Προεδρίας της εαρινής συνόδου κορυφής του 2006 (σηµείο 12): Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «χαιρετίζει επίσης τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για αύξηση της αυτενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο. Ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να συνεχίσουν τις εργασίες τους και τους ζητεί να εκπονήσουν στις αρχές του 2008 συνοπτικές εκθέσεις προς στήριξη της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Η έκθεση αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην εαρινή σύνοδο κορυφής του Η προστιθέµενη αξία της πηγάζει από: την συναινετική προσέγγισή της: µε έµφαση στην ενσωµάτωση των απόψεων των διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών την πληρότητά της: συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή προοπτική µε τη συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στα 27 κράτη µέλη την ουσιαστικά µη κυβερνητική προοπτική της: δίνοντας έµφαση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Σε συνέχεια της έκθεσης, θα πρέπει να καταρτισθεί κατά το νέο κύκλο µια ετήσια έκθεση σε συνεργασία µε τα εθνικά οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια και παρεµφερείς οργανισµούς σχετικά µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και λοιπών συνιστωσών της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η ΕΟΚΕ θα δεχτεί µε ικανοποίηση την ανανέωση της εντολής της από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

9 - 8 - προκειµένου να συνεχίσει την τακτική συνεργασία της µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες συνιστώσες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας. * * *

10 - 9 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εν όψει της εαρινής συνόδου κορυφής του 2008, η ΕΟΚΕ αποφάσισε τον Ιούνιο του 2006 να συστήσει µια «Οµάδα της Λισσαβώνας για την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας άνοιξη 2006-άνοιξη 2008», µε στόχο την κατάρτιση έκθεσης για την εαρινή σύνοδο του 2008 σε στενή συνεργασία µε τους εκπροσώπους των εθνικών ΟΚΕ και παρεµφερών οργανισµών. Το Φεβρουάριου του 2007 ένα ψήφισµα 1 υποβλήθηκε στην εαρινή σύνοδο κορυφής, το οποίο καλούσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν µια πιο ενεργή συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.προκειµένου να παρέχει µια καλά τεκµηριωµένη θεµατική βάση για την παρούσα συνοπτική έκθεση, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τέσσερις γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας 2 σχετικά µε τους τοµείς προτεραιότητας που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2006: επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία επιχειρηµατικές δυνατότητες, ιδίως για τις ΜΜΕ απασχόληση κατηγοριών προτεραιότητας, και µια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Οι εν λόγω γνωµοδοτήσεις παρουσιάζουν πολιτικές προτάσεις και παραδείγµατα ορθής πρακτικής στους διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής των 27 κρατών µελών, όπως εξασφαλίστηκε από τις εθνικές ΟΚΕ ή άλλους εταίρους. Ένα φυλλάδιο µε τίτλο «58 συγκεκριµένα µέτρα για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας» 3 εκπονήθηκε µε βάση αυτές τις τέσσερις γνωµοδοτήσεις. Τέλος, η συνοπτική έκθεση του 2008 συνεχίζει το θεµατικό έργο των τεσσάρων ανωτέρω γνωµοδοτήσεων. Υπογραµµίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία υλοποίησης στα κράτη µέλη και διερευνά τις προοπτικές συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών µετά τον Μάρτιο του Με βάση µια ανάλυση πλαισίου από την ΕΟΚΕ, η συνοπτική έκθεση τονίζει το έργο κάθε ΟΚΕ σε εθνικό επίπεδο και επιτρέπει στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε το σηµερινό και µελλοντικό καθεστώς της στρατηγικής και σχετικά µε το βαθµό εξασφάλισης της συµµετοχής τους από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, συζητώντας ειδικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη µέλη, µαζί µε προθεσµίες και µελλοντικές προτεραιότητες. Γενικός στόχος είναι ο προσδιορισµός των βασικών µέτρων και ορθών πρακτικών για την υλοποίηση της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας, Το ψήφισµα της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η εφαρµογή της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας» (CESE 298/2007) διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ για τη στρατηγική της Λισσαβόνας: Οι τέσσερις θεµατικές γνωµοδοτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ για τη στρατηγική της Λισσαβόνας: Το φυλλάδιο της ΕΟΚΕ διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ για τη στρατηγική της Λισσαβόνας:

11 διασφαλίζοντας τη δυναµική σε όλους τους πυλώνες της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η έκθεση περιλαµβάνει επίσης τη συµβολή της Οµάδας σύνδεσης της ΕΟΚΕ. Στη δεύτερη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η οποία καταρτίσθηκε από την ΕΟΚΕ και τις εθνικές ΟΚΕ, τα κράτη µέλη καλούνται να ανανεώσουν την εντολή της ΕΟΚΕ και να ζητήσουν µια ετήσια έκθεση σχετικά µε τη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών ΟΚΕ, όπου υπάρχουν, στην προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένων πρακτικών συστάσεων και επιθυµητών βελτιώσεων.

12 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

13 - 12 -

14 Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Οµάδα της Λισσαβώνας Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2007 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Τρέχουσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές

15 Στις 27 Σεπτεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισµού της, να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα Εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Τρέχουσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές. Το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες στην ad hoc οµάδα του Προεδρείου «Οµάδα της Λισσαβώνας». Εισηγητές ορίστηκαν ο κ. van Iersel και ο κ. Barabás. εδοµένου του επείγοντα χαρακτήρα του έργου, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε κατά την 440ή σύνοδο ολοµέλειας, της 12ης και 13ης εκεµβρίου 2007 (συνεδρίαση της 13 ης εκεµβρίου) τον κ. van Iersel ως εισηγητή και τον κ. Barabás ως συνεισηγητή και υιοθέτησε µε 122 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 12 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση. * * * 1. Συµπεράσµατα και συστάσεις 1.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επιθυµητή τη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στα κράτη µέλη και ιδιαίτερα των εθνικών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών (ΟΚΕ) όπου υπάρχουν 4 ως ενεργών εταίρων στην εφαρµογή του προγράµµατος της Λισσαβώνας. Προς τούτο, η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις Εκτός από τις κυβερνήσεις, οι κοινωνιακοί κύκλοι πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τις δηµιουργικές προσεγγίσεις και να λαµβάνουν αποτελεσµατικά πρακτικά και συγκεκριµένα µέτρα ενόψει των αλλαγών. Για να επιτύχει η διαδικασία της Λισσαβώνας και να υποστηριχθεί η εφαρµογή της 5, χρειάζονται περισσότερες συµπράξεις και νέοι συνασπισµοί. Γι αυτό, η παρούσα γνωµοδότηση εξετάζει κυρίως τη συµβολή των εθνικών ΟΚΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών Σύµφωνα µε παραδείγµατα ορθών πρακτικών σε πολλά κράτη µέλη, χρειάζεται παντού ενηµέρωση, διαβούλευση και διαφάνεια, προς όφελος του σχεδιασµού και της εφαρµογής 4 5 Το σχετικό θεσµικό πλαίσιο παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία στην ΕΕ: ΟΚΕ υπάρχουν σε σηµαντικό αριθµό κρατών µελών, ενώ στα περισσότερα «νέα» κράτη µέλη υπάρχουν οι αποκαλούµενες «Τριµερείς Επιτροπές» (κοινωνικοί εταίροι συν κυβέρνηση), και σε έναν περιορισµένο αριθµό κρατών µελών δεν υπάρχουν ΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες συµβολές αντιπροσωπευτικών οργάνων, που θα προσαρτηθούν στην παρούσα γνωµοδότηση σε µία κοινή έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Βλ. ψήφισµα της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η εφαρµογή της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας» (CESE 298/2007).

16 των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), όπως επίσης για την εφαρµογή των ειδικών συστάσεων για κάθε χώρα Είναι επίσης σηµαντικό η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών να συµµετάσχει σε ένα πρώιµο στάδιο της χάραξης των µελλοντικών προοπτικών για τον επόµενο κύκλο µετά το 2010, ο οποίος θα πρέπει να στηρίζεται στη µεγέθυνση, τις θέσεις απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή θα αυξήσει την επιθυµητή ορατότητα και τη µακροπρόθεσµη συνοχή του προγράµµατος της Λισσαβώνας Οι ανταλλαγές απόψεων και πρακτικών µεταξύ της ΕΟΚΕ και των εθνικών ΟΚΕ σχετικά µε τα ΕΠΜ και το πρόγραµµα της Λισσαβώνας θα ήταν πολύ χρήσιµες. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να προσφέρει τη στήριξή της σε αυτήν τη διαδικασία Η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαµβάνει στους ετήσιους γύρους διαβουλεύσεών της όλες τις εθνικές ΟΚΕ. Οι εθνικές ΟΚΕ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα µπορούσαν να προσκαλούν εκπροσώπους της Επιτροπής για να συζητούν ιδέες και επιθυµητές προσεγγίσεις σε εθνικό πλαίσιο Όσο για τις εργασίες στο Συµβούλιο, η ΕΟΚΕ ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στην Οµάδα Εργασίας για τη Μεθοδολογία της Λισσαβώνας, που συστάθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής του Συµβουλίου Η ΕΟΚΕ προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να της δώσει εντολή να δηµοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση, η οποία θα περιέχει τις εκάστοτε διαθέσιµες πληροφορίες σε σχέση µε τη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών ΟΚΕ, όπου υπάρχουν, στην πρόοδο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, µε συγκεκριµένες συστάσεις και επιθυµητές βελτιώσεις Η προσέγγιση της ΕΟΚΕ είναι αντίστοιχη µε τις ενέργειες που ανέλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών έναντι των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειών. Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας. 2. Εισαγωγή 2.1 Από το 2005 µέχρι σήµερα, η διαδικασία της Λισσαβώνας έχει προοδεύσει τόσο σε περιεχόµενο όσο και θεσµικά. Υπάρχει όλο και µεγαλύτερη οµοφωνία µεταξύ των κρατών µελών ότι απαιτούνται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα (κοινωνία της γνώσης), την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση. 6 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι δεν παρεµβαίνει κατά κανένα τρόπο στις διαδικασίες διαβούλευσης, στις αρµοδιότητες και στη νοµιµότητα των κοινωνικών εταίρων που υπάρχουν στα κράτη µέλη και, ιδιαίτερα, στην Ισπανία.

17 Από θεσµική άποψη, η µεθοδολογία της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας έχει υποστεί επωφελείς αλλαγές όπως: ένα σαφές πρόγραµµα για τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές, λεπτοµερή Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), αποσαφήνιση του ρόλου της Επιτροπής, παρακολούθηση των εθνικών διαδικασιών από την Επιτροπή, ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα, αµοιβαίες πιέσεις µεταξύ των κρατών. 2.3 Υπάρχουν πρακτικές αποδείξεις ότι ο συνδυασµός ενός καλά προσδιορισµένου και συµφωνηµένου ευρωπαϊκού προγράµµατος και της αναβίωσης της πολύτιµης Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού µε σεβασµό της επικουρικότητας αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Τα κράτη µέλη είναι όλο και πιο ανοιχτά στην αµοιβαία κατανόηση και στις κριτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε τις προσαρµογές. Ως αποτέλεσµα της νέας µεθοδολογίας, όλο και περισσότερα κράτη µέλη δείχνουν µεγαλύτερη προθυµία να κοιτάξουν πέρα από τα εθνικά σύνορα και να εξετάσουν βέλτιστες πρακτικές. 2.4 Παρόλα αυτά, υπάρχει χάσµα µεταξύ ρητορικής και πραγµατικότητας. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι η εφαρµογή, που συχνά είναι ελλιπής ή ανακριβής. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι σκοποί, µετρήσιµοι στόχοι και χρονοδιαγράµµατα. 2.5 Επιπλέον, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. εν δέχονται όλα τα κράτη µέλη εύκολα κριτικές παρατηρήσεις από τις εταίρους χώρες ή από την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σήµερα, στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας, σε κάποιο βαθµό αµοιβαίας ανάλυσης των ΕΠΜ τους. 2.6 Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ορίσει ειδικό συντονιστή για το πρόγραµµα της Λισσαβώνας. Το µέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα είναι επωφελές για τη διευκόλυνση της συνεργασίας της Επιτροπής και των κυβερνήσεων και για τη διαφάνεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόµη ο ρόλος αυτού του υπουργού ή υφυπουργού στους κόλπους της κυβέρνησης, ούτε σε σχέση µε το Κοινοβούλιο και την κοινωνία. 2.7 Λέγεται ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας είναι το καλύτερα κρυµµένο µυστικό της Ευρώπης, επειδή η φράση «στρατηγική της Λισσαβώνας» χρησιµοποιείται σπανίως. Μετά την ανανέωσή της το 2005, ωστόσο, µεταξύ των άλλων και λόγω των προσαρµογών της µεθοδολογίας, µεταρρυθµίσεις προς τις συµφωνηθείσες κατευθύνσεις αρχίζουν να συντελούνται σταδιακά στα κράτη µέλη. 2.8 Η διαδικασία βρίσκεται τώρα σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά τα δύο προσεχή έτη θα είναι κρίσιµα για τη συνέχιση και την εµβάθυνσή της. Το σηµαντικό είναι, προπαντός, να έχει η διαδικασία

18 της Λισσαβώνας σαφή και αποδεκτή διάρθρωση, να αναγνωρίζεται ως πανευρωπαϊκή στρατηγική και από τους µη κυβερνητικούς φορείς και να οδηγεί σε προσαρµογές και σε σύγκλιση των κυβερνητικών πολιτικών. 3. Η συνυπευθυνότητα της ΕΟΚΕ, των εθνικών ΟΚΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Λισσαβώνας 3.1 Το πρόγραµµα της Λισσαβώνας αφορά την ικανότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να εξασφαλίσει τη θέση και τον ρόλο της έναντι ενός αυξανόµενου αριθµού παγκόσµιων παραγόντων. Αφορά επίσης το πνεύµα και τη στάση της. 3.2 Η διαδικασία αυτή δεν µπορεί να περιοριστεί απλώς στους αρµόδιους για τη χάραξη των πολιτικών, στους νοµοθέτες και στις οµάδες υψηλών κλιµακίων. Θα πρέπει να είναι µια διαδικασία που γίνεται για όλους, µε όλους και από όλους, για δύο λόγους: είναι επιθυµητή η συνεισφορά πολλών κοινωνικών κύκλων, για να προσδιοριστούν οι βέλτιστες δυνατές προσεγγίσεις η εφαρµογή στα κράτη µέλη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Το κλειδί είναι η «συνοικειοποίηση». 3.3 Η συνυπευθυνότητα και η ενεργός συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα ενισχύσουν τη διαδικασία, επειδή θα συνδυάζουν τις προσεγγίσεις «από την κορυφή προς τη βάση» και «από τη βάση προς την κορυφή». Θα υποκινήσουν, επίσης, µιαν απαραίτητη υποστήριξη υψηλής ποιότητας από το κοινό. 3.4 Μέχρι στιγµής, σε πολλά κράτη µέλη οι εθνικές ΟΚΕ και η κοινωνία των πολιτών έχουν µόνο περιορισµένη, αν όχι καθόλου, πρόσβαση στη διαδικασία της Λισσαβώνας. Χρειάζονται περαιτέρω µέτρα για να ενθαρρυνθεί η συνυπευθυνότητά τους. Στα κράτη µέλη όπου δεν υπάρχει εθνική ΟΚΕ θα πρέπει να αναπτυχθούν άλλοι θεσµοθετηµένοι τρόποι συµµετοχής. 3.5 Οι κοινωνικοί εταίροι και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συµµετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της Λισσαβώνας κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Τα στάδια αυτά είναι: η αξιολόγηση (του τρέχοντος κύκλου), η προετοιµασία, εφαρµογή και παρακολούθηση των δράσεων του ΕΠΜ και, πιο µακροπρόθεσµα, οι ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις. 3.6 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επιθυµητό να δεσµευθούν οι ίδιες οι εθνικές ΟΚΕ στο πρόγραµµα της Λισσαβώνας, µε τους εξής τέσσερις τρόπους: µε ικανοποιητική ενηµέρωση και διαβούλευση, µε κριτική εξέταση της εθνικής εφαρµογής,

19 µε τη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων, µε την αύξηση της ορατότητας του προγράµµατος της Λισσαβώνας, µέσω της µεγαλύτερης προβολής του στις εθνικές συζητήσεις. 3.7 Στις χώρες που δεν έχουν εθνικές ΟΚΕ ή Τριµερείς Επιτροπές, πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία διαβούλευσης. Το ίδιο ισχύει και για την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών Πρέπει να τονιστεί ότι η ίδια µέθοδος θα πρέπει να ακολουθηθεί και στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, που είναι συχνά καθοριστικά για την πραγµατική εφαρµογή. Στο περιφερειακό επίπεδο πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι συµπράξεις µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για την επίτευξη εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. 3.9 Επιπλέον, για να γίνουν τα σχέδια δράσης της στρατηγικής της Λισσαβώνας πραγµατικότητα στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, πρέπει να υποστηριχθούν µε την αποδοτική διαχείριση και εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων Όσον αφορά την ίδια την ΕΟΚΕ, θα πρέπει να επιτελεί τον ακόλουθο τετραπλό ρόλο: να παρουσιάζει τις απόψεις της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών να λειτουργεί ως δίαυλος για τις πληροφορίες, οι οποίες εκφράζουν τις απόψεις των εθνικών ΟΚΕ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προσδίδοντας προστιθέµενη αξία στις συζητήσεις στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο να χρησιµεύσει ως φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σε συντονισµό µε τις εθνικές ΟΚΕ και να παράσχει ένα φόρουµ συζητήσεων µεταξύ των εθνικών ΟΚΕ και της Επιτροπής 8 να συµβάλει στην ευρύτερη διάδοση των στόχων και των αποτελεσµάτων της διαδικασίας της Λισσαβώνας. 4. Εργασίες για τα θέµατα προτεραιότητας που αποφασίσθηκαν από το εαρινό Συµβούλιο του Κατά τη σύνοδο ολοµέλειάς της του Ιουλίου 2007, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε, όπως της είχε ζητηθεί, τέσσερις γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας: «Απασχόληση των κατηγοριών προτεραιότητας» Αναφέρουµε ως παράδειγµα τη Σουηδία, όπου η κυβέρνηση διαβουλεύεται πολλές φορές το χρόνο µε τους κοινωνικούς εταίρους (κατά την προετοιµασία του ΕΠΜ) και επίσης (σε χωριστές συναντήσεις) µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών. Αξίζει να σηµειωθεί σχετικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε επίσης πρόσφατα µια διάρθρωση συντονισµού του µε τα εθνικά κοινοβούλια.

20 «Επενδύσεις στη γνώση και την καινοτοµία» 10 «Το δυναµικό των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ» 11 «Η χάραξη µιας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη» 12. Οι εθνικές ΟΚΕ συµµετείχαν στην επεξεργασία αυτών των γνωµοδοτήσεων πρωτοβουλίας και οι συµβολές τους επισυνάπτονται στις γνωµοδοτήσεις ως παράρτηµα. Εν συνεχεία, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µία ακόµη γνωµοδότηση µε θέµα την αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση της στρατηγικής για την αλλαγή του κλίµατος στη Στρατηγική της Λισσαβώνας. 4.2 Αυτές οι γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας, που εµπεριέχουν και τις θεµατικές συµβολές των εθνικών ΟΚΕ για τα σηµαντικότερα ζητήµατα που είχε προσδιορίσει το Συµβούλιο, τροφοδότησαν µε συγκεκριµένα στοιχεία την έκθεση της Επιτροπής και θα χρησιµεύσουν για την έναρξη ευρύτερης συζήτησης ενόψει της συνόδου κορυφής της Λισσαβώνας τον Μάρτιο του Η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας αποτελεί, κατά πρώτο λόγο, συµβολή στη συζήτηση στο Συµβούλιο. Πρωταρχικός της στόχος είναι να προσδιορίσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Λισσαβώνας. 4.4 Στη διαδικασία της προετοιµασίας της γνωµοδότησής της, η ΕΟΚΕ επωφελήθηκε, επίσης, από τη συµβολή της οµάδας επαφών "Οργανώσεις και δίκτυα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών". Η συµβολή της επισυνάπτεται στην παρούσα γνωµοδότηση. 5. Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 5.1 Έχει µεγάλη σηµασία να συζητηθεί το πρόγραµµα της Λισσαβώνας δηµόσια, µε όλη την κοινωνία, ως επιθυµητό ευρωπαϊκό πρόγραµµα που συνάδει µε τις εθνικές συνθήκες, διαδικασίες και νοµικές απαιτήσεις «Απασχόληση των κατηγοριών προτεραιότητας (Στρατηγική της Λισσαβώνας)», ΕΕ C 256 της , σ. 93. (http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/eesc_documents/index_en.asp). «Επενδύσεις στη γνώση και την καινοτοµία) (Στρατηγική της Λισσαβώνας)», ΕΕ C 256 της , σ. 17. (http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/eesc_documents/index_en.asp). «Το δυναµικό των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ (Στρατηγική της Λισσαβώνας)», ΕΕ C 256 της , σ. 8. (http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/eesc_documents/index_en.asp). «Η χάραξη µιας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη (Στρατηγική της Λισσαβώνας)», ΕΕ C 256 της , σ. 31. (http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/eesc_documents/index_en.asp).

21 Τα έγγραφα της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν καλή εστίαση, ούτως ώστε να υποκινούν ευρύτερες συζητήσεις στην κοινωνία. Για την αναζήτηση εποικοδοµητικών νέων συµπράξεων απαιτούνται, από τη µία πλευρά, εστίαση και προσδιορισµός και, από την άλλη, ενηµέρωση και επικοινωνία. 5.3 Περισσότερη συζήτηση και διαφάνεια σηµαίνει µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Τελικά µπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα και το άνοιγµα σε αντισυµβατικές προτάσεις και λύσεις. Σε πολλές χώρες, θετικά µέτρα και πρακτικές ή/και διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε τοµεακό ή επιχειρησιακό επίπεδο συχνά καταλήγουν σε ενδιαφέρουσες µικροοικονοµικές εξελίξεις. 5.4 Το πιο σηµαντικό απ όλα είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αρµοδιότητα να συµµετάσχουν στη διαδικασία εµπλέκονται στα ΕΠΜ και στην εφαρµογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.5 Η συµµετοχή όλων αυτών των φορέων µπορεί επίσης να επιφέρει µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ των εθνικών προγραµµάτων, η οποία είναι επιθυµητή λόγω της αυξανόµενης οικονοµικής αλληλεξάρτησης που υπάρχει στην Ευρώπη και της συνακόλουθης διάχυσης των αποτελεσµάτων. 5.6 Υπάρχουν πρακτικές αποδείξεις πως όπου οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναλαµβάνουν ενεργά συναρµοδιότητα, η διαδικασία της Λισσαβώνας λειτουργεί καλύτερα. Η Λισσαβώνα προϋποθέτει ένα µη ανταγωνιστικό πνεύµα συνεργασίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αναπτύσσεται τέτοια συνεργασία στα κράτη µέλη. 5.7 Ο βαθµός συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων και των άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ποικίλλει µεταξύ των κρατών µελών 13, εν µέρει λόγω των διαφορετικών καθεστώτων που ισχύουν για τις ΟΚΕ και τους παρεµφερείς οργανισµούς και εν µέρει λόγω του βαθµού ενηµέρωσης και διαβούλευσης, ο οποίος είναι ακόµη λιγότερο αναπτυγµένος. 5.8 Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει όλα τα κράτη µέλη να συµπεριλαµβάνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και, όπου υπάρχουν, τις εθνικές ΟΚΕ στις εθνικές διαβουλεύσεις. 5.9 Κατά τους γύρους των διαβουλεύσεων µε ορισµένα κράτη µέλη, η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις και µε τους κοινωνικούς εταίρους. Η πρακτική αυτή θα πρέπει σταδιακά να επεκταθεί. Μπορεί να δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διαδραµατίζει πιο εντατικό ρόλο παρακολούθησης. Επιπλέον, σε εκείνες τις χώρες όπου η κυβέρνηση αποτελεί µέρος της ΟΚΕ ή της Τριµερούς Επιτροπής, θα ήταν σκόπιµο να συναντά η Επιτροπή χωριστά τους κοινωνικούς εταίρους. 13 Βλ. υποσηµείωση 6.

22 Θα ήταν χρήσιµο να ανταλλάσσουν οι εθνικές ΟΚΕ τις εµπειρίες τους όσον αφορά τη διαβούλευση και τη συµµετοχή 14. Οι ανταλλαγές αυτές θα µπορούσαν να αφορούν: την ενηµέρωση και τη διαβούλευση για το πρόγραµµα της Λισσαβώνας στο εθνικό πλαίσιο τον τρόπο µε τον οποίο οι ΟΚΕ παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην κυβέρνηση τον βαθµό στον οποίο αυτές οι απόψεις αντανακλώνται στις κυβερνητικές πολιτικές Για να προαχθούν οι πρακτικές σύγκλισης µεταξύ των εθνικών ΟΚΕ, χρήσιµες ενδέχεται να είναι επίσης οι διµερείς ή τριµερείς συναντήσεις (φόρουµ, στρογγυλές τράπεζες) Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να συµβάλει συλλέγοντας παραδείγµατα ορθών πρακτικών σε σχέση µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευση από όλη την Ευρώπη και καταρτίζοντας έναν κατάλογο µε τις ενδιαφέρουσες πρακτικές και τα µέτρα που προωθούν οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη µέλη Όσο για τις συµβολές των κρατών µελών που δεν έχουν ΟΚΕ, η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να συνεργαστεί απευθείας µε τις εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διοργανώνοντας µέσω των µελών της διερευνητικές αποστολές µε διάφορες µορφές, π.χ. διεξάγοντας ακροάσεις σε εθνικό επίπεδο. 6. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 6.1 Υπάρχει οπωσδήποτε προστιθέµενη αξία στην παρουσίαση συγκεκριµένων µικροοικονοµικών παραδειγµάτων περιπτώσεων όπου οι εθνικοί στόχοι επιτεύχθηκαν ή αναµένεται να επιτευχθούν µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στα κράτη µέλη. 6.2 Τα παραδείγµατα αυτά µπορούν να αφορούν, µεταξύ άλλων, τα εξής θέµατα: Έρευνα, καινοτοµία, γνώση Προαγωγή της κοινωνίας της γνώσης Εκπαίδευση όλων των βαθµίδων, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης Νέες δεξιότητες για νέες ευκαιρίες Αναβίωση των συµφώνων διά βίου µάθησης και των ανοιχτών κέντρων µάθησης Συνεργασία πανεπιστηµίων/ερευνητικών ιδρυµάτων και ΜΜΕ Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 14 Ένα ενδεικτικό παράδειγµα παρακολούθησης του εθνικού ΕΠΜ είναι η ελληνική ΟΚΕ, η οποία έχει συστήσει παρατηρητήριο για τη στρατηγική της Λισσαβώνας. ηµιουργείται έτσι ένα ευδιόρατο εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου ή µη της εφαρµογής της. Άλλες ΟΚΕ ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγµα.

23 Πλατφόρµες καινοτοµίας µε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα Προαγωγή των νέων επιχειρήσεων και του επιχειρηµατικού πνεύµατος Ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ: νοµικές προϋποθέσεις, κεφάλαιο κινδύνου Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop shops) για τις επιχειρήσεις Μείωση του διοικητικού φόρτου και, ιδιαίτερα, προσδιορισµός των τοµέων όπου αυτή η µείωση θα είναι πλέον αποδοτική Ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες Επιδοτήσεις καινοτοµίας για τις ΜΜΕ («κουπόνια καινοτοµίας») Ειδικά φορολογικά µέτρα. Αγορά εργασίας και απασχόληση Καινοτόµοι ιδέες και µετρήσιµοι στόχοι για τη δηµιουργία απασχόλησης για τους νέους και τους ηλικιωµένους Κοινωνική ένταξη των ευάλωτων οµάδων Ενθάρρυνση της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων απασχόλησης Επιθυµητές προσεγγίσεις της εργασίας κατά µερική απασχόληση Νέες ιδέες και τρόποι εφαρµογής του συνδυασµού ευελιξίας και ασφάλειας Νέες συµπράξεις στο τοπικό και στο περιφερειακό επίπεδο Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να συζητηθούν αποτελεσµατικά και συγκεκριµένα µέτρα, συνοδευόµενα µε χρονοδιαγράµµατα, σε σχέση µε την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διεξάγονται ήδη συζητήσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Οι εθνικές ΟΚΕ και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών έχουν τη δική τους γνώµη για τις πρακτικές εφαρµογές. Οι συζητήσεις µεταξύ των κυβερνητικών αξιωµατούχων και πολιτικών αναµφίβολα θα εµπλουτίζονταν µε τη σωστή διοχέτευση προτάσεων από τη βάση, οι οποίες θα αποκάλυπταν τις πολυποίκιλες δυνατότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 6.3 Οι ευρύτερες συζητήσεις µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών θα βοηθούσαν να τεθούν νέοι συγκεκριµένοι στόχοι για την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισµού. Οι στόχοι αυτοί θα µπορούσαν να αφορούν, µεταξύ άλλων, ένα σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης, δείκτες και αµοιβαίες επισκοπήσεις για τη µέτρηση του βαθµού συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. 6.4 Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον για την Επιτροπή και το Συµβούλιο να µάθουν ποια θέµατα συζητούν µεταξύ τους οι εθνικές ΟΚΕ. Όσο περισσότερο αυτές οι συζητήσεις αφορούν

24 συγκεκριµένες προσεγγίσεις και µέτρα προαγωγής των στόχων της Λισσαβώνας, τόσο περισσότερο θα προσελκύουν την προσοχή των κυβερνητικών κύκλων. 6.5 Το κλειδί είναι η εφαρµογή και ο τρόπος µε τον οποίο εξασφαλίζεται µέσω σκοπών, µετρήσιµων στόχων και στρογγυλών τραπεζών. Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, γενικά, και οι εθνικές ΟΚΕ, ειδικότερα, µπορούν να διαδραµατίσουν ωφέλιµο ρόλο, εντοπίζοντας τις ελλείψεις και βοηθώντας να βρεθούν βιώσιµες λύσεις. Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2007 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ο Γενικός Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ηµήτρης ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Patrick VENTURINI * * * Σηµ.: Ακολουθεί παράρτηµα.

25 Παράρτηµα Ερωτήµατα στα οποία θα πρέπει να αναφερθούν οι εθνικές ΟΚΕ στις συµβολές τους: Τρέχων κύκλος: 1) Πώς εξασφαλίζει η κυβέρνηση τη συµµετοχή της ΟΚΕ; 2) Λαµβάνει η ΟΚΕ επαρκή πληροφόρηση; 3) Πώς είναι διαρθρωµένες οι διαβουλεύσεις; 4) Ποιες συγκεκριµένες προτάσεις της ΟΚΕ έχει λάβει υπόψη η κυβέρνησή σας; 5) Πώς παρακολουθεί η ΟΚΕ το ΕΠΜ; 6) Πώς συµβάλλει η ΟΚΕ στην ευαισθητοποίηση του κοινού; 7) Γνωρίζετε παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και από άλλες ΟΚΕ;

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou, Andreas

Constantinou, Andreas Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Constantinou, Andreas þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την A 004004 10.04.2017 ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE Η ΣΥΜΒΟΛΗ KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Το έργο GreenS 14 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές Χώρες Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Δικτύωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τρόπους διαμόρφωσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Isaak, Adriani. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Isaak, Adriani. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Isaak, Adriani þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 3: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9599/15 ENFOPOL 133 COMIX 263 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Ομάδα «Επιβολή του νόμου» αριθ. προηγ. εγγρ.: 11431/13, 8541/15

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG

EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG Social Protection and Integration Coordination of Social Security Schemes, Free Movement of Workers Brussels, 17.08.2010 EMPL/E-3/RC//

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Κωνσταντίνος Κλουδάς Managing Director, Enoros Consulting Ltd This project has been funded

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα