ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο"

Transcript

1 Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη ην Γεληθό Σπκβνύιην γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 2) Εμεηάδεη κε επί ηόπνπ επηζθέςεηο παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο κειώλ ηεο Οξγάλσζήο καο γηα αθαηάιιειεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 3) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειώλ ηεο Οξγάλσζεο καο θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 4) Σπλεξγάδεηαη κε πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο θαη Σπλδέζκνπο κε ζηόρν ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ αλζξώπνπ θαη θύζεο. 5) Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο εθπξνζσπεί καδί κε ηνλ αξκόδην Μόληκν Γξακκαηέα ηελ Οξγάλσζε ζην Παγθύπξην Σπκβνύιην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο. 6) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη από ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

2 Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 1. Σηα πιαίζηα πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο γηα ηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο έθθξαζεο θαη θιεξνλνκηάο ζε ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη ην Γεληθό Σπκβνύιην. 2) Δηνξγαλώλεη εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνύο (δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, βηβιίνπ θ.α.), δηαιέμεηο θαη δηάθνξεο άιιεο εθδειώζεηο πνπ πξνσζνύλ ηελ εμύςσζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ ησλ κειώλ αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 3) Σπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Φνξσδίαο θαη ηνπ Φνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΠΑΣΥΔΥ, παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο ηνπο. 4) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη κε ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

3 Επιτροπή Εσημερίας και Οικονομικών ( Διατείρισης και Εσωτερικού Ελέγτοσ) Σηα πιαίζηα πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ην Σπλέδξην θαη ην Γεληθό Σπκβνύιην: 1) Επηιακβάλεηαη ζεκάησλ επεκεξίαο θαη θνηλσληθήο πξόλνηαο ησλ κειώλ θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη ην Γεληθό Σπκβνύιην. 2) Εηνηκάδεη πξνζρέδηα θαλνληζκώλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ηδξπκάησλ, ησλ εμνρηθώλ αλαπαπηεξίσλ, ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο θαη ησλ άιισλ θηηξίσλ ηεο Οξγάλσζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ επεκεξία ησλ κειώλ θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ. 3) Φξνληίδεη γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Τακείνπ Επεκεξίαο κε ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ, πνπ πξνάγνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή πξόλνηα ησλ κειώλ ηεο Οξγάλσζεο καο. 4) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηελ Ε.Ε. θαη ην Γ.Σ. γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε, ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηεο Οξγάλσζεο. 5) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηνπο εηήζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ θηηξίσλ ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ, ησλ εμνρηθώλ αλαπαπηεξίσλ, ηεο Παηδηθήο Εμνρήο Τξνόδνπο, ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη άιισλ ππό αλέγεξζε ηδξπκάησλ. 6) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. 7) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ζρεηηθά κε αηηήζεηο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε κέιε καο, θηιαλζξσπηθέο εηζθνξέο θαη βξαβεία δηαθόξσλ εθδειώζεσλ. 8) Ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ ησλ ζπκβνιαίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νηθεκάησλ ηεο Οξγάλσζεο. 9) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηε ζπληήξεζε, επηδηόξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ζηα δηάθνξα θηίξηα ηεο Οξγάλσζεο θαη επνπηεύεη γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο. 10) Επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηελ Ε.Ε. θαη ην Γ.Σ. 11) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη κε ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

4 Επιτροπή Επιμόρυωσης 1. Σηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο ηεο Οξγάλσζεο ζε ζέκαηα κόξθσζεο θαη επηκόξθσζεο. 2) Πξνβαίλεη ζηε δηνξγάλσζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα λενεηζεξρόκελνπο ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία ζπλαδέιθνπο, κέιε ηεο Οξγάλσζεο. 3) Σρεδηάδεη, νξγαλώλεη θαη εθαξκόδεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα, πνπ βνεζνύλ ζηελ απόθηεζε ησλ αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ κειώλ θαη γεληθά ζηελ πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο. 4) Αμηνπνηεί επθαηξίεο γηα επηκόξθσζε ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ καο ζε ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν. 5) Σπιιέγεη ην απαξαίηεην πιηθό γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 6) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη κε ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

5 Επιτροπή Αθλητισμού Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο 1) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηα ζπιινγηθά Σώκαηα γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εμύςσζε ηνπ αζιεηηθνύ πλεύκαηνο ησλ κειώλ. 2) Μειεηά αηηήκαηα επαγγεικαηηθώλ καο Κιάδσλ γηα επηρνξεγήζεηο αζιεηηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηελ Ε.Ε. θαη ην Γ.Σ. κε βάζε εγθξηζεζόκελνπο Καλνληζκνύο. 3) Σηα πιαίζηα ησλ επξύηεξσλ ζηόρσλ γηα ηελ ελ γέλεη πξνώζεζε ηεο επεκεξίαο ησλ κειώλ ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ππνβνήζεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα άζθεζε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζε δηάθνξνπο αζιεηηθνύο ηνκείο. 4) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη κε ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

6 Επιτροπή για θέματα γυναικών Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά ζώκαηα: 1) Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηελ Ε.Ε. θαη ην Γ.Σ. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξνώζεζε εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε γπλαίθα. 2) Εθπξνζσπεί ηελ Οξγάλσζε ζε ηνπηθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα αξκνδηόηεηαο ηεο Επηηξνπήο, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ε.Ε. 3) Δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη άιιεο εθδειώζεηο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθώηηζε ησλ γπλαηθώλ, κειώλ ηεο Οξγάλσζήο καο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη ηηο ζύγρξνλεο ηνπηθέο θαη δηεζλείο ηάζεηο θαη εμειίμεηο πάλσ ζηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ ηηο απαζρνινύλ. 4) Η Πξόεδξνο ή ε Γξακκαηέαο ηεο Επηηξνπήο κεηέρεη ζπκβνπιεπηηθά θαηά ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ κεραληζκνύ ηεο ΜΕΠ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε γπλαίθα. 5) Η Πξόεδξνο ή άιιν κέινο ηεο Επηηξνπήο όπσο ήζειε θαζνξηζηεί από ην Γ.Σ. εθπξνζσπεί ηελ Οξγάλσζε ζηνλ εζληθό κεραληζκό γηα ηα Δηθαηώκαηα ηεο γπλαίθαο. 6) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη κε ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

7 Επιτροπή για οργανωτικά θέματα 1) Με απόθαζε ησλ ζπιινγηθώλ Σσκάησλ ή θαη απηεπάγγειηα πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο θαη ππνβάιιεη εθζέζεηο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο. 2) Πξνβαίλεη ζηελ απαηηνύκελε πξνεξγαζία γηα ηξνπνπνίεζε πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζε πεξίπησζε πνπ ηνύην απνθαζηζηεί από ηα Σπιινγηθά Σώκαηα θαη ππνβάιιεη Έθζεζε κε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο. 3) Επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εγγξαθή λέσλ κειώλ, ζύζηαζε λέσλ Κιάδσλ θαη θαηάξγεζε ή ζπγρώλεπζε πθηζηάκελσλ θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ζηελ Ε.Ε. θαη ην Γ.Σ. 4) Επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο νγαλσηηθήο πθήο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηα ζπιινγηθά Σώκαηα. 5) Η Επηηξνπή κπνξεί λα εληζρύεηαη από ζπκβνύινπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηνπο

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο,

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΣΡΙΚΩΜΟΤ 5 7104 ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ. 24811093, Fax 24811080 malambritis@aradippou.org.cy Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Νπκθεπκέλνο κε ηξία παηδηά ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε. πκκεηέρεη ζηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα