ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την αυτοί που υπογράφουν παρακάτω το παρόν, και συγκεκριµένα οι: Ιδρύουν Σωµατείο (Σύλλογο), ο οποίος υπόκειται στις περί δηµοσιεύσεως των σωµατείων του είδους αυτού διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του οποίου το καταστατικό έχει ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ============= ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ίδρυση- Σκοποί- Μέσα- Διάρκεια- Πόροι- Διαχείρηση. Άρθρο 1: Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικό µε την επωνυµία «Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΣΠΠΑΖ» και στην Αγγλική «HELLENIC WILDLIFE CARE ASSOSIATION, H.W.C.A.», η οποία αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2: Σκοποί Ο Σύλλογος ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη επιστηµονικών, περιβαλλοντικών, φιλεκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωφελών σκοπών. Ειδικότερα, τα ιδρυτικά µέλη εκφράζοντας τη βούληση τους για ενίσχυση και προώθηση της µελέτης και της προστασίας της άγριας πανίδας κατά τρόπο συστηµατικό και συνολικό στην Ελλάδα, εν όψει των διαµορφωµένων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και λαµβάνοντας υπ όψη τη σχετική επιστηµονική 1

2 διεθνή εµπειρία συµφωνούν όπως, αποτελέσουν κύριους και ενδεικτικά αναφερόµενους σκοπούς του Σωµατείου οι κάτωθι: 1) Η προσφορά κάθε δυνατής κτηνιατρικής βοήθειας και φροντίδας σε οποιοδήποτε αδύναµο, τραυµατισµένο, άρρωστο ή αποπροσανατολισµένο άγριο ζώο το οποίο δεν µπορεί να επιβιώσει µόνο του, µε άµεσο στόχο την αποκατάσταση της υγείας του και την επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον δηλαδή την επαναφορά του σε κατάσταση απελευθέρωσης. Για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της πορείας των απελευθερωµένων ζώων µε κατάλληλες µεθόδους, για την εξαγωγή επιστηµονικών συµπερασµάτων. Όσον αφορά τα µη απελευθερώσιµα άγρια ζώα, τίθεται ως στόχος η µέριµνα για την ευζωία τους, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της βιωσιµότητάς τους, συµπεριλαµβανοµένης της αναπαραγωγής τους σε συνθήκες αιχµαλωσίας, αν αυτό κρίνεται επιστηµονικά αναγκαίο για την επιβίωση του είδους. 2) Η υπεύθυνη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για προβλήµατα και απειλές που αντιµετωπίζουν τα είδη της άγριας πανίδας. 3) Η συλλογή στοιχείων σχετικών µε την περίθαλψη, τη βιολογία και τη συµπεριφορά των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, µε στόχο την περαιτέρω µελέτη και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη περίθαλψη και προστασία. 4) Η Εθνική και η Διεθνής προβολή της αναγκαιότητας για προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας µέσα από την παροχή και λήψη επίκαιρης ενηµέρωσης από και προς όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, µέσα από τη κατάλληλη εκλαΐκευση κάθε επιστηµονικής γνώσης που αφορά τα άγρια ζώα και το φυσικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων και εν γένει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης (µε τη χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε οµιλίες, µε παρουσιάσεις πάσης φύσεως υλικού και µε κάθε άλλης µορφής πρωτότυπες εκδηλώσεις, µε στόχο την πρόληψη ανθρωπογενών πιέσεων και την αποτελεσµατική διατήρηση και προστασία των απειλουµένων µε εξαφάνιση ειδών. 5) Η διερεύνηση, η ενεργοποίηση και ο συντονισµός του ελληνικού και παγκοσµίου θεσµικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη περίθαλψη και προστασία της άγριας πανίδας, των βιότοπων και του φυσικού περιβάλλοντος, εν γένει. 6) Η επιδίωξη συνεργασιών και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και ενεργειών, για την ανάπτυξη της έρευνας σχετικά µε την προστασία και διατήρηση 2

3 της άγριας πανίδας, µε αντίστοιχους οργανισµούς στις χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου αλλά και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες. 7) Η ενεργός συµµετοχή στον αγώνα για την προστασία διάσωση διατήρηση της άγριας πανίδας και των φυσικών βιοτόπων της χώρας µας. 8) Η συµβολή µε πολιτικά, νοµικά και λοιπά θεσµικά µέσα στη διερεύνηση και ενεργοποίηση του ελληνικού ή διεθνούς θεσµικού πλαισίου, που αφορά τη διάσωση και προστασία της άγριας πανίδας, και του φυσικού περιβάλλοντος, εν γένει. 9) Η ανάπτυξη και ενδυνάµωση του εθελοντισµού και γενικότερα του πνεύµατος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αλλά και ανάληψη άµεσης και συγκεκριµένης δράσης για την υποστήριξη της προστασίας της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Άρθρο 3. Μέσα Η πραγµάτωση των ανωτέρω σκοπών, θα επιδιώκεται µε κάθε νόµιµο µέσο και ενδεικτικά: 1) Με τη δηµιουργία, λειτουργία, επίβλεψη, διαχείριση και συντήρηση ειδικά µελετηµένων, οργανωµένων και εξοπλισµένων εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Σωµατείου, που αναφέρονται στη περίθαλψη και τη χωρίς χρονικούς περιορισµούς συντήρηση και προστασία των άγριων ζώων. 2) Με τη διάθεση των κατάλληλων επιστηµονικών οργάνων και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των εργασιών του Σωµατείου. 3) Με την απασχόληση κατάλληλου και ειδικά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού (φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής) για τη στελέχωση των υπηρεσιών και τη διεξαγωγή των προγραµµάτων του. 4) Με την οργάνωση και διατήρηση συστηµατικού αρχείου των παρατηρήσεων και των συλλεγοµένων στοιχείων από την διαδικασία της περίθαλψης και επανένταξης των άγριων ζώων, τον συνεχή εµπλουτισµό και την επεξεργασία των δεδοµένων αυτού του αρχείου για την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και των εν γένει εξελίξεων στον τοµέα της προστασίας της άγριας πανίδας και της εκτίµησης των προτεραιοτήτων, ως προς τα θέµατα αυτά. 5) Με την έκδοση και τη δηµοσίευση εντύπων επιστηµονικού και επιµορφωτικού ενηµερωτικού χαρακτήρα, µε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επί θεµάτων σχετικών µε τους σκοπούς του Σωµατείου και γενικότερα τη διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεµιναρίων, 3

4 συνεντεύξεων, επιστηµονικών συναντήσεων και άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων) δι αποκλειστικών ενεργειών του Σωµατείου ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 6) Με τη σύσταση οµάδων εργασίας, επιστηµονικών συµβουλίων και επιτροπών µελετών των προβληµάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωµατείου. 7) Με τη παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τα µέλη, τρίτους, και φορείς, όπως εκπόνηση µελετών, υλοποίηση προγραµµάτων, οργάνωση ερευνών, εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκδροµών, επισκέψεων κτλ, που αποσκοπούν σε κοινωνικό όφελος και στην ενίσχυση των σκοπών του Σωµατείου. 8) Με τη συνεργασία µε δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, οικολογικά και ζωοφιλικά σωµατεία, κέντρα περίθαλψης, πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, µε διεθνείς οργανισµούς, αλλά και µε οµάδες ατόµων που ασχολούνται ανά τον κόσµο µε την προστασία όλων των ειδών των άγριων ζώων. και τη συναφή µε την παραπάνω συνεργασία σύναψη συµφωνιών µε εθνικούς και διεθνείς φορείς, τη διοργάνωση ανταλλαγών φοιτητών, ερευνητών κ.ο.κ., την απονοµή υποτροφιών, επιβραβεύσεων και επιχορηγήσεων σε όσους προωθούν αποδεδειγµένα τους σκοπούς της εταιρίας. 9) Με τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τον συντονισµό προγραµµάτων εθελοντικής εργασίας, ανταλλαγής φοιτητών ή και ερευνητών, που θα υποστηρίζουν τους σκοπούς του Σωµατείου. Επίσης µε την συµµετοχή σε προγράµµατα υποτροφιών, επιβραβεύσεων, επιχορηγήσεων. 10) Με τη λήψη όλων των αναγκαίων νόµιµων µέτρων που κρίνονται απαραίτητα κάθε φορά από το ΔΣ ή τη ΓΣ, ανάλογα µε τις συγκυρίες, µε τους ισχύοντες νόµους και τις δυνατότητες του Σωµατείου. 11) Όλες οι ενέργειες του Σωµατείου θα έχουν αυστηρά υπερκοµµατικό χαρακτήρα. Άρθρο 4- Διάρκεια Η διάρκεια του Σωµατείου ορίζεται εικοσαετής, αρχίζει από σήµερα και λήγει την αντίστοιχη ηµέρα του έτους Η διάρκεια του Σωµατείου µπορεί να παραταθεί για αόριστο χρόνο, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών. Άρθρο 5- Έσοδα- Πόροι 1) Τα έσοδα και οι πόροι του Σωµατείου είναι: 4

5 Α. Οι συνδροµές των τακτικών µελών και υποστηριχτών, τακτικές ή έκτακτες, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις της Γ.Σ. Οι ετήσιες τακτικές συνδροµές, καθορίζονται προς το παρόν σε τριάντα (30) ευρώ. Β. Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Γ. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά το Σωµατείο κατά την λειτουργία του από τυχόν δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα ή κληροδοσίες ή κάθε άλλου είδους µεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και δωρεές των µελών ή τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων προς το Σωµατείο. Δ. Τα έσοδα από πάσης φύσεως νόµιµες δραστηριότητες του Σωµατείου όπως συµµετοχή στη υλοποίηση προγραµµάτων, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπόνηση µελετών, προσφορά επιστηµονικής ή άλλης υπηρεσίας, εκδόσεις κτλ. Ε. Οι κάθε άλλου είδους ενισχύσεις, δωρεές και κάθε νόµιµο έσοδο, Ρητά ορίζεται ότι οι κάθε µορφής χορηγίες, ενισχύσεις και γενικά οικονοµικές ή σε είδος προσφορές προς το Σωµατείο γίνονται δεκτές µόνο υπό τον όρο ότι δεν δηµιουργούν αλλότριες από τους σκοπούς του Συλλόγου δεσµεύσεις ή εξαρτήσεις έναντι του χρηµατοδότη, χορηγού, δωρητή κ.λ.π. Άρθρο 6 Διαχείριση Πόρων Όλα τα έσοδα και οι πόροι, δαπανώνται αποκλειστικά και µόνον για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών και ευόδωση των σκοπών του Σωµατείου. Το διαχειριστικό έτος καθορίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε ηµερολογιακού έτους. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει, φέρει την ευθύνη και ελέγχεται για κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται στα πλαίσια των σκοπών του Σωµατείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του παρόντος καταστατικού. Προς τούτο, υποχρεούται να τηρεί τα νόµιµα λογιστικά βιβλία, όπως και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία ( πχ αποδείξεις εισπράξεων, τιµολόγια, βιβλίο παγίων, βιβλίο δωρεών κτλ, νοµίµως θεωρηµένα από τις αρµόδιες Αρχές ) και να καταχωρεί όλα τα έσοδα - έξοδα κατά τρόπο αδιάλειπτο, σαφή και εύκολα ελεγχόµενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη του Σωµατείου: Δικαιώµατα- Υποχρεώσεις- Αποχώρηση- Διαγραφή- Ανακήρυξη Δωρητών- Ευεργετών. 5

6 Άρθρο 7- Μέλη του Σωµατείου Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και υποστηρικτές. 1) Τακτικά µέλη του Σωµατείου είναι αρχικά οι ιδρυτές του, όσοι εγγραφούν µέχρι και την έναρξη της πρώτης Γ.Σ και γίνουν αποδεκτοί από αυτήν και όσοι από τους υποστηρικτές εγγραφούν µεταγενέστερα, σύµφωνα. µε τους όρους του παρόντος καταστατικού. Ως τακτικό µέλος του Σωµατείου µπορεί να εγγραφεί, µετά από έγγραφη αίτησή του, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο νόµιµα εκπροσωπούµενο, που πραγµατικά ενδιαφέρεται και µπορεί να συνδράµει µε οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου. Η αίτηση, µε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος και επικοινωνίας του ενδιαφεροµένου, υποβάλλεται προς το Σ.Δ. ( ή την προσωρινή διοίκηση ) του Σωµατείου, το οποίο υποχρεούται να την εισαγάγει προς την πρώτη µετά την αίτηση ΓΣ, η οποία και αποφασίζει αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή µη της αίτησης. Κάθε νέο τακτικό µέλος, αποκτά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, από την εποµένη της εγκρίσεώς του από την Γενική Συνέλευση. 2) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση του Σωµατείου µε πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου, πρόσωπα αναγνωρισµένου ήθους και κύρους, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου και αξίζουν την τιµητική αυτή διάκριση. Η πρόταση του ΔΣ, δεν απαιτεί αίτηση του προσώπου που αφορά. 3) Υποστηρικτές εγγράφονται στα µητρώα του Σωµατείου µε απόφαση του ΔΣ, πρόσωπα που επιθυµούν να προσφέρουν εµπράκτως και να βοηθήσουν µε κάθε νόµιµο τρόπο στο έργο του Σωµατείου. Οι υποστηρικτές µπορούν µε αίτησή τους, να καταστούν τακτικά µέλη, σύµφωνα µε την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1, µετά από δύο χρόνια παραµονής τους στο µητρώο υποστηρικτών και εφόσον στο διάστηµα αυτό υπήρξαν ταµειακά εντάξει και επέδειξαν αξιόλογη δράση και προσήλωση στους σκοπούς του Σωµατείου. Άρθρο 8- Δικαιώµατα- Υποχρεώσεις µελών. 1) Όλα τα µέλη δικαιούνται να συµµετέχουν, να συνδράµουν και να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες του Σωµατείου µε όποιο µέσο διατίθεται ( έντυπα, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, κτλ.), όπως και να παραστούν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις των µελών. 6

7 2) Τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές, έχουν δικαίωµα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των µελών, µόνον ως ακροατές, χωρίς δικαίωµα ψήφου ή συµµετοχής στη διοίκηση του Σωµατείου. Τα τακτικά µέλη, διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα, µόνον ως προς το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συµµετοχής στη διοίκηση του Σωµατείου που απολαµβάνουν. 3) Όλα τα µέλη υποχρεούνται να τηρούν τις καταστατικές διατάξεις του Σωµατείου, να υποβοηθούν στο έργο του και να καταβάλουν τις ετήσιες ή έκτακτες συνδροµές που αποφασίζονται εκάστοτε από τη ΓΣ. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδροµών. 4) Όλα τα µέλη υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 9-Αποχωρήσεις- Διαγραφές µελών. 1) Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα. Η περί αποχωρήσεως δήλωση απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο, καταχωρείται στο βιβλίο εισερχοµένων εγγράφων, και επικυρώνεται από το αµέσως επόµενο Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Η αποχώρηση που θα ισχύει µετά τη λήξη του τρέχοντος λογιστικού έτους, δεν θα απαλλάσσει τον αποχωρούντα από τυχόν υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι του Σωµατείου, ούτε θα δηµιουργεί καµία οικονοµική ή άλλη απαίτησή του κατά του Σωµατείου ή των οργάνων του εξ αυτής της αιτίας. Το µέλος που αποχώρησε, διαγράφεται από το µητρώο µελών, αλλά διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την επανεγγραφή του, µε την ίδια διαδικασία εγγραφής κάθε νέου µέλους. 3) Κάθε µέλος, που επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς που ορίζονται από το καταστατικό ή ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους ή που κατά οιονδήποτε τρόπο διαταράσσει τη λειτουργία του Σωµατείου και των οργάνων του, διαγράφεται µε αιτιολογηµένη πρόταση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ των µελών. Το ΔΣ, όταν περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση παρόµοιων γεγονότων που κατά την κρίση του θίγουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του Σωµατείου γενικότερα, καλεί εγγράφως το µέλος που αφορά, σε έγγραφες ή και προφορικές εξηγήσεις. Με βάση τις εξηγήσεις αυτές που καταγράφονται στα πρακτικά του και εφ όσον κριθούν ανεπαρκείς, το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία και συντάσσει τη πρόταση διαγραφής µέλους, την οποία υποβάλει στην πρώτη που θα συγκληθεί ΓΣ για τελική και τελεσίδικη 7

8 απόφαση. Στη ΓΣ αυτή, υποχρεωτικά αναγράφεται ως θέµα ηµερήσιας διάταξης η προς συζήτηση προτεινόµενη διαγραφή µέλους, που γνωστοποιείται στο συγκεκριµένο µέλος που τον αφορά. Η τυχόν αποφασιζόµενη διαγραφή, ισχύει από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης της ΓΣ. 4) Τα τακτικά µέλη και οι υποστηρικτές που καθυστερούν την τακτοποίηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων, περισσότερο από δύο συνεχόµενα χρόνια, διαγράφονται επίσης µε συνοπτική απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 10- Δωρητές- Ευεργέτες 1) Με απόφαση της ΓΣ των µελών του Σωµατείου, µετά από πρόταση του ΔΣ, ανακηρύσσονται: α. Δωρητές όσοι προσφέρουν χρηµατικά ποσά ή αντικείµενα αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. β. Ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηµατικά ποσά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή ανεκτίµητες υπηρεσίες. 2) Με απόφαση της ΓΣ, τα παραπάνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται, ανάλογα µε τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. 3) Οι παραπάνω απολαµβάνουν ιδιαίτερα προνόµια τιµής, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση µε πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 11- Όργανα Διοίκησης. 1) Τα όργανα Διοίκησης του Σωµατείου είναι: α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) β. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Άρθρο 12-Γενική Συνέλευση. 1) Η Γενική Συνέλευση των µελών, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου. Επιλαµβάνεται, ελέγχει και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εν γένει πορεία του Σωµατείου. Οι αποφάσεις, που λαµβάνονται νόµιµα είναι υποχρεωτικές και ισχύουν οπωσδήποτε για όλα τα µέλη του Συλλόγου, ακόµη και για εκείνα που είναι απόντα ή διαφωνούν. 8

9 2) Δικαίωµα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχει κάθε µέλος, που είναι εγγεγραµµένο στα µητρώα µελών και έχει τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε µέλος, απολαµβάνει των δικαιωµάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Τα τακτικά µέλη, µπορούν σε περίπτωση κολλήµατος να αντιπροσωπευθούν µε πληρεξούσιο, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο µε επιστολή, φέρουσα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα. Κάθε πληρεξούσιος µπορεί να αντιπροσωπεύει µόνο ένα τακτικό µέλος. 3) Κάθε τακτικό µέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται µία ψήφο για τον εαυτό του και µία για το µέλος που τυχόν αντιπροσωπεύει, ενώ τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές δεν λαµβάνουν το λόγο και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στις αρχαιρεσίες, σε προσωπικά θέµατα ή σε ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, πρέπει να είναι µυστική και µα γίνεται µε ψηφοδέλτιο. Για όλα τα άλλα θέµατα οι ψηφοφορίες µπορούν να γίνονται µε ανάταση του χεριού και καταµέτρηση, ή ανάλογα µε την περίπτωση κατά την κρίση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 13- Σύγκληση της ΓΣ. 1) Οι Γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται ετησίως και µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου, ενώ οι έκτακτες όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο ή µετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών του. 2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα της Γενικής Συνελεύσεως ως και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν. Στην πρόσκληση πρέπει να γίνεται µνεία, ότι αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, µε τα αυτά θέµατα ηµερησίας διατάξεως. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο ΔΣ ή τον αναπληρωτή του και στέλνονται ταχυδροµικά ή µε fax, ή µε , προσωπικά προς όλα τα µέλη, στις 9

10 διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από αυτά. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται στην είσοδο των γραφείων του Σωµατείου για δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. και γνωστοποιείται προσθετικά, µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που είναι δυνατό να εξευρεθεί. 3) Οι γενικές συνελεύσεις κλείνουν, όταν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση εφ όλων των θεµάτων που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παρέλευσης της ώρας ή διακοπής της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση όλων των θεµάτων, η ΓΣ αποφασίζει επί τόπου για την ηµέρα, ώρα κτλ της συνέχισής της. Άρθρο 14- Απαρτία και Αποφάσεις της ΓΣ. 1) Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το µισό τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, για τις ειδικές περιπτώσεις. 2) Τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές, δεν συµµετέχουν στην απαρτία, ούτε στη λήψη αποφάσεων, µη έχοντας δικαίωµα ψήφου. 3) Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός οκτώ ( 8 ) ηµερών το αργότερο, στον ίδιο τόπο, µε τα ίδια θέµατα ηµερησίας διατάξεως, οπότε η Γενική συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, όσα και αν είναι τα παρόντα τακτικά µέλη. 4) Οι Γενικές Συνελεύσεις που σκοπεύουν στην τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή στην διάλυση του Σωµατείου, είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν άνω του µισού των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Οι αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 ) τουλάχιστον των παρισταµένων και ψηφιζόντων τακτικών µελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόµενες δύο περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, συγκαλείται νέα γενική συνέλευση µετά πάροδο τουλάχιστον ενός µηνός, για την οποία ισχύει η ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία αποφάσεων. Άρθρο 15- Προεδρείο και πρακτικά ΓΣ. 1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. Καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει ένα εκ των µελών της ως πρόεδρο της Γ.Σ, που θα διευθύνει τις εργασίες της και ένα ως γραµµατέα, που θα τηρεί, τα πρακτικά 10

11 της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκλέξει και βοηθό γραµµατέα, για να βοηθάει το γραµµατέα στη καταχώρηση των πρακτικών. Τα µέλη του προεδρείου της Γ.Σ., µπορούν να προέρχονται και από το Δ.Σ. αν δεν υπάρχει προθυµία ανάληψης αυτών των καθηκόντων από άλλα µέλη. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραµµατέας της, αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Για τα πάσης φύσεως διαδικαστικά θέµατα της Γ.Σ. αποφασίζει το Προεδρείο και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Το προεδρείο πριν δώσει το λόγο για την έναρξη της συνεδρίασης, παραλαµβάνει πίνακες και µητρώα και εξετάζει την απαρτία, καταγράφοντας σχετική παρατήρηση στα πρακτικά. Επίσης εξετάζει τα µέλη που ζητούν το λόγο, αν είναι τακτικά και ταµειακά εντάξει. 2) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραµµατέα. Ύστερα από αίτηση τακτικού µέλους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του αιτούντος. Τα προσκοµιζόµενα ενώπιον των Δικαστηρίων, Τραπεζών ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον Γενικό Γραµµατέα. Άρθρο 16- Αρµοδιότητες της ΓΣ. Ως κυρίαρχο όργανο η γενική συνέλευση των µελών, έχει το τελικό λόγο και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά το Σωµατείο και ειδικότερα: 1) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν αναγκαίων αιρετών αντιπροσώπων σε υπερκείµενα σωµατεία ή οµοσπονδίες. 2) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια επίσης, την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του των µελών του ΔΣ, της ΕΕ και των τυχόν αντιπροσώπων σε υπερκείµενες οργανώσεις. 3) Εκλέγει από τα παρόντα µέλη, διµελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της ΓΣ και τη τήρηση των πρακτικών, που στο τέλος υπογράφονται και παραδίδονται στον Γενικό Γραµµατέα του ΔΣ. 4) Ελέγχει το Διοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους τυχόν αιρετούς αντιπροσώπους για τις ενέργειές τους κατά το διαρρεύσαν διάστηµα. 5) Εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό πεπραγµένων του προηγούµενου έτους, τον ισολογισµό εσόδων- εξόδων, αφού αναγνωστεί πρώτα η έκθεση της εξελεγκτικής 11

12 επιτροπής και τέλος εγκρίνει ή όχι τον προϋπολογισµό του νέου έτους. Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται στη ΓΣ πριν την έναρξή της γραπτά και αναλύονται προφορικά διά του προέδρου του ΔΣ ή άλλου από αυτόν υποδεικνυοµένου µέλους του ΔΣ ανάλογα µε την αρµοδιότητα επί του υπό συζήτηση θέµατος. Η έγκριση των υποβληθέντων από το ΔΣ στοιχείων σηµατοδοτεί την απαλλαγή των µελών του από κάθε ευθύνη για την προηγούµενη χρήση. Αντίθετα, η απόρριψη των πεπραγµένων και του οικονοµικού απολογισµού, αποτελεί µοµφή προς το Δ.Σ. και δίνει το δικαίωµα στη ΓΣ να ανακαλέσει από τα καθήκοντά του τα µέλη του Δ.Σ., µερικά ή στο σύνολό τους και να αποφασίσει προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών, που υποχρεωτικά πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο εντός διµήνου από την ηµέρα της απόφασης. 6) Αποφασίζει µετά από εισήγηση του ΔΣ, για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Σωµατείου. 7) Αποφασίζει για τη διαγραφή ή επανεγγραφή διαγραφέντος µέλους. 8) Αποφασίζει για το ύψος των τακτικών ή έκτακτων συνδροµών των µελών και επιβάλει αν κριθεί σκόπιµο, ειδικό τέλος εγγραφής νέων τακτικών µελών. 9).Εγκρίνει την εγγραφή νέων τακτικών µελών, την ανακήρυξη επίτιµων µελών και την ανακήρυξη των δωρητών και ευεργετών του Σωµατείου. 10)Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Σωµατείου και τις τυχόν µελλοντικές του τροποποιήσεις µε βάση τις προτάσεις του ΔΣ. 11) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που θα τεθεί σε αυτήν από το Δ.Σ., ή εκτάκτως από τα µέλη και δεν προβλέπεται ήδη από το παρόν καταστατικό σε συνδυασµό µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόµου. Άρθρο 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ 1) Το Σωµατείο διοικείται και εκπροσωπείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη. 2) Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για χρονικό διάστηµα 3 ετών και είναι επανεκλέξιµα. 3) Τα µέλη του Δ.Σ., αµέσως µετά την εκλογή τους και όχι αργότερο των τριών ηµερών, συγκαλούνται και συνεδριάζουν µε ευθύνη του πλειοψηφούντος µέλους, για να εκλέξουν µεταξύ των µελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Στα υπόλοιπα µέλη µπορούν να ανατεθούν ειδικές εργασίες και καθήκοντα. 12

13 .4) Σε περίπτωση παραιτήσεως, ή εκπτώσεως κάποιου ή κάποιων εκ των µελών για όποιονδήποτε λόγο, η κενή ή οι κενές θέσεις του Δ.Σ. που δηµιουργούνται, συµπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά τη σειρά εκλογής τους στις προηγούµενες αρχαιρεσίες, µέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται την ανάληψη καθηκόντων και εφ όσον ο αριθµός των τακτικών µελών που απέµεινε στο Διοικητικό Συµβούλιο δεν συγκροτεί απαρτία, συγκαλείται εντός µηνός το αργότερο, έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 5) Η χωρίς δικαιολογηµένη αιτία συνεχής απουσία Συµβούλου από τρεις συνεχόµενες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ισοδυναµεί µε παραίτηση, που έγινε από τότε που το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει σχετικά µε αυτή και κάνει τη σχετική αναφορά στα πρακτικά του. Άρθρο 18. Συνεδριάσεις Δ.Σ. Απαρτία- Αποφάσεις. 1) Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωµατείου ή όπου αλλού κρίνει σκόπιµο, τουλάχιστον κάθε δύο (2) µήνες ή όποτε προκύψει έκτακτη ανάγκη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε το θεωρήσει σκόπιµο ή όποτε ζητηθεί ή σύγκληση από τρεις (3) συµβούλους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό εντός δέκα (10) ηµερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει τον τόπο, την ηµεροµηνία, ηµέρα και ώρα και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αποστέλλεται µε τον προσφορότερο τρόπο (ταχυδροµικά, fax, mail κ.λ.π.) για τις τακτικές συνεδριάσεις δέκα (10) ηµέρες πριν από την σύγκληση και για τις έκτακτες πέντε (5) ηµέρες. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να γίνει και τηλεφωνικά προ 24 ωρών..3) Το Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται το µισό τουλάχιστον του αριθµού των µελών του (ήτοι τα 4 εκ των 7). Τα µέλη που κωλύονται να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούνται να στέλνουν εγκαίρως για ανάγνωση, τις γραπτές απόψεις τους στα υπό συζήτηση θέµατα. Οι απόψεις αυτές διαβιβάζονται στο ΔΣ, µέσω του προέδρου ή του Γ.Γ. και καταχωρούνται στα τηρούµενα πρακτικά. 4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 13

14 Για ζητήµατα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία που γίνεται µε ψηφοδέλτια. 5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριµένη συνεδρίαση συµβούλους. 6) Κανένας σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε µέρος. Δικαιούται όµως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώµης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση. Πάντως η µη υπογραφή των πρακτικών από σύµβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται µνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει. 7) Τα αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Αρχών ή να δοθούν σε τρίτους, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον Γενικό Γραµµατέα του σωµατείου. Άρθρο 19. Γενικές αρµοδιότητες και ευθύνες του Δ.Σ. 1) Το Διοικητικό Συµβούλιο, εκπροσωπώντας το Σωµατείο ενώπιον κάθε Αρχής, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενεργεί συλλογικά και ευθύνεται για τις ενέργειές του. 2) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την διοίκηση του Σωµατείου, την διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του και γενικά εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, επιδιώκει µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο τρόπο την πρόοδο και προαγωγή των σκοπών του, χωρίς περιορισµό, µε εξαίρεση τα θέµατα που από το Νόµο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρµοδιότητα της Γενική Συνέλευσης. 3) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε ευθύνη του, να αναθέτει την ενάσκηση µέρους των καθηκόντων του, σε τρίτους ή οµάδες εργασίας ή επιτροπές ή ειδικά συµβούλια, µε αµοιβή ή χωρίς κατά τη κρίση του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Νόµος ή το καταστατικό δεν το επιτρέπουν, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρµοδιότητές τους και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Οι οµάδες και τα πρόσωπα αυτά έχουν συµβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα και είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από το ίδιο το Διοικητικό Συµβούλιο. 14

15 4) Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε τρίτους την µε αµοιβή πραγµατοποίηση µελετών, έργων, ερευνών και εργασιών. Επίσης µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και στα πλαίσια του προϋπολογισµού, είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται, µε σύµβαση εργασίας ή µίσθωση έργου, το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία από ειδικούς εµπειρογνώµονες και λοιπό τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου. 5) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να ορίζει διευθυντές για τα παραρτήµατα ή γραφεία που ιδρύει το Σωµατείο, στους οποίους µπορεί να αναθέτει όλες τις αρµοδιότητες που είναι απαραίτητες για τη διοίκηση των παραρτηµάτων ή γραφείων, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής συµβάσεων για υποθέσεις και θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τα παραρτήµατα ή τα γραφεία που διευθύνουν. Οι διευθυντές και οι άλλοι υπάλληλοι ενηµερώνουν υποχρεωτικά το Δ.Σ. για δραστηριότητες που το δεσµεύουν. 6) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου από την ιδιότητά τους αυτή, δεν δικαιούνται και δεν λαµβάνουν καµία αµοιβή, εκτός της τυχόν αναγκαίας αποζηµίωσης µετακινήσεων, που θα αποφασίζεται. 7) Κατ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου είναι δυνατόν να καταβάλλεται αµοιβή σε µέλος του Σωµατείου ή µέλος του Δ.Σ., εφ όσον: α. Υπάρχει σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης έργου ή ανάθεσης µελέτης µεταξύ του Σωµατείου και του µέλους (καθ όµοιο τρόπο µε οποιονδήποτε τρίτο) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Σωµατείου. β. Υπάρχει προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου για διάφορες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία γ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά µέλη του Σωµατείου που συνδέονται οικονοµικά µε αυτό, βάσει των α και β παραγράφων, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις ΓΣ, για όσο διάστηµα διαρκεί η επ αµοιβή απασχόλησή τους. 8) Το Διοικητικό Συµβούλιο προπαρασκευάζει και κοινοποιεί τα θέµατα και τις προτάσεις που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση και κάνει εισήγηση γι αυτά. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική συνέλευση τον οικονοµικό και διοικητικό απολογισµό, όπως και τον προϋπολογισµό του Σωµατείου. 9) Το Δ.Σ. συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Σωµατείου και τον υποβάλει στην ΓΣ προς τελική έγκριση. Σε αυτόν εντάσσονται όλες οι λεπτοµέρειες 15

16 και διαδικασίες που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του σωµατείου και δεν εµπεριέχονται στο παρόν καταστατικό. Άρθρο 20. Ειδικές αρµοδιότητες και καθήκοντα των µελών Δ.Σ. 1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε τρίτου και κάθε µέλους στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Σωµατείου και τη χρηστή διαχείρισή του. Προσκαλεί τα µέλη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ορίζοντας το τόπο, ηµέρα, ώρα και θέµατα, τις οποίες προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συµβουλίου. Προεδρεύει των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων µέχρι της εκλογής Προεδρείου. Επίσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνει µαζί µε τον Γ.Γ. τα πάσης φύσεως αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα εις χείρας του Σωµατείου βιβλί και στοιχεία και µαζί δε µε τον ταµία τα γραµµάτια εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών. Φροντίζει για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις, εκπροσωπεί το Σωµατείο στις κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικά είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του Σωµατείου και την τήρηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισµού, των νόµων και διαταγµάτων. Ο πρόεδρος δεν µπορεί να προβαίνει ή να αναµιγνύεται µε την ιδιότητα του προέδρου σε εκδηλώσεις και υποθέσεις αντίθετες προς τους σκοπούς του Σωµατείου. Τέλος έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που του απονέµεται µε βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή µε αποφάσεις της ΓΣ και του Δ.Σ. 2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε κάθε αρµοδιότητά του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόµενος σύµβουλος από το Διοικητικό Συµβούλιο. 3) Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Σωµατείου, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωµατείου, κρατεί και φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το Αρχείο, το µητρώο µελών, τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών και όλα τα αναγκαία βιβλία και αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συµβουλίων, εκθέσεις και υποµνήµατα, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρώντας ενήµερο γι αυτήν το Διοικητικό Συµβούλιο και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα. Συντάσσει την έκθεση πεπραγµένων για τις δραστηριότητες του Σωµατείου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο και λοιπά µέλη του Δ.Σ.. Τον Γενικό Γραµµατέα απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνει µέλος του διοικητικού Συµβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού. 16

17 4) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου µε βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. και παρακολουθεί τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασµών του. Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωµή των εξόδων του µε βάση τα γραµµάτια είσπραξης, εντάλµατα πληρωµών και εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων. Συντάσσει τον οικονοµικό απολογισµό- ισολογισµό και προϋπολογισµό του σωµατείο, βοηθούµενος προς τούτο και από τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τους οποίους αφού συνυπογράψει µε τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να καταθέτει για λογαριασµό του Σωµατείου σε Τράπεζα τα χρήµατα που έχει στα χέρια του, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συµβούλιο. Μπορεί να ενεργεί αναλήψεις οποιωνδήποτε ποσών µόνον κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συµβουλίου. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα γραµµάτια είσπραξης, τα εντάλµατα πληρωµών και κάθε σχετικό έγγραφο του αφορά οικονοµικά θέµατα. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, ευθύνεται δε για κάθε διαχειριστική ανωµαλία. Τον ταµία απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνει µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού. 5) Καθήκοντα µελών Διοικητικού Συµβουλίου. Οι σύµβουλοι του Διοικητικού Συµβουλίου ασκούν εποικοδοµητική εργασία στο συµβούλιο και βοηθούν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία στην άσκηση των καθηκόντων τους. Στους συµβούλους µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανατεθούν αρµοδιότητες σε διάφορους τοµείς και κυρίως σε εκπροσώπηση του ΔΣ στις οµάδες εργασίας, επιτροπές, συµβούλια, εκδηλώσεις κτλ. Άρθρο 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη του Σωµατείου, που εκλέγονται από την Γ.Σ., µε τριετή θητεία όπως και τα µέλη του Δ.Σ. 2) Καθήκοντα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Σωµατείου, ήτοι ο έλεγχος του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται προς την ΓΣ για έγκριση. 3) Ο επίτροπος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις αρχαιρεσίες, είναι ο πρόεδρος αυτής και σε περίπτωση παραιτήσεώς του ο αµέσως επόµενος κ.ο.κ. Ενώ τη θέση του παραιτηθέντος, καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών, µετά ο δεύτερος κ.ο.κ., για το υπόλοιπο της θητείας, µέχρι 17

18 εξαντλήσεως του καταλόγου των αναπληρωµατικών, µε δεδοµένο ότι η Ε.Ε., πρέπει απαραιτήτως να αποτελείται από τρία µέλη.. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωµατικών µελών, τότε η κενή ή οι κενές θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής συµπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου από µέλη του Σωµατείου. 4) Η Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τις οικονοµικές πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, δικαιούται σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, όχι µικρότερα του τριµήνου να εξετάζει το ταµείο του Σωµατείου και να εισηγείται τη λήψη µέτρων ή και τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν εξαιρετικά τα συµφέροντά του Σωµατείου, λόγω κακοδιαχείρισης. Στη περίπτωση αυτή, η Εξελεγκτική Επιτροπή, δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µε µοναδικό θέµα την µοµφή προς το Διοικητικό Συµβούλιο, βάσει πλήρως αιτιολογηµένης έκθεσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο και φέρει ακέραια την ευθύνη αν δεν προβεί στις τυπικές διαδικασίες για τη σύγκληση της ΓΣ µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο, από την ηµέρα λήψης της αίτησης και αιτιολόγησης της Ε.Ε. 5) Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται δέκα (10) ηµέρες πριν την ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, από τον Πρόεδρο ή τον Ταµία του Διοικητικού Συµβουλίου και τίθενται στη διάθεση της τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και γενικά κάθε στοιχείο που θα κριθεί αντικειµενικά απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου. 6) Κάθε µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των οικονοµικών απορρήτων του Σωµατείου, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. Άρθρο 22. Γενικά- Υποψηφιότητες. 1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Σωµατείου, πραγµατοποιούνται από Εφορευτική Επιτροπή, κάθε τρία (3) χρόνια, κατά το τέλος της συνεδρίασης της Γ.Σ.που συµπίπτει µε τη λήξη της θητείας των µελών του αποχωρούντος Δ.Σ. και Ε.Ε..Αν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβληµα 18

19 σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, οι αρχαιρεσίες µπορούν να διεξαχθούν και σε άλλες χρονικές στιγµές. 2) Σκοπός των αρχαιρεσιών, είναι η εκλογή µε µυστική ψηφοφορία των επτά τακτικών µελών του Δ.Σ. και των τριών µελών της Ε.Ε. και όσων αναπληρωµατικών µελών εξαχθούν από τις κάλπες. Επίσης εκλέγονται οι αιρετοί εκπρόσωποι σε υπερκείµενες Οργανώσεις, εάν παραστεί ανάγκη. 3) Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωµα µέλους του Δ.Σ. και µέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν όλα τα νοµίµως εγγεγραµµένα και ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται µε αίτηση από τον ενδιαφερόµενο, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τρείς (3) µέρες τουλάχιστο πριν τις αρχαιρεσίες και καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Σωµατείου επί τρεις (3) µέρες πριν τις αρχαιρεσίες και εκτυπώνεται σε αριθµό διπλάσιο του αριθµού των τακτικών µελών του Σωµατείου και χρησιµοποιείται ως ψηφοδέλτιο. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύµων τους. Η µη τήρηση των προαναφερόµενων προθεσµιών και διαδικασιών, δεν επιφέρει ακυρότητα των αρχαιρεσιών, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη τους και τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. και της Εφ. Επιτροπής. 4) Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, τα υποψήφια µέλη για το Δ.Σ., οφείλουν να δικαιολογήσουν συνοπτικά το λόγο της υποψηφιότητάς τους και το πρόγραµµά τους, απαντώντας στις ερωτήσεις των µελών της Γ.Σ. Άρθρο 23. Διαδικασία. 1) Κατά την ήµέρα των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, το Προεδρείο της Γ.Σ. ζητάει από τα τακτικά µέλη, να εκλέξουν τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας δεν πρέπει να µην είναι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης. Η Γ.Σ. ορίζει ένα από τα τρία µέλη της εφορευτικής επιτροπής ως πρόεδρο, που διευθύνει την εκλογική διαδικασία και ένα ως γραµµατέα, να τηρεί τα πρακτικά και ένα βοηθό µέλος της εφορευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος ή ο γενικός γραµµατέας του αποχωρούντος Δ.Σ.,. παραδίνει στην Εφ.Επ. τα ψηφοδέλτια, µε ισάριθµους φακέλους και όλα τα απαραίτητα εκλογικά είδη, διευκολύνοντας µε τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο την προετοιµασία των αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσουν. 19

20 2) Μετά την ολοκλήρωση των θεµάτων και λήξη της απολογιστικής συνεδρίασης, το προεδρείο της ΓΣ αποχωρεί από την έδρα, δίνοντας τη θέση του στην Εφ.Επ. η οποία πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, διανείµει τα ενιαία ψηφοδέλτια προς τα παρόντα τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, τους καλεί να δικαιολογήσουν συνοπτικά ενώπιον των ψηφοφόρων την υποψηφιότητά τους και επεξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας. Με ευθύνη της κατόπιν, καλεί ένα έκαστο τακτικό µέλος µε τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα προσέλευσης να προσέλθει στη κάλπη και να ρίξει το κλειστό συµπληρωµένο ψηφοδέλτιο, υπογράφοντας τον πίνακα ψηφοφορίας δίπλα στο όνοµά του. 3)ι ψηφοφόροι έχουν δικαίωµα να θέσουν σε κάθε υποψήφιο είτε στην αρχή είτε στο τέλος του ονόµατος του, µε µαύρο ή µπλε στυλό, ένα σταυρό προτίµησης. Κατ ανώτατο όριο οι ψηφοφόροι µπορούν να βάλουν µέχρι επτά σταυρούς προτίµησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, για το αξίωµα του Δ.Σ. και µέχρι τρεις για το αξίωµα των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίµησης θεωρείται λευκό, ενώ ψηφοδέλτια µε περισσότερους από τους προαναφερόµενους σταυρούς ή µε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση ή ασαφές, θεωρείται άκυρο. 4) Ο Γραµµατέας της Εφ.Επ. τηρεί πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία καταχωρούνται, µε τη σειρά που ψηφίζουν, τα ονοµατεπώνυµα αυτών που συµµετέχουν στην ψηφοφορία. 5) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αριθµεί και µονογράφει τους φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους και ο πρόεδρος µονογράφει και αριθµεί τα ψηφοδέλτια, τα οποία ο γραµµατέας καταχωρεί σαν σύνολο στα πρακτικά της επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ψήφων και καταχωρούνται στα ονόµατα των υποψηφίων οι σταυροί προτίµησης που έλαβε ένας έκαστος, µέχρι εξαντλήσεως όλων των ψηφοδελτίων. Μετά τη διαλογή η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού και ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, αναφέροντας συνοπτικά τον συνολικό αριθµό των ψηφισάντων, αριθµό εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, όπως και αριθµό σταυρών που έλαβε ο καθένας. 6) Από τους υποψήφιους για το Δ.Σ. οι επτά πρώτοι πλειοψηφίσαντες, ανακηρύσσονται τακτικά µέλη του Δ.Σ. ενώ οι επόµενοι ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη του Δ.Σ.. 20

21 7) Από τους υποψήφιους για την ΕΕ οι τρεις πρώτοι, που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά µέλη της ΕΕ, ενώ οι ς επόµενοι ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη της. 8) Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση του µέλους για το ΔΣ ή για την ΕΕ γίνεται κλήρωση από την Εφ Επ και ο µεν επιτυχών καταλαµβάνει την θέση του τακτικού µέλους ενώ ο αποτυχών τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους. Η διαδικασία της κλήρωσης εφαρµόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών. 9) Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφεται από τα µέλη της και παραδίδεται στον πρώτο επιτυχόντα του νέου ΔΣ για να ενεργήσει και να συγκαλέσει τα εκλεγέντα µέλη, να συγκροτηθούν σε σώµα. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του ΔΣ τουλάχιστον µέχρι τις επόµενες αρχαιρεσίες. Όποια προβλήµατα προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται αµετάκλητα από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 10) Τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών καταχωρούνται και στο βιβλίο πρακτικών της ΓΣ, που υπογράφονται από το προεδρείο της. 11) Ο σύµβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, από την εκλογή του καλεί τα νέα µέλη σε συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίασή του, µετά την εκλογή του από τη ΓΣ, το ΔΣ συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει από τα µέλη του, µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα και τον Ταµία, Η θητεία του ΔΣ αρχίζει από την συγκρότηση του σε σώµα. Το παλαιό ΔΣ οφείλει να παραδώσει τα υπάρχοντα στοιχεία και καθήκοντά του εντός επτά (7) ηµερών από τη συγκρότηση του νέου Δ, Σ., µε υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Γενικά Στοιχεία. Άρθρο 24. Βιβλία Το Σωµατείο υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: 1. Μητρώο µελών. Με διάκριση των τακτικών, επίτιµων και υποστηρικτών. 2. Βιβλίο Γ. Σ.. Με καταχώρηση των πρακτικών των ΓΣ, των Ε.Ε, και Εφ. Επ. 3. Πρακτικά Διοικητικών Συµβουλίων 4. Εσόδων Εξόδων ή τα νόµιµα λογιστικά βιβλία. 5. Βιβλίο Παγίων και Περιουσιακών Στοιχείων 6. Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων. 21

22 Πέραν των άνω βιβλίων το Σωµατείο πρέπει να τηρεί και όσα άλλα στοιχεία και βιβλία επιτάσσουν ειδικοί νόµοι (φορολογικά, λογιστικά, κ.λ.π.) ή επιβάλλουν οι ανάγκες λειτουργίας (δωρητών και ευεργετών, χορηγών κ.λ.π.). Τα βιβλία πρέπει, µε ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, να είναι επικυρωµένα από τις αρµόδιες Αρχές και να είναι πάντοτε ενηµερωµένα και καλώς φυλαγµένα. Άρθρο 25. Εσωτερικός Κανονισµός Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει και τροποποιεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική συνέλευση. Στον εσωτερικό κανονισµό εκτός των άλλων όρων πρέπει να προσδιορίζονται, για την καλύτερη λειτουργία του Σωµατείου και τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες εκάστου των µελών διοίκησής του, του πάσης φύσεως προσωπικού του, των επιτροπών του, των οµάδων εργασίας, των εθελοντών και του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Άρθρο 26. Τροποποίηση του Καταστατικού. Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης σε ειδική προς το σκοπό αυτό καταστατική συνέλευση, στην οποία η απαρτία και η πλειοψηφία λήψης αποφάσεων αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος. Η ακολουθούµενη διαδικασία τροποποίησης καταστατικών κατ άρθρο και στο σύνολο θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Νόµου περί Σωµατείων. Άρθρο 27. Διάλυση του Σωµατείου. Το Σωµατείο διαλύεται µε απόφαση της Γ.Σ., των τακτικών µελών αυτού, που θα συνέλθει για το σκοπό αυτό ή µε δικαστική απόφαση ή και εφόσον τα µέλη µειωθούν κάτω των δέκα (10). Η απαιτούµενη απαρτία και η πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων, αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος. Όταν το Σωµατείο διαλυθεί, τελεί υπό εκκαθάριση και υπάρχει µόνο για το σκοπό αυτό. Εκκαθαριστές ορίζονται από Γεν. Συνέλευση ή τα Δικαστήρια, τρεις από τα τακτικά µέλη, οι οποίοι φροντίζουν για την εκκαθάριση σύµφωνα µε το νόµο και το παρόν καταστατικό. Μετά τη διάλυση και εκκαθάριση του Σωµατείου, η όποια περιουσία του, (κινητή, ακίνητη, πνευµατικά δικαιώµατα, δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λ.π). 22

23 περιέρχεται στο Τµήµα Χειρουργικής (οµάδα άγριων ζώων) της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 28. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει.. Άρθρο 29. Συµπληρωµατικές Διατάξεις. Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται από την Γενική Συνέλευση και τους νόµους, που ισχύουν για τα σωµατεία. Άρθρο 30. Μεταβατική Διάταξη. Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωµατείου υποχρεούται εντός έξι (6) µηνών το αργότερο από την έγκριση του καταστατικού από το αρµόδιο πρωτοδικείο, να καλέσει τα µέλη του σε Γενική Συνέλευση, µε θέµα την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 31. Ακροτελεύτια Διάταξη. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα. Διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε από όλα τα ιδρυτικά µέλη στη ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2004 και υπογράφτηκε από όλα τα παρακάτω µέλη: 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης Καταστατικό Συλλόγου

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης Καταστατικό Συλλόγου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» Προεισαγωγικό άρθρο Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης, που εδρεύει στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Β. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα