ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την αυτοί που υπογράφουν παρακάτω το παρόν, και συγκεκριµένα οι: Ιδρύουν Σωµατείο (Σύλλογο), ο οποίος υπόκειται στις περί δηµοσιεύσεως των σωµατείων του είδους αυτού διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του οποίου το καταστατικό έχει ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ============= ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ίδρυση- Σκοποί- Μέσα- Διάρκεια- Πόροι- Διαχείρηση. Άρθρο 1: Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικό µε την επωνυµία «Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΣΠΠΑΖ» και στην Αγγλική «HELLENIC WILDLIFE CARE ASSOSIATION, H.W.C.A.», η οποία αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2: Σκοποί Ο Σύλλογος ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη επιστηµονικών, περιβαλλοντικών, φιλεκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωφελών σκοπών. Ειδικότερα, τα ιδρυτικά µέλη εκφράζοντας τη βούληση τους για ενίσχυση και προώθηση της µελέτης και της προστασίας της άγριας πανίδας κατά τρόπο συστηµατικό και συνολικό στην Ελλάδα, εν όψει των διαµορφωµένων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και λαµβάνοντας υπ όψη τη σχετική επιστηµονική 1

2 διεθνή εµπειρία συµφωνούν όπως, αποτελέσουν κύριους και ενδεικτικά αναφερόµενους σκοπούς του Σωµατείου οι κάτωθι: 1) Η προσφορά κάθε δυνατής κτηνιατρικής βοήθειας και φροντίδας σε οποιοδήποτε αδύναµο, τραυµατισµένο, άρρωστο ή αποπροσανατολισµένο άγριο ζώο το οποίο δεν µπορεί να επιβιώσει µόνο του, µε άµεσο στόχο την αποκατάσταση της υγείας του και την επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον δηλαδή την επαναφορά του σε κατάσταση απελευθέρωσης. Για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της πορείας των απελευθερωµένων ζώων µε κατάλληλες µεθόδους, για την εξαγωγή επιστηµονικών συµπερασµάτων. Όσον αφορά τα µη απελευθερώσιµα άγρια ζώα, τίθεται ως στόχος η µέριµνα για την ευζωία τους, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της βιωσιµότητάς τους, συµπεριλαµβανοµένης της αναπαραγωγής τους σε συνθήκες αιχµαλωσίας, αν αυτό κρίνεται επιστηµονικά αναγκαίο για την επιβίωση του είδους. 2) Η υπεύθυνη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για προβλήµατα και απειλές που αντιµετωπίζουν τα είδη της άγριας πανίδας. 3) Η συλλογή στοιχείων σχετικών µε την περίθαλψη, τη βιολογία και τη συµπεριφορά των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, µε στόχο την περαιτέρω µελέτη και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη περίθαλψη και προστασία. 4) Η Εθνική και η Διεθνής προβολή της αναγκαιότητας για προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας µέσα από την παροχή και λήψη επίκαιρης ενηµέρωσης από και προς όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, µέσα από τη κατάλληλη εκλαΐκευση κάθε επιστηµονικής γνώσης που αφορά τα άγρια ζώα και το φυσικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων και εν γένει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης (µε τη χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε οµιλίες, µε παρουσιάσεις πάσης φύσεως υλικού και µε κάθε άλλης µορφής πρωτότυπες εκδηλώσεις, µε στόχο την πρόληψη ανθρωπογενών πιέσεων και την αποτελεσµατική διατήρηση και προστασία των απειλουµένων µε εξαφάνιση ειδών. 5) Η διερεύνηση, η ενεργοποίηση και ο συντονισµός του ελληνικού και παγκοσµίου θεσµικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη περίθαλψη και προστασία της άγριας πανίδας, των βιότοπων και του φυσικού περιβάλλοντος, εν γένει. 6) Η επιδίωξη συνεργασιών και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και ενεργειών, για την ανάπτυξη της έρευνας σχετικά µε την προστασία και διατήρηση 2

3 της άγριας πανίδας, µε αντίστοιχους οργανισµούς στις χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου αλλά και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες. 7) Η ενεργός συµµετοχή στον αγώνα για την προστασία διάσωση διατήρηση της άγριας πανίδας και των φυσικών βιοτόπων της χώρας µας. 8) Η συµβολή µε πολιτικά, νοµικά και λοιπά θεσµικά µέσα στη διερεύνηση και ενεργοποίηση του ελληνικού ή διεθνούς θεσµικού πλαισίου, που αφορά τη διάσωση και προστασία της άγριας πανίδας, και του φυσικού περιβάλλοντος, εν γένει. 9) Η ανάπτυξη και ενδυνάµωση του εθελοντισµού και γενικότερα του πνεύµατος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αλλά και ανάληψη άµεσης και συγκεκριµένης δράσης για την υποστήριξη της προστασίας της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Άρθρο 3. Μέσα Η πραγµάτωση των ανωτέρω σκοπών, θα επιδιώκεται µε κάθε νόµιµο µέσο και ενδεικτικά: 1) Με τη δηµιουργία, λειτουργία, επίβλεψη, διαχείριση και συντήρηση ειδικά µελετηµένων, οργανωµένων και εξοπλισµένων εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Σωµατείου, που αναφέρονται στη περίθαλψη και τη χωρίς χρονικούς περιορισµούς συντήρηση και προστασία των άγριων ζώων. 2) Με τη διάθεση των κατάλληλων επιστηµονικών οργάνων και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των εργασιών του Σωµατείου. 3) Με την απασχόληση κατάλληλου και ειδικά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού (φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής) για τη στελέχωση των υπηρεσιών και τη διεξαγωγή των προγραµµάτων του. 4) Με την οργάνωση και διατήρηση συστηµατικού αρχείου των παρατηρήσεων και των συλλεγοµένων στοιχείων από την διαδικασία της περίθαλψης και επανένταξης των άγριων ζώων, τον συνεχή εµπλουτισµό και την επεξεργασία των δεδοµένων αυτού του αρχείου για την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και των εν γένει εξελίξεων στον τοµέα της προστασίας της άγριας πανίδας και της εκτίµησης των προτεραιοτήτων, ως προς τα θέµατα αυτά. 5) Με την έκδοση και τη δηµοσίευση εντύπων επιστηµονικού και επιµορφωτικού ενηµερωτικού χαρακτήρα, µε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επί θεµάτων σχετικών µε τους σκοπούς του Σωµατείου και γενικότερα τη διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεµιναρίων, 3

4 συνεντεύξεων, επιστηµονικών συναντήσεων και άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων) δι αποκλειστικών ενεργειών του Σωµατείου ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 6) Με τη σύσταση οµάδων εργασίας, επιστηµονικών συµβουλίων και επιτροπών µελετών των προβληµάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωµατείου. 7) Με τη παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τα µέλη, τρίτους, και φορείς, όπως εκπόνηση µελετών, υλοποίηση προγραµµάτων, οργάνωση ερευνών, εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκδροµών, επισκέψεων κτλ, που αποσκοπούν σε κοινωνικό όφελος και στην ενίσχυση των σκοπών του Σωµατείου. 8) Με τη συνεργασία µε δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, οικολογικά και ζωοφιλικά σωµατεία, κέντρα περίθαλψης, πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, µε διεθνείς οργανισµούς, αλλά και µε οµάδες ατόµων που ασχολούνται ανά τον κόσµο µε την προστασία όλων των ειδών των άγριων ζώων. και τη συναφή µε την παραπάνω συνεργασία σύναψη συµφωνιών µε εθνικούς και διεθνείς φορείς, τη διοργάνωση ανταλλαγών φοιτητών, ερευνητών κ.ο.κ., την απονοµή υποτροφιών, επιβραβεύσεων και επιχορηγήσεων σε όσους προωθούν αποδεδειγµένα τους σκοπούς της εταιρίας. 9) Με τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τον συντονισµό προγραµµάτων εθελοντικής εργασίας, ανταλλαγής φοιτητών ή και ερευνητών, που θα υποστηρίζουν τους σκοπούς του Σωµατείου. Επίσης µε την συµµετοχή σε προγράµµατα υποτροφιών, επιβραβεύσεων, επιχορηγήσεων. 10) Με τη λήψη όλων των αναγκαίων νόµιµων µέτρων που κρίνονται απαραίτητα κάθε φορά από το ΔΣ ή τη ΓΣ, ανάλογα µε τις συγκυρίες, µε τους ισχύοντες νόµους και τις δυνατότητες του Σωµατείου. 11) Όλες οι ενέργειες του Σωµατείου θα έχουν αυστηρά υπερκοµµατικό χαρακτήρα. Άρθρο 4- Διάρκεια Η διάρκεια του Σωµατείου ορίζεται εικοσαετής, αρχίζει από σήµερα και λήγει την αντίστοιχη ηµέρα του έτους Η διάρκεια του Σωµατείου µπορεί να παραταθεί για αόριστο χρόνο, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών. Άρθρο 5- Έσοδα- Πόροι 1) Τα έσοδα και οι πόροι του Σωµατείου είναι: 4

5 Α. Οι συνδροµές των τακτικών µελών και υποστηριχτών, τακτικές ή έκτακτες, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις της Γ.Σ. Οι ετήσιες τακτικές συνδροµές, καθορίζονται προς το παρόν σε τριάντα (30) ευρώ. Β. Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Γ. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά το Σωµατείο κατά την λειτουργία του από τυχόν δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα ή κληροδοσίες ή κάθε άλλου είδους µεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και δωρεές των µελών ή τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων προς το Σωµατείο. Δ. Τα έσοδα από πάσης φύσεως νόµιµες δραστηριότητες του Σωµατείου όπως συµµετοχή στη υλοποίηση προγραµµάτων, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπόνηση µελετών, προσφορά επιστηµονικής ή άλλης υπηρεσίας, εκδόσεις κτλ. Ε. Οι κάθε άλλου είδους ενισχύσεις, δωρεές και κάθε νόµιµο έσοδο, Ρητά ορίζεται ότι οι κάθε µορφής χορηγίες, ενισχύσεις και γενικά οικονοµικές ή σε είδος προσφορές προς το Σωµατείο γίνονται δεκτές µόνο υπό τον όρο ότι δεν δηµιουργούν αλλότριες από τους σκοπούς του Συλλόγου δεσµεύσεις ή εξαρτήσεις έναντι του χρηµατοδότη, χορηγού, δωρητή κ.λ.π. Άρθρο 6 Διαχείριση Πόρων Όλα τα έσοδα και οι πόροι, δαπανώνται αποκλειστικά και µόνον για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών και ευόδωση των σκοπών του Σωµατείου. Το διαχειριστικό έτος καθορίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε ηµερολογιακού έτους. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει, φέρει την ευθύνη και ελέγχεται για κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται στα πλαίσια των σκοπών του Σωµατείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του παρόντος καταστατικού. Προς τούτο, υποχρεούται να τηρεί τα νόµιµα λογιστικά βιβλία, όπως και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία ( πχ αποδείξεις εισπράξεων, τιµολόγια, βιβλίο παγίων, βιβλίο δωρεών κτλ, νοµίµως θεωρηµένα από τις αρµόδιες Αρχές ) και να καταχωρεί όλα τα έσοδα - έξοδα κατά τρόπο αδιάλειπτο, σαφή και εύκολα ελεγχόµενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη του Σωµατείου: Δικαιώµατα- Υποχρεώσεις- Αποχώρηση- Διαγραφή- Ανακήρυξη Δωρητών- Ευεργετών. 5

6 Άρθρο 7- Μέλη του Σωµατείου Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και υποστηρικτές. 1) Τακτικά µέλη του Σωµατείου είναι αρχικά οι ιδρυτές του, όσοι εγγραφούν µέχρι και την έναρξη της πρώτης Γ.Σ και γίνουν αποδεκτοί από αυτήν και όσοι από τους υποστηρικτές εγγραφούν µεταγενέστερα, σύµφωνα. µε τους όρους του παρόντος καταστατικού. Ως τακτικό µέλος του Σωµατείου µπορεί να εγγραφεί, µετά από έγγραφη αίτησή του, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο νόµιµα εκπροσωπούµενο, που πραγµατικά ενδιαφέρεται και µπορεί να συνδράµει µε οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου. Η αίτηση, µε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος και επικοινωνίας του ενδιαφεροµένου, υποβάλλεται προς το Σ.Δ. ( ή την προσωρινή διοίκηση ) του Σωµατείου, το οποίο υποχρεούται να την εισαγάγει προς την πρώτη µετά την αίτηση ΓΣ, η οποία και αποφασίζει αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή µη της αίτησης. Κάθε νέο τακτικό µέλος, αποκτά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, από την εποµένη της εγκρίσεώς του από την Γενική Συνέλευση. 2) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση του Σωµατείου µε πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου, πρόσωπα αναγνωρισµένου ήθους και κύρους, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου και αξίζουν την τιµητική αυτή διάκριση. Η πρόταση του ΔΣ, δεν απαιτεί αίτηση του προσώπου που αφορά. 3) Υποστηρικτές εγγράφονται στα µητρώα του Σωµατείου µε απόφαση του ΔΣ, πρόσωπα που επιθυµούν να προσφέρουν εµπράκτως και να βοηθήσουν µε κάθε νόµιµο τρόπο στο έργο του Σωµατείου. Οι υποστηρικτές µπορούν µε αίτησή τους, να καταστούν τακτικά µέλη, σύµφωνα µε την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1, µετά από δύο χρόνια παραµονής τους στο µητρώο υποστηρικτών και εφόσον στο διάστηµα αυτό υπήρξαν ταµειακά εντάξει και επέδειξαν αξιόλογη δράση και προσήλωση στους σκοπούς του Σωµατείου. Άρθρο 8- Δικαιώµατα- Υποχρεώσεις µελών. 1) Όλα τα µέλη δικαιούνται να συµµετέχουν, να συνδράµουν και να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες του Σωµατείου µε όποιο µέσο διατίθεται ( έντυπα, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, κτλ.), όπως και να παραστούν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις των µελών. 6

7 2) Τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές, έχουν δικαίωµα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των µελών, µόνον ως ακροατές, χωρίς δικαίωµα ψήφου ή συµµετοχής στη διοίκηση του Σωµατείου. Τα τακτικά µέλη, διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα, µόνον ως προς το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συµµετοχής στη διοίκηση του Σωµατείου που απολαµβάνουν. 3) Όλα τα µέλη υποχρεούνται να τηρούν τις καταστατικές διατάξεις του Σωµατείου, να υποβοηθούν στο έργο του και να καταβάλουν τις ετήσιες ή έκτακτες συνδροµές που αποφασίζονται εκάστοτε από τη ΓΣ. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδροµών. 4) Όλα τα µέλη υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 9-Αποχωρήσεις- Διαγραφές µελών. 1) Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα. Η περί αποχωρήσεως δήλωση απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο, καταχωρείται στο βιβλίο εισερχοµένων εγγράφων, και επικυρώνεται από το αµέσως επόµενο Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. Η αποχώρηση που θα ισχύει µετά τη λήξη του τρέχοντος λογιστικού έτους, δεν θα απαλλάσσει τον αποχωρούντα από τυχόν υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι του Σωµατείου, ούτε θα δηµιουργεί καµία οικονοµική ή άλλη απαίτησή του κατά του Σωµατείου ή των οργάνων του εξ αυτής της αιτίας. Το µέλος που αποχώρησε, διαγράφεται από το µητρώο µελών, αλλά διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την επανεγγραφή του, µε την ίδια διαδικασία εγγραφής κάθε νέου µέλους. 3) Κάθε µέλος, που επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς που ορίζονται από το καταστατικό ή ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους ή που κατά οιονδήποτε τρόπο διαταράσσει τη λειτουργία του Σωµατείου και των οργάνων του, διαγράφεται µε αιτιολογηµένη πρόταση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ των µελών. Το ΔΣ, όταν περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση παρόµοιων γεγονότων που κατά την κρίση του θίγουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του Σωµατείου γενικότερα, καλεί εγγράφως το µέλος που αφορά, σε έγγραφες ή και προφορικές εξηγήσεις. Με βάση τις εξηγήσεις αυτές που καταγράφονται στα πρακτικά του και εφ όσον κριθούν ανεπαρκείς, το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία και συντάσσει τη πρόταση διαγραφής µέλους, την οποία υποβάλει στην πρώτη που θα συγκληθεί ΓΣ για τελική και τελεσίδικη 7

8 απόφαση. Στη ΓΣ αυτή, υποχρεωτικά αναγράφεται ως θέµα ηµερήσιας διάταξης η προς συζήτηση προτεινόµενη διαγραφή µέλους, που γνωστοποιείται στο συγκεκριµένο µέλος που τον αφορά. Η τυχόν αποφασιζόµενη διαγραφή, ισχύει από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης της ΓΣ. 4) Τα τακτικά µέλη και οι υποστηρικτές που καθυστερούν την τακτοποίηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων, περισσότερο από δύο συνεχόµενα χρόνια, διαγράφονται επίσης µε συνοπτική απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 10- Δωρητές- Ευεργέτες 1) Με απόφαση της ΓΣ των µελών του Σωµατείου, µετά από πρόταση του ΔΣ, ανακηρύσσονται: α. Δωρητές όσοι προσφέρουν χρηµατικά ποσά ή αντικείµενα αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. β. Ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηµατικά ποσά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή ανεκτίµητες υπηρεσίες. 2) Με απόφαση της ΓΣ, τα παραπάνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται, ανάλογα µε τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. 3) Οι παραπάνω απολαµβάνουν ιδιαίτερα προνόµια τιµής, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση µε πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 11- Όργανα Διοίκησης. 1) Τα όργανα Διοίκησης του Σωµατείου είναι: α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) β. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Άρθρο 12-Γενική Συνέλευση. 1) Η Γενική Συνέλευση των µελών, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου. Επιλαµβάνεται, ελέγχει και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εν γένει πορεία του Σωµατείου. Οι αποφάσεις, που λαµβάνονται νόµιµα είναι υποχρεωτικές και ισχύουν οπωσδήποτε για όλα τα µέλη του Συλλόγου, ακόµη και για εκείνα που είναι απόντα ή διαφωνούν. 8

9 2) Δικαίωµα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχει κάθε µέλος, που είναι εγγεγραµµένο στα µητρώα µελών και έχει τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε µέλος, απολαµβάνει των δικαιωµάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Τα τακτικά µέλη, µπορούν σε περίπτωση κολλήµατος να αντιπροσωπευθούν µε πληρεξούσιο, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο µε επιστολή, φέρουσα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα. Κάθε πληρεξούσιος µπορεί να αντιπροσωπεύει µόνο ένα τακτικό µέλος. 3) Κάθε τακτικό µέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται µία ψήφο για τον εαυτό του και µία για το µέλος που τυχόν αντιπροσωπεύει, ενώ τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές δεν λαµβάνουν το λόγο και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στις αρχαιρεσίες, σε προσωπικά θέµατα ή σε ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, πρέπει να είναι µυστική και µα γίνεται µε ψηφοδέλτιο. Για όλα τα άλλα θέµατα οι ψηφοφορίες µπορούν να γίνονται µε ανάταση του χεριού και καταµέτρηση, ή ανάλογα µε την περίπτωση κατά την κρίση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 13- Σύγκληση της ΓΣ. 1) Οι Γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται ετησίως και µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου, ενώ οι έκτακτες όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο ή µετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών του. 2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα της Γενικής Συνελεύσεως ως και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν. Στην πρόσκληση πρέπει να γίνεται µνεία, ότι αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, µε τα αυτά θέµατα ηµερησίας διατάξεως. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο ΔΣ ή τον αναπληρωτή του και στέλνονται ταχυδροµικά ή µε fax, ή µε , προσωπικά προς όλα τα µέλη, στις 9

10 διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από αυτά. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται στην είσοδο των γραφείων του Σωµατείου για δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. και γνωστοποιείται προσθετικά, µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που είναι δυνατό να εξευρεθεί. 3) Οι γενικές συνελεύσεις κλείνουν, όταν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση εφ όλων των θεµάτων που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παρέλευσης της ώρας ή διακοπής της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση όλων των θεµάτων, η ΓΣ αποφασίζει επί τόπου για την ηµέρα, ώρα κτλ της συνέχισής της. Άρθρο 14- Απαρτία και Αποφάσεις της ΓΣ. 1) Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το µισό τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, για τις ειδικές περιπτώσεις. 2) Τα επίτιµα µέλη και οι υποστηρικτές, δεν συµµετέχουν στην απαρτία, ούτε στη λήψη αποφάσεων, µη έχοντας δικαίωµα ψήφου. 3) Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός οκτώ ( 8 ) ηµερών το αργότερο, στον ίδιο τόπο, µε τα ίδια θέµατα ηµερησίας διατάξεως, οπότε η Γενική συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, όσα και αν είναι τα παρόντα τακτικά µέλη. 4) Οι Γενικές Συνελεύσεις που σκοπεύουν στην τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή στην διάλυση του Σωµατείου, είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν άνω του µισού των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Οι αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 ) τουλάχιστον των παρισταµένων και ψηφιζόντων τακτικών µελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόµενες δύο περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, συγκαλείται νέα γενική συνέλευση µετά πάροδο τουλάχιστον ενός µηνός, για την οποία ισχύει η ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία αποφάσεων. Άρθρο 15- Προεδρείο και πρακτικά ΓΣ. 1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. Καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει ένα εκ των µελών της ως πρόεδρο της Γ.Σ, που θα διευθύνει τις εργασίες της και ένα ως γραµµατέα, που θα τηρεί, τα πρακτικά 10

11 της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκλέξει και βοηθό γραµµατέα, για να βοηθάει το γραµµατέα στη καταχώρηση των πρακτικών. Τα µέλη του προεδρείου της Γ.Σ., µπορούν να προέρχονται και από το Δ.Σ. αν δεν υπάρχει προθυµία ανάληψης αυτών των καθηκόντων από άλλα µέλη. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραµµατέας της, αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Για τα πάσης φύσεως διαδικαστικά θέµατα της Γ.Σ. αποφασίζει το Προεδρείο και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Το προεδρείο πριν δώσει το λόγο για την έναρξη της συνεδρίασης, παραλαµβάνει πίνακες και µητρώα και εξετάζει την απαρτία, καταγράφοντας σχετική παρατήρηση στα πρακτικά. Επίσης εξετάζει τα µέλη που ζητούν το λόγο, αν είναι τακτικά και ταµειακά εντάξει. 2) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραµµατέα. Ύστερα από αίτηση τακτικού µέλους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του αιτούντος. Τα προσκοµιζόµενα ενώπιον των Δικαστηρίων, Τραπεζών ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον Γενικό Γραµµατέα. Άρθρο 16- Αρµοδιότητες της ΓΣ. Ως κυρίαρχο όργανο η γενική συνέλευση των µελών, έχει το τελικό λόγο και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά το Σωµατείο και ειδικότερα: 1) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν αναγκαίων αιρετών αντιπροσώπων σε υπερκείµενα σωµατεία ή οµοσπονδίες. 2) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια επίσης, την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του των µελών του ΔΣ, της ΕΕ και των τυχόν αντιπροσώπων σε υπερκείµενες οργανώσεις. 3) Εκλέγει από τα παρόντα µέλη, διµελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της ΓΣ και τη τήρηση των πρακτικών, που στο τέλος υπογράφονται και παραδίδονται στον Γενικό Γραµµατέα του ΔΣ. 4) Ελέγχει το Διοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους τυχόν αιρετούς αντιπροσώπους για τις ενέργειές τους κατά το διαρρεύσαν διάστηµα. 5) Εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό πεπραγµένων του προηγούµενου έτους, τον ισολογισµό εσόδων- εξόδων, αφού αναγνωστεί πρώτα η έκθεση της εξελεγκτικής 11

12 επιτροπής και τέλος εγκρίνει ή όχι τον προϋπολογισµό του νέου έτους. Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται στη ΓΣ πριν την έναρξή της γραπτά και αναλύονται προφορικά διά του προέδρου του ΔΣ ή άλλου από αυτόν υποδεικνυοµένου µέλους του ΔΣ ανάλογα µε την αρµοδιότητα επί του υπό συζήτηση θέµατος. Η έγκριση των υποβληθέντων από το ΔΣ στοιχείων σηµατοδοτεί την απαλλαγή των µελών του από κάθε ευθύνη για την προηγούµενη χρήση. Αντίθετα, η απόρριψη των πεπραγµένων και του οικονοµικού απολογισµού, αποτελεί µοµφή προς το Δ.Σ. και δίνει το δικαίωµα στη ΓΣ να ανακαλέσει από τα καθήκοντά του τα µέλη του Δ.Σ., µερικά ή στο σύνολό τους και να αποφασίσει προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών, που υποχρεωτικά πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο εντός διµήνου από την ηµέρα της απόφασης. 6) Αποφασίζει µετά από εισήγηση του ΔΣ, για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Σωµατείου. 7) Αποφασίζει για τη διαγραφή ή επανεγγραφή διαγραφέντος µέλους. 8) Αποφασίζει για το ύψος των τακτικών ή έκτακτων συνδροµών των µελών και επιβάλει αν κριθεί σκόπιµο, ειδικό τέλος εγγραφής νέων τακτικών µελών. 9).Εγκρίνει την εγγραφή νέων τακτικών µελών, την ανακήρυξη επίτιµων µελών και την ανακήρυξη των δωρητών και ευεργετών του Σωµατείου. 10)Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Σωµατείου και τις τυχόν µελλοντικές του τροποποιήσεις µε βάση τις προτάσεις του ΔΣ. 11) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που θα τεθεί σε αυτήν από το Δ.Σ., ή εκτάκτως από τα µέλη και δεν προβλέπεται ήδη από το παρόν καταστατικό σε συνδυασµό µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόµου. Άρθρο 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ 1) Το Σωµατείο διοικείται και εκπροσωπείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη. 2) Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για χρονικό διάστηµα 3 ετών και είναι επανεκλέξιµα. 3) Τα µέλη του Δ.Σ., αµέσως µετά την εκλογή τους και όχι αργότερο των τριών ηµερών, συγκαλούνται και συνεδριάζουν µε ευθύνη του πλειοψηφούντος µέλους, για να εκλέξουν µεταξύ των µελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Στα υπόλοιπα µέλη µπορούν να ανατεθούν ειδικές εργασίες και καθήκοντα. 12

13 .4) Σε περίπτωση παραιτήσεως, ή εκπτώσεως κάποιου ή κάποιων εκ των µελών για όποιονδήποτε λόγο, η κενή ή οι κενές θέσεις του Δ.Σ. που δηµιουργούνται, συµπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά τη σειρά εκλογής τους στις προηγούµενες αρχαιρεσίες, µέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται την ανάληψη καθηκόντων και εφ όσον ο αριθµός των τακτικών µελών που απέµεινε στο Διοικητικό Συµβούλιο δεν συγκροτεί απαρτία, συγκαλείται εντός µηνός το αργότερο, έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 5) Η χωρίς δικαιολογηµένη αιτία συνεχής απουσία Συµβούλου από τρεις συνεχόµενες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ισοδυναµεί µε παραίτηση, που έγινε από τότε που το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει σχετικά µε αυτή και κάνει τη σχετική αναφορά στα πρακτικά του. Άρθρο 18. Συνεδριάσεις Δ.Σ. Απαρτία- Αποφάσεις. 1) Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωµατείου ή όπου αλλού κρίνει σκόπιµο, τουλάχιστον κάθε δύο (2) µήνες ή όποτε προκύψει έκτακτη ανάγκη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε το θεωρήσει σκόπιµο ή όποτε ζητηθεί ή σύγκληση από τρεις (3) συµβούλους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό εντός δέκα (10) ηµερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει τον τόπο, την ηµεροµηνία, ηµέρα και ώρα και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αποστέλλεται µε τον προσφορότερο τρόπο (ταχυδροµικά, fax, mail κ.λ.π.) για τις τακτικές συνεδριάσεις δέκα (10) ηµέρες πριν από την σύγκληση και για τις έκτακτες πέντε (5) ηµέρες. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να γίνει και τηλεφωνικά προ 24 ωρών..3) Το Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται το µισό τουλάχιστον του αριθµού των µελών του (ήτοι τα 4 εκ των 7). Τα µέλη που κωλύονται να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούνται να στέλνουν εγκαίρως για ανάγνωση, τις γραπτές απόψεις τους στα υπό συζήτηση θέµατα. Οι απόψεις αυτές διαβιβάζονται στο ΔΣ, µέσω του προέδρου ή του Γ.Γ. και καταχωρούνται στα τηρούµενα πρακτικά. 4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 13

14 Για ζητήµατα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία που γίνεται µε ψηφοδέλτια. 5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριµένη συνεδρίαση συµβούλους. 6) Κανένας σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε µέρος. Δικαιούται όµως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώµης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση. Πάντως η µη υπογραφή των πρακτικών από σύµβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται µνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει. 7) Τα αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Αρχών ή να δοθούν σε τρίτους, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον Γενικό Γραµµατέα του σωµατείου. Άρθρο 19. Γενικές αρµοδιότητες και ευθύνες του Δ.Σ. 1) Το Διοικητικό Συµβούλιο, εκπροσωπώντας το Σωµατείο ενώπιον κάθε Αρχής, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενεργεί συλλογικά και ευθύνεται για τις ενέργειές του. 2) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την διοίκηση του Σωµατείου, την διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του και γενικά εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, επιδιώκει µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο τρόπο την πρόοδο και προαγωγή των σκοπών του, χωρίς περιορισµό, µε εξαίρεση τα θέµατα που από το Νόµο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρµοδιότητα της Γενική Συνέλευσης. 3) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε ευθύνη του, να αναθέτει την ενάσκηση µέρους των καθηκόντων του, σε τρίτους ή οµάδες εργασίας ή επιτροπές ή ειδικά συµβούλια, µε αµοιβή ή χωρίς κατά τη κρίση του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Νόµος ή το καταστατικό δεν το επιτρέπουν, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρµοδιότητές τους και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Οι οµάδες και τα πρόσωπα αυτά έχουν συµβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα και είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από το ίδιο το Διοικητικό Συµβούλιο. 14

15 4) Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε τρίτους την µε αµοιβή πραγµατοποίηση µελετών, έργων, ερευνών και εργασιών. Επίσης µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και στα πλαίσια του προϋπολογισµού, είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται, µε σύµβαση εργασίας ή µίσθωση έργου, το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία από ειδικούς εµπειρογνώµονες και λοιπό τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου. 5) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να ορίζει διευθυντές για τα παραρτήµατα ή γραφεία που ιδρύει το Σωµατείο, στους οποίους µπορεί να αναθέτει όλες τις αρµοδιότητες που είναι απαραίτητες για τη διοίκηση των παραρτηµάτων ή γραφείων, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής συµβάσεων για υποθέσεις και θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τα παραρτήµατα ή τα γραφεία που διευθύνουν. Οι διευθυντές και οι άλλοι υπάλληλοι ενηµερώνουν υποχρεωτικά το Δ.Σ. για δραστηριότητες που το δεσµεύουν. 6) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου από την ιδιότητά τους αυτή, δεν δικαιούνται και δεν λαµβάνουν καµία αµοιβή, εκτός της τυχόν αναγκαίας αποζηµίωσης µετακινήσεων, που θα αποφασίζεται. 7) Κατ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου είναι δυνατόν να καταβάλλεται αµοιβή σε µέλος του Σωµατείου ή µέλος του Δ.Σ., εφ όσον: α. Υπάρχει σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης έργου ή ανάθεσης µελέτης µεταξύ του Σωµατείου και του µέλους (καθ όµοιο τρόπο µε οποιονδήποτε τρίτο) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Σωµατείου. β. Υπάρχει προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου για διάφορες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία γ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά µέλη του Σωµατείου που συνδέονται οικονοµικά µε αυτό, βάσει των α και β παραγράφων, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις ΓΣ, για όσο διάστηµα διαρκεί η επ αµοιβή απασχόλησή τους. 8) Το Διοικητικό Συµβούλιο προπαρασκευάζει και κοινοποιεί τα θέµατα και τις προτάσεις που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση και κάνει εισήγηση γι αυτά. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική συνέλευση τον οικονοµικό και διοικητικό απολογισµό, όπως και τον προϋπολογισµό του Σωµατείου. 9) Το Δ.Σ. συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Σωµατείου και τον υποβάλει στην ΓΣ προς τελική έγκριση. Σε αυτόν εντάσσονται όλες οι λεπτοµέρειες 15

16 και διαδικασίες που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του σωµατείου και δεν εµπεριέχονται στο παρόν καταστατικό. Άρθρο 20. Ειδικές αρµοδιότητες και καθήκοντα των µελών Δ.Σ. 1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε τρίτου και κάθε µέλους στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Σωµατείου και τη χρηστή διαχείρισή του. Προσκαλεί τα µέλη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ορίζοντας το τόπο, ηµέρα, ώρα και θέµατα, τις οποίες προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συµβουλίου. Προεδρεύει των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων µέχρι της εκλογής Προεδρείου. Επίσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνει µαζί µε τον Γ.Γ. τα πάσης φύσεως αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα εις χείρας του Σωµατείου βιβλί και στοιχεία και µαζί δε µε τον ταµία τα γραµµάτια εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών. Φροντίζει για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις, εκπροσωπεί το Σωµατείο στις κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικά είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του Σωµατείου και την τήρηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισµού, των νόµων και διαταγµάτων. Ο πρόεδρος δεν µπορεί να προβαίνει ή να αναµιγνύεται µε την ιδιότητα του προέδρου σε εκδηλώσεις και υποθέσεις αντίθετες προς τους σκοπούς του Σωµατείου. Τέλος έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που του απονέµεται µε βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή µε αποφάσεις της ΓΣ και του Δ.Σ. 2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε κάθε αρµοδιότητά του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόµενος σύµβουλος από το Διοικητικό Συµβούλιο. 3) Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Σωµατείου, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωµατείου, κρατεί και φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το Αρχείο, το µητρώο µελών, τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών και όλα τα αναγκαία βιβλία και αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συµβουλίων, εκθέσεις και υποµνήµατα, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρώντας ενήµερο γι αυτήν το Διοικητικό Συµβούλιο και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα. Συντάσσει την έκθεση πεπραγµένων για τις δραστηριότητες του Σωµατείου σε συνεργασία µε τον πρόεδρο και λοιπά µέλη του Δ.Σ.. Τον Γενικό Γραµµατέα απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνει µέλος του διοικητικού Συµβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού. 16

17 4) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου µε βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. και παρακολουθεί τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασµών του. Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωµή των εξόδων του µε βάση τα γραµµάτια είσπραξης, εντάλµατα πληρωµών και εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων. Συντάσσει τον οικονοµικό απολογισµό- ισολογισµό και προϋπολογισµό του σωµατείο, βοηθούµενος προς τούτο και από τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τους οποίους αφού συνυπογράψει µε τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να καταθέτει για λογαριασµό του Σωµατείου σε Τράπεζα τα χρήµατα που έχει στα χέρια του, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συµβούλιο. Μπορεί να ενεργεί αναλήψεις οποιωνδήποτε ποσών µόνον κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συµβουλίου. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα γραµµάτια είσπραξης, τα εντάλµατα πληρωµών και κάθε σχετικό έγγραφο του αφορά οικονοµικά θέµατα. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, ευθύνεται δε για κάθε διαχειριστική ανωµαλία. Τον ταµία απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνει µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού. 5) Καθήκοντα µελών Διοικητικού Συµβουλίου. Οι σύµβουλοι του Διοικητικού Συµβουλίου ασκούν εποικοδοµητική εργασία στο συµβούλιο και βοηθούν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία στην άσκηση των καθηκόντων τους. Στους συµβούλους µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανατεθούν αρµοδιότητες σε διάφορους τοµείς και κυρίως σε εκπροσώπηση του ΔΣ στις οµάδες εργασίας, επιτροπές, συµβούλια, εκδηλώσεις κτλ. Άρθρο 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη του Σωµατείου, που εκλέγονται από την Γ.Σ., µε τριετή θητεία όπως και τα µέλη του Δ.Σ. 2) Καθήκοντα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Σωµατείου, ήτοι ο έλεγχος του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται προς την ΓΣ για έγκριση. 3) Ο επίτροπος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις αρχαιρεσίες, είναι ο πρόεδρος αυτής και σε περίπτωση παραιτήσεώς του ο αµέσως επόµενος κ.ο.κ. Ενώ τη θέση του παραιτηθέντος, καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών, µετά ο δεύτερος κ.ο.κ., για το υπόλοιπο της θητείας, µέχρι 17

18 εξαντλήσεως του καταλόγου των αναπληρωµατικών, µε δεδοµένο ότι η Ε.Ε., πρέπει απαραιτήτως να αποτελείται από τρία µέλη.. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωµατικών µελών, τότε η κενή ή οι κενές θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής συµπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου από µέλη του Σωµατείου. 4) Η Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τις οικονοµικές πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, δικαιούται σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, όχι µικρότερα του τριµήνου να εξετάζει το ταµείο του Σωµατείου και να εισηγείται τη λήψη µέτρων ή και τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν εξαιρετικά τα συµφέροντά του Σωµατείου, λόγω κακοδιαχείρισης. Στη περίπτωση αυτή, η Εξελεγκτική Επιτροπή, δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µε µοναδικό θέµα την µοµφή προς το Διοικητικό Συµβούλιο, βάσει πλήρως αιτιολογηµένης έκθεσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο και φέρει ακέραια την ευθύνη αν δεν προβεί στις τυπικές διαδικασίες για τη σύγκληση της ΓΣ µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο, από την ηµέρα λήψης της αίτησης και αιτιολόγησης της Ε.Ε. 5) Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται δέκα (10) ηµέρες πριν την ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, από τον Πρόεδρο ή τον Ταµία του Διοικητικού Συµβουλίου και τίθενται στη διάθεση της τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και γενικά κάθε στοιχείο που θα κριθεί αντικειµενικά απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου. 6) Κάθε µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των οικονοµικών απορρήτων του Σωµατείου, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. Άρθρο 22. Γενικά- Υποψηφιότητες. 1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Σωµατείου, πραγµατοποιούνται από Εφορευτική Επιτροπή, κάθε τρία (3) χρόνια, κατά το τέλος της συνεδρίασης της Γ.Σ.που συµπίπτει µε τη λήξη της θητείας των µελών του αποχωρούντος Δ.Σ. και Ε.Ε..Αν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβληµα 18

19 σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, οι αρχαιρεσίες µπορούν να διεξαχθούν και σε άλλες χρονικές στιγµές. 2) Σκοπός των αρχαιρεσιών, είναι η εκλογή µε µυστική ψηφοφορία των επτά τακτικών µελών του Δ.Σ. και των τριών µελών της Ε.Ε. και όσων αναπληρωµατικών µελών εξαχθούν από τις κάλπες. Επίσης εκλέγονται οι αιρετοί εκπρόσωποι σε υπερκείµενες Οργανώσεις, εάν παραστεί ανάγκη. 3) Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωµα µέλους του Δ.Σ. και µέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν όλα τα νοµίµως εγγεγραµµένα και ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται µε αίτηση από τον ενδιαφερόµενο, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τρείς (3) µέρες τουλάχιστο πριν τις αρχαιρεσίες και καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Σωµατείου επί τρεις (3) µέρες πριν τις αρχαιρεσίες και εκτυπώνεται σε αριθµό διπλάσιο του αριθµού των τακτικών µελών του Σωµατείου και χρησιµοποιείται ως ψηφοδέλτιο. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύµων τους. Η µη τήρηση των προαναφερόµενων προθεσµιών και διαδικασιών, δεν επιφέρει ακυρότητα των αρχαιρεσιών, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη τους και τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. και της Εφ. Επιτροπής. 4) Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, τα υποψήφια µέλη για το Δ.Σ., οφείλουν να δικαιολογήσουν συνοπτικά το λόγο της υποψηφιότητάς τους και το πρόγραµµά τους, απαντώντας στις ερωτήσεις των µελών της Γ.Σ. Άρθρο 23. Διαδικασία. 1) Κατά την ήµέρα των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, το Προεδρείο της Γ.Σ. ζητάει από τα τακτικά µέλη, να εκλέξουν τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας δεν πρέπει να µην είναι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης. Η Γ.Σ. ορίζει ένα από τα τρία µέλη της εφορευτικής επιτροπής ως πρόεδρο, που διευθύνει την εκλογική διαδικασία και ένα ως γραµµατέα, να τηρεί τα πρακτικά και ένα βοηθό µέλος της εφορευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος ή ο γενικός γραµµατέας του αποχωρούντος Δ.Σ.,. παραδίνει στην Εφ.Επ. τα ψηφοδέλτια, µε ισάριθµους φακέλους και όλα τα απαραίτητα εκλογικά είδη, διευκολύνοντας µε τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο την προετοιµασία των αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσουν. 19

20 2) Μετά την ολοκλήρωση των θεµάτων και λήξη της απολογιστικής συνεδρίασης, το προεδρείο της ΓΣ αποχωρεί από την έδρα, δίνοντας τη θέση του στην Εφ.Επ. η οποία πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, διανείµει τα ενιαία ψηφοδέλτια προς τα παρόντα τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, τους καλεί να δικαιολογήσουν συνοπτικά ενώπιον των ψηφοφόρων την υποψηφιότητά τους και επεξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας. Με ευθύνη της κατόπιν, καλεί ένα έκαστο τακτικό µέλος µε τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα προσέλευσης να προσέλθει στη κάλπη και να ρίξει το κλειστό συµπληρωµένο ψηφοδέλτιο, υπογράφοντας τον πίνακα ψηφοφορίας δίπλα στο όνοµά του. 3)ι ψηφοφόροι έχουν δικαίωµα να θέσουν σε κάθε υποψήφιο είτε στην αρχή είτε στο τέλος του ονόµατος του, µε µαύρο ή µπλε στυλό, ένα σταυρό προτίµησης. Κατ ανώτατο όριο οι ψηφοφόροι µπορούν να βάλουν µέχρι επτά σταυρούς προτίµησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, για το αξίωµα του Δ.Σ. και µέχρι τρεις για το αξίωµα των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίµησης θεωρείται λευκό, ενώ ψηφοδέλτια µε περισσότερους από τους προαναφερόµενους σταυρούς ή µε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση ή ασαφές, θεωρείται άκυρο. 4) Ο Γραµµατέας της Εφ.Επ. τηρεί πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία καταχωρούνται, µε τη σειρά που ψηφίζουν, τα ονοµατεπώνυµα αυτών που συµµετέχουν στην ψηφοφορία. 5) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αριθµεί και µονογράφει τους φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους και ο πρόεδρος µονογράφει και αριθµεί τα ψηφοδέλτια, τα οποία ο γραµµατέας καταχωρεί σαν σύνολο στα πρακτικά της επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ψήφων και καταχωρούνται στα ονόµατα των υποψηφίων οι σταυροί προτίµησης που έλαβε ένας έκαστος, µέχρι εξαντλήσεως όλων των ψηφοδελτίων. Μετά τη διαλογή η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού και ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, αναφέροντας συνοπτικά τον συνολικό αριθµό των ψηφισάντων, αριθµό εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, όπως και αριθµό σταυρών που έλαβε ο καθένας. 6) Από τους υποψήφιους για το Δ.Σ. οι επτά πρώτοι πλειοψηφίσαντες, ανακηρύσσονται τακτικά µέλη του Δ.Σ. ενώ οι επόµενοι ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη του Δ.Σ.. 20

21 7) Από τους υποψήφιους για την ΕΕ οι τρεις πρώτοι, που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά µέλη της ΕΕ, ενώ οι ς επόµενοι ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη της. 8) Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση του µέλους για το ΔΣ ή για την ΕΕ γίνεται κλήρωση από την Εφ Επ και ο µεν επιτυχών καταλαµβάνει την θέση του τακτικού µέλους ενώ ο αποτυχών τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους. Η διαδικασία της κλήρωσης εφαρµόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών. 9) Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφεται από τα µέλη της και παραδίδεται στον πρώτο επιτυχόντα του νέου ΔΣ για να ενεργήσει και να συγκαλέσει τα εκλεγέντα µέλη, να συγκροτηθούν σε σώµα. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του ΔΣ τουλάχιστον µέχρι τις επόµενες αρχαιρεσίες. Όποια προβλήµατα προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται αµετάκλητα από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 10) Τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών καταχωρούνται και στο βιβλίο πρακτικών της ΓΣ, που υπογράφονται από το προεδρείο της. 11) Ο σύµβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, από την εκλογή του καλεί τα νέα µέλη σε συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίασή του, µετά την εκλογή του από τη ΓΣ, το ΔΣ συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει από τα µέλη του, µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα και τον Ταµία, Η θητεία του ΔΣ αρχίζει από την συγκρότηση του σε σώµα. Το παλαιό ΔΣ οφείλει να παραδώσει τα υπάρχοντα στοιχεία και καθήκοντά του εντός επτά (7) ηµερών από τη συγκρότηση του νέου Δ, Σ., µε υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Γενικά Στοιχεία. Άρθρο 24. Βιβλία Το Σωµατείο υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: 1. Μητρώο µελών. Με διάκριση των τακτικών, επίτιµων και υποστηρικτών. 2. Βιβλίο Γ. Σ.. Με καταχώρηση των πρακτικών των ΓΣ, των Ε.Ε, και Εφ. Επ. 3. Πρακτικά Διοικητικών Συµβουλίων 4. Εσόδων Εξόδων ή τα νόµιµα λογιστικά βιβλία. 5. Βιβλίο Παγίων και Περιουσιακών Στοιχείων 6. Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων. 21

22 Πέραν των άνω βιβλίων το Σωµατείο πρέπει να τηρεί και όσα άλλα στοιχεία και βιβλία επιτάσσουν ειδικοί νόµοι (φορολογικά, λογιστικά, κ.λ.π.) ή επιβάλλουν οι ανάγκες λειτουργίας (δωρητών και ευεργετών, χορηγών κ.λ.π.). Τα βιβλία πρέπει, µε ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, να είναι επικυρωµένα από τις αρµόδιες Αρχές και να είναι πάντοτε ενηµερωµένα και καλώς φυλαγµένα. Άρθρο 25. Εσωτερικός Κανονισµός Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει και τροποποιεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική συνέλευση. Στον εσωτερικό κανονισµό εκτός των άλλων όρων πρέπει να προσδιορίζονται, για την καλύτερη λειτουργία του Σωµατείου και τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες εκάστου των µελών διοίκησής του, του πάσης φύσεως προσωπικού του, των επιτροπών του, των οµάδων εργασίας, των εθελοντών και του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Άρθρο 26. Τροποποίηση του Καταστατικού. Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης σε ειδική προς το σκοπό αυτό καταστατική συνέλευση, στην οποία η απαρτία και η πλειοψηφία λήψης αποφάσεων αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος. Η ακολουθούµενη διαδικασία τροποποίησης καταστατικών κατ άρθρο και στο σύνολο θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Νόµου περί Σωµατείων. Άρθρο 27. Διάλυση του Σωµατείου. Το Σωµατείο διαλύεται µε απόφαση της Γ.Σ., των τακτικών µελών αυτού, που θα συνέλθει για το σκοπό αυτό ή µε δικαστική απόφαση ή και εφόσον τα µέλη µειωθούν κάτω των δέκα (10). Η απαιτούµενη απαρτία και η πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων, αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος. Όταν το Σωµατείο διαλυθεί, τελεί υπό εκκαθάριση και υπάρχει µόνο για το σκοπό αυτό. Εκκαθαριστές ορίζονται από Γεν. Συνέλευση ή τα Δικαστήρια, τρεις από τα τακτικά µέλη, οι οποίοι φροντίζουν για την εκκαθάριση σύµφωνα µε το νόµο και το παρόν καταστατικό. Μετά τη διάλυση και εκκαθάριση του Σωµατείου, η όποια περιουσία του, (κινητή, ακίνητη, πνευµατικά δικαιώµατα, δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λ.π). 22

23 περιέρχεται στο Τµήµα Χειρουργικής (οµάδα άγριων ζώων) της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 28. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει.. Άρθρο 29. Συµπληρωµατικές Διατάξεις. Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται από την Γενική Συνέλευση και τους νόµους, που ισχύουν για τα σωµατεία. Άρθρο 30. Μεταβατική Διάταξη. Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωµατείου υποχρεούται εντός έξι (6) µηνών το αργότερο από την έγκριση του καταστατικού από το αρµόδιο πρωτοδικείο, να καλέσει τα µέλη του σε Γενική Συνέλευση, µε θέµα την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 31. Ακροτελεύτια Διάταξη. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα. Διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε από όλα τα ιδρυτικά µέλη στη ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2004 και υπογράφτηκε από όλα τα παρακάτω µέλη: 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ»

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» Στην Αθήνα σήμερα Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1) Σοφία Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα