Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013

2 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 1

3 Εισαγωγή Το παρόν Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) αποτελεί ανάλυση και εξειδίκευση της ομώνυμης Δραστηριότητας του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπεριέχεται επικοινωνία και δημοσιότητα και σε άλλα σημεία του Σχεδίου Δράσης, αφού το Δίκτυο από τη φύση του στηρίζεται στους δύο αυτούς παράγοντες. Η διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης αποτελούν βασικούς στόχους του ΕΑΔ. Η επικοινωνία αποτελεί επομένως όχι μόνο έναν κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και αναπόσπαστο μέρος για την υλοποίησή τους. Κατάλληλος σχεδιασμός των δράσεων επικοινωνίας σημαίνει ότι όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στην αγροτική ανάπτυξη, μπορούν να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΑΔ. Από τη σύστασή του, το Δίκτυο αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη και ως εκ τούτου προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και την απόκτηση εμπειρίας, όπως αυτή συσσωρεύεται μέσα από την υλοποίηση των πολυάριθμων μέτρων του προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη. Το ΕΑΔ επιδιώκει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης από και προς τα μέλη του, καθώς και την καθιέρωση του ρόλου του ως καταλύτη για την επίτευξη και περαιτέρω εξέλιξη της δικτύωσης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η επιστράτευση όλων των μέσων και εργαλείων επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την προηγμένη γνώση σε θέματα επικοινωνίας, ώστε να εδραιωθεί η δικτύωση ως μοχλός ουσιαστικής συνεργασίας και πρακτικής ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας. Με στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του Δικτύου και των μελών αυτού, καθώς και στις εξελίξεις της αγροτικής πολιτικής, οι δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας που παρουσιάζονται στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικά, ενώ θα εξειδικεύονται ανά έτος με συγκεκριμένες δραστηριότητες και προϋπολογισμό. 2

4 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 3

5 Η Στρατηγική Επικοινωνίας αναπτύσσεται μέσα από 5 βασικούς στόχους... Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του παρόντος προγράμματος επικοινωνίας και δημοσιότητας αφορούν στα εξής: 1. Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη. 2. Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. 3. Προβολή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που θα αποκομιστούν μέσα από την ανάπτυξη των δράσεων του Δικτύου. 4. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 5. Ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή του ΕΑΔ και του ENRD στην αγροτική ανάπτυξη. Ενώ αναδεικνύονται και έμμεσοι στόχοι, όπως: Προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εργαλεία για την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής. Ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη διατροφή κ.ά. 4

6 οι οποίοι εξειδικεύονται στους ειδικότερους στόχους επικοινωνίας Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ. Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ αλλά και λοιπών που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό χώρο. Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας και της Ε.Ε. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με παρεμβάσεις του ΠΑΑ, του ΕΑΔ, του ENRD αλλά και των λοιπών αγροτικών δικτύων. Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση στα θέματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Ανάδειξη της οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων τόσο του ΕΑΔ όσο και του ENRD. Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 5

7 Ο καθορισμός των ομάδων-στόχου της επικοινωνίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, αφού αυτές δρουν σαν πολλαπλασιαστές πληροφόρησης Οι ομάδες στόχου διακρίνονται στις εξής γενικές κατηγορίες: Δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές) Εκπαιδευτική Κοινότητα Δυνητικοί δικαιούχοι του ΠΑΑ Ευρύτερο κοινό (και ειδικές ομάδες στόχου) Δικαιούχοι του ΠΑΑ Τελικοί ωφελούμενοι του ΠΑΑ Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ - ENRD - Άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα κρατώνμελών Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΜΚΟ Διαμορφωτές κοινής γνώμης ΜΜΕ 6

8 ... για το σκοπό αυτό για κάθε ομάδα έχουν προσδιοριστεί διαφορετικοί στόχοι επικοινωνίας Ομάδες - Στόχου Δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές) Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΜΚΟ ENRD Δικαιούχοι του ΠΑΑ Τελικοί ωφελούμενοι του ΠΑΑ Άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα κρατών-μελών Δυνητικοί δικαιούχοι του ΠΑΑ Ευρύτερο κοινό Εκπαιδευτική Κοινότητα Διαμορφωτές κοινής γνώμης ΜΜΕ Στόχοι Επικοινωνίας Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό χώρο Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ και του ENRD Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ και του ENRD Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ, του ΕΑΔ, του ENRD και των λοιπών αγροτικών δικτύων Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας και της ΕΕ Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Επιθυμητά Αποτελέσματα Παροχή εργαλείων με τα οποία τα μέλη του ΕΑΔ θα μπορούν να διασυνδέονται και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την προώθηση των έργων του ΠΑΑ μέσα από τη δικτύωση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δράσεις του ΕΑΔ Μεγαλύτερος αριθμός οργανισμών/φορέων που παίρνουν μέρος σε δράσεις του ΕΑΔ Αύξηση της παρουσίας του ΕΑΔ στα ΜΜΕ Αυξημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε δράσεις του ΕΑΔ 7

9 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 8

10 Δημιουργία και προώθηση της ταυτότητας του ΕΑΔ (logo, slogan, ) Στόχοι Ενέργειας Το logo του ΕΑΔ πρέπει να είναι επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο από τα μέλη και τους βασικούς εμπλεκόμενους στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά και ταυτόσημο με τη δικτύωση. Το slogan πρέπει να αποτυπώνει αποτελεσματικά τη φιλοσοφία διασύνδεσης που διέπει όλες τις ενέργειες του Δικτύου. Η αναγνώριση του ΕΑΔ στην αλληλογραφία μέσω του του, το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλους όσους δουλεύουν για αυτό. Σύντομη Περιγραφή Εκδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Δημιουργία ενός slogan, διατήρηση του logo και προώθηση προώθηση του του Δικτύου προς όσους εργάζονται σε αυτό Το ΕΑΔ θα πρέπει να εκφράζεται μέσα από μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα βασιζόμενο στο συνδυασμό πέντε στοιχείων: Δημιουργία ενός slogan που εκφράζει δυναμικά τη διασύνδεση Χρώματα που εμπνέονται από την αγροτική ανάπτυξη Γραμματοσειρά κοινή για όλες τις δημοσιεύσεις και έντυπα του ΕΑΔ Φωτογραφίες, που εμπλουτίζουν ό,τι παράγει το ΕΑΔ, από την ιστοσελίδα του μέχρι όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό Συγκεκριμένο 9

11 Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δυναμικών εργαλείων Στόχοι Ενέργειας Η αξιοποίηση της ιστοσελίδας του ΕΑΔ (www.ead.gr) και ο εμπλουτισμός αυτής με χρήσιμα εργαλεία αποτελεί το βασικό στοιχείο επικοινωνίας του ΕΑΔ για τη διάχυση των δραστηριοτήτων του. Η ιστοσελίδα του Δικτύου δύναται να εμπλουτιστεί με εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούν τα μέλη με σκοπό την επιτυχή διασύνδεση μεταξύ τους. Επιπλέον, μέριμνα πρέπει να δίνεται στη διαρκή συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας, καθώς και στη μετάφραση μέρους αυτής στα αγγλικά. Σύντομη Περιγραφή Εκδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ πρέπει να αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΑΔ, και να καλύπτονται τουλάχιστον οι εξής ενότητες: Γενικές πληροφορίες για το ΕΑΔ Θεματικές ομάδες εργασίας Αξιοσημείωτες πρακτικές και πρόσβαση σε βάση δεδομένων καλών πρακτικών Γκαλερί με επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες του ΕΑΔ και τα έργα του ΠΑΑ που αποτελούν αξιοσημείωτες πρακτικές Εκδηλώσεις του ΕΑΔ αλλά και πληροφόρηση σχετικά με εκδηλώσεις μελών άλλων δικτύων και φορέων στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης Χρήση εργαλείων ελεύθερης προσβασιμότητας όπως Αναζήτηση, Βιβλιοθήκη, Ημερολόγιο εκδηλώσεων, Επικοινωνία, Οπτικοακουστικό Υλικό Χρήση εργαλείων περιορισμένης προσβασιμότητας όπως Ομάδες Χρηστών, Προφίλ Χρηστών, Φόρουμ, Διαβούλευση Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως Statistics, Shado CMS, File sharing facility και Media Library, Meeting tool and Videoconference, Διαδραστικοί Χάρτες, Blogging Facility Αυτοτελή έργα, όπως ηλεκτρονικοί χάρτες σχετικά με αγροδιατροφή, καινοτομία, έρευνα, εδαφολογία κλπ 10

12 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (1) Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του Δικτύου, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προβολή των έργων του ΠΑΑ σε συνεχή βάση. Η ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για τα επιτεύγματα των έργων και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη και στους στόχους της αγροτικής πολιτικής. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή ενημερωτικού δελτίου Περιλαμβάνει την παραγωγή ενός δίπτυχου (4 σελίδων) ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ανά τρίμηνο. Η διανομή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς όλα τα μέλη του Δικτύου, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα αυτού. Παράλληλα μπορεί να εκτυπώνονται και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (π.χ. 20 αντίτυπα ανά μέλος κατά μέσο όρο), ώστε να διανέμονται και από τα γραφεία των μελών, καθώς και κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων στο ευρύτερο κοινό. Τα ενημερωτικά δελτία θα ταυτίζονται με την εικόνα του ΕΑΔ με τη χρήση των κατάλληλων logo και εικόνων που εκφράζουν την ταυτότητα του ΕΑΔ. Οι βασικές αρχές για την παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου είναι: Το περιεχόμενο των δελτίων θα προβάλλει και θα ενημερώνει για τις δράσεις του ΕΑΔ κατά τη διάρκεια του τριμήνου Τα άρθρα θα πρέπει να συντάσσονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και η περιεκτικότητα Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τεχνικές ορολογίες Η έκταση των δελτίων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και το περιεχόμενό τους ακριβές Θα πρέπει να περιλαμβάνονται, όπου είναι εφικτό, συνεντεύξεις και αποφθέγματα από ανθρώπους που σχετίζονται με την είδηση, προκειμένου να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα των δελτίων 11

13 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (2) Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή και έκδοση περιοδικού Εκτός από ενημερωτικά δελτία, το ΕΑΔ θα εκδίδει και περιοδικά που θα εστιάζουν σε θέματα που αφορούν στην αγροτική πολιτική της χώρας, αλλά και σε περισσότερο εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη δικτύωση και την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τη διαδικασία έκδοσης των περιοδικών κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών φορέων που εμπλέκονται στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης. Τα περιοδικά αυτά θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και στο περιεχόμενο τους θα περιλαμβάνεται ενδεικτικά υλικό σχετικά με: τις εξελίξεις στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην χώρα και το ρόλο που διαδραματίζει το ENRD, το ΕΑΔ και τα Αγροτικά Δίκτυα των άλλων κρατών-μελών παρουσίαση αξιοσημείωτων πρακτικών, συμπεριλαμβανόμενων συνεντεύξεων προσωπικοτήτων του χώρου, αλλά και αγροτών επιχειρηματιών, ωφελουμένων του ΠΑΑ κλπ στιγμιότυπα από δραστηριότητες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΑΔ και γενικότερα θέματα που αφορούν στην ύπαιθρο. Αφιερώματα σε μέλη ή άλλα δίκτυα Τα περιοδικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και έντυπα σε όλα τα μέλη του Δικτύου, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικτύου και θα τυπώνονται σε συγκεκριμένο αριθμό αντιγράφων, ώστε να αποστέλλονται και να διανέμονται σε διάφορες εκδηλώσεις και στους εμπλεκόμενους. Για την έκδοση περιοδικών θα ακολουθούνται οι εξής αρχές: Το εξώφυλλο πρέπει να είναι εντυπωσιακό και ενδιαφέρον προκειμένου να δημιουργεί τις καλύτερες πρώτες εντυπώσεις Τα άρθρα θα γράφονται συνοπτικά και σε «ενεργητική φωνή» ώστε να εντυπώνονται καλύτερα στη μνήμη των αναγνωστών Χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ώστε να φαίνεται η δημοσίευση περισσότερο ελκυστική 12

14 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (3) Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, stand, banner κλπ.) Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας με σκοπό τη χρήση και διανομή του σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις του ΕΑΔ. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φυλλάδια, αφίσες, καρτ ποστάλ, ημερολόγια, stand, banner, letterheads κλπ Παρόλο που οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες συνεχίζουν να αυξάνουν τις επιλογές για προώθηση και επικοινωνία, το έντυπο υλικό επικοινωνίας εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η διανομή γραπτού υλικού επικοινωνίας όπως φυλλάδια, καρτ ποστάλ και ημερολόγια, αλλά και η χρήση αφισών, stands, banners κλπ, αποτελούν κυρίαρχης βαρύτητας άξονες για την προβολή του ΕΑΔ στα μέλη αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό. Για την έκδοση του έντυπου υλικού επικοινωνίας θα ακολουθούνται οι εξής αρχές: Χρήση του logo του ΕΑΔ και όλων των στοιχείων της οπτικής του ταυτότητας (χρώματα, εικόνες, σχέδια κλπ) Χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ώστε να φαίνεται το υλικό περισσότερο ελκυστικό Εκτύπωση, κατά περίπτωση, και στα αγγλικά 13

15 Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του Δικτύου, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Προβολή της δικτύωσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης της οποίας η αξία δεν είναι ακόμη ευρέως αναγνωρισμένη σαν ένα μοχλό προώθησης της ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Η ενέργεια περιλαμβάνει την παραγωγή υλικού που θα χρησιμοποείται για τη διάχυση και επικοινωνία σε εθνικές και διακρατικές εκδηλώσεις του ΕΑΔ, σε άλλες εκδηλώσεις όπου συμμετέχει το ΕΑΔ, σε απ ευθείας παρουσιάσεις προς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για προβολή στα ΜΜΕ. Ειδικότερα,τα ΜΜΕ ως πολλαπλασιαστές της πληροφορίας, μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα και σε απομακρυσμένες περιοχές, δύσκολα προσβάσιμες ομάδες-στόχου και να ενημερώσουν ακόμη και εκείνους που παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον για το Δίκτυο. Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: Βίντεο/ντοκυμαντέρ, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, γενικής ενημέρωσης ή με θεματική εξειδίκευση που μπορεί να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό ή σε στοχευμένο κοινό (π.χ. νέους, σχολεία κλπ). Φωτογραφίες οι οποίες μπορούν να απεικονίζουν στιγμιότυπα από τις δράσεις του ΕΑΔ, από δράσεις μελών του ΕΑΔ, από τη συμμετοχή του ΕΑΔ σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ. του ENRD η άλλων Δικτύων, κλπ.), αντιπροσωπευτικές στιγμές και εικόνες από την υλοποίηση έργων του ΠΑΑ που χρησιμοποιούνται ως καλές πρακτικές κλπ DVD/CD-ROM, τα οποία αποτελούν έναν άλλο τρόπο παρουσίασης των βίντεο και φωτογραφιών που περιγράφονται παραπάνω ή και συμπληρωματικά των παραπάνω, περιλαμβάνοντας περισσότερες λεπτομέρειες/υλικό (π.χ. λεπτομερή περιγραφή καλών πρακτικών, το αναλυτικό υλικό ενός συνεδρίου κλπ). Για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού απαιτείται: Στοχευμένος προγραμματισμός και ξεκάθαρη στρατηγική σκοπιμότητα ώστε να διασφαλιστεί η αξία των επενδυόμενων πόρων Σύντομο και ξεκάθαρο μήνυμα, ενώ οι πιο σημαντικές πληροφορίες θα αναφέρονται στην αρχή του μηνύματος Ξεκάθαρη αναφορά στη συμμετοχή της Ε.Ε. στην αγροτική ανάπτυξη και στη δικτύωση 14

16 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή του ΕΑΔ στην αγροτική ανάπτυξη. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Περιλαμβάνει ενημερωτικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (εφημερίδες περιοδικά ιστοσελίδες). Στο πλαίσιο αυτυής της ενέργειας, θα σχεδιαστούν διαφημιστικές καταχωρήσεις και ενημερωτικά άρθρα στον τύπο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η καταχώρηση σε ένθετα κυριακάτικων εφημερίδων είναι αποτελεσματική καθώς παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά αναγνωσιμότητας. Επίσης, θα γίνονται δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης. 15

17 Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ Στόχοι Ενέργειας Διάχυση πληροφόρησης προς τα μέλη του ΕΑΔ. Ευαισθητοποίηση των μελών σε σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΕΑΔ. Ανταλλαγή απόψεων και υποστήριξη του ΕΑΔ. Συντονισμός δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη του ΕΑΔ. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Το ΕΑΔ παίζει ένα σημαντικό ρόλο για τη διασύνδεση των μελών του και την προώθηση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ τους. Η ενέργεια αυτή προβλέπει την οργάνωση περιοδικών (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) συνεδρίων, αλλά και άλλων εκδηλώσεων, για τα μέλη του ΕΑΔ, αλλά και ευρύτερα. Τα συνέδρια αποτελούν τις κεντρικές εκδηλώσεις του Δικτύου και θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, ενώ το περιεχόμενό τους θα εμπλουτίζεται με την παρουσίαση αξιοσημείωτων πρακτικών ή ακόμα και με διαδικασίες βράβευσης ειδικών κατηγοριών που θα έχουν επιλεγεί, συναντήσεων Θεματικών Ομάδων Εργασίας κλπ. Τα συνέδρια μπορούν να αποτελούν forum συζήτησης και συμφωνίας για τη σύσταση και οργάνωση τέτοιων ομάδων. Επιπλέον, στα συνέδρια ή και σε άλλες εκδηλώσεις θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν παράλληλες συνεδριάσεις εργασίας σε ομάδες (workshops) και συζητήσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού ομιλητών με την ενεργό συμμετοχή του κοινού (debates)

18 Διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» Στόχοι Ενέργειας Διάχυση πληροφόρησης προς αρμόδιους Υπουργούς τόσο της Ε.Ε. όσο και της χώρας, επικεφαλής αγροτικής ανάπτυξης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ. Ευαισθητοποίηση αρμόδιων Υπουργών, Διαχειριστικών Αρχών κλπ σε σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΕΑΔ. Ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των έργων του ΠΑΑ στους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυξημένη προβολή του ΕΑΔ και του ρόλου του προς τους επικεφαλείς αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» που θα απευθύνονται σε αρμόδιους Υπουργούς, επικεφαλής αγροτικής ανάπτυξης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ, τόσο της Ε.Ε. όσο και της χώρας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: Μεγάλες εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις με θεματική προσέγγιση, όπως Γεωργία, Καινοτομία, Ποιότητα, Αγροτουρισμός, Επιχειρηματικότητα του τομέα, Μεταποίηση οι οποίες να συνοδεύονται από εργαστήρια, επισκέψεις πεδίου, γευσιγνωσία κλπ. Εθνικές εκδηλώσεις για την αγροτική ανάπτυξη και την ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης σε αυτήν

19 Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας αποτελεί ένα μέσο που προορίζεται να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τις δράσεις του ΕΑΔ. Παράλληλα αποτελεί και σημείο αναπροσανατολισμού προς εκείνους που αναζητούν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Ο αριθµός των τηλεφωνικών γραμμών που θα λειτουργήσουν εξαρτάται από το είδος των αναγκών που θα προκύψουν, καθώς και από το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Το βασικό πλεονέκτημα της γραμμής επικοινωνίας είναι ο προσανατολισμός στην αμφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων, καταγράφοντας ερωτήσεις ή/και προτάσεις που εκφράζει το κοινό και η Δομή του Δικτύου απαντά σε αυτές. Για την αποτελεσματικότητα της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας, θα γίνεται: Καταγραφή των πιο συχνών ερωτημάτων και προώθηση των απαντήσεων στα υπόλοιπα κανάλια προβολής του Δικτύου. Ενημέρωση και προβολή για την ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ καθώς και στις εκδηλώσεις του

20 Συσχέτιση ενεργειών με αποτελέσματα και δείκτες υλοποίησης (1) Ενέγειες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Δείκτες υλοποίησης Η δημιουργία και προώθηση της ταυτότητας του ΕΑΔ (logo, slogan, e- mail) Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δυναμικών εργαλείων Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Logo και slogan του ΕΑΔ Κοινό για όσους εργάζονται στο ΕΑΔ Ιστοσελίδα που ενημερώνεται σε συνεχή βάση Ενημερωτικό δελτίο Περιοδικό Έντυπο υλικό επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, stand, banners, κλπ.) Εμφάνιση του logo και slogan του ΕΑΔ σε όλο το έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό του ΕΑΔ. Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα Αριθμός φορέων-μελών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΕΑΔ για επικοινωνία μεταξύ τους Αριθμός φορέων-μελών που εγγράφονται στα διάφορα εργαλεία με περιορισμένη προσβασιμότητα 1 ενημερωτικό δελτίο ανά τρίμηνο (4 ανά έτος) 2-3 περιοδικά ανά έτος Φυλλάδια, αφίσες, stand, banners, κλπ για κάθε εκδήλωση του ΕΑΔ. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ Ντοκιμαντέρ/βίντεο Φωτογραφίες DVD/CD-ROM 1 τηλεοπτικό σποτ ανά εξάμηνο 1 ραδιοφωνικό σποτ ανά εξάμηνο 1 ντοκιμαντέρ / βίντεο ανά εξάμηνο Φωτογραφίες DVD/CD-ROM 19

21 Συσχέτιση ενεργειών με αποτελέσματα και δείκτες υλοποίησης (2) Ενέγειες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Δείκτες υλοποίησης Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Διαφημιστικές καταχωρήσεις και ενημερωτικά άρθρα Τουλάχιστον 4 ανά έτος Διοργάνωση συνεδρίων του ΕΑΔ και άλλων εκδηλώσεων Ετήσιο συνέδριο του ΕΑΔ και άλλες εκδηλώσεις 1 συνέδριο ΕΑΔ ανά έτος και 1 ακόμα εκδήλωση Διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» Εκδηλώσεις «υψηλού επιπέδου» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 1 εκδήλωση ανά έτος Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας Λειτουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας Αριθμός τηλεφωνημάτων ανά ημέρα/μήνα 20

22 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 21

23 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας (1/2) (σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης) ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Οργανωτικές δομές για τη λειτουργία του Δικτύου Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ Επικαιροποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας και κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου Ιστοσελίδα του ΕΑΔ & εργαλεία Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό) Οπτικοακουστικό υλικό Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ Ενδυνάμωση της δικτύωσης στην αγροτική ανάπτυξη Σύνδεση των επιμέρους δικτύων Σύνταξη διαδικασιών διαχείρισης/παρακολούθησης της λειτουργίας του ΕΑΔ Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και την πολιτική ηγεσία Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών μέσω εκδηλώσεων/εκδόσεων/εργαλείων Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διακρατικό επίπεδο Ημέρες μελέτης Δημοσίευση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ιστοσελίδα Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων (ηλεκτρονικά και έντυπα) 22

24 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας (2/2) (σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης) ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Παρεμβάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ Διοργάνωση εκδηλώσεων Συνοπτική και θεματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του ENRD Συμμετοχή σε ευρωπαικές εκθέσεις και εκδηλώσεις Διάχυση αποτελεσμάτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας Παραγωγή έντυπου υλικού (εγχειρίδια) Συνεργασία του ΕΑΔ με το ENRD Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις εκδόσεις του ENRD Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και άλλων ΕΑΔ Συμμετοχή στις συναντήσεις του ENRD Συμμετοχή στις θεματικές πρωτοβουλίες του ENRD Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ στις Επιτροπές του ENRD Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ σε εκδηλώσεις άλλων ΕΑΔ Διάχυση με ολοκληρωμένη προσέγγιση Παραγωγή εγχειριδίων διάχυσης αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Ημερίδες για την διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για ανάρτηση κειμένων αξιολόγησης 23

25 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 24

26 Προϋπολογισμός προγράμματος επικοινωνίας (1/2) Δραστηριότητα Περιγραφή Προϋπολογισμός Σύνολο Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής 1.200, , , , Ιστοσελίδα του ΕΑΔ στα ελληνικά και συνοπτική εκδοχή στα αγγλικά, δυναμικά εργαλεία και αυτοτελή έργα, όπως ηλεκτρονικοί χάρτες κλπ , , , , Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό) , , , , Οπτικοακουστικό υλικό 0, , , , Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες , , , , Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ , , , , Σύνδεση των επιμέρους δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι φορείς με το ΕΑΔ (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) , , , , Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 0,00 0,00 0,00 0, Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και την πολιτική ηγεσία 0,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο 0, , , , Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διακρατικό επίπεδο 0,00 0,00 0,00 0, Ημέρες μελέτης 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων (ηλεκτρονικά και έντυπα) 0, , , ,00 25

27 Προϋπολογισμός προγράμματος επικοινωνίας (2/2) Δραστηριότητα Περιγραφή Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο (μέσω περιπτέρων, παρουσιάσεων κλπ) Προϋπολογισμός Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0, Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ 0,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση εκδηλώσεων 0, , , , Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του EN RD 4.000, , , , Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εκθέσεις και εκδηλώσεις 4.000, , , , Παραγωγή έντυπου υλικού (εγχειρίδια) , , , , Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις εκδόσεις του ENRD 9.000, , , , Συμμετοχή στις συναντήσεις και θεματικές πρωτοβουλίες του ENRD 4.500, , , , Παραγωγή εγχειριδίων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 0, ,00 0, , Ημερίδες για την διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 0,00 0,00 0,00 0, Διακριτός χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για την ανάρτηση κειμένων σχετικά με την αξιολόγηση 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 26

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωσης & Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κωδ.: 106 77 Αθήνα Πληροφορίες: Θεώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα