Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013

2 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 1

3 Εισαγωγή Το παρόν Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) αποτελεί ανάλυση και εξειδίκευση της ομώνυμης Δραστηριότητας του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπεριέχεται επικοινωνία και δημοσιότητα και σε άλλα σημεία του Σχεδίου Δράσης, αφού το Δίκτυο από τη φύση του στηρίζεται στους δύο αυτούς παράγοντες. Η διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης αποτελούν βασικούς στόχους του ΕΑΔ. Η επικοινωνία αποτελεί επομένως όχι μόνο έναν κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και αναπόσπαστο μέρος για την υλοποίησή τους. Κατάλληλος σχεδιασμός των δράσεων επικοινωνίας σημαίνει ότι όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στην αγροτική ανάπτυξη, μπορούν να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΑΔ. Από τη σύστασή του, το Δίκτυο αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη και ως εκ τούτου προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και την απόκτηση εμπειρίας, όπως αυτή συσσωρεύεται μέσα από την υλοποίηση των πολυάριθμων μέτρων του προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη. Το ΕΑΔ επιδιώκει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης από και προς τα μέλη του, καθώς και την καθιέρωση του ρόλου του ως καταλύτη για την επίτευξη και περαιτέρω εξέλιξη της δικτύωσης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η επιστράτευση όλων των μέσων και εργαλείων επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την προηγμένη γνώση σε θέματα επικοινωνίας, ώστε να εδραιωθεί η δικτύωση ως μοχλός ουσιαστικής συνεργασίας και πρακτικής ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας. Με στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του Δικτύου και των μελών αυτού, καθώς και στις εξελίξεις της αγροτικής πολιτικής, οι δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας που παρουσιάζονται στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικά, ενώ θα εξειδικεύονται ανά έτος με συγκεκριμένες δραστηριότητες και προϋπολογισμό. 2

4 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 3

5 Η Στρατηγική Επικοινωνίας αναπτύσσεται μέσα από 5 βασικούς στόχους... Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του παρόντος προγράμματος επικοινωνίας και δημοσιότητας αφορούν στα εξής: 1. Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη. 2. Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. 3. Προβολή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που θα αποκομιστούν μέσα από την ανάπτυξη των δράσεων του Δικτύου. 4. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 5. Ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή του ΕΑΔ και του ENRD στην αγροτική ανάπτυξη. Ενώ αναδεικνύονται και έμμεσοι στόχοι, όπως: Προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εργαλεία για την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής. Ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη διατροφή κ.ά. 4

6 οι οποίοι εξειδικεύονται στους ειδικότερους στόχους επικοινωνίας Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ. Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ αλλά και λοιπών που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό χώρο. Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας και της Ε.Ε. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με παρεμβάσεις του ΠΑΑ, του ΕΑΔ, του ENRD αλλά και των λοιπών αγροτικών δικτύων. Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση στα θέματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Ανάδειξη της οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων τόσο του ΕΑΔ όσο και του ENRD. Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 5

7 Ο καθορισμός των ομάδων-στόχου της επικοινωνίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, αφού αυτές δρουν σαν πολλαπλασιαστές πληροφόρησης Οι ομάδες στόχου διακρίνονται στις εξής γενικές κατηγορίες: Δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές) Εκπαιδευτική Κοινότητα Δυνητικοί δικαιούχοι του ΠΑΑ Ευρύτερο κοινό (και ειδικές ομάδες στόχου) Δικαιούχοι του ΠΑΑ Τελικοί ωφελούμενοι του ΠΑΑ Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ - ENRD - Άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα κρατώνμελών Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΜΚΟ Διαμορφωτές κοινής γνώμης ΜΜΕ 6

8 ... για το σκοπό αυτό για κάθε ομάδα έχουν προσδιοριστεί διαφορετικοί στόχοι επικοινωνίας Ομάδες - Στόχου Δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές) Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΜΚΟ ENRD Δικαιούχοι του ΠΑΑ Τελικοί ωφελούμενοι του ΠΑΑ Άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα κρατών-μελών Δυνητικοί δικαιούχοι του ΠΑΑ Ευρύτερο κοινό Εκπαιδευτική Κοινότητα Διαμορφωτές κοινής γνώμης ΜΜΕ Στόχοι Επικοινωνίας Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό χώρο Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ και του ENRD Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ και του ENRD Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ, του ΕΑΔ, του ENRD και των λοιπών αγροτικών δικτύων Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας και της ΕΕ Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή αυτής στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ με έμφαση σε θέματα που αφορούν έρευνα και καινοτομία Επιθυμητά Αποτελέσματα Παροχή εργαλείων με τα οποία τα μέλη του ΕΑΔ θα μπορούν να διασυνδέονται και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά Πολλαπλασιαστικά οφέλη για την προώθηση των έργων του ΠΑΑ μέσα από τη δικτύωση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δράσεις του ΕΑΔ Μεγαλύτερος αριθμός οργανισμών/φορέων που παίρνουν μέρος σε δράσεις του ΕΑΔ Αύξηση της παρουσίας του ΕΑΔ στα ΜΜΕ Αυξημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε δράσεις του ΕΑΔ 7

9 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 8

10 Δημιουργία και προώθηση της ταυτότητας του ΕΑΔ (logo, slogan, ) Στόχοι Ενέργειας Το logo του ΕΑΔ πρέπει να είναι επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο από τα μέλη και τους βασικούς εμπλεκόμενους στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά και ταυτόσημο με τη δικτύωση. Το slogan πρέπει να αποτυπώνει αποτελεσματικά τη φιλοσοφία διασύνδεσης που διέπει όλες τις ενέργειες του Δικτύου. Η αναγνώριση του ΕΑΔ στην αλληλογραφία μέσω του του, το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλους όσους δουλεύουν για αυτό. Σύντομη Περιγραφή Εκδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Δημιουργία ενός slogan, διατήρηση του logo και προώθηση προώθηση του του Δικτύου προς όσους εργάζονται σε αυτό Το ΕΑΔ θα πρέπει να εκφράζεται μέσα από μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα βασιζόμενο στο συνδυασμό πέντε στοιχείων: Δημιουργία ενός slogan που εκφράζει δυναμικά τη διασύνδεση Χρώματα που εμπνέονται από την αγροτική ανάπτυξη Γραμματοσειρά κοινή για όλες τις δημοσιεύσεις και έντυπα του ΕΑΔ Φωτογραφίες, που εμπλουτίζουν ό,τι παράγει το ΕΑΔ, από την ιστοσελίδα του μέχρι όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό Συγκεκριμένο 9

11 Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δυναμικών εργαλείων Στόχοι Ενέργειας Η αξιοποίηση της ιστοσελίδας του ΕΑΔ (www.ead.gr) και ο εμπλουτισμός αυτής με χρήσιμα εργαλεία αποτελεί το βασικό στοιχείο επικοινωνίας του ΕΑΔ για τη διάχυση των δραστηριοτήτων του. Η ιστοσελίδα του Δικτύου δύναται να εμπλουτιστεί με εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούν τα μέλη με σκοπό την επιτυχή διασύνδεση μεταξύ τους. Επιπλέον, μέριμνα πρέπει να δίνεται στη διαρκή συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας, καθώς και στη μετάφραση μέρους αυτής στα αγγλικά. Σύντομη Περιγραφή Εκδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ πρέπει να αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΑΔ, και να καλύπτονται τουλάχιστον οι εξής ενότητες: Γενικές πληροφορίες για το ΕΑΔ Θεματικές ομάδες εργασίας Αξιοσημείωτες πρακτικές και πρόσβαση σε βάση δεδομένων καλών πρακτικών Γκαλερί με επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες του ΕΑΔ και τα έργα του ΠΑΑ που αποτελούν αξιοσημείωτες πρακτικές Εκδηλώσεις του ΕΑΔ αλλά και πληροφόρηση σχετικά με εκδηλώσεις μελών άλλων δικτύων και φορέων στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης Χρήση εργαλείων ελεύθερης προσβασιμότητας όπως Αναζήτηση, Βιβλιοθήκη, Ημερολόγιο εκδηλώσεων, Επικοινωνία, Οπτικοακουστικό Υλικό Χρήση εργαλείων περιορισμένης προσβασιμότητας όπως Ομάδες Χρηστών, Προφίλ Χρηστών, Φόρουμ, Διαβούλευση Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως Statistics, Shado CMS, File sharing facility και Media Library, Meeting tool and Videoconference, Διαδραστικοί Χάρτες, Blogging Facility Αυτοτελή έργα, όπως ηλεκτρονικοί χάρτες σχετικά με αγροδιατροφή, καινοτομία, έρευνα, εδαφολογία κλπ 10

12 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (1) Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του Δικτύου, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προβολή των έργων του ΠΑΑ σε συνεχή βάση. Η ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για τα επιτεύγματα των έργων και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη και στους στόχους της αγροτικής πολιτικής. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή ενημερωτικού δελτίου Περιλαμβάνει την παραγωγή ενός δίπτυχου (4 σελίδων) ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ανά τρίμηνο. Η διανομή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς όλα τα μέλη του Δικτύου, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα αυτού. Παράλληλα μπορεί να εκτυπώνονται και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (π.χ. 20 αντίτυπα ανά μέλος κατά μέσο όρο), ώστε να διανέμονται και από τα γραφεία των μελών, καθώς και κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων στο ευρύτερο κοινό. Τα ενημερωτικά δελτία θα ταυτίζονται με την εικόνα του ΕΑΔ με τη χρήση των κατάλληλων logo και εικόνων που εκφράζουν την ταυτότητα του ΕΑΔ. Οι βασικές αρχές για την παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου είναι: Το περιεχόμενο των δελτίων θα προβάλλει και θα ενημερώνει για τις δράσεις του ΕΑΔ κατά τη διάρκεια του τριμήνου Τα άρθρα θα πρέπει να συντάσσονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και η περιεκτικότητα Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τεχνικές ορολογίες Η έκταση των δελτίων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και το περιεχόμενό τους ακριβές Θα πρέπει να περιλαμβάνονται, όπου είναι εφικτό, συνεντεύξεις και αποφθέγματα από ανθρώπους που σχετίζονται με την είδηση, προκειμένου να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα των δελτίων 11

13 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (2) Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή και έκδοση περιοδικού Εκτός από ενημερωτικά δελτία, το ΕΑΔ θα εκδίδει και περιοδικά που θα εστιάζουν σε θέματα που αφορούν στην αγροτική πολιτική της χώρας, αλλά και σε περισσότερο εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη δικτύωση και την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τη διαδικασία έκδοσης των περιοδικών κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών φορέων που εμπλέκονται στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης. Τα περιοδικά αυτά θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και στο περιεχόμενο τους θα περιλαμβάνεται ενδεικτικά υλικό σχετικά με: τις εξελίξεις στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην χώρα και το ρόλο που διαδραματίζει το ENRD, το ΕΑΔ και τα Αγροτικά Δίκτυα των άλλων κρατών-μελών παρουσίαση αξιοσημείωτων πρακτικών, συμπεριλαμβανόμενων συνεντεύξεων προσωπικοτήτων του χώρου, αλλά και αγροτών επιχειρηματιών, ωφελουμένων του ΠΑΑ κλπ στιγμιότυπα από δραστηριότητες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΑΔ και γενικότερα θέματα που αφορούν στην ύπαιθρο. Αφιερώματα σε μέλη ή άλλα δίκτυα Τα περιοδικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και έντυπα σε όλα τα μέλη του Δικτύου, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικτύου και θα τυπώνονται σε συγκεκριμένο αριθμό αντιγράφων, ώστε να αποστέλλονται και να διανέμονται σε διάφορες εκδηλώσεις και στους εμπλεκόμενους. Για την έκδοση περιοδικών θα ακολουθούνται οι εξής αρχές: Το εξώφυλλο πρέπει να είναι εντυπωσιακό και ενδιαφέρον προκειμένου να δημιουργεί τις καλύτερες πρώτες εντυπώσεις Τα άρθρα θα γράφονται συνοπτικά και σε «ενεργητική φωνή» ώστε να εντυπώνονται καλύτερα στη μνήμη των αναγνωστών Χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ώστε να φαίνεται η δημοσίευση περισσότερο ελκυστική 12

14 Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (3) Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, stand, banner κλπ.) Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας με σκοπό τη χρήση και διανομή του σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις του ΕΑΔ. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φυλλάδια, αφίσες, καρτ ποστάλ, ημερολόγια, stand, banner, letterheads κλπ Παρόλο που οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες συνεχίζουν να αυξάνουν τις επιλογές για προώθηση και επικοινωνία, το έντυπο υλικό επικοινωνίας εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η διανομή γραπτού υλικού επικοινωνίας όπως φυλλάδια, καρτ ποστάλ και ημερολόγια, αλλά και η χρήση αφισών, stands, banners κλπ, αποτελούν κυρίαρχης βαρύτητας άξονες για την προβολή του ΕΑΔ στα μέλη αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό. Για την έκδοση του έντυπου υλικού επικοινωνίας θα ακολουθούνται οι εξής αρχές: Χρήση του logo του ΕΑΔ και όλων των στοιχείων της οπτικής του ταυτότητας (χρώματα, εικόνες, σχέδια κλπ) Χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ώστε να φαίνεται το υλικό περισσότερο ελκυστικό Εκτύπωση, κατά περίπτωση, και στα αγγλικά 13

15 Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του Δικτύου, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Προβολή της δικτύωσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης της οποίας η αξία δεν είναι ακόμη ευρέως αναγνωρισμένη σαν ένα μοχλό προώθησης της ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Η ενέργεια περιλαμβάνει την παραγωγή υλικού που θα χρησιμοποείται για τη διάχυση και επικοινωνία σε εθνικές και διακρατικές εκδηλώσεις του ΕΑΔ, σε άλλες εκδηλώσεις όπου συμμετέχει το ΕΑΔ, σε απ ευθείας παρουσιάσεις προς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για προβολή στα ΜΜΕ. Ειδικότερα,τα ΜΜΕ ως πολλαπλασιαστές της πληροφορίας, μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα και σε απομακρυσμένες περιοχές, δύσκολα προσβάσιμες ομάδες-στόχου και να ενημερώσουν ακόμη και εκείνους που παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον για το Δίκτυο. Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει: Βίντεο/ντοκυμαντέρ, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, γενικής ενημέρωσης ή με θεματική εξειδίκευση που μπορεί να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό ή σε στοχευμένο κοινό (π.χ. νέους, σχολεία κλπ). Φωτογραφίες οι οποίες μπορούν να απεικονίζουν στιγμιότυπα από τις δράσεις του ΕΑΔ, από δράσεις μελών του ΕΑΔ, από τη συμμετοχή του ΕΑΔ σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ. του ENRD η άλλων Δικτύων, κλπ.), αντιπροσωπευτικές στιγμές και εικόνες από την υλοποίηση έργων του ΠΑΑ που χρησιμοποιούνται ως καλές πρακτικές κλπ DVD/CD-ROM, τα οποία αποτελούν έναν άλλο τρόπο παρουσίασης των βίντεο και φωτογραφιών που περιγράφονται παραπάνω ή και συμπληρωματικά των παραπάνω, περιλαμβάνοντας περισσότερες λεπτομέρειες/υλικό (π.χ. λεπτομερή περιγραφή καλών πρακτικών, το αναλυτικό υλικό ενός συνεδρίου κλπ). Για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού απαιτείται: Στοχευμένος προγραμματισμός και ξεκάθαρη στρατηγική σκοπιμότητα ώστε να διασφαλιστεί η αξία των επενδυόμενων πόρων Σύντομο και ξεκάθαρο μήνυμα, ενώ οι πιο σημαντικές πληροφορίες θα αναφέρονται στην αρχή του μηνύματος Ξεκάθαρη αναφορά στη συμμετοχή της Ε.Ε. στην αγροτική ανάπτυξη και στη δικτύωση 14

16 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανάδειξη του ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή του ΕΑΔ στην αγροτική ανάπτυξη. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Περιλαμβάνει ενημερωτικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (εφημερίδες περιοδικά ιστοσελίδες). Στο πλαίσιο αυτυής της ενέργειας, θα σχεδιαστούν διαφημιστικές καταχωρήσεις και ενημερωτικά άρθρα στον τύπο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η καταχώρηση σε ένθετα κυριακάτικων εφημερίδων είναι αποτελεσματική καθώς παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά αναγνωσιμότητας. Επίσης, θα γίνονται δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης. 15

17 Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ Στόχοι Ενέργειας Διάχυση πληροφόρησης προς τα μέλη του ΕΑΔ. Ευαισθητοποίηση των μελών σε σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΕΑΔ. Ανταλλαγή απόψεων και υποστήριξη του ΕΑΔ. Συντονισμός δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη του ΕΑΔ. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Το ΕΑΔ παίζει ένα σημαντικό ρόλο για τη διασύνδεση των μελών του και την προώθηση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ τους. Η ενέργεια αυτή προβλέπει την οργάνωση περιοδικών (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) συνεδρίων, αλλά και άλλων εκδηλώσεων, για τα μέλη του ΕΑΔ, αλλά και ευρύτερα. Τα συνέδρια αποτελούν τις κεντρικές εκδηλώσεις του Δικτύου και θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, ενώ το περιεχόμενό τους θα εμπλουτίζεται με την παρουσίαση αξιοσημείωτων πρακτικών ή ακόμα και με διαδικασίες βράβευσης ειδικών κατηγοριών που θα έχουν επιλεγεί, συναντήσεων Θεματικών Ομάδων Εργασίας κλπ. Τα συνέδρια μπορούν να αποτελούν forum συζήτησης και συμφωνίας για τη σύσταση και οργάνωση τέτοιων ομάδων. Επιπλέον, στα συνέδρια ή και σε άλλες εκδηλώσεις θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν παράλληλες συνεδριάσεις εργασίας σε ομάδες (workshops) και συζητήσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού ομιλητών με την ενεργό συμμετοχή του κοινού (debates)

18 Διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» Στόχοι Ενέργειας Διάχυση πληροφόρησης προς αρμόδιους Υπουργούς τόσο της Ε.Ε. όσο και της χώρας, επικεφαλής αγροτικής ανάπτυξης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ. Ευαισθητοποίηση αρμόδιων Υπουργών, Διαχειριστικών Αρχών κλπ σε σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες του ΕΑΔ. Ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των έργων του ΠΑΑ στους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και στην ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυξημένη προβολή του ΕΑΔ και του ρόλου του προς τους επικεφαλείς αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» που θα απευθύνονται σε αρμόδιους Υπουργούς, επικεφαλής αγροτικής ανάπτυξης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ, τόσο της Ε.Ε. όσο και της χώρας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: Μεγάλες εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις με θεματική προσέγγιση, όπως Γεωργία, Καινοτομία, Ποιότητα, Αγροτουρισμός, Επιχειρηματικότητα του τομέα, Μεταποίηση οι οποίες να συνοδεύονται από εργαστήρια, επισκέψεις πεδίου, γευσιγνωσία κλπ. Εθνικές εκδηλώσεις για την αγροτική ανάπτυξη και την ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης σε αυτήν

19 Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας Στόχοι Ενέργειας Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του ΕΑΔ, τόσο στα μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Σύντομη Περιγραφή Ενδεικτικών Επιμέρους Δράσεων Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας αποτελεί ένα μέσο που προορίζεται να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τις δράσεις του ΕΑΔ. Παράλληλα αποτελεί και σημείο αναπροσανατολισμού προς εκείνους που αναζητούν πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Ο αριθµός των τηλεφωνικών γραμμών που θα λειτουργήσουν εξαρτάται από το είδος των αναγκών που θα προκύψουν, καθώς και από το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Το βασικό πλεονέκτημα της γραμμής επικοινωνίας είναι ο προσανατολισμός στην αμφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων, καταγράφοντας ερωτήσεις ή/και προτάσεις που εκφράζει το κοινό και η Δομή του Δικτύου απαντά σε αυτές. Για την αποτελεσματικότητα της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας, θα γίνεται: Καταγραφή των πιο συχνών ερωτημάτων και προώθηση των απαντήσεων στα υπόλοιπα κανάλια προβολής του Δικτύου. Ενημέρωση και προβολή για την ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ καθώς και στις εκδηλώσεις του

20 Συσχέτιση ενεργειών με αποτελέσματα και δείκτες υλοποίησης (1) Ενέγειες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Δείκτες υλοποίησης Η δημιουργία και προώθηση της ταυτότητας του ΕΑΔ (logo, slogan, e- mail) Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δυναμικών εργαλείων Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Logo και slogan του ΕΑΔ Κοινό για όσους εργάζονται στο ΕΑΔ Ιστοσελίδα που ενημερώνεται σε συνεχή βάση Ενημερωτικό δελτίο Περιοδικό Έντυπο υλικό επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, stand, banners, κλπ.) Εμφάνιση του logo και slogan του ΕΑΔ σε όλο το έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό του ΕΑΔ. Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα Αριθμός φορέων-μελών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΕΑΔ για επικοινωνία μεταξύ τους Αριθμός φορέων-μελών που εγγράφονται στα διάφορα εργαλεία με περιορισμένη προσβασιμότητα 1 ενημερωτικό δελτίο ανά τρίμηνο (4 ανά έτος) 2-3 περιοδικά ανά έτος Φυλλάδια, αφίσες, stand, banners, κλπ για κάθε εκδήλωση του ΕΑΔ. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ Ντοκιμαντέρ/βίντεο Φωτογραφίες DVD/CD-ROM 1 τηλεοπτικό σποτ ανά εξάμηνο 1 ραδιοφωνικό σποτ ανά εξάμηνο 1 ντοκιμαντέρ / βίντεο ανά εξάμηνο Φωτογραφίες DVD/CD-ROM 19

21 Συσχέτιση ενεργειών με αποτελέσματα και δείκτες υλοποίησης (2) Ενέγειες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Δείκτες υλοποίησης Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Διαφημιστικές καταχωρήσεις και ενημερωτικά άρθρα Τουλάχιστον 4 ανά έτος Διοργάνωση συνεδρίων του ΕΑΔ και άλλων εκδηλώσεων Ετήσιο συνέδριο του ΕΑΔ και άλλες εκδηλώσεις 1 συνέδριο ΕΑΔ ανά έτος και 1 ακόμα εκδήλωση Διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» Εκδηλώσεις «υψηλού επιπέδου» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 1 εκδήλωση ανά έτος Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας Λειτουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας Αριθμός τηλεφωνημάτων ανά ημέρα/μήνα 20

22 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 21

23 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας (1/2) (σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης) ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Οργανωτικές δομές για τη λειτουργία του Δικτύου Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ Επικαιροποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας και κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου Ιστοσελίδα του ΕΑΔ & εργαλεία Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό) Οπτικοακουστικό υλικό Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ Ενδυνάμωση της δικτύωσης στην αγροτική ανάπτυξη Σύνδεση των επιμέρους δικτύων Σύνταξη διαδικασιών διαχείρισης/παρακολούθησης της λειτουργίας του ΕΑΔ Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και την πολιτική ηγεσία Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών μέσω εκδηλώσεων/εκδόσεων/εργαλείων Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διακρατικό επίπεδο Ημέρες μελέτης Δημοσίευση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ιστοσελίδα Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων (ηλεκτρονικά και έντυπα) 22

24 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας (2/2) (σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης) ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Παρεμβάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ Διοργάνωση εκδηλώσεων Συνοπτική και θεματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του ENRD Συμμετοχή σε ευρωπαικές εκθέσεις και εκδηλώσεις Διάχυση αποτελεσμάτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας Παραγωγή έντυπου υλικού (εγχειρίδια) Συνεργασία του ΕΑΔ με το ENRD Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις εκδόσεις του ENRD Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και άλλων ΕΑΔ Συμμετοχή στις συναντήσεις του ENRD Συμμετοχή στις θεματικές πρωτοβουλίες του ENRD Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ στις Επιτροπές του ENRD Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ σε εκδηλώσεις άλλων ΕΑΔ Διάχυση με ολοκληρωμένη προσέγγιση Παραγωγή εγχειριδίων διάχυσης αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Ημερίδες για την διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για ανάρτηση κειμένων αξιολόγησης 23

25 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας Προϋπολογισμός (ανά δράση και έτος) 24

26 Προϋπολογισμός προγράμματος επικοινωνίας (1/2) Δραστηριότητα Περιγραφή Προϋπολογισμός Σύνολο Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής 1.200, , , , Ιστοσελίδα του ΕΑΔ στα ελληνικά και συνοπτική εκδοχή στα αγγλικά, δυναμικά εργαλεία και αυτοτελή έργα, όπως ηλεκτρονικοί χάρτες κλπ , , , , Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό) , , , , Οπτικοακουστικό υλικό 0, , , , Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες , , , , Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ , , , , Σύνδεση των επιμέρους δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι φορείς με το ΕΑΔ (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) , , , , Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 0,00 0,00 0,00 0, Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και την πολιτική ηγεσία 0,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο 0, , , , Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διακρατικό επίπεδο 0,00 0,00 0,00 0, Ημέρες μελέτης 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ 0,00 0,00 0,00 0, Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων (ηλεκτρονικά και έντυπα) 0, , , ,00 25

27 Προϋπολογισμός προγράμματος επικοινωνίας (2/2) Δραστηριότητα Περιγραφή Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο (μέσω περιπτέρων, παρουσιάσεων κλπ) Προϋπολογισμός Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0, Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ 0,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση εκδηλώσεων 0, , , , Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του EN RD 4.000, , , , Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εκθέσεις και εκδηλώσεις 4.000, , , , Παραγωγή έντυπου υλικού (εγχειρίδια) , , , , Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις εκδόσεις του ENRD 9.000, , , , Συμμετοχή στις συναντήσεις και θεματικές πρωτοβουλίες του ENRD 4.500, , , , Παραγωγή εγχειριδίων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 0, ,00 0, , Ημερίδες για την διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 0,00 0,00 0,00 0, Διακριτός χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για την ανάρτηση κειμένων σχετικά με την αξιολόγηση 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

www.cycladespartnership.gr

www.cycladespartnership.gr Η σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του δικτυακού τόπου της Α.Σ. «Κοινωνική Σύμπραξη στο Νομό Κυκλάδων» www.cycladespartnership.gr Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στο πλαίσιο της Δράσης 3 με τίτλο «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr

Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr Διαφημιστείτε στο flowmagazine.gr Ο στόχος του www.flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Οι 4 βασικοί άξονες του περιοδικού, τα 4Π:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής Ενέργειες προώθησης και προβολής Πριν το συνέδριο Παρουσία στο Internet Επίσημος δικτυακός τόπος συνεδρίου. Αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριών για το συνέδριο στη διεύθυνση cretacert2008.conferences.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Στρατάκης, Συνεργάτες Αγροαναπτυξιακή Ηρακλείου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης Το Ύπαιθρος Τι είναι; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Google Developers Group

Google Developers Group Η Φετινή Διοργάνωση Ο ενδυναμωμένος και ενιαίος πλέον Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας ΔΕΘ - HELEXPO A.E. ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του και παρά τη δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας.

Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας. Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας. Τερέζα Χαραµή Φαρµακοποιός Όλοι εµείς οι φαρµακοποιοί θεωρούµε αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι το επάγγελµά µας συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστική Έκθεση.Σ.

Απολογιστική Έκθεση.Σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Απολογιστική Έκθεση.Σ. 2009-2011 7 Απριλίου 2011 Περιεχόµενα ιοικητικός Απολογισµός Συµµετοχή σε Προγράµµατα Θέµατα Επικοινωνίας Θεσµικά Θέµατα Εξελίξεις στην Αγορά Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης»

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 351) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ. ΣΕ ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Συνοπτική Παρουσίαση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί µια Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, 67100 Ξάνθη Τ 2541440955 Φαξ 2541083007 Ε askoikones@gmail.com Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1 Ευρετήριο Δροσοσταλίδα...2 Δωρεάν Καταχωρήσεις...3 Καταχώρηση στο Ευρετήριο...3 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων, Άρθρων & videos...4 Ολοκληρωμένη προβολή με banner...5 Επιλεγμένες εκδηλώσεις στο εβδομαδιαίο newsletter...6

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Κατάθεση 30/09/2012 Αγροδιατροφική Σύµπραξη - Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο Αγροδιατροφική

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια!

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Οδηγός Marketing Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας στην Έκθεση Super Market, Mini Market & Περίπτερο 23, 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα