ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Απσή Γιαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη (Α.ΓΙ.Π.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ως εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Απσή Γιαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη (Α.ΓΙ.Π.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ως 14.000 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ."

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ Α.ΓΙ.Π. ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΔΤΥΩΝ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΈΡΓΟ «ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Απσή Γιαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 4 μήνες (Α.ΓΙ.Π.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ως εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ. ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπιτειρηζιακό Πρόγραμμα Δκπαίδεσζη και Γιά Βίοσ Μάθηζη , ζσγτρημαηοδοηούμενο από ηο Δσρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, μέζω ηοσ Προγράμμαηος Γημοζίων Δπενδύζεων. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: σμθερόηερη προζθορά ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ζσγκένηρωζης προζθορών: Οη θάθεινη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Α.ΓΙ.Π, Σπγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο, ππφςε, σο ηηο 25 Ινπλίνπ 2010, ψξα 14:00. Πιεξνθνξίεο: θα Ισάλλα Μαιαγαξδή, ηει εζση.126 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η Α.ΓΙ.Π. έρεη σο απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ ελεκέξσζε ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ ηδξπκάησλ γηα ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζηα ζπλαθή δεηήκαηα θαη ηελ παξαγσγή έξεπλαο ζηνλ ηνκέα απηφλ. Η ΑΓΙΠ εγγπάηαη επίζεο ηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. 1/8

2 Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο απηή ε Α.ΓΙ.Π., ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε, πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη έλα πιέγκα ζπζηεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε (α) ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ΔΠ θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ ζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (β) ησλ ζηειερψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ αξκφδησλ γηα ζέκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, (γ) ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηελ θνηλήο γλψκεο γεληθφηεξα. Σηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο (πην αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα): 1) Η ζπλερήο αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Α.ΓΙ.Π., κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Μεηάθξαζε απφ ηελ ειιεληθή ζηελ αγγιηθή.θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ ηεο ΑΓΙΠ. 2) Η δεκηνπξγία on line Help Desk γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο Α.ΓΙ.Π. κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζα απνηειέζεη ην πην δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν. 3) Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή forum γηα ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη blog γηα ηνπο θνηηεηέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο διασυάλισης ποιότητας ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε. 4) Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ηεο Α.ΓΙ.Π. (info desk), ψζηε λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία. 5) Η δεκηνπξγία κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο θαη αξρείνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ 6) Η δεκηνπξγία πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (Newsletters) ζε ειεθηξνληθή κνξθή 7) Η επεμεξγαζία, επηκέιεηα θαη θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (Newsletters) ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Α.ΓΙ.Π., 8) Η εθπφλεζε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ηχπνπ θαη άιισλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν (αθηεξψκαηα, αξζξνγξαθία, ζπλεληεχμεηο θ.ιπ.), φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί πξνζεθηηθή επηινγή ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ην έξγν ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη ηε ζεκαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Φψξνπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 9) Τελ απνδειηίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 10) Τε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο, κε ηε κνξθή εκεξίδσλ/εζπεξίδσλ ή θαη ζχληνκσλ ζεκηλαξίσλ/εξγαζηεξίσλ δηαξθείαο έσο 2/8

3 δπν εκεξψλ πνπ ζα νξγαλψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Α.ΓΙ.Π. Γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ πιέγκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ε ΑΓΙΠ ζα πξνζιάβεη ηερληθφ ζχκβνπιν κεηά απφ αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ δεηείηαη εηδηθεπκέλν άηνκν ή θαη νκάδα αηφκσλ πνπ ζα θαηαξηίζνπλ ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνχ. Η θαηάξηηζε ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηα αλσηέξσ πεδία ή ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Α.ΓΙ.Π. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ ηεο Α.ΓΙ.Π. Πξνθαηαξθηηθή κειέηε εθαξκνγήο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εθηθηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη θπξίσο ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δπλεηηθά ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ιπ.) Πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ζρεηηθά βάξε αμηνιφγεζεο, κε φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο, ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πίλαθεο ελδηακέζσλ παξαδνηέσλ θαη ελδεηθηηθή θνζηνιφγεζε αλά θάζε ηνπ έξγνπ. Τν παξαδνηέν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ηα πιήξε ηεχρε πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΑΜΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, ζηελ Α.ΓΙ.Π, έσο ηηο 25 Ινπλίνπ 2010, ψξα 14:00. Κάζε θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη: (α) επηζηνιή κε ηελ ηεθκεξησκέλε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα αλάιεςε ηνπ έξγνπ (β) βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, φπνπ ζα θαίλεηαη ε πξνεγνχκελε πείξα ζηα ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (γ) ηεθκεξησκέλε πξφηαζε γηα ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο ακνηβήο. Ο ζχκβνπινο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζα έρεη ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ γξαθείνπ εμσηεξηθνχ ηερληθνχ 3/8

4 ζπκβνχινπ κε ηελ αλσηέξσ απνζηνιή, νθείιεη λα δηαζέηεη πεληαεηή ηνπιάρηζην πείξα ζε δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα επηηπρή εθηέιεζε/δηαρείξηζε παξφκνησλ έξγσλ Ο ζχκβνπινο απηφο δελ ζα έρεη ζηε ζπλέρεηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαηάξηηζε ν ίδηνο. Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ εζσηεξηθή επηηξνπή ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη ζα βαζκνινγεζνχλ ζηελ θιίκαθα 1 σο 10, κε θξηηήξηα: ηελ πξνεγνχκελε πείξα ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην έξγν, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη αλσηέξσ (βάξνο 70%) ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο ακνηβήο (βάξνο 30%) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αηηηνινγνχλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ έξγνπ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. 4/8

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Απόζπαζμα ηος παπαπηήμαηορ ηος ηεσνικού δεληίος ηηρ ΑΓΙΠ με ζςνοπηική πεπιγπαθή ηος ππορ πποκήπςξη έπγος ΠΕ 4.1: Ενημέρωζη - ευαιζθηηοποίηζη Φρονική Διάρκεια: Περιγραθή Δηδηθφηεξα, ην πξψην ΠΔ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο : 11) Τε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Α.ΓΙ.Π., κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Μεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επαλεγθαηάζηαζε ζηνπο λένπο ρψξνπο ηεο Α.ΓΙ.Π. 12) Τε δεκηνπξγία on line Help Desk γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο Α.ΓΙ.Π. κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζα απνηειέζεη ην πην δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν. 13) Τν ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή forum γηα ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη blog γηα ηνπο θνηηεηέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο διασυάλισης ποιότητας ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε 14) Τελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ηεο Α.ΓΙ.Π. (info desk), ψζηε λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία. Σην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γραφείου ζα ελεκεξψλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο φπσο κέιε ΓΔΠ θαη ΔΠ, εξεπλεηέο, Σχιινγνη Καζεγεηψλ, Σχιινγνη Φνηηεηψλ θαη Φνηηεηηθέο Παξαηάμεηο, Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Τχπνο), Σχιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, Μαζεηέο θ.ιπ. ζε ζρέζε κε ην έξγν ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ 15) Τε δεκηνπξγία κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο θαη αξρείνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ 16) Τε δεκηνπξγία πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (Newsletters) ζε ειεθηξνληθή κνξθή 17) Δπεμεξγαζία, επηκέιεηα θαη θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (Newsletters) ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Α.ΓΙ.Π., 18) Τελ εθπφλεζε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ηχπνπ θαη άιισλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν (αθηεξψκαηα, αξζξνγξαθία, ζπλεληεχμεηο θ.ιπ.), φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί πξνζεθηηθή επηινγή ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ην 5/8

6 έξγν ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη ηε ζεκαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Φψξνπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 19) Τελ απνδειηίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 20) Τε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ελεκέξσζεο, κε ηε κνξθή εκεξίδσλ/εζπεξίδσλ ή θαη ζχληνκσλ ζεκηλαξίσλ/εξγαζηεξίσλ έσο δπν εκεξψλ πνπ ζα νξγαλψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Α.ΓΙ.Π. θαη ζα απεπζχλνληαη ζε: i) Καζεγεηέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε κέιε ησλ ΜΟΓΙΠ θαη ΟΜΔΑ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ii) Σηειέρε θνηηεηηθψλ/ζπνπδαζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο, ζηειέρε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο iii) Πξνζσπηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ iv) Σηειέρε ηδξπκάησλ ππνηξνθηψλ v) Σηειέρε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο. Οη αλσηέξσ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη ην πνιχ δπν θνξέο ζε ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηά ηεο δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ( ). Πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζ απηά ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Τν πεξηερφκελν ησλ εθδειψζεσλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, αλαθνξέο ζηα αθφινπζα: i. Η αμηνιφγεζε σο εξγαιείν ζηε δηνίθεζε ησλ ΑΔΙ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ii. iii. iv. εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έξεπλα, δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θηι Η ζέζε ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν, θνηλσληθή ινγνδνζία θαη πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ Οη επξσπατθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Καιέο πξαθηηθέο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αιινχ. Σηηο εθδειψζεηο ζα θαινχληαη σο νκηιεηέο εθηφο απφ ηα ζηειέρε ηεο Α.ΓΙ.Π. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξψελ ζηειερψλ ηεο, ιφγσ ηεο απνθηεζείζαο πείξαο) εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Οη εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζε επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο φπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζνχλ ζηειέρε απφ πεξηζζφηεξεο πφιεηο. Τν θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη θηινμελίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξφληνο ΠΔ. Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: Τν ππνέξγν ζα βειηηψζεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλή γλψκε ησλ ζπλεπεηψλ θαη επηπηψζεσλ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο, ψζηε λα δηεμάγεηαη κε ηνπο ζχγρξνλνπο «θαλφλεο ηεο ηέρλεο». Θα επηηαρχλεη επίζεο ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία ησλ ζθνπψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άκεζα σθεινχκελνη είλαη νη θνηηεηέο, ππνςήθηνη θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ησλ ΑΔΙ, φπσο θαη ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ, ηα ΑΔΙ απηά θαζ εαπηά θαη ε επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δκκέζσο ζα σθειεζνχλ νη θεληξηθνί θαη ηνπηθνί 6/8

7 πνιηηηθνί θνξείο, νη γεληθέο γξακκαηείεο ησλ πεξηθεξεηψλ, νη λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο δηνηθήζεηο, ηα επηκειεηήξηα θαη παξαηεξεηήξηα, δηάθνξνη θνξείο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο θ.ά. ελδηαθεξφκελνη. Παραδοηέα: Τν πιηθφ επαηζζεηνπνίεζεο, ηα πεπξαγκέλα απφ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ν αλαβαζκηζκέλνο ηζηφηνπνο θαη ηα άιια εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο (forum, blog θηι) Ο ηζηνηφπνο θαη ηα άιια ειεθηξνληθά κέζα ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη αλά κήλα ψζηε λα θαίλνληαη νη αιιαγέο, πξνζζήθεο θ.ιπ Καηάινγνο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθδειψζεσλ αλά ηεηξάκελν. Γηα θάζε εθδήισζε θαίλνληαη ε ηδηφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νλφκαηα ησλ νκηιεηψλ θαη ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο. Υπνινγίδνληαη πεξί ηηο 20 εθδειψζεηο θαη έηνο κε ζπκκεηνρή αηφκσλ αλά εθδήισζε Κείκελα ησλ νκηιηψλ ή θαη δηαθάλεηεο παξνπζηάζεσλ, ελδερνκέλσο κε ζπλεκκέλν βηβιηνγξαθηθφ ή άιιν ρξήζηκν πιηθφ. Απηά κπνξεί λα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.ΓΙ.Π Καηάινγνη απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ, θχιια αμηνιφγεζεο, πιηθφ πνπ δηαλεκήζεθε Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ζηελ Α.ΓΙ.Π. ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ Φάθεινο δηαγσληζκνχ. Οικονομική Ανάλυζη ηου ΠΕ 4.1: Τν ΠΔ1 ζα αλαηεζεί κε ηηο αλσηέξσ γεληθέο πξνδηαγξαθέο ζε ηξίην ή ηξίηνπο κεηά απφ δηαγσληζκφ. Σην θαησηέξσ πίλαθα έρεη ιεθζεί ππφςε, ελδεηθηηθά, ε εμήο θνζηνιφγεζε ηεο δηνξγάλσζεο ησλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ: θηινμελία ζπκκεηερφλησλ επξψ/έηνο, κεηαθηλήζεηο κειψλ Α.ΓΙ.Π επξψ/έηνο, κεηαθηλήζεηο 2-3 ειιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ επξψ/έηνο, κεηαθηλήζεηο 1-2 μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ επξψ/έηνο, δηεξκελεία θαη κεηαθξάζεηο επξψ/έηνο παξαγσγή πιηθνχ πξηλ θαη κεηά ηηο εθδειψζεηο επξψ/έηνο. 7/8

8 8/8

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα