Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/ της..10/11/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..29 ης /10/ της..20ης/ ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την.10η Νοεµβρίου ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..18:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 (.Κ..), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του υποέργου 2 «ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ» κωδικό ΟΠΣ ». ΘΕΜΑ 2ο: «Ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος». ΘΕΜΑ 3ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη.κσταµάτας». ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ηµοτική Ενότητα Άνοιξης». ΘΕΜΑ5ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΕΗ στην Oδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθµό στη.κ ιονύσου». ΘΕΜΑ 6ο: «Eγκριση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη που αφορά την εκπόνηση οριστικής µελέτης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ για την στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». ΘΕΜΑ 9 ο : «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της. Ε. Σταµάτας». ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη.κ. Άνοιξης». ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης ως προς την οριστική παραλαβή της προµελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». ΘΕΜΑ 13 ο : «Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ». ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ». ΘΕΜΑ 15ο: «Εισήγηση για την εγγραφή µας ως µέλος σε λογιστική ιστοσελίδα». Σελίδα 1 από 8

2 ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Παντελάκη Ελευθερίου και Οικονοµοπούλου ήµητρας». ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, συντήρηση & επισκευή καυστήρων, Εκκένωση βόθρων, Απόφραξη αποχέτευσης ηµοτικών Κτιρίων και φρεατίων οδών, Απεντόµωση Μυοκτονία Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων )» εργασίες 3. ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και 4. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ο ΩΝ». ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της υπ αριθ. 64/ Απόφασης του Σ µε θέµα: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ράσης 9 της Κατηγορίας Ενέργειας: Ενηµέρωση- Ευαισθητοποίηση(327) µε τίτλο: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική κοινωνία-ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)». ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: 1) αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας και 2) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης». ΘΕΜΑ 20 ο :«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους» Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, Πρόεδρος. 2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 8. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ Η ΑΓΓΕΛΑ. 11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 14. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 16. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 17. ΛΥΡΟΥ ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 18. ΡΑΙΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 22. ΚΡΙΕΜΑ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 24. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 27. ΤΣΟΥ ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 4. ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 5. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 7. ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Σελίδα 2 από 8

3 29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ ΩΝ. 34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος ηµήτριος, ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος. Απουσίες: Ο.Σ. κ. Αλεξανδρής ηµήτριος απουσίαζε καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης, Κρητικός Αθανάσιος και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του 3 θέµατος της συζήτησης. Ο.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4 ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14 ου, 15 ου και 17 ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14ου και 15 ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14 ου και 18ου θέµατος συζήτησης. Η.Σ. κ. Αγγέλικα Παρασκευή( Πάρη) απουσίαζε κατά τη διάρκεια του15 ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια του18 ου θέµατος συζήτησης. Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, αρδαµάνης Βασίλειος, και Αγγέλικα Παρασκευή(Πάρη) προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 8 ου θέµατος συζήτησης. Η.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 15 ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Χιώτης ηµήτριος προσήλθε κατά τη διάρκεια του 14 ου θέµατος συζήτησης και συγκεκριµένα κατά τη συζήτηση για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής. Αποχωρήσεις: Οι.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική, Χιώτης ηµήτριος και Ιωαννίδης Χαράλαµπος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 17ου θέµατος συζήτησης. Οι.Σ. κ. κ. και Ίσσαρης Γρηγόριος και Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 8ου θέµατος συζήτησης. Ο.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 9ου θέµατος συζήτησης. Η.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 9ου θέµατος συζήτησης Η.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 20ου θέµατος συζήτησης. Ο ήµαρχος κ. ιονύσιος Ζαµάνης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Το 13ο και 14 ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης, µετά από πρόταση του ηµάρχου, που εγκρίθηκε οµόφωνα από το.σ. προτάχθηκαν ως 1 ο και 2 ο αντίστοιχα (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Το 10 ο και 16 ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης. Για το 11 Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», µετά από εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Σελίδα 3 από 8

4 Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελου και «Μη διατυπωθείσης απόψεως εγγράφου στη διαδικασία διαβούλευσης της µελέτης», ισχύει η αποδοχή η οµόφωνη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής...Αριθ. Απόφασης:..223/ ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: 1) αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας και 2) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..19 ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στη.σ. κ. Καγιαλή Ελπίδα για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. Η.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς είπε τα εξής: Σχετικό: Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ): «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». Ακόµη, σύµφωνα µε το εδ.α της παρ. 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) «Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.» Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας και η διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ανήκουν στην αρµοδιότητα του ηµοτικού Συµβουλίου. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Τοπικής ηµοκρατίας; Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Τοπικής ηµοκρατίας είναι ένας ευρωπαϊκός θεσµός, αφιερωµένος στην προώθηση της ιδέας της δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και την ενδυνάµωση της τοπικής δηµοκρατίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007, µε πρωτοβουλία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τοπικής και Περιφερειακής ηµοκρατίας, του Συµβουλίου της Ευρώπης. Υλοποιείται µέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εβδοµάδα που συµπεριλαµβάνει την 15η Οκτωβρίου, ηµεροµηνία ορόσηµο για την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. Γενικότεροι σκοποί της διοργάνωσης, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και η ενηµέρωση για τις παρεχόµενες ευκαιρίες συµµετοχής στη λήψη τοπικών αποφάσεων, η εξοικείωση δηµοτικών συµβούλων και υπαλλήλων µε την ανοιχτή δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών στα κοινά, Σελίδα 4 από 8

5 και φυσικά η συµµετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων και των περισσότερο αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων σε συζητήσεις και δράσεις ενδυνάµωσης της τοπικής δηµοκρατίας. Ο ήµος ιονύσου συµµετείχε για πρώτη φορά στο θεσµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας, το 2013 διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων µεταξύ 13 και 19 Οκτωβρίου. Εκατοντάδες µαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών βαθµίδων, εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και των ΚΑΠΗ του ήµου, καθώς και δεκάδες πολίτες συµµετείχαν ενεργά καθ όλη τη διάρκεια της δράσης. Μάλιστα για την επιτυχηµένη συµµετοχή µάς απονεµήθηκε το τιµητικό βραβείο «Πόλη 12 Αστέρων». Αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την περσινή µας συµµετοχή, αλλά και επειδή αξίζει να συνεχιστεί η προσπάθεια εδραίωσης θεσµών που δηµιουργούν θετικά πρότυπα συµµετοχής των πολιτών του ήµου στα κοινά, εισηγούµαστε τη συµµετοχή µας στον 8ο εορτασµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας, την εβδοµάδα µεταξύ 1-7 εκεµβρίου Το κεντρικό σύνθηµα της φετινής διοργάνωσης είναι «Συµµετοχική ηµοκρατία: µοιραζόµαστε, προτείνουµε, αποφασίζουµε». Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζουµε ένα σύνολο εκδηλώσεων που θα έχουν ως κεντρικό στόχο την προώθηση της συµµετοχικής δηµοκρατίας, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη, µε κύριους πρωταγωνιστές τους νέους αλλά και το σύνολο των πολιτών. Όπως και πέρσι, θα επιδιωχτεί η αντιπροσώπευση ποικίλων οπτικών και φωνών της τοπικής κοινωνίας, µέσα από καινοτοµικές µεθόδους συζήτησης και δράσεις. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προγραµµατίζουµε: Α) Τη διοργάνωση προσοµοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από µαθητές του Λυκείου. Β) Ένα Ανοιχτό Φόρουµ ιαλόγου Πολιτών, µε την αξιοποίηση καινοτοµικών εργαλείων διαλόγου. Γ) Τελετή λήξης, µε τη φιλοξενία πολιτιστικών δρώµενων από τους τοπικούς συλλόγους και φορείς. Έχοντας λάβει την απαραίτητη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της προκαλούµενης δαπάνης, για την επικοινωνία και προβολή της διοργάνωσης συνολικά και την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, θα προκύψει δαπάνη που υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της δαπάνης θα διατεθεί πίστωση 2.000,00 από τον Κ.Α µε την ονοµασία «ιοργάνωση Συνεδρίων, Ηµερίδων, Εκδηλώσεων» και 1.000,00 από τον ΚΑ µε την ονοµασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού του δήµου ο.ε Αναλυτικότερα το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής: ιοργάνωση Ηµερίδας-Προσοµοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γραφική Ύλη, Συνεδριακό Υλικό κ Έξοδα Φιλοξενίας 450 Αµοιβή Φορέα Υλοποίησης 550 Ανοιχτό Φόρουµ ιαλόγου Πολιτών Έξοδα Φιλοξενίας 500 Σελίδα 5 από 8

6 Τελετή Λήξης Έξοδα Φιλοξενίας 500 Εκτύπωση Ενηµερωτικού και Επικοινωνιακού Υλικού Αφίσες Α2*50 Αφίσες Α3*100 Προσκλήσεις-πρόγραµµαενηµερωτικό φυλλάδιο για τη ηµοκρατική Συµµετοχή (τρίπτυχο Α4)* Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται το.σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 1) την έγκριση (αναγκαιότητα) ιοργάνωσης Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας 2014, συνολικής δαπάνης 3.000,00 2) την έγκριση της δαπάνης για τη διοργάνωση α) Ηµερίδας-Προσοµοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) Ηµερίδας-Ανοιχτού Φόρουµ ιαλόγου και γ) Εσπερίδας-Τελετής Ολοκλήρωσης της Εβδοµάδας, και τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού 2.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ µε την ονοµασία «ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων» του Προϋπολογισµού 2014 του ήµου για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (638/ ΠΑΥ) και 3) την έγκριση της δαπάνης για την εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και φυλλαδίων, και τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού 1.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ µε την ονοµασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του Προϋπολογισµού 2014 του ήµου για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (639/ ΠΑΥ) H ανάθεση των απαραίτητων υπηρεσιών - προµηθειών για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων θα πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 30 Υπέρ και 3 Kατά Μειοψηφούντων των.σ. κ. κ. Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει: 1). Τη ιοργάνωση Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ηµοκρατίας 2014, συνολικής δαπάνης 3.000,00. Σελίδα 6 από 8

7 2)Τη δαπάνη για τη διοργάνωση α) Ηµερίδας-Προσοµοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) Ηµερίδας-Ανοιχτού Φόρουµ ιαλόγου και γ) Εσπερίδας-Τελετής Ολοκλήρωσης της Εβδοµάδας, και τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού 2.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ µε την ονοµασία «ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων» του Προϋπολογισµού 2014 του ήµου για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (638/ ΠΑΥ). 3) Τη δαπάνη για την εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και φυλλαδίων, και τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού 1.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ µε την ονοµασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του Προϋπολογισµού 2014 του ήµου για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (639/ ΠΑΥ) ως εξής: ιοργάνωση Ηµερίδας-Προσοµοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γραφική Ύλη, Συνεδριακό Υλικό κ Έξοδα Φιλοξενίας 450 Αµοιβή Φορέα Υλοποίησης 550 Ανοιχτό Φόρουµ ιαλόγου Πολιτών Έξοδα Φιλοξενίας 500 Τελετή Λήξης Έξοδα Φιλοξενίας 500 Εκτύπωση Ενηµερωτικού και Επικοινωνιακού Υλικού Αφίσες Α2*50 Αφίσες Α3*100 Προσκλήσεις-πρόγραµµαενηµερωτικό φυλλάδιο για τη ηµοκρατική Συµµετοχή (τρίπτυχο Α4)* H ανάθεση των απαραίτητων υπηρεσιών - προµηθειών για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων θα πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης. Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ιαύγεια». Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Σελίδα 7 από 8

8 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΛΥΡΟΥ ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). ΡΑΙΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΚΡΙΕΜΑ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΤΣΟΥ ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 13/11/2014 Ο Πρόεδρος του.σ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - Αυτοτελές Τµήµα ιαβούλευσης & Εθελοντισµού. - Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ιαφάνειας και µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ήµου. Σελίδα 8 από 8

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..265/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 79/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 79/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου -2 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 650 ======================= (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 23 ) =============================== Περίληψη: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 374/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 374/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 374/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της υπ αρ. 359/2012 απόφασης Ο.Ε. και β) την εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα