Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ"

Transcript

1 Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» (Υπ αριθμ. 1/ Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα Κωδικός ΟΠΣ : ) Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Επιμέρους Ενέργεια 12 : Ανάπτυξη πλαισίου κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ ΑΣ που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο) όπως η δικτύωση των ωφελούμενων των Α.Σ., η κοινή προώθηση επιχειρήσεων, προωθητικές ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή κοινοπρακτικών σχημάτων, κλπ. Φορέας υλοποίησης εργασίας - δράσης : ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ανάδοχος (υπεργολάβος) : Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ) ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΣΑ Ε) ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 2 -

3 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρούσα ενέργεια «12. Ανάπτυξη πλαισίου κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ ΑΣ που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο)» εντάσσεται στη γενικότερη Εργασία Δράση «2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ» της Πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή. Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας αναζητούνται εκείνες οι δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν από κοινού, από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχου, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί, με συνέχεια, σταθερότητα, διάρκεια και αποτελεσματικότητα, ουσιαστική υποστήριξη των ωφελουμένων ομάδων στόχου

4 Β) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι : Η διερεύνηση και ο προσδιορισμός κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελουμένων ομάδων στόχου, όπως είναι για παράδειγμα η δικτύωση των ωφελουμένων των Α.Σ., η κοινή προώθηση επιχειρήσεων, προωθητικές ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή κοινοπρακτικών σχημάτων, κλπ., οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχου, σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο Η διαμόρφωση ανάπτυξη ενός πλαισίου κοινών δράσεων όπως οι παραπάνω, ρεαλιστικού, εφικτού, πραγματοποιήσιμου. Γ) ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στόχοι της συγκεκριμένης ενέργειας είναι οι εξής : Η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελέσει εφαλτήριο ανάληψης των προτεινόμενων κοινών δράσεων από τις ενδιαφερόμενες Αναπτυξιακές Συμπράξεις / φορείς Να συμβάλλει στη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη των ωφελουμένων ομάδων στόχου, μέσω της αξιοποίησης του εξεταζόμενου πλαισίου κοινών δράσεων και της υλοποίησης αυτών Η ανάδειξη της δικτύωσης και της συνεργασίας φορέων ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την επιτυχή υποστήριξη ωφελουμένων ομάδων στόχου, σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, απασχόλησης Η τροφοδότηση της ιστοσελίδας που προβλέπεται στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου

5 Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΣΑ Η συνεργασία δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων περιλαμβάνεται σ όλες τις πράξεις ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, δείχνοντας τη σημαντικότητα αυτής της ενέργειας. Στην πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα δικτύωσης και κοινωνικού διαλόγου με άλλα έργα ΤΟΠΣΑ, με το οποίο επιδιώκεται η σταθερή και ουσιαστική συνεργασία της Α.Σ. ΙΝ.Ε.ΕΜ. με άλλες Α.Σ., τόσο σε τοπικό όσο και υπερτοπικό επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων. Στους στόχους της παραπάνω συνεργασίας δικτύωσης περιλαμβάνονται : Η ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών (Best Practises), τεχνογνωσίας, πληροφοριών και γνώσης πάνω στα θέματα που πραγματεύονται Ο προσδιορισμός των περισσότερο καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης Η από κοινού χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής διάχυσης και ευρύτερης εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών των Τοπικών Σχεδίων εκτός Δικτύου Η επικοινωνία, ενημέρωση και διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου Ο συντονισμός των δράσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αποφυγή σπατάλης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία και υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων από φορείς και οργανισμούς - 5 -

6 Η καλύτερη εκπροσώπηση των φορέων στις διαδικασίες σχεδιασμού από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα καθώς και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αυτών, με προτάσεις, εισηγήσεις κ.λπ. Η χρήση υπαρχόντων επιμέρους δικτύων επαγγελματικών ή άλλων, προς όφελος των συμμετεχόντων στα δίκτυα των Α.Σ. Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ Α.Σ. που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο), όπως επιχειρείται δια του παρόντος έργου. Η δικτύωση συνεργασία των Α.Σ. πραγματοποιείται είτε σε γεωγραφικό επίπεδο, με ενέργειες οριζόντιου χαρακτήρα, με γεωγραφικό προσανατολισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είτε σε θεματικό επίπεδο, με ενέργειες δικτύωσης με θεματικό προσανατολισμό, με βάση τις ομάδες στόχου των ωφελουμένων και τους τομείς παρέμβασης) και με στόχο την από κοινού υποστήριξη των ωφελουμένων και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. Στις ενέργειες δικτύωσης συνεργασίας των Α.Σ. περιλαμβάνονται : Ομάδες εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ. για την ανάπτυξη και λειτουργία της δικτύωσης, με τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις εργασίας αυτών, για την καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων και ενεργειών δικτύωσης και για τον προσδιορισμό καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών Διαμόρφωση Οδηγού Καλών Πρακτικών σε θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο Ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης και ευρύτερης εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών εκτός Δικτύου - 6 -

7 Αλληλοενημέρωση επικοινωνία εμπλεκόμενων φορέων των Α.Σ. μέσω αποστολής ενημερωτικών υλικών / direct mailing Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης ενημέρωσης για τις δράσεις δικτύωσης Διοργάνωση εργαστηρίων δικτύωσης σε γεωγραφικό επίπεδο Διοργάνωση εργαστηρίων δικτύωσης σε θεματικό επίπεδο Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κ.ά., με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Α.Σ. αλλά και της τοπικής κοινωνίας, και με την ανάλυση επεξεργασία θεμάτων που ενδιαφέρουν όπως η ανοικτή καινοτομία ή η κοινωνική καινοτομία. Δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δελτία τύπου, καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονης ιστοσελίδας και κοινού θεματικού website (ως μέρος της ιστοσελίδας) με στοιχεία, δράσεις και αποτελέσματα δικτύωσης μεταξύ των Α.Σ. Ανάπτυξη πλαισίου κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ ΑΣ που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο) όπως το παρόν πόνημα. Αναμενόμενα αποτελέσματα της δικτύωσης συνεργασίας των Α.Σ. είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών φορέων των Α.Σ. και η επίτευξη συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, η ποιοτική αναβάθμιση του όλου εγχειρήματος υποστήριξης των ωφελουμένων ομάδων στόχου σε θέματα επιχειρηματικότητας, απασχόλησης, καινοτομίας. Ένα δείγμα της προαναφερόμενης ουσιαστικής συνεργασίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων αποτελεί το έγγραφο υπόμνημα που απεστάλη στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας, στις 09/05/2014, με τη συνυπογραφή των εκπροσώπων 12 Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ και 28 Α.Σ. ΤΟΠΣΑ που υλοποιούν σχετικά έργα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από ευρεία συνάντηση εργασίας μεταξύ τους, - 7 -

8 στις 24/04/2014, αναφορικά με θέματα και προβλήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Βασικά σημεία του παραπάνω υπομνήματος παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα Ε) του παρόντος ενώ ο εντοπισμός και η ανάδειξη των κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελουμένων (πλαίσιο κοινών δράσεων) γίνεται στην τελευταία ενότητα ΣΤ)

9 Ε) ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Με βάση το υπόμνημα των 40 συνολικά Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα στόχος των πράξεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ είναι η προώθηση στην αγορά εργασίας των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και μέσα από την δημιουργία καινοτόμων μικροεπιχειρηματικών σχεδίων. Προϋπόθεση αυτών για την επίτευξη του στόχου των πράξεων είναι η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης. Στόχος των πράξεων προγραμμάτων αυτών είναι η προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, περιλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η τοποθέτηση σε θέση εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της υλοποίησης της πράξης, με την υποχρέωση ο κάθε ωφελούμενος να συμμετέχει σε όλες τις ενέργειες που τον αφορούν. Πιστεύεται ότι μπορεί να θεωρείται επίτευξη στόχου εάν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ή κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών συμβουλευτικής εξευρεθεί μέσω των Προγραμμάτων απασχόληση για κάποιους ωφελούμενους, έστω κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δράσεις, και οι οποίες μπορούν να τρέχουν παράλληλα με την απασχόλησή τους. Ακόμη, βαθμός επίτευξης στόχου ως προς την επιχειρηματικότητα είναι η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία. Κατά την άποψη των 40 Α.Σ. κακώς θεωρείται ότι δεν συνιστά απασχόληση μόνη η ιδιότητα μέλους σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, διότι υπάρχει η ειδικότερη νομοθεσία για τα προγράμματα αυτά, η οποία ορίζει ρητά ότι στόχος των πράξεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ είναι η προώθηση στην αγορά εργασίας των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και η δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους που απορρέει από την επιμόρφωσή τους σε σεμινάρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Συνεπώς και μόνη η συμμετοχή ενός ωφελούμενου σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δύναται να θεωρηθεί ως απασχόληση, αφού η δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους είναι ένας από τους στόχους των Προγραμμάτων

10 Ένα άλλο χρήσιμο στοιχείο του παραπάνω υπομνήματος είναι ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ συστήθηκαν Δομές Υποστήριξης και Παρατήρησης της Απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι οποίες παρείχαν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τις τεχνικές αναζήτησης και εξασφάλισης εργασίας καθώς επίσης και τα νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης στους δυνητικά ωφελούμενους των πράξεων. Οι εργασιακοί Σύμβουλοι που απασχολούνταν στις Δομές ενημέρωναν καθημερινά άτομα διάφορων κοινωνικών ομάδων για τα τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης και προσέφεραν βοήθεια στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τα προγράμματα της Κοινωφελούς εργασίας και της Επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας ήταν προγράμματα τα οποία απορρόφησαν ένα μέρος από τους δυνητικά ωφελούμενους των πράξεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ και ως εκ τούτου οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Τέλος πιστεύεται ότι μόνον μέσω κινήτρων που θα παρασχεθούν, θα επιτευχθούν οι στόχοι των συγκεκριμένων Προγραμμάτων που παράλληλα αποτελούν και στόχους για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων των πράξεων προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ, ενδεικτικές δράσεις υποστήριξης των ωφελουμένων, που περιλαμβάνονται και στην υπ αριθμ. 1 / απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (κωδικός ΟΠΣ ) της εξεταζόμενης πράξης, είναι οι ακόλουθες : Μελέτες : Εφαρμοστική Μελέτη για το ρόλο της Καινοτομίας στην Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς όπως εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τουρισμός / βιωματικός τουρισμός, πράσινη οικονομία, μεταφορές, κοινωνική καινοτομία και πληροφορική κ.ά., σε σχέση με την Οικονομική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Έβρου. Δράσεις δικτύωσης : Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και υπερτοπικούς παραγωγικούς φορείς και με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ, Κοινωνική δικτύωση ωφελουμένων και φυσική δικτύωση ωφελουμένων με τοπικές επιχειρήσεις, οργάνωση και διαχείριση της διακρατικότητας στα πλαίσια των δράσεων Δικτύωσης

11 Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης : Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες δημοσιοποίησης και γνωστοποίησης του έργου (Ανάπτυξη και διανομή έντυπου υλικού Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal), Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ωφελούμενων και την προώθηση και επικοινωνία του Σχεδίου Οργάνωση Ημερίδων & Συνεδρίων, Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των ληπτών υπηρεσιών Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Τύπου. Οργάνωση Διακρατικότητας στα πλαίσια της Δημοσιότητας Ευαισθητοποίηση. Κατάρτιση επιμόρφωση : Επιμορφωτικά Σεμινάρια «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικό Marketing και Προώθηση Απασχόλησης». Προγράμματα Κατάρτισης «Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα», «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις», «Βιωματικός Τουρισμός», «Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ενεργειακοί Επιθεωρητές», «Εναλλακτική Γεωργία και Μεταποίηση Τυποποίηση - Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων», «Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Logistics». Πληροφόρηση Συμβουλευτική Υποστήριξη : Υποδοχή - Λήψη κοινωνικού ιστορικού - Σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης. Επιλογή και Διάγνωση Αναγκών. Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας. Συμβουλευτική Υποστήριξη Νέων Επιστημόνων για την Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικής Δυναμικής. Συμβουλευτική των επιχειρήσεων που θα επεκταθούν ή / και θα εκσυγχρονιστούν κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους. Παρακολούθηση όλων των δράσεων από τις οποίες θα περάσει το ωφελούμενο άτομο, καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξής του, έξη (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου (Follow up). Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά)

12 ΣΤ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Με βάση όσα αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες, από τη μελέτη και επεξεργασία αυτών, διαμορφώνεται στη συνέχεια ένα πλαίσιο κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελουμένων, μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό / υπερτοπικό επίπεδο : 1) Δικτύωση των ωφελούμενων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.). Η δικτύωση των ωφελουμένων των Α.Σ. (ανέργων, νέων, επιστημόνων ΑΕΙ/ΤΕΙ κ.ά.) είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε αυτοί να μπορούν, σε συνεχή και σταθερή βάση, να αλληλοενημερώνονται, να ανταλλάσσουν ιδέες απόψεις, να αποκτούν γνώσεις - εμπειρίες, να γνωρίζουν επιτυχημένα παραδείγματα άλλων ωφελουμένων. Η δικτύωση αυτή μπορεί να είναι τόσο φυσική και κοινωνική με την πραγματοποίηση συναντήσεων, forum, ημερίδων, συνεδρίων, εργαστηρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και ηλεκτρονική με τη χρήση των σύγχρονων μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη δικτύωση μπορεί να γίνεται είτε σε τοπικό επίπεδο (για παράδειγμα σε επίπεδο Νομού Έβρου) είτε σε υπερτοπικό (για παράδειγμα σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και ταυτόχρονα μπορεί να επεκτείνεται και σε δικτύωση συνεργασία των ωφελουμένων με υφιστάμενες επιχειρήσεις, σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο αντίστοιχα. Η αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική πορεία και εξέλιξη των ωφελουμένων. 2) Δικτύωση φορέων. Όμοια με παραπάνω, και εξίσου σημαντική στο θέμα της υποστήριξης των ωφελουμένων, είναι η δικτύωση συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με θέματα απασχόλησης εργασίας και επιχειρηματικότητας (Α.Σ. - εταίροι Α.Σ., Δήμοι, Περιφέρεια, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια κ.ά.), τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο. Η δικτύωση αυτή θα πρέπει να είναι συστηματική, οργανωμένη και συνεχής ώστε να παρέχεται ουσιαστική βοήθεια στους ωφελούμενους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής / επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η δικτύωση αυτή μπορεί να είναι φυσική με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και ηλεκτρονική, με τη χρήση των σύγχρονων μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών

13 3) Κοινή προώθηση επιχειρήσεων / Προωθητικές ενέργειες. Η προώθηση των επιχειρήσεων των ωφελουμένων, μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή κοινοπρακτικών σχημάτων αυτών κ.ά. είναι μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας για την επιβίωση και επιτυχία των επιχειρήσεων αυτών. Σε μία περίοδο δύσκολη, οικονομικής κρίσης, και σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό, οι κοινές και συντονισμένες προωθητικές ενέργειες επιβάλλονται ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα οικονομίες κλίμακας. Τέτοιες προωθητικές ενέργειες μπορεί να είναι : ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η διανομή κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, στις ομάδες στόχου αγοραστών - καταναλωτών πραγματοποίηση δημοσίων σχέσεων σε συνεχή βάση (αποστολή δελτίων τύπου για γεγονότα - εκδηλώσεις που αφορούν τις προωθούμενες επιχειρήσεις και το αντικείμενό τους, για την ενημέρωση και την προσέλκυση του κοινού στόχου σ αυτές, αρθρογραφία συνεντεύξεις στον τοπικό τύπο, συνεργασία με δημοσιογράφους όλων των ΜΜΕ της περιοχής που ασχολούνται και μπορούν να βοηθήσουν στην επιδιωκόμενη προώθηση, διανομή ειδικού πληροφοριακού υλικού στους δημοσιογράφους αυτούς, καταχωρήσεις στον τοπικό περιφερειακό τύπο κ.ά.) εκδηλώσεις εργαστήρια γεγονότα για την ανάδειξη κάποιων προϊόντων υπηρεσιών και την προβολή των επιχειρήσεων αποστολές (ταχυδρομικές ή / και ηλεκτρονικές) ενημερωτικών εγγράφων υλικού δημοσιότητας, προς τις ομάδες στόχου αγοραστώνκαταναλωτών, για την ευαισθητοποίηση κινητοποίησή τους και τήρηση λίστας διευθύνσεων (ταχυδρομικών ηλεκτρονικών) αυτών διαφήμιση μέσω διαδικτύου κ.ά. 4) Κεντρική ιστοσελίδα / Βάση δεδομένων. Στην εποχή των νέων σύγχρονων τεχνολογιών, της πληροφορικής και επικοινωνιών, η λειτουργία μίας κεντρικής κοινής ιστοσελίδας / βάσης δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για τη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη των ωφελουμένων. Μέσω αυτής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να :

14 ενημερώνονται τακτικά και συνεχώς για τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, για χρηματοδοτικά προγράμματα εργαλεία, για νέες παραγωγικές επιχειρηματικές διαδικασίες, για γεγονότα / εκδηλώσεις / δράσεις στην περιοχή τους κ.ά. ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες, απόψεις μεταξύ τους γνωρίζουν καλές επιχειρηματικές πρακτικές σε τοπικό, υπερτοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο παρακολουθούν το «αναπτυξιακό / επιχειρηματικό γίγνεσθαι» στην περιοχή ενδιαφέροντός τους. 5) Κατάρτιση / επιμόρφωση. Η συνεχής κατάρτιση / επιμόρφωση είναι απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχία ενός επιχειρηματία, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Οι ωφελούμενοι μπορούν και θα πρέπει να επιμορφώνονται διαρκώς στα θέματα που τους ενδιαφέρουν όπως ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, προώθηση πωλήσεων, νέες τεχνολογίες, καλές επιχειρηματικές πρακτικές κ.ά. 6) Μόνιμη Δομή Υποστήριξης. Η δημιουργία και λειτουργία μίας μόνιμης δομής υποστήριξης των ωφελουμένων αποτελεί την πλέον κρίσιμη προτεινόμενη κοινή δράση για την πραγματική και αποτελεσματική υποστήριξη των ωφελουμένων αυτών. Μέσω της δράσης αυτής μπορούν να πραγματοποιούνται συντονισμένα και οργανωμένα και όλες οι προηγούμενες κοινές δράσεις που αναφέρθηκαν (δικτύωση ωφελουμένων / φορέων, κοινή προώθηση, κεντρική ιστοσελίδα / βάση δεδομένων, κατάρτιση / επιμόρφωση). Η συγκεκριμένη δομή μπορεί να παρέχει στους ωφελούμενους : Ενημέρωση πληροφόρηση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν Συμβουλευτική υποστήριξη σε διάφορα θέματα όπως εργασιακά, νομικά, ίδρυσης λειτουργίας επιχειρήσεων, ασφαλιστικά κ.ά. Ενημέρωση υποστήριξη για την ανεύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων εργαλείων Υποστήριξη σε θέματα συνεργασιών δικτύωσης επαφών κ.ά

15 Πληροφόρηση υποστήριξη λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Υποστήριξη σε θέματα προβολής προώθησης διαφήμισης Υποστήριξη στη συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κ.ά. Η δομή αυτή μπορεί να λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο π.χ. σε επίπεδο Νομού Έβρου ή σε υπερτοπικό επίπεδο π.χ. σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την υποστήριξη, τη σύμπραξη και τη συμμετοχή δημόσιων ή / και ιδιωτικών εμπλεκόμενων φορέων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα