Kontroldarba varianti. (II semestris)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kontroldarba varianti. (II semestris)"

Transcript

1 Kontroldarba varianti (II semestris)

2 Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti, ko rada strāvas I un I, punktos M, M un M 3. Attālums M A = cm, AM = 4 cm un BM 3 = 3 cm. M I I A M B M 3. att.. Pa vadu, kurš veido taisnstūri ar 6 un 8 cm garām malām, plūst 0 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti un indukciju taisnstūra diagonāļu krustpunktā. 3. Ievietojot Vilsona kameru magnētiskajā laukā iegūta fotogrāfija, uz kuras elektrona trajektorija ir riņķa līnijas loks ar rādiusu 0 cm. Magnētiskā lauka indukcija 0 - T. Aprēķināt elektrona enerģiju elekronvoltos. 4. Riņķveida kontūrs novietots homogēnā magnētiskajā laukā tā, ka kontūra plakne atrodas perpendikulāri lauka spēka līnijām. Magnētiskā lauka intensitāte ir 60 ka/m. Pa kontūru plūst A stipra strāva. Kontūra rādiuss cm. Cik liels darbs jāpadara, lai pagrieztu kontūru par 90 ap asi, kas sakrīt ar kontūra diametru? 5. Cik vijumu ir spolei, ja, magnētiskajai plūsmai sekundē mainoties par Wb, spolē inducējas 4 kv liels indukcijas EDS? 6. Spole, kuras induktivitāte H, pieslēgta plakanam kondensatoram, kura plates laukums 00 cm un attālums starp platēm 0, mm. Kāda ir dielektriskā caurlaidība videi, kas piepilda telpu starp platēm, ja kontūrs rezonē ar 750 m garu vilni? 7. Uz ziepju plēvīti (n =,33) 45 leņķī krīt balta gaisma. Kādam jābūt plēvītes vismazākajam biezumam, lai atstarotie stari būtu dzeltenā krāsā (λ = cm)? 8. Monohromatiska avota gaisma (λ = 0,6 μm) krīt perpendikulāri uz diafragmu ar apaļu caurumu. Cauruma diametrs ir 6 mm. Aiz diafragmas 3 m attālumā no tās atrodas ekrāns. ) Cik Freneļa zonu novietojas diafragmas caurumā? ) Kāds ir difrakcijas ainas centrs uz ekrāna: tumšs vai gaišs? 9. Cik liels ir leņķis starp polarizatora un analizatora galvenajām plaknēm, ja dabiskai gaismai intensitāte, izejot caur polarizatoru un analizatoru, samazinās četras reizes? Gaismas absorbciju neievērot. 0. Kādu enerģijas daudzumu Saule izstaro min? Uzskatīt, ka Saules starojums ir tuvs absolūti melna ķermeņa starojumam. Pieņemt, ka Saules virsmas temperatūra ir 5800 K.. Aprēķināt fotoelektrona kinētisko enerģiju, ja elektronu no cinka plāksnītes izrauj ultravioletie stari, kuru viļņa garums 0, μm. Izejas darbs no cinka 6,6 0-9 J.. Aprēķināt kodolreakcijā Li H He + He atbrīvoto enerģiju.

3 Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 8 cm, I = 5 A, I = 30 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti, ko rada strāvas I un I, punktos M, M un M 3. Attālums M A = cm, AM = 4 cm un BM 3 = 3 cm. M I I A M B M 3. att.. Divi riņķveida vijumi novietoti divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs tā, ka šo vijumu centri sakrīt. Katra vijuma rādiuss cm un strāva, kas plūst pa vijumiem, I = I = 5 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti šo vijumu centrā. 3. Elektrons kustas magnētiskajā laukā pa riņķi, kura rādiuss 0,5 cm. Kāda ir elektrona kinētiskā enerģija, ja lauka indukcija ir mt? 4. Magnētiskajā laukā, kura indukcija ir 0,05 T, rotē m garš stienis. Rotācijas ass, kas iet caur stieņa vienu galu, ir paralēla magnētiskā lauka spēka līnijām. Aprēķināt magnētiskās indukcijas plūsmu, ko šķeļ stienis katrā apgriezienā. 5. Strāvas stiprumam spolē 0, sekundēs mainoties no 4 līdz 0 A, spolē inducējas 3 V liels pašindukcijas EDS. Aprēķināt spoles induktivitāti. 6. Svārstību kontūrā potenciālu starpības maiņu uz kondensatora klājumiem atkarībā no laika izsaka vienādojums U = 50 cos(0 4 πt) V. Kondensatora kapacitāte ir 0-7 F. Noteikt: ) svārstību periodu; ) kontūra induktivitāti; 3) likumu, pēc kura strāvas stiprums mainās atkarībā no laika; 4) viļņa garumu, kas atbilst šim kontūram. 7. Ņūtona gredzenu iegūšanas iekārtu apgaismo ar perpendikulāri krītošu baltu gaismu. Aprēķināt: ) ceturtā zilā gredzena rādiusu (λ = cm ) un ) trešā sarkanā gredzena rādiusu (λ = 6,3 0-5 cm). Novērojumus izdara caurejošajā gaismā. Lēcas liekuma rādiuss 5 m. 8. Uz difrakcijas režģi perpendikulāri krīt monohromatiska gaisma. Aprēķināt leņķi starp abiem pirmās kārtas difrakcijas maksimumiem, ja difrakcijas režģa konstante ir piecas reizes lielāka par krītošās gaismas viļņa garumu. 9. Stikla traukā, kurā ieliets ūdens, gaismas stars atstarojas no trauka dibena. Kāds ir stara krišanas leņķis, ja atstarotais stars ir pilnīgi lineāri polarizēts? 0. Absolūti melna ķermeņa starojuma jauda ir 34 kw. Aprēķināt šī ķermeņa temperatūru, ja zināms, ka tā virsma ir 0,6 m.. Fotoefektā aizturošā potenciāla lielums platīna virsmai ir 0,8 V. Aprēķināt: ) lietotā apstarojuma viļņa garumu; ) maksimālo viļņa garumu, kad vēl iespējams fotoefekts Aprēķināt kodolreakcijā + He H + absorbēto enerģiju. 7 N 4 8 O

4 Variants Nr.3... attēlā doti trīs taisnu bezgalīgi garu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB = BC = 5 cm; I = I = I un I 3 = I. Aprēķināt punktu uz taisnes AC, kurā strāvu I, I un I 3 radītā magnētiskā lauka intensitāte ir nulle.. m gara stieple saliekta kvadrātveida rāmītī. Pa šo rāmīti plūst 0 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti rāmīša centrā. I I I 3 A B C. att. 3. Elektrons, kas paātrināts ar potenciālu starpību 6 kv, ielido homogenā magnētiskajā laukā, ar lauka virzienu veidojot leņķi α = 30, un sāk kustēties pa spirāli. Magnētiskā lauka indukcija,3 0 - Wb/m. Aprēķināt: ) spirāles vijuma rādiusu un ) spirāles kāpi. 4. Cik vijumu ir spolei, kuras induktivitāte 0,00 H, ja, plūstot strāvai I = A, magnētiskā plūsma caur spoli ir 0-6 Wb? 5. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija 0, T, kustas 0 cm garš vads. Vada kustības ātrums 5 m/s un virziens perpendikulārs magnētiskajam laukam. Cik liels ir vadītājā inducētais EDS? 6. Svārstību kontūrs sastāv no kondensatora, kura kapacitāte 0,05 μf, un spoles, kuras induktivitāte,05 H. Ķēdes omisko pretestību neievērot. Kondensators uzlādēts ar elektrības daudzumu,5 0-6 C. ) Uzrakstīt vienādojumu (ar skaitliskiem koeficientiem) šā kontūra potenciālu starpības izmaiņai starp kondensatora klājumiem un strāvas stipruma izmaiņai ķēdē atkarībā no laika. ) Aprēķināt potenciālu starpības vērtības starp kondensatora klājumiem un strāvas stipruma vērtības ķēdē momentos 4 T un T s. 7. Ņūtona gredzenu iegūšanas iekārtu apgaismo ar perpendikulāri krītošu gaismu no dzīvsudraba loka. Novērojumus izdara caurejošajā gaismā. Kurš gredzens pēc kārtas, kas atbilst līnijai ar λ = 579 Å, sakrīt ar nākamo gaišo gredzenu, kas atbilst līnijai ar λ = 5770 Å? 8. Uz necaurspīdīgu plati ar šauru spraugu perpendikulāri krīt paralēls gaismas kūlis (λ = 50 nm). Pirmajam difrakcijas maksimumam atbilst 30 liels staru nolieces leņķis. Aprēķināt spraugas platumu. 9. No kāda šķidruma virsmas atstarotais stars ir pilnīgi lineāri polarizēts. Aprēķināt stara laušanas leņķi, ja krišanas leņķis ir W elektriskās spuldzes volframa spirāles temperatūra ir 450 K. Tās enerģētiskās spīdības attiecība pret absolūti melna ķermeņa enerģētisko spīdību šajā temperatūrā ir 0,3. Aprēķināt spirāles starojošās virsmas lielumu.. Aprēķināt aizturošā potenciāla lielumu fotoelektroniem, kuri rodas, apgaimojot kāliju ar gaismu, kuras viļņa garums ir 3300 Å. 3. Aprēķināt kodolreakcijās + + izdalīto enerģiju. H H H H

5 Variants Nr attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 5 A, I = 30 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti, ko rada strāvas I un I, punktos M, M un M 3. Attālums M A = cm, AM = 4 cm un BM 3 = 3 cm. M I I A M B M 3. att.. Pa riņķveida vadu, kura rādiuss 0 cm, plūst 0 A stipra strāva. Perpendikulāri riņķa plaknei, 5 cm attālumā no riņķa centra novietots taisns garš vads, kurā plūst 8 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti riņķa centrā. 3. Lādēta daļiņa magnētiskajā laukā kustas pa riņķa līniju ar ātrumu 0 6 m/s. Magnētiskā lauka indukcija ir 0,3 T. Liekuma rādiuss 4 cm. Aprēķināt daļiņas lādiņu, ja zināms, ka tās enerģija ir kev. 4. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija ir 0,5 Wb/m, vienmērīgi kustas 0 cm garš vads. Pa vadu plūst A stipra strāva. Vada kustības ātrums ir 0 cm/s, un tā virziens ir perpendikulārs magnētiskā lauka virzienam. Aprēķināt: ) vada pārvietošanas darbu 0 sekunžu laikā; ) jaudu, kas patērēta šai kustībai cm garam solenoīdam ar šķērsgriezuma laukumu cm ir 0-7 H liela induktivitāte. Cik stiprai jābūt strāvai, lai magnētiskā lauka enerģijas blīvums solenoīda būtu 0-3 J/m 3? 6. Svārstību kontūrs sastāv no kondensatora, kura kapacitāte 0,05 μf, un spoles, kuras induktivitāte,05 H. Ķēdes omisko pretestību neievērot. Kondensators uzlādēts ar elektrības daudzumu,5 0-6 C. ) uzrakstīt vienādojumus elektriskā lauka enerģijas, magnētiskā lauka enerģijas un pilnas enerģijas izmaiņai atkarībā no laika; ) aprēķināt elektriskā lauka enerģijas, magnētiskā lauka enerģijas un pilnās enerģijas vērtības momentos 8 T un T s. 7. Uz stikla plāksnītes uzklāta dzidras vielas plāna kārtiņa, kuras laušanas koeficients n =,4. Uz plāksnīti perpendikulāri krīt paralēls gaismas kūlis, kura viļņa garums λ = 640 nm. Kādam jābūt kārtiņas minimālajam biezumam, lai atstarotās gaismas spožums būtu minimāls? 8. Attālums starp difrakcijas režģa spraugām d = 5 μm. Aprēķināt vislielāko maksimumu kārtu, ja uz režģi perpendikulāri krīt gaisma, kuras viļņa garums λ = 560 nm. 9. Pilnīgās polarizācijas leņķis, gaismai atstarojoties no akmeņsāls kristāla, ir 57. Aprēķināt gaismas izplatīšanās ātrumu šinī kristālā. 0. Aprēķināt, kādu enerģijas daudzumu sekundē izstaro absolūti melna ķermeņa virsmas viens kvadrātcentimetrs, ja zināms, ka tā enerģētiskās spīdības maksimālais spektrālais blīvums atbilst viļņa garumam 4840 Å.. Aprēķināt frekvenci gaismai, kas izrauj no metāla virsmas elektronus, kurus pilnīgi aiztur pretējs 3 V potenciāls. Fotoefekts šim metālam sākas, kad krītošās gaismas frekvence ir s -. Aprēķināt elektrona izejas darbu no šī metāla. 3. Aprēķināt kodolreakcijās H + H He + izdalīto enerģiju. 0 n

6 Variants Nr.5... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 5 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti, ko rada strāvas I un I, punktos M, M un M 3. Attālums M A = 3 cm, AM = 4 cm un BM 3 = cm. M I I A M B M 3. att.. Magnētiskā lauka intensitāte riņķveida vijuma centrā ir 63,7 A/m. Vijuma rādiuss cm. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti uz vijuma ass 0 cm attālumā no tā plaknes. 3. Protons un elektrons, kas paātrināti ar vienādu potenciālu starpību, ielido homogenā magnētiskajā laukā. Cik reižu protona trajektorijas liekuma rādiuss R lielāks par elektrona trajektorijas liekuma rādiusu R? 4. Spole, kuras diametrs 0 cm un kurai 500 vijumu, atrodas magnētiskajā laukā. Kāda šajā spolē ir indukcijas elektrodzinējspēka vidējā vērtība, ja magnētiskā lauka indukcija 0, sekundes laikā palielinās no 0 līdz 5 Wb/m? 5. Cik lielu darbu veic magnētiskie spēki, pārvietot magnētiskajā laukā 40 cm attālumā perpendikulāri indukcijas līnijām 60 cm garu vadu? Magnētiskā lauka indukcija ir 4 T, bet strāvas stiprums vadā 0 A. 6. Svārstību kontūrā strāvas stipruma maiņu atkarība no laika izsaka vienādojums I = 0,0sin(400πt) A. Kontūra induktivitāte H. Aprēķināt: ) svārstību periodu; ) kontūra kapacitāti; 3) maksimālo potenciālu starpību starp kondensatora klājumiem; 4) maksimālo magnētiskā lauka enerģiju; 5) maksimālo elektriskā lauka enerģiju. 7. Junga eksperimentā attālums no spraugām līdz ekrānam ir,5 m. Aprēķināt attālumu starp spraugām, ja uz ekrāna katra centimetra ir novērojamas 8 tumšās interferences joslas. 8. Aprēķināt minimālo spraudziņu skaitu, kas var būt difrakcijas režģim, lai pirmās kārtas spektrā izšķirtu divas nātrija dzeltenās līnijas, kuru viļņu garumi ir λ = 589,0 nm un λ = 589,6 nm. Kāds ir šī režģa garums, ja attālums starp spraudziņam d = 0 μm. 9. Dabiskās gaismas stars krīt uz diviem nikoliem, kuri novietoti viens aiz otra tā, ka leņķis starp to galvenajām plaknēm ir 50. Aprēķināt, cik reizes no otrā nikola izejošās gaismas intensitāte ir zemāka par gaismas intensitāti, kas krīt uz pirmo nikolu, ja katrs nikols absorbē 0 % no krītošās gaismas. 0. Absolūti melna ķermeņa starojuma jauda ir 0 5 kw. Aprēķināt ķermeņa starojošās virsmas lielumu, ja zināms, ka viļņa garums, kuram atbilst šā ķermeņa enerģētiskās spīdības spektrālā blīvuma maksimums, ir cm.. Fotoefekta sarkanā robeža kādam metālam ir 750 Å. Aprēķināt: ) elektrona izejas darbu no šā metāla; ) elektronu maksimālo ātrumu, kurus no šā metāla izrauj gaisma ar viļņa garumu 800 Å; 3) šo elektronu maksimālo kinētisko enerģiju Aprēķināt kodoltermiskajā reakcijā H + He H + He izdalīto enerģiju.

7 Variants Nr attēlā doti trīs taisnu bezgalīgi garu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB = BC = 5 cm; I = I = I un I 3 = I. Aprēķināt punktu uz taisnes AC, kurā strāvu I, I un I 3 radītā magnētiskā lauka intensitāte ir nulle. I A I B I 3 C. Att.. Riņķveida strāvas vada centrā magnētiskā lauka intensitāte ir 0 A/m. Neizmainot strāvas stiprumu, riņķveida vadu pārveidoja par kvadrātu. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti kvadrāta diagonāļu krustpunktā. 3. Daļiņa, kuras lādiņš vienlīdzīgs elementārlādiņam, ielido homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija ir T. Aprēķināt daļiņas impulsa momentu magnētiskajā laukā, ja tās trajektorija ir aploce, kuras rādiuss 0,5 mm. 4. m garš horizontāls stienis rotē ap vertikālu asi, kas iet caur vienu stieņa galu. Rotācijas ass ir paralēla magnētiskā lauka spēka līnijām. Magnētiskā lauka indukcija ir T. Cik apgriezienu sekundē jāizdara stienim, lai potenciālu starpība uz stieņa galiem būtu mv? 5. Aprēķināt, cik ilgā laikā magnētiskā plūsma, kas iet caur kontūru, izmainās par Wb, ja šajā laikā rodas 0-3 V liels indukcijas EDS Lādiņš uz kondensatora klājumiem svārstību kontūrā mainās pēc likuma q = 0 cos(0 πt). Pēc kāda likuma mainās strāvas stiprums kontūrā? Cik liels ir maksimālais strāvas stiprums kontūrā? Aprēķināt svārstību frekvenci un periodu. 7. Ņūtona gredzenu iegūšanas iekārtu apgaismo ar monohromatisku gaismu. Novērojumus izdara atstarotajā gaismā. Divu tumšo blakus gredzenu rādiusi attiecīgi ir 4,0 mm un 4,38 mm. Lēcas liekuma rādiuss 6,4 m. Aprēķināt gredzenu kārtas numurus un krītošās gaismas viļņa garumu. 8. Uz difrakcijas režģi perpendikulāri krīt gaismas kūlis. Konstatēts, ka nātrija līnijas (λ = 5890 Å) difrakcijas leņķis pirmās kārtas spektrā ir 7 8. Kādas citas līnijas difrakcijas leņķis otrās kārtas spektrā ir 4. Aprēķināt šīs līnijas viļņa garumu un svītriņu skaitu režģa vienā milimetrā. 9. Cik liels ir leņķis starp polarizatora un analizatora galvenajām plaknēm, ja dabiskai gaismai intensitāte, izejot caur polarizatoru un analizatoru, samazinās četras reizes? Gaismas absorbciju neievērot. 0. Sildot absolūti melnu ķermeņi, viļņa garums, kam atbilst enerģētiskās spīdības spektrālā blīvuma maksimums, izmainās no 0,69 līdz 0,50 μm. Cik reižu palielinās ķermeņa enerģētiskā spīdība?. Fotoefekta sarkanā robeža kādam metālam ir 750 Å. Kāda ir fotona enerģijas minimālā vērtība, kas rada fotoefektu?. Aprēķināt kodoltermiskajā reakcijā Li H He + He izdalīto enerģiju.

8 Variants Nr. 7.. Pa bezgalīgi garu vadu, kurš saliekts taisnā leņķī, plūst 0 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti punktā, kas atrodas uz taisnā leņķa bisektrises 5 cm attālumā no leņķa virsotnes.. Divi riņķveida vijumi atrodas paralēlās plaknēs 0, m attālumā viens no otra. Katra vijuma rādiuss 4 cm, un pa tiem plūst strāva I = I = A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti uz vijuma kopīgās ass punktā, kas atrodas vienāda attālumā no tiem. Strāva vijumos plūst vienā virzienā. 3. Protons ielido homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija ir 0, T, veidojot ar lauka virzienu 30 lielu leņķi un kustas pa spirāli, kuras rādiuss,5 cm. Aprēķināt protona kinētisko enerģiju. 4. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija 0, T, vienmērīgi rotē spole ar 00 stieples vijumiem, izdarot 5 apgr./s. Spoles šķērsgriezuma laukums 00 cm. Rotācijas ass ir perpendikulāra spoles asij un magnētiskā lauka virzienam. Aprēķināt maksimālo indukcijas elektrodzinējspēku rotējošajā spolē. 5. Attālums starp lidmašīnas spārnu galiem 60 m. Lidmašīnai lidojot horizontāli, starp spārnu galiem inducējas 0,4 V liels EDS. Aprēķināt lidmašīnas ātrumu, ja Zemes magnētiskā lauka indukcija vertikālā virzienā ir T. 6. Svārstību kontūra induktivitāte μh un kapacitāte 00 pf. Maksimālais strāvas stiprums kontūrā 0 ma. Pēc kāda likuma mainās lādiņš kondensatorā? Cik liels lādiņš ir kondensatorā, ja strāvas stiprums kontūrā ir 5 ma? 7. Junga eksperimentā viena interferējošā stara ceļā novietota plāna stikla plāksnīte, tāpēc centrālā gaišā josla tiek nobīdīta tur, kur sākumā atradās piektā gaišā josla (neskaitot centrālo). Stars krīt uz plāksnīti perpendikulāri. Plāksnītes laušanas koeficients ir,5. Viļņa garums m. Kāds ir plāksnītes biezums? 8. Uz spraugu perpendikulāri krīt paralēls monohromatiskās gaismas kūlis, kuras viļņa garums ir λ. Spraugas platums ir 6 λ. Kādā leņķī novērojams trešais gaismas difrakcijas minimums? 9. Lineāri polarizētas gaismas kūlis, kuras viļņa garums vakuumā ir 5890 Å, krīt uz Islandes špata plāksnīti perpendikulāri tā optiskajai sij. Aprēķināt ordinārā un ekstraordinārā stara viļņa garumu kristālā, ja Islandes špata laušanas koeficienti šiem stariem attiecīgi ir n 0 =,66 un n e =, Kādam viļņa garumam atbilst absolūti melna ķermeņa enerģētiskās spīdības spektrālā blīvuma maksimums, ja šā ķermeņa temperatūra ir vienāda ar cilvēka ķermeņa temperatūru, t. i., t = 37 C?. Cik lielai jābūt enerģijai, lai tā masa būtu vienāda ar elektrona miera stāvokļa masu?. Aprēķināt kodoltermiskajā reakcijā Li H He + He izdalīto enerģiju.

9 Variants Nr. 8.. Pa vadu, kurš veido vienādmalu trīsstūri, plūst 30 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti trīsstūra augstumu krustpunktā, ja trīsstūra malu garumi 0 cm.. Divi riņķveida vijumi atrodas paralēlās plaknēs 0, m attālumā viens no otra. Katra vijuma rādiuss 4 cm, un pa tiem plūst strāva I = I = A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti uz vijuma kopīgās ass punktā, kas atrodas vienāda attālumā no tiem. Strāva vijumos plūst pretējos virzienos. 3. Elektrons kustas homogēnā magnētiskajā laukā perpendikulāri indukcijas līnijām. Aprēķināt lauka spēku, kas darbojas uz elektronu, ja lauka indukcija ir 0,5 T, bet trajektorijas liekuma rādiuss cm. 4. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija 0,8 T, vienmērīgi rotē rāmītis ar leņķisko ātrumu 5 rad/s. Rāmīša laukums 50 cm. Rotācijas ass atrodas rāmīša plaknē un ar magnētiskā lauka līnijām veido 30 leņķi. Aprēķināt maksimālo indukcijas elektrodzinējspēku rotējošajā spolē. 5. Vadītājs, kura garums m, pārvietojas magnētiskajā laukā ar ātrumu 0 m/s, un tajā rodas 8 V liels indukcijas EDS. Aprēķināt magnētiskā lauka indukciju, ja vadītājs pārvietojas perpendikulāri magnētiskās plūsmas virzienam. 6. Svārstību kontūra induktivitāte 0,5 μh, bet kapacitāte 00 pf. Kontūram pievada enerģiju, kondensatoru uzlādējot līdz V spriegumam. Pēc kāda likuma mainās lādiņš kondensatorā? Cik liela ir spoles enerģija tad, kad starp kondensatora klājumiem ir V liels spriegums? 7. Ņūtona gredzenu novērošanas iekārtu apgaismo ar perpendikulāri krītošu monohromatisku gaismu, kuras viļņa garums ir 0,6 μm. Aprēķināt gaisa slānīša biezumu starp lēcu un stikla plāksnīti tajā vietā, kur atstarotajā gaismā novēro ceturto tumšo gredzenu. 8. No izlādes caurules uz difrakcijas režģi perpendikulāri krūt gaismas kūlis. Kādai jābūt difrakcijas režģa konstantei, lai virzienā ϕ = 4 sakristu divu līniju λ = 6563 Å un λ = 40 Å maksimumi? 9. Kāds ir stikla laušanas koeficients, ja, atstarojoties no tā gaismai, atstarotais stars ir pilnīgi polarizēts tad, kad laušanas leņķis ir 30? 0. Sildot absolūti melnu ķermeni, tā temperatūra izmainās no 000 līdz 3000 K. ) Cik reižu tādā gadījumā palielinās ķermeņa enerģētiskā spīdība? ) Par cik izmainās viļņa garums, kam atbilst enerģētiskās spīdības spektrālā blīvuma maksimums? 3) Cik reižu palielinās ķermeņa enerģētiskās spīdības maksimālais spektrālais blīvums?. Ar kādu ātrumu jākustas elektronam, lai tā kinētiskā enerģija būtu vienāda ar fotona enerģiju, kura viļņa garums λ = 500 Å?. Aprēķināt reakcijā Li H 4 Be + n 0 izdalīto enerģiju.

10 Variants Nr. 9.. Divi taisni bezgalīgi gari vadi ir perpendikulāri viens pret otru un atrodas vienā plaknē (. att.). Aprēķinat magnētiskā lauka intensitāti punktā M un M, ja I = A un I = 3 A. Attālums AM = AM = cm, BM = CM = cm. M A I M. Bezgalīgi garā vadā izveidojusies riņķveida cilpa, kuras pieskares ir vads. Pa vadu plūst 5 A stipra strāva. Aprēķināt magnētiska lauka indukciju cilpas centrā, ja cilpas rādiuss ir 5 cm. C B I 3. Paātrināts ar 000 V potenciālu starpību elektrons ielido. att. homogenā magnētiskajā laukā, kas ir perpendikulārs elektrona kustības virzienam. Magnētiskā lauka indukcija ir,9 0-3 T. Aprēķināt: ) elektrona trajektorijas liekuma rādiusu; ) tā apriņķošanas periodu pa riņķa līniju. 4. Riņķveida stieples vijums, kas norobežo 00 cm laukumu, atrodas homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija Wb/m. Vijuma plakne perpendikulāra magnētiskā lauka virzienam. Aprēķināt indukcijas elektrodzinējspēka vidējo vērtību, kas rodas vijumā, ja lauku ieslēdz 0,0 sekundes laikā. 5. Magnētiskā plūsma, kas iet caur taisnstūra rāmīti, kura garums 50 cm un platums 40 cm, ir 0,8 Wb. Aprēķināt magnētisko indukciju, ja rāmīša plakne ar magnētiskā lauka indukcijas līnijām veido 45 lielu leņķi. 6. Strāvas stiprums kontūrā mainās pēc likuma i = 0 3 sin 4πt. Cik liela ir spoles induktivitāte, ja kondensatora kapacitāte 00 pf? Pēc kāda likuma mainās spriegums uz kondensatora klājumiem? 7. Uz Ņūtona gredzenu iegūšanas iekārtu normāli krīt monohromātiska gaisma ar viļņa garumu cm. Noteikt gaisa slāņa biezumu tajā vietā, kur atstarotā gaismā novērojams piektais gaišais gredzens. 8. Aprēķināt pirmo piecu Freneļa zonu rādiusus plakanā viļņa gadījumā. Attālums no viļņu virsmas līdz novērošanas punktam ir m. Viļņa garums λ = m. 9. Dabiskā gaisma iziet caur polarizatoru un analizatoru, kuri novietoti tā, ka leņķis starp to galvenajām plaknēm ir α. Kā polarizators, tā analizators absorbē un atstaro 8% no krītošās gaismas. Izrādās, ka stara intensitāte, tam iznākot no analizatora, ir 9% no dabiskās gaismas intensitātes, kas krīt uz polarizatoru. Aprēķināt leņķi α.. 0. Absolūti melna ķermeņa temperatūra T = 900 K. Šā ķermeņa atdzišanas rezultātā viļņa garums, kam atbilst enerģētiskās spīdības spektrālā blīvuma maksimums, izmainās par Δλ = 9 μm. Līdz kādai temperatūrai T atdzisis ķermenis?. Aprēķināt fotona enerģiju, masu un kustības daudzumu (impulsu), ja tam atbilstošais viļņa garums ir 0,06 Å Aprēķināt reakcijā 4 Be + H + izdalīto enerģiju. B n 5 0

11 Variants Nr. 0 (0).. Divi taisni bezgalīgi gari vadi ir perpendikulāri viens pret otro un atrodas savstarpēji perpendikulārās plaknēs (. att.). Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti punktos M un M, ja I = A un I = 3 A. Attālums AM = AM = cm un AB = cm.. Divi riņķveida vijumi atrodas paralēlās plaknēs 5 cm attālumā viens no otra. Katra vijuma rādiuss 4 cm un pa tiem plūst strāva I = I = 4 A. Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti viena vijuma centrā. Strāva vijumos plūst vienā virzienā. M I A. att. M B I 3. Elektrons ielido homogenā magnētiskajā laukā perpendikulāri spēka līnijām. Elektrona ātrums m/s. Magnētiskā lauka indukcija 0-3 T. Cik liels ir elektrona tangenciālais un normālais paātrinājums magnētiskajā laukā? 4. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura intensitāte 000 A/m, rotē 5 cm garš stienis. Rotācijas plakne perpendikulāra intensitātes līnijām un rotācijas ass iet caur stieņa vienu galu. Aprēķināt inducēto spriegumu starp stieņa galiem, ja stieņa rotācijas frekvence ir 0 Hz. 5. Solenoīds, kurš sastāv no 00 vijumiem un kura diametrs ir 0 cm, novietots magnētiskajā laukā tā, ka tā ass ir paralēla lauka indukcijas līnijām. Aprēķināt, cik liela ir magnētiskā lauka indukcija, ja 0,005 sekundēs, pagriežot solenoīdu par 90, tajā inducējas 57 V liels EDS. 6. Svārstību kontūrā potenciālu starpības maiņu uz kondensatora klājumiem atkarībā no laika izsaka vienādojums U = 0 cos( 0 4 πt) V. Kontūra induktivitāte H. Aprēķināt: ) svārstību periodu; ) kontūra kapacitāti; 3) likumu, pēc kura strāvas stiprums mainās atkarībā no laika. 7. Ņūtona gredzenu novērošanas iekārtu atstarotajā gaismā apgaismo ar perpendikulāri krītošu monohromatisku gaismu. Piepildot telpu starp lēcu un stikla plāksnīti ar šķidrumu, tumšo gredzenu rādiusi samazinās.5 reizes. Aprēķināt šķidruma laušanas koeficientu. 8. No izlādes caurules, kas piepildīta ar hēliju, uz difrakcijas režģi perpendikulāri krīt gaismas kūlis. Ar kādu līniju trešās kārtas spektrā sakrīt hēlija sarkanā līnijas (λ = 6,7 0-5 cm) otras kārtas spektrā? 9. Leņķis starp divu polaroīdu galvenajām plaknēm ir 60. Gaismas intensitāte, izejot caur abiem polaroīdiem, pavājinās 0 reizes. Aprēķināt kādu daļu no krītošās gaismas intensitātes absorbē katrs polaroīds, ja uz polaroīdu sistēmu krīt dabiskā gaisma. 0. Melni nokrāsota lodīte atdziest no 7 C temperatūras līdz 0 C temperatūrai. Par cik izmainās viļņa garums, kas atbilst tās enerģētiskās spīdības blīvuma maksimumam?. Aprēķināt fotona enerģiju visīsākajiem un visgarākajim gaismas stariem, kurus cilvēks var uztvert ar aci. Redzamās gaismas viļņa garumu diapazons ir no 390 nm līdz 750 nm.. Cik liela enerģija izdalās, ja reakcijā Al He 4 Si + H pārvēršas visi kodoli, kas atrodas g alumīnija?

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa Latvijas Univesitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datozinātņu nodaļa Eksāmena biļešu atbildes Fizikā (Teoētiskā mehānika, elektomagnētisms, optika) NEPABEIGTS Rīga,. Šis dabs i nācis no http://datzb.intelctuals.net/

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi 3... Elktrskas lauks dlktrķos 3... Brīv un sastīt lādņ 79. gadā angļu znātnks S. Grjs (666 736) kurš konstatēja, ka lktrskas lādņš var pārt no vna ķrmņa uz otru, pmēram, pa mtāla stpl. Līdz ar to, var

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_12_SP_02_01_P1 Apgaismojuma pētīšana Skolēna darba lapa F_12_SP_02_01_P2 Prasības nacionālā krājuma

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS. Laboratorijas darbi Uzdevumi patstāvīgai risināšanai ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS Lortorijs dri Uzdevumi ptstāvīgi risināšni RTU Elektrotehniks institūts 1 Krājumā ievietoti priekšmet «Elektrī un mgnētisms» (EuM) lortorijs dru prksti, kurus RTU Elektrotehniks

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

Η απόσταση του σημείου Ρ από τη δεύτερη πηγή είναι: β) Από την εξίσωση απομάκρυνσης των πηγών y = 0,2.ημ10πt (S.I.) έχουμε:

Η απόσταση του σημείου Ρ από τη δεύτερη πηγή είναι: β) Από την εξίσωση απομάκρυνσης των πηγών y = 0,2.ημ10πt (S.I.) έχουμε: Γενική άσκηση στη συμβολή κυμάτων (Λύση) α) Η χρονική στιγμή t 1 που το κύμα από την πρώτη πηγή φτάνει στο σημείο Ρ είναι: r1 r1 6 u = => t1 = => t1 = s => t1 = 0, 6s t u 10 1 Τα κύματα φτάνουν στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Li % % % % % % % % % % 3d 4s V V V V d V V V n O V V V O V n O V n O % % X X % % % 10 10 cm Li Li Li LiMO 2 Li 1 x MO 2 + xl + 1 + xe C + xl + 1 + xe Li x C LiMO 2 +C Li x C + Li 1 x MO 2

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE 9 LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE 50 2009 RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 9. KLASE 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 Salasāmā rokrakstā atrisināt tālāk dotos

Διαβάστε περισσότερα

Mαγνητικά Kυκλώματα. Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα (μ r

Mαγνητικά Kυκλώματα. Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα (μ r Μέρος 1 Mαγνητικά Kυκλώματα 1-1 Λυμένες Ασκήσεις Άσκηση 1-1 Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα (μ r ), να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή στο διάκενο του μαγνητικού κυκλώματος που απεικονίζεται

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbs Nr Junga dubultsprauga

Laboratorijas darbs Nr Junga dubultsprauga Lbortorijs rbs Nr.3.2.1 Jung ubultsprug Stuent vārs, uzvārs:... Fkultāte, grup:... Stuent pliecībs numurs:... 1 Teorētiskis pmtojums Jung ubultsprug Prāību, k ivi vi virāki viļņi vienlikus ierbojs kāā

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΙΣ: Εισαγωγική Άσκηση Γνωριμία με το εργαστήριο Τη «Θεωρητική εισαγωγή» από την άσκηση 0 στις σελίδες 18-19 του βιβλίου σου. Ακόμη τις παραγράφους που έχουν τίτλο «Λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα