1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 19 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 21 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 22 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 23 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 24 Σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 26 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 104 Κατάσταση Αποτελεσµάτων 106 Ισολογισµός 107 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 108 Κατάσταση ταµειακών ροών 109 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ετήσια Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2006 σε Ατοµική και Ενοποιηµένη βάση 5 Έκθεση Συναλλαγών της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες κατά την περίοδο έως , σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 4 του Ν. 3016/ Πίνακας αντιστοιχίας παραποµπών µε τις πληροφορίες του άρθ. 10 του Ν. 3401/ ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων

3

4 1. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως

5 4

6 Έκθεση ιαχείρισης Επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση 2006 Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Το 2006 ήταν µια ευνοϊκή χρονιά για το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, όπου ο παγκόσµιος ρυθµός ανάπτυξης εξακολούθησε να αυξάνει κατά 5.1% το χρόνο κυρίως λόγω της ανάπτυξης που έχουν σηµειώσει οι αναδυόµενες αγορές της Κίνας και της Ινδίας, η οικονοµία των ΗΠΑ και η Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ανάπτυξης στις οικονοµίες της Ευρώπης. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξηµένων τιµών του πετρελαίου, οι κατά τόπους νοµισµατικές αρχές, άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα, αυξάνουν προληπτικά τα επιτόκια προσπαθώντας να ελέγξουν τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να επηρεάσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 2.8% από 1.6% το 2005, ενώ για τη Ζώνη του Ευρώ η ανάπτυξη ήταν επίσης της τάξης του 2.8%, ως αποτέλεσµα κυρίως της εσωτερικής κατανάλωσης και λιγότερο των καθαρών εξαγωγών. Η δηµοσιονοµική θέση των χωρών µελών που τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατά τους υπερέβαιναν τους τιθέµενους στόχους βελτιώθηκε λόγω της σταδιακής µείωσης των υψηλών ελλειµµάτων, ενισχύοντας έτσι τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η οικονοµία συνέχισε για µία ακόµα χρονιά να αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολλαπλάσιους από το µέσο ευρωπαϊκό, προσεγγίζοντας το 4.2% έναντι 3.7% το Η ανάπτυξη βασίστηκε αφενός στην αυξηµένη εγχώρια ζήτηση και αφετέρου στην ανάκαµψη των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα χαµηλότερα επιτόκια και την ταχεία πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, µε το µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή να µειώνεται από 3.5% το 2005 στο 3.2% το Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, η κατάσταση των ελλειµµάτων βελτιώθηκε συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά, µε τον περιορισµό του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης στο 2.6% του ΑΕΠ από 5.2% το 2005, ενώ το αντίστοιχο χρέος περιορίσθηκε στο 104.1% του ΑΕΠ. Οι ευοίωνες προοπτικές για τα µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας αλλά και η δυναµική που παρουσιάζει ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, αποτυπώνονται στις υψηλές αποτιµήσεις των µεγάλων Ελληνικών τραπεζών, στην επάρκεια των κεφαλαίων και την ισχυρή κερδοφορία τους. Οι Ελληνικές τράπεζες στηριζόµενες στην ταχεία ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και στην πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ξεπερνούν τα σύνορα της εγχώριας αγοράς, διευρύνουν τις δραστηριότητες τους στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και καθίστανται ισχυροί παίκτες. Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας, εδώ και δύο χρόνια, διανύει µία περίοδο µεγάλων αλλαγών, µετασχηµατίζεται, διεθνοποιείται και σε δραστηριότητες και σε µετοχική βάση, και καθίσταται περισσότερο ισχυρός. Όραµα της Τράπεζας αποτελεί η δηµιουργία ενός ισχυρού χρηµατοπιστωτικού οµίλου µε ηγετική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης µε στόχο την απόδοση αξίας στον µέτοχο. Οι ιστορικές επιδόσεις του 2006 µε τα καθαρά κέρδη των µετόχων να προσεγγίζουν το 1 δισεκ., επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οικονοµικά αποτελέσµατα Σε εκατ. ανήλθαν το 2006 τα µετά φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36.1% σε σχέση µε το Στα αποτελέσµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται 89.8 εκατ. κέρδη της Finansbank που αναλογούν στον Όµιλο κατά το ποσοστό ενοποίησης (55,7%) για την περίοδο των 135 ηµερών που µεσολάβησε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της πλειοψηφικής συµµετοχής την 18η Αυγούστου 2006 µέχρι το τέλος του έτους. Το σύνολο των κερδών της Finansbank για την ίδια περίοδο ανήλθε σε εκατ. Χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank, και 5

7 εξαιρουµένης της εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους εκατ. από τη φορολόγηση των αποθεµατικών της Τράπεζας, η κερδοφορία του Οµίλου για το 2006 ανέρχεται σε 1,007 εκατ., αυξηµένη κατά 38% σε σχέση µε το Ως αποτέλεσµα της ισχυρής κερδοφορίας του Οµίλου, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε το 2006 σε 28.7%. Οι επιδόσεις αυτές του Οµίλου τον κατατάσσουν µεταξύ των κορυφαίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών από πλευράς αποδοτικότητας. Η θεαµατική αύξηση της κερδοφορίας το 2006 είναι αποτέλεσµα της δυναµικής ανάπτυξης που καταγράφεται σε όλες τις πηγές εσόδων και της συνεχιζόµενης αναδιοργάνωσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου, που οδηγεί στη σταθερή αποκλιµάκωση των λειτουργικών δαπανών. Όλες οι πηγές εσόδων του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας εµφανίζουν δυναµική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα τα οργανικά έσοδα του Οµίλου να εµφανίζουν ρυθµό ανόδου που προσεγγίζει το 31.3%. Κύρια πηγή ανάπτυξης των οργανικών εσόδων του Οµίλου είναι η σταθερή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων. Συγκεκριµένα, το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα του Οµίλου το 2006 ξεπέρασε τα 2.1 δισεκ., αυξηµένο κατά 33.5% σε σχέση µε το Η δυναµική του επιτοκιακού αποτελέσµατος αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αύξηση κατά 10% που σηµειώθηκε µεταξύ 3ου και 4ου τριµήνου 2006, µε αποτέλεσµα τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του 4ου τριµήνου να διαµορφωθούν στο ύψος των εκατ. Χαρακτηριστικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank, ανήλθε στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο του 3.76% στο τέλος του 4 ου τριµήνου 2006 έναντι 3.50% το 3 ο τρίµηνο και 3.16% για όλο το προηγούµενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνεχιζόµενη βελτίωση της διάρθρωσης του ενεργητικού και τη δυναµική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, ιδίως στη λιανική τραπεζική. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν το 2006 σε εκατ. έναντι εκατ. το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 29.0%. Παρά το γεγονός ότι ο έντονος και γενικευµένος ανταγωνισµός επηρέασε αρνητικά τις προµήθειες λιανικής τραπεζικής, η θετική συµβολή των λοιπών πηγών προµηθειών και ιδίως των προµηθειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, αντιστάθµισε την υστέρηση αυτή µε αποτέλεσµα την ενίσχυση των εσόδων αυτών. Εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Εθνική Τράπεζα η ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων και ιδιαίτερα στα κεφάλαια υψηλής προστιθέµενης αξίας. Παρά τη γενικότερη συγκυρία του κλάδου, ο Όµιλος επέτυχε να αυξήσει τα µερίδια αγοράς στο σύνολο των υπό διαχείριση αµοιβαίων στο 29% καταλαµβάνοντας πλέον την πρώτη θέση. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η βελτίωση του µεριδίου αγοράς στα αµοιβαία κεφάλαια µετοχικών, οµολογιακών κλπ τίτλων από 10.9% στο 12.7% εντός του Βελτίωση κατά 6.0% εµφανίζουν το 2006 τα αποτελέσµατα από ασφαλιστικές εργασίες, υπερβαίνοντας τα 106 εκατ. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών εργασιών του Οµίλου, µε επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική και της εντονότερης προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων στη µεγάλη πελατειακή βάση της Εθνικής Τράπεζας µέσω του εκτεταµένου δικτύου των καταστηµάτων της. Σε 44.1 δισεκ. ανήλθε το σύνολο των χορηγήσεων του Οµίλου στο τέλος του 2006, σηµειώνοντας αύξηση 44.1% έναντι του Στην ίδια περίοδο θεαµατική αύξηση κατά 37.0% καταγράφουν οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής, µε αποτέλεσµα η λιανική πίστη να αντιπροσωπεύει το 57.9% των συνολικών χορηγήσεων. Θεαµατική άνοδος κατά 29.9% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια, µε τα υπόλοιπα στο τέλος του 2006 να υπερβαίνουν τα 15.3 δισεκ., αντιπροσωπεύοντας το 34.8% των συνολικών χορηγήσεων του Οµίλου. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η υπεροχή της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά των στεγαστικών δανείων µε µερίδιο στην Ελλάδα 24%. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι εκταµιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 3.5 δισεκ., εκ των οποίων 1.1 δισεκ. πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 4ο τρίµηνο, σηµατοδοτώντας τριµηνιαία αύξηση της τάξης του 22%. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών ανήλθαν σε 7.2 δισεκ. στο τέλος του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 51.4% σε σχέση µε το 2005, και συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην εξέλιξη 6

8 των προµηθειών που προέρχονται από την καταναλωτική πίστη, οι οποίες σηµείωσαν αύξηση 33.0% σε σχέση µε το Σηµαντική αύξηση σηµείωσαν οι χορηγήσεις του Οµίλου προς επιχειρήσεις και επαγγελµατίες οι οποίες ανήλθαν σε 21.5 δισεκ. στο τέλος του Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµατίζουν τα χαρτοφυλάκια εσωτερικού µικροµεσαίων (χρηµατοδότηση επαγγελµατιών και επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών έως 2.5 εκατ.) και µεσαίων επιχειρήσεων (χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών εκατ.) τα οποία καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση 45% και 25% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο των µεγάλων επιχειρήσεων διαµορφώθηκε σε 9.6 δισεκ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9%. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου έχουν δροµολογηθεί διαδικασίες αξιοποίησης των σταυροειδών πωλήσεων µε έµφαση στις κερδοφόρες κατηγορίες της χρηµατοδότησης Μεγάλων Έργων και ιασυνοριακού Εµπορίου, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις συνέργιες µε τις αντίστοιχες εξειδικευµένες µονάδες της Finansbank. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ως ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων µειώθηκαν στο 4.0% του συνόλου των δανείων έναντι 4.7% το εκέµβριο του Σηµειώνεται ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια µετά από τις σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, αντιπροσωπεύουν σήµερα µόλις το 0.6% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η υγιής ανάπτυξη των χορηγήσεων τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης πειθαρχίας στην εφαρµογή αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση διαδικασιών και συστηµάτων στην αιχµή της τεχνολογίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας. Οι συνολικές καταθέσεις του Οµίλου το 2006 αυξήθηκαν κατά 22.8% έναντι του 2005, υπερβαίνοντας τα 53 δισεκ. Συγκεκριµένα, αύξηση κατά 3.2% παρουσίασαν οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως, πλησιάζοντας τα 31 δισεκ., ενώ αύξηση άνω του 80% σηµείωσαν οι καταθέσεις προθεσµίας. Το υψηλό µερίδιο αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στις καταθέσεις αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι επιτρέπει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής πορείας και των επενδυτικών σχεδίων του Οµίλου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Παρά τη µεγάλη αύξηση των χορηγήσεων, ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων µέσα στο 2006 είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση της µόχλευσης του Ισολογισµού του Οµίλου (δάνεια προς καταθέσεις) στο χαµηλό επίπεδο του 83% περίπου. Το λειτουργικό κόστος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 19.7% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα λόγω των εφάπαξ δαπανών των προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου σε διάφορες θυγατρικές του Οµίλου και αυτές για τη συµµόρφωση του Οµίλου µε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και του νόµου Sarbanes-Oxley. O δείκτης αποτελεσµατικότητας του Οµίλου χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank και των εφάπαξ δαπανών διαµορφώθηκε σε 50.3%, βελτιωµένος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2005, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στον αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών δαπανών. ραστηριότητες του Οµίλου στη ΝΑ Ευρώπη Παρά τη σηµαντική επιβάρυνση που προκαλεί η οργανική ανάπτυξη του Οµίλου στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όλες οι µονάδες βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους. Τα καθαρά (µετά φόρων) κέρδη των µονάδων της ΝΑ Ευρώπης ήταν κατά 57% περίπου αυξηµένα σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κύριος άξονας της διεύρυνσης των µεγεθών στη Ν.Α. Ευρώπη ήταν η ανάπτυξη των εργασιών στη Βουλγαρία και Ρουµανία, µέσω των θυγατρικών United Bulgarian Bank και Banca Romaneasca, καθώς και η επέκταση στην αγορά της Σερβίας µε την εξαγορά της Vojvodjanska Banka. Στις αρχές του έτους, ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας Alpha Insurance Romania από τον Όµιλο της Alpha Bank, διευρύνοντας έτσι την παρουσία του Οµίλου στην ασφαλιστική αγορά της Ρουµανίας. H εταιρεία µετονοµάστηκε σε «NBG Asigurari S.A.» και υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε την Alpha Bank Romania για τα επόµενα 5 χρόνια. 7

9 Στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση της United Bulgarian Bank, η Εθνική Τράπεζα ίδρυσε εταιρείες Ασφαλειών Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, µε τη σύµπραξη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Οµίλου της American International Group Inc ( AIG ). Στην αγορά της Σερβίας, η Εθνική Τράπεζα ενίσχυσε σηµαντικά την παρουσία της µε την εξαγορά της Vojvodjanska Banka. Η Vojvodjanska είναι η έκτη σε µέγεθος σερβική τράπεζα από άποψη συνολικού ενεργητικού και διαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα. Μετά την εξαγορά της Vojvodjanska, το µερίδιο αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στη Σερβική αγορά ανέρχεται σε περίπου 8% στις καταθέσεις και 6% στα δάνεια, γεγονός που την κατατάσσει µεταξύ των κορυφαίων τραπεζών της χώρας. Ο Όµιλος, µε την προσθήκη των 168 µονάδων της Vojvodanska στη Σερβία και τη δηµιουργία 95 νέων καταστηµάτων στις υπόλοιπες µονάδες της ΝΑ Ευρώπης διαθέτει συνολικά 520 καταστήµατα σε πλήρη λειτουργία, προσεγγίζοντας πλέον το µέγεθος του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Οι χορηγήσεις του Οµίλου στην περιοχή παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 44.0% κατά τη διάρκεια του 2006 προσεγγίζοντας πλέον τα 3.1 δισεκ. Η λιανική τραπεζική αποτέλεσε για µια ακόµη φορά την κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης, µε το συνολικό χαρτοφυλάκιο λιανικής να αυξάνεται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς της τάξης του 52% ετησίως. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι από την αρχή του έτους, οι αυξηµένες χορηγήσεις δανείων συνοδεύονται από πτώση του ποσοστού µη εξυπηρετούµενων δανείων σε επίπεδα κάτω από 4%. Εξαγορά της Finansbank στην Τουρκία Για την Εθνική Τράπεζα, η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής της, η οποία επιβεβαιώθηκε από τα κερδοφόρα αποτελέσµατα της Finansbank που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Όµιλό. Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου της Finansbank για το διάστηµα των 135 ηµερών που µεσολάβησε από την εξαγορά ως το τέλος του 2006 ανήλθαν σε εκατ. Η αναλογία της Εθνικής Τράπεζας µε βάση το ποσοστό ενοποίησης πριν από την πρόσφατη δηµόσια πρόταση προς τους µετόχους της µειοψηφίας ανέρχεται σε 89.8 εκατ. Σηµειώνεται ότι στη δηµόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, 43.4% µετόχων της µειοψηφίας ανταποκρίθηκε θετικά, διαµορφώνοντας το ύψος της συµµετοχής του Οµίλου σε 89.4%. Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας της αντανακλά τη δυναµική πορεία των εργασιών της Finansbank µε τη λιανική τραπεζική να αποτελεί τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της τράπεζας. Παράλληλα συνεχίζεται µε εντυπωσιακή ταχύτητα η ανάπτυξη του δικτύου της τράπεζας. Μέσα στο 2006 λειτούργησαν 101 νέα καταστήµατα, 45 από τον Αύγουστο έως το τέλος του χρόνου, ανεβάζοντας τον αριθµό των καταστηµάτων σε 309 την ιαχείριση κινδύνων Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας, ως οργανισµός που δραστηριοποιείται σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο και µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή του σε τραπεζικούς κινδύνους και την ανάγκη αποτελεσµατικής διαχείρισής τους. Η διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων αυτών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της δέσµευσης του Οµίλου να επιδιώκει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους µετόχους του. Για το σκοπό αυτό, ο Όµιλος χάραξε τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, µε γνώµονα τους επιχειρηµατικούς του στόχους και τη δηµιουργία πρόσθετης αξίας για τους µετόχους του. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική ιαχείρισης Κινδύνων: Θέτει τις βάσεις για τη διαµόρφωση της νοοτροπίας, της ορολογίας, της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στον Όµιλο, Περιγράφει το πρότυπο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο τριών γραµµών άµυνας (Μονάδες Ανάληψης Κινδύνων, Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου), Καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων, 8

10 Προσδιορίζει τη διάθεση, την ικανότητα και το περίγραµµα (προφίλ) ανάληψης κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου. Κατά τη διάρκεια του 2006, επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων του προγράµµατος «Βασιλεία ΙΙ». Το πρόγραµµα έχει ως στόχο τόσο την προσαρµογή του Οµίλου στις νέες εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ποιότητας της διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου στον Όµιλο. Το πρόγραµµα «Βασιλεία ΙΙ» περιλαµβάνει 140 έργα, τα οποία αναµένεται να υπερβούν τα 200 µε την ενσωµάτωση της Finansbank και της Vojvodjanska Banka. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βέλτιστη διαχείριση και αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από την πιθανή αδυναµία ενός ή περισσοτέρων πιστούχων (αντισυµβαλλοµένων της) να εκπληρώσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους έναντι της Τράπεζας ή / και θυγατρικών της. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί συστήµατα αξιολόγησης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου τα οποία διαφοροποιούνται µε βάση τα χαρτοφυλάκιά του (π.χ. το σύστηµα Moody s Risk Advisor για το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο, εσωτερικά υποδείγµατα για τα χαρτοφυλάκια Λιανικής Τραπεζικής κτλ.). Η χρήση των συστηµάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου έχει ως σκοπό την αξιόπιστη κατάταξη των πιστούχων σε βαθµίδες πιστοληπτικής ικανότητας και εν συνεχεία την εκτίµηση των παραµέτρων της αναµενόµενης και της µη αναµενόµενης ζηµιάς, µε απώτερο στόχο την προστασία της κερδοφορίας και των κεφαλαιακής βάσης του Οµίλου. Η προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται µέσω: Της εφαρµογής κατάλληλων ορίων πιστωτικού ανοίγµατος έναντι µεµονωµένων πιστούχων, οµίλων πιστούχων, συγκέντρωσης σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας κ.α. Της χρήσης τεχνικών µείωσης πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις), Της προσαρµογής της τιµολόγησης των διαφόρων προϊόντων, Της χρήσης σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου. Κίνδυνος αγοράς Για την αποτελεσµατική µέτρηση του κινδύνου αγοράς, που προκύπτει εξαιτίας ενδεχόµενης µεταβολής σε στοιχεία της αγοράς όπως για παράδειγµα οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, οι τιµές των µετοχών και οι τιµές των παραγώγων προϊόντων, ο Όµιλος χρησιµοποιεί υποδείγµατα Μέγιστης υνητικής Ζηµιάς (Μ Ζ) για τις θέσεις του Εµπορικού και του ιαθέσιµου προς Πώληση χαρτοφυλακίου του σε όλα τα νοµίσµατα. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων αγοράς, έχει θεσπιστεί ένα πλέγµα ορίων Μ Ζ, τα οποία καλύπτουν τόσο τους επιµέρους κινδύνους (επιτοκιακό, συναλλαγµατικό, τιµών µετοχών), όσο και το συνολικό κίνδυνο αγοράς. Λειτουργικός κίνδυνος Ιδιαίτερη δέσµη έργων του Προγράµµατος «Βασιλεία ΙΙ» αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου σύµφωνα µε της απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Μέσα στο 2006, ολοκληρώθηκαν: H ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και µεθοδολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, H πιλοτική εφαρµογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο Τράπεζας και Το πρόγραµµα για τη σταδιακή εφαρµογή του πλαισίου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και του Οµίλου. Επιτοκιακός και κίνδυνος ρευστότητας Ο Όµιλος εκτιµά και διαχειρίζεται συστηµατικά τον µεσο-µακροπρόθεσµο επιτοκιακό κίνδυνο που αφορά στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο καθώς και τον κίνδυνο ρευστότητας, µέσω: Αναλύσεων των ανοιγµάτων ρευστότητας και αναχρηµατοδότησης, Μετρήσεων της ευαισθησίας της αξίας των στοιχείων του ισολογισµού και του καθαρού επιτοκιακού εσόδου σε πιθανές ή / και ακραίες µεταβολές της καµπύλης επιτοκίων και 9

11 Θέσπισης σχετικών ορίων. Κεφαλαιακή επάρκεια Ο Όµιλος διαχειρίζεται ενεργά την κεφαλαιακή του βάση αξιοποιώντας τις σύγχρονες µεθόδους άντλησης κεφαλαίων, µε στόχο τόσο τη διατήρηση υψηλών επιπέδων κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη µείωση του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίων προς όφελος των µετόχων του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών κεφαλαίων καθώς και τίτλων µειωµένης εξασφάλισης οι οποίοι περιλαµβάνονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Ο Συνολικός και ο Βασικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκαν στις σε 15.6% και 12.4% αντίστοιχα, έναντι 15.2% και 12.3% το Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου βρίσκονται σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο από τα ελάχιστα εποπτικά όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (8% και 4% για τον Συνολικό και τον Βασικό είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αντίστοιχα). Εταιρική διακυβέρνηση Η Εθνική Τράπεζα έχει ενστερνιστεί όλους τους διεθνείς και ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ιοικητικού Συµβουλίου και εφαρµόζει τους θεσµούς της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Ανθρώπινου υναµικού και Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το εκέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε τον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και εοντολογίας της Τράπεζας, ο οποίος ενσωµατώνει ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων που διέπουν την πολιτική της Τράπεζας και του Οµίλου κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η θέσπιση και παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρµογής του Κώδικα έχει ανατεθεί στη νεοσυσταθείσα ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου. Το 2006, επίσης, η Τράπεζα ενεργοποίησε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες έγκαιρης προσαρµογής στην οδηγία Sarbanes-Oxley σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αµερικανικές εποπτικές αρχές. Μερισµατική πολιτική εδοµένης της θετικής εικόνας της κερδοφορίας, η ιοίκηση της Τράπεζας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού µερίσµατος 475 εκατ., αποτελούµενο από ποσό ίσο µε εκατ. από τα κέρδη της τρέχουσας και των προηγούµενων χρήσεων και από ποσό ίσο µε εκατ. από φορολογηµένα αποθεµατικά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1 ανά µετοχή, έναντι µερίσµατος (αναπροσαρµοσµένου) 0.71 ανά µετοχή γιά τη χρήση 2005, ήτοι αύξηση 40.8%. Με βάση τη τιµή κλεισίµατος της µετοχής της , το προτεινόµενο µέρισµα αντιπροσωπεύει µερισµατική απόδοση ίση µε 2.9%. Σε αναγνώριση της καθοριστικής συµβολής του προσωπικού του Τράπεζας στην επίτευξη των παραπάνω επιδόσεων και µε σεβασµό στην αρχή της επιβράβευσης της αποδοτικότητας, η ιοίκηση της Τράπεζας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διάθεση κερδών ύψους 32 εκατ. προς το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, ποσό ύψους 19 εκατ. πρόκειται να διατεθεί από τις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο προσωπικό τους, ανεβάζοντας τη συνολική διανοµή κερδών στο προσωπικό του Οµίλου στα 51 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των καθαρών κερδών του Οµίλου. Το Νοέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενεργοποίησε το Πρόγραµµα ιάθεσης ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών της Τράπεζας στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της σύµφωνα µε τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του προηγούµενου έτους. Με βάση το Πρόγραµµα, η ιοίκηση ενέκρινε την έκδοση 2,992,620 δικαιωµάτων προαίρεσης στα στελέχη και το προσωπικό του Οµίλου µε αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Στόχος του Προγράµµατος είναι η µακροπρόθεσµη σύνδεση των αποδοχών των στελεχών µε την πορεία του Οµίλου και την απόδοση αξίας στους µετόχους της Τράπεζας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τάκης Αράπογλου 10

12 Επεξηγηµατική Έκθεση Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 11α Ν. 3371/2005 Με το άρθρο 30 του νόµου 3461/106 Α / περί ενσωµάτωσης στο Εθνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προστέθηκε το νέο άρθρο 11α στον Ν.3371/2005. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο υποχρεούνται να υποβάλουν επεξηγηµατική έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους µε αναλυτικές πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα. Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. Α) ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δύο δισεκατοµµύρια τριακόσια εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες και ενενήντα πέντε (2,376,436,095) ευρώ, διαιρούµενο σε τετρακόσια εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες δεκαεννέα (475,287,219) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε ευρώ (5.00) η κάθε µία. Οι µετοχές της Τράπεζας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώµατα των µετόχων της Τράπεζας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της Τράπεζας, και ειδικότερα: Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Τράπεζας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού ή 6% του καταβεβληµένου κεφαλαίου (και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο από τα δύο ποσά) διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Τράπεζα µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ηµόσιο µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύµφωνα µε τo άρθρο 38 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των µετόχων της Τράπεζας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας Η µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 11

13 Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.. 51/1992 εν υπάρχουν σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π... 51/1992 µε ποσοστό µεγαλύτερο άµεσα ή έµµεσα από 5% του συνολικού αριθµού των µετόχων της Τράπεζας. ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Τράπεζας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. Ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Τράπεζας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. ΣΤ) Συµφωνίες µετόχων της Τράπεζας εν είναι γνωστή στην Τράπεζα η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών.σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Τράπεζας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Η) Αρµοδιότητα του.σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών το µήνα εκέµβριο κάθε έτους και στη συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες µετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, την 22 Ιουνίου 2005, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών προς τα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ιοίκησης και τους εργαζοµένους του Οµίλου. Το πρόγραµµα (όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ) έχει διάρκεια 5 ετών και λήγει το Η εφάπαξ ή τµηµατική χορήγηση των ανωτέρω δικαιωµάτων προαίρεσης τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και δύναται να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο µέγιστος αριθµός µετοχών που θα εκδοθεί 12

14 βάσει αυτού του προγράµµατος ανέρχεται σε 3.5 εκατ. Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων θα πρέπει να κυµαίνεται εντός του εύρους των 5 και ποσοστού 70% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της περιόδου από 1 Ιανουαρίου της χρήσης στην οποία διατέθηκαν τα δικαιώµατα µέχρι και την πρώτη ηµεροµηνία εξάσκησης τους. Το Νοέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 2,992,620 δικαιωµάτων προαίρεσης. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος ορίστηκε σε 23.8 ανά µετοχή. Κατά την πρώτη περίοδο άσκησης (6-15 εκεµβρίου 2006) ασκήθηκαν 310,043 δικαιώµατα προαίρεσης, για τα οποία καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 7,379,023. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας κατά την από 27 εκεµβρίου 2006 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 1,550,215 µε έκδοση 310,043 νέων ονοµαστικών µε ψήφο µετοχών ονοµαστικής αξίας 5.00, ενώ ποσό 5,828, έχει µεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασµού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση αυτή, σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που έλαβε χώρα την 1η Ιουνίου 2006, αποφάσισε την έγκριση νέου προγράµµατος σε επίπεδο Οµίλου. Το νέο πρόγραµµα, το οποίο θα διαρκέσει 5 χρόνια και θα λήξει το 2011, αφορά την έκδοση µέγιστου αριθµού 3.5 εκατ. κοινών µετοχών, οι οποίες θα επιµερισθούν στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ιοίκησης και τους εργαζοµένους του Οµίλου, σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (η οποία σήµερα είναι 5 η κάθε µία) και του 70% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής όπως αυτή θα διαµορφωθεί από την επόµενη της Γενικής Συνέλευσης (2 Ιουνίου 2006) µέχρι την ηµεροµηνία της πρώτης εξάσκησης των δικαιωµάτων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού δεν έχουν ακόµα ασκηθεί δικαιώµατα προαίρεσης. 3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, κάνοντας χρήση της ως άνω δυνατότητας που παρέχει ο Νόµος, αποφάσισε κατά την από 27 Απριλίου 2006 συνεδρίασή της, την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων µετοχών µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά το χρονικό διάστηµα από 2 Μαΐου 2006 µέχρι 27 Απριλίου 2007, ποσοστού µέχρι 10% του συνόλου των υφισταµένων µετοχών της, µε εύρος τιµών αγοράς µεταξύ των 5 (κατώτατο όριο) και των 60 (ανώτατο όριο). Θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Τράπεζας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. Ι) Συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας των συµβάσεων των εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών για λόγους που ελευθέρως κρίνει η Τράπεζα χωρίς όµως αυτοί να συνιστούν σπουδαίο λόγο, καταβάλλοντας ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε τους µισθούς που θα ελάµβαναν για το εναποµένον διάστηµα από την καταγγελία της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τάκης Αράπογλου 13

15 14

16 2. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως

17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος

18 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα Έκθεση Eλέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 28 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων Φύλαξη και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων 29 Ενοποιηµένος Ισολογισµός Κέρδη ανά Μετοχή 29 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 8 Σηµαντικές λογιστικές αρχές, εκτιµήσεις και 3 υποκειµενικές κρίσεις 30 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 9 4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 34 Σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Πιστωτικός κίνδυνος 34 1 Γενικές πληροφορίες Κίνδυνος αγοράς 37 2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Κίνδυνος επιτοκίου Βάση παρουσίασης Κίνδυνος ρευστότητας Υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ενοποιηµένοι λογαριασµοί Εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Κεφαλαιακή επάρκεια και πιστοληπτική διαβάθµιση Αγορές και πωλήσεις κανονικής παράδοσης 17 5 Τοµείς δραστηριότητας Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσα αντιστάθµισης 17 6 Καθαρά έσοδα από τόκους Συµψηφισµός 18 7 Καθαρά έσοδα από προµήθειες Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα και έξοδα 18 8 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έσοδα προµηθειών 19 9 Έσοδα από µερίσµατα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Μεταβίβαση τίτλων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων και απαιτήσεων απάνες προσωπικού Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 20 Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Απαιτήσεις κατά πελατών Έξοδα διοίκησης και λοιπές προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών Αποσβέσεις και προβλέψεις αποµείωσης Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Ακίνητα επενδύσεων Αποµείωση αξίας απαιτήσεων Υπεραξία και άυλα πάγια στοιχεία Φόροι Ασφαλιστικές δραστηριότητες Κέρδη ανά µετοχή Μισθώσεις Ταµείο και διαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα Έντοκα γραµµάτια και άλλα αξιόγραφα Προβλέψεις 25 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από 22 προβλέψεις) Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης 26 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 23 αξία µέσω αποτελεσµάτων Παροχές προς εργαζοµένους Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Φόροι Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές Ακίνητα επενδύσεων Τοµείς δραστηριότητας Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προοριζόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 63 Σελίδα 2 από 85 17

19 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα 30 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 64 Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 42 άρτιο & ίδιες µετοχές Απαιτήσεις & υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέο Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες ικαιώµατα µειοψηφίας Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Προνοµιούχοι τίτλοι 76 Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προοριζόµενα προς 34 πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Μερίσµατα ανά µετοχή Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα Υποχρεώσεις προς πελάτες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Ενοποιούµενες Εταιρείες Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις Οψιγενή γεγονότα Λοιπά στοιχεία παθητικού Αναµορφώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 85 Σελίδα 3 από 85 18

20 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» (η «Τράπεζα»), και των θυγατρικών της (σε ενοποιηµένη βάση «ο Όµιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2006 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. εν ελέγξαµε τις οικονοµικές καταστάσεις της Finansbank Anonim Şirketi (ενοποιούµενη θυγατρική που εξαγοράστηκε από την Τράπεζα στις 18 Αυγούστου 2006) και των θυγατρικών της για την περίοδο από την εξαγορά µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2006, οι οποίες οικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13.78% και 12.17% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχθηκαν από την KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International, της οποίας η έκθεση ελέγχου µας έχει παραδοθεί και η έκθεσή µας, στο βαθµό που αφορά σε υπόλοιπα της Finansbank Anonim Şirketi και των θυγατρικών της για την περίοδο από την εξαγορά µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2006, βασίζεται αποκλειστικά στην έκθεση της KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International. Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διαµόρφωση λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε σκοπό τη λήψη εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας, έτσι ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση µε τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει και η έκθεση της KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International, είναι επαρκή και κατάλληλα για να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη. Σελίδα 4 από 85 19

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2006 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Παρ. 1 σελ. 1 Σελίδα 1 από 83 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα