1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 19 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 21 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 22 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 23 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 24 Σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 26 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 104 Κατάσταση Αποτελεσµάτων 106 Ισολογισµός 107 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 108 Κατάσταση ταµειακών ροών 109 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ετήσια Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2006 σε Ατοµική και Ενοποιηµένη βάση 5 Έκθεση Συναλλαγών της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες κατά την περίοδο έως , σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 4 του Ν. 3016/ Πίνακας αντιστοιχίας παραποµπών µε τις πληροφορίες του άρθ. 10 του Ν. 3401/ ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων

3

4 1. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως

5 4

6 Έκθεση ιαχείρισης Επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση 2006 Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Το 2006 ήταν µια ευνοϊκή χρονιά για το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, όπου ο παγκόσµιος ρυθµός ανάπτυξης εξακολούθησε να αυξάνει κατά 5.1% το χρόνο κυρίως λόγω της ανάπτυξης που έχουν σηµειώσει οι αναδυόµενες αγορές της Κίνας και της Ινδίας, η οικονοµία των ΗΠΑ και η Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ανάπτυξης στις οικονοµίες της Ευρώπης. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξηµένων τιµών του πετρελαίου, οι κατά τόπους νοµισµατικές αρχές, άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα, αυξάνουν προληπτικά τα επιτόκια προσπαθώντας να ελέγξουν τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να επηρεάσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 2.8% από 1.6% το 2005, ενώ για τη Ζώνη του Ευρώ η ανάπτυξη ήταν επίσης της τάξης του 2.8%, ως αποτέλεσµα κυρίως της εσωτερικής κατανάλωσης και λιγότερο των καθαρών εξαγωγών. Η δηµοσιονοµική θέση των χωρών µελών που τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατά τους υπερέβαιναν τους τιθέµενους στόχους βελτιώθηκε λόγω της σταδιακής µείωσης των υψηλών ελλειµµάτων, ενισχύοντας έτσι τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η οικονοµία συνέχισε για µία ακόµα χρονιά να αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολλαπλάσιους από το µέσο ευρωπαϊκό, προσεγγίζοντας το 4.2% έναντι 3.7% το Η ανάπτυξη βασίστηκε αφενός στην αυξηµένη εγχώρια ζήτηση και αφετέρου στην ανάκαµψη των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα χαµηλότερα επιτόκια και την ταχεία πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, µε το µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή να µειώνεται από 3.5% το 2005 στο 3.2% το Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, η κατάσταση των ελλειµµάτων βελτιώθηκε συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά, µε τον περιορισµό του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης στο 2.6% του ΑΕΠ από 5.2% το 2005, ενώ το αντίστοιχο χρέος περιορίσθηκε στο 104.1% του ΑΕΠ. Οι ευοίωνες προοπτικές για τα µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας αλλά και η δυναµική που παρουσιάζει ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, αποτυπώνονται στις υψηλές αποτιµήσεις των µεγάλων Ελληνικών τραπεζών, στην επάρκεια των κεφαλαίων και την ισχυρή κερδοφορία τους. Οι Ελληνικές τράπεζες στηριζόµενες στην ταχεία ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και στην πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ξεπερνούν τα σύνορα της εγχώριας αγοράς, διευρύνουν τις δραστηριότητες τους στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και καθίστανται ισχυροί παίκτες. Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας, εδώ και δύο χρόνια, διανύει µία περίοδο µεγάλων αλλαγών, µετασχηµατίζεται, διεθνοποιείται και σε δραστηριότητες και σε µετοχική βάση, και καθίσταται περισσότερο ισχυρός. Όραµα της Τράπεζας αποτελεί η δηµιουργία ενός ισχυρού χρηµατοπιστωτικού οµίλου µε ηγετική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης µε στόχο την απόδοση αξίας στον µέτοχο. Οι ιστορικές επιδόσεις του 2006 µε τα καθαρά κέρδη των µετόχων να προσεγγίζουν το 1 δισεκ., επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οικονοµικά αποτελέσµατα Σε εκατ. ανήλθαν το 2006 τα µετά φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36.1% σε σχέση µε το Στα αποτελέσµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται 89.8 εκατ. κέρδη της Finansbank που αναλογούν στον Όµιλο κατά το ποσοστό ενοποίησης (55,7%) για την περίοδο των 135 ηµερών που µεσολάβησε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της πλειοψηφικής συµµετοχής την 18η Αυγούστου 2006 µέχρι το τέλος του έτους. Το σύνολο των κερδών της Finansbank για την ίδια περίοδο ανήλθε σε εκατ. Χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank, και 5

7 εξαιρουµένης της εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους εκατ. από τη φορολόγηση των αποθεµατικών της Τράπεζας, η κερδοφορία του Οµίλου για το 2006 ανέρχεται σε 1,007 εκατ., αυξηµένη κατά 38% σε σχέση µε το Ως αποτέλεσµα της ισχυρής κερδοφορίας του Οµίλου, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε το 2006 σε 28.7%. Οι επιδόσεις αυτές του Οµίλου τον κατατάσσουν µεταξύ των κορυφαίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών από πλευράς αποδοτικότητας. Η θεαµατική αύξηση της κερδοφορίας το 2006 είναι αποτέλεσµα της δυναµικής ανάπτυξης που καταγράφεται σε όλες τις πηγές εσόδων και της συνεχιζόµενης αναδιοργάνωσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου, που οδηγεί στη σταθερή αποκλιµάκωση των λειτουργικών δαπανών. Όλες οι πηγές εσόδων του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας εµφανίζουν δυναµική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα τα οργανικά έσοδα του Οµίλου να εµφανίζουν ρυθµό ανόδου που προσεγγίζει το 31.3%. Κύρια πηγή ανάπτυξης των οργανικών εσόδων του Οµίλου είναι η σταθερή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων. Συγκεκριµένα, το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα του Οµίλου το 2006 ξεπέρασε τα 2.1 δισεκ., αυξηµένο κατά 33.5% σε σχέση µε το Η δυναµική του επιτοκιακού αποτελέσµατος αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αύξηση κατά 10% που σηµειώθηκε µεταξύ 3ου και 4ου τριµήνου 2006, µε αποτέλεσµα τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του 4ου τριµήνου να διαµορφωθούν στο ύψος των εκατ. Χαρακτηριστικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank, ανήλθε στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο του 3.76% στο τέλος του 4 ου τριµήνου 2006 έναντι 3.50% το 3 ο τρίµηνο και 3.16% για όλο το προηγούµενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνεχιζόµενη βελτίωση της διάρθρωσης του ενεργητικού και τη δυναµική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, ιδίως στη λιανική τραπεζική. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν το 2006 σε εκατ. έναντι εκατ. το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 29.0%. Παρά το γεγονός ότι ο έντονος και γενικευµένος ανταγωνισµός επηρέασε αρνητικά τις προµήθειες λιανικής τραπεζικής, η θετική συµβολή των λοιπών πηγών προµηθειών και ιδίως των προµηθειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, αντιστάθµισε την υστέρηση αυτή µε αποτέλεσµα την ενίσχυση των εσόδων αυτών. Εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Εθνική Τράπεζα η ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων και ιδιαίτερα στα κεφάλαια υψηλής προστιθέµενης αξίας. Παρά τη γενικότερη συγκυρία του κλάδου, ο Όµιλος επέτυχε να αυξήσει τα µερίδια αγοράς στο σύνολο των υπό διαχείριση αµοιβαίων στο 29% καταλαµβάνοντας πλέον την πρώτη θέση. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η βελτίωση του µεριδίου αγοράς στα αµοιβαία κεφάλαια µετοχικών, οµολογιακών κλπ τίτλων από 10.9% στο 12.7% εντός του Βελτίωση κατά 6.0% εµφανίζουν το 2006 τα αποτελέσµατα από ασφαλιστικές εργασίες, υπερβαίνοντας τα 106 εκατ. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών εργασιών του Οµίλου, µε επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική και της εντονότερης προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων στη µεγάλη πελατειακή βάση της Εθνικής Τράπεζας µέσω του εκτεταµένου δικτύου των καταστηµάτων της. Σε 44.1 δισεκ. ανήλθε το σύνολο των χορηγήσεων του Οµίλου στο τέλος του 2006, σηµειώνοντας αύξηση 44.1% έναντι του Στην ίδια περίοδο θεαµατική αύξηση κατά 37.0% καταγράφουν οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής, µε αποτέλεσµα η λιανική πίστη να αντιπροσωπεύει το 57.9% των συνολικών χορηγήσεων. Θεαµατική άνοδος κατά 29.9% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια, µε τα υπόλοιπα στο τέλος του 2006 να υπερβαίνουν τα 15.3 δισεκ., αντιπροσωπεύοντας το 34.8% των συνολικών χορηγήσεων του Οµίλου. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η υπεροχή της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά των στεγαστικών δανείων µε µερίδιο στην Ελλάδα 24%. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι εκταµιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 3.5 δισεκ., εκ των οποίων 1.1 δισεκ. πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 4ο τρίµηνο, σηµατοδοτώντας τριµηνιαία αύξηση της τάξης του 22%. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών ανήλθαν σε 7.2 δισεκ. στο τέλος του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 51.4% σε σχέση µε το 2005, και συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην εξέλιξη 6

8 των προµηθειών που προέρχονται από την καταναλωτική πίστη, οι οποίες σηµείωσαν αύξηση 33.0% σε σχέση µε το Σηµαντική αύξηση σηµείωσαν οι χορηγήσεις του Οµίλου προς επιχειρήσεις και επαγγελµατίες οι οποίες ανήλθαν σε 21.5 δισεκ. στο τέλος του Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµατίζουν τα χαρτοφυλάκια εσωτερικού µικροµεσαίων (χρηµατοδότηση επαγγελµατιών και επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών έως 2.5 εκατ.) και µεσαίων επιχειρήσεων (χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών εκατ.) τα οποία καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση 45% και 25% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο των µεγάλων επιχειρήσεων διαµορφώθηκε σε 9.6 δισεκ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9%. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου έχουν δροµολογηθεί διαδικασίες αξιοποίησης των σταυροειδών πωλήσεων µε έµφαση στις κερδοφόρες κατηγορίες της χρηµατοδότησης Μεγάλων Έργων και ιασυνοριακού Εµπορίου, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις συνέργιες µε τις αντίστοιχες εξειδικευµένες µονάδες της Finansbank. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ως ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων µειώθηκαν στο 4.0% του συνόλου των δανείων έναντι 4.7% το εκέµβριο του Σηµειώνεται ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια µετά από τις σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, αντιπροσωπεύουν σήµερα µόλις το 0.6% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η υγιής ανάπτυξη των χορηγήσεων τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης πειθαρχίας στην εφαρµογή αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση διαδικασιών και συστηµάτων στην αιχµή της τεχνολογίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας. Οι συνολικές καταθέσεις του Οµίλου το 2006 αυξήθηκαν κατά 22.8% έναντι του 2005, υπερβαίνοντας τα 53 δισεκ. Συγκεκριµένα, αύξηση κατά 3.2% παρουσίασαν οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως, πλησιάζοντας τα 31 δισεκ., ενώ αύξηση άνω του 80% σηµείωσαν οι καταθέσεις προθεσµίας. Το υψηλό µερίδιο αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στις καταθέσεις αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι επιτρέπει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής πορείας και των επενδυτικών σχεδίων του Οµίλου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Παρά τη µεγάλη αύξηση των χορηγήσεων, ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων µέσα στο 2006 είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση της µόχλευσης του Ισολογισµού του Οµίλου (δάνεια προς καταθέσεις) στο χαµηλό επίπεδο του 83% περίπου. Το λειτουργικό κόστος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 19.7% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα λόγω των εφάπαξ δαπανών των προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου σε διάφορες θυγατρικές του Οµίλου και αυτές για τη συµµόρφωση του Οµίλου µε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και του νόµου Sarbanes-Oxley. O δείκτης αποτελεσµατικότητας του Οµίλου χωρίς τη συµµετοχή της Finansbank και των εφάπαξ δαπανών διαµορφώθηκε σε 50.3%, βελτιωµένος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2005, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στον αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών δαπανών. ραστηριότητες του Οµίλου στη ΝΑ Ευρώπη Παρά τη σηµαντική επιβάρυνση που προκαλεί η οργανική ανάπτυξη του Οµίλου στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όλες οι µονάδες βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους. Τα καθαρά (µετά φόρων) κέρδη των µονάδων της ΝΑ Ευρώπης ήταν κατά 57% περίπου αυξηµένα σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κύριος άξονας της διεύρυνσης των µεγεθών στη Ν.Α. Ευρώπη ήταν η ανάπτυξη των εργασιών στη Βουλγαρία και Ρουµανία, µέσω των θυγατρικών United Bulgarian Bank και Banca Romaneasca, καθώς και η επέκταση στην αγορά της Σερβίας µε την εξαγορά της Vojvodjanska Banka. Στις αρχές του έτους, ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας Alpha Insurance Romania από τον Όµιλο της Alpha Bank, διευρύνοντας έτσι την παρουσία του Οµίλου στην ασφαλιστική αγορά της Ρουµανίας. H εταιρεία µετονοµάστηκε σε «NBG Asigurari S.A.» και υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε την Alpha Bank Romania για τα επόµενα 5 χρόνια. 7

9 Στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση της United Bulgarian Bank, η Εθνική Τράπεζα ίδρυσε εταιρείες Ασφαλειών Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, µε τη σύµπραξη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Οµίλου της American International Group Inc ( AIG ). Στην αγορά της Σερβίας, η Εθνική Τράπεζα ενίσχυσε σηµαντικά την παρουσία της µε την εξαγορά της Vojvodjanska Banka. Η Vojvodjanska είναι η έκτη σε µέγεθος σερβική τράπεζα από άποψη συνολικού ενεργητικού και διαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα. Μετά την εξαγορά της Vojvodjanska, το µερίδιο αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στη Σερβική αγορά ανέρχεται σε περίπου 8% στις καταθέσεις και 6% στα δάνεια, γεγονός που την κατατάσσει µεταξύ των κορυφαίων τραπεζών της χώρας. Ο Όµιλος, µε την προσθήκη των 168 µονάδων της Vojvodanska στη Σερβία και τη δηµιουργία 95 νέων καταστηµάτων στις υπόλοιπες µονάδες της ΝΑ Ευρώπης διαθέτει συνολικά 520 καταστήµατα σε πλήρη λειτουργία, προσεγγίζοντας πλέον το µέγεθος του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Οι χορηγήσεις του Οµίλου στην περιοχή παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 44.0% κατά τη διάρκεια του 2006 προσεγγίζοντας πλέον τα 3.1 δισεκ. Η λιανική τραπεζική αποτέλεσε για µια ακόµη φορά την κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης, µε το συνολικό χαρτοφυλάκιο λιανικής να αυξάνεται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς της τάξης του 52% ετησίως. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι από την αρχή του έτους, οι αυξηµένες χορηγήσεις δανείων συνοδεύονται από πτώση του ποσοστού µη εξυπηρετούµενων δανείων σε επίπεδα κάτω από 4%. Εξαγορά της Finansbank στην Τουρκία Για την Εθνική Τράπεζα, η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Τουρκία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής της, η οποία επιβεβαιώθηκε από τα κερδοφόρα αποτελέσµατα της Finansbank που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Όµιλό. Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου της Finansbank για το διάστηµα των 135 ηµερών που µεσολάβησε από την εξαγορά ως το τέλος του 2006 ανήλθαν σε εκατ. Η αναλογία της Εθνικής Τράπεζας µε βάση το ποσοστό ενοποίησης πριν από την πρόσφατη δηµόσια πρόταση προς τους µετόχους της µειοψηφίας ανέρχεται σε 89.8 εκατ. Σηµειώνεται ότι στη δηµόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, 43.4% µετόχων της µειοψηφίας ανταποκρίθηκε θετικά, διαµορφώνοντας το ύψος της συµµετοχής του Οµίλου σε 89.4%. Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας της αντανακλά τη δυναµική πορεία των εργασιών της Finansbank µε τη λιανική τραπεζική να αποτελεί τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της τράπεζας. Παράλληλα συνεχίζεται µε εντυπωσιακή ταχύτητα η ανάπτυξη του δικτύου της τράπεζας. Μέσα στο 2006 λειτούργησαν 101 νέα καταστήµατα, 45 από τον Αύγουστο έως το τέλος του χρόνου, ανεβάζοντας τον αριθµό των καταστηµάτων σε 309 την ιαχείριση κινδύνων Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας, ως οργανισµός που δραστηριοποιείται σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο και µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή του σε τραπεζικούς κινδύνους και την ανάγκη αποτελεσµατικής διαχείρισής τους. Η διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων αυτών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της δέσµευσης του Οµίλου να επιδιώκει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους µετόχους του. Για το σκοπό αυτό, ο Όµιλος χάραξε τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, µε γνώµονα τους επιχειρηµατικούς του στόχους και τη δηµιουργία πρόσθετης αξίας για τους µετόχους του. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική ιαχείρισης Κινδύνων: Θέτει τις βάσεις για τη διαµόρφωση της νοοτροπίας, της ορολογίας, της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στον Όµιλο, Περιγράφει το πρότυπο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο τριών γραµµών άµυνας (Μονάδες Ανάληψης Κινδύνων, Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου), Καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων, 8

10 Προσδιορίζει τη διάθεση, την ικανότητα και το περίγραµµα (προφίλ) ανάληψης κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου. Κατά τη διάρκεια του 2006, επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων του προγράµµατος «Βασιλεία ΙΙ». Το πρόγραµµα έχει ως στόχο τόσο την προσαρµογή του Οµίλου στις νέες εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ποιότητας της διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου στον Όµιλο. Το πρόγραµµα «Βασιλεία ΙΙ» περιλαµβάνει 140 έργα, τα οποία αναµένεται να υπερβούν τα 200 µε την ενσωµάτωση της Finansbank και της Vojvodjanska Banka. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βέλτιστη διαχείριση και αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από την πιθανή αδυναµία ενός ή περισσοτέρων πιστούχων (αντισυµβαλλοµένων της) να εκπληρώσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους έναντι της Τράπεζας ή / και θυγατρικών της. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί συστήµατα αξιολόγησης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου τα οποία διαφοροποιούνται µε βάση τα χαρτοφυλάκιά του (π.χ. το σύστηµα Moody s Risk Advisor για το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο, εσωτερικά υποδείγµατα για τα χαρτοφυλάκια Λιανικής Τραπεζικής κτλ.). Η χρήση των συστηµάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου έχει ως σκοπό την αξιόπιστη κατάταξη των πιστούχων σε βαθµίδες πιστοληπτικής ικανότητας και εν συνεχεία την εκτίµηση των παραµέτρων της αναµενόµενης και της µη αναµενόµενης ζηµιάς, µε απώτερο στόχο την προστασία της κερδοφορίας και των κεφαλαιακής βάσης του Οµίλου. Η προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται µέσω: Της εφαρµογής κατάλληλων ορίων πιστωτικού ανοίγµατος έναντι µεµονωµένων πιστούχων, οµίλων πιστούχων, συγκέντρωσης σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας κ.α. Της χρήσης τεχνικών µείωσης πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις), Της προσαρµογής της τιµολόγησης των διαφόρων προϊόντων, Της χρήσης σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου. Κίνδυνος αγοράς Για την αποτελεσµατική µέτρηση του κινδύνου αγοράς, που προκύπτει εξαιτίας ενδεχόµενης µεταβολής σε στοιχεία της αγοράς όπως για παράδειγµα οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, οι τιµές των µετοχών και οι τιµές των παραγώγων προϊόντων, ο Όµιλος χρησιµοποιεί υποδείγµατα Μέγιστης υνητικής Ζηµιάς (Μ Ζ) για τις θέσεις του Εµπορικού και του ιαθέσιµου προς Πώληση χαρτοφυλακίου του σε όλα τα νοµίσµατα. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων αγοράς, έχει θεσπιστεί ένα πλέγµα ορίων Μ Ζ, τα οποία καλύπτουν τόσο τους επιµέρους κινδύνους (επιτοκιακό, συναλλαγµατικό, τιµών µετοχών), όσο και το συνολικό κίνδυνο αγοράς. Λειτουργικός κίνδυνος Ιδιαίτερη δέσµη έργων του Προγράµµατος «Βασιλεία ΙΙ» αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου σύµφωνα µε της απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Μέσα στο 2006, ολοκληρώθηκαν: H ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και µεθοδολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, H πιλοτική εφαρµογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο Τράπεζας και Το πρόγραµµα για τη σταδιακή εφαρµογή του πλαισίου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και του Οµίλου. Επιτοκιακός και κίνδυνος ρευστότητας Ο Όµιλος εκτιµά και διαχειρίζεται συστηµατικά τον µεσο-µακροπρόθεσµο επιτοκιακό κίνδυνο που αφορά στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο καθώς και τον κίνδυνο ρευστότητας, µέσω: Αναλύσεων των ανοιγµάτων ρευστότητας και αναχρηµατοδότησης, Μετρήσεων της ευαισθησίας της αξίας των στοιχείων του ισολογισµού και του καθαρού επιτοκιακού εσόδου σε πιθανές ή / και ακραίες µεταβολές της καµπύλης επιτοκίων και 9

11 Θέσπισης σχετικών ορίων. Κεφαλαιακή επάρκεια Ο Όµιλος διαχειρίζεται ενεργά την κεφαλαιακή του βάση αξιοποιώντας τις σύγχρονες µεθόδους άντλησης κεφαλαίων, µε στόχο τόσο τη διατήρηση υψηλών επιπέδων κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη µείωση του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίων προς όφελος των µετόχων του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών κεφαλαίων καθώς και τίτλων µειωµένης εξασφάλισης οι οποίοι περιλαµβάνονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Ο Συνολικός και ο Βασικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκαν στις σε 15.6% και 12.4% αντίστοιχα, έναντι 15.2% και 12.3% το Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου βρίσκονται σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο από τα ελάχιστα εποπτικά όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (8% και 4% για τον Συνολικό και τον Βασικό είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αντίστοιχα). Εταιρική διακυβέρνηση Η Εθνική Τράπεζα έχει ενστερνιστεί όλους τους διεθνείς και ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ιοικητικού Συµβουλίου και εφαρµόζει τους θεσµούς της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Ανθρώπινου υναµικού και Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το εκέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε τον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και εοντολογίας της Τράπεζας, ο οποίος ενσωµατώνει ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων που διέπουν την πολιτική της Τράπεζας και του Οµίλου κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η θέσπιση και παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρµογής του Κώδικα έχει ανατεθεί στη νεοσυσταθείσα ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου. Το 2006, επίσης, η Τράπεζα ενεργοποίησε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες έγκαιρης προσαρµογής στην οδηγία Sarbanes-Oxley σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αµερικανικές εποπτικές αρχές. Μερισµατική πολιτική εδοµένης της θετικής εικόνας της κερδοφορίας, η ιοίκηση της Τράπεζας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού µερίσµατος 475 εκατ., αποτελούµενο από ποσό ίσο µε εκατ. από τα κέρδη της τρέχουσας και των προηγούµενων χρήσεων και από ποσό ίσο µε εκατ. από φορολογηµένα αποθεµατικά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1 ανά µετοχή, έναντι µερίσµατος (αναπροσαρµοσµένου) 0.71 ανά µετοχή γιά τη χρήση 2005, ήτοι αύξηση 40.8%. Με βάση τη τιµή κλεισίµατος της µετοχής της , το προτεινόµενο µέρισµα αντιπροσωπεύει µερισµατική απόδοση ίση µε 2.9%. Σε αναγνώριση της καθοριστικής συµβολής του προσωπικού του Τράπεζας στην επίτευξη των παραπάνω επιδόσεων και µε σεβασµό στην αρχή της επιβράβευσης της αποδοτικότητας, η ιοίκηση της Τράπεζας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διάθεση κερδών ύψους 32 εκατ. προς το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, ποσό ύψους 19 εκατ. πρόκειται να διατεθεί από τις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο προσωπικό τους, ανεβάζοντας τη συνολική διανοµή κερδών στο προσωπικό του Οµίλου στα 51 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των καθαρών κερδών του Οµίλου. Το Νοέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενεργοποίησε το Πρόγραµµα ιάθεσης ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών της Τράπεζας στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της σύµφωνα µε τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του προηγούµενου έτους. Με βάση το Πρόγραµµα, η ιοίκηση ενέκρινε την έκδοση 2,992,620 δικαιωµάτων προαίρεσης στα στελέχη και το προσωπικό του Οµίλου µε αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Στόχος του Προγράµµατος είναι η µακροπρόθεσµη σύνδεση των αποδοχών των στελεχών µε την πορεία του Οµίλου και την απόδοση αξίας στους µετόχους της Τράπεζας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τάκης Αράπογλου 10

12 Επεξηγηµατική Έκθεση Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 11α Ν. 3371/2005 Με το άρθρο 30 του νόµου 3461/106 Α / περί ενσωµάτωσης στο Εθνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προστέθηκε το νέο άρθρο 11α στον Ν.3371/2005. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο υποχρεούνται να υποβάλουν επεξηγηµατική έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους µε αναλυτικές πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα. Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. Α) ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δύο δισεκατοµµύρια τριακόσια εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες και ενενήντα πέντε (2,376,436,095) ευρώ, διαιρούµενο σε τετρακόσια εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες δεκαεννέα (475,287,219) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε ευρώ (5.00) η κάθε µία. Οι µετοχές της Τράπεζας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώµατα των µετόχων της Τράπεζας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της Τράπεζας, και ειδικότερα: Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Τράπεζας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού ή 6% του καταβεβληµένου κεφαλαίου (και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο από τα δύο ποσά) διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Τράπεζα µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ηµόσιο µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύµφωνα µε τo άρθρο 38 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των µετόχων της Τράπεζας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας Η µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 11

13 Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.. 51/1992 εν υπάρχουν σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π... 51/1992 µε ποσοστό µεγαλύτερο άµεσα ή έµµεσα από 5% του συνολικού αριθµού των µετόχων της Τράπεζας. ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Τράπεζας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. Ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Τράπεζας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. ΣΤ) Συµφωνίες µετόχων της Τράπεζας εν είναι γνωστή στην Τράπεζα η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών.σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Τράπεζας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Η) Αρµοδιότητα του.σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών το µήνα εκέµβριο κάθε έτους και στη συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες µετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, την 22 Ιουνίου 2005, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών προς τα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ιοίκησης και τους εργαζοµένους του Οµίλου. Το πρόγραµµα (όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ) έχει διάρκεια 5 ετών και λήγει το Η εφάπαξ ή τµηµατική χορήγηση των ανωτέρω δικαιωµάτων προαίρεσης τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και δύναται να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο µέγιστος αριθµός µετοχών που θα εκδοθεί 12

14 βάσει αυτού του προγράµµατος ανέρχεται σε 3.5 εκατ. Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων θα πρέπει να κυµαίνεται εντός του εύρους των 5 και ποσοστού 70% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της περιόδου από 1 Ιανουαρίου της χρήσης στην οποία διατέθηκαν τα δικαιώµατα µέχρι και την πρώτη ηµεροµηνία εξάσκησης τους. Το Νοέµβριο του 2006, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 2,992,620 δικαιωµάτων προαίρεσης. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος ορίστηκε σε 23.8 ανά µετοχή. Κατά την πρώτη περίοδο άσκησης (6-15 εκεµβρίου 2006) ασκήθηκαν 310,043 δικαιώµατα προαίρεσης, για τα οποία καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 7,379,023. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας κατά την από 27 εκεµβρίου 2006 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 1,550,215 µε έκδοση 310,043 νέων ονοµαστικών µε ψήφο µετοχών ονοµαστικής αξίας 5.00, ενώ ποσό 5,828, έχει µεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασµού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση αυτή, σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που έλαβε χώρα την 1η Ιουνίου 2006, αποφάσισε την έγκριση νέου προγράµµατος σε επίπεδο Οµίλου. Το νέο πρόγραµµα, το οποίο θα διαρκέσει 5 χρόνια και θα λήξει το 2011, αφορά την έκδοση µέγιστου αριθµού 3.5 εκατ. κοινών µετοχών, οι οποίες θα επιµερισθούν στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ιοίκησης και τους εργαζοµένους του Οµίλου, σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (η οποία σήµερα είναι 5 η κάθε µία) και του 70% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής όπως αυτή θα διαµορφωθεί από την επόµενη της Γενικής Συνέλευσης (2 Ιουνίου 2006) µέχρι την ηµεροµηνία της πρώτης εξάσκησης των δικαιωµάτων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού δεν έχουν ακόµα ασκηθεί δικαιώµατα προαίρεσης. 3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, κάνοντας χρήση της ως άνω δυνατότητας που παρέχει ο Νόµος, αποφάσισε κατά την από 27 Απριλίου 2006 συνεδρίασή της, την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων µετοχών µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά το χρονικό διάστηµα από 2 Μαΐου 2006 µέχρι 27 Απριλίου 2007, ποσοστού µέχρι 10% του συνόλου των υφισταµένων µετοχών της, µε εύρος τιµών αγοράς µεταξύ των 5 (κατώτατο όριο) και των 60 (ανώτατο όριο). Θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Τράπεζας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. Ι) Συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας των συµβάσεων των εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών για λόγους που ελευθέρως κρίνει η Τράπεζα χωρίς όµως αυτοί να συνιστούν σπουδαίο λόγο, καταβάλλοντας ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε τους µισθούς που θα ελάµβαναν για το εναποµένον διάστηµα από την καταγγελία της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τάκης Αράπογλου 13

15 14

16 2. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως

17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος

18 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα Έκθεση Eλέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 28 Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων Φύλαξη και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων 29 Ενοποιηµένος Ισολογισµός Κέρδη ανά Μετοχή 29 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 8 Σηµαντικές λογιστικές αρχές, εκτιµήσεις και 3 υποκειµενικές κρίσεις 30 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 9 4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 34 Σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Πιστωτικός κίνδυνος 34 1 Γενικές πληροφορίες Κίνδυνος αγοράς 37 2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Κίνδυνος επιτοκίου Βάση παρουσίασης Κίνδυνος ρευστότητας Υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ενοποιηµένοι λογαριασµοί Εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Κεφαλαιακή επάρκεια και πιστοληπτική διαβάθµιση Αγορές και πωλήσεις κανονικής παράδοσης 17 5 Τοµείς δραστηριότητας Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσα αντιστάθµισης 17 6 Καθαρά έσοδα από τόκους Συµψηφισµός 18 7 Καθαρά έσοδα από προµήθειες Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα και έξοδα 18 8 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έσοδα προµηθειών 19 9 Έσοδα από µερίσµατα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Μεταβίβαση τίτλων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων και απαιτήσεων απάνες προσωπικού Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 20 Παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Απαιτήσεις κατά πελατών Έξοδα διοίκησης και λοιπές προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών Αποσβέσεις και προβλέψεις αποµείωσης Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Ακίνητα επενδύσεων Αποµείωση αξίας απαιτήσεων Υπεραξία και άυλα πάγια στοιχεία Φόροι Ασφαλιστικές δραστηριότητες Κέρδη ανά µετοχή Μισθώσεις Ταµείο και διαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα Έντοκα γραµµάτια και άλλα αξιόγραφα Προβλέψεις 25 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από 22 προβλέψεις) Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης 26 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 23 αξία µέσω αποτελεσµάτων Παροχές προς εργαζοµένους Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Φόροι Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές Ακίνητα επενδύσεων Τοµείς δραστηριότητας Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προοριζόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 63 Σελίδα 2 από 85 17

19 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα 30 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 64 Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 42 άρτιο & ίδιες µετοχές Απαιτήσεις & υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέο Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες ικαιώµατα µειοψηφίας Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Προνοµιούχοι τίτλοι 76 Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προοριζόµενα προς 34 πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Μερίσµατα ανά µετοχή Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα Υποχρεώσεις προς πελάτες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Ενοποιούµενες Εταιρείες Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις Οψιγενή γεγονότα Λοιπά στοιχεία παθητικού Αναµορφώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 85 Σελίδα 3 από 85 18

20 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» (η «Τράπεζα»), και των θυγατρικών της (σε ενοποιηµένη βάση «ο Όµιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2006 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. εν ελέγξαµε τις οικονοµικές καταστάσεις της Finansbank Anonim Şirketi (ενοποιούµενη θυγατρική που εξαγοράστηκε από την Τράπεζα στις 18 Αυγούστου 2006) και των θυγατρικών της για την περίοδο από την εξαγορά µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2006, οι οποίες οικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13.78% και 12.17% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχθηκαν από την KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International, της οποίας η έκθεση ελέγχου µας έχει παραδοθεί και η έκθεσή µας, στο βαθµό που αφορά σε υπόλοιπα της Finansbank Anonim Şirketi και των θυγατρικών της για την περίοδο από την εξαγορά µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2006, βασίζεται αποκλειστικά στην έκθεση της KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International. Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η ιοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διαµόρφωση λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε σκοπό τη λήψη εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας, έτσι ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση µε τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει και η έκθεση της KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, την Τουρκική εταιρία µέλος της KPMG International, είναι επαρκή και κατάλληλα για να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη. Σελίδα 4 από 85 19

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµειώσεις Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S A.E. 31 2010

GOODY S A.E.  31 2010 GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα