20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος"

Transcript

1 11 η Aegean Regatta Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο Οκίινπο: Ν.Ο. Υίνπ, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μπηηιήλεο, Ν.Ο. άκνπ, N.O. Καξινβάζνπ, Α.Ο. Αηγαίνπ θαη κε ζπληνληζηή Όκηιν γηα ην 2011 ηνλ Α..Ι.Α.Θ. Ρόδνπ. 2 Κανόνερ 2.1 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνπινΐαο (RRS). 2.2 Θα ηζρύζνπλ θαη νη παξαθάησ θαλόλεο: a) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IMS b) Οη Καλόλεο ηνπ πζηήκαηνο Καηακέηξεζεο ORC c) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IRC d) O εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο I.S.A.F. Offshore Special Regulations Ο αγώλαο θαηαηάζεηαη ζηελ θαηεγνξία 3 ηνπ θαλνληζκνύ. Σα ζθάθε είλαη ππνρξεσκέλα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε VHF κε ηα θαλάιηα 16 & 72. e) Η πξνζζήθε ηεο Δζληθήο Αξρήο (Δ.Ι.Ο.) ζηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο γηα ηνπο αγώλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο Σν Μέξνο 2 ησλ ΓΚΙ αληηθαζίζηαηαη από ην Μέξνο Β ηνπ ΓΚΑ, από ηηο 21:00 έσο ηηο 06:00, ηνπηθή ώξα. 2.4 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο αξηζκνύ ή βάξνπο πιεξώκαηνο γηα ζθάθε IRC. Απηό αιιάδεη ηνλ IRC Rule Αλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ησλ Οδεγηώλ Πινπ θαη ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Αγώλα, νη Οδεγίεο Πινπ ππεξηζρύνπλ. 2.6 Αλ ππάξρεη αληίθαζε αλάκεζα ζηηο γιώζζεο, ηα αγγιηθά ππεξηζρύνπλ. 3 Κλάζειρ 3.1 Σα ζθάθε κηαο θιάζεο κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο. a) Γηα ηα ζθάθε ORCi, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην GPH ηνπ θαζελόο. b) Γηα ηα ζθάθε ORC Club, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξάγνληα Time on Distance ηνπ θαζελόο. c) Γηα ηα ζθάθε IRC, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην TCC ηνπ θαζελόο ή ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπο (endorsed ή non endorsed). 3.2 Η απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ηηο θιάζεηο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ θαη δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. 4 Ανακοινώζειρ ππορ ηοςρ Αγωνιζόμενοςρ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Η ηνπνζεζία ησλ γξαθείσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ζε θάζε ζηαζκό, ζα αλαξηάηαη ζε πίλαθα ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 5 Αλλαγέρ ζηιρ Οδηγίερ Πλος Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ην πξνβιεπόκελν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνπ πξώηνπ αγώλα ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 21:00 ηεο πξνεγνύκελεο

2 εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ. 6 ήμαηα ζηην ηεπιά 6.1 Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 6.2 Όηαλ ν επηζείσλ AP επηδεηθλύεηαη ζηελ ζηεξηά, ην «1 ιεπηό» αληηθαζίζηαηαη κε «όρη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά», ζην ζήκα αγώλσλ AP. 7 Ππόγπαμμα Ιζηιοδπομιών 7.1 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.5 ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλσλ. 7.2 Σν πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δνζεί σο θαησηέξσ: 1 ε εκέξα 21/08/ :55 άκνο Λέξνο. 2 ε εκέξα 23/08/ :55 Λέξνο Νίζπξνο. 3 ε εκέξα 25/08/ :55 Νίζπξνο Ρόδνο. 4 ε εκέξα 26/08/ :55 Παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORC Club). 10:55 2 δηαδξνκέο όξηζα πξίκα ή κία παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORCi θαη ζθάθε IRC) 7.3 Σελ 4 ε αγσληζηηθή εκέξα, γηα ηα ζθάθε ORCi θαη IRC, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα ππνδείμεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα επηιέμεη γηα ηα ζθάθε απηά, επηδεηθλύνληαο, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε θιάζεο, κία από ηηο αθόινπζεο ζεκαίεο: a) εκαία T, γηα παξάθηηα δηαδξνκή. b) εκαία U, γηα δηαδξνκή όξηζα πξίκα. 7.4 Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη/ή ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην παξαπάλσ πξόγξακκα, ιόγσ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή/θαη άιισλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. 7.5 Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα, δελ ζα δνζεί θαλέλα πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 15:00 εθηόο αλ αθνινπζεί ζήκα γεληθήο αλάθιεζεο ή αλαβνιήο ηζηηνδξνκίαο ηεο νπνίαο ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα είρε δνζεί πξηλ ηηο 15:00. 8 Γιακπιηικά ήμαηα Κλάζεων 8.1 Οη ζεκαίεο θιάζεσλ ζα είλαη: a) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «2», γηα ηα ζθάθε ORCi. b) Λεπθή ζεκαία κε ηα γξάκκαηα IRC, γηα ηα ζθάθε IRC. c) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «1», γηα ηα ζθάθε ORC Club. 8.2 Όια ηα ζθάθε ππνρξενύληαη λα θέξνπλ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπο ηνλ αύμνληα αξηζκό ζθάθνπο. 8.3 Σα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ θακία ζεκαία ή ζήκα (νύηε ζεκαία εζληθόηεηαο) θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αγσλίδνληαη, εθηόο από ηελ ζεκαία ηεο θιάζεο ηνπο θαη ηελ ζεκαία ηεο έλζηαζεο, όηαλ πξνβιέπεηαη. 9 Δκκίνηζη 9.1 Κάζε θιάζε ζα έρεη μερσξηζηή εθθίλεζε. Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ θιάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ. 9.2 Οη εθθηλήζεηο γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ RRS 26 ( ). 9.3 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, όρη αξγόηεξα από ηέζζεξα (4) ιεπηά πξηλ από ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο, ζα επηδεηθλύεη κηα πνξηνθαιί ζεκαία κε έλα ερεηηθό, σο ζήκα εγξήγνξζεο. 9.4 Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε επόκελεο θιάζεο ζα δίλεηαη ην ζπληνκόηεξν κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο πξνεγνύκελεο θιάζεο. 9.5 θάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 15 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζα βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Α Μεηά από ζήκα κεξηθήο αλάθιεζεο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη κέζσ ηνπ VHF (72) ή κε θάζε άιιν πξόζθνξ κέζν, ηνλ αξηζκό ή/θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο OCS. Η αξγνπνξία ή ε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 2/8

3 απνηπρία λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαθνίλσζε δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 10 ύζηημα Ποινών 10.1 Θα εθαξκνζηεί πνηλή δύν ζηξνθώλ (RRS 44.1), γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο Γηα παξαβάζεηο ησλ ΟΠ 8, 13, 17, 18, 19, 20, ησλ θαλόλσλ ORC, ησλ θαλόλσλ IMS, ησλ θαλόλσλ IRC θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο (I.S.A.F. Offshore Special Regulations ), είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (ΓΔΔ) λα απνθαζίζεη λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή εθηόο από απνθιεηζκό, ε θαη λα απνθαζίζεη ηελ απαιιαγή. 11 Δνζηάζειρ και Αιηήζειρ Αποκαηάζηαζηρ 11.1 Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εηδηθό έληππν έλζηαζεο πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: a) Μία (1) ώξα ην αξγόηεξν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο ζηελ ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο. Σν ίδην όξην ηζρύεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πιεξνθνξώληαο ην ζθάθνο κε βάζε ηνλ RRS 61.1(b) θαζώο θαη γηα αηηήζεηο απνθαηάζηαζεο (εθηόο από ηελ πξόβιεςε ηεο παξαγξάθνπ β παξαθάησ). Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο RRS 61.3 & Αλ ην ηειεπηαίν ζθάθνο ηεξκαηίζεη κεηά ηηο 21:00 θαη πξηλ ηηο 09:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο, ηόηε ην όξην επεθηείλεηαη κέρξη ηηο 10:00 ηεο επόκελεο ηνπ αγώλα εκέξαο. b) Όηαλ ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα, αλαθνηλώλνληαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ηόηε έλα ζθάθνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα απηά, ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Αλαθνίλσζε πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αθξνάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ελδηαθεξόκελα κέξε ή θαηνλνκάδνληαη σο κάξηπξεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ελζηάζεσλ Σε ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα κηα αίηεζε γηα επαλαζπδήηεζε έλζηαζεο ή κηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα απόθαζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί: a) κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ αλ ην ελδηαθεξόκελν κέξνο πιεξνθνξήζεθε ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. b) 30 ιεπηά ην αξγόηεξν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο, εθείλεο ηεο εκέξα, γηα ηελ νπνία δεηείηαη επαλαζπδήηεζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ RRS Έλα ζθάθνο δε κπνξεί λα θαηαζέζεη έλζηαζε ελαληίνλ άιινπ ζθάθνπο γηα παξάβαζε ησλ Ο.Π. 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19 θαη 20. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(a). Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη από ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Π. 10.2, γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο ζα είλαη ρσξίο αθξόαζε. Παξόια απηά, έλα ζθάθνο πνπ ηηκσξήζεθε κε βάζε απηό ην άξζξν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αθξόαζε Οη απνθάζεηο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη νξηζηηθέο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ RRS Βαθμολογία 12.1 Γηα ηα ζθάθε ORCi a) ηηο ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring». b) Γηα ηελ παξάθηηα δηαδξνκή θαη ηηο δηαδξνκέο όξηζα πξίκα, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Performance Curve Scoring». ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλσλ θξίλεη όηη ηα ζηνηρεία ησλ πιεύζεσλ δελ είλαη επαξθή ή/θαη αμηόπηζηα γηα ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζύζηεκα «Time on Time Scoring». Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε δηεύζπλζε ηνπ αέξα θαη ησλ ζθειώλ ηεο δηαδξνκήο, ζα θαζνξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 3/8

4 12.2 Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε ORC Club, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε IRC, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Low Point) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. ησλ RRS Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαη ε παξάθηηα δηαδξνκή έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (1,00). Οη δηαδξνκέο όξηζα πξίκα θαη νη ηξηγσληθέο έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (0,50) Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο, αλ νινθιεξσζνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ηζηηνδξνκίεο Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα ζα πξνθύςεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ Θα ππάξρεη μερσξηζηή βαζκνινγία γηα θάζε θιάζε θαη θαηεγνξία. 13 Κανόνερ Αζθαλείαρ 13.1 θάθε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η πνηλή γηα παξάβαζε απηήο ηεο Οδεγίαο Πινπ ζα είλαη αθύξσζε (DSQ), ρσξίο αθξόαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Κάζε ρξήζε κεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξέπεη λα δεισζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, γξαπηά ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο θαη ην αξγόηεξν εληόο κίαο (1) ώξαο, αλαθέξνληαο ην ιόγν ηεο ρξήζεο ηεο. Αλ έλα ζθάθνο δελ απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ αγώλα από ηελ ρξήζε απηή, ε ΓΔΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε πνηλή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαιιαγήο Σα ζθάθε, όηαλ αγσλίδνληαη, δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ άγθπξα ζηελ πιώξε ηνπο. 14 Ανηικαηάζηαζη Πληπώμαηορ ή Δξοπλιζμού 14.1 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ (πξνζζήθε, αιιαγή ή απνρώξεζε κέινπο) επηηξέπνληαη κόλνλ εθ όζνλ ελεκεξσζεί γξαπηώο θαη ην εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην αξγόηεξν κία (1) ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ επηηξέπεηαη, εθηόο θαη αλ δνζεί γξαπηή έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ζα δνζεί ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζηελ πξώηε δπλαηή επθαηξία. 15 Έλεγσορ Δξοπλιζμού και Μεηπήζεων Κάζε ζθάθνο ή/θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα επηζεσξεζεί νπνηαδήπνηε ώξα γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιάζεο ηνπ θαη ησλ νδεγηώλ πινπ. Μπνξεί λα δεηεζεί ελ πιώ ζε έλα ζθάθνο, από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, λα θαηεπζπλζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, άκεζα γηα έιεγρν. 16 κάθη Δπιηποπών 16.1 Σα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα επηδεηθλύνπλ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά RC. Η απνηπρία ελόο ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα επηδείμεη ηελ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ, δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) θάθε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δεκνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, θηλεκαηνγξαθηζηέο ή επηζήκνπο θιπ, δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Κάζε ελέξγεηα από απηά ηα ζθάθε δελ δίλεη δηθαίσκα ζηα ζθάθε γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). 17 Απαγόπεςζη Ανέλκςζηρ Από ώξα 20:00 ηεο 20 εο Απγνύζηνπ 2011, ηα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνύλ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη κόλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο είλαη εθηόο ζαιάζζεο, δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία θαζαξηζκνύ ή γπαιίζκαηνο θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. 18 Δπικοινωνία 18.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 72. Η Δπηηξνπή Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 4/8

5 Αγώλσλ κπνξεί λα δίλεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε ησλ ζεκάησλ αγώλσλ ζην θαλάιη 72. Απνηπρία κεηάδνζεο ή έγθαηξεο αλαθνίλσζεο θάπνηνπ ζήκαηνο αγώλα, δελ δίλεη δηθαίσκα ζε αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) Έλα ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη ξαδηνζήκαηα, εθηόο αλ επηθνηλσλεί κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκα από όια ηα άιια ζθάθε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Χπονικά Όπια Σεπμαηιζμού 19.1 Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ γηα θάζε ζθάθνο ζε θάζε ηζηηνδξνκία, εθθξαζκέλα ζε ώξεο ιεπηά δεπηεξόιεπηα, ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη δηαίξεζεο ησλ θιάζεσλ θάθνο πνπ ηεξκαηίδεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ ηνπ νξίνπ ζεσξείηαη σο κε ηεξκαηίζαλ (DNF). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 35 θαη A4. 20 Σεπμαηίζονηαρ ηην νύσηα ε πεξίπησζε λπρηεξηλνύ ηεξκαηηζκνύ ηα ηεξκαηίδνληα ζθάθε πξέπεη λα θσηίζνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίσλ ηνπο ή/θαη ηνλ αξηζκό πιώξεο ηνπο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαθεξζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο. 21 Έπαθλα 21.1 Γηα θάζε θιάζε, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνπο πξώηνπο ηξείο ληθεηέο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θιάζεο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή, ζε θάζε ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα. 22 Αποποίηζη Δςθύνηρ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή θαη νη Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη απ απηήλ δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα ζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην, γηα πιηθή δεκία ή απώιεηα ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ηόζν ζηελ ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα. Ο ηδηνθηήηεο ή ν Δληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο, απνδέρεηαη απηνύο ηνπ όξνπο, ππνγξάθνληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4, ηνπ Μέξνπο 1 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ: «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν λα απνθαζίζεη αλ ζα εθθηλήζεη ή ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη». ΜΔΡΟ 2 Ιζηιοδπομίερ ανοικηήρ θαλάζζηρ και παπάκηιερ διαδπομέρ 23 Γιαδπομέρ ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 50λκ: Δθθίλεζε (Καξιόβαζη άκνπ) Σεξκαηηζκόο (Παληέιη Λέξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 40λκ: Δθθίλεζε (Λαθθί Λέξνπ) Σεξκαηηζκόο (Μαλδξάθη Νηζύξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 52λκ: Δθθίλεζε (Πάινη Νηζύξνπ) Σεξκαηηζκόο (Ρόδνο) ε ηζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή γηα ζθάθε ORC Club. (Γιάγπαμμα 4) Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 12λκ: Δθθίλεζε εκείν 1 (αξηζηεξά) εκείν 2 (αξηζηεξά) Σεξκαηηζκόο.To Γηάγξακκα 4, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 5/8

6 24 ημεία 24.1 Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. 25 ημείο Όπηζα Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη, αλ θξίλεη όηη ρξεηάδεηαη, έλα ζεκείν πάλσ ζηνλ άλεκν (όξηζα) γηα λα επηηύρεη εθθίλεζε όξηζα. Αλ απηό ην ζεκείν ηνπνζεηεζεί, ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1nm από ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα επηδείμεη θόθθηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ αξηζηεξά ή πξάζηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ δεμηά. 26 Γπαμμέρ Δκκίνηζηρ 26.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Καξιόβαζη άκνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Λαθθί Λέξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Πάισλ Νηζύξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Κάησ Πέηξεο Ρόδνπ, ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζε θάπνηα ηζηηνδξνκία, ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, έιιεηςε αλέκνπ, απξόζκελεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, επηδεηθλύνληαο ηελ ζεκαία «L» κε έλαλ ήρν, ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 27 Γπαμμέρ Σεπμαηιζμών ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. (Γιάγπαμμα 1) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, ζηελ αξρή ηνπ πξνβιήηα όπνπ βξίζθεηαη ν πξάζηλνο θαλόο ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Παληέιη Λέξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό, ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. (Γιάγπαμμα 2) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, επί ηνπ πξνβιήηα, πιεζίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαλνύ ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Μαλδξάθη Νηζύξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. (Γιάγπαμμα 3) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Αθξα Λνηκνθαζαξηεξίνπ, Μαλδξάθη Ρόδνπ ε Ιζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή. (Γιάγπαμμα 4) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζθαγεία (ιηκήλ Αθαληηά Ρόδνπ). ΜΔΡΟ 3 Ιζηιοδπομίερ όπηζα ππίμα ή ηπιγωνικέρ 28 Γιαδπομέρ 28.1 Σν Γιάγπαμμα 5, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα επηδείμεη, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε ηζηηνδξνκίαο, ηελ δηόπηεπζε ηνπ Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 6/8

7 29 ημεία πξώηνπ ζεκείνπ ζηξνθήο Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα λέα ζεκεία, όπσο πξνβιέπνληαη ζηηο ΟΠ 30.1, ζα είλαη πνξηνθαιί θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Έλα ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, πνπ ζεκαίλεη κηα αιιαγή ελόο ζθέινπο ηεο δηαδξνκήο, είλαη ζεκείν, όπσο νξίδεηαη ζηηο ΟΠ Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. 30 Αλλαγή επόμενος ζκέλοςρ διαδπομήρ 30.1 Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν θαη ζα απνκαθξύλεη ην αξρηθό ζεκείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ αλάκεζα από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ πνπ ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ ζθέινπο θαη ηνπ παξαθείκελνπ ζεκείνπ, αθήλνληαο ην ζεκείν ζηα αξηζηεξά θαη ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζηα δεμηά. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Γπαμμή Δκκίνηζηρ 31.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ. 32 Γπαμμή Σεπμαηιζμού 32.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 7/8

8 Παπάπηημα 1 Δπιηποπέρ Γιεθνήρ Δπιηποπή Δνζηάζεων Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλα θαθηαλάθε (IJ, GRE) Μέιε: Sonia Mayes (IJ, GBR) Margriet Pannevis (IJ, NED) George Paunov (IJ, BUL) Βαγγέιεο Φξπδάθεο (NJ, GRE) Γξακκαηέαο: Βηξγηλία Καξαράιηα Δπιηποπή Αγώνων Πξόεδξνο: Μέιε: Γηάλλεο Κιείδσλαο Κώζηαο Αζεληώηεο Παξζελόπε Αξκελάθε Μόληθα Αξλο Νίθνο Γηαθνπκήο Αξηέκεο Καξξάο Βαζίιεο Μνζρνβάθνο Παλαγηώηεο Παπαπνζηόινπ Νίθε πάξηαιε Μαξία Σζεθνύξα Δπιηποπή Έλεγσων Γηάλλεο Καιαηδήο Μαξία ππξηδέιε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 8/8

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF 2013-2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1 ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ O Ναπηηθόο Όκηινο Αλνηρηήο Θάιαζζαο δηνξγαλώλεη ηε Γηεζλή Ιζηηνπιντθή Δβδνκάδα Βνξείνπ Αηγαίνπ από ηηο 31 Ινπιίνπ κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα. 2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει αγώνα για σκάφη ORCi, ORC Club και IRC Αναστασίου Σούλη 2015, από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ Ο Αγώλαο EVRIPOS CUP 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΔΛΛΟ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 Ο Ιζηηνπιντθφο Όκηινο Υαιθίδαο (Ι.Ο.Υ.) πξνθεξχζζεη Αγψλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Προκηρύσσουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΡΗΝΞΙΝΦΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ

ΗΠΡΗΝΞΙΝΦΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΦΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ ΑΓΥΛΑΠ ΠΘΝΟΞΝΛΔΟΗ 2014 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΘΟΡΠΟΛΔΡΗ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα