20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος"

Transcript

1 11 η Aegean Regatta Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο Οκίινπο: Ν.Ο. Υίνπ, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μπηηιήλεο, Ν.Ο. άκνπ, N.O. Καξινβάζνπ, Α.Ο. Αηγαίνπ θαη κε ζπληνληζηή Όκηιν γηα ην 2011 ηνλ Α..Ι.Α.Θ. Ρόδνπ. 2 Κανόνερ 2.1 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνπινΐαο (RRS). 2.2 Θα ηζρύζνπλ θαη νη παξαθάησ θαλόλεο: a) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IMS b) Οη Καλόλεο ηνπ πζηήκαηνο Καηακέηξεζεο ORC c) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IRC d) O εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο I.S.A.F. Offshore Special Regulations Ο αγώλαο θαηαηάζεηαη ζηελ θαηεγνξία 3 ηνπ θαλνληζκνύ. Σα ζθάθε είλαη ππνρξεσκέλα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε VHF κε ηα θαλάιηα 16 & 72. e) Η πξνζζήθε ηεο Δζληθήο Αξρήο (Δ.Ι.Ο.) ζηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο γηα ηνπο αγώλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο Σν Μέξνο 2 ησλ ΓΚΙ αληηθαζίζηαηαη από ην Μέξνο Β ηνπ ΓΚΑ, από ηηο 21:00 έσο ηηο 06:00, ηνπηθή ώξα. 2.4 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο αξηζκνύ ή βάξνπο πιεξώκαηνο γηα ζθάθε IRC. Απηό αιιάδεη ηνλ IRC Rule Αλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ησλ Οδεγηώλ Πινπ θαη ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Αγώλα, νη Οδεγίεο Πινπ ππεξηζρύνπλ. 2.6 Αλ ππάξρεη αληίθαζε αλάκεζα ζηηο γιώζζεο, ηα αγγιηθά ππεξηζρύνπλ. 3 Κλάζειρ 3.1 Σα ζθάθε κηαο θιάζεο κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο. a) Γηα ηα ζθάθε ORCi, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην GPH ηνπ θαζελόο. b) Γηα ηα ζθάθε ORC Club, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξάγνληα Time on Distance ηνπ θαζελόο. c) Γηα ηα ζθάθε IRC, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην TCC ηνπ θαζελόο ή ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπο (endorsed ή non endorsed). 3.2 Η απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ηηο θιάζεηο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ θαη δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. 4 Ανακοινώζειρ ππορ ηοςρ Αγωνιζόμενοςρ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Η ηνπνζεζία ησλ γξαθείσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ζε θάζε ζηαζκό, ζα αλαξηάηαη ζε πίλαθα ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 5 Αλλαγέρ ζηιρ Οδηγίερ Πλος Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ην πξνβιεπόκελν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνπ πξώηνπ αγώλα ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 21:00 ηεο πξνεγνύκελεο

2 εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ. 6 ήμαηα ζηην ηεπιά 6.1 Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 6.2 Όηαλ ν επηζείσλ AP επηδεηθλύεηαη ζηελ ζηεξηά, ην «1 ιεπηό» αληηθαζίζηαηαη κε «όρη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά», ζην ζήκα αγώλσλ AP. 7 Ππόγπαμμα Ιζηιοδπομιών 7.1 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.5 ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλσλ. 7.2 Σν πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δνζεί σο θαησηέξσ: 1 ε εκέξα 21/08/ :55 άκνο Λέξνο. 2 ε εκέξα 23/08/ :55 Λέξνο Νίζπξνο. 3 ε εκέξα 25/08/ :55 Νίζπξνο Ρόδνο. 4 ε εκέξα 26/08/ :55 Παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORC Club). 10:55 2 δηαδξνκέο όξηζα πξίκα ή κία παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORCi θαη ζθάθε IRC) 7.3 Σελ 4 ε αγσληζηηθή εκέξα, γηα ηα ζθάθε ORCi θαη IRC, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα ππνδείμεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα επηιέμεη γηα ηα ζθάθε απηά, επηδεηθλύνληαο, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε θιάζεο, κία από ηηο αθόινπζεο ζεκαίεο: a) εκαία T, γηα παξάθηηα δηαδξνκή. b) εκαία U, γηα δηαδξνκή όξηζα πξίκα. 7.4 Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη/ή ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην παξαπάλσ πξόγξακκα, ιόγσ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή/θαη άιισλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. 7.5 Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα, δελ ζα δνζεί θαλέλα πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 15:00 εθηόο αλ αθνινπζεί ζήκα γεληθήο αλάθιεζεο ή αλαβνιήο ηζηηνδξνκίαο ηεο νπνίαο ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα είρε δνζεί πξηλ ηηο 15:00. 8 Γιακπιηικά ήμαηα Κλάζεων 8.1 Οη ζεκαίεο θιάζεσλ ζα είλαη: a) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «2», γηα ηα ζθάθε ORCi. b) Λεπθή ζεκαία κε ηα γξάκκαηα IRC, γηα ηα ζθάθε IRC. c) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «1», γηα ηα ζθάθε ORC Club. 8.2 Όια ηα ζθάθε ππνρξενύληαη λα θέξνπλ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπο ηνλ αύμνληα αξηζκό ζθάθνπο. 8.3 Σα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ θακία ζεκαία ή ζήκα (νύηε ζεκαία εζληθόηεηαο) θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αγσλίδνληαη, εθηόο από ηελ ζεκαία ηεο θιάζεο ηνπο θαη ηελ ζεκαία ηεο έλζηαζεο, όηαλ πξνβιέπεηαη. 9 Δκκίνηζη 9.1 Κάζε θιάζε ζα έρεη μερσξηζηή εθθίλεζε. Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ θιάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ. 9.2 Οη εθθηλήζεηο γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ RRS 26 ( ). 9.3 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, όρη αξγόηεξα από ηέζζεξα (4) ιεπηά πξηλ από ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο, ζα επηδεηθλύεη κηα πνξηνθαιί ζεκαία κε έλα ερεηηθό, σο ζήκα εγξήγνξζεο. 9.4 Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε επόκελεο θιάζεο ζα δίλεηαη ην ζπληνκόηεξν κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο πξνεγνύκελεο θιάζεο. 9.5 θάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 15 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζα βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Α Μεηά από ζήκα κεξηθήο αλάθιεζεο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη κέζσ ηνπ VHF (72) ή κε θάζε άιιν πξόζθνξ κέζν, ηνλ αξηζκό ή/θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο OCS. Η αξγνπνξία ή ε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 2/8

3 απνηπρία λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαθνίλσζε δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 10 ύζηημα Ποινών 10.1 Θα εθαξκνζηεί πνηλή δύν ζηξνθώλ (RRS 44.1), γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο Γηα παξαβάζεηο ησλ ΟΠ 8, 13, 17, 18, 19, 20, ησλ θαλόλσλ ORC, ησλ θαλόλσλ IMS, ησλ θαλόλσλ IRC θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο (I.S.A.F. Offshore Special Regulations ), είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (ΓΔΔ) λα απνθαζίζεη λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή εθηόο από απνθιεηζκό, ε θαη λα απνθαζίζεη ηελ απαιιαγή. 11 Δνζηάζειρ και Αιηήζειρ Αποκαηάζηαζηρ 11.1 Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εηδηθό έληππν έλζηαζεο πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: a) Μία (1) ώξα ην αξγόηεξν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο ζηελ ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο. Σν ίδην όξην ηζρύεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πιεξνθνξώληαο ην ζθάθνο κε βάζε ηνλ RRS 61.1(b) θαζώο θαη γηα αηηήζεηο απνθαηάζηαζεο (εθηόο από ηελ πξόβιεςε ηεο παξαγξάθνπ β παξαθάησ). Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο RRS 61.3 & Αλ ην ηειεπηαίν ζθάθνο ηεξκαηίζεη κεηά ηηο 21:00 θαη πξηλ ηηο 09:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο, ηόηε ην όξην επεθηείλεηαη κέρξη ηηο 10:00 ηεο επόκελεο ηνπ αγώλα εκέξαο. b) Όηαλ ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα, αλαθνηλώλνληαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ηόηε έλα ζθάθνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα απηά, ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Αλαθνίλσζε πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αθξνάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ελδηαθεξόκελα κέξε ή θαηνλνκάδνληαη σο κάξηπξεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ελζηάζεσλ Σε ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα κηα αίηεζε γηα επαλαζπδήηεζε έλζηαζεο ή κηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα απόθαζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί: a) κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ αλ ην ελδηαθεξόκελν κέξνο πιεξνθνξήζεθε ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. b) 30 ιεπηά ην αξγόηεξν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο, εθείλεο ηεο εκέξα, γηα ηελ νπνία δεηείηαη επαλαζπδήηεζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ RRS Έλα ζθάθνο δε κπνξεί λα θαηαζέζεη έλζηαζε ελαληίνλ άιινπ ζθάθνπο γηα παξάβαζε ησλ Ο.Π. 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19 θαη 20. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(a). Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη από ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Π. 10.2, γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο ζα είλαη ρσξίο αθξόαζε. Παξόια απηά, έλα ζθάθνο πνπ ηηκσξήζεθε κε βάζε απηό ην άξζξν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αθξόαζε Οη απνθάζεηο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη νξηζηηθέο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ RRS Βαθμολογία 12.1 Γηα ηα ζθάθε ORCi a) ηηο ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring». b) Γηα ηελ παξάθηηα δηαδξνκή θαη ηηο δηαδξνκέο όξηζα πξίκα, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Performance Curve Scoring». ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλσλ θξίλεη όηη ηα ζηνηρεία ησλ πιεύζεσλ δελ είλαη επαξθή ή/θαη αμηόπηζηα γηα ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζύζηεκα «Time on Time Scoring». Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε δηεύζπλζε ηνπ αέξα θαη ησλ ζθειώλ ηεο δηαδξνκήο, ζα θαζνξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 3/8

4 12.2 Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε ORC Club, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε IRC, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Low Point) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. ησλ RRS Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαη ε παξάθηηα δηαδξνκή έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (1,00). Οη δηαδξνκέο όξηζα πξίκα θαη νη ηξηγσληθέο έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (0,50) Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο, αλ νινθιεξσζνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ηζηηνδξνκίεο Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα ζα πξνθύςεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ Θα ππάξρεη μερσξηζηή βαζκνινγία γηα θάζε θιάζε θαη θαηεγνξία. 13 Κανόνερ Αζθαλείαρ 13.1 θάθε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η πνηλή γηα παξάβαζε απηήο ηεο Οδεγίαο Πινπ ζα είλαη αθύξσζε (DSQ), ρσξίο αθξόαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Κάζε ρξήζε κεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξέπεη λα δεισζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, γξαπηά ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο θαη ην αξγόηεξν εληόο κίαο (1) ώξαο, αλαθέξνληαο ην ιόγν ηεο ρξήζεο ηεο. Αλ έλα ζθάθνο δελ απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ αγώλα από ηελ ρξήζε απηή, ε ΓΔΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε πνηλή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαιιαγήο Σα ζθάθε, όηαλ αγσλίδνληαη, δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ άγθπξα ζηελ πιώξε ηνπο. 14 Ανηικαηάζηαζη Πληπώμαηορ ή Δξοπλιζμού 14.1 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ (πξνζζήθε, αιιαγή ή απνρώξεζε κέινπο) επηηξέπνληαη κόλνλ εθ όζνλ ελεκεξσζεί γξαπηώο θαη ην εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην αξγόηεξν κία (1) ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ επηηξέπεηαη, εθηόο θαη αλ δνζεί γξαπηή έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ζα δνζεί ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζηελ πξώηε δπλαηή επθαηξία. 15 Έλεγσορ Δξοπλιζμού και Μεηπήζεων Κάζε ζθάθνο ή/θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα επηζεσξεζεί νπνηαδήπνηε ώξα γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιάζεο ηνπ θαη ησλ νδεγηώλ πινπ. Μπνξεί λα δεηεζεί ελ πιώ ζε έλα ζθάθνο, από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, λα θαηεπζπλζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, άκεζα γηα έιεγρν. 16 κάθη Δπιηποπών 16.1 Σα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα επηδεηθλύνπλ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά RC. Η απνηπρία ελόο ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα επηδείμεη ηελ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ, δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) θάθε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δεκνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, θηλεκαηνγξαθηζηέο ή επηζήκνπο θιπ, δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Κάζε ελέξγεηα από απηά ηα ζθάθε δελ δίλεη δηθαίσκα ζηα ζθάθε γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). 17 Απαγόπεςζη Ανέλκςζηρ Από ώξα 20:00 ηεο 20 εο Απγνύζηνπ 2011, ηα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνύλ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη κόλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο είλαη εθηόο ζαιάζζεο, δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία θαζαξηζκνύ ή γπαιίζκαηνο θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. 18 Δπικοινωνία 18.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 72. Η Δπηηξνπή Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 4/8

5 Αγώλσλ κπνξεί λα δίλεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε ησλ ζεκάησλ αγώλσλ ζην θαλάιη 72. Απνηπρία κεηάδνζεο ή έγθαηξεο αλαθνίλσζεο θάπνηνπ ζήκαηνο αγώλα, δελ δίλεη δηθαίσκα ζε αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) Έλα ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη ξαδηνζήκαηα, εθηόο αλ επηθνηλσλεί κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκα από όια ηα άιια ζθάθε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Χπονικά Όπια Σεπμαηιζμού 19.1 Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ γηα θάζε ζθάθνο ζε θάζε ηζηηνδξνκία, εθθξαζκέλα ζε ώξεο ιεπηά δεπηεξόιεπηα, ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη δηαίξεζεο ησλ θιάζεσλ θάθνο πνπ ηεξκαηίδεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ ηνπ νξίνπ ζεσξείηαη σο κε ηεξκαηίζαλ (DNF). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 35 θαη A4. 20 Σεπμαηίζονηαρ ηην νύσηα ε πεξίπησζε λπρηεξηλνύ ηεξκαηηζκνύ ηα ηεξκαηίδνληα ζθάθε πξέπεη λα θσηίζνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίσλ ηνπο ή/θαη ηνλ αξηζκό πιώξεο ηνπο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαθεξζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο. 21 Έπαθλα 21.1 Γηα θάζε θιάζε, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνπο πξώηνπο ηξείο ληθεηέο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θιάζεο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή, ζε θάζε ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα. 22 Αποποίηζη Δςθύνηρ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή θαη νη Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη απ απηήλ δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα ζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην, γηα πιηθή δεκία ή απώιεηα ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ηόζν ζηελ ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα. Ο ηδηνθηήηεο ή ν Δληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο, απνδέρεηαη απηνύο ηνπ όξνπο, ππνγξάθνληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4, ηνπ Μέξνπο 1 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ: «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν λα απνθαζίζεη αλ ζα εθθηλήζεη ή ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη». ΜΔΡΟ 2 Ιζηιοδπομίερ ανοικηήρ θαλάζζηρ και παπάκηιερ διαδπομέρ 23 Γιαδπομέρ ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 50λκ: Δθθίλεζε (Καξιόβαζη άκνπ) Σεξκαηηζκόο (Παληέιη Λέξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 40λκ: Δθθίλεζε (Λαθθί Λέξνπ) Σεξκαηηζκόο (Μαλδξάθη Νηζύξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 52λκ: Δθθίλεζε (Πάινη Νηζύξνπ) Σεξκαηηζκόο (Ρόδνο) ε ηζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή γηα ζθάθε ORC Club. (Γιάγπαμμα 4) Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 12λκ: Δθθίλεζε εκείν 1 (αξηζηεξά) εκείν 2 (αξηζηεξά) Σεξκαηηζκόο.To Γηάγξακκα 4, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 5/8

6 24 ημεία 24.1 Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. 25 ημείο Όπηζα Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη, αλ θξίλεη όηη ρξεηάδεηαη, έλα ζεκείν πάλσ ζηνλ άλεκν (όξηζα) γηα λα επηηύρεη εθθίλεζε όξηζα. Αλ απηό ην ζεκείν ηνπνζεηεζεί, ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1nm από ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα επηδείμεη θόθθηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ αξηζηεξά ή πξάζηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ δεμηά. 26 Γπαμμέρ Δκκίνηζηρ 26.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Καξιόβαζη άκνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Λαθθί Λέξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Πάισλ Νηζύξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Κάησ Πέηξεο Ρόδνπ, ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζε θάπνηα ηζηηνδξνκία, ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, έιιεηςε αλέκνπ, απξόζκελεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, επηδεηθλύνληαο ηελ ζεκαία «L» κε έλαλ ήρν, ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 27 Γπαμμέρ Σεπμαηιζμών ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. (Γιάγπαμμα 1) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, ζηελ αξρή ηνπ πξνβιήηα όπνπ βξίζθεηαη ν πξάζηλνο θαλόο ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Παληέιη Λέξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό, ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. (Γιάγπαμμα 2) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, επί ηνπ πξνβιήηα, πιεζίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαλνύ ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Μαλδξάθη Νηζύξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. (Γιάγπαμμα 3) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Αθξα Λνηκνθαζαξηεξίνπ, Μαλδξάθη Ρόδνπ ε Ιζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή. (Γιάγπαμμα 4) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζθαγεία (ιηκήλ Αθαληηά Ρόδνπ). ΜΔΡΟ 3 Ιζηιοδπομίερ όπηζα ππίμα ή ηπιγωνικέρ 28 Γιαδπομέρ 28.1 Σν Γιάγπαμμα 5, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα επηδείμεη, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε ηζηηνδξνκίαο, ηελ δηόπηεπζε ηνπ Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 6/8

7 29 ημεία πξώηνπ ζεκείνπ ζηξνθήο Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα λέα ζεκεία, όπσο πξνβιέπνληαη ζηηο ΟΠ 30.1, ζα είλαη πνξηνθαιί θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Έλα ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, πνπ ζεκαίλεη κηα αιιαγή ελόο ζθέινπο ηεο δηαδξνκήο, είλαη ζεκείν, όπσο νξίδεηαη ζηηο ΟΠ Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. 30 Αλλαγή επόμενος ζκέλοςρ διαδπομήρ 30.1 Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν θαη ζα απνκαθξύλεη ην αξρηθό ζεκείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ αλάκεζα από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ πνπ ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ ζθέινπο θαη ηνπ παξαθείκελνπ ζεκείνπ, αθήλνληαο ην ζεκείν ζηα αξηζηεξά θαη ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζηα δεμηά. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Γπαμμή Δκκίνηζηρ 31.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ. 32 Γπαμμή Σεπμαηιζμού 32.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 7/8

8 Παπάπηημα 1 Δπιηποπέρ Γιεθνήρ Δπιηποπή Δνζηάζεων Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλα θαθηαλάθε (IJ, GRE) Μέιε: Sonia Mayes (IJ, GBR) Margriet Pannevis (IJ, NED) George Paunov (IJ, BUL) Βαγγέιεο Φξπδάθεο (NJ, GRE) Γξακκαηέαο: Βηξγηλία Καξαράιηα Δπιηποπή Αγώνων Πξόεδξνο: Μέιε: Γηάλλεο Κιείδσλαο Κώζηαο Αζεληώηεο Παξζελόπε Αξκελάθε Μόληθα Αξλο Νίθνο Γηαθνπκήο Αξηέκεο Καξξάο Βαζίιεο Μνζρνβάθνο Παλαγηώηεο Παπαπνζηόινπ Νίθε πάξηαιε Μαξία Σζεθνύξα Δπιηποπή Έλεγσων Γηάλλεο Καιαηδήο Μαξία ππξηδέιε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 8/8

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα