20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος"

Transcript

1 11 η Aegean Regatta Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο Οκίινπο: Ν.Ο. Υίνπ, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μπηηιήλεο, Ν.Ο. άκνπ, N.O. Καξινβάζνπ, Α.Ο. Αηγαίνπ θαη κε ζπληνληζηή Όκηιν γηα ην 2011 ηνλ Α..Ι.Α.Θ. Ρόδνπ. 2 Κανόνερ 2.1 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνπινΐαο (RRS). 2.2 Θα ηζρύζνπλ θαη νη παξαθάησ θαλόλεο: a) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IMS b) Οη Καλόλεο ηνπ πζηήκαηνο Καηακέηξεζεο ORC c) Ο Καλνληζκόο Καηακέηξεζεο IRC d) O εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο I.S.A.F. Offshore Special Regulations Ο αγώλαο θαηαηάζεηαη ζηελ θαηεγνξία 3 ηνπ θαλνληζκνύ. Σα ζθάθε είλαη ππνρξεσκέλα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε VHF κε ηα θαλάιηα 16 & 72. e) Η πξνζζήθε ηεο Δζληθήο Αξρήο (Δ.Ι.Ο.) ζηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο γηα ηνπο αγώλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο Σν Μέξνο 2 ησλ ΓΚΙ αληηθαζίζηαηαη από ην Μέξνο Β ηνπ ΓΚΑ, από ηηο 21:00 έσο ηηο 06:00, ηνπηθή ώξα. 2.4 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο αξηζκνύ ή βάξνπο πιεξώκαηνο γηα ζθάθε IRC. Απηό αιιάδεη ηνλ IRC Rule Αλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ησλ Οδεγηώλ Πινπ θαη ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Αγώλα, νη Οδεγίεο Πινπ ππεξηζρύνπλ. 2.6 Αλ ππάξρεη αληίθαζε αλάκεζα ζηηο γιώζζεο, ηα αγγιηθά ππεξηζρύνπλ. 3 Κλάζειρ 3.1 Σα ζθάθε κηαο θιάζεο κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο. a) Γηα ηα ζθάθε ORCi, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην GPH ηνπ θαζελόο. b) Γηα ηα ζθάθε ORC Club, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξάγνληα Time on Distance ηνπ θαζελόο. c) Γηα ηα ζθάθε IRC, ε δηαίξεζε ζα γίλεη κε βάζε ην TCC ηνπ θαζελόο ή ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπο (endorsed ή non endorsed). 3.2 Η απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ηηο θιάζεηο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ θαη δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. 4 Ανακοινώζειρ ππορ ηοςρ Αγωνιζόμενοςρ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Η ηνπνζεζία ησλ γξαθείσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ζε θάζε ζηαζκό, ζα αλαξηάηαη ζε πίλαθα ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 5 Αλλαγέρ ζηιρ Οδηγίερ Πλος Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ην πξνβιεπόκελν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνπ πξώηνπ αγώλα ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 21:00 ηεο πξνεγνύκελεο

2 εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ. 6 ήμαηα ζηην ηεπιά 6.1 Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 6.2 Όηαλ ν επηζείσλ AP επηδεηθλύεηαη ζηελ ζηεξηά, ην «1 ιεπηό» αληηθαζίζηαηαη κε «όρη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά», ζην ζήκα αγώλσλ AP. 7 Ππόγπαμμα Ιζηιοδπομιών 7.1 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.5 ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλσλ. 7.2 Σν πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δνζεί σο θαησηέξσ: 1 ε εκέξα 21/08/ :55 άκνο Λέξνο. 2 ε εκέξα 23/08/ :55 Λέξνο Νίζπξνο. 3 ε εκέξα 25/08/ :55 Νίζπξνο Ρόδνο. 4 ε εκέξα 26/08/ :55 Παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORC Club). 10:55 2 δηαδξνκέο όξηζα πξίκα ή κία παξάθηηα δηαδξνκή (γηα ζθάθε ORCi θαη ζθάθε IRC) 7.3 Σελ 4 ε αγσληζηηθή εκέξα, γηα ηα ζθάθε ORCi θαη IRC, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα ππνδείμεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα επηιέμεη γηα ηα ζθάθε απηά, επηδεηθλύνληαο, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε θιάζεο, κία από ηηο αθόινπζεο ζεκαίεο: a) εκαία T, γηα παξάθηηα δηαδξνκή. b) εκαία U, γηα δηαδξνκή όξηζα πξίκα. 7.4 Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη/ή ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην παξαπάλσ πξόγξακκα, ιόγσ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή/θαη άιισλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. 7.5 Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα, δελ ζα δνζεί θαλέλα πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 15:00 εθηόο αλ αθνινπζεί ζήκα γεληθήο αλάθιεζεο ή αλαβνιήο ηζηηνδξνκίαο ηεο νπνίαο ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα είρε δνζεί πξηλ ηηο 15:00. 8 Γιακπιηικά ήμαηα Κλάζεων 8.1 Οη ζεκαίεο θιάζεσλ ζα είλαη: a) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «2», γηα ηα ζθάθε ORCi. b) Λεπθή ζεκαία κε ηα γξάκκαηα IRC, γηα ηα ζθάθε IRC. c) Ο αξηζκεηηθόο επηζείσλ «1», γηα ηα ζθάθε ORC Club. 8.2 Όια ηα ζθάθε ππνρξενύληαη λα θέξνπλ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπο ηνλ αύμνληα αξηζκό ζθάθνπο. 8.3 Σα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ θακία ζεκαία ή ζήκα (νύηε ζεκαία εζληθόηεηαο) θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αγσλίδνληαη, εθηόο από ηελ ζεκαία ηεο θιάζεο ηνπο θαη ηελ ζεκαία ηεο έλζηαζεο, όηαλ πξνβιέπεηαη. 9 Δκκίνηζη 9.1 Κάζε θιάζε ζα έρεη μερσξηζηή εθθίλεζε. Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ θιάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ. 9.2 Οη εθθηλήζεηο γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ RRS 26 ( ). 9.3 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, όρη αξγόηεξα από ηέζζεξα (4) ιεπηά πξηλ από ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο, ζα επηδεηθλύεη κηα πνξηνθαιί ζεκαία κε έλα ερεηηθό, σο ζήκα εγξήγνξζεο. 9.4 Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε επόκελεο θιάζεο ζα δίλεηαη ην ζπληνκόηεξν κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο πξνεγνύκελεο θιάζεο. 9.5 θάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 15 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζα βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Α Μεηά από ζήκα κεξηθήο αλάθιεζεο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη κέζσ ηνπ VHF (72) ή κε θάζε άιιν πξόζθνξ κέζν, ηνλ αξηζκό ή/θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο OCS. Η αξγνπνξία ή ε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 2/8

3 απνηπρία λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαθνίλσζε δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 10 ύζηημα Ποινών 10.1 Θα εθαξκνζηεί πνηλή δύν ζηξνθώλ (RRS 44.1), γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο Γηα παξαβάζεηο ησλ ΟΠ 8, 13, 17, 18, 19, 20, ησλ θαλόλσλ ORC, ησλ θαλόλσλ IMS, ησλ θαλόλσλ IRC θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο (I.S.A.F. Offshore Special Regulations ), είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (ΓΔΔ) λα απνθαζίζεη λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή εθηόο από απνθιεηζκό, ε θαη λα απνθαζίζεη ηελ απαιιαγή. 11 Δνζηάζειρ και Αιηήζειρ Αποκαηάζηαζηρ 11.1 Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εηδηθό έληππν έλζηαζεο πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: a) Μία (1) ώξα ην αξγόηεξν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο ζηελ ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο. Σν ίδην όξην ηζρύεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πιεξνθνξώληαο ην ζθάθνο κε βάζε ηνλ RRS 61.1(b) θαζώο θαη γηα αηηήζεηο απνθαηάζηαζεο (εθηόο από ηελ πξόβιεςε ηεο παξαγξάθνπ β παξαθάησ). Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο RRS 61.3 & Αλ ην ηειεπηαίν ζθάθνο ηεξκαηίζεη κεηά ηηο 21:00 θαη πξηλ ηηο 09:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο, ηόηε ην όξην επεθηείλεηαη κέρξη ηηο 10:00 ηεο επόκελεο ηνπ αγώλα εκέξαο. b) Όηαλ ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα, αλαθνηλώλνληαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ηόηε έλα ζθάθνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα απηά, ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Αλαθνίλσζε πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αθξνάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο ελδηαθεξόκελα κέξε ή θαηνλνκάδνληαη σο κάξηπξεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ην αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ελζηάζεσλ Σε ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα κηα αίηεζε γηα επαλαζπδήηεζε έλζηαζεο ή κηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα απόθαζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί: a) κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ αλ ην ελδηαθεξόκελν κέξνο πιεξνθνξήζεθε ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. b) 30 ιεπηά ην αξγόηεξν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο, εθείλεο ηεο εκέξα, γηα ηελ νπνία δεηείηαη επαλαζπδήηεζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ RRS Έλα ζθάθνο δε κπνξεί λα θαηαζέζεη έλζηαζε ελαληίνλ άιινπ ζθάθνπο γηα παξάβαζε ησλ Ο.Π. 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19 θαη 20. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(a). Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη από ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Π. 10.2, γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο ζα είλαη ρσξίο αθξόαζε. Παξόια απηά, έλα ζθάθνο πνπ ηηκσξήζεθε κε βάζε απηό ην άξζξν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αθξόαζε Οη απνθάζεηο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη νξηζηηθέο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ RRS Βαθμολογία 12.1 Γηα ηα ζθάθε ORCi a) ηηο ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring». b) Γηα ηελ παξάθηηα δηαδξνκή θαη ηηο δηαδξνκέο όξηζα πξίκα, ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Performance Curve Scoring». ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλσλ θξίλεη όηη ηα ζηνηρεία ησλ πιεύζεσλ δελ είλαη επαξθή ή/θαη αμηόπηζηα γηα ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζύζηεκα «Time on Time Scoring». Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε δηεύζπλζε ηνπ αέξα θαη ησλ ζθειώλ ηεο δηαδξνκήο, ζα θαζνξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 3/8

4 12.2 Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε ORC Club, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ζθάθε IRC, ζα ππνινγηζηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on Time Scoring» Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Low Point) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. ησλ RRS Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαη ε παξάθηηα δηαδξνκή έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (1,00). Οη δηαδξνκέο όξηζα πξίκα θαη νη ηξηγσληθέο έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο (0,50) Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο, αλ νινθιεξσζνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ηζηηνδξνκίεο Ο ληθεηήο ηνπ αγώλα ζα πξνθύςεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ Θα ππάξρεη μερσξηζηή βαζκνινγία γηα θάζε θιάζε θαη θαηεγνξία. 13 Κανόνερ Αζθαλείαρ 13.1 θάθε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η πνηλή γηα παξάβαζε απηήο ηεο Οδεγίαο Πινπ ζα είλαη αθύξσζε (DSQ), ρσξίο αθξόαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Κάζε ρξήζε κεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξέπεη λα δεισζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, γξαπηά ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο θαη ην αξγόηεξν εληόο κίαο (1) ώξαο, αλαθέξνληαο ην ιόγν ηεο ρξήζεο ηεο. Αλ έλα ζθάθνο δελ απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ αγώλα από ηελ ρξήζε απηή, ε ΓΔΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε πνηλή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαιιαγήο Σα ζθάθε, όηαλ αγσλίδνληαη, δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ άγθπξα ζηελ πιώξε ηνπο. 14 Ανηικαηάζηαζη Πληπώμαηορ ή Δξοπλιζμού 14.1 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ (πξνζζήθε, αιιαγή ή απνρώξεζε κέινπο) επηηξέπνληαη κόλνλ εθ όζνλ ελεκεξσζεί γξαπηώο θαη ην εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην αξγόηεξν κία (1) ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ επηηξέπεηαη, εθηόο θαη αλ δνζεί γξαπηή έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ζα δνζεί ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζηελ πξώηε δπλαηή επθαηξία. 15 Έλεγσορ Δξοπλιζμού και Μεηπήζεων Κάζε ζθάθνο ή/θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα επηζεσξεζεί νπνηαδήπνηε ώξα γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιάζεο ηνπ θαη ησλ νδεγηώλ πινπ. Μπνξεί λα δεηεζεί ελ πιώ ζε έλα ζθάθνο, από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, λα θαηεπζπλζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, άκεζα γηα έιεγρν. 16 κάθη Δπιηποπών 16.1 Σα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα επηδεηθλύνπλ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά RC. Η απνηπρία ελόο ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα επηδείμεη ηελ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ, δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) θάθε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δεκνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, θηλεκαηνγξαθηζηέο ή επηζήκνπο θιπ, δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Κάζε ελέξγεηα από απηά ηα ζθάθε δελ δίλεη δηθαίσκα ζηα ζθάθε γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b). 17 Απαγόπεςζη Ανέλκςζηρ Από ώξα 20:00 ηεο 20 εο Απγνύζηνπ 2011, ηα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνύλ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη κόλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο είλαη εθηόο ζαιάζζεο, δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία θαζαξηζκνύ ή γπαιίζκαηνο θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. 18 Δπικοινωνία 18.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 72. Η Δπηηξνπή Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 4/8

5 Αγώλσλ κπνξεί λα δίλεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε ησλ ζεκάησλ αγώλσλ ζην θαλάιη 72. Απνηπρία κεηάδνζεο ή έγθαηξεο αλαθνίλσζεο θάπνηνπ ζήκαηνο αγώλα, δελ δίλεη δηθαίσκα ζε αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a) Έλα ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη ξαδηνζήκαηα, εθηόο αλ επηθνηλσλεί κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκα από όια ηα άιια ζθάθε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Χπονικά Όπια Σεπμαηιζμού 19.1 Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ γηα θάζε ζθάθνο ζε θάζε ηζηηνδξνκία, εθθξαζκέλα ζε ώξεο ιεπηά δεπηεξόιεπηα, ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη δηαίξεζεο ησλ θιάζεσλ θάθνο πνπ ηεξκαηίδεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ ηνπ νξίνπ ζεσξείηαη σο κε ηεξκαηίζαλ (DNF). Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 35 θαη A4. 20 Σεπμαηίζονηαρ ηην νύσηα ε πεξίπησζε λπρηεξηλνύ ηεξκαηηζκνύ ηα ηεξκαηίδνληα ζθάθε πξέπεη λα θσηίζνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίσλ ηνπο ή/θαη ηνλ αξηζκό πιώξεο ηνπο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαθεξζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο. 21 Έπαθλα 21.1 Γηα θάζε θιάζε, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνπο πξώηνπο ηξείο ληθεηέο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θιάζεο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο Γηα θάζε θαηεγνξία θιάζεο, ζα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ πξώην ληθεηή, ζε θάζε ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα. 22 Αποποίηζη Δςθύνηρ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή θαη νη Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη απ απηήλ δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα ζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην, γηα πιηθή δεκία ή απώιεηα ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ηόζν ζηελ ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα. Ο ηδηνθηήηεο ή ν Δληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο, απνδέρεηαη απηνύο ηνπ όξνπο, ππνγξάθνληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4, ηνπ Μέξνπο 1 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ: «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν λα απνθαζίζεη αλ ζα εθθηλήζεη ή ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη». ΜΔΡΟ 2 Ιζηιοδπομίερ ανοικηήρ θαλάζζηρ και παπάκηιερ διαδπομέρ 23 Γιαδπομέρ ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 50λκ: Δθθίλεζε (Καξιόβαζη άκνπ) Σεξκαηηζκόο (Παληέιη Λέξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 40λκ: Δθθίλεζε (Λαθθί Λέξνπ) Σεξκαηηζκόο (Μαλδξάθη Νηζύξνπ) ε ηζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 52λκ: Δθθίλεζε (Πάινη Νηζύξνπ) Σεξκαηηζκόο (Ρόδνο) ε ηζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή γηα ζθάθε ORC Club. (Γιάγπαμμα 4) Η δηαδξνκή πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 12λκ: Δθθίλεζε εκείν 1 (αξηζηεξά) εκείν 2 (αξηζηεξά) Σεξκαηηζκόο.To Γηάγξακκα 4, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 5/8

6 24 ημεία 24.1 Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. 25 ημείο Όπηζα Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη, αλ θξίλεη όηη ρξεηάδεηαη, έλα ζεκείν πάλσ ζηνλ άλεκν (όξηζα) γηα λα επηηύρεη εθθίλεζε όξηζα. Αλ απηό ην ζεκείν ηνπνζεηεζεί, ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1nm από ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα επηδείμεη θόθθηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ αξηζηεξά ή πξάζηλε ζεκαία αλ ην ζεκείν απηό θαζώο θαη ηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζνύλ δεμηά. 26 Γπαμμέρ Δκκίνηζηρ 26.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Καξιόβαζη άκνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Λαθθί Λέξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Πάισλ Νηζύξνπ ε Ιζηηνδξνκία: Η ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Κάησ Πέηξεο Ρόδνπ, ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζε θάπνηα ηζηηνδξνκία, ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, έιιεηςε αλέκνπ, απξόζκελεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, επηδεηθλύνληαο ηελ ζεκαία «L» κε έλαλ ήρν, ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. 27 Γπαμμέρ Σεπμαηιζμών ε ηζηηνδξνκία: άκνο Λέξνο. (Γιάγπαμμα 1) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, ζηελ αξρή ηνπ πξνβιήηα όπνπ βξίζθεηαη ν πξάζηλνο θαλόο ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Παληέιη Λέξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό, ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Λέξνο Νίζπξνο. (Γιάγπαμμα 2) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη από ηζηό κε κπιε ζεκαία, επί ηνπ πξνβιήηα, πιεζίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαλνύ ηεο εηζόδνπ ηνπ ιηκέλα Μαλδξάθη Νηζύξνπ, ζην δεμηό ηεο άθξν θαη από θίηξηλν θνπζθσηό ζεκαληήξα, πνληηζκέλν 200κ πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ηζηό ζην αξηζηεξό ηεο άθξν ε Ιζηηνδξνκία: Νίζπξνο Ρόδνο. (Γιάγπαμμα 3) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Αθξα Λνηκνθαζαξηεξίνπ, Μαλδξάθη Ρόδνπ ε Ιζηηνδξνκία: Παξάθηηα δηαδξνκή. (Γιάγπαμμα 4) Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ απνηειείηαη δύν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζθαγεία (ιηκήλ Αθαληηά Ρόδνπ). ΜΔΡΟ 3 Ιζηιοδπομίερ όπηζα ππίμα ή ηπιγωνικέρ 28 Γιαδπομέρ 28.1 Σν Γιάγπαμμα 5, δείρλεη ηελ δηαδξνκή, ηελ ζεηξά θαη ηελ πιεπξά από ηελ νπνία ζα παξαθακθζνύλ ηα ζεκεία Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα επηδείμεη, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε ηζηηνδξνκίαο, ηελ δηόπηεπζε ηνπ Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 6/8

7 29 ημεία πξώηνπ ζεκείνπ ζηξνθήο Όια ηα ζεκεία ζα είλαη θίηξηλνη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Σα λέα ζεκεία, όπσο πξνβιέπνληαη ζηηο ΟΠ 30.1, ζα είλαη πνξηνθαιί θνπζθσηνί ζεκαληήξεο Έλα ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, πνπ ζεκαίλεη κηα αιιαγή ελόο ζθέινπο ηεο δηαδξνκήο, είλαη ζεκείν, όπσο νξίδεηαη ζηηο ΟΠ Σα ζεκεία εθθίλεζεο είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ είλαη έλαο θίηξηλνο θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ θαη έλαο πνξηνθαιί θνπζθσηόο ζεκαληήξαο ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. 30 Αλλαγή επόμενος ζκέλοςρ διαδπομήρ 30.1 Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν θαη ζα απνκαθξύλεη ην αξρηθό ζεκείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ αλάκεζα από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ πνπ ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ ζθέινπο θαη ηνπ παξαθείκελνπ ζεκείνπ, αθήλνληαο ην ζεκείν ζηα αξηζηεξά θαη ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζηα δεμηά. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS Γπαμμή Δκκίνηζηρ 31.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ. 32 Γπαμμή Σεπμαηιζμού 32.1 Η γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη από έλα θίηξηλνπ θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά θαη από έλα πνξηνθαιί θνπζθσηό ζεκαληήξα ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 7/8

8 Παπάπηημα 1 Δπιηποπέρ Γιεθνήρ Δπιηποπή Δνζηάζεων Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλα θαθηαλάθε (IJ, GRE) Μέιε: Sonia Mayes (IJ, GBR) Margriet Pannevis (IJ, NED) George Paunov (IJ, BUL) Βαγγέιεο Φξπδάθεο (NJ, GRE) Γξακκαηέαο: Βηξγηλία Καξαράιηα Δπιηποπή Αγώνων Πξόεδξνο: Μέιε: Γηάλλεο Κιείδσλαο Κώζηαο Αζεληώηεο Παξζελόπε Αξκελάθε Μόληθα Αξλο Νίθνο Γηαθνπκήο Αξηέκεο Καξξάο Βαζίιεο Μνζρνβάθνο Παλαγηώηεο Παπαπνζηόινπ Νίθε πάξηαιε Μαξία Σζεθνύξα Δπιηποπή Έλεγσων Γηάλλεο Καιαηδήο Μαξία ππξηδέιε Aegean Regatta 2011 Οδεγίεο Πινπ 8/8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα