ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 485 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Εµαιλ: ρϖαρελα εχοπετρολ.χοµ.χο; Εµαιλ: νσααϖεδρ εχοπετρολ.χοµ.χο Ηψδραυλιχ φραχτυρινγ ισ α χονϖεντιοναλ πραχτιχε φορ προδυχτιον ενηανχεµεντ ιν λοω προδυχτιον ανδ δαµαγεδ ωελλσ. Προππαντ φλοωβαχκ ηασ βεεν α χονχερν ιν ηψδραυλιχ φραχτυρινγ σινχε προππαντ βεγαν το βε υσεδ ασ φραχτυρε συππορτινγ µατεριαλ. Ιν ορδερ το πρεϖεντ τηε υσυαλ προππαντ φλοωβαχκ προβλεµσ, σοµε ωελλσ ιν τηε Οριτο φιελδ ωερε φραχτυρεδ υσινγ χυραβλε ρεσιν χοατεδ προππαντ (ΡΧΠ). Ηοωεϖερ, φλοωβαχκ προδυχτιον οφ προππαντ φροµ σοµε ηψδραυλιχαλλψ φραχτυρεδ ωελλσ ηασ χαυσεδ σοµε σεριουσ οπερατιοναλ προβλεµσ, δεµανδινγ αδδιτιοναλ αναλψσισ οφ τηε προβλεµ ανδ φιελδ ηανδλινγ προχεδυρεσ. Τηισ παπερ δεσχριβεσ τηε λαβορατορψ τεστσ ανδ φιελδ χονσιδερατιονσ το δεσιγν τηε τεστσ, τακεν ιντο αχχουντ το αναλψζε ανδ διαγνοσε τηε προππαντ φλοωβαχκ προβλεµ ιν τηε Οριτο φιελδ. Τωο τψπεσ οφ τεστσ ωερε περφορµεδ ι.ε., δισπλαχεµεντ ανδ φλοωβαχκ. Ελ φραχτυραµιεντο ηιδρα λιχο εσ υνα πρ χτιχα χονϖενχιοναλ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε προδυχχι ν εν ποζοσ δε βαϕα προδυχτιϖιδαδ ψ εν ποζοσ χον δα ο. Ελ ρετορνο δε προππαντ ηα σιδο υν τεµα δε ιντερ σ εν φραχτυραµιεντο ηιδρα λιχο δεσδε θυε ελ προππαντ εµπεζ α υσαρσε χοµο µατεριαλ δε σοπορτε δε φραχτυρα. Χον ελ φιν δε πρεϖενιρ λοσ προβλεµασ υσυαλεσ δε ρετορνο δε προππαντ, αλγυνοσ ποζοσ δελ χαµπο Οριτο φυερον φραχτυραδοσ υτιλιζανδο προππαντ χον ρεσινα χυραβλε (ΡΧΠ). Σιν εµβαργο, ρετορνο δε προππαντ δε αλγυνοσ ποζοσ φραχτυραδοσ ηιδραυλιχαµεντε ηα χαυσαδο σεριοσ προβλεµασ οπεραχιοναλεσ, ρεθυιριενδο αλγυνοσ αν λισισ αδιχιοναλεσ δελ προβλεµα ψ χιερτοσ προχεδιµιεντοσ δε µανεϕο. Εστε αρτ χυλο δεσχριβε λασ πρυεβασ δε λαβορατοριο ψ λασ χονσιδε ραχιονεσ δε χαµπο τενιδασ εν χυεντα εν ελ δισε ο δε λασ πρυεβασ, παρα ελ αν λισισ ψ λ διαγνοστιχο δελ προβλεµα δε ρετορνο δε προππαντ εν ελ χαµπο Οριτο. Σε ρεαλιζαρον πρυεβασ δε δεσπλαζαµιεντο ψ δε ρετορνο δε προππαντ. Κεψωορδσ: ηψδραυλιχ φραχτυρινγ, προππαντ φλοωβαχκ, ρεσιν χοατεδ προππαντ (ΡΧΠ). Χορρεσπονδινγ αυτηορ ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 47

2 Α. ςαρελα ετ αλ. ΙΝΤΡΟ ΥΧΤΙΟΝ Προππαντ φλοωβαχκ ισ α ωελλκνοων προβλεµ ρελατεδ το ηψδραυλιχ φραχτυρινγ φορ µορε τηαν τωο δεχαδεσ. Τηε φιναλ γοαλ ιν ηψδραυλιχ φραχτυρινγ ισ το χρεατε α ηιγηλψ χονδυχτιϖε πατη φορ ενχηανχεδ ηψδροχαρβον προδυχτιον. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ πρεϖεντινγ τηε φραχτυρε χλοσυρε ατ τηε ενδ οφ τηε ϕοβ βψ υσινγ οφ α ηολδινγυπ αγεντ, λικε προππαντ. Μορε τηαν 5% οφ τηε προππαντ ινιτιαλλψ πυµπεδ χαν βε ρετυρνεδ αφτερ α τρεατµεντ. Ιν φραχτυρινγ οπερατιονσ, προππαντ ισ χαρριεδ ιντο φραχ τυρεσ χρεατεδ ωηεν ενουγη ηψδραυλιχ πρεσσυρε ισ αππλιεδ το τηε ροχκ στρατα το χρεατε α φραχτυρε. Προππαντ συσπενδ εδ ιν α ϖισχοσιφιεδ φραχτυρινγ φλυιδ ισ πλαχεδ ιντο τηε φραχτυρεσ ασ τηεψ αρε ινιτιατεδ ανδ εξτενδεδ ωιτη συσ ταινεδ πυµπινγ. Ονχε πυµπινγ πρεσσυρε ισ ρελεασεδ, τηε προππαντ ρεµαινσ ιν τηε φραχτυρεσ ηολδινγ τηε ροχκ φαχεσ ιν αν οπεν ποσιτιον ανδ ιν τυρν χρεατινγ α βεττερ πατη φορ τηε φλοω οφ φορµατιον φλυιδσ ιντο τηε ωελλβορε. Ηοωεϖερ, ϖαριατιονσ ιν τηε ινσιτυ στρεσσ ανδ τηε ροχκ σ µεχηανιχαλ προπερτιεσ υσυαλλψ λεαδ το α υνεϖεν φραχτυ ρε χλοσυρε. Προππαντ φλοωβαχκ φροµ προππεδ ηψδραυλιχ φραχτυ ρεσ χαυσεσ τυβινγ εροσιον, δισποσαλ ινχονϖενιενχιεσ ανδ σοµε οτηερ αδδιτιοναλ οπερατιοναλ προβλεµσ δυρινγ τηε προδυχτιον λιφε οφ α ωελλ. Ηιγηερ προππαντ ϖολυµεσ αρε προδυχεδ δυρινγ τηε χλεανυπ αφτερ α φραχτυρινγ τρεατ µεντ ανδ εθυιπµεντ ισ τηεν αϖαιλαβλε το ηανδλε τηε µα τεριαλ προδυχεδ το συρφαχε. Τωο τψπεσ οφ προππαντ φλοωβαχκ ηαϖε βεεν ιδεν τιφιεδ ιν τηε οιλ ινδυστρψ. Τηε φιρστ οχχυρσ δυρινγ τηε ωελλ χλεανυπ πηασε ϕυστ αφτερ τηε φραχτυρινγ ϕοβ, ανδ τηε σεχονδ αφτερ α λονγ περιοδ οφ προππαντ φρεε προδυχτιον. Τηε φιρστ τψπε ισ βελιεϖεδ το βε χαυσεδ βψ α ωεακ βυιλδ οφ τηε προππαντ παχκ. Τηε σεχονδ τψπε ιτ υσυαλλψ ηαππενσ δυε το στρεσσ χψχλινγ ον τηε προππαντ παχκ (Φιγυρε ). Χονσιδεραβλε ωορκ ηασ βεεν δονε ιν τηε ινδυστρψ το πρεϖεντ, εξπλαιν ανδ χοντρολ τηε προππαντ φλοωβαχκ προβλεµ. ΙΝ ΥΣΤΡΨ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ Υσυαλ ινδυστρψ προχεδυρεσ το χοντρολ φλοωβαχκ προ δυχτιον οφ προππαντ αρε (Νγυψεν ετ αλ., 996; Μαρτινσ ετ αλ., 992): Ινϕεχτινγ α σολυβλε ρεσιν το χονσολιδατε τηε προππαντ Cumulative proppant production Well Clean-up Type A Proppant free production ορ συππορτινγ µατεριαλ ινσιτυ. Ινσταλλινγ α σχρεεν ιν τηε προδυχτιον στρινγ. Χοατινγ τηε προππαντ ωιτη α ρεσιν ον σιτε, Ινφλψ τεχηνιθυε. Υσινγ α ρεσινχοατεδ προππαντ (ΡΧΠ) ωιτη α χυρα βλε ρεσιν. Ρεγαρδλεσσ οφ τηε προχεδυρε υσεδ, ηιγη προππαντ ϖολυµεσ αρε υσυαλλψ βαχκ προδυχεδ ϕυστ αφτερ α ωελλ ηασ βεεν ηψδραυλιχαλλψ φραχτυρεδ. Αν ινιτιαλ ηιγη προ δυχτιον ρατε ισ φολλοωεδ βψ α λονγ ταιλ προδυχτιον (Φιγυρε ). Τηε προππαντ τηατ ισ βαχκ προδυχεδ ωηιλε χλεανινγ υπ α ωελλ (Τψπε Α) χαν βε διϖιδεδ ιντο προππαντ τηατ ρεµαινεδ ιν τηε ωελλ ανδ προππαντ φροµ τηε χρεατεδ φραχτυρε. Τηε λαττερ ποσσιβλψ χοµεσ φροµ τηε ΡΧΠ παχκ, ωηιχη διδ νοτ δεϖελοπ ενουγη χονσολιδατιον στρενγτη. Ιτσ βεηαϖιορ ισ σιµιλαρ το τηατ οφ αν υνχοατεδ προππαντ (ΥΧΠ). Χοµµον χαυσεσ φορ τηισ τψπε οφ βαχκ προδυχ τιον αρε ινσυφφιχιεντ γραιντογραιν χονταχτ, λοω ρεσερϖοιρ τεµπερατυρε, νοτ ενουγη ρεσιν ρεαχτιϖιτψ, ινχοµπατιβιλιτψ ωιτη τηε φραχτυρινγ φλυιδσ, ανδ εροσιον οφ τηε ρεσιν φροµ τηε βασε προππαντ (Βαρρεε ετ αλ., 995). Αλσο σηοων ιν Φιγυρε ισ α ζονε οφ προππαντ φρεε προδυχτιον ορ προ δυχτιον ωιτη νο σιγνιφιχαντ ϖολυµεσ οφ προππαντ ον συρφαχε, βυτ τηεν τηε ωελλ βεγινσ το προδυχε προππαντ αγαιν (Τψπε Β). Τψπε Β φλοωβαχκ προδυχτιον ισ υσυαλλψ δυε το στρεσσ χψχλινγ. Τηε λαττερ τερµ ρεφερσ το τηε στρεσσ τηε προππαντ παχκ ηασ το συσταιν εαχη τιµε τηε ωελλ ισ σηυτ δοων ανδ πυτ βαχκ ον προδυχτιον. Τηε αππλιεδ στρεσσ ινχρεασεσ ασ τηε δραωδοων ισ ινχρεασεδ. ΦΙΕΛ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝ Proppant production restarts Type B UCP RCP 5 5 Cumulative production Figure. Typical proppant back production diagram Τηε Οριτο φιελδ ισ λοχατεδ ιν τηε Πυτυµαψο Βασιν οφ 48 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

3 s s u s s u -u s -s s

4 p p p p

5 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ Table. A lab displacement results. Lab rate [cc/min] Field rate [bbl/day] Proppant back [grs] Oil injected [cc] Proppant [ppm] [ppm] Cumulative Field conc. [lbm/bbl] Cumulative proppant [ppm] 2 Proppant produced vs. Flow rate (Lab) Flow rate [cc/min] Figure 3. Lab critical flow rate. Cumulative proppant [bm/bbl] Proppant produced vs. Flow rate (Field Scale - Acae Well) Flow rate [bb/day] Figure 4. Critical flow rate- Field scaled. ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 5

6 Α. ςαρελα ετ αλ. Μιξ 3 µλ οφ τηε χροσσλινκεδ βορατε φλυιδ µιξτυρε ωιτη 48 γραµσ οφ προππαντ (7.3 Κγ/µ 2 /.5 λβ/φτ 2 ) ορ 25.6 γραµσ (3.9 Κγ/µ 2 /.8 λβ/φτ 2 ). Πλαχε προππαντ σλυρρψ ιν τηε χελλ ανδ ινχρεασε χλοσυρε το Πα ( πσι) ανδ τηε τεµπερατυρε το 92 Χ (2 Φ). Τεµπερατυρε εστιµατεδ ωιτη χοολ δοων δυρινγ φραχτυρε στιµυλατιον. Ωηεν 92 Χ (2 Φ) ισ αχηιεϖεδ ιν 3 µινυτεσ, βεγιν στατιχ λεακοφφ σταγε. Οπεν λεακοφφ λινεσ ανδ σταρτ ραµπινγ τεµπερατυρε ανδ χλοσυρε οϖερ 9 µινυτεσ ινχρεµενταλλψ το τηε φιναλ ταργετ τεµπερατυρε ανδ χλοσυρε οφ 9 Χ (25 Φ) ανδ Πα (4 πσι) χλοσυρε στρεσσ. Αφτερ 9 µινυτεσ, σηυτ χελλ ιν φορ 2 ηουρσ φορ φραχ τυρινγ φλυιδ βρεακ τιµε ανδ ρεσιν χυρε τιµε. Φολλοωινγ τηε σηυτιν περιοδ, α 2% ΚΧλ φλυιδ ωασ ρεγαινεδ τηρουγη τηε χελλ φορ αβουτ 5 πορε ϖολυµεσ το ρεπρεσεντ φραχτυρινγ φλυιδ ρετυρν χλεανυπ οφ τηε προππαντ παχκ αφτερ τηε ωελλ ισ οπενεδ ανδ βεφορε τηε οιλ βεγινσ προδυχινγ. Τηεν, φλοω τηε µινεραλ οιλ. Τηε ινιτιαλ φλοω ρατε ωασ 25 µλ/µιν υντιλ φλοωβαχκ οχχυρσ ορ τηε µαξιµυµ ταργετ φλοω ρατε ωασ οβταινεδ. Χοιλσ οφ τυβινγ ωερε πλαχεδ ιν α σεριεσ οφ τωο βατησ το ταργετ τηε βοττοµ ηολε τεµπερατυρε. Τηε ινπυτσ τηατ ωερε µονιτορεδ φορ φλοωβαχκ δετεχ τιον αρε ασ φολλοωσ (Φιγυρεσ 5 ανδ 6): Χλοσυρε Στρεσσ (πσι); τηισ παραµετερ ωιλλ γιϖε ονε ορ τωο ϖερψ νοταβλε δεφλεχτιονσ, ωηιχη ινδιχατε προππαντ φλοωβαχκ ποιντ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε αππλιεδ χλοσυρε στρεσσ ωιλλ συδδενλψ ινχρεασε δυε το τηε ρεδυχτιον οφ προππαντ γραινσ ιν τηε προππαντ παχκ. Λς Τ (Λινεαρ ςαριαβλε ιφφερεντιαλ Τρανσ φορµερ); µεασυρινγ χηανγε ιν προππαντ παχκ ωιδτη ιν µµ. Αγαιν, τηερε ωιλλ βε α ϖερψ νοταβλε δεφλεχτιον ποιντ ιφ προππαντ φλοωβαχκσ. Τηε προππαντ παχκ ωιδτη ωιλλ δεχρεασε ιφ προππαντ γραινσ γο ουτ οφ τηε παχκ. Τωο τεµπερατυρεσ ωερε ρεχορδεδ φορ χαλχυλατιον οφ ινσταντανεουσ ϖισχοσιτψ ανδ το µακε συρε τηε µινε ραλ οιλ ωασ φλοωινγ ατ βοττοµ ηολε τεµπερατυρε. Πρεσσυρε δροπ (πσι/5 ) τηρουγη τηε παχκ ωασ ρε χορδεδ υσινγ τωο πρεσσυρε τρανσδυχερσ, χοϖερινγ 9 πσι δελτα πρεσσυρε ρανγε. Α συδδεν δεφλεχτιον ιν τηε δπ χυρϖε ισ εξπεχτεδ ιφ φλοωβαχκ οχχυρσ. Τηρεε πυµπσ ωερε υσεδ το σταγε τηε ινχρεασεσ οφ φλοω ρατε φροµ 25 µλ/µιν το µλ/µιν. Τηε εξιτ φλοω ρατε ωασ µεασυρεδ το χονφιρµ τηε σετ ταργετ ρατεσ οφ τηε πυµπ ορ χοµβινατιονσ οφ πυµπσ ιν υσε. Τηε φιναλ προππαντ µεασυρεδ ωιδτη φορ τηε 3.9 Κγ/µ 2 (.8 λβ/φτ 2 ) προππαντ παχκ ωασ.22 χµ (.88 ινχηεσ) ανδ.4 χµ (.58 ινχηεσ) ιν τηε 7.3 Κγ/µ 2 (.5 λβ/φτ 2 ) χασε. Φλοωβαχκ ωασ νοτ οβσερϖεδ ιν ανψ χασε (σεε Φιγυρεσ 5 ανδ 6). Αλτηουγη τηερε ισ α στεαδψ ρισε ιν χλο συρε στρεσσ, ιτ χαν βε ρελατεδ το τηε πρεσσυρε δροπ ιν χρεασε ινσιδε τηε προππαντ παχκ ασ τηε φλοω ρατε ισ ινχρεασινγ. Τηε Λς Τ ωιδτη χηανγε τρανσδυχερ, ηασ αλσο σηοων α σλιγητ ινχρεασε ωιτη φλοω ρατε ανδ τιµε. Φιγυρε 7 σηοωσ αν εξαµπλε χασε ωηερε ωιδτη οφ τηε προππαντ παχκ χηανγεσ ατ τηε ποιντ οφ φλοωβαχκ. ΡΕΣΥΛΤΣ ΑΝ ΙΣΧΥΣΙΟΝ Αχχορδινγ το τηε δισπλαχεµεντ τεστσ, τηε χριτιχαλ φλοω ρατεσ το οβταιν βαχκ προδυχτιον αρε εξτρεµελψ λοω, δυε το τηε λοω χοηεσιϖε στρενγτη δεϖελοπεδ ιν τηε προππαντ παχκ. Τηε προππαντ µανυφαχτυρερ σετ 92 Χ (2 Φ) ασ τηε χυρε τεµπερατυρε ανδ, πσι ασ τηε χυρε πρεσσυρε φορ τηε ΡΧΠ προππαντ συππλιεδ. Ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το µακε τηε ρεσιν το χυρε (κεεπ τογετηερ) τηε προππαντ γραινσ ωιτη τηε φλαµε νορ τηε οϖεν. Τηερεφορε, α ποορ θυαλιτψ οφ τηε ρεσιν χοατινγ τηε προππαντ γραινσ, χαν βε ινφερρεδ. Ιν αδδιτιον το τεµπερατυρε, ηψδροστατιχ πρεσσυρε ωασ πυτ ον τηε προππαντ χορεσ ανδ νο χοηεσιον ωασ οβταινεδ. Τηυσ ιτ ισ εασψ το υνδερστανδ ωηψ προππαντ χαν βε βαχκ προδυχεδ φροµ προππεδ φραχτυ ρεσ. Φραχτυρεσ τηατ ωερε πλαχεδ ωιτη παδ ϖολυµεσ τηατ αρε τοο λαργε ορ ωιτη ρεσινσ τηατ ηαϖε ποορ χυρινγ χαπαχιτψ; ωιλλ χρεατε λοοσε προππαντ παχκσ φροµ βοττοµ το τοπ οφ τηε φραχτυρε. Προππαντ ον τηε τοπ οφ τηε παχκινγ ωιλλ βε εασιλψ χαρριεδ ουτ τηε φραχτυρε το τηε ωελλβορε βψ τηε ρεσερϖοιρ φλυιδσ. εσπιτε τηε λοω φλοω χριτιχαλ ρατεσ, σχαλεδ υπ φροµ τηε λαβ το φιελδ χονδιτιονσ, νεχεσσαρψ το βαχκ προδυχε τηε προππαντ, ϕυστ α φεω προππαντ γραινσ ιν τηε ιµπελλερσ ηαϖε βεεν ενουγη το δαµαγε τηε ΕΣΠ υνιτσ, δυε το τηε ηιγη χοµπρεσσιϖε ρεσιστανχε οφ τηε προππαντ γραινσ, ι.ε., Πα (, πσι). Τηατ ισ ωηψ, ιτ ηασ βεεν ρεχοµµενδεδ αν αρτιφιχιαλ λιφτ σψστεµ ωιτη νο µοβιλε παρτσ. Τηε λοω αµουντσ οφ προππαντ προδυχεδ αρε κεπτ ιν συσπενσιον ωηιλε τηε ΕΣΠ υνιτσ αρε ωορκινγ; ονχε τηε ωελλσ αρε σηυτ ιν φορ ωορκ οϖερ τηε παρτιχλεσ σεττλε δοων ιν βετωεεν τηε ιµπελλερσ ανδ πυµπ σ ωαλλ δυε το γραϖιτψ φορχεσ. Ωηεν τηε ωελλσ αρε πυτ βαχκ ον προ δυχτιον (στρεσσ χψχλινγ) τηε σεττλεδ προππαντ παρτιχλεσ 52 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

7 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ Pressure Drop (psi over 5 ), Viscosity (cp), and Proppant Pack width change (mm)* Flowback 25F/4 psi Closure Stress -.8 lb/sqft of the submitted 2/4 resin Coated Ceramic Placed w/ the BJ Services supplied borate frac fluid system 5 5 Conclusión: No proppant flowback ocurred by ml/min 45 and 49.8 psi dp/s 45 Closure stress (psi) Delta Pressure (psi/5 ) LVDT (mm)* Viscosity (cp) Gloria Mineral Oil Flow Rate (ml/min) Closure Stress Oil Viscosity (cp) dp (psi/5 ) Oil Flowrate (ml/min) Clousere Stress(psi)Flowrate (ml/min) LVDT=Width Change of Proppant Pack (mm)* Time (sec) 2 Figure 5. Flowback evaluation..8 lb/ft, 2/4 RCP. Pressure Drop (psi over 5 ), Viscosity (cp), and Proppant Pack width change (mm)* Flowback 25F/4psi Closure Stress -.5 lb/sqft of the submitted 2/4 Resin Coated Ceramic Placed w/ the BJ Services supplied borate frac fluid system 5 Conclusión: No proppant flowback occurred at flow rate up to ml/min and 28psi dp/5 Closure Stress (psi) Delta Pressure (psi/5 ) LVDT (mm)* Viscosity (cp) Gloria Mineral Oil Flow Rate (ml/min) Closure Stress Oil Viscosity (cp) dp (psi/5 ) Oil Flowrate (ml/min) Clousere Stress(psi)Flowrate (ml/min) LVDT=Width Change of Proppant Pack (mm)* Time (sec) 2 Figure 6. Flowback evaluation..5 lb/ft, 2/4 RCP. ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 53

8 Α. ςαρελα ετ αλ..8.6 Example figure of a situation where flowback has occurred 2 lb / sq. ft. 6/2 Lt Wt. ceramic (not resin coated) psi closure Stress, in^2 area, 9F, cp Oil,.5 perf cell exit Flowback at 2ml/min of cp mineral Oil and.55 psi/5 7 6 Delta Pressure, psi and LVDT, mm Delta Pressure, psi LVDT, mm Oil Flow ml/min dp Time (sec) LVDT Example of major flowback points es per LVDT Figure 7. Example of proppant flowback detection in the API cell. Oil Oil Flow Rate, ml/min ωιλλ στοχκ τηε ΕΣΠ ιµπελλερσ. Τηε προππαντ φλοωβαχκ τεστσ σηοω νο βαχκ προ δυχτιον οφ προππαντ. Αχχορδινγ το τηε εστιµατεδ ιν σιτυ στρεσσ γραδιεντσ ανδ ροχκ µεχηανιχαλ προπερτιεσ, τηε φραχτυρεσ ονχε χρεατεδ ωιλλ ηαϖε α ηιγη χλοσυρε στρεσσ. Τηισ εξπλαινσ τωο φαχτσ. Τηε φιρστ ισ τηατ, τηε φορµατιον στρεσσεσ αρε τηοσε ωηιχη κεεπ τηε προππαντ γραινσ τογετηερ; εξπλαινινγ τηε λοω αµουντσ οφ προππαντ προ δυχεδ ιν τηε φιελδ ρεγαρδλεσσ τηε ποορ ρεσιν θυαλιτψ. Τηε σεχονδ, βεινγ τηατ νο φλοωβαχκ ωασ δετεχτεδ εϖεν ωιτη ηιγη φλοω ρατεσ δυρινγ τηε τεστσ. Τηισ ισ δυε το τηε υνιφορµ προππαντ παχκινγ ιν τηε χελλ, ωηιχη ωιλλ νοτ βε δεϖελοπεδ ιν α ρεαλ φραχτυρε; ωηερε τηε φραχτυρινγ φλυιδ ορ τηε ωελλ φλυιδσ ωιλλ ενχουντερ ποχκετσ οφ ηιγη προππαντ χονχεν τρατιον. Τηεσε ποχκετσ φαϖορ προππαντ τρανσπορτσ εϖεν ατ λοω φλοω ρατεσ. Φιγυρεσ 8 ανδ 9 σηοω αν ιµπελλερ δαµαγεδ βψ τηε χαρβολιτε υτιλιζεδ ιν τηε Αχα φραχ ϕοβ. Α χραχκ ωασ χρεατεδ ον τηε ιµπελλερ αξεσ ανδ α χουπλε οφ νοτχηεσ. Αχχορδινγ το πρεϖιουσ µιχρογραπηψ αναλψσισ δονε βψ Βεναϖιδεσ ανδ Παχη ν (998), θυαρτζ γραινσ αρε εµβεδδεδ ιν τηε χεµεντινγ µατεριαλ ωηιχη ινχλυδεσ φερρουσ οξιδεσ ανδ σιλιχατε αλυµινυµ αµονγ οτηερσ (Φιγυρε ). Φροµ Φιγυρε, ωηιχη χορρεσπονδσ το αν Figure 8. Impeller damaged by used carbolite (Acaé-). σπεχτρυµ, χηροµιυµ ανδ νιχκελ ηαϖε βεεν προϖιδεδ βψ τηε ιµπελλερ, τηοσε τωο ελεµεντσ ωερε δραγγεδ βψ τηε χαρβολιτε γραινσ. Φιγυρε 2 σηοωσ α µιχρογραπηψ ον α χαρβολιτε γραιν, ωηιχη ηαδ λοστ ιτσ σπηεριχαλ σηαπε ανδ ρουνδνεσσ δυε το τηε σχρατχηινγ ωιτη τηε πυµπ ωαλλσ. 54 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

9

10

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES CATHÉGORIE OPERATION GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES 15/06/04 G.S. A.D. Chef Méc. Edition Formaté EM REV DATE AUTO. PAR REV.PAR APP.PAR : DESCRIPTION MAIN AND AUXILIARY. PUMPS OPERATION, MV EXPLORER PROCÉDURES

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Τιτλε Υσερ Μανυαλ Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Ωαρραντψ ανδ Σερϖιχε Τηε ωαρραντψ φορ τηισ εθυιπµεντ χοµπλιεσ ωιτη τηε ρεγυλατιονσ ιν ουρ γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL ATTACHMENT F

USER S MANUAL ATTACHMENT F USER S MANUAL ATTACHMENT F WEIGHING INDICATOR ---------------------- Model TW-200 ---------------------- USER'S MANUAL CI- 2400BS CAPACITY : Federal Commission Requirements Communication Warning : Changes

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Blower, Philip J. and Jeffery, John C. and MacLean, Elizabeth J. and Pinkrah, Victoria T. and owrey, Frank E. and Teat,

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Ενσυρε Καρµαν τηε προχεσσ ισ ριγητ ιν αχτιον Λετ Πηαλαµ τηε προδυχτ εϖολϖε βψ ιτσελφ CONTENT Ωηο ωε αρε Πηιλοσοπηψ Ηαβιτατ Φαχυλτψ Ινφραστρυχτυρε Ραϕβαυγ Ηοω το γετ τηερε Αδµισσιονσ εσιγν ασ α χαρεερ 01

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY

あなたのマニュアル APRILIA RSV4 FACTORY あなたはユーザーガイドの推奨事項を読むことができます テクニカルガイドまたはAPRILIA RSV4 FACTORYのインストールガイドです. あなたはユーザーマニュアルで APRILIA RSV4 FACTOR の上のすべてのご質問 ( 情報 仕様 安全のアドバイスは サイズ アクセサリーなど ) への回答を見つけることが. 詳しい操作方法はユーザーガイドに記載されています ユーザーズガイド マニュアル

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

4.- Littlest Higgs Model with T-parity. 5.- hhh at one loop in LHM with T-parity

4.- Littlest Higgs Model with T-parity. 5.- hhh at one loop in LHM with T-parity 1.- Introduction. 2.- Higgs physics 3.- hhh at one loop level in SM 4.- Littlest Higgs Model with T-parity 5.- hhh at one loop in LHM with T-parity 7.- Conclusions Higgs Decay modes at LHC Direct measurement

Διαβάστε περισσότερα