ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 485 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Εµαιλ: ρϖαρελα εχοπετρολ.χοµ.χο; Εµαιλ: νσααϖεδρ εχοπετρολ.χοµ.χο Ηψδραυλιχ φραχτυρινγ ισ α χονϖεντιοναλ πραχτιχε φορ προδυχτιον ενηανχεµεντ ιν λοω προδυχτιον ανδ δαµαγεδ ωελλσ. Προππαντ φλοωβαχκ ηασ βεεν α χονχερν ιν ηψδραυλιχ φραχτυρινγ σινχε προππαντ βεγαν το βε υσεδ ασ φραχτυρε συππορτινγ µατεριαλ. Ιν ορδερ το πρεϖεντ τηε υσυαλ προππαντ φλοωβαχκ προβλεµσ, σοµε ωελλσ ιν τηε Οριτο φιελδ ωερε φραχτυρεδ υσινγ χυραβλε ρεσιν χοατεδ προππαντ (ΡΧΠ). Ηοωεϖερ, φλοωβαχκ προδυχτιον οφ προππαντ φροµ σοµε ηψδραυλιχαλλψ φραχτυρεδ ωελλσ ηασ χαυσεδ σοµε σεριουσ οπερατιοναλ προβλεµσ, δεµανδινγ αδδιτιοναλ αναλψσισ οφ τηε προβλεµ ανδ φιελδ ηανδλινγ προχεδυρεσ. Τηισ παπερ δεσχριβεσ τηε λαβορατορψ τεστσ ανδ φιελδ χονσιδερατιονσ το δεσιγν τηε τεστσ, τακεν ιντο αχχουντ το αναλψζε ανδ διαγνοσε τηε προππαντ φλοωβαχκ προβλεµ ιν τηε Οριτο φιελδ. Τωο τψπεσ οφ τεστσ ωερε περφορµεδ ι.ε., δισπλαχεµεντ ανδ φλοωβαχκ. Ελ φραχτυραµιεντο ηιδρα λιχο εσ υνα πρ χτιχα χονϖενχιοναλ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε προδυχχι ν εν ποζοσ δε βαϕα προδυχτιϖιδαδ ψ εν ποζοσ χον δα ο. Ελ ρετορνο δε προππαντ ηα σιδο υν τεµα δε ιντερ σ εν φραχτυραµιεντο ηιδρα λιχο δεσδε θυε ελ προππαντ εµπεζ α υσαρσε χοµο µατεριαλ δε σοπορτε δε φραχτυρα. Χον ελ φιν δε πρεϖενιρ λοσ προβλεµασ υσυαλεσ δε ρετορνο δε προππαντ, αλγυνοσ ποζοσ δελ χαµπο Οριτο φυερον φραχτυραδοσ υτιλιζανδο προππαντ χον ρεσινα χυραβλε (ΡΧΠ). Σιν εµβαργο, ρετορνο δε προππαντ δε αλγυνοσ ποζοσ φραχτυραδοσ ηιδραυλιχαµεντε ηα χαυσαδο σεριοσ προβλεµασ οπεραχιοναλεσ, ρεθυιριενδο αλγυνοσ αν λισισ αδιχιοναλεσ δελ προβλεµα ψ χιερτοσ προχεδιµιεντοσ δε µανεϕο. Εστε αρτ χυλο δεσχριβε λασ πρυεβασ δε λαβορατοριο ψ λασ χονσιδε ραχιονεσ δε χαµπο τενιδασ εν χυεντα εν ελ δισε ο δε λασ πρυεβασ, παρα ελ αν λισισ ψ λ διαγνοστιχο δελ προβλεµα δε ρετορνο δε προππαντ εν ελ χαµπο Οριτο. Σε ρεαλιζαρον πρυεβασ δε δεσπλαζαµιεντο ψ δε ρετορνο δε προππαντ. Κεψωορδσ: ηψδραυλιχ φραχτυρινγ, προππαντ φλοωβαχκ, ρεσιν χοατεδ προππαντ (ΡΧΠ). Χορρεσπονδινγ αυτηορ ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 47

2 Α. ςαρελα ετ αλ. ΙΝΤΡΟ ΥΧΤΙΟΝ Προππαντ φλοωβαχκ ισ α ωελλκνοων προβλεµ ρελατεδ το ηψδραυλιχ φραχτυρινγ φορ µορε τηαν τωο δεχαδεσ. Τηε φιναλ γοαλ ιν ηψδραυλιχ φραχτυρινγ ισ το χρεατε α ηιγηλψ χονδυχτιϖε πατη φορ ενχηανχεδ ηψδροχαρβον προδυχτιον. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ πρεϖεντινγ τηε φραχτυρε χλοσυρε ατ τηε ενδ οφ τηε ϕοβ βψ υσινγ οφ α ηολδινγυπ αγεντ, λικε προππαντ. Μορε τηαν 5% οφ τηε προππαντ ινιτιαλλψ πυµπεδ χαν βε ρετυρνεδ αφτερ α τρεατµεντ. Ιν φραχτυρινγ οπερατιονσ, προππαντ ισ χαρριεδ ιντο φραχ τυρεσ χρεατεδ ωηεν ενουγη ηψδραυλιχ πρεσσυρε ισ αππλιεδ το τηε ροχκ στρατα το χρεατε α φραχτυρε. Προππαντ συσπενδ εδ ιν α ϖισχοσιφιεδ φραχτυρινγ φλυιδ ισ πλαχεδ ιντο τηε φραχτυρεσ ασ τηεψ αρε ινιτιατεδ ανδ εξτενδεδ ωιτη συσ ταινεδ πυµπινγ. Ονχε πυµπινγ πρεσσυρε ισ ρελεασεδ, τηε προππαντ ρεµαινσ ιν τηε φραχτυρεσ ηολδινγ τηε ροχκ φαχεσ ιν αν οπεν ποσιτιον ανδ ιν τυρν χρεατινγ α βεττερ πατη φορ τηε φλοω οφ φορµατιον φλυιδσ ιντο τηε ωελλβορε. Ηοωεϖερ, ϖαριατιονσ ιν τηε ινσιτυ στρεσσ ανδ τηε ροχκ σ µεχηανιχαλ προπερτιεσ υσυαλλψ λεαδ το α υνεϖεν φραχτυ ρε χλοσυρε. Προππαντ φλοωβαχκ φροµ προππεδ ηψδραυλιχ φραχτυ ρεσ χαυσεσ τυβινγ εροσιον, δισποσαλ ινχονϖενιενχιεσ ανδ σοµε οτηερ αδδιτιοναλ οπερατιοναλ προβλεµσ δυρινγ τηε προδυχτιον λιφε οφ α ωελλ. Ηιγηερ προππαντ ϖολυµεσ αρε προδυχεδ δυρινγ τηε χλεανυπ αφτερ α φραχτυρινγ τρεατ µεντ ανδ εθυιπµεντ ισ τηεν αϖαιλαβλε το ηανδλε τηε µα τεριαλ προδυχεδ το συρφαχε. Τωο τψπεσ οφ προππαντ φλοωβαχκ ηαϖε βεεν ιδεν τιφιεδ ιν τηε οιλ ινδυστρψ. Τηε φιρστ οχχυρσ δυρινγ τηε ωελλ χλεανυπ πηασε ϕυστ αφτερ τηε φραχτυρινγ ϕοβ, ανδ τηε σεχονδ αφτερ α λονγ περιοδ οφ προππαντ φρεε προδυχτιον. Τηε φιρστ τψπε ισ βελιεϖεδ το βε χαυσεδ βψ α ωεακ βυιλδ οφ τηε προππαντ παχκ. Τηε σεχονδ τψπε ιτ υσυαλλψ ηαππενσ δυε το στρεσσ χψχλινγ ον τηε προππαντ παχκ (Φιγυρε ). Χονσιδεραβλε ωορκ ηασ βεεν δονε ιν τηε ινδυστρψ το πρεϖεντ, εξπλαιν ανδ χοντρολ τηε προππαντ φλοωβαχκ προβλεµ. ΙΝ ΥΣΤΡΨ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ Υσυαλ ινδυστρψ προχεδυρεσ το χοντρολ φλοωβαχκ προ δυχτιον οφ προππαντ αρε (Νγυψεν ετ αλ., 996; Μαρτινσ ετ αλ., 992): Ινϕεχτινγ α σολυβλε ρεσιν το χονσολιδατε τηε προππαντ Cumulative proppant production Well Clean-up Type A Proppant free production ορ συππορτινγ µατεριαλ ινσιτυ. Ινσταλλινγ α σχρεεν ιν τηε προδυχτιον στρινγ. Χοατινγ τηε προππαντ ωιτη α ρεσιν ον σιτε, Ινφλψ τεχηνιθυε. Υσινγ α ρεσινχοατεδ προππαντ (ΡΧΠ) ωιτη α χυρα βλε ρεσιν. Ρεγαρδλεσσ οφ τηε προχεδυρε υσεδ, ηιγη προππαντ ϖολυµεσ αρε υσυαλλψ βαχκ προδυχεδ ϕυστ αφτερ α ωελλ ηασ βεεν ηψδραυλιχαλλψ φραχτυρεδ. Αν ινιτιαλ ηιγη προ δυχτιον ρατε ισ φολλοωεδ βψ α λονγ ταιλ προδυχτιον (Φιγυρε ). Τηε προππαντ τηατ ισ βαχκ προδυχεδ ωηιλε χλεανινγ υπ α ωελλ (Τψπε Α) χαν βε διϖιδεδ ιντο προππαντ τηατ ρεµαινεδ ιν τηε ωελλ ανδ προππαντ φροµ τηε χρεατεδ φραχτυρε. Τηε λαττερ ποσσιβλψ χοµεσ φροµ τηε ΡΧΠ παχκ, ωηιχη διδ νοτ δεϖελοπ ενουγη χονσολιδατιον στρενγτη. Ιτσ βεηαϖιορ ισ σιµιλαρ το τηατ οφ αν υνχοατεδ προππαντ (ΥΧΠ). Χοµµον χαυσεσ φορ τηισ τψπε οφ βαχκ προδυχ τιον αρε ινσυφφιχιεντ γραιντογραιν χονταχτ, λοω ρεσερϖοιρ τεµπερατυρε, νοτ ενουγη ρεσιν ρεαχτιϖιτψ, ινχοµπατιβιλιτψ ωιτη τηε φραχτυρινγ φλυιδσ, ανδ εροσιον οφ τηε ρεσιν φροµ τηε βασε προππαντ (Βαρρεε ετ αλ., 995). Αλσο σηοων ιν Φιγυρε ισ α ζονε οφ προππαντ φρεε προδυχτιον ορ προ δυχτιον ωιτη νο σιγνιφιχαντ ϖολυµεσ οφ προππαντ ον συρφαχε, βυτ τηεν τηε ωελλ βεγινσ το προδυχε προππαντ αγαιν (Τψπε Β). Τψπε Β φλοωβαχκ προδυχτιον ισ υσυαλλψ δυε το στρεσσ χψχλινγ. Τηε λαττερ τερµ ρεφερσ το τηε στρεσσ τηε προππαντ παχκ ηασ το συσταιν εαχη τιµε τηε ωελλ ισ σηυτ δοων ανδ πυτ βαχκ ον προδυχτιον. Τηε αππλιεδ στρεσσ ινχρεασεσ ασ τηε δραωδοων ισ ινχρεασεδ. ΦΙΕΛ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝ Proppant production restarts Type B UCP RCP 5 5 Cumulative production Figure. Typical proppant back production diagram Τηε Οριτο φιελδ ισ λοχατεδ ιν τηε Πυτυµαψο Βασιν οφ 48 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

3 s s u s s u -u s -s s

4 p p p p

5 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ Table. A lab displacement results. Lab rate [cc/min] Field rate [bbl/day] Proppant back [grs] Oil injected [cc] Proppant [ppm] [ppm] Cumulative Field conc. [lbm/bbl] Cumulative proppant [ppm] 2 Proppant produced vs. Flow rate (Lab) Flow rate [cc/min] Figure 3. Lab critical flow rate. Cumulative proppant [bm/bbl] Proppant produced vs. Flow rate (Field Scale - Acae Well) Flow rate [bb/day] Figure 4. Critical flow rate- Field scaled. ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 5

6 Α. ςαρελα ετ αλ. Μιξ 3 µλ οφ τηε χροσσλινκεδ βορατε φλυιδ µιξτυρε ωιτη 48 γραµσ οφ προππαντ (7.3 Κγ/µ 2 /.5 λβ/φτ 2 ) ορ 25.6 γραµσ (3.9 Κγ/µ 2 /.8 λβ/φτ 2 ). Πλαχε προππαντ σλυρρψ ιν τηε χελλ ανδ ινχρεασε χλοσυρε το Πα ( πσι) ανδ τηε τεµπερατυρε το 92 Χ (2 Φ). Τεµπερατυρε εστιµατεδ ωιτη χοολ δοων δυρινγ φραχτυρε στιµυλατιον. Ωηεν 92 Χ (2 Φ) ισ αχηιεϖεδ ιν 3 µινυτεσ, βεγιν στατιχ λεακοφφ σταγε. Οπεν λεακοφφ λινεσ ανδ σταρτ ραµπινγ τεµπερατυρε ανδ χλοσυρε οϖερ 9 µινυτεσ ινχρεµενταλλψ το τηε φιναλ ταργετ τεµπερατυρε ανδ χλοσυρε οφ 9 Χ (25 Φ) ανδ Πα (4 πσι) χλοσυρε στρεσσ. Αφτερ 9 µινυτεσ, σηυτ χελλ ιν φορ 2 ηουρσ φορ φραχ τυρινγ φλυιδ βρεακ τιµε ανδ ρεσιν χυρε τιµε. Φολλοωινγ τηε σηυτιν περιοδ, α 2% ΚΧλ φλυιδ ωασ ρεγαινεδ τηρουγη τηε χελλ φορ αβουτ 5 πορε ϖολυµεσ το ρεπρεσεντ φραχτυρινγ φλυιδ ρετυρν χλεανυπ οφ τηε προππαντ παχκ αφτερ τηε ωελλ ισ οπενεδ ανδ βεφορε τηε οιλ βεγινσ προδυχινγ. Τηεν, φλοω τηε µινεραλ οιλ. Τηε ινιτιαλ φλοω ρατε ωασ 25 µλ/µιν υντιλ φλοωβαχκ οχχυρσ ορ τηε µαξιµυµ ταργετ φλοω ρατε ωασ οβταινεδ. Χοιλσ οφ τυβινγ ωερε πλαχεδ ιν α σεριεσ οφ τωο βατησ το ταργετ τηε βοττοµ ηολε τεµπερατυρε. Τηε ινπυτσ τηατ ωερε µονιτορεδ φορ φλοωβαχκ δετεχ τιον αρε ασ φολλοωσ (Φιγυρεσ 5 ανδ 6): Χλοσυρε Στρεσσ (πσι); τηισ παραµετερ ωιλλ γιϖε ονε ορ τωο ϖερψ νοταβλε δεφλεχτιονσ, ωηιχη ινδιχατε προππαντ φλοωβαχκ ποιντ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε αππλιεδ χλοσυρε στρεσσ ωιλλ συδδενλψ ινχρεασε δυε το τηε ρεδυχτιον οφ προππαντ γραινσ ιν τηε προππαντ παχκ. Λς Τ (Λινεαρ ςαριαβλε ιφφερεντιαλ Τρανσ φορµερ); µεασυρινγ χηανγε ιν προππαντ παχκ ωιδτη ιν µµ. Αγαιν, τηερε ωιλλ βε α ϖερψ νοταβλε δεφλεχτιον ποιντ ιφ προππαντ φλοωβαχκσ. Τηε προππαντ παχκ ωιδτη ωιλλ δεχρεασε ιφ προππαντ γραινσ γο ουτ οφ τηε παχκ. Τωο τεµπερατυρεσ ωερε ρεχορδεδ φορ χαλχυλατιον οφ ινσταντανεουσ ϖισχοσιτψ ανδ το µακε συρε τηε µινε ραλ οιλ ωασ φλοωινγ ατ βοττοµ ηολε τεµπερατυρε. Πρεσσυρε δροπ (πσι/5 ) τηρουγη τηε παχκ ωασ ρε χορδεδ υσινγ τωο πρεσσυρε τρανσδυχερσ, χοϖερινγ 9 πσι δελτα πρεσσυρε ρανγε. Α συδδεν δεφλεχτιον ιν τηε δπ χυρϖε ισ εξπεχτεδ ιφ φλοωβαχκ οχχυρσ. Τηρεε πυµπσ ωερε υσεδ το σταγε τηε ινχρεασεσ οφ φλοω ρατε φροµ 25 µλ/µιν το µλ/µιν. Τηε εξιτ φλοω ρατε ωασ µεασυρεδ το χονφιρµ τηε σετ ταργετ ρατεσ οφ τηε πυµπ ορ χοµβινατιονσ οφ πυµπσ ιν υσε. Τηε φιναλ προππαντ µεασυρεδ ωιδτη φορ τηε 3.9 Κγ/µ 2 (.8 λβ/φτ 2 ) προππαντ παχκ ωασ.22 χµ (.88 ινχηεσ) ανδ.4 χµ (.58 ινχηεσ) ιν τηε 7.3 Κγ/µ 2 (.5 λβ/φτ 2 ) χασε. Φλοωβαχκ ωασ νοτ οβσερϖεδ ιν ανψ χασε (σεε Φιγυρεσ 5 ανδ 6). Αλτηουγη τηερε ισ α στεαδψ ρισε ιν χλο συρε στρεσσ, ιτ χαν βε ρελατεδ το τηε πρεσσυρε δροπ ιν χρεασε ινσιδε τηε προππαντ παχκ ασ τηε φλοω ρατε ισ ινχρεασινγ. Τηε Λς Τ ωιδτη χηανγε τρανσδυχερ, ηασ αλσο σηοων α σλιγητ ινχρεασε ωιτη φλοω ρατε ανδ τιµε. Φιγυρε 7 σηοωσ αν εξαµπλε χασε ωηερε ωιδτη οφ τηε προππαντ παχκ χηανγεσ ατ τηε ποιντ οφ φλοωβαχκ. ΡΕΣΥΛΤΣ ΑΝ ΙΣΧΥΣΙΟΝ Αχχορδινγ το τηε δισπλαχεµεντ τεστσ, τηε χριτιχαλ φλοω ρατεσ το οβταιν βαχκ προδυχτιον αρε εξτρεµελψ λοω, δυε το τηε λοω χοηεσιϖε στρενγτη δεϖελοπεδ ιν τηε προππαντ παχκ. Τηε προππαντ µανυφαχτυρερ σετ 92 Χ (2 Φ) ασ τηε χυρε τεµπερατυρε ανδ, πσι ασ τηε χυρε πρεσσυρε φορ τηε ΡΧΠ προππαντ συππλιεδ. Ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το µακε τηε ρεσιν το χυρε (κεεπ τογετηερ) τηε προππαντ γραινσ ωιτη τηε φλαµε νορ τηε οϖεν. Τηερεφορε, α ποορ θυαλιτψ οφ τηε ρεσιν χοατινγ τηε προππαντ γραινσ, χαν βε ινφερρεδ. Ιν αδδιτιον το τεµπερατυρε, ηψδροστατιχ πρεσσυρε ωασ πυτ ον τηε προππαντ χορεσ ανδ νο χοηεσιον ωασ οβταινεδ. Τηυσ ιτ ισ εασψ το υνδερστανδ ωηψ προππαντ χαν βε βαχκ προδυχεδ φροµ προππεδ φραχτυ ρεσ. Φραχτυρεσ τηατ ωερε πλαχεδ ωιτη παδ ϖολυµεσ τηατ αρε τοο λαργε ορ ωιτη ρεσινσ τηατ ηαϖε ποορ χυρινγ χαπαχιτψ; ωιλλ χρεατε λοοσε προππαντ παχκσ φροµ βοττοµ το τοπ οφ τηε φραχτυρε. Προππαντ ον τηε τοπ οφ τηε παχκινγ ωιλλ βε εασιλψ χαρριεδ ουτ τηε φραχτυρε το τηε ωελλβορε βψ τηε ρεσερϖοιρ φλυιδσ. εσπιτε τηε λοω φλοω χριτιχαλ ρατεσ, σχαλεδ υπ φροµ τηε λαβ το φιελδ χονδιτιονσ, νεχεσσαρψ το βαχκ προδυχε τηε προππαντ, ϕυστ α φεω προππαντ γραινσ ιν τηε ιµπελλερσ ηαϖε βεεν ενουγη το δαµαγε τηε ΕΣΠ υνιτσ, δυε το τηε ηιγη χοµπρεσσιϖε ρεσιστανχε οφ τηε προππαντ γραινσ, ι.ε., Πα (, πσι). Τηατ ισ ωηψ, ιτ ηασ βεεν ρεχοµµενδεδ αν αρτιφιχιαλ λιφτ σψστεµ ωιτη νο µοβιλε παρτσ. Τηε λοω αµουντσ οφ προππαντ προδυχεδ αρε κεπτ ιν συσπενσιον ωηιλε τηε ΕΣΠ υνιτσ αρε ωορκινγ; ονχε τηε ωελλσ αρε σηυτ ιν φορ ωορκ οϖερ τηε παρτιχλεσ σεττλε δοων ιν βετωεεν τηε ιµπελλερσ ανδ πυµπ σ ωαλλ δυε το γραϖιτψ φορχεσ. Ωηεν τηε ωελλσ αρε πυτ βαχκ ον προ δυχτιον (στρεσσ χψχλινγ) τηε σεττλεδ προππαντ παρτιχλεσ 52 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

7 ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ Pressure Drop (psi over 5 ), Viscosity (cp), and Proppant Pack width change (mm)* Flowback 25F/4 psi Closure Stress -.8 lb/sqft of the submitted 2/4 resin Coated Ceramic Placed w/ the BJ Services supplied borate frac fluid system 5 5 Conclusión: No proppant flowback ocurred by ml/min 45 and 49.8 psi dp/s 45 Closure stress (psi) Delta Pressure (psi/5 ) LVDT (mm)* Viscosity (cp) Gloria Mineral Oil Flow Rate (ml/min) Closure Stress Oil Viscosity (cp) dp (psi/5 ) Oil Flowrate (ml/min) Clousere Stress(psi)Flowrate (ml/min) LVDT=Width Change of Proppant Pack (mm)* Time (sec) 2 Figure 5. Flowback evaluation..8 lb/ft, 2/4 RCP. Pressure Drop (psi over 5 ), Viscosity (cp), and Proppant Pack width change (mm)* Flowback 25F/4psi Closure Stress -.5 lb/sqft of the submitted 2/4 Resin Coated Ceramic Placed w/ the BJ Services supplied borate frac fluid system 5 Conclusión: No proppant flowback occurred at flow rate up to ml/min and 28psi dp/5 Closure Stress (psi) Delta Pressure (psi/5 ) LVDT (mm)* Viscosity (cp) Gloria Mineral Oil Flow Rate (ml/min) Closure Stress Oil Viscosity (cp) dp (psi/5 ) Oil Flowrate (ml/min) Clousere Stress(psi)Flowrate (ml/min) LVDT=Width Change of Proppant Pack (mm)* Time (sec) 2 Figure 6. Flowback evaluation..5 lb/ft, 2/4 RCP. ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2 53

8 Α. ςαρελα ετ αλ..8.6 Example figure of a situation where flowback has occurred 2 lb / sq. ft. 6/2 Lt Wt. ceramic (not resin coated) psi closure Stress, in^2 area, 9F, cp Oil,.5 perf cell exit Flowback at 2ml/min of cp mineral Oil and.55 psi/5 7 6 Delta Pressure, psi and LVDT, mm Delta Pressure, psi LVDT, mm Oil Flow ml/min dp Time (sec) LVDT Example of major flowback points es per LVDT Figure 7. Example of proppant flowback detection in the API cell. Oil Oil Flow Rate, ml/min ωιλλ στοχκ τηε ΕΣΠ ιµπελλερσ. Τηε προππαντ φλοωβαχκ τεστσ σηοω νο βαχκ προ δυχτιον οφ προππαντ. Αχχορδινγ το τηε εστιµατεδ ιν σιτυ στρεσσ γραδιεντσ ανδ ροχκ µεχηανιχαλ προπερτιεσ, τηε φραχτυρεσ ονχε χρεατεδ ωιλλ ηαϖε α ηιγη χλοσυρε στρεσσ. Τηισ εξπλαινσ τωο φαχτσ. Τηε φιρστ ισ τηατ, τηε φορµατιον στρεσσεσ αρε τηοσε ωηιχη κεεπ τηε προππαντ γραινσ τογετηερ; εξπλαινινγ τηε λοω αµουντσ οφ προππαντ προ δυχεδ ιν τηε φιελδ ρεγαρδλεσσ τηε ποορ ρεσιν θυαλιτψ. Τηε σεχονδ, βεινγ τηατ νο φλοωβαχκ ωασ δετεχτεδ εϖεν ωιτη ηιγη φλοω ρατεσ δυρινγ τηε τεστσ. Τηισ ισ δυε το τηε υνιφορµ προππαντ παχκινγ ιν τηε χελλ, ωηιχη ωιλλ νοτ βε δεϖελοπεδ ιν α ρεαλ φραχτυρε; ωηερε τηε φραχτυρινγ φλυιδ ορ τηε ωελλ φλυιδσ ωιλλ ενχουντερ ποχκετσ οφ ηιγη προππαντ χονχεν τρατιον. Τηεσε ποχκετσ φαϖορ προππαντ τρανσπορτσ εϖεν ατ λοω φλοω ρατεσ. Φιγυρεσ 8 ανδ 9 σηοω αν ιµπελλερ δαµαγεδ βψ τηε χαρβολιτε υτιλιζεδ ιν τηε Αχα φραχ ϕοβ. Α χραχκ ωασ χρεατεδ ον τηε ιµπελλερ αξεσ ανδ α χουπλε οφ νοτχηεσ. Αχχορδινγ το πρεϖιουσ µιχρογραπηψ αναλψσισ δονε βψ Βεναϖιδεσ ανδ Παχη ν (998), θυαρτζ γραινσ αρε εµβεδδεδ ιν τηε χεµεντινγ µατεριαλ ωηιχη ινχλυδεσ φερρουσ οξιδεσ ανδ σιλιχατε αλυµινυµ αµονγ οτηερσ (Φιγυρε ). Φροµ Φιγυρε, ωηιχη χορρεσπονδσ το αν Figure 8. Impeller damaged by used carbolite (Acaé-). σπεχτρυµ, χηροµιυµ ανδ νιχκελ ηαϖε βεεν προϖιδεδ βψ τηε ιµπελλερ, τηοσε τωο ελεµεντσ ωερε δραγγεδ βψ τηε χαρβολιτε γραινσ. Φιγυρε 2 σηοωσ α µιχρογραπηψ ον α χαρβολιτε γραιν, ωηιχη ηαδ λοστ ιτσ σπηεριχαλ σηαπε ανδ ρουνδνεσσ δυε το τηε σχρατχηινγ ωιτη τηε πυµπ ωαλλσ. 54 ΧΤ&Φ Χιενχια, Τεχνολογ α ψ Φυτυρο ςολ. 2 Ν µ. ιχ. 2

9

10

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ϑ.φορερο,ϑ. ΥΘΥΕ,ϑ. ΙΑΖ,Α.ΝΥ ΕΖ,Φ.ΓΥΑΡΙΝ,Φ.ΧΑΡςΑϑΑΛ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια ε µαιλ: ϕφορερο

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Γ. Ε. ΧΟΒΑΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ Α. ΒΕΛΛΟ, ϑ. ΤΟΡΡΕΣ, ϑ. ΗΕΡΡΕΡΑ, ϑ. ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ Εχοπετρολ Ινστιτυτο

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES CATHÉGORIE OPERATION GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES 15/06/04 G.S. A.D. Chef Méc. Edition Formaté EM REV DATE AUTO. PAR REV.PAR APP.PAR : DESCRIPTION MAIN AND AUXILIARY. PUMPS OPERATION, MV EXPLORER PROCÉDURES

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 8192 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 Αχχεσσ Τιµεσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ ουτπυτσ! Τηρεεστατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 : 10 µα! Στανδβψ χυρρεντ: < 2!Α ατ Τ α

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Τιτλε Υσερ Μανυαλ Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Ωαρραντψ ανδ Σερϖιχε Τηε ωαρραντψ φορ τηισ εθυιπµεντ χοµπλιεσ ωιτη τηε ρεγυλατιονσ ιν ουρ γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure Pyrolysis of Fine Coal Particles at High Heating Rate and Pressure Τηεσισ φορ αδµισσιον το τηε δεγρεε οφ οχτορ οφ Πηιλοσοπηψ Σχηοολ οφ Χηεµιχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ινδυστριαλ Χηεµιστρψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Σουτη

Διαβάστε περισσότερα

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Working Paper Series Department of Economics University of Verona Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Riccardo Camboni Marchi Adani WP Number:

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE 570 CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE BISWARANJAN MISHRA, BAIKUNTHANATH MISHRA*, SADDICHHA SAHOO, MANU ARORA, C. R. J. KHESS ABSTRACT Neuroleptic

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2.

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2. ! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00 12 0 0 3!4 5 6 +,+ 2. 7 ! # %& (&&%) +,./ 01231 4)55) &,6. 7,6(,8%) &, /)&& 9%::./. 8 /.:./..; /,? 9,8, Mónica Hernández Alava, John Brazier,

Διαβάστε περισσότερα

Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse

Clean or Dirty Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Caterina Gennaioli 1 and Massimo Tavoni 2 This Draft: January 2012 This paper was written while Gennaioli was a Post-Doc researcher

Διαβάστε περισσότερα

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Σεσσιον Νυµβερ 2258 Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Γενεϖα Ηενρψ, Ριχηαρδ Βαρανιυκ Ριχε Υνιϖερσιτψ, Π.Ο. Βοξ 1892, Ηουστον, Τεξασ 77251 1892 Ιντροδυχτιον Τηε ραπιδ αδϖανχεσ ιν ενγινεερινγ ανδ

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 42 (6) ISSN

(2007) 42 (6) ISSN Gray, T.G.F. and Wood, J. (2007) Fracture mechanics approach to design analysis of notches, steps and internal cut-outs in planar components. Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 42 (6).

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # 2 4 5 6. 7 + + 65 5 8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ:

Διαβάστε περισσότερα

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econstor Make Your Publications Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Lehner, Maria Working Paper Group Lending versus Individual Lending in Microfinance SFB/TR

Διαβάστε περισσότερα

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO C k,α -regularity of solutions to quasilinear equations structured on Hörmander s vector fields Bramanti, M.; Fanciullo, M. S. Collezione

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ White, R.W. and Jose, J.M. and Ruthven, I. (2002) Comparing explicit and implicit feedback techniques for web retrieval : TREC-10 interactive track report. In: Proceedings of the Tenth Text Retrieval Conference

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 )

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 ) ! # %& () +,. /! 0 + 1 2 1 3 4.! 5 5 0! 5 5 0 # ( 6 7 8 & (# # 9 % 3 )! : Hugh Davies s Ιντερνατιοναλ Ελεχτρονιχ Μυσιχ Χαταλογ : Α πρελιµιναρψ εξπλορατιον οφ ιτσ χλασσιφιχατιον σψστεµ ανδ συβσεθυεντ ινφλυενχε

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2006/15 Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies BALÁZS ÉGERT INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ ΧΑΡΒΟΝ ΙΟΞΙ Ε ΣΕΝΣΟΡ ΠΡΟ ΥΧΤ ΑΤΑ ΦΕΑΤΥΡΕΣ Υσεδ φορ ΧΟ 2 βασεδ ϖεντιλατιον χοντρολ. Μοδελσ αϖαιλαβλε ωιτη ΛΧ τηατ προϖιδεσ σενσορ ρεαδινγσ ανδ στατυσ ινφορµατιον. Νον ισπερσιον

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

URL:

URL: The Effects of Monetary Policy in a Small Open Economy: The Case of Portugal Ricardo M. Sousa 27/ 2012 The Effects of Monetary Policy in a Small Open Economy: The Case of Portugal Ricardo M. Sousa NIPE

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Shibayama, Katsuyuki (8) On the Periodicity of Inventories. Working paper. Department of Economics, University of Kent at

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ.

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ. Department for Transport (Funder) (1997) A community approach to road safety education using practical training methods : the Drumchapel project. [Report], This version is available at http://strathprints.strath.ac.uk/18700/

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 64 (1) ISSN

(2007) 64 (1) ISSN Hamlin, Alan and Jennings, Colin (2007) Leadership and conflict. Journal of Economic Behaviour and Organization, 64 (1). pp. 49-68. ISSN 0167-2681, http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2006.02.003 This version

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration.

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/96228/

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL ATTACHMENT F

USER S MANUAL ATTACHMENT F USER S MANUAL ATTACHMENT F WEIGHING INDICATOR ---------------------- Model TW-200 ---------------------- USER'S MANUAL CI- 2400BS CAPACITY : Federal Commission Requirements Communication Warning : Changes

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Working Paper Series Department of Economics University of Verona Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Thomas Bassetti, Filippo Pavesi WP Number: 12 August 2016 ISSN: 2036-2919 (paper),

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΑςΙΧΕΝΝΙΑ ΓΕΡΜΙΝΑΝΣ Ψ ΡΗΙΖΟΠΗΟΡΑ ΜΑΝΓΛΕ ΕΣΑΡΡΟΛΛΑ ΑΣ ΕΝ ΑΓΥΑΣ Ε ΠΡΟ ΥΧΧΙ Ν Ε ΛΑ ΙΝ ΥΣΤΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ΜΕ ΙΑΝΤΕ ΛΑ Τ ΧΝΙΧΑ Ε ΧΥΛΤΙςΟ ΗΙ ΡΟΠ ΝΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ Koop, Gary and Potter, Simon M. and Strachan, Rodney W. (2005) Reexamining the consumption-wealth relationship : the role of model uncertainty. Working paper. University of Leicester., This version is

Διαβάστε περισσότερα

Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds

Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds Huashan Zhang Currency Hedging Policy for Pension Funds MSc Thesis 2011-065 Χυρρενχψ Ηεδγινγ Πολιχψ φορ Πενσιον Φυνδσ βψ Ηυασηαν Ζηανγ Τηιστηεσισισσυβµιττεδινπαρτιαλφυλ λλµεντοφτηερεθυιρεµεντσ φορτηεδεγρεεοφμαστεροφσχιενχεινεχονοµιχσανδφινανχεοφαγινγ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Fraser, Iain M and Chalak, Ali and Balcombe, Kelvin (2007) Model Selection in the Bayesian Mixed Logit: Misreporting or

Διαβάστε περισσότερα

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States By Ayako Kondo and Justin Svec August 2009 COLLEGE OF THE HOLY CROSS, DEPARTMENT OF ECONOMICS FACULTY RESEARCH SERIES, PAPER NO. 09-11 * Department

Διαβάστε περισσότερα