MICROMASTER kw kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MICROMASTER kw kw"

Transcript

1 MICROMASTER kw kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0

2 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā. Lietošanas instrukcija Sniedz informāciju par MICROMASTER 430 īpašībām, uzstādīšanu, palaišanu, vadības režīmiem, sistēmas parametru struktūru, kļūdu kodiem, specifikācijām un MICROMASTER 430 papildu iespējām Parametru saraksts Parametru saraksts satur visu parametru detalizētu aprakstu, kas ir sakārtots funkcionālā secībā. Parametru saraksts ietver arī funkciju plānus. Katalogi Katalogā atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai izvēlētos piemērotu frekvences pārveidotāju, filtrus, droseles, kā arī vadības paneļus un sakaru iespējas. 2

3 Ievads 1 Uzstādīšana 2 Palaišana 3 MICROMASTER kw kw MICROMASTER Funkcijas Sistēmas Parametri 5 Lietošanas instrukcija Kļūdu kodi 6 Specifikācijas 7 Pieejamās papildus iespējas 8 Elektromagnētiskā savietojamība 9 Derīgs pārveidotāja tipam MICROMASTER /02 izlaidums Programmatūras versija V2.0 Pielikumi A B C D E F Alfabētiskais satura rādītājs 3

4 SVARĪGA PIEZĪME Ne visiem frekvences pārveidotājiem patlaban ir UL apstiprinājums. Vai frekvences pārveidotājs ir UL sarakstā, var noteikt izpētot tā nominālo datu marķējumu (uzlīmi). UL produktiem tiek izmantota šāda UL zīme: Piezīme: Pašlaik notiek UL sertifikācija! Sīkāku informāciju var iegūt no Interneta lappuses: vadības sistēma noteikti nodrošinās šīs funkcijas, vai arī, ka tās varēs uzstādīt pie apkopes. Siemens programmatūras un apmācības kvalitāte atbilst DIN ISO 9001, reģistrācijas numurs Šī dokumenta vai tā satura pārpublicēšana, nodošana citām personām vai lietošana nav atļauta, ja vien tas nav rakstiski apstiprināts. Pārkāpēji ir atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem. Visas tiesības, to skaitā ierīces modeļa patenta vai reģistrācijas tiesības, ir rezervētas. Šī dokumenta saturs ir pārbaudīts un atbilst aprakstītājai aparatūrai un programmatūrai. Dokumentā tomēr var būt nelielas neprecizitātes un nav garantijas, ka tā saturētā informācija ir pilnīgi precīza. Informācija šajā dokumentā tiek regulāri pārbaudīta un nepieciešamās izmaiņas tiks iekļautas nākamajā izdevumā. Mēs pieņemam ieteikumus uzlabojumiem. Siemens rokasgrāmatas tiek iespiestas uz papīra, kas nesatur hloru un, kas tiek ražots no apstrādātas koksnes. Drukas un iesiešanas procesos nav izmantoti šķīdinātāji. Siemens AG Visas tiesības patur Siemens. MICROMASTER ir Siemens reģistrēta preču zīme. Dokumenta saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Var būt pieejamas arī citas funkcijas, kas nav aprakstītas šajā dokumentā. Tomēr šis fakts nenozīmē, ka jauna Kārtas numurs: 6SE6400-5AE00-0BP0 Siemens-Aktiengesellschaft 4

5 12/02 izlaidums Ievads Ievads Lietotāja dokumentācija Brīdinājums Pirms frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un palaišanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šīs instrukcijas un brīdinājumus, kā arī iekārtai pievienotās brīdinājuma zīmes. Pārliecinieties, ka brīdinājuma zīmes ir skaidri salasāmas, kā arī nomainiet bojātās vai trūkstošās uzlīmes. Ir pieejami arī sekojoši informācijas avoti: Nurembergas tehniskās palīdzības dienests: Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) E-pasts: No pirmdienas līdz piektdienai: 7:00-17:00 (pēc vietējā laika) Interneta mājas lapas adrese Klienti var iegūt tehnisko un vispārīgo informāciju: Kontaktadrese Ja jums rodas jautājumi vai problēmas, lasot lietošanas pamācību, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo Siemens biroju, kas ir norādīts lietošanas pamācības beigās. 5

6 Apzīmējumi un brīdinājumi 12/02 izlaidums Apzīmējumi un brīdinājumi BRIESMAS apzīmē nenovēršamu, dzīvībai bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties iestājas nāve vai rodas dzīvībai bīstami savainojumi. BRĪDINĀJUMS apzīmē iespējamu, dzīvībai bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties var iestāties nāve vai rasties dzīvībai bīstami savainojumi. UZMANĪBU lietojot kopā ar drošības brīdinājuma simbolu, apzīmē iespējamu bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties var rasties viegli vai vidēji smagi savainojumi. UZMANĪBU lietojot bez drošības brīdinājuma simbola, apzīmē iespējamu bīstamu situāciju, no kuras neizvairoties var rasties īpašuma bojājumi. UZMANĪBU apzīmē iespējamu bīstamu situāciju, kuru nenovēršot var rasties nevēlami rezultāti vai stāvokļi. PIEZĪME Šajā dokumentācijā apzīmē svarīgu informāciju, kas attiecas uz produktu, vai norāda, kurām dokumenta daļām jāpievērš īpaša uzmanība. Kvalificēts personāls Rokasgrāmatā un uz uzlīmēm minētā Kvalificētā persona ir persona, kas ir apmācīta instalēt, uzstādīt, palaist un rīkoties ar šo ierīci un pārzin bīstamās situācijas, kas var rasties darbojoties ar ierīci. Viņam/ai ir jābūt šādām iemaņām: 1. Jābūt apmācītam/ai un tiesīgam/ai pieslēgt un atslēgt, tīrīt, sazemēt un saslēgt elektriskās ķēdes un ierīces saskaņā ar drošības noteikumiem. 2. Jābūt apmācītiem/ai aprūpēt un izmantot aizsargiekārtas saskaņā ar drošības noteikumiem. 3. Jābūt apmācītiem/ai sniegt pirmo palīdzību. PE -Sazemējums PE Aizsardzības zemējums ķēdes aizsardzībai izmanto vadītājus, kas ir piemēroti īssavienojumiem, pārspriegumam nepārsniedzot 50 voltus. Šāds savienojums parasti tiek izmantots, lai sazemētu frekvences pārveidotāju. - zemējuma savienojums, kur bāzes spriegums var būt tāds pats, kā zemes spriegums. Šāds savienojums parasti tiek izmantots, lai sazemētu motoru. 6

7 Apzīmējumi un brīdinājumi 12/02 izlaidums Izmantot tikai paredzētajiem mērķiem Šo ierīci var izmantot tikai rokasgrāmatā minētajām darbībām un tikai savienojumā ar iekārtām un sastāvdaļām, kuras iesaka vai atzīst Siemens. 7

8 12/02 izlaidums Drošības instrukcijas Drošības instrukcijas Tālākie brīdinājumi un piezīmes ir paredzētas jūsu drošībai, un tie ir līdzekļi, lai novērstu produkta vai arī pieslēgtā aprīkojuma bojājumus. Šajā nodaļā ir uzskaitīti brīdinājumi un piezīmes, kas ir jāņem vērā darbojoties ar MICROMASTER 430 frekvences pārveidotājiem un, kas tiek klasificētas šādās sadaļās: Vispārīgi norādījumi; Transportēšana un uzglabāšana; Palaišana; Darbība; Labošana; Demontāža un ierīces likvidēšana. Īpašie brīdinājumi un piezīmes, kas attiecas uz noteiktām darbībām, atrodas katras attiecīgās nodaļas sākumā un tiek atkārtotas vai pievienotas pie svarīgajiem punktiem šajās nodaļās. Lūdzu uzmanīgi izlasiet šo informāciju, jo tā ir nepieciešama jūsu personīgajai drošībai, un tā palīdzēs paildzināt MICROMASTER 430 frekvences pārveidotāja un ierīces, kam jūs to pieslēdzat, kalpošanas laiku. Vispārīgi norādījumi BRĪDINĀJUMS Šī iekārta ir zem bīstama sprieguma un vada bīstamas rotējošas mehāniskas detaļas. Neievērojot šajā rokasgrāmatā minētās instrukcijas, iespējama dzīvības zaudēšana, nopietni savainojumi vai kaitējums īpašumam Darbam ar šo iekārtu ir pielaižamas tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un tikai pēc pilnīgas iepazīšanās ar visiem šajā rokasgrāmatā minētajiem drošības noteikumiem un uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkalpošanas pasākumiem. Sekmīga un droša šīs iekārtas ekspluatācija ir atkarīga no tā, vai tā tiek pareizi uzstādīta, ekspluatēta un apkalpota. Pastāv elektrošoka risks. Līdzstrāvas kondensatori ir uzlādēti vēl 5 minūtes pēc tam, kad ir atslēgta ierīces barošana. Ierīci nedrīkst atvērt pirms ir pagājušas piecas minūtes kopš strāvas padeves pārtraukšanas.. HP vērtības ir dotas attiecībā uz Siemens 1 LA motoriem un ir paredzētss tikai provizoriskai novērtēšanai; tās ne vienmēr ir savietojamas ar UL vai NEMA HP vērtībām. BRĪDINĀJUMS Jāseko, lai iekārtai nevarētu piekļūt vai tuvoties bērni vai nepiederošas personas! Šī iekārta lietojama tikai ražotāja noteiktajiem nolūkiem. Neautorizēta pārveidošana un ražotāja neieteiktu rezerves daļu un piederumu izmantošana var izraisīt ugunsgrēkus, elektrošoku un savainojumus. UZMANĪBU Šīs ekspluatācijas instrukcijas uzglabājamas brīvi pieejamā vietā un izsniedzamas visiem lietotājiem Vienmēr, kad mērot vai testējot darbojošos ierīci, ievērojiet drošības koda VBG 4.0 nosacījumus, īpaši 8. punktu par Pieļaujamām novirzēm strādājot ar detaļām zem sprieguma. Jālieto piemēroti elektroniskie instrumenti. Pirms frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un palaišanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šīs instrukcijas un brīdinājumus, kā arī iekārtai pievienotās brīdinājuma zīmes. Pārliecinieties, ka brīdinājuma zīmes ir skaidri salasāmas, kā arī nomainiet bojātas vai trūkstošas uzlīmes. nomainiet bojātās vai trūkstošās es 8

9 12/02 izlaidums Drošības instrukcijas Transportēšana un uzglabāšana BRĪDINĀJUMS Pareiza transportēšana, uzglabāšana, pacelšana un uzstādīšana, kā arī rūpīga apiešanās un ekspluatācija ir būtiskas pareizai un drošai ierīces lietošanai. BRĪDINĀJUMS Sargājiet frekvences pārveidotāju no fiziskiem triecieniem un vibrācijas transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Tāpat pārliecinieties, ka tam nepiekļūst ūdens (lietus) un, kas tas netiek pakļauts nepiemērotām temperatūras svārstībām (skat. tabulu 104. lpp.). Palaišana BRĪDINĀJUMS Ja ar ierīci/sistēmu strādā nekvalificēts personāls vai arī netiek ievēroti brīdinājumi var rasties nopietni savainojumi vai var nopietni tikt bojāts materiāls. Ierīces/ sistēmas uzstādīšanu, palaišanu un bojājumu labošanu atļauts veikt tikai atbilstoši kvalificētam personālam. Atļauts lietot tikai pastāvīgi pievienotus elektrības vadus. Iekārtai jābūt sazemētai (IEC 536 Klase 1, NEC un citi attiecīgie standarti). Ja nepieciešams lietot noplūdes strāvas aizsardzības automātu (Residual Current Device (RCD)), tam jābūt ar B tipa raksturlīkni. Trīsfāzu motorus, kas aprīkoti ar EMS (EMC) filtriem, nedrīkst pievienot barošanai caur zemesslēguma strāvas aizsardzības automātu (ELCB) - skat. DIN VDE 0160, sadaļa un EN 50178, sadaļa ). Pat tad, kad frekvences pārveidotājs nedarbojas, bīstams spriegums iespējams uz šādām spailēm: - strāvas pievades spailes L/L1, N/L2 un L3, attiecīgi U1/L1, V1/L2, W1/L3 - motora spailes U, V, W, attiecīgi U2/T1, V2/T2, W2/T3. - bremzēšanas elementa un rezistora spailes DC+/B+, DC-, B-, DC/R+, attiecīgi C/L+, D/L- - Šo iekārtu nedrīkst izmantot kā "avārijas apturēšanas" mehānismu (skat. EN 60204, ). BRĪDINĀJUMS Strāvas, motora un vadības vadu pievienošana frekvences pārveidotājam ir jāveic, kā norādīts 2-13 attēlā, kas redzams 39. lpp. Tā jārīkojas, lai novērstu induktīvos un kapacitatīvos traucējumus, kas var ietekmēt frekvences pārveidotāja pareizu darbību. 9

10 12/02 izlaidums Drošības instrukcijas Darbība BRĪDINĀJUMS MICROMASTER frekvences pārveidotāji strādā zem augsta sprieguma. Strādājot ar elektroierīcēm, nav iespējams izvairīties no bīstami augsta sprieguma izmantošanas atsevišķās to daļās. Saskaņā ar EN IEC 204 (VDE 0113) avārijas apturēšanas iekārtām ir jādarbojas visos vadības sistēmas darba režīmos. Jebkāda avārijas apturēšanas iekārtu atvienošana nedrīkst novest pie nekontrolējamas vai neparedzētas darbības atsākšanās. Vadības sistēmā radušās kļūmes, var novest pie ievērojamiem materiālajiem zaudējumiem vai pat smagiem miesas bojājumiem (t.i. iespējamās bīstamās kļūmes). Tādēļ jāizmanto papildu ārējie aizsardzības pasākumi vai iekārtas, kas nodrošina vai palielina ierīces darbības drošību, pat tad, ja gadās kļūme darbībā (t.i. neatkarīgi robežu slēdži, mehāniskie blokatori, u. tml.) Noteikti parametru iestatījumi var izsaukt situāciju, ka frekvences pārveidotājs automātiski atsāk darbību pēc barošanas padeves traucējumiem. Motora parametriem ir jābūt rūpīgi uzstādītiem, lai motora aizsardzība darbotos pareizi. Ierīce var nodrošināt iekšēju aizsardzību pret motora pārslodzi saskaņā ar UL508C, sadaļu 42. Skatiet arī P0610 un P0335, i 2 t ieslēgts kā ražotāja iestatījums. Aizsardzību pret motora pārslodzi var nodrošināt, izmantojot ārējo PTC (atceļ ar ražotāja iestatījumu P0601). Šī ierīce ir piemērota lietošanai elektriskajā ķēdē, kas piegādā ne vairāk kā simetriskos ampērus (rms), ar maksimālo spriegumu 460 V, ja tiek izmantots H vai K tipa drošinātājs (skat. tabulas, kas sākas 105. lpp.). Šo iekārtu nedrīkst izmantot kā "avārijas apturēšanas mehānismu (skat. EN 60204, ). LABOŠANA BRĪDINĀJUMS Ierīces labošanu var veikt tikai Siemens apkopes centri, vai arī Siemens pilnvarotie apkopes centri, kuru darbinieki ir rūpīgi iepazīstināti ar brīdinājumiem un darbības procesiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Jebkuras bojātas detaļas vai sastāvdaļas ir jānomaina ar atbilstošām detaļām no rezerves detaļu klāsta. Atvienojiet barošanas padevi visām klemmēm pirms atverat ierīci, lai piekļūtu detaļām. Demontāža un ierīces likvidēšana UZMANĪBU Frekvences pārveidotāja iepakojums ir izmantojams vairākas reizes. Saglabājiet iepakojumu vēlākai lietošanai vai atgrieziet to ražotājam. Viegli atskrūvējamas skrūves un savienojumi ļauj ierīci sadalīt sastāvdaļās. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt saskaņā ar vietējām prasībām vai nogādāt atpakaļ ražotājam. 10

11 12/02 izlaidums Saturs Saturs 1. Ievads MICROMASTER Īpašības Uzstādīšana Uzstādīšana pēc glabāšanas perioda Prasības pret apkārtējo vidi Mehāniskā uzstādīšana Elektriskā uzstādīšana Palaišana Bloka diagramma Palaišanas režīmi Vispārīgās darbības MICROMASTER 430 funkcijas Frekvences uzstādīšanas punkts (P1000) Komandu avoti (P0700) Izslēgšanas un bremzēšanas funkcija Vadības režīmi (P1300) MICROMASTER 430 darbības režīmi Brīvo funkciju bloki (P2800 ff) Kļūdas un brīdinājumi Sistēmas parametri Ievads MICROMASTER sistēmas parametros Parametru pārskats Parametru saraksts (īsā forma) Komandu un pievadu datnes pārskats Kļūdas Kļūdas darbā ar SDP (stāvokļa indikācijas panelis) Kļūdas darbā ar BOP-2 (pamata vadības panelis) Kļūdu ziņojumi Brīdinājumi MICROMASTER 430 specifikācijas Izvēles No ierīces neatkarīgās izvēles No ierīces atkarīgās izvēles Elektromagnētiskā savienojamība (EMC) Elektromagnētiskā savienojamība

12 12/02 izlaidums Saturs Pielikumi 128 A Vadības paneļa nomaiņa 128 B Priekšējo vāku noņemšana 129 B.1. Priekšējo vāku noņemšana korpusa izmēram C 129 B.2. Priekšējo vāku noņemšana korpusa izmēram D un E 130 B.3. Priekšējo vāku noņemšana korpusa izmēram F 131 B.4. Priekšējo vāku noņemšana korpusa izmēram FX un GX 132 C Ieeju/izeju plates noņemšana 133 D Y vāka noņemšana 134 D.1. Y vāka noņemšana korpusa izmēram C 134 D.2. Y vāka noņemšana korpusa izmēram D un E 135 D.3. Y vāka noņemšana korpusa izmēram F 136 D.4. Y vāka noņemšana korpusa izmēram FX 137 D.5. Y vāka noņemšana korpusa izmēram GX 138 E Piemērojamie standarti 139 F Saīsinājumu saraksts

13 12/02 izlaidums Saturs Ilustrāciju saraksts Attēls 2-1 Formatēšana 21 Attēls 2-2 Apkārtējās vides darba temperatūra 22 Attēls 2-3 Uzstādīšanas augstums 22 Attēls 2-4 Urbumu paraugi MICROAMSTER 430 ar korpusa izmēriem no C līdz F 25 Attēls 2-5 Uzstādīšanas izmēri MICROMASTER 430 ar korpusa izmēru FX 26 Attēls 2-6 Uzstādīšanas izmēri MICROMASTER 430 ar korpusa izmēru GX 27 Attēls 2-7 Izvēles elektroniskajai kārba 29 Attēls 2-8 MICROMASTER savienojuma kontakti, korpusa izmēri no C līdz F 33 Attēls 2-9 MICROMASTER savienojuma zīmējumi, korpusa izmēri FX 34 Attēls 2-10 MICROMASTER savienojuma zīmējumi, korpusa izmēri GX 35 Attēls 2-11 Motora un barošanas pieslēgums 36 Attēls 2-12 Ventilatora sprieguma pielāgošana 37 Attēls 2-13 Vadoši norādījumi kā samazināt elektromagnētiskos traucējumus 39 Attēls 3-1 Frekvences pārveidotāja bloka diagramma 43 Attēls 3-2 Analogās ieejas pārveidošana par digitālo ieeju 44 Attēls 3-3 Paneļi, kas pieejami frekvences pārveidotājam MICROMASTER Attēls 3-4 DIP slēdzis 45 Attēls 3-5 Pamatdarbības ar stāvokļa indikācijas paneli (SDP) 47 Attēls 3-6 Taustiņi uz pamata vadības paneļa (BOP-2) 50 Attēls 3-7 Parametru nomaiņa caur BOP-2 51 Attēls 3-8 Tipiskas motora nominālo datu plāksnes paraugs (Informācija, kas atrodama uz jnominālo datu plāksnes ir tikai piemērs) 55 Attēls 3-9 Aizsardzība pret termisko pārslodzi 57 Attēls 4-1 Šunta ķēdes 63 Attēls 4-2 Piedziņas siksnas kļūdas noteikšana 64 Attēls 4-3 Motoru kaskādes 65 Attēls 4-4 Enerģijas taupīšanas režīms 66 Attēls 5-1 Parametru pārskats 70 13

14 12/02 izlaidums Saturs Tabulu saraksts Tabula 2-1 MICROMASTER 430 izmēri un pievilkšanas griezes moments 28 Tabula 3-1 Rūpnīcas darba parametru iestatījumi, lietojot SDP 46 Tabula 3-2 Rūpnīcas darba parametru iestatījumi, lietojot BOP-2 49 Tabula 6-1 LED un SDP uzrādītie frekvences pārveidotāja stāvokļi 90 Tabula 7-1 MICROMASTER 430 tehniskie rādītāji 114 Tabula 7-2 Pievilkšanas griezes moments spēka klemmēm 115 Tabula 7-3 Strāvas samazināšana atkarībā no komutācijas frekvences 115 Tabula 7-4 MICROMASTER 430 specifikācijas 116 Tabula 9-1 Vispārīgā rūpniecība (izmantojot apstiprinātus ārējos tīkla filtrus) 124 Tabula 9-2 Aprīkoti ar filtru rūpnīcās 125 Tabula 9-3 Aprīkoti ar filtru mājsaimniecības, vieglās un komerciālās rūpniecības vajadzībām 126 Tabula 9-4 Saskaņošanas tabula

15 12/02 izlaidums Ievads 1 Ievads Šajā nodaļā: Micromaster 430 galveno īpašību apraksts MICROMASTER Īpašības 17 15

16 12/02 izlaidums 1 Ievads 1.1 MICROMASTER 430 MICROMASTER 430 ir trīsfāzu frekvences pārveidotāji, kas domāti trīsfāzu motoru ātruma regulēšanai. Ir pieejami dažādi modeļi no 7,5 kw līdz 120 kw pievadiem. MICROMASTER 430 ir īpaši labi piemēroti lietošanai ar sūkņiem un ventilatoriem, izmantojot to rūpnīcas, uzstādītās funkcijas un iestatījumus. Frekvences pārveidotājus vada ar mikroprocesoriem, izmantojot jaunāko bipolāro tranzistoru ar izolētu bāzi (IGBT) tehnoloģiju. Tas tos padara drošus un adaptējamus. Īpaša impulsu platuma modulācijas metode ar uzstādāmu komutācijas frekvenci nodrošina klusu motora darbību. Plašais aizsargfunkciju klāsts nodrošina izcilu frekvences pārveidotāja un motora aizsardzību. 16

17 12/02 izlaidums 1 Ievads 1.2 Īpašības Galvenās īpašības Viegli uzstādāmi Viegli uzsākt darbu Droši no elektromagnētiskās savietojamības viedokļa Var darboties barošanas tīklā ar izolētu neitrāli Ātras vadības signālu reakcijas laiks Plašs parametru klāsts, kas pieļauj daudzveidīgas funkcijas Vienkārša vadu pievienošana Releju izejas Analogās izejas (0 20 ma) 6 izolēti un pārslēdzami NPN/PNP digitālās ieejas 2 analogās ieejas: AIN1: 0 10 V, 0 20 ma un - 10 līdz +10 V AIN2: 0 10 V, 0 20 ma 2 analogās ieejas var izmantot kā 7. un 8. digitālo ieeju BiCo tehnoloģija Modulārais dizains nodrošina īpaši elastīgu konfigurāciju Augstas komutācijas frekvences klusai motora darbībai Detalizēta informācija par ierīces stāvokli un integrētas ziņojumu funkcijas Iespējas pieslēgt ārējam datoram, pamata vadības paneli (BOP-2) un PROFIBUS modulim. Priekšrocības sūkņa un ventilatora piedziņā: Motoru kaskādes slēgums (papildus motoru vadībai caur releju izeju) Enerģijas taupīšanas režīms Rokas /auto (manuālais / automātiskais) režīmi Piedziņas siksnas kļūdas noteikšana (iespējams konstatēt sūkņa tukšgaitas režīmu) Šuntēšana 17

18 12/02 izlaidums 1 Ievads Darbības īpašības U/f vadība Lineāra U/f vadība ar magnetizēšanas strāvas vadību (FCC) uzlabotai reakcijas dinamikai un motora vadībai Daudzu punktu nelineāra U/f vadība Ātra strāvas ierobežošana (FCL), kas nodrošina darbību bez kļūmēm Iebūvēta līdzstrāvas bremzēšanas funkcija Kombinēta bremzēšanas sistēma, lai uzlabotu bremzēšanu Paātrinājuma funkcijas ģenerators Nogludināta paātrinājuma funkcija Nenogludināta paātrinājuma funkcija Parametru iestatījumu pārslēdzējs PID regulators Motora datu iestatītājs (DDS) Komandu datu iestatītājs un uzstādījumu avoti (CDS) Iespējas darboties ar mainīga momenta slodzēm (VT) Brīvo funkciju bloks Aizsardzības Aizsardzība pret pārspriegumu vai nepietiekamu spriegumu. Aizsardzība pret frekvences pārveidotāja pārkaršanu. Zemesslēguma aizsardzība Aizsardzība pret īssavienojumu Motora termiskā aizsardzība i 2 t PTC/KTY motora aizsardzībai 18

19 12/02 izlaidums 2 Uzstādīšana 2 Uzstādīšana Šajā nodaļā: Vispārīgā informācija par uzstādīšanu Frekvences pārveidotāja izmēri Ieteikumi iekārtas pieslēgšanai, lai samazinātu elektromagnētisko traucējumu ietekmi Informācija par elektrisko uzstādīšanu 2.1. Uzstādīšana pēc uzglabāšanas perioda Prasības pret apkārtējo vidi Mehāniskā uzstādīšana Elektriskā uzstādīšana 30 19

20 12/02 izlaidums 2 Uzstādīšana BRĪDINĀJUMS Ja ar ierīci/sistēmu strādā nekvalificēts personāls vai arī netiek ievēroti brīdinājumi var rasties nopietni savainojumi vai var nopietni tikt bojāts materiāls. Ierīces/ sistēmas uzstādīšanu, palaišanu un bojājumu labošanu atļauts veikt tikai atbilstoši kvalificētam personālam. Atļauts lietot tikai pastāvīgi pievienotus elektrības vadus. Iekārtai jābūt sazemētai (IEC 536 Klase 1, NEC un citi attiecīgie standarti). Ja nepieciešams lietot noplūdes strāvas aizsardzības automātu (Residual Current Device (RCD)), tam jābūt ar B tipa raksturlīkni. Trīsfāzu motorus, kas aprīkoti ar EMS (EMC) filtriem, nedrīkst pievienot barošanai caur zemesslēguma strāvas aizsardzības automātu (ELCB) - skat. DIN VDE 0160, sadaļa un EN 50178, sadaļa ). Pat tad, kad frekvences pārveidotājs nedarbojas, bīstams spriegums iespējams uz šādām spailēm: - strāvas pievades spailes L/L1, N/L2 un L3, attiecīgi U1/L1, V1/L2, W1/L3 - motora spailes U, V, W, attiecīgi U2/T1, V2/T2, W2/T3. - bremzēšanas elementa un rezistora spailes DC+/B+, DC-, B-, DC/R+, attiecīgi C/L+, D/L- - Šo iekārtu nedrīkst izmantot kā "avārijas apturēšanas" mehānismu (skat. EN 60204, ). BRĪDINĀJUMS Strāvas, motora un vadības vadu pievienošana frekvences pārveidotājam ir jāveic, kā norādīts 2-13 attēlā, kas redzams 39. lpp. Tā jārīkojas, lai novērstu induktīvos un kapacitatīvos traucējumus, kas var ietekmēt frekvences pārveidotāja pareizu darbību. 20

21 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana 2.1. Uzstādīšana pēc uzglabāšanas perioda Pēc ilgstošas uzglabāšanas frekvences pārveidotājam ir jāformatē kondensatori. Norādījumi ir doti zemāk. Korpusa izmēri no C līdz F Spriegums [%] Uzglabāšanas laiks mazāks par 1.gadu. Nekādas papildus darbības nav nepieciešamas Uzglabāšanas laiks 1 līdz 2 gadi Pirms enerģijas padeves, pievienojiet uz 1 stundu Uzglabāšanas laiks 2 līdz 3 gadi spriegumam Pirms enerģijas padeves, formatējiet saskaņā ar līkni Uzglabāšanas laiks 3 un vairāk gadi Pirms enerģijas padeves formatējiet saskaņā ar līkni Laiks (h) 0, Attēls 2-1 Kondensatora tehnisko parametru formatēšana Korpusa izmērs FX un GX Kondensatoru formatēšanu var veikt pievadot 85 % no nominālā sprieguma vismaz 30 minūtes, bez slodzes. 21

22 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana 2.2. Prasības pret apkārtējo vidi Temperatūra Korpusa izmērs no G līdz F: Korpusa izmēri FX un GX Pieļaujamā izejas strāva [%] [%] Pieļaujamā izejas strāva pastāvīgi rotējošie mehānismi mainīgi rotējošie mehānismi [ C] [ C] Apkārtējās vides temperatūra Apkārtējās vides temperatūra Attēls 2-2 Apkārtējās vides temperatūra Mitrums Relatīvais gaisa mitrums 95 %. Bez kondensāta. Augstums Ja frekvences pārveidotājs ir jāuzstāda augstumā > 1000 m vai > 2000 m virs jūras līmeņa, samazinās pieļaujamais ieejas spriegums un izejas strāva. Pieļaujamā izejas strāva 100 % Korpusa izmēri FX un GX Korpusa izmēri no A līdz F Pieļaujamais ieejas spriegums 100 % Uzstādīšanas augstums metros virs jūras līmeņa Uzstādīšanas augstums metros virs jūras līmeņa Attēls 2-3 Uzstādīšanas augstums 22

23 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Triecieni un vibrācija Nenometiet frekvences pārveidotāju un nepakļaujiet to pēkšņiem triecieniem. Neuzstādiet frekvences pārveidotāju vietā, kas ir pakļauta pastāvīgai vibrācijai. Mehāniskais spēks DIN IEC Novirze 0,075 mm (10 58 Hz) Paātrinājums 9,8 m/s 2 (> Hz) Elektromagnētiskais starojums Neuzstādiet frekvences pārveidotāju blakus elektromagnētiskā starojuma avotiem.. Atmosfēras piesārņojums Neuzstādiet frekvences pārveidotāju vidē, kurā ir tādi atmosfēras piesārņojuma veidi, kā putekļi, kodīgas gāzes, u.tml. Ūdens Parūpējieties, lai frekvences pārveidotājs nebūtu novietots ūdens tuvumā, lai tā darbības rezultātā nerastos bīstamas situācijas, t.i. neuzstādiet frekvences pārveidotāju zem caurulēm, kur var rasties kondensāts. Neuzstādiet frekvences pārveidotāju vietās, kur var rasties pārmērīgs mitrums vai kondensāts. Uzstādīšana un dzesēšana BRĪDINĀJUMS Frekvences pārveidotājus NEDRĪKST uzstādīt horizontālā pozīcijā. Frekvences pārveidotājus var uzstādīt bez jebkādas atstarpes jebkurā pusē. Uzstādot frekvences pārveidotājus vienu virs otra, nedrīkst pārsniegt specifiskus vides parametrus. Neatkarīgi no augstāk minētā ir jāievēro minimālie attālumi. Korpusa izmērs C virs un zem 100 mm Korpusa izmērs D, E virs un zem 300 mm Korpusa izmērs F virs un zem 350 mm Korpusa izmērs FX, GX virs 250 mm zem 150 mm priekšpusē 100 mm Šajās atstarpēs nevajadzētu uzstādīt ierīces, kuras var traucēt dzesējošā gaisa plūsmai. Pārliecinieties, ka dzesēšanas atveres frekvences pārveidotājā ir novietotas pareizi, lai nodrošinātu brīvu gaisa plūsmu. 23

24 4 4 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana 2.3 Mehāniskā uzstādīšana BRĪDINĀJUMS Lai garantētu drošu šīs iekārtas ekspluatāciju, to uzstādīt un sagatavot darbam atļauts tikai kvalificētiem speciālistiem atbilstoši brīdinājumiem, kas izklāstīti šajā lietošanas instrukcijā. Pievērsiet īpašu uzmanību vispārīgiem un vietējiem drošības noteikumiem attiecībā uz darbu ar bīstama sprieguma iekārtām (piem., EN 50178), kā arī atbilstošajiem noteikumiem attiecībā uz pareizu instrumentu un personīgās aizsardzības līdzekļu lietošanu (PPE). Pat frekvences pārveidotājam nedarbojoties, barošanas ieejā, līdzstrāvas posma un motora spailēs var būt bīstams spriegums. Pēc izslēgšanas nogaidiet 5 minūtes, ļaujot ierīcei izlādēties, un tikai tad sāciet uzstādīšanas darbus. Frekvences pārveidotājus var uzstādīt bez jebkādas atstarpes jebkurā pusē. Uzstādot frekvences pārveidotājus vienu virs otra, nedrīkst pārsniegt specifiskus vides parametrus. Neatkarīgi no augstāk minētā ir jāievēro minimālie attālumi. Korpusa izmērs C virs un zem 100 mm Korpusa izmērs D, E virs un zem 300 mm Korpusa izmērs F virs un zem 350 mm Korpusa izmērs FX, GX virs 250 mm zem 150 mm priekšpusē 100 mm Ja priekšējais vāks (korpusa izmēri FX un GX) ir noņemts, ir redzams ventilatora lāpstiņritenis. Ventilatora darbības laikā pastāv draudi savainoties. Transportēšanas platformas noņemšana (tikai korpusa izmēriem FX un GX) Transportēšanas laikā frekvences pārveidotājs ir piestiprināts pie transportēšanas platformas ar diviem dzelzs kronšteiniem. BRĪDINĀJUMS Ņemiet vērā, ka frekvences pārveidotāja gravitācijas centrs neatrodas ierīces vidus daļā. Paceļot platformu, ierīce var pēkšņi mainīt pozīciju un nosvērties uz sāniem. 1. Piestipriniet ceļamkrāna trosi pie diviem frekvences pārveidotāja pacelšanai domātajiem caurumiem (skat. attēlu 2-9 korpusa izmēram FX un attēlu 2-10 korpusa izmēram GX). 2. Izņemiet divas atlikušās balsta skrūves priekšējā vāka virspusē. 3. Atskrūvējiet skrūves dzelzs kronšteinos uz transportēšanas platformas un noceliet frekvences pārveidotāju no platformas. 4. Tad, kad uzstādīšana ir pabeigta un frekvences pārveidotājs ir pievienots, piestipriniet priekšējā vāka divas balsta skrūves durvju apakšējā daļā. 24

25 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Korpusa izmēri no C līdz F Korpusa izmērs C Korpusa izmērs D Ø 5.5 mm 0.22" Ø 17.5 mm 0.68" 204 mm 8.03" 486 mm 19.13" 174 mm 6.85" 235 mm 9.25" Korpusa izmērs E Korpusa izmērs F Ø 17.5 mm 0.68" Ø 15 mm 0.59" mm 24.27" 810 mm 31.89" ar filtru 1110 mm 43.70" 235 mm 9.25" 300 mm 11.81" Attēls 2-4 Urbumu paraugs MICROMASTER 430 korpusu izmēriem no C līdz F 25

26 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Korpusa izmērs FX Attēls 2-5 Uzstādīšanas izmēri MICROMASTER 430 korpusa izmēram FX 26

27 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Korpusa izmērs GX Attēls 2-6 Uzstādīšanas izmēri MICROMASTER 430 korpusa izmēram GX 27

28 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Tabula 2-1 pārveidotājam Izmēri un pievilkšanas griezes moments MICROMASTER 430 frekvences Korpusa izmērs Vispārīgie izmēri Stiprinājumi Pievilkšanas griezes moments C Platums X Augstums X Dziļums Mm 185 x 245 x 195 Collās 7,28 x 9,65 x 7,68 4 skrūves M5 4 uzgriežņi M5 4 paplāksnes M5 2,5 Nm ar uzliktām paplāksnēm D Platums X Augstums X Dziļums Mm 275 x 520 x 245 Collās 10,82 x 20,47 x 9,65 4 skrūves M8 4 uzgriežņi M8 4 paplāksnes M8 3,0 Nm ar uzliktām paplāksnēm E Platums X Augstums X Dziļums Mm 275 x 650 x 245 Collās 10,82 x 25,59 x 9,65 4 skrūves M8 4 uzgriežņi M8 4 paplāksnes M8 3,0 Nm ar uzliktām paplāksnēm F Platums X Augstums X Dziļums Mm 350 x 850 x 320 augstums ar filtru skrūves M8 4 uzgriežņi M8 4 paplāksnes M8 3,0 Nm ar uzliktām paplāksnēm collās 13,78 x 33,46 x 12,60 augstums ar filtru 45,28 FX Platums X Augstums X Dziļums Mm 326 x 1400 x 356 Collās 12,80,x 55,12 x 12,83 6 skrūves M8 6 uzgriežņi M8 6 paplāksnes M8 13 Nm +30 % ar uzliktām paplāksnēm GX Platums X Augstums X Dziļums Mm 326 x 1533 x 545 Collās 12,80,x 60,35 x 21,46 6 skrūves M8 6 uzgriežņi M8 6 paplāksnes M8 13 Nm +30 % ar uzliktām paplāksnēm 28

29 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Papildus moduļu uzstādīšana elektroniskajā kārbā Korpusa izmēri FX un GX MICROMASTER 430 priekšējais vāks ir izveidots tā, lai vadības modulis (parasti SDP) ir gandrīz vienā līmenī ar atvērumu priekšējā vākā. Ja elektroniskajā kārbā ir jāuzstāda vairāk nekā viens, tad visu elektronisko kārbu ir nepieciešams novietot tālāk uz aizmuguri. Uzstādīšanas pozīcija 2 Uzstādīšanas pozīcija 1 Standarta uzstādīšana Standarta uzstādīšana Uzstādīšanas pozīcija1 Uzstādīšanas pozīcija 2 Attēls 2-7 Elektroniskās kārbas uzstādīšanas pozīcijas Izvēļu uzstādīšana Noņemiet priekšējo vāku: Atskrūvējiet divas skrūves, kas atrodas priekšējā vāka apakšējā daļā. Paceliet priekšējo vāku un izņemiet to. Izskrūvējiet elektroniskās kārbas balsta skrūves. Pieskrūvējiet elektronisko kārbu pareizajā uzstādīšanas pozīcijā, kā tas ir parādīts attēlā 2-7. Uzstādiet papildu izvēles. Novietojiet atpakaļ priekšējo vāku. 29

30 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana 2.4. Elektriskā uzstādīšana BRĪDINĀJUMS Frekvences pārveidotājam vienmēr jābūt sazemētam Lai garantētu drošu šīs iekārtas ekspluatāciju, to uzstādīt un sagatavot darbam atļauts tikai kvalificētiem speciālistiem atbilstoši brīdinājumiem, kas izklāstīti šajās lietošanas instrukcijās. Pievērsiet īpašu uzmanību vispārīgiem un vietējiem drošības noteikumiem attiecībā uz darbu ar bīstama sprieguma iekārtām (piem., EN 50178), kā arī atbilstošajiem noteikumiem attiecībā uz pareizu instrumentu un personīgās aizsardzības līdzekļu lietošanu. Nekad nepievienojiet augstsprieguma izolācijas testēšanas ierīces, kabeļiem, kas ir savienoti ar frekvences pārveidotāju. Pat frekvences pārveidotājam nedarbojoties, barošanas ieejā, līdzstrāvas posma un motora spailēs var būt bīstams spriegums. Pēc izslēgšanas nogaidiet 5 minūtes, ļaujot ierīcei izlādēties, un tikai tad sāciet uzstādīšanas darbus. Ja priekšējais vāks (korpusa izmēri FX un GX) ir noņemts, ir redzams ventilatora lāpstiņritenis. Ventilatora darbības laikā pastāv draudi savainoties. BRĪDINĀJUMS Vadības, barošanas un motora kabeļiem jābūt novietotiem atsevišķi. To barošana nav pieļaujama pa vienu kabeli/kabeļu maģistrāli. 30

31 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Vispārīgā informācija BRĪDINĀJUMS Frekvences pārveidotājam vienmēr ir jābūt sazemētam. Ja frekvences pārveidotājs nav pareizi sazemēts, var rasties ārkārtīgi bīstami apstākļi, kā rezultātā var iestāties nāve. Darbība barošanas tīklā ar izolētu neitrāli MICROMASTER 4 frekvences pārveidotāju ar iebūvētiem filtriem lietošana barošanas tīklā ar izolētu neitrāli nav atļauta. Šāda barošanas tīkla gadījumā ir nepieciešams noņemt Y kondensatoru, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Kondensatora noņemšanas procedūra ir aprakstīta D pielikumā. MICROMASTER darbosies ar tīklā ar izolētu neitrāli un turpinās darboties pat tad, ja kāda pievada fāze būs sazemēta. Ja būs sazemēta kāda izejas fāze, MICROMASTER rādīs kļūdu F0001 un atslēgsies. Darbība ar noplūdes strāvas aizsargierīci (RCD) (Korpusa izmēri no C līdz F) Uzstādot RCD ierīci ( to sauc arī par ELCB vai RCCB), MICROMASTER frekvences pārveidotāji strādās bez traucējumiem, pie nosacījuma, ka: Tiek lietots B tipa RCD. RCD nostrādes strāva ir 300 ma. Ierīces neitrāle ir sazemēta. Caur katru RCD tiek pieslēgts tikai viens frekvences pārveidotājs. Ekranētajiem izejas kabeļiem ir jābūt ne garākiem par 50 m, bet neekranētajiem garumā līdz 100 m. Darbība ar garajiem kabeļiem Visi frekvences pārveidotāji darbosies ar pilnu specifikāciju klāstu ar šādiem kabeļu garumiem: Korpusa izmēriem no C līdz F Ekranētajiem 50 m Neekranētajiem 100 m Korpusa izmēriem no FX līdz GX Ekranētajiem 100 m Neekranētajiem 150 m Izmantojot izejas droseles, kas norādīti katalogā DA 51.2, visiem korpusu izmēriem var izmantot šāda garuma kabeļus: Ekranētajiem 200 m Neekranētajiem 300 m 31

32 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Pieslēgšana strāvai un motoram BRĪDINĀJUMS Frekvences pārveidotājam vienmēr jābūt sazemētam. Atvienojiet galveno barošanu pirms pieslēdziet vai maniet jebkādus savienojumus ierīcei. Pievienojot sinhronos motorus vai paralēli savienojot vairākus motorus, frekvences pārveidotājs darbināms ar sprieguma/frekvences vadību (P1300 = 0,2 vai 3). BRĪDINĀJUMS Pēc tam, kad motora un strāvas padeves vadi ir pieslēgti pareizajām spailēm, pirms barošanas padeves, pārliecinieties, ka priekšējais pārsegs ir novietots atpakaļ pareizi! PIEZĪME Pārliecinieties, ka starp barošanas avotu un frekvences pārveidotāju ir pievienoti noteiktajam strāvas stiprumam atbilstoši drošinātāji (skat 7. nodaļu un tabulas, kas sākas 105. lpp.). Izmantojiet tikai 1.klases 60/75 o C vara vadu (savietojams ar UL). Par pievilkšanas griezes momentu skat. tabulu 7-2, 105. lpp. Pieeja strāvas padeves un motora spailēm Pieeja strāvas padeves un motora spailēm ir iespējama noņemot priekšējos pārsegus (skat. attēlu 2-8 un attēlu 2-10). Skat. arī pielikumu B. Tad, kad ir noņemti priekšējie pārsegi un ir atbrīvota piekļuve spailēm, veiciet strāvas un motora savienojumus tā, kā ir parādīts attēlā

33 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Karkasa izmērs C Karkasa izmērs D un E Karkasa izmērs F Attēls 2-8 Attēls 2-8 MICROMASTER 430 savienojuma klemmes, korpusa izmēri no C līdz F Piezīme: Līdzstrāvas savienojumi ir domāti tikai pārbaudei un lietotājs tos neizmanto darbībā. Tur nedrīkst pieslēgt bremzēšanas rezistorus u.tml. 33

34 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Stiprinājuma caurumi. Ekranējuma pieslēgums Barošanas aizsardzības Zemējuma vads (PE) Atvere vadam priekš Barošanas pieslēguma U1/L1 V1/L2, W1/L3. Atvere vadam C/L + D/L priekš savienojuma ar ārējo bremzēšanas ierīci. Barošanas kabelis Fāze U1/L1, V1/L2, W1/L3. Pievienojums pie Y kondensatora Savienojums C/L + D/L ārējai bremzēšanas ierīcei. Virsmas pielāgošanas sliede. Virsmas balsta skrūve. Stāvokļa indikācijas panelis. Elektroniskā kārba. Apakšējās daļas pielāgošanas sliede. Apakšējās daļas balsta skrūve. Ventilatora skrūves. Vadības kabeļu ekranējuma pieslēgums. Ventilatora drošinātāji. Transformatora pielāgošana. Motora kabelis,fāze U2/T1, V2/T2, W2/T3. Motora kabeļa,pe aizsardzības zemējuma savienojums. Attēls 2-9 MICROMASTER 430 savienojuma zīmējumi - korpusa izmēri FX 34

35 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Stiprinājuma caurumi. Ekranējuma pieslēgums Barošanas aizsardzības Zemējuma vads (PE) Atvere vadam priekš Barošanas pieslēguma U1/L1 V1/L2, W1/L3. Atvere vadam C/L + D/L priekš savienojuma ar ārējo bremzēšanas ierīci. Barošanas kabelis Fāze U1/L1, V1/L2, W1/L3. Pievienojums pie Y kondensatora Savienojums C/L + D/L ārējai bremzēšanas ierīcei. Virsmas pielāgošanas sliede. Virsmas balsta skrūve. Stāvokļa indikācijas panelis. Elektroniskā kārba. Apakšējās daļas pielāgošanas sliede. Apakšējās daļas balsta skrūve. Ventilatora skrūves. Vadības kabeļu ekranējuma pieslēgums. Ventilatora drošinātāji. Transformatora pielāgošana. Motora kabelis,fāze U2/T1, V2/T2, W2/T3. Motora kabeļa,pe aizsardzības zemējuma savienojums. Attēls 2-10 MICROMASTER 430 savienojuma zīmējumi - korpusa izmēri GX 35

36 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Korpusa izmēri no C līdz F L3 L2 L1 Drošinātājs Slēdzis Papildu līnijas drosele Papildu filtrs MICROMASTER 1) Motors L3 L2 U V L1 W PE PE PE PE 1) ar un bez filtra Korpusa izmēri no FX līdz GX L3 L2 L1 Drošinātājs Slēdzis Papildu līnijas drosele Papildu filtrs MICROMASTER 2) Motors L3 L2 U V L1 W PE PE PE 3) 1) bez filtra 2) pārslēgšanas droselei ir jābūt sazemētai, izmantojot norādīto zemējuma punktu Attēls 2-11 Motora un barošanas pieslēgums 36

37 2/02 izlaidums Uzstādīšana Ventilatora sprieguma pielāgošana (tikai korpusa izmēriem FX un GX) Lai pielāgotu esošo līnijas spriegumu ventilatora spriegumam ir iebūvēts transformators. Var būt nepieciešams pārslēgt transformatora spailes priekšpusē, lai tās atbilstu esošajam līnijas spriegumam. 0V 1L380V 1L400V 1L440V 1L480V - Savienojiet atbilstoši ieejas spriegumam Attēls 2-12 Ventilatora sprieguma pielāgošana BRĪDINĀJUMS Ja spailes nav savienotas atbilstoši faktiski esošajām līnijas spriegumam, var tikt izsisti ventilatora drošinātāji. Ventilatora drošinātāju nomaiņa Korpusa izmērs Drošinātāji (no katra pa 2) Tips FX (110 kw VT) 1 A Cooper-Bussmann FNQ-R-1, 600 V FX (132 kw VT) 2,5 A Ferraz Gould Shawmut ATDR2-1/2, 600 V GX ( kw VT) 4 A Ferraz Gould Shawmut ATDR4, 600 V 37

38 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Elektromagnētisko traucējumu ietekmes samazināšana Frekvences pārveidotāji ir izstrādāti darbam industriālajā vidē, kur ir iespējami augsti EMT līmeņi. Parasti pareiza un atbilstoša frekvences pārveidotāja uzstādīšana nodrošinās drošu un nekļūdainu tā darbību. Ja rodas problēms, sekojiet instrukcijām, kas minētas zemāk. Veicamās darbības Pārliecinieties, ka visa iekārta kabīnē ir labi sazemēta, izmantojot īsus, resnus zemējuma vadus, kas ir pievienoti kopējai neitrāles kopnei. Pārliecinieties, ka jebkura vadības ierīce (tādas, kā PLC), kas ir pievienota frekvences pārveidotājam ir pievienota tai pašai zemējuma vai neitrāles kopnei, kam ir pievienots frekvences pārveidotājs, izmantojot īsu resnu vadu. Pievienojiet atpakaļzemējumu no motoriem, kurus vada frekvences pārveidotāji tieši pie frekvences pārveidotāja zemējuma savienojuma (PE). Priekšroka tiek dota plakanajiem vadītājiem, jo tiem ir zemāka pretestība pie augstām frekvencēm. Kārtīgi veiciet kabeļu galu apdari, pārliecinoties, ka neekranētie vadi ir pēc iespējas īsāki. Pēc iespējas vairāk nodaliet kontrolkabeļus no strāvas padeves kabeļiem, izmantojot dalītu ceļu, ja nepieciešams 90 grādu leņķī vienam no otra. Kur vien iespējams, izmantojiet ekranētos vadus savienojumiem ar elektrisko kontrolshēmu. Pārliecinieties, ka kontaktori kabīnē ir aprīkoti vai nu ar R-C slāpēšanas ķēdēm maiņstrāvai vai ar atpakaļgaitas diodēm līdzstrāvai. Varistoru slāpētāji arī ir efektīvi. Tas ir svarīgi, ja kontaktorus vada ar frekvences pārveidotāja releju izejām. Motora savienojumiem izmantojiet ekranētos vai izolētos kabeļus sazemējiet ekrānu abos galos, izmantojot kabeļa skavas. BRĪDINĀJUMS Uzstādot frekvences pārveidotāju, nedrīkst pārkāpt drošības noteikumus! 38

39 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Ekranēšanas metodes Korpuss ar izmēru C Ierīcei ar korpusa izmēru C kā papildus izvēle ir pievienota paplātnes komplekts. Ar to ir iespējams viegli un efektīvi realizēt savienojums, kas nepieciešams ekranējumam. Skat. blīvslēga plātnes uzstādīšanas instrukcijas, kas atrodamas CD-ROM dokumentā, kurš ir pievienots MM 430. Ekranējums bez paplātnes Ja paplātne nav pieejama, tad frekvences pārveidotāju var ekranēt izmantojot metodi, kas parādīta attēlā Maiņstrāvas pievads 2 Kontrolkabelis 3 Motora vads 4 Nospiedumu filtrs 5 Aizmugurējā metāla plāksne 6 Izmantojiet piemērotas spailes, lai droši piestiprinātu motoru un kontrolkabeļa ekrānus pie aizmugurējās metāla plāksnes 7 Ekranējuma kabeļi Attēls 2-13 Vadoši norādījumi kā samazināt elektromagnētiskos traucējumus (EMT) Korpusa izmēri D, E un F Blīvslēga plātne ir jau rūpnieciski uzstādīta. Ekranējuma uzstādīšana tiek veikta, izmantojot to pašu metodoloģiju, ko ierīcei ar korpusu C. 39

40 2/02 izlaidums 2 Uzstādīšana Korpusa izmēri FX un GX Pievienojiet kabeļu ekranējumu, ekranējuma savienojuma punktam tā, kā parādīts savienojuma zīmējumā (skat. attēlu 2-9 un attēlu 2-10). Šim mērķim savērpjiet motora pievadus un tos visus pieskrūvējiet pie motora pievada aizsarga savienojuma punkta. Lietojot EMI (elektromagnētisko traucējumu) filtrus ir nepieciešama drosele. Vadu aizsargiem ir jābūt pievienotiem metāla montāžas virsmai pēc iespējas tuvāk filtra komponentēm. 40

41 12/02 izlaidums 3 Palaišana 3 Palaišana Šajā nodaļā: 1.MICROMASTER 430 shematiska diagramma 2.Palaišanas izvēļu pārskats, displejs un darbības panelis 3.MICROMASTER 430 ātrās palaišanas darbību pārskats 3.1. Bloka diagramma Palaišanas režīmi Vispārīgās darbības 56 41

42 12/02 izlaidums 3 Palaišana BRĪDINĀJUMS MICROMASTER frekvences pārveidotāji strādā zem augsta sprieguma. Strādājot ar elektroierīcēm, nav iespējams izvairīties no bīstami augsta sprieguma izmantošanas atsevišķās to daļās. Saskaņā ar EN IEC 204 (VDE 0113) avārijas apturēšanas iekārtām ir jādarbojas visos vadības sistēmas darba režīmos. Jebkāda avārijas apturēšanas iekārtu atvienošana nedrīkst novest pie nekontrolējamas vai neparedzētas darbības atsākšanās. Vadības sistēmā radušās kļūmes, var novest pie ievērojamiem materiālajiem zaudējumiem vai pat smagiem miesas bojājumiem (t.i. iespējamās bīstamās kļūmes). Tādēļ jāizmanto papildu ārējie aizsardzības pasākumi vai iekārtas, kas nodrošina vai palielina ierīces darbības drošību, pat tad, ja gadās kļūme darbībā (t.i. neatkarīgi robežu slēdži, mehāniskie blokatori, u. tml.) Noteikti parametru iestatījumi var izsaukt situāciju, ka frekvences pārveidotājs automātiski atsāk darbību pēc barošanas padeves traucējumiem. Motora parametriem ir jābūt rūpīgi uzstādītiem, lai motora aizsardzība darbotos pareizi. Ierīce var nodrošināt iekšēju aizsardzību pret motora pārslodzi saskaņā ar UL508C, sadaļu 42. Skatiet arī P0610 un P0335, i 2 t ieslēgts kā ražotāja iestatījums. Aizsardzību pret motora pārslodzi var nodrošināt, izmantojot ārējo PTC (atceļ ar ražotāja iestatījumu P0601). Šī ierīce ir piemērota lietošanai elektriskajā ķēdē, kas piegādā ne vairāk kā simetriskos ampērus (rms), ar maksimālo spriegumu 460 V, ja tiek izmantots H vai K tipa drošinātājs (skat. tabulas, kas sākas 105. lpp.). Šo iekārtu nedrīkst izmantot kā "avārijas apturēšanas mehānismu (skat. EN 60204, ). BRĪDINĀJUMS Kontrolpaneļa iestatījumus drīkst mainīt tikai kvalificēts personāls. Visu laiku īpaša uzmanība ir jāpievērš drošības pasākumiem un brīdinājumiem. 42

43 12/02 izlaidums 3 Palaišana 3.1. Bloka diagramma PE 3 AC V SI 4,7 Ω Minimums 1 2 AIN1+ 3 AIN1-4 AIN2+ 10 AIN V 0 V A/D A/D BOP sērijas protokols BOP-2 PE L/L1, N/L2 or L/L1, N/L2,L DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 Optiskā izolācija ~ = Motors PTC PNP or NPN DIN5 16 DIN PTCA 14 PTCB 15 Izeja +24 V (Izolēta) Izeja 0 V (Izolēta) CPU 0-20 ma max. 500 & AOUT AOUT 1-13 D/A = 3 ~ 0-20 ma max. 500 & AOUT AOUT 2-27 D/A 60 Hz COM ne 20 lietots RELEJS 1 NO 50 Hz NC DIP Slēdži 18 (uz kontrolpaneļa) 30 V DC / 5 A (aktīvs) 250 V AC / 2 A (induktīvs) RELEJS 2 COM 22 NO 21 COM 0-20 ma strāva 0-10 V sprgms AIN1AIN2 1 2 DIP Slēdži (uz kontrolpaneļa) RELEJS 3 25 NO 24 NC 23 P+ 29 N- 30 RS485 CB izvēlne PE U,V,W automātiski M Attēls 3-1 Frekvences pārveidotāja bloka diagramma 43

44 12/02 izlaidums 3 Palaišana Standarta iestatījumi spailēm Skat. attēlu Analogās ieejas Analogo ieeju 1 (AIN1) var lietot ar: 0-10 V, 0 20 ma un 10 V līdz +10 V Analogo ieeju 2 (AIN2) var lietot ar: 0-10 V un 0 20 ma Analogās ieejas ķēde var tikt pārveidota, lai nodrošinātu papildu digitālās ieejas (DIN7 un DIN8) kā parādīts: DIN7 3 4 DIN Attēls 3 2 Analogās ieejas pārveidošana par digitālo ieeju Ja analogā ieeja ir pārveidota par digitālo ieeju, signālu līmeņi ir šādi: 1,75 V DC = izslēgts 3,70 V DC = ieslēgts Spaili 9 (24 V) var izmantot analogo ieeju darbināšanai, ja tās tiek lietotas kā digitālās ieejas. Spailēm 2 un 28 (0V) ir jābūt savienotām. 44

45 12/02 izlaidums 3 Palaišana 3.2. Ekspluatācijas režīmi Standartversijā MICROMASTER 430 ir aprīkots ar stāvokļa indikācijas paneli (SDP) (skat. attēls 3 3), ar kuru ir iespējams izmantot frekvences pārveidotāju plašam funkciju klāstam paturot rūpnīcas iestatījumus. Ja šie rūpnīcas iestatījumi nav piemēroti, tos var pielāgot jūsu aparatūrai, izmantojot pamatdarbību vadības paneli 2 (BOP 2) (skat. attēlu 3 3). BOP 2 ir pieejams kā izvēle. Rūpnīcas iestatījumus vat pielāgot nepieciešamajam izmantojot PC IBN rīku. Programmatūra ir pieejama uz CD ROM, kas pievienots ierīces dokumentācijai. UZMANĪBU MICROMASTER 430 var vadīt tikai ar BOP-2. Nav iespējams izmantot BOP vai AOP. SDP Stāvokļa indikācijas panelis BOP-2 Pamata vadības panelis Attēls 3 3 MICROMASTER 430 pieejamie paneļi Piezīmes par vadības paneļu nomaiņu skat. šīs rokasgrāmatas pielikumā A.. Piezīme Motora frekvences pielāgošana 50 / 60 Hz: DIP slēdži, kas paredzēti motora frekvences pielāgošanai ir novietoti zem I/O paneļa (I/O paneļa noņemšana ir aprakstīta pielikumā C). Frekvences pārveidotājs tiek piegādāts ar šādiem iestatījumiem: DIP slēdzis 2 Izslēgtā pozīcijā: Eiropas rūpnīcu iestatījumi (50 Hz, kw, u.tml.) Ieslēgtā pozīcijā: Ziemļamerikas rūpnīcu iestatījumi (60 Hz, hp u.tml.) DIP slēdzis 1: Nav paredzēts lietošanai. Attēls 3 4 DIP slēdzis DIP Slēdzis Motora frekvencei 45

46 12/02 izlaidums 3 Palaišana Ekspluatācija ar SDP SDP priekšpusē ir divi LED indikatori, kas uz frekvences pārveidotāja rāda statusu dotajā brīdī (skat. sadaļu 6.1.). Izmantojot SDP, frekvences pārveidotāja pamatiestatījumiem ir jābūt savietojamiem ar šādiem motora parametriem: Nominālā motora jauda Motora spriegums Nominālā motora strāva Nominālā motora frekvence (Ieteicams Siemens standarta motors) Bez tam jāievēro šādi nosacījumi: Lineārais V/f motora ātrums tiek regulēts ar analogo potenciometru. Maksimālais ātrums 1500 rpm pie 50 Hz (1800 rpm pie 60 Hz); jākontrolē ar potenciometru caur frekvences pārveidotāja analogo pievadu. Paātrinājuma laiks = 10 sek. Palēninājuma laiks = 30 sek. Iestatījumus sarežģītākām funkcijām var atrast parametru sarakstā un sadaļā Pārskats par palaišanu ar BOP 2. Tabula 3-1 Rūpnīcas iestatījumi darbībām, lietojot SDP Termināls Parametri Rūpnīcas iestatījumi Digitālā ieeja 1 5 P0701 = 1 ieslēgts pa labi Digitālā ieeja 2 * 6 P0702 = 12 atpakaļ Digitālā ieeja 3 7 P0703 = 9 Kļūdas apzināšana Digitālā ieeja 4 8 P0704 = 15 Noteikta frekvence Digitālā ieeja 5 16 P0705 = 15 Noteikta frekvence Digitālā ieeja 6 17 P0706 = 15 Noteikta frekvence Digitālā ieeja 7 Via AIN1 P0707 = 0 Neaktīvs Digitālā ieeja 8 Via AIN2 P0708 = 0 Neaktīvs *Standarta iestatījumi rotācijas virziena maiņai ir palēnināti. (Parametrs 110) 46

47 12/02 izlaidums 3 Palaišana Pamatdarbības ar SDP Ar iemontētu SDP var izpildīt šādas darbības: - Uzsākt un apturēt motora darbību (DIN 1 caur ārēju slēdzi) - Darbības atsākšanu pie kļūdas (DIN 3 caur ārēju slēdzi) Motora ātruma regulēšana tiek veikta, savienojot analogos pievadus kā parādīts attēlā 3 5 Analogā ķēde 0-20 ma (500 &) Attēls 3 5 Pamatdarbības ar SDP 47

48 12/02 izlaidums 3 Palaišana Pārskats par palaišanu ar BOP 2 Pamatnosacījumi Mehāniskā un elektriskā uzstādīšana ir pabeigta. Uzstāda motora frekvenci DIP slēdzis 2: Izslēgts = 50 Hz / Ieslēgts = 60 Hz Strāvas padeve ieslēgta Ātrā palaišana P0010 = 1 Skat. sadaļu Tālāka palaišana caur P0004 un P0003 Pārskatu par parametru struktūru skat. sadaļā 5.3. Detalizētu parametru aprakstu skat. parametru sarakstā. PIEZĪME: Palaišanu rekomendē saskaņā ar šo shēmu. 48

49 12/02 izlaidums 3 Palaišana Ekspluatācija ar BOP 2 Parametru vērtības var mainīt caur BOP 2. Lai uzstādītu parametrus uz šī paneļa, ir jānoņem SDP un jāpievieno BOP 2 (skat. pielikumu A). BOP 2 ir piecu ciparu un septiņu segmentu displejs, kuru izmanto, lai parādītu parametru numurus un vērtības, dotu brīdinājuma signālus un ziņotu par kļūdām, kā arī redzētu iestatījuma punktus un tekošās vērtības. Ar BOP 2 parametru iestatījums nevar saglabāt. Tabula 3 2 parāda rūpnīcas iestatījumus, kas paredzēti darbībai ar BOP 2. PIEZĪME BOP 2 motora vadības funkcijas pēc noklusēšanas ir atslēgtas. Lai vadītu motoru caur BOP- 2, parametrs P0700 ir jāuzstāda uz 1 un parametrs P uz 1. BOP 2 var pievienot frekvences pārveidotājam un atvienot no tā arī tad, ja strāvas padeve ir ieslēgta. Ja BOP 2 ir uzstādīts ka I/O vadības mehānisms (P0700 = 1), tad dzinējs apstāsies, ja BOP- 2 tiks noņemts. Tabula 3 2 Rūpnīcas iestatījumi darbībām, lietojot BOP 2 Parametri Nozīme Rūpnīcas iestatījums Eiropā (Ziemeļamerikā)) P0100 Darbības režīms Eiropā/ASV 50 Hz, kw (60 Hz, hp) P0307 Jauda (motora) Izmērs kw(hp) ir atkarīgs no iestatījuma P0100. [Vērtība ir atkarīga no varianta) P0310 Motora frekvence 50 Hz (60 Hz) P0311 Motora ātrums 1395 (1680) rpm [atkarīgs no varianta] P1082 Maksimālā motora frekvence 50Hz (60 Hz) UZMANĪBU MICROMASTER 430 var vadīt tikai izmantojot BOP 2. Ja izmanto BOP vai AOPm, uz displeja ir redzams. 49

50 3 Palaišana 12/02 izlaidums BOP 2 taustiņi Panelis / Taustiņš Funkcija Darbība Norāda stāvokli LCD (šķidro kristālu displejs) rāda esošos pārveidotāja iestatījumus, Sākt motora darbību Nospiežot taustiņu, pārveidotājs sāk darbību. Taustiņš pēc noklusējuma ir neaktīvs. Lai aktivizētu taustiņa funkciju, P0700 jāiestata uz 1. Apturēt motora darbību OFF1 Piespiežot taustiņu, motors apstājas izvēlētajā palēnināšanas režīmā. Pēc noklusēšanas taustiņš ir neaktīvs. Lai aktivizētu taustiņa funkciju P0700 jāiestata uz 1. OFF2 Piespiežot taustiņu divreiz (vai vienreiz pieturot ilgāk) Motors apstāsies brīvgaitā. Šī funkcija ir aktīva vienmēr. Rokas režīms Lietotāja spaiļu rinda (CD S2) un vadības panelis (BOP 2) ir komandu un iestatījumu vērtību avoti. Automātiskais režīms Funkcijas Lietotāja spaiļu rinda (CD S1) vai sērija (US S) vai lauka kopnes interfeiss (piem. PROFIBUS) ir komandu un iestatījumu vērtību avoti. Šo taustiņu var izmantot, lai apskatītu papildu informāciju. Piespiežot un paturot taustiņu 2 sekundes pie jebkura parametra darbības laikā būs redzama šāda informācija: 1. Līdzstrāvas posma spriegums (norādīts ar d vienības V). 2. Izejas strāva (A). 3. Izejas frekvence (Hz). 4. Izejas spriegums (norādīts ar o vienības V). 5. Izvēlētā vērtība P0005 (Ja P0005 ir iestatīts, lai rādītu jebkuru no augstākminētajiem (1 4) rādījumiem, tad tas otrreiz netiks rādīts). Atkārtota taustiņa piespiešana no jauna uzrādīs augstākminētos rādījumus uz displeja. Pārleciena funkcija No jebkura parametra (rxxxx vai PXXXX)īss spiediens uz Fn taustiņa nekavējoties izraisīs pārlekšanu uz r0000. Pēc tam, ja nepieciešams varat izmainīt citu parametru. Atgriežoties pie r0000, piespiežot Fn taustiņu, jūs atgriezīsieties pie sākumpunkta. Beigšana Gadījumā, ja notiek kļūme vai tiek dots brīdinājuma signāls, taustiņš pārstartē kļūdas vai brīdinājuma ziņojumu uz vadības paneļa ekrāna. Piekļūšana parametriem Piespiežot šo taustiņu tiek atļauta piekļūšana parametriem Vērtības palielinājums Piespiežot šo taustiņu, palielinās uz displeja attēlotā vērtība. Vērtības samazinājums Piespiežot šo taustiņu, samazinās uz displeja attēlotā vērtība. Attēls 3-6 BOP 2 taustiņi 50

51 3 Palaišana 12/02 izlaidums Parametru nomaiņa ar BOP 2 Zemāk ir aprakstīta parametra P0004 vērtības maiņas procedūra. Indeksētā parametra vērtības modificēšana ir aprakstīta, izmantojot piemēru ar P0719. Lai mainītu citus parametrus, kurus vēlaties iestatīt ar BOP - 2, ievērojiet tieši tādu pašu procedūru. P0004 nomaiņa parametra filtra funkcija Solis Reuzltāts uz displeja 1 Piespiediet lai piekļūtu parametriem 2 Piespiediet līdz uz ekrāna parādās P Piespiediet, lai piekļūtu parametra vērtības līmenim 4 Piespiediet vai līdz parādās vēlamā vērtība 5 Piespiediet, lai apstiprinātu un saglabātu vērtību P0719 indeksētā parametra maiņa Komandas iestatījuma punkta avota izvēle Solis Rezultāts uz displeja 1 Piespiediet lai piekļūtu parametriem 2 Piespiediet līdz uz ekrāna parādās P Piespiediet, lai piekļūtu parametra vērtības līmenim 4 Piespiediet līdz uz ekrāna parādās esošā iestatījuma vērtība 5 Piespiediet vai līdz parādās vēlamā vērtība 6 Piespiediet, lai apstiprinātu un saglabātu vērtību 7 Piespiediet, līdz uz ekrāna parādās r Piespiediet, lai atgrieztu ekrāna standarta rādījumus (kā tos ir iestatījis lietotājs) Attēls 3 7 Parametru maiņa ar BOP

52 3 Palaišana 12/02 izlaidums PIEZĪME Dažos gadījumos, kad tiek mainītas parametru vērtības, uz BOP 2 ekrāna ir redzams uzraksts (aizņemts). Tas nozīmē, ka frekvences pārveidotājs ir aizņemts ar augstākas prioritātes uzdevumiem. Viena cipara nomaiņa parametra vērtībā Lai ātri nomainītu parametra vērtību, uz ekrāna var nomainīt atsevišķus ciparus, izpildot šādas darbības: Pārliecinieties, ka atrodaties parametra maiņas līmenī (skat. Parametru maiņa ar BOP Piespiediet funkcijas taustiņu, kas liek ciparam pa labi mirgot. 2. Nomainiet cipara vērtību, piespiežot /. 3. Piespiediet funkcijas taustiņu, kas liek mirgot nākamajam ciparam. 4. Atkārtojiet no 2. līdz 4. solim līdz uz ekrāna ir redzama vajadzīgā vērtība. 5. Piespiediet, lai izietu no parametra vērtības maiņas līmeņa. PIEZĪME Funkcijas taustiņu izmanto arī, lai identificētu kļūdas stāvokli Palaišanas funkcijas ar BOP Ātrā palaišana (P0010 = 1) Invertora mehāniskajai un elektriskajai uzstādīšanai ir jābūt pabeigtai pirms Ātrās palaišanas. Ir svarīgi, ka parametrs P0010 tiek izmantots ātrajai palaišanai un P0003, lai izvēlētos piekļūšanas līmeni. Ir trīs lietotāja līmeņi,- standarta, paplašinātais un eksperta. Jo zemāks ir piekļūšanas līmenis, jo mazāk parametri ir redzami, veicot ātro palaišanu. Vērtības šiem parametriem ir vai nu rūpnīcas iestatījumi vai arī tie tiek izrēķināti ātrās palaišanas laikā. Ātrā palaišana ietver motora un paātrinājuma iestatījumu parametrus. Ātrā palaišana tiek pabeigta ar P3900, kurš, ja tiek iestatīts uz 1, veiks nepieciešamos motora parametru aprēķinus un izdzēsīs visus citus parametrus (nav iekļauts P0010 = 1) atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Pabeidzot ātro palaišanu ar P3900 = 1, frekvences pārveidotājs ir gatavs darbībai. Ta notiek tikai tad, ja ir ieslēgts ātrās palaišanas režīms. 52

53 3 Palaišana 12/02 izlaidums Ātrās palaišanas darbību secības shēma Piekļūšanas līmenis P0003 Lietotāja piekļūšanas līmenis 2) 1 1 Standarta 2 Paplašinātais 3 Eksperta P0010 Ātrās palaišanas uzsākšana 2) 0 Gatavs darbībai 1 Gatavs darbība 30 Rūpnīcas iestatījums P0100 Darbība Eiropā / Ziemeļamerikā 1 0 Jauda kw; f rūpnīcas iestatījums 50 Hz 1 Jauda hp; f rūpnīcas iestatījums 60 Hz 2 Jauda kw; f rūpnīcas iestatījums 60 Hz PIEZĪME: Iestatījumi 0 un 1 būtu jāmaina, izmantojot DIP slēdžus, lai nodrošinātu pastāvīgus iestatījumus. DIP slēdži būtu jāizmanto, lai izveidotu pastāvīgus iestatījumus. Pēc barošanas pārtraukšanas DIP slēdžu iestatījumi pārņem parametru iestatījumus. P0300 Izvēlieties motora tipu 1 Asinhronās rotācijas motoru 2 2 Sinhronās rotācijas motoru Piezīme Ar P0300 = 2 tiek atcelti kontrolparametri P0304 Nominālais motora spriegums 1) 1 Iestatījumu diapazons: 10 V 2000 V Nominālais motora spriegums (V) no nomināla plāksnes P0305 Nominālā motora strāva 1) 1 Iestatījumu diapazons: 0 2 x invertora nominālā strāva (A) Nominālā motora strāva (A) no nomināla plāksnes. P0307 Nominālā motora jauda 1) Iestatījumu diapazons: 0,01 kw 2000 kw 1 Nominālā motora jauda (kw) no nomināla plāksnes. Ja P0100 = 1, vērtības būs hp. 1 P0308 Nominālā motora cosphi 1) Iestatījumu diapazons: 0, Nominālās motora jauda faktors (cosphi) no nomināla plāksnes Redazms tikai tad, ja P0100 = 0,2, (motora jauda kw). P0309 Nominālā motora efektivitāte 1) Iestatījumu diapazons: 0,0 99,9 % Nominālā motora jauda procentos no nomināla plāksnes Redzams tikai tad, ja P0100 = 1, (motora jauda hp). P0310 Nominālā motora frekvence 1) Iestatījumu diapazons: 12 Hz 650 Hz Nominālā motora frekvence (Hz) no nomināla plāksnes. P0311 Nominālais motora ātrums 1) Iestatījumu diapazons: 0 40,000 U/min. Nominālais motora ātrums (rpm) no nomināla plāksnes. P0320 Motora magnetizētājstrāva 2 Iestatījumu diapazons: 0,0 99,0 % Motora magnetizētājstrāva (%) reattiecībā pret nominālo (P0305). 2 2 P0335 Motora dzesēšana 1 0 Pašdzesējošs 1 Ar piespiedu dzesēšanu 2 Pašdzesējošs un ar iekšējo ventilatoru 3 Ar iekšējo ventilatoru P0640 Motora pārslodzes faktors 1 Iestatījumu diapazons: 10,0 400,0 % Motora pārslodzes strāvas limits [%] attiecībā pret P0305 (nominālā motora strāva) P0700 Komandu avota izvēle 2) 0 Rūpnīcas iestatījums 1 BOP 2 2 Spailes (digitālie ieejas) PIEZĪME Ja ir izvēlēts P0700 = 2, digitālo pievadu funkciju var noteikt caur parametriem no P0701 līdz P0708. P0701 līdz P0708 = 99 un ar tiem aktivizē BICO parametru noteikšanu digitālajiem pievadiem. 1) Motora specifiskie parametri skat. motora nominālu plāksni 2) Parametri pieļauj vairāk iestatījumus nekā šeit ir pieminēts. Skat. parametru sarakstu tālākiem iestatījumiem. 53

54 3 Palaišana 12/02 izlaidums P1000 Frekvences iestatījuma punkta izvēle 2) 1Motora potenciometra iestatījuma punkts 2 Analogais iestatījuma punkts 1 3 Fiksētais frekvences iestatījuma punkts 4 Analogais iestatījuma punkts 2 PIEZĪME Papildu uzstādījumus iestatījuma punktam skat. parametru sarakstā. Ja P1000 = 1, izvēle ir atkarīga no parametru iestatījumiem P0700 līdz P P1910 Motora datu identifikācijas izvēle 0Neaktīva 1 Visu parametru identifikācija ar parametru nomaiņu Piezīme Motora parametru identifikācija ir jāveic ar aukstu motoru (20 ). Ja apkārtējās vides temperatūra nav 20 C robežās (+5 C), ir jāuzdod P0625 apkārtējās vides noteiktā motora temperatūra ir atkārtoti jāpārbauda. P1910 = 0 P1910 = 1 2 P1080 Minimālā motora frekvence Iestatījumu diapazons: Hz Pie uzstādītās minimālās motora frekvences (0 650 Hz), motors darbosies neatkarīgi no frekvences iestatījuma punkta. Vērtība ir derīga abiem motora rotācijas virzieniem. P1082 Maksimālā motora frekvence Iestatījumu diapazons: Hz Pie uzstādītas maksimālās motora frekvences (0 650 Hz), motors darbosies neatkarīgi no frekvences iestatījuma punkta. Vērtība ir derīga abiem motora rotācijas virzieniem P1120 Motora darbības paātrinājuma laiks Iestatījumu diapazons: sek. Laiks kādā motors paātrina savu darbību no miera stāvokļa līdz maksimālai motora frekvencei. P1121 Motora darbības palēninājuma laiks Iestatījumu diapazons: sek. Laiks pa kuru motors palēnina savu darbību no maksimālās motora frekvences līdz gaidīšanas režīmam. P1135 OFF3 motora darbības palēninājuma laiks Iestatījumu diapazons: sek. Nosaka motora darbības palēninājumu no maksimālās motora frekvences līdz gaidīšanas režīmam OFF3 komandai Brīdinājums A0541 Motora datu identifikācijas funkcija aktīva. P3900 pabeigt ātro palaišanu 0 Pabeigt ātro palaišanu bez motora parametru 1 kalkulācijas vai rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas. 1 Pabeigt ātro palaišanu ar motora parametru kalkulāciju un rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu. 2 Pabeigt ātro palaišanu ar motora parametru kalkulāciju un I/O atjaunošanu 3 Pabeigt ātro palaišanu ar motora parametru kalkulāciju bet bez I/O atjaunošanas. P3900 = 1,2 P3900 = 3 Ieslēdziet motoru, sākas motora datu identifikācija. Pēc motora identifikācijas pabeigšanas, brīdinājuma ziņojums A0541 pazūd. Ātrā palaišana ir pabeigta, frekvences pārveidotājs ir gatavs darbībai P1300 Vadības režīms 2 0 V/f ar lineāru raksturlīkni 1 V/f ar FCC 2 V/f ar paraboliskaju raksturlīkni 3 V/f ar programmējamu raksturlīkni 5 V/f tekstila iekārtām 6 V/f vadība ar neatkarīgu sprieguma iestatījuma punktu. 2) Parametri pieļauj vairāk iestatījumus nekā šeit ir pieminēts. Skat. parametru sarakstu tālākiem iestatījumiem. 54

55 3 Palaišana 12/02 izlaidums Motora nominālo parametru noteikšana Attēls 3 8 Tipiskas motora nomināla plāksnes piemērs (Informācija uz motora plāksnes ir tikai piemērs). PIEZĪME P0308 un P0309 ir redzami tikai ja P Tiek parādīts tikai viens no parametriem, atkarībā no P0100 iestatījumiem. P0307 norāda kw vai HP atkarībā no P0100 iestatījuma. Sīkāku informāciju skat. parametru sarakstā. Motora parametru maiņa ir iespējama tikai tad, ja P0010 = 1. Pārliecinieties, ka frekvences pārveidotājs ir konfigurēts atbilstoši motoram. Ievērojiet motora zvaigznes trīstūra savienojuma kārtību! Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Lai atjaunotu visus parametrus uz rūpnīcas iestatījumiem; ir jābūt uzstādītiem šādiem parametriem (nepieciešams BOP 2 vai komunikāciju bloks): 1. Iestatījums P0010 = Iestatījums P0970 = 1. PIEZĪME Rūpnīcā iestatīto parametru atjaunošanas process var ilgt līdz pat 3 minūtēm. 55

56 3 Palaišana 12/02 izlaidums 3.3. Vispārīgās darbības Standarta un paplašināto parametru pilns apraksts ir atrodams parametru sarakstā. PIEZĪME 1. Frekvences pārveidotājam nav atsevišķs barošanas slēdzis un piesl`edzot baro`sanu, tas ir gatavs darbam. Ja izeja ir neaktīva, tas gaida līdz tiek piespiests RUN (sākt) taustiņš vai arī uz spailes 5 parādās digitālais signāls ON (ieslēgts) (rotē pa labi). 2. Ja ir uzstādīts BOP 2 un ir izvēlēts, lai displejā būtu redzama izejas frekvence (P0005 = 21), tad atbilstošais iestatījuma punkts ir redzams aptuveni ik pēc 1 sekundes, iekams frekvences pārveidotājs apstājas. 3. Frekvences pārveidotājs rūpnīcā ir ieprogrammēts standarta funkcijām priekš Siemens 4 polu standarta motoriem, kuriem ir tāda pati nominālā jauda kā invertoram. Lietojot citus motorus ir jāievada specifikācijas no motora nominālo datu plāksnes. Skat. attēlu 3 8 informācijai, kā nolasīt motora datus. 4. Motora parametru maiņa ir iespējama tikai, ja P0010 = Pirms darbības sākšanas, P0010 ir jāuzstāda atpakaļ uz 0. Pamatoperācijas ar BOP 2 Priekšnoteikumi P0010 = 0 (lai pareizi inicializētu palaišanas komandu RUN) P0700 = 1 (aktivizē sākšanas / apturēšanas START/STOP taustiņu uz BOP 2) P1000 = 1 (aktivizē motora potenciometra iestatījumus). 1. Piepsiediet zaļo taustiņu, lai iedarbinātu motoru. 2. Piespiediet taustiņu, kamēr motors griežas. Motora ātrums palielinās līdz 50 Hz. 3. Kad frekvences pārveidotājs sasniedz 50 Hz, piespiediet taustiņu. Motora ātrums un displeja rādījums tiek samazināts Piespiediet taustiņu, lai aktivizētu rokas režīmu. 6. Piespiediet taustiņu, lai aktivizētu automātisko režīmu. 7. Sarkanais taustiņs aptur motora darbību. PIEZĪME Ir pieejamas trīs komandu kopas. Rokas/ automātiskā režīma taustiņš uz BOP 2 ļauj pārslēgties starp CDS 1 un CDS 2. Ja izvēlas CDS 3 (caur P0811), rokas/ automātiskā režīma taustiņš uz BOP 2 ir neaktīvs. Tālāk informāciju skat. parametru sarakstā. 56

57 3 Palaišana 12/02 izlaidums Ārējā motora termiskā aizsardzība Darbojoties ar ātrumu mazāku par nominālo, tiek mazināta uz motora vārpstas uzmontēto ventilatoru dzesējošā darbība. No tā izriet, ka vairumam motoru nepieciešama nominālās jaudas samazināšana, lai nodrošinātu to nepārtrauktu darbību ar zemām frekvencēm. Lai nodrošinātu, ka motori šādos apstākļos tiek pasargāti no pārkaršanas, motoram jāpievieno ārējs temperatūras sensors (PTC) un jāpieslēdz frekvences pārveidotāja vadības spailēm. 5 V 574 & PTC/ KTY Kl. 14 Kl. 15 A D PTC-Auslöseschwelle = 4 V PTC-Charakteristik für 1LG/1LA-Motoren KTY84-Charakteristik Attēls 3 9 Aizsardzība pret termālo pārslodzi. Ar PTC sensoru (P0601 = 1) Ja motora PTC sensors ir pievienots MICROMASTER 430 vadības vadības spailēm 14 (PTCA) un 15 (PTCB), un PTC funkcija ir aktivizēta ar P0601 = 1, tad MICROMASTER 430 darbosies kā parasti, nodrošinot spailēs pretestību, kas ir zem aptuveni 1500 Ω. Ja šī vērtība tiek pārsniegta, frekvences pārveidotājs rāda brīdinājumu A0511 un kļūdas kodu F0011. Reālā pretestības vērtība, pie kuras parādās šie rādījumi būs ne mazāka nekā 1000 Ω un lielāka kā 2000 Ω. Ar KTY84 sensoru (P0601 = 2) KTY84 sensoram ir jābūt pievienotam tā, lai diode ir tiešajā virzienā; t.i. anods ir pievienots spailei 14 (PTCA), bet katods spailei 15 (PTCB). Ja ir ieslēgta temperatūras monitoringa funkcija, uzstādot P0601 = 2, sensora temperatūra (un tātad arī motora tinuma temperatūra) ir ierakstīts uz parametru r0035. Sliekšņa motora temperatūra var tik uzstādīta, izmantojot parametru P0604 (rūpnīcas iestatījums 130 ). Savienojuma kļūda Ja savienojumā ar PTC vai KTY84 sensoru notiek īssavienojums vai ķēdes pārrāvums, parādīsies kļūdas paziņojums un motors pēc noklusēšanas apstāsies. 57

58 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums 4 MICROMASTER 430 funkcijas Šajā nodaļā: Dažādu frekvences pārveidotāju vadības procedūru apraksts 4.1. Frekvences iestatīšana (P1000) Komandu avoti (P0700) Izslēgšanas (OFF) un bremzēšanas funkcijas Vadības režīmi (P1300) MICROMASTER Brīvo funkciju bloki (P2800 ff) Kļūdas un brīdinājumi 67 58

59 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums BRĪDINĀJUMS Darbojoties ar elektroierīcēm, jāņem vērā, ka atsevišķas ierīces daļas ir zem sprieguma. Avārijas apturēšanas (OFF) iekārtām, saskaņā ar EN (VDE 0113) visos vadības sistēmas darba režīmos,pārstartējot avārijas izslēgšanas iekārtu, nedrīkst rasties situācija, kad ierīce nekontrolēti vai neparedzēti atsāk darbību. Gadījumos, kad īssavienojums vadības ierīcē var izraisīt ievērojamus materiālos zaudējumus vai pat nopietnus miesas bojājumus (t.i. potenciāli bīstami īssavienojumi), jāizmanto vai jāpielāgo ārējie līdzekļi vai ierīces, lai nodrošinātu ierīces drošu darbību arī tad, ja rodas īssavienojums (t.i. neatkarīgi gala slēdži, mehāniskie bloķētāji, u.tml.). MICROMASTER invertori strādā ar augstu spriegumu. Atsevišķi parametru iestatījumi var izraisīt frekvences pārveidotāja darbības automātisku atsākšanos, ja ir bijuši barošanas padeves traucējumi. Motora parametri ir jāievada pareizi, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret motora pārslodzi. Iekārta nodrošina iebūvētu motora pārslodzes aizsardzības sistēmu saskaņā ar UL508C, sadaļu 42. Skat. P0610 un P0335, kur iestatījums i 2 t ir ieslēgts (ON). Aizsardzību pret motora pārslodzi var nodrošināt arī caur ārēju temperatūras sensoru (parametrs: P0601 Motora temperatūras sensors pēc noklusēšanas nav aktivizēts). Ierīce ir piemērota darbībai elektrotīklos, kas nodrošina maksimālo simetrisko strāvu A, efektīvā vērtība ar maksimālo spriegumu 460 V, izmantojot H vai K tipa drošinātājs (skat. tabulu 7 4 tālāk tekstā). Šo ierīci nedrīkst izmantot kā avārijas apturēšanas iekārtu (skat. EN 60204, ) 4.1. Frekvences iestatījums (P1000) Priekšiestatījums spaile 3/4 (AIN + / AIN-, 0 10 V atbilst 0 50/60 Hz) Papildu iestatījumi skat. P1000 PIEZĪME Informāciju par frekvences iestatījumu izmantojot USS meklējiet attiescīgajā rokasgrāmatā, bet izmantojot PROFIBUS - rokasgrāmatā un PROFIBUS instrukcijās. 59

60 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums 4.2. Komandu avoti (P0700) UZMANĪBU Paātrināšanās / palēnināšanās laiks un paātrināšanās/palēnināšanās nogludinājuma funkcijas arī ietekmē motora uzvedību. Sīkāka informācija par šīm funkcijām jāmeklē parametru sarakstā P1120, P1121, P1130 P1134. Motora darbības sākšana Rūpnīcas iestatījums: spaile 5 (DIN1, augsts līmenis) Papildu iestatījumi: skat. no P0700 līdz P0708 Motora apturēšana Ir vesela virkne iespējamo veidu, kā apturēt motoru: Rūpnīcas iestatījums: OFF1 (izslēgts) spaile 5 (DIN1, zems līmenis) OFF2 (izslēgts) OFF (izslēgts) taustiņš uz BOP 2, piespiediet OFF (izslēgts) taustiņu vienreiz uz 2 sekundēm vai arī piespiediet to divreiz OFF3 (izslēgts) pēc noklusējuma nav aktivizēts Papildu iestatījumi: skat. no P0700 līdz P0708 Motora darbības virziena maiņa Pēc noklusējuma šī funkcija nav aktivizēta. Lai to aktivizētu, jums jāuzstāda P1110 = 0. Rūpnīcas iestatījums: spaile 6 (DIN2, augsts) Papildu iestatījumi: skatīt P0700 līdz P Izslēgšanas (OFF) un bremzēšanas funkcija OFF1 (izslēgts) Šī komanda (ko aktivizē ON (ieslēgts) atcelšana) liek frekvences pārveidotājam apstāties izvēlētajā motora palēnināšanas laikā. Parametrus palēnināšanas laika izmainīšanai, skat. P1121. UZMANĪBU Komandām ON (ieslēgts) un OFF (izslēgts) ir jānāk no viena avota. Ja ON (ieslēgts) / OFF1 (izslēgts) ir iestatīts uz vairāk kā vienu digitālo ieeju, derīga būs tikai tās digitālā ieeja, kas ir iestatīta pēdējā, piem. DIN3 ir aktivizēts. OFF1 var kombinēt ar līdzstrāvas bremzēšanu vai komplekso bremzēšanu. 60

61 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums OFF2 (izslēgts) Šī komanda liek motoram apstāties pēc inerces (vadības impulsi nav aktīvi). UZMANĪBU Komandai OFF (izslēgts) var būt viens vai vairāki avoti. Rūpnīcas iestatījumi paredz, ka OFF2 (izslēgts) komanda ir jāiestata uz BOP 2. Šis avots turpina eksistēt pat tad, ja kāds no parametriem no P0700 līdz P0708 nosaka citus komandas avotus OFF3 (izslēgts) OFF3 (izslēgts) komanda liek motoram strauji apstāties. Pēc iestatītas OFF3 komandas, lai sāktu motora darbību, binārajai ieejai jābūt saslēgtai. JA OFF3 ir saslēgts, tad motora darbību var apturēt ar komandām OFF1 vai OFF2. Ja OFF3 ieeja ir atvērta, motors nevar sākt darbību. Palēnināšanas laiks: skat. P1135 UZMANĪBU OFF3 (izslēgts) var kombinēt ar līdzstrāvas bremzēšanu, komplekso bremzēšanu vai dinamisko bremzēšanu Līdzstrāvas bremzēšana Līdzstrāvas bremzēšana ir iespējama ar OFF1 un OFF3. Motorā tiek padota līdzstrāva, kas ātri to nobremzē bremzē motoru un notur vārpstu līdz bremzēšanas perioda beigām. Aktivizē līdzstrāvas bremzēšanu: skat. no P0701 līdz P0708 Iestata līdzstrāvas bremzēšanas periodu skat. P1233 Iestata līdzstrāvas bremžu strāvu skat. P1232 Iestata līdzstrāvas bremzēšanas sākšanas frekvenci skat. P1234 UZMANĪBU Ja neviena diditālā ieeja nav nokonfigurēta līdzstrāvas bremzēšanai, ja P pēc katras OFF1 komandas periodā, kas ir iestatīts ar P Kompleksā bremzēšana Kompleksā bremzēšana ir iespējama ar OFF1 un OFF 3 komandām. Kompleksās bremzēšanas gadījumā, līdzstrāvas komponents ir uzlikts uz mainīgās strāvas. Iestata bremzēšanas strāvu: skat. P

62 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums 4.4. Vadības režīmi (P1300) MICROMASTER 430 ir virkne dažādu vadības režīmu, kas balstās uz U/f vadību. Šie režīmi ir uzskaitīti zemāk, papildu iestatījumi ir uzskaitīti parametru sarakstā, kur atrodami arī funkciju apraksti. Linearā U/f vedība P1300 = 0 Šī veida kontroli var izmantot pielietojumos ar mainīgu vai konstantu griezes momentu, t.i. transportēšanas sistēmām un sūkņu tipiem. Lineārā U/f vadība ar magnetizēšanas strāvas vadību (FCC) P1300 = 1 Šī veida kontroli var izmantot, lai uzlabou motora un dinamisko darbību. Paraboliskā U/f vadība P1300 = 2 Šī veida vadību var izmantot pielietojumos ar kvadrātisku griezes momentu, piem. ventilatoriem un sūkņiem. Daudzpunktu U/f vadība P1300 = 3 Plašāku informāciju par šo darbības režīmu skat. MICROMASTER parametru sarakstā. U/F vadība tekstila iekārtām P1300 = 5 Nav slīdes kompensācijas pastiprinājuma vai rezonanses slāpētāja. Imax vadība attiecas uz spriegumu nevis frekvenci. Lineārā U/f vadība ar magnetizēšanas strāvas vadību tekstila iekārtām P1300 = 6 Tā ir P1300 = 1 un P1300 = 5 kombinācija U/f vadība ar neatkarīgu sprieguma iestatījuma punktu P1300 = 19 Lietojot P1330, sprieguma iestatījums var būt dots neatkarīgi no motora darbības paātrinājuma/palēninājuma funkcijas ģeneratora darbības uzsākšanas frekvences (HLG). Lietojot P1330, iespējams uzdot sākuma spriegumu neatkarīgi no paātrinājuma funkcijas ģeneratora iestatītās sākuma frekvences. 62

63 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums 4.5. MICROMASTER 430 DARBĪBAS REŽĪMI Šunta režīms Frekvences pārveidotāja šunta ķēdes uzstādīšana Maiņstrāva Izolators Mehāniskais bloķētājs Slēdzis Releja izejas Izolators Attēls 4 1 Šunta ķēde Funkcijas Divu kontaktoru vadība caur MICROMASTER 430 releja izejām. Šī funkcija padara iespējamu darbināt motoru caur frekvences pārveidotāju vai tieši pieslēgt maiņstrāvas tīklam. Frekvences pārveidotājs nodros`sina pārslēgšanu. Pārslēgšana ir iespējama ar šādiem līdzekļiem: Kļūdas ziņojums no frekvences pārveidotāja Digitālais ieeja Frekvences pārveidotāja frekvence Par P1260 un citiem iestatījumiem skat. parametru sarakstā. 63

64 4 MICROMASTER 430 funkcijas 12/02 Izlaidums Siksnas spiedziņas kļūdas noteikšana Konstatē mehāniskās kļūdas piedziņas mehānismā, piem. pārrauta piedziņas siksna, sausi sūkņi, u.tml Griezes moments (Nm) P1082 Maksimālā frekvence P2189 Augšējais griezes momenta slieksnis P2190 Zemākais griezes moments P2187 Augšējais griezes momenta slieksnis 2 P2188 Zemākais griezes momenta slieksnis 2 P2185 Augšējais griezes momenta slieksnis 1 P2186 Zemākais griezes momenta slieksnis 1 P2182 Sliekšņa frekvence 1 P2183 Sliekšņa frekvence 2 P2184 Sliekšņa frekvence 3 Frekvece [Hz] Funkcijas Tiek novērots griezes moments. Tas nodrošina to, ka tiek konstatēta tukšgaita un pārslodze un to radošie apstākļi (piem., ventilators negriežas pareizi) Salīdzinājums starp tekošo ātruma / momenta līkni un ieprogrammēto šablona līkni. Frekvences līkni var uzdot ar trīs punktiem. Bez tam var noteikt reakcijas laiku, funkcijas palaišanai. Tas novērš neparedzētu palaišanu, ko varētu izraisīt īslaicīgas momenta svārstības. Par P2181 un citiem iestatījumiem skat. parametru sarakstā. 64

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Andris Šnīders, Indulis Straume AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Jelgava 2008 LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS Andris Šnīders, Indulis Straume

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley  com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 SIEMENS MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02 Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 2 Έντυπα MICROMASTER 440 Οδηγός εκκίνησης Για γρήγορη θέση σε λειτουργία με οθόνη SDP και

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα