ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ"

Transcript

1 «ΣΠΟΥΔΑΙ». Τόμος 52, Τεύχος 3ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52. No 3, (2002), University of Piraeus ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Υπό Μιλτιάδη Νεκτάριου Επίκουρου Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Abstract CATASTROPHE BONDS AND PORTFOLIO MANAGEMENT Catastrophe bonds were first created to compensate for the shortage of financial capacity of the insurance of natural catastrophes of the global reinsurance market. The marketing of catastrophe bonds is based on the common sense feeling that natural catastrophes are uncorrelated with systemic financial market risk. We show, however, that the financial attractiveness of catastrophe bonds should not be overstated, because, under certain circumstances, such a bond is exposed to interest rate risk (JEL Classification: G22). 1. Εισαγωγή Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ασφαλίσεων φυσικών καταστροφών αποτελούν την πιο σημαντική απόδειξη της προϊούσας σύγκλισης μεταξύ των ασφαλιστικών και των χρηματοοικονομικών αγορών. Στη θεωρία, ο υψηλός βαθμός συσχέτισης των ζημιών που προκαλούνται στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, θα απέτρεπε την ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψή τους. Στην πράξη, όμως, οι ιδιώτες ασφαλιστές αναλαμβάνουν τέτοιους κινδύνους διότι έχουν την δυνατότητα της γεωγραφικής διασποράς των ζημιών, μέσω του διεθνούς αντασφαλιστικου συστήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, η δυνατότητα ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων (insurance capacity) έφθασε τα όριά της από την ταυτόχρονη αύξηση τόσο των ασφαλιστέων αξιών στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου όσο και της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίσθηκε με την προσφυγή των ασφαλιστών στις χρηματοοικονομικές αγορές με την έκδοση,

2 157 καταρχήν, των ασφαλιστικών παραγώγων (catastrophe futures and options) και, αργότερα, των ομολόγων καταστροφών ανωτέρας βίας (catastrophe bonds). Στην επομένη ενότητα γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα με συνεχώς αυξανομένους ρυθμούς για την ενίσχυση της ασφαλιστικής δυναμικότητας των ασφαλιστικών αγορών για καταστροφικούς κινδύνους. Αποδεικνύεται ότι η εμφάνιση των ομολόγων φυσικών καταστροφών αποτέλεσε μια ελκυστική διέξοδο στις σχετικές αναζητήσεις των διεθνών επενδυτικών αγορών, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των σχετικών χρεογράφων ως συνδεόμενες με την επέλευση ζημιών από φυσικά φαινόμενα (θεομηνίες, σεισμούς, τυφώνες, κ.λπ) δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να συσχετίζονται με παράγοντες της διεθνούς οικονομικής και χρηματιστηριακής συγκυρίας. Στην τρίτη ενότητα, όμως, δείχνομε ότι μια προσεκτικότερη ανάλυση των συστατικών στοιχείων ενός ομολόγου φυσικών καταστροφών ενδεχομένως να αναιρούσε σε σημαντικό βαθμό τον βασικό λόγο για τον οποίον τα χρεόγραφα αυτά θεωρούνται ελκυστικά μέσα μείωσης των κινδύνων των χαρτοφυλακίων. Αποδεικνύεται ότι, κάτω από ορισμένες υποθέσεις, υπάρχει θετική συσχέτιση των αποδόσεων των ομολόγων αυτών με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι οποίες αποτελούν βασικόν παράγοντα του ίδιου κινδύνου στα χαρτοφυλάκια τίτλων σταθερού εισοδήματος. Στην ε νότητα 4, παρατίθενται τα συμπεράσματα. 2. Χρεογραφοποίηση των ασφαλιστικών κινδύνων φυσικών καταστροφών Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έλαβε χώραν μια δραματική αύξηση τόσο της συχνότητας όσον και της έκτασης των φυσικών κατστροφών. Μια συγκριτική ανάλυση των περιόδων και (Munich Re, 1998), δείχνει ότι οι συχνότητες φυσικών καταστροφών υπερτριπλασιάστηκαν, οι συνολικές οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν (αυξήθηκαν από 147,3 δισ. δολλάρια ΗΠΑ σε 580,5 δισ. δολλάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα), ενώ οι ασφαλιστικές ζημιές επταπλασιάστηκαν (αυξήθηκαν από 18 δισ. δολλάρια ΗΠΑ σε 124,5 δισ. δολλάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα). Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον, έχουν δημιουργήσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική δομή τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσο και των αντασφαλιστών, ενώ, ταυτόχρονα, έχουν συντελέσει στην δραματική αύξηση του κόστους των σχετικών ασφαλιστικών καλύψεων. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα τεράστια μεγέθη των

3 158 ζημιών από καταστροφικούς κινδύνους δεν μπορούν να απορροφηθούν πλέον από το διεθνές αντασφαλιστικό σύστημα, το οποίο βασίζεται κυρίως στη γεωγραφική διασπορά των κινδύνων. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ανάληψης κινδύνων (capacity) του διεθνούς αντασφαλιστικού συστήματος ανέρχεται σε περίπου 25 δισ. δολλάρια ΗΠΑ (Kielholz and Durrer, 1997; Cutler and Zeckhauser, 1996). Χρειάζεται, λοιπόν, και μια επιπλέον διαδικασία που θα συμβάλει στη διαχρονική διασπορά (intertemporal diversification) των καταστροφικών ζημιών (Mooney, 1995). Το πλαίσιο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί από την λειτουργία των διεθνών κεφαλαιαγορών. Οι σχετικές, θεωρητικές και πρακτικές αναζητήσεις έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του '90 (Chicago Board Options Exchange, 1991; D' Arcy and France, 1992; Niehaus and Mann, 1992; Cox and Schwebach, 1992; Cummins and Geman, 1995; Lewis and Murdock, 1996). Η αδυναμία του αντασφαλιστικού κλάδου να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές καθώς και η αναζήτηση εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιριών τρόπων μετακύλισης των σχετικών κινδύνων σε ευρύτερα και ισχυρότερα δίκτυα συγκέντρωσης και διαχείρισης πόρων, οδήγησε στην ανάπτυξη των αγορών παραγώγων (catastrophe futures και options), αλλά και σε προσπάθειες χρεογραφοποίησης των σχετικών κινδύνων με την έκδοση από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες ομολόγων φυσικών καταστροφών (catastrophe bonds). Πολλές αναλύσεις επικεντρώθηκαν στην εξέταση των πλεονεκτημάτων που προσέφεραν τα νέα χρηματοοικονομικά συμβόλαια για τους επενδυτές (Canter et al., 1996; Litzenberger et al., 1996; Ο' Brien, 1997; Jafee and Russell, 1997). Η προσφυγή των ασφαλιστών στις αγορές κεφαλαίου, αντανακλά την παραδοχή - συμβατή με το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου CAPM και της γενικώτερης θεωρίας του χαρτοφυλακίου - ότι υπάρχει ένα όριο συμπίεσης, μέσω διασποράς, των ζημιών ενός χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων, πέραν του οποίου η αντιμετώπιση του σχετικού κινδύνου μπορεί να γίνει μόνο μέσω της μεταφοράς του ή του επιμερισμού του σε εξειδικευμένες ισχυρές αγορές κεφαλαίων. Η προσφυγή στις αγορές κεφαλαίου και στους ισχυρούς θεσμικούς και άλλους επενδυτές προσέφεραν στον ασφαλιστικό κλάδο αυτήν ακριβώς την διέξοδο. Η επιλογή αυτή ήταν γνωστή και στο παρελθόν, όταν ασφαλιστικές εταιρίες προχώρησαν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με πώληση των νέων τίτλων στους υφισταμένους μετόχους και με στόχο την εξεύρεση

4 159 των απαραιτήτων πόρων για την χρηματοδότηση των αποζημιώσεων τις οποίες ήσαν υποχρεωμένες να καταβάλλουν λόγω φυσικών καταστροφών. Μόνο που τώρα, η προσφυγή στην κεφαλαιαγορά δεν αντιπροσωπεύει άντληση κεφαλαίου «ex post», δηλαδή όταν και στην έκταση που τα κεφάλαια αυτά χρειάζονται, αλλά «ex ante», εκ των προτέρων και με περισσοτέρους πρωτότυπους τρόπους, όπως με τη χρησιμοποίηση της αγοράς των ασφαλιστικών παραγώγων (Catastrophe Futures, Options) και την χρεογραφοποίηση χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (Catastrophe Bonds). Η συγκριτική ανάλυση και οι επικρατούσες πρακτικές έχουν αναδείξει την ανωτερότητα των ομολόγων φυσικών καταστροφών σε σχέση με τα ασφαλιστικά παράγωγα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και χαμηλού όγκου συναλλαγών (Νεκτάριος, 2001). Στόχος των ομολόγων φσικών καταστροφών είναι η μετακύλιση του σχετικού ασφαλιστικού κινδύνου σε επενδυτές εκτός του ασφαλιστικού κλάδου και συγκεκριμένα στους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακούς οργανισμούς. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι οι υψηλές αποδόσεις και ο χαμηλός βαθμός συσχέτισης των διακυμάνσεων των τιμών τους με τις γενικώτερες οικονομικές και χρηματιστηριακές τάσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτά ενίσχυσαν την ελκυστικότητα των ανωτέρω ομολόγων ως μέσων τοποθέτησης των διαθεσίμων των μεγάλων θεσμικών επενδυτών. Ο λόγος είναι προφανής: σύμφωνα με την θεωρία χαρτοφυλακίου, η ιδανική τοποθέτηση είναι αυτή της οποίας η απόδοση έχει τον χαμηλότερο δυνατό βαθμό συσχέτισης (beta) με την απόδοση των υπολοίπων χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με την ανωτέρω θεωρία, ο χαμηλός βαθμός συσχέτισης ή συνδιακύμανσης των αποδόσεων των χρεογράφων ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την μείωση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου, όπως αυτό εκφράζεται με την διακύμανση των αποδόσεών του πέριξ του μέσου όρου. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι για επενδυτικό χαρτοφυλάκιο από δύο χρεόγραφα με ποσοστά συμμετοχής w 1 και w 2 διακυμάνσεις αποδόσεων σ 1 και σ 2 αντίστοιχα και συντελεστή συσχέτισης των αποδόσεων των ανωτέρω χρεογράφων μεταξύ τους r 12, η συνολική διακύμανση σ ρ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου δίδεται από την ακόλουθη σχέση: σ ρ =[w σ 1 +w 2 σ 2 +2w 1 w 2 r 12 σ 1 σ 2 ] 1/2 ή

5 160 σ ρ = [w σ 1 +w 2 σ 2 +2w 1 w 2 CoV 12 ] 1/2 όπου Cov 12 :. συνδιακύμανση των αποδόσεων των ανωτέρω χρεογράφων. Από την ανωτέρω σχέση προκύπτει ότι η συνολική διακύμανση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί συνάρτηση όχι μόνο των διακυμάνσεων των αποδόσεων των επιμέρους χρεογράφων αλλά και του βαθμού συσχέτισης ή της συνδιακύμανσης των αποδόσεων αυτών μεταξύ τους. Όσο χαμηλότερη η συνδιακύμανση τόσο χαμηλότερη η συνολική διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου Στην περίπτωση που r 12 =0, η σ ρ μειώνεται σε σ ρ = [w 1 σ 1 +w 2 σ 2 2 ], ενώ μειώνεται ακόμη περισσότερο εφόσον r 12 <0. Η συνδιακύμανση ή ο βαθμός συσχέτισης των αποδόσεων των χρεογράφων προσδιορίζει τον βαθμό του συστηματικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, ο οποίος δεν μπορεί να μειωθεί με ακόμη μεγαλύτερη διασπορά κινδύνων παρά μόνον όταν τα νέα χρεόγραφα που προστίθενται έχουν αποδόσεις με αρνητική διακύμανση ή βαθμόν συσχέτισης με την συνολική απόδοση του υφισταμένου χαρτοφυλακίου. Οι χαμηλές όμως συνδιακυμάνσεις προϋποθέτουν διασποράν του χαρτοφυλακίου σε τίτλους εταιρειών διαφορετικών κλάδων με διαφορετικό βαθμό συσχέτισης των πωλήσεών τους προς το ΑΕΠ, γιατί μόνον τότε οι σχετικές κερδοφορίες και οι αντίστοιχες αποδόσεις θα κινούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους, συμπιέζοντας με τον τρόπον αυτό τον μη συστηματικό κίνδυνο του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το ανωτέρω πλαίσιο ανάλυσης αντικατοπτρίζει και η χρησιμοποίηση του κριτηρίου Sharpe για την συγκρότηση ενός αρίστου (optimum) χαρτοφυλακίου, με την έννοια ότι εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση ανά μονάδα κινδύνου, όπως αυτός εκφράζεται από τον βαθμό μεταβλητι κότητας (volatility) των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης Sharpe, 8(x), S(x) δί- δεται από τον ακόλουθο τύπο S(x) = [R(x)-r]/StdDev(x) Όπου R(x): η μέση απόδοση του τίτλου χ, r. η καλύτερη δυνατή απόδοση ενός χρεογράφου χωρίς κίνδυνον (π.χ. κρατικού ομολόγου)

6 161 StdDev(x): η μέση απόκλιση τετραγώνου των αποδόσεων του τίτλου χ. Σύμφωνα με το ανωτέρω κριτήριο, η καλύτερη υποψηφία επένδυση για ένα χαρτοφυλάκιο είναι αυτή που πληροί την ακόλουθη σχέση: S(x)>Cov(χ,p)*S(p) Όπου: S(x): ο δείκτης Sharpe του τίτλου χ, S(p): ο δείκτης Sharpe του χαρτοφυλακίου p στο οποίον πρόκειται να μετάσχει και η επένδυση στον τίτλο χ, Cov(x,p): είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του τίτλου χ και του χαρτοφυλακίου p. Η ανωτέρω σχέση καθορίζει το κριτήριο επιλογής των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου μεγίστης απόδοσης ανά μονάδα αναλαμβανομένου κινδύνου, προκρίνοντας επενδύσεις σε τίτλους των οποίων ο δείκτης Sharpe είναι μεγαλύτερος του αντιστοίχου δείκτη Sharpe του χαρτοφυλακίου προσαυξημένου κατά τον βαθμό συσχέτισης (beta) των αποδόσεων των υποψηφίων τίτλων με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου. Δεδομένου ότι ο βαθμός συσχέτισης των αποδόσεων των ομολόγων φυσικών καταστροφών με τις αποδόσεις των κλασικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων έχει διαπιστωθεί ότι είναι, πολύ χαμηλός, αυτό σημαίνει ότι το beta των χρεογράφων αυτών είναι πρακτικά ίσον με το μηδέν. Επομένως, με βάση την ανωτέρω ανάλυση τα ομόλογα αυτά, των οποίων οι αποδόσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις αποδόσεις των κρατικών χρεογράφων (Kielholz and Durrer, 1997, Figures 6a, 6b, page 12), πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές τοποθετήσεις από πλευράς διαχείρισης χαρτοφυλακίων, αφού η συμμετοχή τους στα μεγάλα χαρτοφυλάκια έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του βαθμού μεταβλητικότητας, χωρίς ανάλογη μείωση της συνολικής τους απόδοσης. 3. Συστηματικός κίνδυνος των ομολόγων φυσικών καταστροφών Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα υψηλά ονομαστικά επιτόκια και ο χαμηλός συστηματικός κίνδυνος - δηλαδή, ο χαμηλός συντελεστής συσχέτισης με τις αποδόσεις των άλλων χρεογράφων της αγοράς - προβάλλονται ως οι βασικοί παράγοντες της ελκυστικότητας των ομολόγων φυσικών καταστροφών για τους διαχειριστές των επενδύσεων των μεγάλων θεσμικών οργανισμών.

7 162 Όμως, η ανωτέρω ανάλυση στηρίζεται στην ύπαρξη αγορών οι οποίες μπορούν να χαρακτηρίζονται, λόγω βάθους και πλάτους, ως αποδοτικές (efficient). Χαρακτηριστικό το οποίον οπωσδήποτε δεν μπορεί να αποδοθεί στις αγορές των ανωτέρω ομολόγων και λόγω του μικρού μεγέθους της αντίστοιχης αγοράς και λόγω της συμπεριφοράς των ενσωματωμένων σε αυτές προαιρετικών δικαιωμάτων (options). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται το ενδεχόμενο οι αυξήσεις του επιπέδου των επιτοκίων να προκαλούν μειώσεις των τιμών των σχετικών ομολόγων εντονότερες των τιμών των κοινών ομολόγων, λόγω της συνδυασμένης επίδρασης των μεταβολών των επιτοκίων στην αξία των ενσωματωμένων προαιρετικών δικαιωμάτων, επίδραση φυσικά που είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι και η αξία των σχετικών προαιρετικών δικαιωμάτων. Η ανάλυση που ακολουθεί αποβλέπει στην υπογράμμιση αυτού ακριβώς του ενδεχομένου: να είναι ο συστηματικός κίνδυνος των ομολόγων φυσικών καταστροφών μεγαλύτερος των κοινών ομολόγων. Φυσικά η ανωτέρω επισήμανση αναφέρεται στις διακυμάνσεις της τιμής των ομολόγων φυσικών καταστροφών πριν από την όποια επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, η οποία ασφαλώς και διαμορφώνει τις τελικές αποδόσεις κατά τρόπον που ουδόλως συσχετίζονται με τις διακυμάνσεις των δεικτών των τιμών των άλλων χαρτοφυλακίων ομολόγων της αγοράς. Αλλά στις περιόδους πριν από την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος, οι μεταβολές της τιμής των ομολόγων φυσικών καταστροφών έναντι των μεταβολών του επιπέδου των επιτοκίων επηρεάζονται και από τις μεταβολές της αγοραίας τιμής (market value) των european call options, που είναι ενσωματωμένα στα χαρακτηριστικά των ανωτέρω ομολογιών και τα οποία αναφέρονται στους όρους διαμόρφωσης των τελικών αποδόσεων στους ομολογιούχους, στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Όπως είναι γνωστό, ως δείκτης συστηματικού κινδύνου για τις ομολογίες χρησιμοποιείται η ελαστικότητα της τιμής τους στις μεταβολές του επιπέδου των επιτοκίων. Η εν λόγω ελαστικότητα μετράται από τον δείκτη μεσο σταθμικής διαρκείας (duration). Ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος για τα χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου, σε σχέση με τα ομόλογα κυμαινομένου επιτοκίου, και ακόμη μεγαλύτερος για τα μηδενικού επιτοκίου (zero coupon), για τα οποία είναι ίσος με την, εναπομένουσα μέχρι την λήξη, διάρκεια του τίτλου.

8 163 Έχοντας ως άξονα αναφοράς την τελευταία αυτή κατηγορία ομολόγων, το ερώτημα είναι, αν τα αντίστοιχα ομόλογα φυσικών καταστροφών (zero coupon catastrophe bonds) έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη μεσοσταθμική διάρκεια σε σχέση με τα άλλα ομόλογα. Θεωρούμε τώρα ομόλογο φυσικών καταστροφών μηδενικού επιτοκίου (zero coupon cat bond) διαρκείας μέχρι, την λήξη Τ. Αν δεν επέλθουν σημαντικές ζημίες από φυσικές καταστροφές, η ομολογία καταβάλλει στη λήξη την ονομαστική της αξία F. Αν όμως κάποιος προσυμφωνημένος δείκτης ζημιών / (π.χ., ο γνωστός στις ΗΠΑ δείκτης PCS, Property Claims Service (1995) έχει στη λήξη τιμή /(Τ) μεγαλύτερη από ένα προσυμφωνημένο επίπεδο Κ, τότε η ομολογία καταβάλλει το ποσό F-[I(T)-K], με τον πρόσθετο περιορισμό ότι η καταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Β (B<F). Εύκολα διαπιστώνεται, κάτω από τις παραπάνω συνθήκες, ότι το ποσόν που θα καταβληθή στην λήξη είναι V(T)=max{B, min{f, F-[I(T)-K]}} (1) και ότι έχομε 0 =< F-V(T) =< F-B σε όλες τις περιπτώσεις. Με καταλλήλους μετασχηματισμούς της (1), η διαφορά F-V(T) μπορεί να γραφεί ως F-V(T)= max{0, I(T)-K}-max{0, I(T)-(K+F-B)} (2) Από την (2) βλέπομε ότι η μείωση, F-V(T), στο ποσό που καταβάλλεται στον ομολογιούχο, μπορεί να γραφεί ως διαφορά μεταξύ της αξίας μιας cat call option επί του δείκτη / με τιμή άσκησης Κ και της αξίας μιάς cat call option επί του ίδιου δείκτη με τιμή άσκησης Κ + (F-B). Είναι εξίσου εύκολο να βεβαιωθούμε για την ισχύ της (2) με τη διαπίστωση ότι το γράφημα της F-V(T) πράγματι συμπίπτει με την διαφορά των γραφημάτων των δύο max που εμφανίζονται στη (2). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο max στην (2) ισοδυναμούν με δύο καλύψεις ανακοπής ζημίας (stop loss), αρκεί να ερμηνεύσουμε τον δείκτη Ι (Τ) ως «συνολικές αποζημιώσεις», η δε διαφορά των δύο max ισοδυναμεί με ένα stop loss με απαλλαγήν Κ και ανώτατο όριον ευθύνης F-B. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι τιμές των δύο αυτών προαιρετικών δικαιωμάτων (options) μπορεί να υπολογισθούν με τη βοήθεια του προτύπου

9 164

10 Συμπεράσματα Οι χρηματοοικονομικές αγορές έχουν αναπτύξει πρωτοποριακά εργαλεία για να ενισχύσουν τη δυνατότητα κάλυψης κινδύνων στις ασφαλίσεις φυσικών καταστροφών. Τα ασφαλιστικά παράγωγα, σε μικρότερο βαθμό, και τα ομόλογα φυσικών καταστροφών, σε μεγαλύτερο βαθμό, συνετέλεσαν στην περαιτέρω εμβάθυνση των χρηματοοικονομικών αγορών και αύξησαν την δυνατότητα ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων φυσικών καταστροφών. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικές απαιτήσεις σχετικά με την ελκυστικότητα αυτών των επενδυτικών εργαλείων. Από τα ανωτέρου προκύπτει ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ο συστηματικός κίνδυνος ενός ομολόγου φυσικών καταστροφών διαμορφώνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα των αντιστοίχων μιάς απλής zero coupon ομολογίας της αυτής διάρκειας. Δηλαδή, η μεταβολή του επιπέδου επιτοκίων μπορεί να προκαλεί μεγαλύτερης έκτασης μεταβολές στις τιμές των ομολόγων φυσικών καταστροφών σε σχέση με τις τιμές των συνήθων ομολογιακών τίτλων. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι αποδόσεις των ομολόγων φυσικών καταστροφών, παρ' ότι συνδεδεμένες με δείκτες ζημιών καταστροφών μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συσχετίζονται έντονα με τις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών αγορών, διακυμάνσεις οι οποίες ως γνωστόν επηρεάζονται έντονα από την πορεία των επιτοκίων. Στην περίπτωση όμως αυτή, η πρακτική των θεσμικών και άλλων μεγάλων επενδυτών να επιδιώκουν την συμμετοχή των ανωτέρω ομολογιών στις τοποθετήσεις τους, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση και όχι στην μείωση του συνολικού κινδύνου των αντιστοίχων χαρτοφυλακίων.

11 166 Βιβλιογραφία Canter Μ., J.B. Cole, and R.L. Sandor (1996), «Insurance Derivatives: A New Asset Class for the Capital Markets and a New Hedging Tool for the Insurance Industry», Journal of Derivatives, Vol 4(2), pp Chicago Board Options Exchange (1991), The Chicago Board Options Exchange Guide for Institutional Investors, Chicago. Cox S. and R. Schwebach (1992), «Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk», Journal of Risk and Insurance, Vol. 59, pp Cummins D. and H. Geman (1995), «Pricing Catastrophe Insurance Futures and Call Spreads: An Arbitrage Aproach», Journal of Fixed Income, Vol. 4, pp Cutler D. and R. Zeckhauser (1996), Reinsurance for Catastrophes and Cataclysms, Working Paper, Harvard University, Cambridge, Mass. D' Arcy S. and V. France (1992), «Catastrophe Futures: A Better Hedge for Insurers», Journal of Risk and Insurance, Vol. 59, pp Jafee D.M. and T. Russell (1997), «Catastrophe Insurance, Capital Markets and Insurable Risk», Journal of Risk and Insurance, Vol. 64(2), pp Kielholz W., and A. Durrer (1997), «Insurance Derivatives and Securitization: New Hedging Perspectives for the U.S. Cat Insurance Market», The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practices, No 82. pp Lewis C. and K. Murdock (1996), «The Role of Government Contracts in Discretionary Reinsurance Markets for Natural Disasters», Journal of Risk and Insurance, Vol. 63(4), pp Litzenberger R., R.D. Beaglehole, and C.E. Reynolds (1996), «Assessing Catastrophe Reinsurance - Linked Securities as a New Asset Class», Journal of Portfolio Management, pp Mooney S. (1995), Presentation to Florida Academic Task Force on Hurricane Insurance, Mimeo, Tallahassee. Munich Re (1998), Topics: Natural Catastrophes, Munich. Νεκτάριος, Μ. (2001), «Ο Ρόλος των Κεφαλαιαγορών στη Διαχείριση των Ασφαλιστικών Κινδύνων Ανωτέρας Βίας», ΣΠΟΥΔΑΙ (υπό δημοσίευση). Niehaus G. and S. Mann (1992), «The trading of Underwriting Risk: An Analysis of Insurance Futures Contracts and Reinsurance», Journal of Risk and Insurance, Vol. 59, pp Ο Brien, T. (1997), «Hedging Strategies Using Catastrophe Insurance Options», Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 21(2), pp Property Claims Services (1995), Catastrophe Record: , Rahway, N.J.

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process)

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) 1. Καθορισμός Επενδυτικών στόχων (Setting Investment Objectives) Ιδιώτες επενδυτές (Individual Investors) Θεσμικοί επενδυτές (Institutional

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Η Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών: Λύση στο Πρόβλημα; Αθήνα, 9 Μαρτίου, 2010 Δρ. Δανιήλ Γιαμουρίδης Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «ÓÐÏÕÄÁÉ», Ôüìïò 59, Ôåý ïò 3ï-4ο, (2009) / «SPOUDAI», Vol. 59, No 3-4, (2009), University of Piraeus, pp. 173-198 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Υπό Αγλα ας Πετσέτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions 2007 1 1 :100026788 (2007) 0120033206, (, 200052) : Vignola2Dale (1980) Kawaller2Koch(1984) (cost of carry),.,, ;,, : ;,;,. : ;;; : F83019 : A Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions LIU Hai2long,

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγόρευση Καθηγητή Stephen A. Ross ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αναγόρευση Καθηγητή Stephen A. Ross ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αναγόρευση Καθηγητή Stephen A. Ross ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τιμητικός Λόγος του Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 9: Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ΙΙ Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων 1. Μεταβολές στα χαρτοφυλάκια 2. Μεταβολές στο εύρος µεταξύ επιτοκίων στην Ευρωζώνη Ευρώ και διεθνείς αγορές οµολόγων 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει): ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ MIFID Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ημερ. Γεννήσεως: Επάγγελμα: Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς): Οικογενειακή Αρ. εξαρτωμένων ατόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 44, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 44, No 3-4, University of Piraeus ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Υπό Ιωάννη Κ. Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 6

Asset & Liability Management Διάλεξη 6 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 6 A case study Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Εκτίμηση Κινδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής CEO of the Serres Business & Innovation Centre 09 Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 3: Αποτίμηση ομολόγων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου (Security Market Line-SML) Αν ένα αξιόγραφο προστεθεί σ ένα καλά διαφοροποιημένο χαρ/κιο, ο κίνδυνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Αθήνα, Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Ι Ορισμός: Κινητές αξίες (υπάρχει εκδότης) που υλοποιούν προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Μάθημα Επιλογής Γενικό ΜΒΑ (Γ Εξάμηνο) Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Εισηγητές: Αθανάσιος Γ. Νούλας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Portfolio Management & Securities Services

Portfolio Management & Securities Services Portfolio Management & Securities Services Copyright 2016 Ιστορικό HF Η HellasFin Global Wealth Management είναι μία από τις μεγαλύτερες και δυναμικότερες, ανεξάρτητες εταιρείες συμβουλών και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς

Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis- EMH) Μια αγορά λέγεται αποτελεσματική όταν στην εμφάνιση μιας νέας πληροφορίας οι τιμές των αξιογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ Αναλογιστής (Ε.Α.Ε.) Διευθυντής Ε.Α.Ε.Ε. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η μαζική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι:

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: α Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. β Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα