ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ 1)Της Β βάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαν Μωρεάς 29- ΦΙΞ. 2)Τα εικοσιένα (21) Πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της ΟΣΠΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε.Ε.Α.Ε), ΕΝΩΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (Ε.Ι.Σ.Φ), ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε.Π.Ε.Π), ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Π.Τ.Α.Ο.Α), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (Ε.Σ.Ε.Ο.Α), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Π.Ο.Α) ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Σ.Τ.Ε.Π.Ο.Α), ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Μ.& Π), ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Χ.Π.Α), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ OLYMPIC CATERING (Σ.Ε.Ο.Κ), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Σ.Ε.Π.Ο.Α.Α), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ (Σ.Ε.Σ.Ο.Α), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AVIONICS ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Α.Ο.Α), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Ο.Α.Ο.Α), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Ε.Π.Ο.Α) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (Σ.ΤΕ.Π.Υ.Ο.Α), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Σ.ΤΕ.Χ.Α.Μ), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (Σ.Τ.Ο.Α), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΑΕ (Σ.Ε.Ο.Α.Ε), ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ), ΕΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (Ε.Τ.Υ.Γ.Ε). ΠΡΟΣ 1) Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας. 2) Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της και εδρεύει στην Αθήνα. 1. Ήμασταν δικαιούχοι και κάτοχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου, με φορέα του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών την Εθνική 1

2 Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με ημερομηνία έκδοσης την , ημερομηνία λήξης την και κωδικό GR Τα ομόλογα αυτά εκδόθηκαν υπό τον τίτλο «ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ GR ». 2. Δεν αποκτήσαμε το ως άνω προϊόν μέσω επενδυτικής επιλογής, ούτε κατόπιν επιλογής μας, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο για να εκπληρώσει την εκ του νόμου υποχρέωσή του για την καταβολή του υπολοίπου ποσού του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης και προκειμένου για τη νομιμότητα της αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μας αορίστου χρόνου από τις εργοδότριες μας εταιρείες, ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Α.Ε, επέλεξε μονομερώς, επέβαλε και εισήγαγε νομοθετική ρύθμιση για την χάριν καταβολής έκδοση ομολόγου υπέρ των απολυμένων μέσω ειδικού ομολογιακού δανείου 1% λήξεως Δηλαδή όπως αναλύεται κατωτέρω δεν λάβαμε από την εργοδότριά μας τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, διότι ο Ν.3717/2008 προέβλεψε την ισόποση καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο του «εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης» ίσης με την αποζημίωση καταγγελίας, για την εξόφληση του οποίου και ενώ τελούσε ήδη σε υπερημερία ως προς το χρόνο καταβολής αποφάσισε την έκδοση του ως άνω ειδικού ομολογιακού δανείου και συνεπώς τα ομόλογα (άυλοι τίτλοι) αυτά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. καλύπτουν την οφειλή της αποζημίωσης απόλυσης μας. Συγκεκριμένα και αναλυτικά δυνάμει του άρθρου 4 του υπ αρ. Νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ Α 238) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.", "Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε." και "Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε προκειμένου για την αζήμια καταγγελία των συμβάσεων εργασίας πλέγμα προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόμενους των ως άνω εταιρειών και ειδικότερα προβλέφθηκε η καταβολή εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στο προσωπικό που των εταιρειών που θα αποχωρήσει μετά τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση. Στο αρ. 4 του ως άνω Νόμου προβλέφθηκε επί λέξει: «1. Στους ανήκοντες στο Τακτικό και Εποχικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις με την επιχείρηση λύονται ή καταγγέλλονται μετά την Κρίσιμη Ημερομηνία, καταβάλλεται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης της επόμενης παραγράφου 2 εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης το οποίο ισούται προς: α... β. Για το λοιπό Τακτικό Προσωπικό, ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε από τους Σημερινούς Εργοδότες και τους Αρχικούς Εργοδότες, ως εξής: (i) Για προϋπηρεσία μέχρι ενός έτους, ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (ii) Για προϋπηρεσία πλέον του έτους και μέχρι τεσσάρων ετών, ποσό διπλάσιο των 2

3 (iii) Για προϋπηρεσία πλέον των τεσσάρων ετών και μέχρι έξι ετών, ποσό τριπλάσιο των (iv) Για προϋπηρεσία πλέον των έξι ετών και μέχρι οκτώ ετών, ποσό τετραπλάσιο των (v) Για προϋπηρεσία πλέον των οκτώ ετών και μέχρι δέκα ετών, ποσό πενταπλάσιο των (vi) Για συμπληρωμένη προϋπηρεσία δέκα ετών, ποσό εξαπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (vii) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας πάνω από τα δέκα προστίθεται ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, με ανώτατο όριο ποσό ίσο με είκοσι τέσσερις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.. 2. Για την καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η καταγγελία ή λύση της σύμβασης και βεβαίωση από τον εκκαθαριστή περί του ύψους του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης που δικαιούται ο εργαζόμενος, όπου αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ποσού αυτού και η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μετά από τη μεταφορά των σχετικών κονδυλίων.». Επίσης με το άρ. 49 παρ. 4 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141/ ) προστέθηκε 5 η παράγραφος στο αρθρ. 4 του Ν.3717/2008 το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «5. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.» Κατ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων εκδόθηκαν: Η υπ αριθ. ΚΥΑ 143/2010(ΥΑ 14360/583 ΦΕΚ Β 1062/ ) των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή εντός δύο μηνών από την δημοσίευση της ως άνω απόφασης, σε κάθε δικαιούχο του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α 239) για το έτος 2010, ως εξής: α) Ολόκληρο το εφάπαξ ποσό για όσους δικαιούχους το ύψος αυτού υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 3

4 β) Ποσό ευρώ για όσους δικαιούχους το εφάπαξ ποσό υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 υπερβαίνει τις ευρώ. Η υπ αριθ. ΚΥΑ 925/2011 (ΥΑ 925/54 ΦΕΚ Β 439/ ) των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίστηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης σε κάθε δικαιούχο, η οποία είναι μέρος του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, σε συνέχεια της υπ` αριθμ /583/ κοινής υπουργικής απόφασης των υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία καταβλήθηκε η πρώτη δόση του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, του άρθρου 4 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α` 239), ως εξής: α) Ολόκληρο το υπολειπόμενο εφάπαξ ποσό για όσους δικαιούχους το ύψος αυτού υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 δεν υπερβαίνει τις ,00 και β) Ποσό ,00 για όσους δικαιούχους το υπολειπόμενο εφάπαξ ποσό υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις υπερβαίνει τις ,00. Η υπ αριθμ. 2/10210/0023 Α / Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών για την Έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1%, για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυμένους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε με σκοπό την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυμένους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν.3717/08, η έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού ,87, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1% ετησίως, με ημερομηνία έκδοσης 31/1/2011 και ημερομηνία λήξης 30/06/2012 και διανεμήθηκαν προς τους δικαιούχους ομόλογα λήξης Στην Υ.Α. αναφέρεται μεταξύ άλλων ρητώς ότι τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται σε άυλη μορφή, με κωδικό αριθμό (ISIN) GR , ότι εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας και ότι η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Επίσης αναφέρεται ότι οι τίτλοι του ομολογιακού δανείου θα διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία θα τους διανείμει στους δικαιούχους και ότι για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια στην Εθνική Τράπεζα. 3. Σύμφωνα με το Νόμο 4050/ «Κανόνες τροποποίησης τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων», ως «τίτλος» νοείται ομόλογο, ομολογιακό δάνειο ή άλλος τίτλος δανεισμού, σε φυσική ή άυλη μορφή, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίου :αα) εκδότης ή 4

5 εγγυητής είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ββ) η αρχική διάρκεια κατά το χρόνο πρώτης έκδοσής του υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και γγ) η ημερομηνία εκδόσεως είναι προγενέστερη της 31 ης Δεκεμβρίου Ως «επιλέξιμος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2,. ως «Ομολογιούχος» νοείται ο φορέας του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (το «Σύστημα») της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994 στους λογαριασμούς του οποίου, στο Σύστημα, είναι καταχωρημένοι επιλέξιμοι τίτλοι, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην πρόσκληση της παραγράφου 2, ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων από τους Ομολογιούχους, προσδιορίζει τους επιλέξιμους τίτλους και επί ανταλλαγής ορίζει το κεφάλαιο ή το ονομαστικό ποσό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρκεια, το αγγλικό ή άλλο δίκαιο που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και εξουσιοδοτεί τον ΟΔΔΗΧ να εκδώσει μία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Με την πρόσκληση καλούνται οι Ομολογιούχοι των επιλέξιμων τίτλων που ορίζονται σε αυτήν να αποφασίσουν, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, αν δέχονται την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως προτείνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. 4. Τα ως άνω ομόλογα τα οποία κατέχουμε είναι άυλα, καταχωρημένα στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή, Διαχειριστής του οποίου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ή λογαριασμούς, φορέας του/των οποίου/ων ανάλογα με την περίπτωση είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 5. Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε την περιελήφθησαν στην ως άνω διαδικασία και στους επιλέξιμους τίτλους τα ομόλογα με κωδικό GR λήξεως Με την από 08/03/2012 εξώδικη διαμαρτυρία-άρνηση ανταλλαγής και συμμετοχής όσον αφορά τους «επιλέξιμους τίτλους» και πρόσκληση για αποχή κάθε ενέργειας αντίθετης προς τη βούληση μας που απευθύναμε προς εσάς, εκφράσαμε σαφώς τη βούλησή μας κυρίως προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως φορέα του Συστήματος Εκκαθάρισης Εκδότη, αλλά και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Υπουργό Οικονομικών, ως υπόχρεο να καταβάλει σ εμάς το «εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης» του ν.3717/ όσον αφορά τα εν λόγω ομόλογα με κωδικό GR λήξεως , των οποίων είμαστε κάτοχοι και δικαιούχοι, αφενός να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια και ιδίως Εντολή Συμμετοχής υπέρ της ανταλλαγής και της αποδοχής των προτεινόμενων όρων και αφετέρου να μεριμνήσετε και να 5

6 προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε εμπρόθεσμα και με τη διαδικασία που ορίζει η «Πρόσκληση» να δηλώσετε για λογαριασμό μας τη ΡΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΜΑΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟ) τόσο κατά της ανταλλαγής όσο και κατά των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων Επιλέξιμων Όρων. 7. Αντ αυτού, και παρά την υποχρέωση της Τράπεζας να προασπίσει τα δικαιώματά μας που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τα ως άνω Ομόλογα, προχωρήσατε στις 12/09/2012 σε ενέργειες εις βάρος μας, εκτελώντας εφαρμοστικές πράξεις του PSI και συγκεκριμένα καταχωρώντας στον λογαριασμό ομολόγων/άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ISIN GR , του γραμματίου δεδουλευμένων τόκων, έκδοσης EFSF λήξεως διαφόρων ποσών για τον καθένα από εμάς. Επειδή η υπαγωγή των Ομολόγων στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις συνέπειες συμμετοχής συνιστά για εμάς ανυπολόγιστη, ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη ζημιά/ βλάβη, με συνέπεια να αποστερούμαστε επί της ουσίας από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της αποζημίωσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μας. Επειδή η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως φορέας που τηρούσε τον σχετικό λογαριασμό ομολόγων/άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ISIN GR και ως θεματοφύλακά του κατά τον κρίσιμο χρόνο υλοποίησης του PSI, έχει υποχρέωση να προασπίσει τα δικαιώματά μας που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τα ως άνω Ομόλογα. Επειδή η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. οφείλει να εκφράζει την ακριβή βούληση μας, ως δικαιούχων και κατόχων των ομολόγων αυτών που αποκτήθηκαν δυνάμει της ως άνω ειδικής νομοθεσίας και για να καλυφθεί η αποζημίωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας μας και ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΣ ΒΛΑΠΤΕΙ. Επειδή τα ομόλογα λήξεως είχαν δοθεί χάριν καταβολής και όχι προς εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού εφάπαξ κοινωνικής ενίσχυσης που ισοδυναμούσε με την αποζημίωση απόλυσης μας. Επειδή την όταν προσήλθαμε στη δεύτερη από εσάς και ζητήσαμε την εξόφληση του ομολόγου λήξεως οι προστηθέντες υπάλληλοί σας μας είπαν ότι αυτό έχει αντικατασταθεί από άλλους τίτλους άλλης διάρκειας και πολύ μικρότερων ποσών και αρνήθηκαν την οιαδήποτε καταβολή. Επειδή η απαίτηση μας για το εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης παραμένει ανεξόφλητη και εξακολουθεί να υφίσταται ισόποση υποχρέωση του πρώτου από εσάς. Επειδή δεν αποδεχθήκαμε και ρητώς προφορικά ή εγγράφως- διατυπώσαμε και εξακολουθούμε να διατυπώνουμε τις αντιρρήσεις μας και την άρνησή μας ν αποδεχθούμε 6

7 αντικατάσταση των ως άνω άυλων τίτλων με άλλους μειωμένου συνολικού ποσού και άλλης διάρκειας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Σας δηλώνουμε ότι όσον αφορά τα ομόλογα με κωδικό GR λήξεως , των οποίων ήμασταν κάτοχοι και δικαιούχοι, η καταχώρηση στον λογαριασμό που διατηρούμε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας του γραμματίου δεδουλευμένων τόκων, έκδοσης EFSF λήξεως , η χωρίς τη βούλησή μας καταβολή με αιτία αυτό, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ Ή ΚΑΘ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PSI, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ και για το λόγο αυτό σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με την ανωτέρω βούλησή μας και να πάψετε να πιστώνετε τους λογαριασμούς μας με ποσά που προέρχονται από την υλοποίηση του PSI, διότι όπως σας έχουμε δηλώσει διατηρούμε ακέραιη την απαίτηση μας από το Ν.3717/2008 και την υποχρέωση του πρώτου από εσάς για την καταβολή εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, το οποίο συνιστά την αποζημίωση απόλυσής μας. Αθήνα O Αντιπρόεδρος ΟΣΠΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΡΑΤΡΑΣ 7

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Αθήνα, 15-02 -2013 Αρ. Πρωτ.:790 ΑΔΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 ΦΕΚ Α 6/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 09.09. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 09.09. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 09.09. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.πρωτ: 313759/11.09.2015 Α.Δ.Α. : ΩΓΜΑΟΡΕ1-ΜΨΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου,

Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. Άρθρο 2. Ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, «Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθµιση χρεών µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΟΝΟΣ Αρ. Πρωτ.: 16109/11-09-2015 [1] ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα