ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/25248/0023Α Καθορισμός ενιαίων κανόνων τροποποίησης με συλ λογικές διαδικασίες των τίτλων έκδοσης του Ελλη νικού Δημοσίου με αρχικά προσδιορισθείσα ημερο μηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους (Κανόνες Συλλογικής Δράσης). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α /1994), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α /1992). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α /1994), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207/ Α /2000). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α /1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Οργα νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α /1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα Δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012). 8. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αριθμ. 2/60752/0004/ «Εξουσιοδότηση του Οργανι σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β /2010). 9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2/4627/0023/ «Καθορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 370/ Β /2001) και αριθμ. 2/20187/0023/Α/ «Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β /2004). 10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο νομικών» (ΦΕΚ 213/Α /2009). 11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α /2009). 12. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α /2012). 13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β /2012). 14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 15. Την παράγραφο 3 του άρθρου 12 της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4063/2012 «Κύ ρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (ΦΕΚ 71/Α /2012). 16. Τους πρότυπους Κανόνες Συλλογικής Δράσης, τους οποίους συνέταξε η Υποεπιτροπή της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής για τις Αγορές Δημοσίου Χρέους της Ε.Ε., όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την Οι κονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee) στις , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης), οι οποίοι διέπουν όλους τους τίτλους, που εκ δίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την

2 10500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και έχουν αρχικά προσδιορισθείσα διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ως εξής: 1. Γενικοί Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, η έννοια των ακολούθων όρων έχει ως εξής: (α) «Εκδότης» σημαίνει το Ελληνικό Δημόσιο (β) «Χρε ωστικοί Τίτλοι» (debt securities) σημαίνει κάθε αξιόγρα φο, έντοκο γραμμάτιο, ομόλογο, χρεωστικό ομόλογο ή άλλο χρεωστικό τίτλο που εκδίδεται από τον Εκδότη σε μία ή περισσότερες σειρές, με αρχικά προσδιορισθείσα ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους, και πε ριλαμβάνει κάθε σχετική υποχρέωση, ανεξάρτητα από την αρχικά προσδιορισθείσα διάρκεια της, η οποία απο τελούσε προηγουμένως συστατικό τμήμα του τίτλου. (β) «τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου» (zero coupon Obligation) σημαίνει χρεωστικό τίτλο στον οποίο δεν προβλέπεται ρητά η καταβολή τόκου και περιλαμβάνει τα προγενέστερα τμήματα χρεωστικού τίτλου ο οποίος ρητά προέβλεπε την καταβολή τόκου, εάν το εν λόγω τμήμα δεν περιλαμβάνει ρητά το ίδιο πρόβλεψη για την καταβολή τόκου. (γ) «τίτλος συνδεδεμένος με ορισμένο δείκτη» (index linked Obligation) σημαίνει χρεωστικό τίτλο, ο οποίος προβλέπει την καταβολή πρόσθετων ποσών σύμφωνα με τις μεταβολές δημοσιευμένου δείκτη, αλλά δεν πε ριλαμβάνει το τμήμα του συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου, το οποίο δεν είναι πλέον προσαρτημένο στον εν λόγω συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη τίτλο. (δ) «σειρά» (series) σημαίνει σύνολο χρεωστικών τίτ λων, από κοινού με κάθε περαιτέρω σύνολο ή σύνολα χρεωστικών τίτλων, τα οποία μεταξύ τους και έναντι του αρχικού συνόλου χρεωστικών τίτλων (i) είναι ταυ τόσημα σε όλα τα στοιχεία τους, εκτός από την ημερο μηνία έκδοσης ή την πρώτη ημερομηνία πληρωμής και (ii) αναφέρονται ρητώς ως ενοποιημένοι και αποτελούν ενιαία σειρά, και περιλαμβάνει τα Ομόλογα και κάθε τυχόν περαιτέρω έκδοση των Ομολόγων. (ε) «ανεξόφλητο» (outstanding) σε σχέση με οιοδήπο τε Ομόλογο σημαίνει το Ομόλογο που θεωρείται ως ανεξόφλητο για τους σκοπούς της Παραγράφου 2.7, και σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους κάθε άλλης σειράς, νοείται ο χρεωστικός τίτλος που θεωρείται ως ανεξόφλητος για τους σκοπούς της παραγράφου 2.8. (στ) «τροποποίηση» (modification) σε σχέση με τα Ομό λογα σημαίνει κάθε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή παραίτηση από τους όρους και προϋποθέσεις των Ομο λόγων ή οποιασδήποτε συμφωνίας διέπει την έκδοση ή τη διαχείριση των Ομολόγων και έχει την ίδια έννοια σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους οποιασδήποτε άλλης σειράς, πλην όμως κάθε ανωτέρω αναφορά σε Ομόλογα ή σε συμφωνία που διέπει την έκδοση ή δια χείριση Ομολόγων θα νοείται ως αναφορά σε άλλους χρεωστικούς τίτλους ή στην συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των άλλων χρεωστικών τίτλων. (ζ) «τροποποίηση περισσοτέρων σειρών» (cross series modification) σημαίνει τροποποίηση που αφορά (i) τα Ομόλογα ή τη συμφωνία που διέπει την έκδοση ή δια χείριση των Ομολόγων και (ii) τους χρεωστικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων άλλων σειρών ή τη συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των εν λόγω άλλων χρεωστικών τίτλων. (η) «επιλεγμένο ζήτημα» (reserved matter) σε σχέση με τα Ομόλογα σημαίνει κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων ή της συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων, η οποία: (i) θα μετέβαλλε την ημερομηνία πληρωμής οιουδήποτε ποσού οφείλεται από τα Ομόλογα, (ii) θα μείωνε οιοδήποτε ποσό, περιλαμβανομένου οιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού, πληρωτέου από τα Ομόλογα, (iii) θα μετέβαλλε τη μέθοδο υπολογισμού οιουδήποτε ποσού πληρωτέου από τα Ομόλογα, (iv) σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο προεξόφλησης, θα μείωνε την τιμή προεξόφλησης των Ομολόγων ή θα μετέβαλλε την ημερομηνία κατά την οποία τα Ομόλογα δύνανται να προεξοφληθούν, (ν) θα μετέβαλλε το νόμισμα ή τον τόπο πληρωμής οιουδήποτε ποσού πληρωτέου από τα Ομόλογα, (vi) θα επέβαλλε όρους ή θα τροποποιούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις του Εκδότη να προβαίνει σε καταβολές από τα Ομόλογα, (νii) σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις σε σχέση με τα Ομόλογα, θα ελευθέρωνε από οιαδήποτε εγγύηση έχει παρασχεθεί σε σχέση με αυτά ή θα μετέβαλλε τους όρους της εν λόγω εγγύησης, πλην ως επιτρέπεται από τη σχετική εγγύηση, (viii) σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις σε σχέση με τα Ομόλογα, θα ενείχε παραίτηση από οιαδήποτε εξασφάλιση έχει παρασχεθεί, δι ενεχυράσεως ή άλλου βάρους, για την πληρωμή των Ομολόγων ή θα μετέβαλλε τους όρους, υπό τους οποίους η εξασφάλιση ενεχυράσθηκε ή άλλως παρασχέθηκε, πλην ως επιτρέπεται από τη σχετική εξα σφαλιστική σύμβαση, (ix) σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο που επιτρέπει την επίσπευση λήξης, θα μετέβαλλε οιαδήποτε περίσταση σχετική με καταβολές, υπό την οποία τα Ομόλογα δύνανται να κηρυχθούν ληξι πρόθεσμα και απαιτητά πριν την καθορισμένη λήξη τους, (x) θα μετέβαλλε την προτεραιότητα ή την κατάταξη των Ομολόγων, (xi) εφόσον τα Ομόλογα διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, θα μετέβαλλε το δίκαιο που τα διέπει, (xii) σε περίπτωση που ο Εκδότης έχει υπαχθεί για τις δι αφορές από τα Ομόλογα στην δικαιοδοσία αλλοδαπών δικαστηρίων ή έχει ρητά παραιτηθεί από ασυλία του θα μετέβαλλε οιοδήποτε δικαστήριο, στην δικαιοδοσία του οποίου έχει υπαχθεί ο Εκδότης, ή θα μετέβαλλε την παραίτηση του Εκδότη από οποιαδήποτε ασυλία σε σχέση με νομικές διαδικασίες που προκύπτουν από τα Ομόλογα ή συνδέονται με αυτά, (xiii) θα μετέβαλ λε την ονομαστική αξία ανεξόφλητων Ομολόγων ή, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, θα μετέβαλλε την ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων οιασδήποτε άλλης σειράς που απαιτείται να συναινέ σει στην προτεινόμενη τροποποίηση των Ομολόγων, ή την ονομαστική αξία των ανεξόφλητων Ομολόγων που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας ή τους κανόνες που καθορίζουν εάν ένα Ομόλογο θεωρείται ως ανεξό φλητο για τους σκοπούς αυτούς, ή (xiv) θα μετέβαλλε τον ορισμό κάποιου επιλεγμένου ζητήματος, και έχει την ίδια έννοια σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους οιασδήποτε άλλης σειράς, πλην όμως οιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφορές στα Ομόλογα ή σε συμφωνία που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων θα νο είται ως αναφορά στους άλλους εκείνους χρεωστικούς τίτλους ή στην άλλη εκείνη συμφωνία για την έκδοση ή διαχείριση εκείνων των χρεωστικών τίτλων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (θ) «Κάτοχος» (holder) σε σχέση με ένα Ομόλογο ση μαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου το Ομόλογο είναι καταχωρημένο στα Βιβλία του Εκδότη, προκειμέ νου για ονομαστικούς τίτλους, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατέχονται με ενιαίο τρόπο από κοινό θεματο φύλακα, τον κομιστή του Ομολόγου, προκειμένου για τίτλους στον κομιστή, ανεξάρτητα από το εάν τούτα κατέχονται με ενιαίο τρόπο από κοινό θεματοφύλακα, το πρόσωπο, το οποίο ο Εκδότης δικαιούται να θεωρεί ως νόμιμο κάτοχο του Ομολόγου, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, το πρό σωπο που δικαιούται να ασκεί το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο έναντι του Εκδότη δεν είναι ο κομιστής του Ομολόγου ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου το Ομόλογο είναι καταχωρημένο στα βιβλία και αρχεία του Εκδότη, και, σε σχέση με οιονδήποτε άλλο χρεω στικό τίτλο, σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ο Εκδότης δικαιούται να θεωρεί ως νόμιμο κάτοχο του χρεωστικού τίτλου σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον εν λόγω χρεωστικό τίτλο. (ι) «ημερομηνία καταχώρησης» (record date) σε σχέση με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από τον Εκδότη για τον καθορισμό των κατόχων Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσότερων σειρών, των κατόχων των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης σειράς που δικαιούνται να ψηφίσουν ή να υπογράψουν γραπτή απόφαση, σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση. 2. Τροποποίηση των Ομολόγων 2.1 Τροποποίηση Επιλεγμένου Ζητήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιηθούν ως προς ορισμένο επιλεγμένο ζήτημα με την συναίνεση του Εκδότη και: (α) την θετική ψήφο κατόχων τουλάχιστον 75% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων που εκπροσωπούνται σε νομίμως συγκληθείσα συνέλευση των Ομολογιούχων, ή (β) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων τουλάχιστον του 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων κατά τον χρόνο εκείνο Ομολόγων. 2.2 Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, οι όροι και προ ϋποθέσεις των Ομολόγων και των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης σειράς και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή την διαχείριση των Ομολόγων ή των χρεω στικών τίτλων των εν λόγω άλλων σειρών, δύνανται να τροποποιούνται σε σχέση με ένα επιλεγμένο ζήτημα με την συναίνεση του Εκδότη και: (α) (i) την θετική ψήφο τουλάχιστον του 75% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων, που εκπροσωπείται σε ξεχωριστές νομίμως συ γκληθείσες συνελεύσεις των κατόχων των χρεωστικών τίτλων όλων των σειρών (υπολογιζόμενων συνολικά) που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, ή (α) (ii) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων τουλάχιστον του 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστι κών τίτλων όλων των σειρών (υπολογιζόμενων συνολικά) που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, και (β) (i) την θετική ψήφο ποσοστού μεγαλύτερου από το 66 2/3% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων που εκπροσωπείται σε χωριστές νομίμως συγκληθείσες συνελεύσεις των κατόχων κάθε σειράς χρεωστικών τίτλων (υπολογιζόμενων ατομικά), η οποία επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροποποίηση, ή (β) (ii) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των τότε ανεξόφλη των χρεωστικών τίτλων κάθε σειράς (υπολογιζόμενης ατομικά), η οποία επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροποποίηση. Σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση των Ομο λόγων και την προτεινόμενη τροποποίηση κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων θα συγκα λείται και θα λαμβάνει χώρα χωριστή συνέλευση ή θα υπογράφεται χωριστή γραπτή απόφαση. 2.3 Προτεινόμενη Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Η προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προτει νόμενες εναλλακτικές τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων κάθε επηρεαζόμενης σειράς χρεωστι κών τίτλων ή κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση κάθε επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εν λόγω προ τεινόμενες εναλλακτικές τροποποιήσεις απευθύνονται προς και δύνανται να γίνουν δεκτές από κάθε κάτοχο οιουδήποτε χρεωστικού τίτλου οιασδήποτε από τις επηρεαζόμενες σειρές. 2.4 Μερική Τροποποίηση Περισσοτέρων Σειρών. Εάν ορισμένη προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών δεν εγκριθεί ως προς ορισμένο επιλεγμένο ζήτη μα, σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2., αλλά αυτή θα είχε εγκριθεί εάν η προτεινόμενη τροποποίηση αφορούσε μόνο τα Ομόλογα και μία ή περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις άλλες σειρές χρεωστικών τίτλων που επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, αυτή η τροποποίη ση περισσοτέρων σειρών θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην Παράγραφο 2.2, σε σχέση με τα Ομόλογα και τους χρεωστικούς τίτλους κάθε άλλης σειράς, της οποίας η τροποποίηση θα είχε εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2, εάν η προτει νόμενη τροποποίηση αφορούσε μόνο τα Ομόλογα και τους χρεωστικούς τίτλους αυτών των άλλων σειρών, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) πριν από την ημερομηνία καταχώρησης για την προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών, ο Εκδότης είχε δημοσίως ενημερώσει τους κατόχους των Ομολόγων και των λοιπών επηρεαζόμενων χρεωστικών τίτλων για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η προτεινό μενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών θα θεωρείται ως εγκριθείσα, εάν αυτή εγκριθεί με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω σε σχέση με τα Ομόλογα και κάποιες, αλλά όχι όλες, τις άλλες επηρεαζόμενες σειρές χρεωστικών τίτλων, και (β) οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση περισσοτέρων σειρών. 2.5 Τροποποίηση Μη Επιλεγμένου Ζητήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνί ας που διέπει την έκδοση ή διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιηθούν σε σχέση με κάθε άλλο ζήτημα πλην των επιλεγμένων ζητημάτων, με την συ ναίνεση του Εκδότη και:

4 10502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (α) την θετική ψήφο των κατόχων ποσοστού μεγα λύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων που εκπροσωπείται σε νομίμως συγκληθείσα συνέλευση των Ομολογιούχων, ή (β) γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων, ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων. 2.6 Τίτλοι σε Διαφορετικά Νομίσματα, Τίτλοι συνδεδε μένοι με ορισμένο Δείκτη και Τίτλοι Μηδενικού Τοκομε ριδίου. Προκειμένου να καθοριστεί εάν μία προτεινόμενη τροποποίηση έχει εγκριθεί από το απαιτούμενο κεφά λαιο Ομολόγων και χρεωστικών τίτλων μίας ή περισ σοτέρων σειρών: (α) εάν η τροποποίηση αφορά χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε περισσότερα του ενός νομίσματα, το κεφάλαιο κάθε επηρεαζόμενου χρεωστικού τίτλου θα είναι το ισόποσο σε ευρώ του κεφαλαίου του εν λόγω χρεωστικού τίτλου κατά την ημέρα καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, με βάση την ισχύου σα συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς του ευρώ της ημέρας καταχώρησης που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (β) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου συνδεδε μένου με ορισμένο δείκτη τίτλου θα ισούται με την προσαρμοσμένη ονομαστική αξία αυτού, (γ) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο μηδενικού τοκομε ριδίου, που δεν αποτελούσε προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου θα ισούται με την ονομαστική αξία αυτού, ή σε περίπτωση που η καθορι σμένη ημερομηνία λήξης αυτού δεν έχει επέλθει ακόμα, με την παρούσα αξία της ονομαστικής αξίας αυτού, (δ) εάν η τροποποίηση αφορά τίτλο μηδενικού τοκο μεριδίου, ο οποίος αποτελούσε προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου που προ ηγουμένως παρείχε το δικαίωμα να λάβει: (i) πληρωμή κεφαλαίου ή τόκου μη συνδεδεμένη με ορισμένο δείκτη, θα ισούται με την ονομαστική του αξία ή, εάν η καθορισμένη ημερομηνία της μη συνδεδεμένης με ορισμένο δείκτη πληρωμής δεν έχει επέλθει ακόμα, με την παρούσα αξία της ονομαστικής του αξίας, και (ii) πληρωμή κεφαλαίου ή τόκου που έχει συνδεθεί με ορισμένο δείκτη, θα ισούται με την προσαρμοσμένη ονομαστική του αξία, ή, εάν η καθορισμένη ημερομηνία της πληρωμής που έχει συνδεθεί με ορισμένο δείκτη δεν έχει ακόμα επέλθει, με την παρούσα αξία της προ σαρμοσμένης ονομαστικής του αξίας, και (ε) Για τους σκοπούς της παρούσας Παραγράφου 2.6: (i) η προσαρμοσμένη ονομαστική αξία κάθε τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη και κάθε τμήματος τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη είναι το ποσό καταβολής που θα ήταν απαιτητό κατά την καθορισμέ νη ημερομηνία αυτής της συνδεδεμένης με ορισμένο δείκτη πληρωμής ή τμήματος, εάν η καθορισμένη ημε ρομηνία πληρωμής αυτής συνέπιπτε με την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, βάσει της τιμής του σχετικού δείκτη την ημέρα καταχώρησης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί από ή για λογαριασμό του Εκδότη, ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια δημοσιευμένη τιμή, βάσει της παρεμβολής της τιμής του σχετικού δείκτη κατά την ημέρα καταχώρησης όπως αυτή ορίζεται σύμ φωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συνδεδε μένου με δείκτη τίτλου, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαρμοσμένη ονομαστική αξία αυτού του συνδεδε μένου με ορισμένο δείκτη τίτλου ή του τμήματος δεν θα είναι χαμηλότερη της ονομαστικής του αξίας, εκτός εάν οι όροι και προϋποθέσεις αυτού του συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη τίτλου προβλέπουν ότι το πληρωτέο ποσό από αυτόν το συνδεδεμένο με ορισμένο δείκτη τίτλο ή το τμήμα αυτού μπορεί να είναι χαμηλότερο της ονομαστικής του αξίας. (ii) η παρούσα αξία ενός τίτλου μηδενικού τοκομεριδί ου (προκύπτει από την προεξόφληση της ονομαστικής αξίας (ή, κατά περίπτωση, της προσαρμοσμένης ονομα στικής αξίας) αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου για το διάστημα από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης με βάση το καθορισμένο προεξοφλητικό επιτόκιο, κατά την προ σήκουσα συνθήκη υπολογισμού ημερών, όπου το κα θορισμένο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι: (α) εάν αυτός ο τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου δεν αποτελούσε προηγουμένως τμήμα χρεωστικού τίτλου που ρητά προέβλεπε τοκοφορία, η απόδοση έως την λήξη αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου κατά την έκδοση ή, εάν έχουν εκδοθεί περισσότερα σύνολα αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου, η απόδοση έως την λήξη αυτού του τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου κατά τον αριθμητικό μέσο όρο όλων των τιμών έκδοσης όλων των τίτλων μηδενικού τοκομεριδίου αυτής της σειράς τίτλων μηδενικού τοκομεριδίου, σταθμισμένη με βάση τις ονομαστικές τους αξίες, και (β) εάν ο τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου αποτελού σε προηγουμένως τμήμα χρεωστικού τίτλου που ρητά προέβλεπε τοκοφορία: (1) το τοκομερίδιο αυτού του χρεωστικού τίτλου, εάν ο χρεωστικός τίτλος μπορεί να προσδιορισθεί, (2) εάν αυτός ο χρεωστικός τίτλος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τοκομεριδίων όλων των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (σταθμισμένων με βάση τις ονομαστικές τους αξίες) που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίοι έχουν την ίδια καθορισμένη ημερομηνία λήξης με τον τίτλο μηδενι κού τοκομεριδίου η αξία του οποίου προεξοφλείται ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος χρεωστικός τίτλος, το για το σκοπό αυτό γραμμικά παρεμβαλλόμενο τοκομε ρίδιο, κάνοντας χρήση όλων των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (σταθμισμένων με βάση την ονομαστική τους αξία) που αναφέρονται κατωτέρω και οι οποίοι έχουν τις δύο εγγύτερες ημερομηνίες λήξης με αυτήν του προεξοφλούμενου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου, όπου οι χρεωστικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι όλοι οι συνδεδεμένοι με ορισμένο δείκτη τίτλοι του Εκδότη, εάν ο προεξοφλούμενος τίτ λος μηδενικού τοκομεριδίου αποτελούσε προηγουμένως τμήμα συνδεδεμένου με δείκτη τίτλου, και το σύνολο των χρεωστικών τίτλων του Εκδότη (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων με ορισμένο δείκτη τίτλων και των τίτ λων μηδενικού τοκομεριδίου), εάν ο προεξοφλούμενος τίτλος μηδενικού τοκομεριδίου δεν αποτελούσε προη γουμένως τμήμα συνδεδεμένου με δείκτη τίτλου, και οι οποίοι και στις δυο περιπτώσεις είναι εκφρασμένοι στο ίδιο νόμισμα με τον προεξοφλούμενο τίτλο μηδενικού τοκομεριδίου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανεξόφλητα Ομόλογα Προκειμένου να καθοριστεί εάν κάτοχοι του απαι τούμενου κεφαλαίου ανεξόφλητων Ομολόγων ψήφισαν υπέρ ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή εάν υπάρχει απαρτία σε οιαδήποτε συνέλευση Ομολογιού χων που έχει συγκληθεί για να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης, ένα Ομόλογο θα θεωρεί ται ως μη ανεξόφλητο, και δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου υπέρ ή κατά ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή να προσμετράται για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας, εάν κατά την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης: (α) το Ομόλογο έχει προηγουμένως ακυρωθεί ή παρα δοθεί προς ακύρωση ή διακρατείται προς επανέκδοση, αλλά δεν έχει επανεκδοθεί, (β) σε περίπτωση που προβλέπεται δικαίωμα προ εξόφλησης του Ομολόγου, αυτό έχει προηγουμένως κληθεί για προεξόφληση σύμφωνα με τους όρους του ή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την λήξη του ή με άλλο τρόπο και ο Εκδότης έχει προη γουμένως εκπληρώσει την υποχρέωση του για κάθε πληρωμή που οφείλεται από το Ομόλογο σύμφωνα με τους όρους του, ή (γ) το Ομόλογο κατέχεται από τον Εκδότη, τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, εταιρεία, εμπι στευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, και, στην περίπτωση που το Ομόλογο κατέ χεται από οποιαδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες, εμπιστεύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, ο κάτοχος του Ομολόγου δεν έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις όπου: (i) ο κάτοχος του Ομολόγου για τους σκοπούς αυτούς είναι το πρόσωπο που δικαιούται κατά το νόμο να ασκεί το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο υπέρ ή κατά ορι σμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή, εάν πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του οποίου απαιτείται η συναίνεση ή οι οδηγίες δυνάμει συμβάσεως, έμμεσα ή άμεσα, προκειμένου ο κάτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου από το Ομόλογο να το ασκήσει υπέρ ή κατά ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης, (ii) μια εταιρεία, εμπίστευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχονται από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, εάν ο Εκδότης ή οιοδήποτε τμήμα, υπουργείο ή οργανισμός του Εκδότη έχει την εξουσία, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της κυριότη τας τίτλων με δικαίωμα ψήφου ή άλλου δικαιώματος κυριότητας, δυνάμει συμβάσεως ή άλλως, να κατευθύνει την διοίκηση ή να εκλέγει ή διορίζει την πλειοψηφία μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που ασκούν παρόμοια καθήκοντα αντί του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου ή επιπρο σθέτως με αυτό Ο κάτοχος του Ομολόγου έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων εάν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, κανόνες ή κανονισμούς και ανεξάρτητα από κάθε άμεση ή έμμεση υποχρέωση τυχόν έχει ο κάτοχος σε σχέση με τον Εκδότη: (α) Ο κάτοχος δεν λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, εντολές από τον Εκδότη σε σχέση με το πώς να ψηφίσει επί μίας προτεινόμενης τροποποίησης, ή (β) Ο κάτοχος, προκειμένου να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με αντικειμενικούς κα νόνες επιμέλειας, προς το συμφέρον όλων όσων έχουν συμφέροντα σ αυτόν ή για την εξυπηρέτηση του δικού του συμφέροντος, ή γ) Ο κάτοχος οφείλει, λόγω υποχρέωσης πίστης ή παρόμοιας υποχρέωσης, να ψηφίσει σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση προς το συμφέρον ενός ή περισσοτέρων προσώπων άλλων από τα πρόσωπα, των οποίων τα Ομόλογα (εάν τα εν λόγω πρόσωπα ήταν τότε κάτοχοι Ομολόγων) θα θεωρούνταν σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 2.7. ως μη ανεξόφλητα. 2.8 Ανεξόφλητοι Χρεωστικοί Τίτλοι. Προκειμένου να καθοριστεί εάν κάτοχοι του απαιτούμενου κεφαλαίου ανεξόφλητων χρεωστικών τίτλων άλλων σειρών έχουν ψηφίσει υπέρ ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, ή εάν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση των κατόχων αυ τών των χρεωστικών τίτλων που έχει συγκληθεί προ κειμένου να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τρο ποποίησης περισσοτέρων σειρών, ένας επηρεαζόμενος χρεωστικός τίτλος θα θεωρείται ως μη ανεξόφλητος και δεν θα μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από αυτόν υπέρ ή κατά μιας προτεινόμενης τροποποίησης περισσοτέρων σειρών ή να προσμετρηθεί για τον προσ διορισμό της απαρτίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που είναι εφαρμοστέοι για τον εν λόγω χρεωστικό τίτλο. 2.9 Νομικά πρόσωπα που έχουν Αυτονομία Λήψης Απο φάσεων. Για λόγους διαφάνειας, ο Εκδότης θα δημοσι εύει χωρίς καθυστέρηση μετά την επίσημη ανακοίνωση από αυτόν κάθε προτεινόμενης τροποποίησης των Ομο λόγων, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα καταχώρησης της προτεινόμενης τροποποίησης, κατάλογο που θα περιλαμβάνει κάθε εταιρεία, εμπίστευμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο για τους σκοπούς της Παραγράφου 2.7.(γ): (α) ελέγχεται κατά τον χρόνο εκείνο από τον Εκδότη ή από τμήμα, υπουργείο ή οργανισμό του Εκδότη, (β) σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Εκδότη έχει δηλώσει προς τον Εκδότη ότι είναι κατά τον χρόνο εκείνο κάτοχος ενός ή περισσοτέρων Ομολόγων, και (γ) δεν διαθέτει αυτονομία λήψης αποφάσεων σε σχέ ση με τα Ομόλογα που κατέχει Ανταλλαγή και Μετατροπή. Κάθε νομίμως εγκε κριμένη τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων μπορεί να υλοποιηθεί με την υποχρεωτική ανταλλαγή των Ομολόγων με, ή με τη μετατροπή των Ομολόγων σε νέους χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι θα περιέχουν τους τροποποιημένους όρους και προϋ ποθέσεις, εάν οι Ομολογιούχοι έχουν ενημερωθεί για την προτεινόμενη ανταλλαγή ή μετατροπή πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης τρο ποποίησης. Κάθε μετατροπή ή ανταλλαγή που γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης μίας νομίμως εγκεκριμένης τροποποίησης δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων. 3. Διαχειριστής Υπολογισμού (Calculation Agent) 3.1 Διορισμός και Καθήκοντα. Ο Εκδότης διορίζει πρό σωπο (τον «διαχειριστή υπολογισμού») για να υπολογίζει κατά πόσον ορισμένη προτεινόμενη τροποποίηση έχει εγκριθεί από το απαιτούμενο κεφάλαιο ανεξόφλητων Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσο τέρων σειρών, από το απαιτούμενο κεφάλαιο ανεξό φλητων χρεωστικών τίτλων κάθε επηρεαζόμενης σει

6 10504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ράς χρεωστικών τίτλων. Σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, το ίδιο πρόσωπο θα ορίζεται ως διαχειριστής υπολογισμού για την προτεινόμενη τροπο ποίηση των Ομολόγων και κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς χρεωστικών τίτλων Πιστοποιητικό. Ο Εκδότης θα παρέχει στον δια χειριστή υπολογισμού και θα δημοσιεύει πριν από την ημερομηνία κάθε συνέλευσης που συγκαλείται για να ψηφίσει επί ορισμένης προτεινόμενης τροποποίησης ή πριν από την ημερομηνία που έχει καθορισθεί από τον Εκδότη για την υπογραφή της γραπτής απόφασης σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση, πιστοποιητικό το οποίο: (α) θα αναφέρει το συνολικό κεφάλαιο Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς που θεωρείται ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία κατα χώρησης κατά την έννοια της Παραγράφου 2.7, (β) θα προσδιορίζει το συνολικό κεφάλαιο Ομολόγων, και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών, το συνολικό κεφάλαιο χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς, το οποίο θεωρείται μη ανεξό φλητο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, κατά την έννοια της Παραγράφου 2.7.(γ), και (γ) θα προσδιορίζει τους κατόχους των Ομολόγων και, σε περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σει ρών, τους κατόχους των χρεωστικών τίτλων κάθε άλλης επηρεαζόμενης σειράς, που αναφέρονται ανωτέρω υπό (β), με βάσει τα κριτήρια, εάν απαιτείται, της Παραγρά φου Δικαίωμα πίστης. Ο διαχειριστής υπολογισμού δύ ναται να εμπιστεύεται τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό του Εκδότη, και οι πληροφορίες αυ τές θα είναι οριστικές και δεσμευτικές για τον Εκδότη και τους Ομολογιούχους, εκτός εάν: (α) Ομολογιούχος που επηρεάζεται καταθέσει στον Εκδότη τεκμηριωμένη έγγραφη αντίρρηση σε σχέση με το πιστοποιητικό πριν από την ψηφοφορία επί προ τεινόμενης τροποποίησης ή την υπογραφή γραπτής απόφασης σε σχέση με προτεινόμενη τροποποίηση, και (β) αυτή η έγγραφη αντίρρηση, εάν γινόταν δεκτή, θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ή της γραπτής απόφασης που θα υπογραφόταν σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση. Ακόμα και εάν μια τεκμηριωμένη έγγραφη αντίρρηση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, κάθε πληροφορία, στην οποία βασίστηκε ο διαχειριστής υπολογισμού θα παραμένει οριστική και δεσμευτική για τον Εκδότη και τους επηρεαζόμενους Ομολογιούχους, εάν (i) η αντίρρηση στην συνέχεια ανακληθεί, (ii) ο Ομολογιούχος που υπέβαλε την αντίρρηση δεν κινήσει νομική διαδικασία σε σχέση με αυτήν ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου εντός 15 ημερών από την δη μοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας ή της γραπτής απόφασης που υπεγράφη σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση, ή (iii) το αρμόδιο Δικαστήριο κρίνει μεταγενεστέρως είτε ότι η αντίρρηση είναι αβάσιμη, είτε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της ψη φοφορίας ή της γραπτής απόφασης που υπεγράφη σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση. 3.4 Δημοσίευση. Ο Εκδότης μεριμνά για την δημοσί ευση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που έγι ναν από τον διαχειριστή υπολογισμού σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση χωρίς καθυστέρηση μετά την συνέλευση που συνεκλήθη για να αποφανθεί επί της τροποποίησης αυτής ή, κατά περίπτωση, χωρίς κα θυστέρηση μετά την ημέρα που όρισε ο Εκδότης για την υπογραφή γραπτής απόφασης σε σχέση με την τροποποίηση αυτή. 4. Συνέλευση των Ομολογιούχων, Γραπτές Αποφάσεις 4.1 Γενικά. Οι κατωτέρω διατάξεις και κάθε πρόσθετος κανόνας που θα υιοθετηθεί και δημοσιευθεί από τον Εκδότη, στο μέτρο που είναι συμβατός με τις κατωτέ ρω διατάξεις, εφαρμόζονται σε όλες τις συνελεύσεις των Ομολογιούχων που συγκαλούνται προκειμένου να ψηφίσουν επί μιας προτεινόμενης τροποποίησης καθώς και σε κάθε γραπτή απόφαση που υιοθετείται σε σχέση με μία προτεινόμενη τροποποίηση. Κάθε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα Παράγραφο 4 ως ενέργεια που θα γίνεται από τον Εκδότη μπορεί εναλλακτικά να γίνεται και από αντιπρόσωπο, που θα ενεργεί για λογαριασμό του Εκδότη. 4.2 Σύγκληση Συνελεύσεων. Η Συνέλευση των Ομο λογιούχων: (α) μπορεί να συγκληθεί από τον Εκδότη οποτεδή ποτε, και (β) συγκαλείται από τον Εκδότη σε περίπτωση Ομο λόγων που περιέχουν γεγονότα που αποτελούν λόγους καταγγελίας (event of default), εάν έχει συντρέξει λόγος καταγγελίας σε σχέση με τα Ομόλογα, ο οποίος συνε χίζει να υφίσταται, και την σύγκληση της συνέλευσης ζητήσουν εγγράφως κάτοχοι τουλάχιστον του 10% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολόγων που είναι κατά τον χρόνο εκείνο ανεξόφλητα. 4.3 Πρόσκληση της Συνέλευσης: Η πρόσκληση για τη σύγκληση της συνέλευσης των Ομολογιούχων δημο σιεύεται από τον Εκδότη τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης ή, σε περίπτωση επα ναληπτικής τέτοιας, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης. Η πρό σκληση: (α) ορίζει τον χρόνο, την ημερομηνία και τον τόπο της συνέλευσης, (β) ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας και το κείμενο των αποφάσεων που προτείνεται να υιοθετηθούν κατά την συνέλευση, (γ) προσδιορίζει την ημέρα καταχώρησης για το σκο πό της συνέλευσης, η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει ο Ομολογιούχος προκειμένου να δικαιούται να συμμετάσχει στην συνέλευση, (δ) περιλαμβάνει τον τύπο του εγγράφου που θα πρέ πει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό πληρεξουσίου, ο οποίος θα ενεργήσει για λογαριασμό του Ομολογι ούχου, (ε) παραθέτει τυχόν πρόσθετους κανόνες που έχουν τεθεί από τον Εκδότη σε σχέση με την σύγκληση και διενέργεια της συνέλευσης, και, κατά περίπτωση, τους όρους υπό τους οποίους μία τροποποίηση περισσό τερων σειρών θα θεωρείται εγκριθείσα, εάν εγκριθεί από μερικές, αλλά όχι όλες, τις επηρεαζόμενες σειρές χρεωστικών τίτλων, και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (στ) προσδιορίζει το πρόσωπο που έχει ορισθεί ως διαχειριστής υπολογισμού για κάθε προτεινόμενη τρο ποποίηση επί της οποίας θα ψηφίσει η συνέλευση. 4.4 Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των Ομο λογιούχων θα ορίζεται: (α) από τον Εκδότη, ή (β) εάν ο Εκδότης δεν ορίσει τον πρόεδρο, ή το πρό σωπο που όρισε ο Εκδότης απουσιάζει από τη συνέ λευση, από κατόχους ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τη χρονική εκείνη στιγμή κεφαλαίου των Ομολόγων, που εκπροσωπείται στην συνέλευση. 4.5 Απαρτία. Εάν δεν βρίσκεται σε απαρτία, η συνέ λευση δεν δύναται να προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια πλην της εκλογής προέδρου, εάν δεν έχει ορισθεί πρό εδρος από τον Εκδότη. Απαρτία σε οιαδήποτε συνέλευ ση, στην οποία οι Ομολογιούχοι πρόκειται να ψηφίσουν επί προτεινόμενης τροποποίησης: (α) προκειμένου περί επιλεγμένου ζητήματος, υπάρχει, εάν παρίστανται ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία κατέχουν τουλάχιστον το 66 2/3% του συνολικού ανε ξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομο λόγων, και (β) προκειμένου περί μη επιλεγμένου ζητήματος, υπάρ χει, εάν παρίστανται ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία κατέχουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού ανεξόφλη του κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων. 4.6 Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Εάν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα που ορί στηκε για την συνέλευση, η συνέλευση μπορεί να συνέλ θει εκ νέου σε ημέρα που δεν θα απέχει περισσότερο από 42 ημέρες και λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνέλευσης και η οποία ορίζε ται από τον πρόεδρο της συνέλευσης. Απαρτία σε κάθε επαναληπτική συνέλευση υπάρχει, εάν παρίστανται σε αυτή ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν: (α) ποσοστό τουλάχιστον 66 2/3% του συνολικού ανεξόφλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολόγων σε περίπτωση προτεινόμενης τροποποίησης επιλεγμένου ζητήματος, και (β) ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνολικού ανεξό φλητου κατά τον χρόνο εκείνο κεφαλαίου των Ομολό γων σε περίπτωση προτεινόμενης τροποποίησης μη επιλεγμένου ζητήματος. 4.7 Γραπτές Αποφάσεις. Γραπτή απόφαση που έχει υπογραφεί από κατόχους, ή για λογαριασμό κατόχων της απαιτούμενης πλειοψηφίας των Ομολόγων είναι καθόλα ισχυρή, σαν να ήταν απόφαση που ελήφθη από συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία συνεκλήθη νομίμως και έλαβε χώρα σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Η γραπτή απόφαση μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ή περισσότερα έγγραφα της ίδιας μορφής, κάθε ένα από τα οποία θα φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων ομολογιούχων. 4.8 Δικαίωμα Ψήφου. Κάθε πρόσωπο που κατέχει ανεξόφλητο Ομόλογο κατά την ημερομηνία καταχώ ρησης σε σχέση με προτεινόμενη τροποποίηση και κάθε πρόσωπο που έχει προσηκόντως ορισθεί ως πληρε ξούσιος από κάτοχο ανεξόφλητου Ομολόγου κατά την ημερομηνία καταχώρησης, δικαιούται να ψηφίζει επί της προτεινόμενης τροποποίησης στην συνέλευση των Ομολογιούχων και να υπογράφει γραπτή απόφαση σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση. 4.9 Ψηφοφορία. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε ψηφοφορία των κατόχων ανεξόφλη των Ομολόγων που εκπροσωπούνται σε συνέλευση που συνεκλήθη νόμιμα, ή σε ψηφοφορία των κατόχων όλων των ανεξόφλητων Ομολόγων, μέσω γραπτής απόφασης, χωρίς να απαιτείται να συγκληθεί συνέλευση. Ο κάτο χος μπορεί να δώσει επί κάθε προτεινόμενης τροπο ποίησης αριθμό ψήφων ίσο με το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολόγων που κατέχει. Για τους σκοπούς αυτούς: (α) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σει ρών που περιλαμβάνει χρεωστικούς τίτλους εκφρασμέ νους σε περισσότερα από ένα νομίσματα, το κεφάλαιο κάθε χρεωστικού τίτλου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(α), (β) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σειρών που περιλαμβάνει τίτλους συνδεδεμένους με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου συνδεδε μένου με ορισμένο δείκτη τίτλου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(β), (γ) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σει ρών που περιλαμβάνει τίτλους μηδενικού τοκομεριδίου οι οποίοι δεν αποτελούσαν προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6.(γ), και (δ) στην περίπτωση τροποποίησης περισσοτέρων σει ρών που περιλαμβάνει τίτλους μηδενικού τοκομεριδίου, οι οποίοι αποτελούσαν προηγουμένως τμήμα τίτλου συνδεδεμένου με ορισμένο δείκτη, το κεφάλαιο κάθε τέτοιου τίτλου μηδενικού τοκομεριδίου καθορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο 2.6(δ) Πληρεξούσιοι. Κάθε κάτοχος ανεξόφλητου Ομο λόγου δύναται, με έγγραφο που υπογράφεται από την πλευρά του κατόχου και παραδίδεται στον Εκδότη τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισμένη ώρα της συνέλευσης των Ομολογιούχων ή της υπογραφής της γραπτής απόφασης, να ορίσει οιοδήποτε πρόσωπο («πληρεξούσιο») για να ενεργήσει για λογαριασμό του σε σχέση με οποιαδήποτε συνέλευση Ομολογιούχων, στην οποία ο κάτοχος δικαιούται να ψηφίσει, ή σε σχέση με την υπογραφή οποιασδήποτε γραπτής απόφασης, την οποία ο κάτοχος δικαιούται να υπογράψει. Ορισμός πληρεξουσίου με τύπο διαφορετικό από τον τύπο που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της συνέλευσης δεν είναι έγκυρος για τους παρόντες σκοπούς Έννομες συνέπειες και Ανάκληση Πληρεξουσίου. Πληρεξούσιος που ορίσθηκε νόμιμα σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, λογίζεται, με την επιφύλαξη της πα ραγράφου 2.7. και για όσο χρόνο ο διορισμός του πα ραμένει σε ισχύ, ως ο κάτοχος των Ομολόγων για τα οποία έχει δοθεί η πληρεξουσιότητα (και το πρόσωπο που έδωσε την πληρεξουσιότητα λογίζεται ως μη κά τοχος αυτών) και κάθε ψήφος του πληρεξουσίου είναι έγκυρη, ανεξάρτητα από τυχόν προγενέστερη ανάκληση ή τροποποίηση του διορισμού του πληρεξουσίου, εκτός εάν ο Εκδότης έχει λάβει γνωστοποίηση ή έχει με άλλο τρόπο πληροφορηθεί για την ανάκληση ή τροποποίη ση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που έχει ορισθεί ως ώρα έναρξης της συνέλευσης στην οποία ο πληρεξούσιος σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ή κατά περίπτωση, πριν από την ώρα υπογραφής της γραπτής απόφασης.

8 10506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4.12 Δεσμευτικό Αποτέλεσμα. Απόφαση που ελήφθη νόμιμα από συνέλευση κατόχων που συνεκλήθη και έλαβε χώρα σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, και γραπτή απόφαση νομίμως υπογεγραμμένη από την απαιτούμενη πλειοψηφία Ομολογιούχων, δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ανεξάρτητα από το εάν ο κάτοχος παρέστη στην συνέλευση, ψήφισε υπέρ ή κατά της απόφασης, ή υπέγραψε την γραπτή απόφαση Δημοσίευση. Ο Εκδότης δημοσιεύει αμελλητί κάθε νομίμως ληφθείσα απόφαση και έγγραφη απόφαση στις ακόλουθες ιστοσελίδες: και 5. Τροποποιήσεις Τεχνικής Φύσεως Πρόδηλο Σφάλμα, Τροποποιήσεις Τεχνικής Φύσεως. Κατ απόκλιση από οιαδήποτε αντίθετη πρόβλεψη του παρόντος, οι όροι και προϋποθέσεις των Ομολόγων και κάθε συμφωνίας που διέπει την έκδοση και διαχείριση των Ομολόγων δύνανται να τροποποιούνται από τον Εκδότη χωρίς την συναίνεση των Ομολογιούχων: (i) για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος ή για την θεραπεία ασάφειας, ή (ii) εάν η τροποποίηση είναι τυπικής ή τεχνικής φύσεως ή προς όφελος των Ομολογιούχων. Ο Εκδότης δημοσιεύει τις λεπτομέρειες κάθε τροπο ποίησης των Ομολόγων που έγινε δυνάμει της παρού σης Παραγράφου (5) εντός δέκα ημερών από την ημέρα που η σχετική τροποποίηση τίθεται σε ισχύ. 6. Επίσπευση Λήξης (Acceleration) και Υπαναχώρηση από την Επίσπευση Λήξης 6.1 Επίσπευση Λήξης. Σε περίπτωση Ομολόγων που περιέχουν όρο που επιτρέπει την επίσπευση λήξης, εάν συντρέξει και εξακολουθεί να ισχύει λόγος καταγγε λίας, οι κάτοχοι τουλάχιστον του 25% του συνολικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων δύνανται με έγγραφη δήλωση τους προς τον Εκδότη να κηρύξουν τα Ομόλογα άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Από τη δήλωση περί επίσπευσης λήξης, η οποία έγινε νόμιμα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, κάθε ποσό πληρωτέο από τα Ομόλογα καθίσταται άμε σα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την ημέρα που η έγγραφη δήλωση επίσπευσης περιέρχεται στον Εκδότη, εκτός εάν ο λόγος καταγγελίας θεραπεύθηκε ή χώρησε παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για το λόγο αυτόν, πριν από την περιέλευση της δήλωσης στον Εκ δότη. 6.2 Υπαναχώρηση από την επίσπευση. Οι κάτοχοι ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του συνολικού κεφα λαίου των ανεξόφλητων Ομολόγων δύνανται, για λο γαριασμό όλων των Ομολογιούχων, να υπαναχωρήσουν από δήλωση επίσπευσης που δόθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Παράγραφο 2.1., ή να την κηρύξουν ανίσχυρη. 7. Περιορισμός ενεργειών Μεμονωμένου Κατόχου Σε περίπτωση Ομολόγων που ορίζουν εμπιστευμα τοδόχο (trustee) ή χρηματοοικονομικό αντιπρόσωπο (fiscal agent) ουδείς Ομολογιούχος δικαιούται να κινή σει διαδικασίες κατά του Εκδότη ή να ενεργήσει για τον εξαναγκασμό του Εκδότη σε συμμόρφωση προς τα δικαιώματα των Ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ομολόγων, εκτός εάν ο εμπι στευματοδόχος / χρηματοοικονομικός,αντιπρόσωπος αν και υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, δεν έπραξε τούτο εντός εύλογου χρόνου και εξακολουθεί να μην το πράττει. 8. Δημοσίευση Γνωστοποιήσεις και Άλλα Θέματα. Ο Εκδότης δημο σιεύει κάθε γνωστοποίηση και τα λοιπά θέματα που είναι δημοσιευτέα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις: (α) στις ιστοσελίδες και και (β) όπου αλλού, περιλαμβανομένης της Eφημερίδας της Kυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, και με όποιον άλλο τρόπο, τυχόν απαιτείται από εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/ 11237/6-5-2014 (ΦΕΚ 1192 Β /12-5-2014) β. Η με αριθμ. 44/19-7-2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/ 11237/6-5-2014 (ΦΕΚ 1192 Β /12-5-2014) β. Η με αριθμ. 44/19-7-2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/ 11 Βαθμός Προτ/τας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ 1)Της

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3884 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο σίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 14/08/2012....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα