Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches"

Transcript

1 GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με αφορμό την διαδικαςύα ανϊπτυξησ ενόσ νϋου ειδικού προγρϊμματοσ ςπουδών, που καθορύζει τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να εντοπύζουν, να αναπτύςςουν και να ενιςχύουν τισ δημιουργικϋσ ικανότητεσ τισ δικϋσ τουσ αλλϊ και του προςωπικού τουσ. Το ςχϋδιο μελϋτησ, χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, ςε ςυνϊρτηςη με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ ςτην ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και τισ μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, το περιεχόμενο, τη Διϊρκεια και τισ μεθοδολογύεσ. Ακολούθηςαν προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών ςχετικϊ με το περιεχόμενο του Curriculum and study plan. Οι βαςικϋσ παρατηρόςεισ αφορούςαν ςτα εξόσ: πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ δημιουργικϋσ δεξιότητεσ, ωσ το κύριο μϋςο για την ανϊπτυξη επαγγελματικών και επιχειρηματικών ικανοτότων οι μϋθοδοι εκπαύδευςησ πρϋπει να εύναι τϋτοιεσ που να υποκινούν την δημιουργικότητα το υλικό που θα χρηςιμοποιηθεύ για την εκπαύδευςη θα πρϋπει να βαςύζεται ςτην πειραματικό προςϋγγιςη τησ μϊθηςησ Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα από εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

2 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

3 EN Press Release Arta, Saturday, July 6, 2013 Curriculum and study plan On Saturday July a meeting was materialized in Arta in the context of the project Approaches: with the purpose of exchanging views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new special cuccirulum, which defines the abilities and skills needed for entrepreneurs and business executives in order to be able to identify, develop and strengthen their own creative abilities but also their staff. The study plan is divided into sections according to the above mentioned curriculum. The Curriculum relates to the development of skills and competences that are necessary for business executives and their employees in order to promote and enhance creativity in the work place. The Curriculum inclues learning outcomes (knowledge, skills and competences) and methods of training and education. The study plan will consist of Didactic units, the contents, the Duration and methodologies. Different proposals and the exchange of ideas followed concerning the contents of the Curriculum and study plan. The basic observations included the following: Emphasis should be placed on creative skills as the main instrument for the development of professional and business skills The methods of education and training must be ones that stimulate creativity The material to be used for training should be based on an experimental learning approach The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Αθήνα, Παραςκευή 31 Μάη 2013 Την Παραςκευό 31 Μαΐου 2013 ςτην Αθόνα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ξενοδοχεύο Poseidon. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

5 EN Press Release Dissemination Event Athens, Friday, May On Friday, May 31, 2013 in Athens a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in the Hotel Poseidon. The meeting was materialised in the context of the dissemination actions of the project. The main objective was the presentation of the project and its aims and informing the participants on the actions that have been implemented until today, as well as the actions that are being planned for the future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examining the indicators that relate to creativity in the work place was then presented, which has already been implemented in all of the participating countries of the project. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and the methodology of development then followed, while the Institute also got the chance to invite the participants to participate in the research taking place to create and formulate the Creativity Index at a national level. Upon completion of the meeting an open discussion took place, which focused on the difficulties that businesses and the human resources of businesses are faced with and how the development of creativity could also help in the overall development of the business. The participants of the meeting included entrepreneurs, representatives of local institutions, consultants, education and training executives etc. The Institute of Entrepreneurship Development is planning on materialising a cycle of workshops for the further dissemination of the project, actions and outputs to other cities in the wider region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

6 GR Δελτίο Τύπου Μέτρηςη τησ δημιουργικότητα - δοκιμέσ δεικτών ςτην Ελλάδα Ιωάννινα, Πέμπτη 17 Απριλίου 2013 την Πϋμπτη 17 Απριλύου 2013 ςτα Ιωϊννινα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ΚΕΚ GSEEVE, 2ο χλμ. Πανεπιςτημύου-Ιωαννύνων. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του πϋμπτου πακϋτου εργαςύασ με ςκοπό τη δημιουργύα και την αξιολόγηςη των Δεύκτων δημιουργικότητασ των επιχειρόςεων ςε εθνικό επύπεδο. Σε αυτό το πλαύςιο κϊθε εταύροσ ϋπρεπε να εφαρμόςει τουσ Δεύκτεσ δημιουργικότητασ που αναπτύχθηκαν ςε προηγούμενο ςτϊδιο, ςε επιχειρόςεισ (διευθυντϋσ και τουσ υπαλλόλουσ) ςε διϊφορουσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και μεγϋθουσ, ώςτε να μπορούμε να ςυγκρύνουμε τα αποτελϋςματα, ςύμφωνα με τα διϊφορα χαρακτηριςτικϊ των επιχειρόςεων. Κατϊ την ϋναρξη του εργαςτηρύου παρουςιϊςθηκαν τα κύρια ςημεύα του ϋργου ςτουσ παρευριςκόμενουσ προκειμϋνου να κατανοόςουν τουσ ςτόχουσ και τισ δραςτηριότητϋσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε εκτενώσ το Creativity Index και αναλύθηκαν η μϋθοδοσ ανϊπτυξόσ του, τα περιεχόμενϊ του καθώσ και τα αποτελϋςματα που αναμϋνεται να προκύψουν από αυτό. Ακολούθηςε η διαδικαςύα ςυμπλόρωςησ του Creativity Index από τουσ διευθυντϋσ και τουσ υπαλλόλουσ που ςυμμετεύχαν ςτο εργαςτόριο. Μετϊ την ολοκλόρωςη πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με την αξιολόγηςη του Creativity Index. Τα αποτελϋςματα τησ διερεύνηςησ θα αποτελϋςουν το National Report of Creativity Index, τα οπούα θα επεξεργαςθούν ςτην ςυνϋχεια προκειμϋνου να προκύψει το Transnational index. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

7 EN Press Release Measurement the creativity - Index testing in Greece Ioannina, Thursday, April 17, 2013 On Thursday, April 17, 2013 in Ioannina a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KEK GSEEVE, 2o km Panepistimiou-Ioanninon. The workshop was materialised in the context of the fifth work package with the aim of setting up and testing the Creativity Index of Enterprises at national level. In this context each partner had to apply the Creativity Index that was developed at a previous stage, to businesses (managers/directors and employees) in different sectors of economic production and different group sizes, so as to compare the outcomes according to the various business characteristics. The main parts of the project were presented throughout the duration of the project to the participants so as to ensure they understand the objectives and actions of the project. The Creativity Index was then presented, while the method of development of the Creativity Index was analysed, as well as its contents and the results that are expected from it. The process of completing the Creativity Index by the managers/directors and employees that participated in the workshop then followed. Upon completion of this step an open discussion took place with regards to the overall evaluation of the Creativity Index and all participants provided their own feedback. The results will be included in the National Report of Creativity Index, which will then be edited so as to finally develop the Transnational Index. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8 GR Δελτίο Τύπου Εφαρμογή των ερωτηματολογίων, για τον καθοριςμό δεικτών που επηρεάζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςίασ Ιωάννινα, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου του 2013 Tην Πϋμπτη 20 Φεβρουαρύου του 2013 ςτα Ιωϊννινα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςτόχο την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ΚΕΚ GSEEVE, 2ο χλμ. Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, με αφορμό την διαδικαςύα καθοριςμού δεικτών που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ και την ςυμμετοχό τησ ομϊδασ ςτόχου ςτην διαδικαςύα. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια ϋγινε αναφορϊ ςτην ϋρευνα και ςτουσ ςτόχουσ τησ ενώ παρουςιϊςθηκαν αναλυτικϊ τα ερωτηματολόγια. Ακολούθηςε η ςυμπλόρωςη των ερωτηματολογύων από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ενώ ςτο τελευταύο μϋροσ τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ςυζότηςη ςχετικϊ με το ερωτηματολόγιο και τα αποτελϋςματϊ του καθώσ και γενικότερα ανταλλαγό απόψεων για τουσ παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την ανϊπτυξη δημιουργικότητασ ςτον χώρο εργαςύασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

9 EN Press Release Administration of questionnaires, determining indicators that affect creativity in theworkplace Ioannina, Thursday, February On Thursday, February 20, 2013 in Ioannina a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KEK GSEEVE, 2o km Panepistimiou- Ioanninon on the occasion of the process of determining the indicators that affect creativity in the workplace with the target group in order to participate in the survey. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. Discussion then moved on to the research and its objectives, while the questionnaires were also analytically presented. The completion of the questionnaires by the participants followed, while a discussion also took place with all participants concerning the questionnaire and its results and the general exchange of ideas and views concerning the factors that relate to the development of creativity in the workplace This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

10 GR Δελτίο Τύπου Ιωάννινα, Παραςκευή 2 Αυγούςτου 2013 Curriculum and study plan Την Παραςκευό, 2 Αυγούςτου 2013 ςτα Γιϊννενα, υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με την αφορμό τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ ενόσ νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών, που θα καθορύζει τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων ώςτε να εντοπύζουν, να εξελύςςουν και να ενιςχύςουν τισ δημιουργικϋσ τουσ ικανότητεσ και των εργαζομϋνων τουσ. Το study plan, θα χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, αναφορικϊ με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ την ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, περιεχόμενο, Διϊρκεια και μεθοδολογύεσ. Στην ςυνϋχεια ακολούθηςε η παρουςύαςη του προςχϋδιου Curriculum and study plan, το οπούο αναπτύχθηκε από το Ινςτιτούτο με βϊςη και τα αποτελϋςματα προηγούμενου εργαςτηρύου που πραγματοποιόθηκε για το ςκοπό αυτό. Μετϊ την παρουςύαςη του προςχϋδιου Curriculum and study plan ακολούθηςε αξιολόγηςό του από τουσ παρευριςκόμενουσ και ανοιχτό ςυζότηςη με προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών. Οι βαςικϋσ παρατηρόςεισ αφορούςαν ςτα εξόσ: Αποφυγό των επιρρημϊτων και των πρόθεςεων ςτην αρχό τησ πρόταςησ, προκειμϋνου να καταςτεύ το πρόγραμμα ςπουδών πιο κατανοητό αναθεώρηςη των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων διεύρυνςη του πεδύου του προγρϊμματοσ ςπουδών Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και των και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

11 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

12 EN Press Release Ioannina, Friday, August 2, 2013 Curriculum and study plan On Friday, August 2, 2013 a meeting was materialized in Ioannina in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new specific curriculum, which defines competences and skills necessary for entrepreneurs and managers to identify, evolve and enhance their creative skills and those of their employees; The study plan will be divided into learning modules, in reference to the aforementioned curriculum. The curriculum concerns the development of the competences and skills necessary for entrepreneurs and their employees to foster and promote creativity within their staff. The curriculum will consist of learning outcomes (knowledge, skills and competencies) and training methods. The Study plan will consist of Didactic modules, Contents, Duration and Methodologies. The presentation of the draft of the Curriculum and study plan then followed, which was developed by the Institute based on the results of the previous workshop that was implemented for this purpose. After the presentation of the draft Curriculum and study plan an evaluation of the two followed by the participants, while they also engaged in an open discussion with different proposals and the exchange of views and ideas. The basic observations included the following: Avoidance of adverbs or preposition in the beginning of the sentence, in order to make the curriculum more understandable Revising of learning outcomes Enlargement the field of the curriculum The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans.

13 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

14 GR Δελτίο Τύπου Νεοχώρι, Σάββατο, 17 Αυγούςτου 2013 Curriculum and study plan Το Σϊββατο 17 Αυγούςτου, 2013 ςτο Νεοχώρι υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με την αφορμό τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ ενόσ νϋου ειδικού προγρϊμματοσ ςπουδών, που θα καθορύζει τισ αρμοδιότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων ώςτε να εντοπύζουν, να εξελύςςουν και να ενιςχύςουν τισ δημιουργικϋσ τουσ ικανότητεσ και των υπαλλόλων τουσ. Το ςχϋδιο τησ μελϋτησ, θα χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, αναφορικϊ με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ ςτην ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο εργαςιακό περιβϊλλον. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, περιεχόμενο, Διϊρκεια και μεθοδολογύεσ. Στην ςυνϋχεια ακολούθηςε η παρουςύαςη του τελικούcurriculum and study plan, το οπούο αναπτύχθηκε από το Ινςτιτούτο με βϊςη και τα αποτελϋςματα προηγούμενων εργαςτηρύου που πραγματοποιόθηκαν για το ςκοπό αυτό. Μετϊ την παρουςύαςη του τελικούτου Curriculum and study plan ακολούθηςε αξιολόγηςό του από τουσ παρευριςκόμενουσ και ανοιχτό ςυζότηςη με προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών. Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη του εργαςτηρύου προϋκυψε και το τελικό Curriculum and study plan το οπούο πρόκειται να ςταλεύ ςτουσ εταύρουσ προσ αξιολόγηςη. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

15 EN Press Release Neochori, Saturday, August17, 2013 Curriculum and study plan On Saturday, August 17, 2013 in Neochori a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new specific curriculum which defines competences and skills necessary for entrepreneurs and managers to identify, evolve and enhance their creative skills and those of their employees; study plan, divided into learning modules, in reference to the aforementioned curriculum. The curriculum concerns the development of the competences and skills useful for the entrepreneurs and their employees to foster the creativity within their staff. The curriculum will includes the learning outcomes (knowledge, skills and competencies) and method of education and training. The study plan will consist of the Didactic modules, Contents, Duration and Methodologies. The presentation of the final Curriculum and study plan, which was developed by the Institute based on the results of previous workshops that were materialized for this aim then followed. After the presentation of the Curriculum and the study plan their evaluation followed by the participants and an open discussion with suggestions and the exchange of ideas. The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. The final Curriculum and study plan, which will be sent to all partners to be evaluated, was developed following the completion of the workshop. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

16 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Βόλοσ, Τρίτη 10 Απρίλη 2013 Την Πϋμπτη 10 του Απριλύου του 2013 ςτο Βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδώνksstudies, Σπυρύδη 15, Βόλοσ. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

17 EN Press Release Dissemination Event Volos, Tuesday, April 10, 2013 On Thursday, April 10, 2013 in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KS STUDIES, Spyridi 15, Volos. The workshop took place in the context of the dissemination of the project. The aim is the presentation of the project and its objectives as well as the update on the actions taken to date and those planned for the near future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examination of the indicators related to creativity in the workplace, which has already been implemented in all the countries involved in the project, was the presented. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and methodology of development then followed. The Institute also invited all participants to participate in the research for the creation and formulation of the Creativity Index at a national level. Open discussion took place at the end of the meeting around the difficulties that businesses and human resources/employees face and how the enhancement of creativity can contribute to their overall development. The meeting participants included entrepreneurs, businesspersons, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives. The Institute of Entrepreneurship Development will be materialising a cycle of dissemination workshops in other cities of the region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

18 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Βόλοσ, Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 Την Τρύτη 11 Ιούνη 2013 ςτο Βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδών KS STUDIES, Σπυρύδη 15, Βόλοσ. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

19 EN Press Release Dissemination Event Volos, Tuesday, June On Tuesday, June11, 2013in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KSSTUDIES, Spyridi 15, Volos. The workshop took place in the context of the dissemination of the project. The aim is to present the project and its objectives as well as provide an update on the actions taken to date and those planned for the near future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examination of the indicators related to creativity in the workplace, which has already been implemented in all the countries involved in the project, was the presented. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and methodology of development then followed. The Institute also invited all participants to participate in the research for the creation and formulation of the Creativity Index at a national level. Open discussion took place at the end of the meeting around the difficulties that businesses and human resources/employees face and how the enhancement of creativity can contribute to their overall development. The meeting participants included entrepreneurs, businesspersons, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives. The Institute of Entrepreneurship Development will be materialising a cycle of dissemination workshops in other cities of the region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

20 Δελτίο Τύπου GR Βόλοσ, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 Μέτρηςη τησ Δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςίασ Τη Δευτϋρα 28 Ιανουαρύου 2013 ςτο βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδών KS STUDIES, Σπυρύδη 15, Βόλοσ, με αφορμό τη διαδικαςύα προςδιοριςμού δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Ο προςδιοριςμόσ και η αξιολόγηςη των δεικτών για τη μϋτρηςη τησ δημιουργικότητασ των επιχειρόςεων, πρόκειται να καθορύςει τισ οικονομικούσ και κοινωνικο -πολιτιςμικούσ παρϊγοντεσ που διευκολύνουν ό παρεμποδύζουν την ανϊπτυξη των δημιουργικών ικανοτότων. Για να δημιουργηθεύ το πακϋτο δεικτών, αρχικϊ, θα πρϋπει να αναπτυχθεύ ϋνα ερωτηματολόγιο προκειμϋνου να προςδιοριςτούν οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το ερωτηματολόγιο τησ θα χρηςιμοποιηθεύ για τη ςυγκριτικό ανϊλυςη ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ των επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτουσ τομεύσ αναφορϊσ του ϋργου. Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ημερύδασ όταν η ανταλλαγό απόψεων ςχετικϊ με τα κριτόρια και τουσ δεύκτεσ που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα και η ςυμμετοχό τησ ομϊδασ ςτόχου και των ενδιαφερόμενων μερών ςτη διαδικαςύα τησ ανϊπτυξησ του ερωτηματολογύου. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου και τουσ ςτόχουσ του. Στη ςυνϋχεια, παρουςιϊςτηκε το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τουσ Ιταλούσ εταύρουσ, και υπόρξε εκτεταμϋνη ςυζότηςη για το θϋμα αυτό. Τα κύρια ςημεύα των παρατηρόςεων αφορούςαν τα εξόσ : - Μερικϋσ ερωτόςεισ φαύνεται να μην μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν - Αμφιβολύεσ ςχετικϊ με το πώσ θα πραγματοποιηθεύ η μϋτρηςη των δεικτών - Παρατηρόςεισ για τη διατύπωςη οριςμϋνων ερωτόςεων Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

21 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

22 EN Press Release Volos, Monday, January 28, 2013 Measurement of creativity in the workplace On Monday, January 28, 2013 in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KS STUDIES, Spyridi 15, Volos on the occasion of the process of setting up of an indexing system. Setting up and testing of an index for measuring the creativity of enterprises in the reference areas of the project, in order to define the economic and socio-cultural contextual factors that facilitate or hinder the development of creative skills. In order to set up the index, first, it will be developed a questionnaire in order to identify indicators that affect the creativity in the workplace. The questionnaire the will be used for comparative analysis about the characteristics of the enterprises operating within the reference areas of the project (economic, financial, cultural, social). Main goal of the workshop was to exchange views about criteria and indicators that affect creativity and the participation of the target group and stakeholders in the process of developing of the questionnaire. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. Then presented the questionnaire that was developed by Italian partners, and there was an extensive discussion on this. The main points of comments addressed the following: - Some questions seem to be not easily measurable - Doubts on how the measurement of index will be carried out - Observations in formulation of certain questions The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

23 ΔελτίοΤύπου GR Εκδήλωση Διάδοσης Αθήνα, Σάββατο25Αυγούστου 2013 Το Σϊββατο 25 Αυγούςτου 2013 ςτην Αθόνα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Rolemodels and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ξενοδοχεύο Poseidon. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ, τουσ ςτόχουσ αλλϊ και τα ϋργα τα οπούα ϋχει υλοποιόςει μϋχρι ςόμερα. Ακολούθηςεπαρουςύαςητουϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», τωνδρϊςεωνκαιτωνςτόχωντου. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Στο δεύτερο μϋροσ τησ ςυνϊντηςησ παρουςιϊςθηκε το curriculum και το study plan, τα οπούα ϋχουν αναπτυχθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου. Αναλύθηκε το περιεχόμενό τουσ καθώσ η χρηςιμότητϊ τουσ ςτο ϋργο και ςτισ δρϊςεισ που πρόκειται να ακολουθόςουν. Στην ςυνϋχεια, παρουςιϊςθηκαν οι δρϊςεισ κατϊρτιςησ που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ςε κϊθε χώρα που ςυμμετϋχει ςτο ϋργο (experimental training courses and CREAlabs). Με την αφορμό τησ παρουςύαςόσ τουσ ςυζητόθηκαν και οι δυνατότητεσ ςυμμετοχόσ των παρευριςκόμενων ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Επιπλϋον εκτεταμϋνη όταν η ςυζότηςη για τον βαθμό δημιουργικότητασ των Ελληνικών επιχειρόςεων.

24 Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ ςτο πλαύςιο τησ διϊδοςησ του ϋργου. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Techlab, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ ενώ πρόκειται να ακολουθόςουν ϊλλεσ δύο ημερύδεσ διϊδοςησ του ϋργου ςε καύρια ςτϊδια του ϋργου. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν. EN

25 Press Release Dissemination Event Athens, 25 August 2013 On Saturday, August a meeting was materialised in Athens in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Rolemodels and Approaches», with the aim of the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting was mateiralised at the Poseidon hotel. The workshop was materialised in the context of the dissemination actions of the project. Its main aim was to present the project and its objectives and to inform the participants on the actions that have been implemented until today, but also on the actions that are planned for the future. The participants were initially informed on the work of the Institute of Entrepreneurship Development, its aims and objectives but also about the projects that it has implemented until today. The presentation of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», its actions and objectives then followed. The process of examination of the indices that relate to creativity in the work place, which was already undertaken in the participating countries of the project, was then presented. Extensive reference then followed to the Creativity Index, its contents, its usefullness and the methodology of development, while the Institute also took the opportunity and invited all participants to participate in the research to be carried out concerning the Creativity Index at a national level. During the second meeting the curriculum and study plan, which were developed in the context of the project were presented. Their contents, as well as their usefullness and the actions that will follow were also presented and analysed. In continuation, the actiosn of training and education that will be implemented in each country participating in the project (experimental training courses and CREAlabs) were presented. With the occasion of its presentation, discussion moved on to the possibilities of the participants to attend the training actions. Upon completion of the meeting an open discussion was started concerning the difficulties that businesses and their human resources face today and how the development of creativity can contribute to their development. The discussion was extensive and also focuses on the degree of creativity that Greek businesses show.

26 The meeting was materialised by the Institute of Entrepreneurship Development in the context of the dissemination of the proejct. The company Techlab, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organisation of the meeting, while two more workshops for dissemination of the project are also being planned. The participants of the meeting included: entrepreneurs, representatives of local institutions, business consultants, training and education executives etc. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

27 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Δευτέρα19 Νοεμβρίου 2012 Την Δευτϋρα, 19 Νοεμβρύου 2012, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο ϋναρξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

28 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Monday, November 19, 2012 On Monday, November 19, 2012 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the initiation of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project will be implementing. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

29 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 Την Πϋμπτη 13 Νοεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Στο πλαύςιο τησ λόξησ του ϋργου αναμϋνεται να υλοποιηθούν ακόμα δύο ςυναντόςεισ δημοςιότητασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

30 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Thursday, November 13, 2014 On Thursday, November 13, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. In the framework of the finalization of the project two more meetings for the dissemination of the project will be implemented. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

31 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 Την Πϋμπτη 27 Νοεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Στο πλαύςιο τησ λόξησ του ϋργου αναμϋνεται να υλοποιηθεύ ακόμα μια ςυνϊντηςη δημοςιότητασ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Spirito Group Marketing & Communication, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

32 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Thursday, November 27, 2014 On Thursday, November 27, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. In the framework of the finalization of the project one more meeting for the dissemination of the project will be implemented. The meeting was materialized by the Institute of Entrepreneurship Development. The company Spirito Group Marketing & Communication, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organisation of the meeting. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

33 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Παραςκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 Την Παραςκευό 5 Δεκεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Spirito Group Marketing & Communication, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

34 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Friday, December 5, 2014 On Friday, December 5, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» and it was the final workshop for the project. The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. The meeting was materialized by the Institute of Entrepreneurship Development. The company Spirito Group Marketing & Communication, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organization of the meeting. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

35 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. C.H.I.M.E.R.A. UN APERITIVO PER L'IMPRESA CREATIVA Venerdì 18/07/2014 ore 18 Superficie 8 Via A. Liberati, 12 Perugia Sei un imprenditore e hai un idea che ti gira in testa? Allora Ti aspettiamo per un aperitivo creativo! L evento è aperto a tutti gli imprenditori che intendono affrontare la crisi come un opportunità di miglioramento. Sarà l occasione per approfondire in modo informale la conoscenza dello SME instrument. Una nuova misura dell Unione Europea che consente alle PMI di presentare proposte progettuali anche da sole, concorrendo per il finanziamento di un'idea di business lungo tutta la catena del valore: dalla nascita alla commercializzazione. Ti guideremo nella scoperta della fonte di finanziamento più adatta alla tua idea imprenditoriale. Scopriremo insieme le fasi dello strumento, dalla valutazione dell'idea progettuale alla redazione della proposta da sottoporre a Bruxelles, fino alla realizzazione degli studi di fattibilità e dei business plan. Programma: 1. Presentazione dei risultati del progetto CHIMERA - ore Il progetto, le attività e i risultati ad oggi conseguiti. 2. Creatività, innovazione, PMI e SME instrument - ore Una misura specifica dedicata alle piccole e medie imprese all'interno del programma Horizon 2020 dell Unione Europea. L'obiettivo è favorire la partecipazione delle PMI al programma rendendo i meccanismi di finanziamento più semplici. 3. Consegna attestati di frequenza del corso CHIMERA ore Per partecipare è sufficiente inviare una a entro giovedì 17. Contatti: Superficie 8 Via A. Liberati, 12 Perugia (PG) Tel CHIMERA LLP IT-LEONARDO-LMP

36 29/3/2015 Chimera Project Articles C.H.I.M.E.R.A. Final Conference C.H.I.M.E.R.A Final Conference Creativity and Entrepreneurship Final Conference of the C.H.I.M.E.R.A. project at the headquarters of European Commission in Madrid Creativity and Entrepreneurship : the winning couple is the title of the Final Conference of the European project C.H.I.M.E.R.A., scheduled for November 28, from 9:30 to 12, at the headquarters of the European Commission Delegation in Madrid. There are three key questions the Project's partnership worked on for two years, involving experts and trainers from the local to the international level: Is it possible to train creativity? Does "creativity" tools exist to improve the work environment? How to create appropriate conditions to develop new ideas and innovate? After the institutional greetings, Superficie 8, as coordinator, will present the main results of the project, promoting an innovative approach to business management based on the values of creativity, which the keys to successfully face the economic crisis that still grips the markets. The conference will continue giving way to some success stories such as the Italian "An artist in the company: a creative formula to improve the results" with Marcello Smarrelli, Artistic Director of the Ermanno Casoli Foundation. More than 100 people are expected among entrepreneurs, managers and training experts. Speakers: Francisco Fonseca, Director of the European Commission Delegation; Paul Luisetto, Design Manager of the Italian Chamber of Commerce and Industry for Spain; Javier Calderon, Director of CEOE Formacion; Roberto Quatraccioni, President of Superficie 8. Download Program news en/news flash/140 creativity and entrepreneurship final conference of the c h i m e 1/1

37 29/3/2015 CCIS / Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna italiano español Corporate Attività e Servizi I mercati Eventi e News Associazione Patrocinatori Opportunità Premio Tiepolo Progetti in corso Fiere Contatti HOME > EVENTI E NEWS > NEWS 04/11/2014 Potenziare la capacità di creare e innovare: la nuova sfida delle imprese La creatività come strumento necessario per la gestione delle imprese è la tematica che farà da sfondo al workshop organizzato dalla CCIS, che si svolgerà presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea a Madrid, il prossimo 28 Novembre. Patrocinatori Centenario È possibile allenare la creatività? Esistono strumenti creativi per migliorare l ambiente di lavoro? Come creare le condizioni ideali per svilluppare idee innovative? Queste e molte altre domande avranno risposta il prossimo 28 Novembre, dalle ore 9:30 alle 12:00, in occasione del Workshop Creatività e impresa: un binomio vincente organizzato dalla CCIS presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea di Madrid (Paseo de la Castellana, 46). L incontro rientra nelle attivitá previste nell ambito del progetto europeo CHIMERA (Creative Holism to Improve Management and Enterprenurial Role models and Approaches), di cui la CCIS è partner insieme ad altre cinque imprese e istituzioni in Italia, Polonia, Romania e Grecia. L evento è indirizzato a imprenditori, manager, professionisti della formazione e tutti coloro che sono interresati a scoprire nuove forme di gestione imprenditoriale, basate sull uso pratico dei valori creativi e culturali. La partecipazione di esperti e formatori nazionali e internazionali permetterà di conoscere in maniera diretta le ultime tendenze nell ambito della formazione a imprese, oltre a diversi esempi di best practices per favore la capacità di creare e innovare. I partecipanti avranno anche l opportunità di assistere ad una breve rappresentazione di situazioni lavorative abituali, attraverso la tecnica del Teatro d Impresa, uno strumento formativo creativo sempre più utilizzato dalle imprese per motivare i propri dipendenti e rafforzare la coesione dei diversi gruppi di lavoro. Eventi e News 27/03/2015 Menú speciali all insegna di EXPO 2015 nei ristora... 26/03/2015 il piano straordinario per il "made in Italy"... È possibile visualizzare tutte le informazioni relativa all incontro attraverso il seguente link: Presentazione Workshop e Programma. La partecipazione è gratuita. Essendo la disponibilità di posti limitata, è necessario iscriversi inviando un all indirizzo: es.com oppure chiamando al numero entro il prossimo 18 novembre. indietro Home Privacy Contatti Credits RSS News RSS Eventi corporativi es.com/news.php?id=363 1/1

38 29/3/2015 Chimera Project Artículos La creatividad es un factor decisivo de competitividad para las empresas En una entrevista concedida a la CCIS, Alessia Correa, experta en inteligencia emocional, coaching y liderazgo, aborda una serie de cuestiones y plantea varias sugerencias en materia de creatividad en la gestión y desrrollo de empresas Coach Ejecutivo certificada por la International Coach Federation y experta en el método "Creative problem solving", Alessia Correa lleva varios años diseñando y desarrollando proyectos en las áreas de Formación en Habilidades y Desarrollo Personal, Trabajo en Equipo y Coaching Creativo. Originaria de Trieste (Italia) y residente en Madrid desde 2012, en esta entrevista nos habla de creatividad e innovación y de su importancia como factores de desarrollo y competitividad en las empresas. 1) Creativo se nace o se hace? Yo creo que creativo se nace. De hecho, la creatividad no es, o no es sólo, golpe de genio, sino una característica propia del ser humano. Todos nacemos creativos, y de hecho sólo tenemos que retroceder en el tiempo y recordar cuando jugábamos con amigos invisibles y nos creíamos cualquier cosa por muy extravagante que fuera. 2) Si es cierto que todos nacemos con el mismo potencial a nivel creativo, porqué sólo algunos saben usar la creatividad para alcanzar sus objetivos o resolver problemas? La respuesta es simple: porque la creatividad se puede estimular o marchitar. Todos desarrollamos a lo largo de los años inhibidores que nos inducen a "tener los pies en la tierra": toda nuestra educación formal está basada en la deducción más que en la intuición, cosa que desde luego nos ha reportado enormes progresos. Pero, por otra parte, sólo una mente libre, por la cruzan continuamente ideas, imágenes, conceptos, muchos de ellos sin valor práctico, puede idear nuevas cosas. Somos el fruto de los ambientes más o menos estimulantes y fértiles que hayamos frecuentado desde pequeños. Si una sociedad no "produce" individuos creativos educándolos mediante un sistema escolar capaz de premiar también la creatividad, a lo largo del tiempo tendremos una idea diferente pero no nos atreveremos a exprimirla por miedo a la opinión de los demás, y así nuestra "confianza creativa" y la libertad de imaginar posibilidades diferentes de las habituales, habrán dejado lugar a una especie de miedo y a esa peligrosísima frase: "la creatividad no está hecha para mí". 3) Como podemos evitar de "apagar" nuestra creatividad? La creatividad se puede entrenar y desarrollar intencionalmente. Os lanzo este reto: Escribid en una hoja 10 soluciones a este problema: "como abrir una puerta". No empleéis más de 2 minutos para encontrarlas. El ejercicio comienza cuando ya no encontréis soluciones simples o banales, desde ese momento estáis ejercitando la mente y empezáis a entrenar a la creatividad. 4) Creatividad y empresa: es un binomio siempre vencedor? Primero intentemos definir el significado de creatividad: realizar conexiones y asociaciones insólitas y útiles, utilizando elementos pre existentes de la realidad, pero combinados entre ellos de forma nueva y original. Estoy convencida de que la creatividad es un factor decisivo de competitividad en el que debe invertir una empresa, es algo fundamental para la productividad de las empresas para estar al día en los progresos científicos y tecnológicos. Desde el punto de vista de la competencia, las empresas sufren una fuerte presión porque tienen que gestionar la globalización de los mercados y las exigentes peticiones de los clientes. Para no pillar a las empresas por sorpresa, deben contar con una gran flexibilidad organizativa, además de saber adaptarse a los continuos cambios de los mercados. En otras palabras, además de preparar un ambiente favorable al cambio, es necesario que las organizaciones recurran a personal capaz de usar enormes dosis de creatividad en su trabajo. En Google, se ha establecido un tiempo creativo igual al 20% del horario de trabajo. La mitad de los productos nuevos realizados cada año en Google surge en esas horas destructuradas. El proceso creativo «se convierte en una mentalidad» y las buenas ideas dentro de una empresa «no son patrimonio exclusivo de unos pocos elegidos, sino que pueden convertirse en algo que puede solicitarse a todos los que trabajan en la empresa. 5) la falta de tiempo y el exceso de trabajo suelen inhibir la capacidad de dar con nuevas ideas y soluciones. Cuales son los ingredientes esenciales para favorecer un ambiente "creativo"? Antes de nada es importante saber que ser creativos es cansado. De hecho, si no prestamos atención, la falta de tiempo y la rutina hacen que pongamos el piloto automático desde que suena el despertador hasta que nos vamos a dormir. Lo que, si bien es muy cómodo y a veces necesario, por otra parte es el fin de la creatividad. noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 1/3

39 29/3/2015 Chimera Project Antes de hablar de ambiente "creativo", hablaría de "espíritu creativo". No hay que tener miedo a poner en duda lo que ya está consolidado; si a la curiosidad observar siempre todo ; si a cambiar de punto de vista, a desoír al sentido común, a encontrar más de una respuesta por cada pregunta. En un sólo concepto: si al desarrollo del pensamiento divergente. Hay muchas técnicas que nos pueden ayudar en este sentido y hay que conocerlas para luego practicarlas, practicar y seguir practicando. Para estimular la creatividad en el trabajo debe haber, en primer lugar, un gran deseo de la empresa en valorar la creatividad de los empleados y sus ideas. Cómo? Alentando la investigación y experimentación de las ideas; los lugares de trabajo deben ser de aprendizaje que ayuden a los procesos, pensamientos e instrumentos creativos. Hay que estar atentos al tipo de actitud al hacer las cosas de forma diferente. Expresiones como "no podemos hacerlo así porque...", "cuesta demasiado", "lo hemos hecho siempre así", "no me dejarán hacerlo", "es demasiado difícil", son indicios de falta de creatividad y sobre todo, de falta de cultura de la creatividad. Salid de los esquemas conformistas. Renovad, innovad e inventad. Sed creativos. 6) Se aprecian diferencias en las políticas de empresa adoptadas por Italia y España para incentivar o a desalentar la creatividad? Para afrontar la diferencia entre el comportamiento español e italiano me parece interesante partir de una premisa: durante años el motor de la economía española ha sido el ladrillo. Las familias y las empresas invertían casi exclusivamente en el sector inmobiliario y en bolsa. Punto. Con las consecuencias que todos conocemos: burbuja inmobiliaria y crisis. Por otra parte, es cierto que la crisis económica de estos últimos años ha hecho que los españoles cambiaran su forma de pensar y comprender que, muchas veces, la seguridad consiste en saberse diferenciar, aportando valores a la sociedad y creando algo nuevo. De hecho, lo que siempre digo es que lo más seguro en tiempos de crisis, cuando las cosas normales ya no funcionan, es el ser creativos y esforzarse para que los modelos cambien y puedan exportarse. Un ejemplo clave para entender cómo funciona la creatividad y se exporta desde España es la gastronomía. El comportamiento de los inversores también ha cambiado: cada vez más gente se fija en el mundo del venture capital y de las start up como posibles inversiones. En fin, incluso a nivel práctico, el interés para las nuevas empresas es mayor: se ven las start up como la única solución para crear algo nuevo, crear sobre todo puestos de trabajo. En este sentido, la creatividad se está convirtiendo en un elemento esencial para poder innovar en el mercado ideando nuevos productos y servicios. Sin embargo, incluso durante la gran recesión, Italia ha seguido siendo el segundo país manufacturero de Europa, con una cantidad de sectores que la Península Ibérica ni siquiera imagina. El Made in Italy se ha asociado siempre a conceptos como la creatividad, imaginación y versatilidad. Es un prestigio ya consolidado. Se basa en la creatividad que aúna cualidad e inventiva. Destacamos además algunos de los factores característicos de la situación italiana que nos permiten albergar esperanzas y que no siempre se ponen en evidencia en los informes económicos que se publican periódicamente. En primer lugar, el protagonismo de las PYMES en el proceso de innovación general: de hecho, al contrario que los otros estados miembros, los recursos invertidos en este sector proceden en la misma medida de grandes grupos (51%) y de las pequeñas y medianas empresas (49%). En términos económicos: de 15,9 millardos de euros totales gastados en la innovación, más de 7,8 proceden de las PYMES, mientras que por ejemplo en Alemania la relación es de 9,3 millardos sobre 70 totales. También por lo que se refiere al número de empresas que "innovan", Italia es superior a la media europea con el 56,3% de las empresas frente al 52,9% de la UE. 7) las políticas empresariales en los dos países favorecen o desalientan la creatividad? Según mi experiencia, en lo referente a las políticas empresariales, tanto en España como en Italia, las empresas están organizadas según una estructura jerárquica que propone esquemas, roles y procesos de desarrollo bien planificados que tienden a disminuir la creatividad y las propuestas por parte de las personas que forman la estructura. No digo que no se usen métodos y procesos creativos para obtener ideas e innovar en los negocios. De hecho, muchos productos y servicios que utilizamos a diario son el resultado de proyectos que siguen las metodologías de la creatividad. Sin embargo, en mi opinión, lo que falta es una cultura en la que la creatividad forme parte del bagaje de competencias de todos los empleados, con procesos y métodos específicos donde todos se sientan libres de contribuir con sus propias ideas, con la seguridad de saber que se valorarán como capital fundamental de la empresa. En este sentido, pienso que todavía queda mucho por hacer para que las empresas, en Italia y España, tomen conciencia de que la creatividad es un método, un proceso continuo que se puede aprender para poder innovar. Mejor dicho, se debe aprender. Es necesario centrarse en el capital humano, ofrecer a las personas que trabajan en las empresas herramientas y métodos que fomenten su creatividad y les proporcionen la libertad de presentar nuevas ideas, con el riesgo controlado de un posible error, que sin embargo se traduce en una nueva experiencia adquirida. Creo que muchas empresas no son conscientes de su propia capacidad innovadora, ni poseen las herramientas y recursos adecuados para ponerla en práctica. Para integrar la innovación a los demás procesos empresariales es necesaria una "open innovation", para facilitar un proceso de co generación de ideas que permita dejar al descubierto este potencial reprimido. Solo las organizaciones que sepan aprovechar la creatividad y la energía de sus colaboradores podrán ofrecer los productos y servicios demandados por los nuevos mercados. 8) La actual situación de crisis económica y la consiguiente búsqueda de "vías alternativas" pueden servir como estímulo para invertir en creatividad? noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 2/3

40 29/3/2015 Chimera Project Albert Einstein decía: "No podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon". Nos enfrentamos a importantes cambios que requieren un drástico giro de los paradigmas! Aunque en general pensamos que no es posible asociar la economía o el sistema social al concepto de creatividad, esta se convierte en un recurso indispensable para encontrar alternativas. El escenario que tenemos delante nos impone elegir entre dos posibilidades: intentar aplicar a toda costa soluciones ya conocidas, aunque sepamos que son ineficaces porque no son adecuadas para resolver los nuevos problemas, o esforzarse para encontrar nuevas y válidas soluciones, es decir, comprobar las que pueden solucionar los problemas. Este segundo enfoque requiere una cierta dosis de valor para que prime la capacidad creativa. Podemos ver un ejemplo en los jóvenes en busca de trabajo, un reto bastante complicado hoy en día. Ya sabemos que la crisis agudiza el ingenio y la creatividad. Y si la creatividad no suele garantizar una oferta de trabajo, sí que ayuda para atraer la atención de nuevos potenciales empleadores o clientes. Surgen así las ideas más creativas de los últimos años para realizar currícula verdaderamente únicos e impactantes. Alessia Correa Nacida en Trieste en 1976, reside a Madrid desde hace dos años. Experta en inteligencia emocional, coaching y liderazgo, desde hace más de diez años desarrolla su carrera en el sector de los Recursos Humanos antes en la Generali Group Innovation Academy, la Corporate University de una empresa multinacional, y actualmente desarrollando sus propios proyectos centrando su trabajo como diseñadora de proyectos en las áreas de Formación en Habilidades y Desarrollo Personal, Trabajo en Equipo y Coaching Creativo. También es Coach Ejecutivo, certificada por ICF (International Coach Federation). noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 3/3

41 29/3/2015 Chimera Project Artículos El uso de la Creatividad puede abrir muchas puertas a nuestro trabajo En esta entrevista concedida a la CCIS, Jordi David, director de ELALMADÉN, Escuela de Teatro, habla de la relación entre artes escénicas, desarrollo profesional y creatividad En vista del encuentro "Creatividad y empresas: un binomio ganador", que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 9:30 en la sede de la representación de la Comisión Europea en España, hemos entrevistado a uno de los protagonistas de la jornada. Jordi David es Director de ELALMADÉN, Escuela de Teatro, con una larga experiencia en Teatro de Empresa. Esta herramienta permite confeccionar un formato para los cursos de desarrollo expresivo o crecimiento personal a la medida concreta de los objetivos y medios de cada empresa o departamento. Con Jordi hemos querido profundizar las características y potencialidades de esta técnica formativa aún poco conocida en España. 1. Por qué aplicar las artes escénicas en la formación y la comunicación de las empresas? Porque el teatro para empresa, o dicho de otra manera, el uso de técnicas para aprender a interpretar, permite incidir sobre aspectos personales que no se tocan en la mayor parte de los cursos que la gente de empresa recibe. Esos aspectos personales al final tienen una influencia decisiva sobre el rendimiento, bienestar, y la progresión de las personas que constituyen las empresas y están pidiendo una mayor atención. 2. Es posible fomentar el desarrollo de ideas creativas a partir de esta herramienta? Quizá no es la utilidad número uno de la herramienta de empresa. Ahora bien, una vez se entra en el convencimiento de que el uso de la Creatividad puede abrir muchas puertas a nuestro trabajo, ahí la interpretación y estas técnicas ofrecen un vehículo ideal para optimizar y digamos escenificar la propuesta creativa. 3. Que acogida tiene en España el Teatro de Empresa? Observamos que es un campo apenas explorado todavía. La predisposición es positiva, pero todo está por hacer. En ELALMADÉN Escuela de Teatro hemos podido cubrir objetivos que van desde la mejora expresiva para la función comercial a las pautas de relación para negociaciones complicadas. Al final hay muchos temas sobre los que se puede aportar. 4 Que es lo que le llama más la atención sobre la actitud de directivos y empleados a la hora de enfrentarse a esta técnica? La gran entrega que suelen demostrar, mayor si cabe cuando vienen individualmente, lo rápido que logran a menudo resultados inmediatos, y lo mucho que disfrutan de la actividad, como si ejerciera sobre ellos un efecto claramente refrescante y terapéutico. 5. Nos puede adelantar algunos detalles sobre la actuación del próximo 28 de noviembre? Acudimos una pequeña representación de ELALMADÉN para escenificar un ejemplo, elemental y humorístico, de lo mucho que un poco de teatro puede ayudar en el polémico terreno de las relaciones laborales. noticias es/noticias flash/144 el uso de la creatividad puede abrir muchas puertas a nues 1/1

42 29/3/2015 Chimera Project Artículos Fomentar la capacidad de crear e innovar: el nuevo reto de las empresas La creatividad de como herramienta necesaria para la gestion empresarial ha sido el tema tratado en el encuentro organizado por la CCIS, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid Es posible entrenar la creatividad? existen herramientas "creativas" mejorar el entorno laboral? como crear las condiciones idoneas para desarrollar las Ideas e innovar? Estás y más preguntas de han tenido su respuesta en ocasión del encuentro "Creatividad y Empresas: un binomio ganador", que la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España ha organizado el 28 de noviembre en la sede de la Representación de la Comisión Europea de Madrid. El encuentro forma parte de las actividades previstas en el ambito del proyecto europeo C.H.I.M.E.R.A. (Creative Holism to Improve Management and Enterprenurial Role models and Approaches), llevado a cabo por un partenariado de empresas y asociaciones con sede en5 países, España, Italia, Grecia, Polonia y Rumanía, con el objetivo de introducir competencias creativas en los planes de formación empresarial, y favorecer así el desarrollo y la innovación. La apertura del encuentro fue a cargamento del periodista y escritor Alberto Granados, que introdujo los cincos ponentes que trataron el tema central desde distintos puntos de vista. En la primera parte del encuentro, Alessia Correa, experta en coaching e inteligencia emocional, introdujo el concepto de noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 1/3

43 29/3/2015 Chimera Project confianza creativa, destacando la necesidad de superar aquellos límites que suelen inhibir la motivación y la capacidad de ser creativos. Seguidamente, Roberto Quatraccioni, director de la empresa italiana de comunicación y marketing Superficie 8, presentò las actividades desarrolladas en el ámbito del proyecto CHIMERA, entre ellas la definición de un índice para la medición de la creatividad en las empresas y la realización de cursos pilotos y talleres de creatividad para empresas, llevados a cabo en los 5 países implicados en el proyecto. Precisamente el papel y las características de la oferta formativa para empresas y empresarios han sido el tema tratado por Javier Calderón, director de CEOE Formación, quien destacó la importancia de la innovación y la creatividad en la metodología formativa actual. En la segunda parte se ilustraron algunos casos de éxitos en la introducción de técnicas y procesos creativos en la gestión empresarial. En particular, María Escat, profesora asociada en el dpto. de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid presentó las distintas etapas del proceso creativo y los correspondientes casos de éxito de empresas española Por su parte, Marcello Smarrelli, director artístico de la Fundación italiana Ermanno Casoli, que desarrolla y promueve proyectos para llevar el arte contemporánea a la empresa, puso el acento sobre esta combinación creativa entre arte y empresa y su contribución concreta en la mejora del entorno laboral. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a una breve escenificación de situaciones laborales habituales, gracias a la actuación de Jordi David, director de ElAlmadén, Escuela de Teatro, quien ilustró las potencialidades del teatro de empresas como herramienta formativa para la mejora de las relaciones laborales. noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 2/3

44 29/3/2015 Chimera Project noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 3/3

45 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) (http://www.entre.gr) (http://www.entre.gr/siteen/) of (http://goo.gl/maps/cn9er) (https://www.youtube.com/ (https://www.linkedin.c (https://plus.google (https://www.fa (http://twitt entrepreneurship development) Τελικό διεθνές σεμινάριο για το έργο CHIMERA Posted on 25 Νοεμβρίου, 2014 (https://entre.gr/?p=7190) Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Νοέμβριου 2014 Τόπος: Headquarter of th Delegation of European Commission in Madrid (Paseo de la Castellana, Μαδρίτη) Φτάνοντας στο τέλος του έργου έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση της τελικής συνάντησης των εταίρων αλλά και ενός διακρατικού σεμιναρίου, για το έργου CHIMERA (http://entre.gr/?page_id=5099). Το διακρατικό σεμινάριο αφορά στην διάδοση της έννοιας της δημιουργικότητας σαν ικανότητα που ενισχύει την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αλλά και των τρόπων που επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν αυτή την ικανότητα. Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, οι πάροχοι ΕΕΚ και οι οργανώσεις που εργάζονται στην προώθηση της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας. Αναμένεται η συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων. Το διακρατικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και θα λάβει χώρα μαζί με την τέταρτη συνάντηση των εταίρων. Περιλαμβάνει δυο βασικές θεματικές: «Δημιουργικότητα: μια βασική δεξιότητα και πώς να διδαχτεί στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων» «Δημιουργική διαχείριση» (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) Κατεβάστε την agenda (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. «1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο StartApp (https://entre.gr/?p=7202) Δελτίο δημοσιότητας ΣΘΕΒ Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2014 (https://entre.gr/?p=7286)» Τελευταία Νέα Πρόσκληση για συμμετοχή σε διακρατικό εργαστήριο στην Ιταλία! (https://entre.gr/?p=7593) 27 Μαρτίου, 2015 Απολογισμός εκδήλωσης στην περιοχή της Ελασσονας (https://entre.gr/?p=7580) 23 Μαρτίου, 2015 Έχετε στην επιχείρηση σας μαθητευόμενους ή άτομα Πρακτικής; (https://entre.gr/?p=7576) 20 Μαρτίου, 2015 Βέλτιστη Πρακτική του σχεδίου PROMETHEUS (https://entre.gr/?p=7567) 18 Μαρτίου, 2015 Συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Leader Learning and Decision Making Resources (https://entre.gr/?p=7557) 18 Μαρτίου, 2015

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικής Επιστήμης

Νοσηλευτικής Επιστήμης Ε λ λ η ν ι κ ό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης Τόμος 4, Τεύχος 4, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 [Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης] [Peer learning in

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα