Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches"

Transcript

1 GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με αφορμό την διαδικαςύα ανϊπτυξησ ενόσ νϋου ειδικού προγρϊμματοσ ςπουδών, που καθορύζει τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να εντοπύζουν, να αναπτύςςουν και να ενιςχύουν τισ δημιουργικϋσ ικανότητεσ τισ δικϋσ τουσ αλλϊ και του προςωπικού τουσ. Το ςχϋδιο μελϋτησ, χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, ςε ςυνϊρτηςη με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ ςτην ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και τισ μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, το περιεχόμενο, τη Διϊρκεια και τισ μεθοδολογύεσ. Ακολούθηςαν προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών ςχετικϊ με το περιεχόμενο του Curriculum and study plan. Οι βαςικϋσ παρατηρόςεισ αφορούςαν ςτα εξόσ: πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ δημιουργικϋσ δεξιότητεσ, ωσ το κύριο μϋςο για την ανϊπτυξη επαγγελματικών και επιχειρηματικών ικανοτότων οι μϋθοδοι εκπαύδευςησ πρϋπει να εύναι τϋτοιεσ που να υποκινούν την δημιουργικότητα το υλικό που θα χρηςιμοποιηθεύ για την εκπαύδευςη θα πρϋπει να βαςύζεται ςτην πειραματικό προςϋγγιςη τησ μϊθηςησ Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα από εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

2 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

3 EN Press Release Arta, Saturday, July 6, 2013 Curriculum and study plan On Saturday July a meeting was materialized in Arta in the context of the project Approaches: with the purpose of exchanging views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new special cuccirulum, which defines the abilities and skills needed for entrepreneurs and business executives in order to be able to identify, develop and strengthen their own creative abilities but also their staff. The study plan is divided into sections according to the above mentioned curriculum. The Curriculum relates to the development of skills and competences that are necessary for business executives and their employees in order to promote and enhance creativity in the work place. The Curriculum inclues learning outcomes (knowledge, skills and competences) and methods of training and education. The study plan will consist of Didactic units, the contents, the Duration and methodologies. Different proposals and the exchange of ideas followed concerning the contents of the Curriculum and study plan. The basic observations included the following: Emphasis should be placed on creative skills as the main instrument for the development of professional and business skills The methods of education and training must be ones that stimulate creativity The material to be used for training should be based on an experimental learning approach The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Αθήνα, Παραςκευή 31 Μάη 2013 Την Παραςκευό 31 Μαΐου 2013 ςτην Αθόνα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ξενοδοχεύο Poseidon. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

5 EN Press Release Dissemination Event Athens, Friday, May On Friday, May 31, 2013 in Athens a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in the Hotel Poseidon. The meeting was materialised in the context of the dissemination actions of the project. The main objective was the presentation of the project and its aims and informing the participants on the actions that have been implemented until today, as well as the actions that are being planned for the future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examining the indicators that relate to creativity in the work place was then presented, which has already been implemented in all of the participating countries of the project. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and the methodology of development then followed, while the Institute also got the chance to invite the participants to participate in the research taking place to create and formulate the Creativity Index at a national level. Upon completion of the meeting an open discussion took place, which focused on the difficulties that businesses and the human resources of businesses are faced with and how the development of creativity could also help in the overall development of the business. The participants of the meeting included entrepreneurs, representatives of local institutions, consultants, education and training executives etc. The Institute of Entrepreneurship Development is planning on materialising a cycle of workshops for the further dissemination of the project, actions and outputs to other cities in the wider region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

6 GR Δελτίο Τύπου Μέτρηςη τησ δημιουργικότητα - δοκιμέσ δεικτών ςτην Ελλάδα Ιωάννινα, Πέμπτη 17 Απριλίου 2013 την Πϋμπτη 17 Απριλύου 2013 ςτα Ιωϊννινα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ΚΕΚ GSEEVE, 2ο χλμ. Πανεπιςτημύου-Ιωαννύνων. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του πϋμπτου πακϋτου εργαςύασ με ςκοπό τη δημιουργύα και την αξιολόγηςη των Δεύκτων δημιουργικότητασ των επιχειρόςεων ςε εθνικό επύπεδο. Σε αυτό το πλαύςιο κϊθε εταύροσ ϋπρεπε να εφαρμόςει τουσ Δεύκτεσ δημιουργικότητασ που αναπτύχθηκαν ςε προηγούμενο ςτϊδιο, ςε επιχειρόςεισ (διευθυντϋσ και τουσ υπαλλόλουσ) ςε διϊφορουσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και μεγϋθουσ, ώςτε να μπορούμε να ςυγκρύνουμε τα αποτελϋςματα, ςύμφωνα με τα διϊφορα χαρακτηριςτικϊ των επιχειρόςεων. Κατϊ την ϋναρξη του εργαςτηρύου παρουςιϊςθηκαν τα κύρια ςημεύα του ϋργου ςτουσ παρευριςκόμενουσ προκειμϋνου να κατανοόςουν τουσ ςτόχουσ και τισ δραςτηριότητϋσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε εκτενώσ το Creativity Index και αναλύθηκαν η μϋθοδοσ ανϊπτυξόσ του, τα περιεχόμενϊ του καθώσ και τα αποτελϋςματα που αναμϋνεται να προκύψουν από αυτό. Ακολούθηςε η διαδικαςύα ςυμπλόρωςησ του Creativity Index από τουσ διευθυντϋσ και τουσ υπαλλόλουσ που ςυμμετεύχαν ςτο εργαςτόριο. Μετϊ την ολοκλόρωςη πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με την αξιολόγηςη του Creativity Index. Τα αποτελϋςματα τησ διερεύνηςησ θα αποτελϋςουν το National Report of Creativity Index, τα οπούα θα επεξεργαςθούν ςτην ςυνϋχεια προκειμϋνου να προκύψει το Transnational index. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

7 EN Press Release Measurement the creativity - Index testing in Greece Ioannina, Thursday, April 17, 2013 On Thursday, April 17, 2013 in Ioannina a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KEK GSEEVE, 2o km Panepistimiou-Ioanninon. The workshop was materialised in the context of the fifth work package with the aim of setting up and testing the Creativity Index of Enterprises at national level. In this context each partner had to apply the Creativity Index that was developed at a previous stage, to businesses (managers/directors and employees) in different sectors of economic production and different group sizes, so as to compare the outcomes according to the various business characteristics. The main parts of the project were presented throughout the duration of the project to the participants so as to ensure they understand the objectives and actions of the project. The Creativity Index was then presented, while the method of development of the Creativity Index was analysed, as well as its contents and the results that are expected from it. The process of completing the Creativity Index by the managers/directors and employees that participated in the workshop then followed. Upon completion of this step an open discussion took place with regards to the overall evaluation of the Creativity Index and all participants provided their own feedback. The results will be included in the National Report of Creativity Index, which will then be edited so as to finally develop the Transnational Index. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8 GR Δελτίο Τύπου Εφαρμογή των ερωτηματολογίων, για τον καθοριςμό δεικτών που επηρεάζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςίασ Ιωάννινα, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου του 2013 Tην Πϋμπτη 20 Φεβρουαρύου του 2013 ςτα Ιωϊννινα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςτόχο την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ΚΕΚ GSEEVE, 2ο χλμ. Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, με αφορμό την διαδικαςύα καθοριςμού δεικτών που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ και την ςυμμετοχό τησ ομϊδασ ςτόχου ςτην διαδικαςύα. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια ϋγινε αναφορϊ ςτην ϋρευνα και ςτουσ ςτόχουσ τησ ενώ παρουςιϊςθηκαν αναλυτικϊ τα ερωτηματολόγια. Ακολούθηςε η ςυμπλόρωςη των ερωτηματολογύων από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ενώ ςτο τελευταύο μϋροσ τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ςυζότηςη ςχετικϊ με το ερωτηματολόγιο και τα αποτελϋςματϊ του καθώσ και γενικότερα ανταλλαγό απόψεων για τουσ παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την ανϊπτυξη δημιουργικότητασ ςτον χώρο εργαςύασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

9 EN Press Release Administration of questionnaires, determining indicators that affect creativity in theworkplace Ioannina, Thursday, February On Thursday, February 20, 2013 in Ioannina a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KEK GSEEVE, 2o km Panepistimiou- Ioanninon on the occasion of the process of determining the indicators that affect creativity in the workplace with the target group in order to participate in the survey. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. Discussion then moved on to the research and its objectives, while the questionnaires were also analytically presented. The completion of the questionnaires by the participants followed, while a discussion also took place with all participants concerning the questionnaire and its results and the general exchange of ideas and views concerning the factors that relate to the development of creativity in the workplace This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

10 GR Δελτίο Τύπου Ιωάννινα, Παραςκευή 2 Αυγούςτου 2013 Curriculum and study plan Την Παραςκευό, 2 Αυγούςτου 2013 ςτα Γιϊννενα, υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με την αφορμό τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ ενόσ νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών, που θα καθορύζει τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων ώςτε να εντοπύζουν, να εξελύςςουν και να ενιςχύςουν τισ δημιουργικϋσ τουσ ικανότητεσ και των εργαζομϋνων τουσ. Το study plan, θα χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, αναφορικϊ με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ την ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, περιεχόμενο, Διϊρκεια και μεθοδολογύεσ. Στην ςυνϋχεια ακολούθηςε η παρουςύαςη του προςχϋδιου Curriculum and study plan, το οπούο αναπτύχθηκε από το Ινςτιτούτο με βϊςη και τα αποτελϋςματα προηγούμενου εργαςτηρύου που πραγματοποιόθηκε για το ςκοπό αυτό. Μετϊ την παρουςύαςη του προςχϋδιου Curriculum and study plan ακολούθηςε αξιολόγηςό του από τουσ παρευριςκόμενουσ και ανοιχτό ςυζότηςη με προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών. Οι βαςικϋσ παρατηρόςεισ αφορούςαν ςτα εξόσ: Αποφυγό των επιρρημϊτων και των πρόθεςεων ςτην αρχό τησ πρόταςησ, προκειμϋνου να καταςτεύ το πρόγραμμα ςπουδών πιο κατανοητό αναθεώρηςη των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων διεύρυνςη του πεδύου του προγρϊμματοσ ςπουδών Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και των και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

11 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

12 EN Press Release Ioannina, Friday, August 2, 2013 Curriculum and study plan On Friday, August 2, 2013 a meeting was materialized in Ioannina in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new specific curriculum, which defines competences and skills necessary for entrepreneurs and managers to identify, evolve and enhance their creative skills and those of their employees; The study plan will be divided into learning modules, in reference to the aforementioned curriculum. The curriculum concerns the development of the competences and skills necessary for entrepreneurs and their employees to foster and promote creativity within their staff. The curriculum will consist of learning outcomes (knowledge, skills and competencies) and training methods. The Study plan will consist of Didactic modules, Contents, Duration and Methodologies. The presentation of the draft of the Curriculum and study plan then followed, which was developed by the Institute based on the results of the previous workshop that was implemented for this purpose. After the presentation of the draft Curriculum and study plan an evaluation of the two followed by the participants, while they also engaged in an open discussion with different proposals and the exchange of views and ideas. The basic observations included the following: Avoidance of adverbs or preposition in the beginning of the sentence, in order to make the curriculum more understandable Revising of learning outcomes Enlargement the field of the curriculum The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans.

13 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

14 GR Δελτίο Τύπου Νεοχώρι, Σάββατο, 17 Αυγούςτου 2013 Curriculum and study plan Το Σϊββατο 17 Αυγούςτου, 2013 ςτο Νεοχώρι υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε με την αφορμό τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ ενόσ νϋου ειδικού προγρϊμματοσ ςπουδών, που θα καθορύζει τισ αρμοδιότητεσ και τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για επιχειρηματύεσ και ςτελϋχη επιχειρόςεων ώςτε να εντοπύζουν, να εξελύςςουν και να ενιςχύςουν τισ δημιουργικϋσ τουσ ικανότητεσ και των υπαλλόλων τουσ. Το ςχϋδιο τησ μελϋτησ, θα χωρύζεται ςε ενότητεσ μϊθηςησ, αναφορικϊ με το προαναφερθϋν πρόγραμμα ςπουδών. Το Curriculum αφορϊ ςτην ανϊπτυξη των ικανοτότων και δεξιοτότων χρόςιμων για τουσ επιχειρηματύεσ και τουσ υπαλλόλουσ τουσ για να προωθόςουν τη δημιουργικότητα ςτο εργαςιακό περιβϊλλον. Το Curriculum θα περιλαμβϊνει μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ) και μεθόδουσ εκπαύδευςησ. Το study plan θα περιλαμβϊνει Διδακτικϋσ ενότητεσ, περιεχόμενο, Διϊρκεια και μεθοδολογύεσ. Στην ςυνϋχεια ακολούθηςε η παρουςύαςη του τελικούcurriculum and study plan, το οπούο αναπτύχθηκε από το Ινςτιτούτο με βϊςη και τα αποτελϋςματα προηγούμενων εργαςτηρύου που πραγματοποιόθηκαν για το ςκοπό αυτό. Μετϊ την παρουςύαςη του τελικούτου Curriculum and study plan ακολούθηςε αξιολόγηςό του από τουσ παρευριςκόμενουσ και ανοιχτό ςυζότηςη με προτϊςεισ και ανταλλαγό ιδεών. Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη του εργαςτηρύου προϋκυψε και το τελικό Curriculum and study plan το οπούο πρόκειται να ςταλεύ ςτουσ εταύρουσ προσ αξιολόγηςη. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

15 EN Press Release Neochori, Saturday, August17, 2013 Curriculum and study plan On Saturday, August 17, 2013 in Neochori a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place on the occasion of the process of developing a new specific curriculum which defines competences and skills necessary for entrepreneurs and managers to identify, evolve and enhance their creative skills and those of their employees; study plan, divided into learning modules, in reference to the aforementioned curriculum. The curriculum concerns the development of the competences and skills useful for the entrepreneurs and their employees to foster the creativity within their staff. The curriculum will includes the learning outcomes (knowledge, skills and competencies) and method of education and training. The study plan will consist of the Didactic modules, Contents, Duration and Methodologies. The presentation of the final Curriculum and study plan, which was developed by the Institute based on the results of previous workshops that were materialized for this aim then followed. After the presentation of the Curriculum and the study plan their evaluation followed by the participants and an open discussion with suggestions and the exchange of ideas. The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. The final Curriculum and study plan, which will be sent to all partners to be evaluated, was developed following the completion of the workshop. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

16 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Βόλοσ, Τρίτη 10 Απρίλη 2013 Την Πϋμπτη 10 του Απριλύου του 2013 ςτο Βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδώνksstudies, Σπυρύδη 15, Βόλοσ. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

17 EN Press Release Dissemination Event Volos, Tuesday, April 10, 2013 On Thursday, April 10, 2013 in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KS STUDIES, Spyridi 15, Volos. The workshop took place in the context of the dissemination of the project. The aim is the presentation of the project and its objectives as well as the update on the actions taken to date and those planned for the near future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examination of the indicators related to creativity in the workplace, which has already been implemented in all the countries involved in the project, was the presented. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and methodology of development then followed. The Institute also invited all participants to participate in the research for the creation and formulation of the Creativity Index at a national level. Open discussion took place at the end of the meeting around the difficulties that businesses and human resources/employees face and how the enhancement of creativity can contribute to their overall development. The meeting participants included entrepreneurs, businesspersons, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives. The Institute of Entrepreneurship Development will be materialising a cycle of dissemination workshops in other cities of the region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

18 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Βόλοσ, Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 Την Τρύτη 11 Ιούνη 2013 ςτο Βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδών KS STUDIES, Σπυρύδη 15, Βόλοσ. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου «Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» και τουσ ςτόχουσ του. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ προτύθεται να υλοποιόςει κύκλο εργαςτηρύων διϊδοςησ και ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ περιφϋρειασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

19 EN Press Release Dissemination Event Volos, Tuesday, June On Tuesday, June11, 2013in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KSSTUDIES, Spyridi 15, Volos. The workshop took place in the context of the dissemination of the project. The aim is to present the project and its objectives as well as provide an update on the actions taken to date and those planned for the near future. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. The process of examination of the indicators related to creativity in the workplace, which has already been implemented in all the countries involved in the project, was the presented. Extensive reference to the Creativity Index, its contents, its use and methodology of development then followed. The Institute also invited all participants to participate in the research for the creation and formulation of the Creativity Index at a national level. Open discussion took place at the end of the meeting around the difficulties that businesses and human resources/employees face and how the enhancement of creativity can contribute to their overall development. The meeting participants included entrepreneurs, businesspersons, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives. The Institute of Entrepreneurship Development will be materialising a cycle of dissemination workshops in other cities of the region. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

20 Δελτίο Τύπου GR Βόλοσ, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 Μέτρηςη τησ Δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςίασ Τη Δευτϋρα 28 Ιανουαρύου 2013 ςτο βόλο υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο κϋντρο ελευθϋρων ςπουδών KS STUDIES, Σπυρύδη 15, Βόλοσ, με αφορμό τη διαδικαςύα προςδιοριςμού δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Ο προςδιοριςμόσ και η αξιολόγηςη των δεικτών για τη μϋτρηςη τησ δημιουργικότητασ των επιχειρόςεων, πρόκειται να καθορύςει τισ οικονομικούσ και κοινωνικο -πολιτιςμικούσ παρϊγοντεσ που διευκολύνουν ό παρεμποδύζουν την ανϊπτυξη των δημιουργικών ικανοτότων. Για να δημιουργηθεύ το πακϋτο δεικτών, αρχικϊ, θα πρϋπει να αναπτυχθεύ ϋνα ερωτηματολόγιο προκειμϋνου να προςδιοριςτούν οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ. Το ερωτηματολόγιο τησ θα χρηςιμοποιηθεύ για τη ςυγκριτικό ανϊλυςη ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ των επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτουσ τομεύσ αναφορϊσ του ϋργου. Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ημερύδασ όταν η ανταλλαγό απόψεων ςχετικϊ με τα κριτόρια και τουσ δεύκτεσ που επηρεϊζουν τη δημιουργικότητα και η ςυμμετοχό τησ ομϊδασ ςτόχου και των ενδιαφερόμενων μερών ςτη διαδικαςύα τησ ανϊπτυξησ του ερωτηματολογύου. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου και τουσ ςτόχουσ του. Στη ςυνϋχεια, παρουςιϊςτηκε το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τουσ Ιταλούσ εταύρουσ, και υπόρξε εκτεταμϋνη ςυζότηςη για το θϋμα αυτό. Τα κύρια ςημεύα των παρατηρόςεων αφορούςαν τα εξόσ : - Μερικϋσ ερωτόςεισ φαύνεται να μην μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν - Αμφιβολύεσ ςχετικϊ με το πώσ θα πραγματοποιηθεύ η μϋτρηςη των δεικτών - Παρατηρόςεισ για τη διατύπωςη οριςμϋνων ερωτόςεων Το τελευταύο μϋροσ τησ εκδόλωςησ περιελϊμβανε ςυζότηςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων και των εκπροςώπων του ΙΝΑΝΕΠ ςε ςχϋςη με το ςχϋδιο, τα αποτελϋςματα των προηγούμενων ςχεδύων, την αξιολόγηςη των δημιουργικών δεξιοτότων των επιχειρηματιών και, τϋλοσ, τη προώθηςη των δημιουργικών δεξιοτότων μϋςα εταιρικϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ.

21 Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

22 EN Press Release Volos, Monday, January 28, 2013 Measurement of creativity in the workplace On Monday, January 28, 2013 in Volos a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting took place in KS STUDIES, Spyridi 15, Volos on the occasion of the process of setting up of an indexing system. Setting up and testing of an index for measuring the creativity of enterprises in the reference areas of the project, in order to define the economic and socio-cultural contextual factors that facilitate or hinder the development of creative skills. In order to set up the index, first, it will be developed a questionnaire in order to identify indicators that affect the creativity in the workplace. The questionnaire the will be used for comparative analysis about the characteristics of the enterprises operating within the reference areas of the project (economic, financial, cultural, social). Main goal of the workshop was to exchange views about criteria and indicators that affect creativity and the participation of the target group and stakeholders in the process of developing of the questionnaire. Initially, participants were informed concerning the basic characteristics of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», and its objectives. Then presented the questionnaire that was developed by Italian partners, and there was an extensive discussion on this. The main points of comments addressed the following: - Some questions seem to be not easily measurable - Doubts on how the measurement of index will be carried out - Observations in formulation of certain questions The final part of the event included a discussion between the participants and the representatives of the IED with regards to the project, the results of previous projects that were materialized, the evaluation of creative skills among entrepreneurs and managers and finally the promotion of creative skills within corporate training plans. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

23 ΔελτίοΤύπου GR Εκδήλωση Διάδοσης Αθήνα, Σάββατο25Αυγούστου 2013 Το Σϊββατο 25 Αυγούςτου 2013 ςτην Αθόνα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Rolemodels and Approaches», με ςκοπό την ανταλλαγό απόψεων και ιδεών με τουσ δυνητικούσ δικαιούχουσ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςτο ξενοδοχεύο Poseidon. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο των ενεργειών διϊδοςησ του ϋργου, ςκοπόσ εύναι η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι ςόμερα αλλϊ και αυτών που προγραμματύζονται για το προςεχϋσ μϋλλον. Αρχικϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ςχετικϊ το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ, τουσ ςτόχουσ αλλϊ και τα ϋργα τα οπούα ϋχει υλοποιόςει μϋχρι ςόμερα. Ακολούθηςεπαρουςύαςητουϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», τωνδρϊςεωνκαιτωνςτόχωντου. Στην ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκε η διαδικαςύα διερεύνηςησ των δεικτών που ςχετύζονται με την δημιουργικότητα ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα ϋχει όδη πραγματοποιηθεύ ςε όλεσ τισ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο. Ακολούθηςε εκτενόσ αναφορϊ ςτο Creativity Index, ςτα περιεχόμενϊ του, τη χρηςιμότητϊ του και ςτην μεθοδολογύα ανϊπτυξησ ενώ με την αφορμό τησ ςυνϊντηςησ το Ινςτιτούτο προςκϊλεςε τουσ παρευριςκόμενουσ να ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα για την διαμόρφωςη του Creativity Index ςε εθνικό επύπεδο. Στο δεύτερο μϋροσ τησ ςυνϊντηςησ παρουςιϊςθηκε το curriculum και το study plan, τα οπούα ϋχουν αναπτυχθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου. Αναλύθηκε το περιεχόμενό τουσ καθώσ η χρηςιμότητϊ τουσ ςτο ϋργο και ςτισ δρϊςεισ που πρόκειται να ακολουθόςουν. Στην ςυνϋχεια, παρουςιϊςθηκαν οι δρϊςεισ κατϊρτιςησ που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ςε κϊθε χώρα που ςυμμετϋχει ςτο ϋργο (experimental training courses and CREAlabs). Με την αφορμό τησ παρουςύαςόσ τουσ ςυζητόθηκαν και οι δυνατότητεσ ςυμμετοχόσ των παρευριςκόμενων ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ. Κατϊ την λόξη τησ ςυνϊντηςησ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςόμερα οι επιχειρόςεισ και το ανθρώπινο δυναμικό τουσ και για το πώσ η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό τουσ. Επιπλϋον εκτεταμϋνη όταν η ςυζότηςη για τον βαθμό δημιουργικότητασ των Ελληνικών επιχειρόςεων.

24 Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ ςτο πλαύςιο τησ διϊδοςησ του ϋργου. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Techlab, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ ενώ πρόκειται να ακολουθόςουν ϊλλεσ δύο ημερύδεσ διϊδοςησ του ϋργου ςε καύρια ςτϊδια του ϋργου. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν. EN

25 Press Release Dissemination Event Athens, 25 August 2013 On Saturday, August a meeting was materialised in Athens in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Rolemodels and Approaches», with the aim of the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The meeting was mateiralised at the Poseidon hotel. The workshop was materialised in the context of the dissemination actions of the project. Its main aim was to present the project and its objectives and to inform the participants on the actions that have been implemented until today, but also on the actions that are planned for the future. The participants were initially informed on the work of the Institute of Entrepreneurship Development, its aims and objectives but also about the projects that it has implemented until today. The presentation of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», its actions and objectives then followed. The process of examination of the indices that relate to creativity in the work place, which was already undertaken in the participating countries of the project, was then presented. Extensive reference then followed to the Creativity Index, its contents, its usefullness and the methodology of development, while the Institute also took the opportunity and invited all participants to participate in the research to be carried out concerning the Creativity Index at a national level. During the second meeting the curriculum and study plan, which were developed in the context of the project were presented. Their contents, as well as their usefullness and the actions that will follow were also presented and analysed. In continuation, the actiosn of training and education that will be implemented in each country participating in the project (experimental training courses and CREAlabs) were presented. With the occasion of its presentation, discussion moved on to the possibilities of the participants to attend the training actions. Upon completion of the meeting an open discussion was started concerning the difficulties that businesses and their human resources face today and how the development of creativity can contribute to their development. The discussion was extensive and also focuses on the degree of creativity that Greek businesses show.

26 The meeting was materialised by the Institute of Entrepreneurship Development in the context of the dissemination of the proejct. The company Techlab, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organisation of the meeting, while two more workshops for dissemination of the project are also being planned. The participants of the meeting included: entrepreneurs, representatives of local institutions, business consultants, training and education executives etc. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

27 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Δευτέρα19 Νοεμβρίου 2012 Την Δευτϋρα, 19 Νοεμβρύου 2012, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο ϋναρξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

28 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Monday, November 19, 2012 On Monday, November 19, 2012 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the initiation of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project will be implementing. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

29 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 Την Πϋμπτη 13 Νοεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Στο πλαύςιο τησ λόξησ του ϋργου αναμϋνεται να υλοποιηθούν ακόμα δύο ςυναντόςεισ δημοςιότητασ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

30 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Thursday, November 13, 2014 On Thursday, November 13, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. In the framework of the finalization of the project two more meetings for the dissemination of the project will be implemented. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

31 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 Την Πϋμπτη 27 Νοεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Στο πλαύςιο τησ λόξησ του ϋργου αναμϋνεται να υλοποιηθεύ ακόμα μια ςυνϊντηςη δημοςιότητασ. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Spirito Group Marketing & Communication, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

32 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Thursday, November 27, 2014 On Thursday, November 27, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. In the framework of the finalization of the project one more meeting for the dissemination of the project will be implemented. The meeting was materialized by the Institute of Entrepreneurship Development. The company Spirito Group Marketing & Communication, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organisation of the meeting. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

33 GR Δελτίο Τύπου Εκδήλωςη Διάδοςησ Λάριςα, Παραςκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 Την Παραςκευό 5 Δεκεμβρύου 2014, πραγματοποιόθηκε ςτη Λϊριςα ενημερωτικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», με ςκοπό την διϊδοςη του ϋργου και την ανταλλαγό απόψεων με τουσ ωφελούμενουσ του ϋργου. Το εργαςτόριο πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο λόξησ του ϋργου με τύτλο «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches». Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η παρουςύαςη του ϋργου και των ςτόχων του καθώσ και η ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ που περιλαμβϊνει. Κατϊ την διϊρκεια του εργαςτηρύου ϋγινε λεπτομερόσ παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Leonardo da vinci και του εν λόγω ϋργου, των ςτόχων και δρϊςεών του, του εταιρικούσ ςχόματοσ καθώσ και του ρόλου του Ινςτιτούτου. Στην ςυνϋχεια αναφορϊ ϋγινε ςτα βαςικϊ αποτελϋςματα μεταξύ των οπούων το Creativity Index και το Curriculum and Study Plan. Τϋλοσ παρουςιϊςθηκαν τα βαςικϊ αποτελϋςματα από τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου ενώ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό ςυζότηςη για το πώσ μπορεύ να αναπτυχθεύ η Δημιουργικότητασ ςτο χώρο εργαςύασ. Στην ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν επιχειρηματύεσ, εκπρόςωποι τοπικών φορϋων, ςύμβουλοι επιχειρόςεων, ςτελϋχη κατϊρτιςησ κ.α. Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε από το Ινςτιτούτο Ανϊπτυξησ Επιχειρηματικότητασ. Την ευθύνη τησ διοργϊνωςησ ανϋλαβε η εταιρύα Spirito Group Marketing & Communication, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργϊτησ του ΙΝΑΝΕΠ. Το ςχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. Η παρούςα ανακοίνωςη δεςμεύει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιέχονται ςε αυτήν.

34 EN Press Release Dissemination Event Larissa, Friday, December 5, 2014 On Friday, December 5, 2014 in Larissa a meeting was materialized in the context of the project «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches», which allowed for the exchange of views and ideas with potential beneficiaries. The workshop was materialised in the context of the finalization of the project with title «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» and it was the final workshop for the project. The main aim of the workshop was the presentation of the project and its objectives and to inform the public and participants on the actions that the project was implemented. A detailed presentation was made during the workshop on the overall Leonardo Da Vinci programme and the specific project, its objectives and actions, the partners of the consortium and the role of the Institute of Entrepreneurship Development in the project. Then a detailed presentation was made to the key outputs including the Creativity Index and the Curriculum and Study Plan. Finally the main results of the training activities carried out under the project presented. At the last part an open discussion on how to develop creativity in the workplace was took place. Entrepreneurs, representatives of local authorities and institutions, consultants and education and training executives were all present at the workshop. The meeting was materialized by the Institute of Entrepreneurship Development. The company Spirito Group Marketing & Communication, an external associate of the Institute of Entrepreneurship Development, was responsible for the organization of the meeting. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

35 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. C.H.I.M.E.R.A. UN APERITIVO PER L'IMPRESA CREATIVA Venerdì 18/07/2014 ore 18 Superficie 8 Via A. Liberati, 12 Perugia Sei un imprenditore e hai un idea che ti gira in testa? Allora Ti aspettiamo per un aperitivo creativo! L evento è aperto a tutti gli imprenditori che intendono affrontare la crisi come un opportunità di miglioramento. Sarà l occasione per approfondire in modo informale la conoscenza dello SME instrument. Una nuova misura dell Unione Europea che consente alle PMI di presentare proposte progettuali anche da sole, concorrendo per il finanziamento di un'idea di business lungo tutta la catena del valore: dalla nascita alla commercializzazione. Ti guideremo nella scoperta della fonte di finanziamento più adatta alla tua idea imprenditoriale. Scopriremo insieme le fasi dello strumento, dalla valutazione dell'idea progettuale alla redazione della proposta da sottoporre a Bruxelles, fino alla realizzazione degli studi di fattibilità e dei business plan. Programma: 1. Presentazione dei risultati del progetto CHIMERA - ore Il progetto, le attività e i risultati ad oggi conseguiti. 2. Creatività, innovazione, PMI e SME instrument - ore Una misura specifica dedicata alle piccole e medie imprese all'interno del programma Horizon 2020 dell Unione Europea. L'obiettivo è favorire la partecipazione delle PMI al programma rendendo i meccanismi di finanziamento più semplici. 3. Consegna attestati di frequenza del corso CHIMERA ore Per partecipare è sufficiente inviare una a entro giovedì 17. Contatti: Superficie 8 Via A. Liberati, 12 Perugia (PG) Tel CHIMERA LLP IT-LEONARDO-LMP

36 29/3/2015 Chimera Project Articles C.H.I.M.E.R.A. Final Conference C.H.I.M.E.R.A Final Conference Creativity and Entrepreneurship Final Conference of the C.H.I.M.E.R.A. project at the headquarters of European Commission in Madrid Creativity and Entrepreneurship : the winning couple is the title of the Final Conference of the European project C.H.I.M.E.R.A., scheduled for November 28, from 9:30 to 12, at the headquarters of the European Commission Delegation in Madrid. There are three key questions the Project's partnership worked on for two years, involving experts and trainers from the local to the international level: Is it possible to train creativity? Does "creativity" tools exist to improve the work environment? How to create appropriate conditions to develop new ideas and innovate? After the institutional greetings, Superficie 8, as coordinator, will present the main results of the project, promoting an innovative approach to business management based on the values of creativity, which the keys to successfully face the economic crisis that still grips the markets. The conference will continue giving way to some success stories such as the Italian "An artist in the company: a creative formula to improve the results" with Marcello Smarrelli, Artistic Director of the Ermanno Casoli Foundation. More than 100 people are expected among entrepreneurs, managers and training experts. Speakers: Francisco Fonseca, Director of the European Commission Delegation; Paul Luisetto, Design Manager of the Italian Chamber of Commerce and Industry for Spain; Javier Calderon, Director of CEOE Formacion; Roberto Quatraccioni, President of Superficie 8. Download Program news en/news flash/140 creativity and entrepreneurship final conference of the c h i m e 1/1

37 29/3/2015 CCIS / Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna italiano español Corporate Attività e Servizi I mercati Eventi e News Associazione Patrocinatori Opportunità Premio Tiepolo Progetti in corso Fiere Contatti HOME > EVENTI E NEWS > NEWS 04/11/2014 Potenziare la capacità di creare e innovare: la nuova sfida delle imprese La creatività come strumento necessario per la gestione delle imprese è la tematica che farà da sfondo al workshop organizzato dalla CCIS, che si svolgerà presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea a Madrid, il prossimo 28 Novembre. Patrocinatori Centenario È possibile allenare la creatività? Esistono strumenti creativi per migliorare l ambiente di lavoro? Come creare le condizioni ideali per svilluppare idee innovative? Queste e molte altre domande avranno risposta il prossimo 28 Novembre, dalle ore 9:30 alle 12:00, in occasione del Workshop Creatività e impresa: un binomio vincente organizzato dalla CCIS presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea di Madrid (Paseo de la Castellana, 46). L incontro rientra nelle attivitá previste nell ambito del progetto europeo CHIMERA (Creative Holism to Improve Management and Enterprenurial Role models and Approaches), di cui la CCIS è partner insieme ad altre cinque imprese e istituzioni in Italia, Polonia, Romania e Grecia. L evento è indirizzato a imprenditori, manager, professionisti della formazione e tutti coloro che sono interresati a scoprire nuove forme di gestione imprenditoriale, basate sull uso pratico dei valori creativi e culturali. La partecipazione di esperti e formatori nazionali e internazionali permetterà di conoscere in maniera diretta le ultime tendenze nell ambito della formazione a imprese, oltre a diversi esempi di best practices per favore la capacità di creare e innovare. I partecipanti avranno anche l opportunità di assistere ad una breve rappresentazione di situazioni lavorative abituali, attraverso la tecnica del Teatro d Impresa, uno strumento formativo creativo sempre più utilizzato dalle imprese per motivare i propri dipendenti e rafforzare la coesione dei diversi gruppi di lavoro. Eventi e News 27/03/2015 Menú speciali all insegna di EXPO 2015 nei ristora... 26/03/2015 il piano straordinario per il "made in Italy"... È possibile visualizzare tutte le informazioni relativa all incontro attraverso il seguente link: Presentazione Workshop e Programma. La partecipazione è gratuita. Essendo la disponibilità di posti limitata, è necessario iscriversi inviando un all indirizzo: es.com oppure chiamando al numero entro il prossimo 18 novembre. indietro Home Privacy Contatti Credits RSS News RSS Eventi corporativi es.com/news.php?id=363 1/1

38 29/3/2015 Chimera Project Artículos La creatividad es un factor decisivo de competitividad para las empresas En una entrevista concedida a la CCIS, Alessia Correa, experta en inteligencia emocional, coaching y liderazgo, aborda una serie de cuestiones y plantea varias sugerencias en materia de creatividad en la gestión y desrrollo de empresas Coach Ejecutivo certificada por la International Coach Federation y experta en el método "Creative problem solving", Alessia Correa lleva varios años diseñando y desarrollando proyectos en las áreas de Formación en Habilidades y Desarrollo Personal, Trabajo en Equipo y Coaching Creativo. Originaria de Trieste (Italia) y residente en Madrid desde 2012, en esta entrevista nos habla de creatividad e innovación y de su importancia como factores de desarrollo y competitividad en las empresas. 1) Creativo se nace o se hace? Yo creo que creativo se nace. De hecho, la creatividad no es, o no es sólo, golpe de genio, sino una característica propia del ser humano. Todos nacemos creativos, y de hecho sólo tenemos que retroceder en el tiempo y recordar cuando jugábamos con amigos invisibles y nos creíamos cualquier cosa por muy extravagante que fuera. 2) Si es cierto que todos nacemos con el mismo potencial a nivel creativo, porqué sólo algunos saben usar la creatividad para alcanzar sus objetivos o resolver problemas? La respuesta es simple: porque la creatividad se puede estimular o marchitar. Todos desarrollamos a lo largo de los años inhibidores que nos inducen a "tener los pies en la tierra": toda nuestra educación formal está basada en la deducción más que en la intuición, cosa que desde luego nos ha reportado enormes progresos. Pero, por otra parte, sólo una mente libre, por la cruzan continuamente ideas, imágenes, conceptos, muchos de ellos sin valor práctico, puede idear nuevas cosas. Somos el fruto de los ambientes más o menos estimulantes y fértiles que hayamos frecuentado desde pequeños. Si una sociedad no "produce" individuos creativos educándolos mediante un sistema escolar capaz de premiar también la creatividad, a lo largo del tiempo tendremos una idea diferente pero no nos atreveremos a exprimirla por miedo a la opinión de los demás, y así nuestra "confianza creativa" y la libertad de imaginar posibilidades diferentes de las habituales, habrán dejado lugar a una especie de miedo y a esa peligrosísima frase: "la creatividad no está hecha para mí". 3) Como podemos evitar de "apagar" nuestra creatividad? La creatividad se puede entrenar y desarrollar intencionalmente. Os lanzo este reto: Escribid en una hoja 10 soluciones a este problema: "como abrir una puerta". No empleéis más de 2 minutos para encontrarlas. El ejercicio comienza cuando ya no encontréis soluciones simples o banales, desde ese momento estáis ejercitando la mente y empezáis a entrenar a la creatividad. 4) Creatividad y empresa: es un binomio siempre vencedor? Primero intentemos definir el significado de creatividad: realizar conexiones y asociaciones insólitas y útiles, utilizando elementos pre existentes de la realidad, pero combinados entre ellos de forma nueva y original. Estoy convencida de que la creatividad es un factor decisivo de competitividad en el que debe invertir una empresa, es algo fundamental para la productividad de las empresas para estar al día en los progresos científicos y tecnológicos. Desde el punto de vista de la competencia, las empresas sufren una fuerte presión porque tienen que gestionar la globalización de los mercados y las exigentes peticiones de los clientes. Para no pillar a las empresas por sorpresa, deben contar con una gran flexibilidad organizativa, además de saber adaptarse a los continuos cambios de los mercados. En otras palabras, además de preparar un ambiente favorable al cambio, es necesario que las organizaciones recurran a personal capaz de usar enormes dosis de creatividad en su trabajo. En Google, se ha establecido un tiempo creativo igual al 20% del horario de trabajo. La mitad de los productos nuevos realizados cada año en Google surge en esas horas destructuradas. El proceso creativo «se convierte en una mentalidad» y las buenas ideas dentro de una empresa «no son patrimonio exclusivo de unos pocos elegidos, sino que pueden convertirse en algo que puede solicitarse a todos los que trabajan en la empresa. 5) la falta de tiempo y el exceso de trabajo suelen inhibir la capacidad de dar con nuevas ideas y soluciones. Cuales son los ingredientes esenciales para favorecer un ambiente "creativo"? Antes de nada es importante saber que ser creativos es cansado. De hecho, si no prestamos atención, la falta de tiempo y la rutina hacen que pongamos el piloto automático desde que suena el despertador hasta que nos vamos a dormir. Lo que, si bien es muy cómodo y a veces necesario, por otra parte es el fin de la creatividad. noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 1/3

39 29/3/2015 Chimera Project Antes de hablar de ambiente "creativo", hablaría de "espíritu creativo". No hay que tener miedo a poner en duda lo que ya está consolidado; si a la curiosidad observar siempre todo ; si a cambiar de punto de vista, a desoír al sentido común, a encontrar más de una respuesta por cada pregunta. En un sólo concepto: si al desarrollo del pensamiento divergente. Hay muchas técnicas que nos pueden ayudar en este sentido y hay que conocerlas para luego practicarlas, practicar y seguir practicando. Para estimular la creatividad en el trabajo debe haber, en primer lugar, un gran deseo de la empresa en valorar la creatividad de los empleados y sus ideas. Cómo? Alentando la investigación y experimentación de las ideas; los lugares de trabajo deben ser de aprendizaje que ayuden a los procesos, pensamientos e instrumentos creativos. Hay que estar atentos al tipo de actitud al hacer las cosas de forma diferente. Expresiones como "no podemos hacerlo así porque...", "cuesta demasiado", "lo hemos hecho siempre así", "no me dejarán hacerlo", "es demasiado difícil", son indicios de falta de creatividad y sobre todo, de falta de cultura de la creatividad. Salid de los esquemas conformistas. Renovad, innovad e inventad. Sed creativos. 6) Se aprecian diferencias en las políticas de empresa adoptadas por Italia y España para incentivar o a desalentar la creatividad? Para afrontar la diferencia entre el comportamiento español e italiano me parece interesante partir de una premisa: durante años el motor de la economía española ha sido el ladrillo. Las familias y las empresas invertían casi exclusivamente en el sector inmobiliario y en bolsa. Punto. Con las consecuencias que todos conocemos: burbuja inmobiliaria y crisis. Por otra parte, es cierto que la crisis económica de estos últimos años ha hecho que los españoles cambiaran su forma de pensar y comprender que, muchas veces, la seguridad consiste en saberse diferenciar, aportando valores a la sociedad y creando algo nuevo. De hecho, lo que siempre digo es que lo más seguro en tiempos de crisis, cuando las cosas normales ya no funcionan, es el ser creativos y esforzarse para que los modelos cambien y puedan exportarse. Un ejemplo clave para entender cómo funciona la creatividad y se exporta desde España es la gastronomía. El comportamiento de los inversores también ha cambiado: cada vez más gente se fija en el mundo del venture capital y de las start up como posibles inversiones. En fin, incluso a nivel práctico, el interés para las nuevas empresas es mayor: se ven las start up como la única solución para crear algo nuevo, crear sobre todo puestos de trabajo. En este sentido, la creatividad se está convirtiendo en un elemento esencial para poder innovar en el mercado ideando nuevos productos y servicios. Sin embargo, incluso durante la gran recesión, Italia ha seguido siendo el segundo país manufacturero de Europa, con una cantidad de sectores que la Península Ibérica ni siquiera imagina. El Made in Italy se ha asociado siempre a conceptos como la creatividad, imaginación y versatilidad. Es un prestigio ya consolidado. Se basa en la creatividad que aúna cualidad e inventiva. Destacamos además algunos de los factores característicos de la situación italiana que nos permiten albergar esperanzas y que no siempre se ponen en evidencia en los informes económicos que se publican periódicamente. En primer lugar, el protagonismo de las PYMES en el proceso de innovación general: de hecho, al contrario que los otros estados miembros, los recursos invertidos en este sector proceden en la misma medida de grandes grupos (51%) y de las pequeñas y medianas empresas (49%). En términos económicos: de 15,9 millardos de euros totales gastados en la innovación, más de 7,8 proceden de las PYMES, mientras que por ejemplo en Alemania la relación es de 9,3 millardos sobre 70 totales. También por lo que se refiere al número de empresas que "innovan", Italia es superior a la media europea con el 56,3% de las empresas frente al 52,9% de la UE. 7) las políticas empresariales en los dos países favorecen o desalientan la creatividad? Según mi experiencia, en lo referente a las políticas empresariales, tanto en España como en Italia, las empresas están organizadas según una estructura jerárquica que propone esquemas, roles y procesos de desarrollo bien planificados que tienden a disminuir la creatividad y las propuestas por parte de las personas que forman la estructura. No digo que no se usen métodos y procesos creativos para obtener ideas e innovar en los negocios. De hecho, muchos productos y servicios que utilizamos a diario son el resultado de proyectos que siguen las metodologías de la creatividad. Sin embargo, en mi opinión, lo que falta es una cultura en la que la creatividad forme parte del bagaje de competencias de todos los empleados, con procesos y métodos específicos donde todos se sientan libres de contribuir con sus propias ideas, con la seguridad de saber que se valorarán como capital fundamental de la empresa. En este sentido, pienso que todavía queda mucho por hacer para que las empresas, en Italia y España, tomen conciencia de que la creatividad es un método, un proceso continuo que se puede aprender para poder innovar. Mejor dicho, se debe aprender. Es necesario centrarse en el capital humano, ofrecer a las personas que trabajan en las empresas herramientas y métodos que fomenten su creatividad y les proporcionen la libertad de presentar nuevas ideas, con el riesgo controlado de un posible error, que sin embargo se traduce en una nueva experiencia adquirida. Creo que muchas empresas no son conscientes de su propia capacidad innovadora, ni poseen las herramientas y recursos adecuados para ponerla en práctica. Para integrar la innovación a los demás procesos empresariales es necesaria una "open innovation", para facilitar un proceso de co generación de ideas que permita dejar al descubierto este potencial reprimido. Solo las organizaciones que sepan aprovechar la creatividad y la energía de sus colaboradores podrán ofrecer los productos y servicios demandados por los nuevos mercados. 8) La actual situación de crisis económica y la consiguiente búsqueda de "vías alternativas" pueden servir como estímulo para invertir en creatividad? noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 2/3

40 29/3/2015 Chimera Project Albert Einstein decía: "No podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon". Nos enfrentamos a importantes cambios que requieren un drástico giro de los paradigmas! Aunque en general pensamos que no es posible asociar la economía o el sistema social al concepto de creatividad, esta se convierte en un recurso indispensable para encontrar alternativas. El escenario que tenemos delante nos impone elegir entre dos posibilidades: intentar aplicar a toda costa soluciones ya conocidas, aunque sepamos que son ineficaces porque no son adecuadas para resolver los nuevos problemas, o esforzarse para encontrar nuevas y válidas soluciones, es decir, comprobar las que pueden solucionar los problemas. Este segundo enfoque requiere una cierta dosis de valor para que prime la capacidad creativa. Podemos ver un ejemplo en los jóvenes en busca de trabajo, un reto bastante complicado hoy en día. Ya sabemos que la crisis agudiza el ingenio y la creatividad. Y si la creatividad no suele garantizar una oferta de trabajo, sí que ayuda para atraer la atención de nuevos potenciales empleadores o clientes. Surgen así las ideas más creativas de los últimos años para realizar currícula verdaderamente únicos e impactantes. Alessia Correa Nacida en Trieste en 1976, reside a Madrid desde hace dos años. Experta en inteligencia emocional, coaching y liderazgo, desde hace más de diez años desarrolla su carrera en el sector de los Recursos Humanos antes en la Generali Group Innovation Academy, la Corporate University de una empresa multinacional, y actualmente desarrollando sus propios proyectos centrando su trabajo como diseñadora de proyectos en las áreas de Formación en Habilidades y Desarrollo Personal, Trabajo en Equipo y Coaching Creativo. También es Coach Ejecutivo, certificada por ICF (International Coach Federation). noticias es/noticias flash/143 la creatividad es un factor decisivo de competitividad para l 3/3

41 29/3/2015 Chimera Project Artículos El uso de la Creatividad puede abrir muchas puertas a nuestro trabajo En esta entrevista concedida a la CCIS, Jordi David, director de ELALMADÉN, Escuela de Teatro, habla de la relación entre artes escénicas, desarrollo profesional y creatividad En vista del encuentro "Creatividad y empresas: un binomio ganador", que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 9:30 en la sede de la representación de la Comisión Europea en España, hemos entrevistado a uno de los protagonistas de la jornada. Jordi David es Director de ELALMADÉN, Escuela de Teatro, con una larga experiencia en Teatro de Empresa. Esta herramienta permite confeccionar un formato para los cursos de desarrollo expresivo o crecimiento personal a la medida concreta de los objetivos y medios de cada empresa o departamento. Con Jordi hemos querido profundizar las características y potencialidades de esta técnica formativa aún poco conocida en España. 1. Por qué aplicar las artes escénicas en la formación y la comunicación de las empresas? Porque el teatro para empresa, o dicho de otra manera, el uso de técnicas para aprender a interpretar, permite incidir sobre aspectos personales que no se tocan en la mayor parte de los cursos que la gente de empresa recibe. Esos aspectos personales al final tienen una influencia decisiva sobre el rendimiento, bienestar, y la progresión de las personas que constituyen las empresas y están pidiendo una mayor atención. 2. Es posible fomentar el desarrollo de ideas creativas a partir de esta herramienta? Quizá no es la utilidad número uno de la herramienta de empresa. Ahora bien, una vez se entra en el convencimiento de que el uso de la Creatividad puede abrir muchas puertas a nuestro trabajo, ahí la interpretación y estas técnicas ofrecen un vehículo ideal para optimizar y digamos escenificar la propuesta creativa. 3. Que acogida tiene en España el Teatro de Empresa? Observamos que es un campo apenas explorado todavía. La predisposición es positiva, pero todo está por hacer. En ELALMADÉN Escuela de Teatro hemos podido cubrir objetivos que van desde la mejora expresiva para la función comercial a las pautas de relación para negociaciones complicadas. Al final hay muchos temas sobre los que se puede aportar. 4 Que es lo que le llama más la atención sobre la actitud de directivos y empleados a la hora de enfrentarse a esta técnica? La gran entrega que suelen demostrar, mayor si cabe cuando vienen individualmente, lo rápido que logran a menudo resultados inmediatos, y lo mucho que disfrutan de la actividad, como si ejerciera sobre ellos un efecto claramente refrescante y terapéutico. 5. Nos puede adelantar algunos detalles sobre la actuación del próximo 28 de noviembre? Acudimos una pequeña representación de ELALMADÉN para escenificar un ejemplo, elemental y humorístico, de lo mucho que un poco de teatro puede ayudar en el polémico terreno de las relaciones laborales. noticias es/noticias flash/144 el uso de la creatividad puede abrir muchas puertas a nues 1/1

42 29/3/2015 Chimera Project Artículos Fomentar la capacidad de crear e innovar: el nuevo reto de las empresas La creatividad de como herramienta necesaria para la gestion empresarial ha sido el tema tratado en el encuentro organizado por la CCIS, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid Es posible entrenar la creatividad? existen herramientas "creativas" mejorar el entorno laboral? como crear las condiciones idoneas para desarrollar las Ideas e innovar? Estás y más preguntas de han tenido su respuesta en ocasión del encuentro "Creatividad y Empresas: un binomio ganador", que la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España ha organizado el 28 de noviembre en la sede de la Representación de la Comisión Europea de Madrid. El encuentro forma parte de las actividades previstas en el ambito del proyecto europeo C.H.I.M.E.R.A. (Creative Holism to Improve Management and Enterprenurial Role models and Approaches), llevado a cabo por un partenariado de empresas y asociaciones con sede en5 países, España, Italia, Grecia, Polonia y Rumanía, con el objetivo de introducir competencias creativas en los planes de formación empresarial, y favorecer así el desarrollo y la innovación. La apertura del encuentro fue a cargamento del periodista y escritor Alberto Granados, que introdujo los cincos ponentes que trataron el tema central desde distintos puntos de vista. En la primera parte del encuentro, Alessia Correa, experta en coaching e inteligencia emocional, introdujo el concepto de noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 1/3

43 29/3/2015 Chimera Project confianza creativa, destacando la necesidad de superar aquellos límites que suelen inhibir la motivación y la capacidad de ser creativos. Seguidamente, Roberto Quatraccioni, director de la empresa italiana de comunicación y marketing Superficie 8, presentò las actividades desarrolladas en el ámbito del proyecto CHIMERA, entre ellas la definición de un índice para la medición de la creatividad en las empresas y la realización de cursos pilotos y talleres de creatividad para empresas, llevados a cabo en los 5 países implicados en el proyecto. Precisamente el papel y las características de la oferta formativa para empresas y empresarios han sido el tema tratado por Javier Calderón, director de CEOE Formación, quien destacó la importancia de la innovación y la creatividad en la metodología formativa actual. En la segunda parte se ilustraron algunos casos de éxitos en la introducción de técnicas y procesos creativos en la gestión empresarial. En particular, María Escat, profesora asociada en el dpto. de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid presentó las distintas etapas del proceso creativo y los correspondientes casos de éxito de empresas española Por su parte, Marcello Smarrelli, director artístico de la Fundación italiana Ermanno Casoli, que desarrolla y promueve proyectos para llevar el arte contemporánea a la empresa, puso el acento sobre esta combinación creativa entre arte y empresa y su contribución concreta en la mejora del entorno laboral. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a una breve escenificación de situaciones laborales habituales, gracias a la actuación de Jordi David, director de ElAlmadén, Escuela de Teatro, quien ilustró las potencialidades del teatro de empresas como herramienta formativa para la mejora de las relaciones laborales. noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 2/3

44 29/3/2015 Chimera Project noticias es/noticias flash/145 fomentar la capacidad de crear e innovar el nuevo reto de l 3/3

45 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) (http://www.entre.gr) (http://www.entre.gr/siteen/) of (http://goo.gl/maps/cn9er) (https://www.youtube.com/ (https://www.linkedin.c (https://plus.google (https://www.fa (http://twitt entrepreneurship development) Τελικό διεθνές σεμινάριο για το έργο CHIMERA Posted on 25 Νοεμβρίου, 2014 (https://entre.gr/?p=7190) Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Νοέμβριου 2014 Τόπος: Headquarter of th Delegation of European Commission in Madrid (Paseo de la Castellana, Μαδρίτη) Φτάνοντας στο τέλος του έργου έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση της τελικής συνάντησης των εταίρων αλλά και ενός διακρατικού σεμιναρίου, για το έργου CHIMERA (http://entre.gr/?page_id=5099). Το διακρατικό σεμινάριο αφορά στην διάδοση της έννοιας της δημιουργικότητας σαν ικανότητα που ενισχύει την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αλλά και των τρόπων που επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν αυτή την ικανότητα. Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, οι πάροχοι ΕΕΚ και οι οργανώσεις που εργάζονται στην προώθηση της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας. Αναμένεται η συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων. Το διακρατικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και θα λάβει χώρα μαζί με την τέταρτη συνάντηση των εταίρων. Περιλαμβάνει δυο βασικές θεματικές: «Δημιουργικότητα: μια βασική δεξιότητα και πώς να διδαχτεί στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων» «Δημιουργική διαχείριση» (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) Κατεβάστε την agenda (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) (http://entre.gr/wp content/uploads/2014/11/chimera_final_conference_madrid_ _Agenda.pdf) Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. «1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο StartApp (https://entre.gr/?p=7202) Δελτίο δημοσιότητας ΣΘΕΒ Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2014 (https://entre.gr/?p=7286)» Τελευταία Νέα Πρόσκληση για συμμετοχή σε διακρατικό εργαστήριο στην Ιταλία! (https://entre.gr/?p=7593) 27 Μαρτίου, 2015 Απολογισμός εκδήλωσης στην περιοχή της Ελασσονας (https://entre.gr/?p=7580) 23 Μαρτίου, 2015 Έχετε στην επιχείρηση σας μαθητευόμενους ή άτομα Πρακτικής; (https://entre.gr/?p=7576) 20 Μαρτίου, 2015 Βέλτιστη Πρακτική του σχεδίου PROMETHEUS (https://entre.gr/?p=7567) 18 Μαρτίου, 2015 Συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Leader Learning and Decision Making Resources (https://entre.gr/?p=7557) 18 Μαρτίου, 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 14 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Κωνσταντίνος Κλουδάς Managing Director, Enoros Consulting Ltd This project has been funded

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Δικτύωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τρόπους διαμόρφωσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ κα. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Project Lifecycle Κύκλος ζωής ενός έργου Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Διαχείριση Έργων - Project Management What is a project? One definition of a project (from the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα