Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ"

Transcript

1 Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

2 Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο ζπζζώξεπζεο ηνπ εκπνξηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθώλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη άλνδνο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο. ε Αζήλα γίλεηαη ν θεληξηθόο δεκνγξαθηθόο πόινο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 20. Παξαθκή άιισλ πόισλ αλάπηπμεο όπσο ε Δξκνύπνιε ηεο Σύξνπ. Αξγή αλάδπζε λέσλ πόιεσλ -Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Βόινο, Λάξηζα.

3 Τα βαζηθά ζηάδηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα από ην 1920 έσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη: : Μεζνπνιεκηθή πεξίνδνο ηεο εθβηνκεράληζεο Δθβηνκεράληζε θαη αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε Αζηηθνπνίεζε θαη εζσηεξηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα Δηζξνή πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ : Καηνρή θαη εκθύιηνο πόιεκνο

4 : Πεξίνδνο αλαζπγθξόηεζεο Μεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, εθβηνκεράληζε, ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, νιηθή κεηαηξνπή ησλ παιηώλ δνκώλ θαη έληαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην δηεζλέο θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα Διιεληθή πόιε - Σπγθξόηεζε νπζηαζηηθά ηεο ειιεληθή πόιεο Μεγάιε αλνηθνδόκεζε γηα ηε ιύζε ηνπ ζηεγαζηηθνύ πξνβιήκαηνο, ην κνληέιν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηεο αληηπαξνρή. Κπβέξλεζε Καξακαλιή θαη ακεξηθάληθε νηθνλνκηθή βνήζεηα- Μεγάια έξγα ππνδνκήο Άλζεζε ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, αξρηηεθηνληθά ζπλέδξηα πνπ εζηίαδαλ ζηα εκθαληδόκελα αδηέμνδα ηεο αζηηθήο εμάπισζεο.

5 - Ζ θαηαζθεπή ηεο λέαο πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ (ΤΑC Cropius 1959) - Τν λέν δηεζλέο αεξνδξόκην ησλ Αζελώλ (Saarinen, ) - Οηθηζηηθέο αλαπηύμεηο αλαςπρήο ζηελ παξαιία - Λεσθόξνο Πνζεηδώλνο - Σηαζκόο ππεξσθεαλίσλ (θηίξην ΟΛΠ)ζηνλ Πεηξαηά - Δζληθή νδόο Αζήλαο Θεζζαινλίθεο - Τα λέα παλεπηζηεκηαθά θηίξηα ηνπ ΑΠΘ Πξσηνβνπιίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα -Κηίξηα γξαθείσλ, μελνδνρείσλ (ην Χίιηνλ ηεο Αζήλαο) -Ηδησηηθέο θαηνηθίεο ηνπ 50 θαη 60, κηαο αλεξρόκελεο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο, πνπ απνδέρεηαη ηελ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή σο κέζν έθθξαζεο ηεο επνρήο

6 Κσλζηαληηλίδεο, Κξαληνλέιιεο, Σθξνπκπέινο, Φαηνύξνο, Βαιζακάθεο, Εελέηνο θ.ά

7 : Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο, ηαρύξπζκε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ελζσκάησζε ηεο ρώξαο ζηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο πνπ νινθιεξώλεηαη κε ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ Γηακνξθσκέλα αζηηθά κεηξνπνιηηηθά θέληξα, θαη ν αζηηθόο πιεζπζκόο γηα πξώηε θνξά κεγαιύηεξνο από ηνλ αγξνηηθό : Κξίζε, ύθεζε ηεο νηθνλνκίαο, απόερνο ηεο ζπλνιηθόηεξεο θξίζεο ηεο καδηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο Πεξηνξηζκό ηνπ ξπζκνύ αζηηθνπνίεζεο

8 Νέν νηθνλνκηθό πιαίζην - επέιηθηε παξαγσγή -Αλαζπγθξόηεζε ησλ κεηξνπνιηηηθώλ αζηηθώλ πεξηνρώλ -Αλαζπγθξόηεζε ησλ θεληξηθώλ αζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ - ηξηηνγελείο ππεξεζίεο, εκπόξην -Νένη πόινη αλάπηπμεο ηεο αζηηθόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα - γύξσ από πεξηθεξεηαθνύο θόκβνπο, ππεξαγνξέο, αεξνδξόκηα - Παξαγσγηθή απνθέληξσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πόισλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο Παγθνζκηνπνίεζε θαη αληαγσληζκόο ησλ πόιεσλ - Ζ Δπξώπε ησλ πόιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ - Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ, ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ - Πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγίαο - Αλάπιαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αζηηθήο εηθόλαο

9 Βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο -Σπλεηή δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ εδάθνπο -Αλαπιάζεηο θαη επαλάθηεζε εγθαηαιεηκκέλσλ πεξηνρώλ κε λέεο ρξήζεηο (αλελεξγέο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, παιηά ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί) -Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο Ζ πόιε θαη ν ρξόλνο - ε λέα θηλεηηθόηεηα - Σύγρξνλα θαη ηαρύηαηα δίθηπα κεηαθνξώλ - Ζιεθηξνληθά δίθηπα επηθνηλσλίαο, επηθνηλσλία ρσξίο θπζηθή πξνζέγγηζε - Ζ λέα αζηηθόηεηα γύξσ από ηνπ ηόπνπο κεηάβαζεο, αεξνδξόκηα, κεγάινπο ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ε αλάπηπμε θαη πξνζέιθπζε ππεξεζηώλ γύξσ από απηνύο

10 Τα κεγάια έξγα Τν λέν αεξνδξόκην ησλ Σπάησλ - Διεπζέξηνο Βεληδέινο

11 Τα κεγάια έξγα Ζ πξόθιεζε ηεο Οιπκπηάδαο 2004 γηα ηα κεγάια έξγα αλαδηάξζξσζεο ηεο Αζήλαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο

12 Θεζζαινλίθε - αλάδεημε ζαιάζζηνπ κεηώπνπ Πξαγκαηνπνίεζε ηξηώλ δηεζλώλ δηαγσληζκώλ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε Θεζζαινλίθε κε αθνξκή ηελ αλαθήξπμή ηεο σο «Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα» Αλαζρεδηαζκόο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηώπνπ Αλαζρεδηαζκόο ηνπ Μλεκεηαθνύ Άμνλα ηεο Αξηζηνηέινπο Τν Γπηηθό Τόμν ηεο Θεζζαινλίθεο - Νένη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ζηελ πεξηθέξεηα

13 Θεζζαινλίθε - αλάδεημε ζαιάζζηνπ κεηώπνπ Toyo Ito - Αξρηπέιαγνο Engel & Zillich - Γηακάληηα γηα ηε λύθε ηνπ Θεξκατθνύ

14 Θεζζαινλίθε - αλάδεημε ζαιάζζηνπ κεηώπνπ Atelier d architecture - Yannis Tsiomis - κηα πνιενδνκία ζπλζέζεσλ

15 Θεζζαινλίθε - αλαζρεδηαζκόο ηνπ άμνλα ηεο Αξηζηνηέινπο Νηθεθνξίδεο, Cuomo,Ταξάλε Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρξόλν

16 Θεζζαινλίθε - αλαζρεδηαζκόο ηνπ άμνλα ηεο Αξηζηνηέινπο Petcovic, Damjanovic, Maksomovic A Quest for irrationality

17 Θεζζαινλίθε - ην Γπηηθό Τόμν O δηαγσληζκόο γηα λένπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε Τν Γπηηθό Τόμν

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City Η νηθνλνκηθή καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ από ηνλ Henry Ford θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Ύθεζε είραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ Η επηινγή ηεο πόιεο ηνπ Νηνπκπάη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, λα δηνξγαλώζεη ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα