قیقحت ماجنا یساسا فادها

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "قیقحت ماجنا یساسا فادها"

Transcript

1 موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش ه دف و نظری ادبیات بررسی با ابتدا است. حسابرسی حقالزحمهی حقالزحمهی تعیینكنندهی عوامل مهمترین مربوطه پژوهشی ش هرت حسابرس ی گ زارش كیفی ت ش امل حسابرس ی موسس هی صنعتی تخصص صاحبكار اندازهی صاحبكار زمانی بودجهی حسابرس ی موسسهی اندازهی حسابرس ی دعاوی و صاحبكار ش ركت ریس ك حسابرس ی ش هرت موسسات پژوهش این آماری جامعهی شدهاند. تعیین حقوقی كه اس ت ایران بهادار اوراق بورس در حاضر ش ركتهای و انتخاب سیس تماتیك آماری روش اس اس بر نمونهگیری ب ا بورس ی ش ركت 60 مش خصات از الزم دادههای ش دهاند. مورد متغیره چند رگرسیون روش از استفاده با و شد گردآوری زا حاكی آمده بهدست یافتههای گرفتهاند. قرار تحلیل و تجزیه تخصص صاحبكار شهرت حسابرسی كیفیت كه اس ت آن حسابرسی فرایند برای ش ده صرف زمانی بودجهی صنعتی موسسات س ابقهی و ش ركت داراییهای جمع ترازنامه مبلغ تاثیر حسابرسان سوی از دریافتی حقالزحمهی بر حسابرسی صاحبكار شركت ریس ك طرفی از دارد. داری معنا و مثبت حسابرسی موسسهی پرس نل تعداد ش ركت كاركنان تعداد مورد بورسی شركتهای تعدد و حسابرسی موسس هی درآمد حقالزحمهی بر تاثیری حسابرس ی موسس هی هر رس یدگی ندارد. حسابرسی 60

2 مقدمه 1- كه دارد بستگی متعددی عوامل به حسابرسی حقالزحمهی است. متفاوت مختلف كشورهای در عوامل این اهمیت میزان حاضر حال در حسابرس ی حرفهی اصلی مناقش ات از یك ی برخی نرخشكنی و حسابرسی حقالزحمهی نرخ حداقل تعیین حسابرسی گرفتن نظر در اما اس ت. حسابرسی موسس ات از آن رقابتی غی ر قیمتگذاری و همگن كاالی ی ك عنوان ب ه میاندازد خطر ب ه را حسابرس ی خدمات كیفیت و اس تقالل حسابرس ی كه كرد توجه نكته ای ن به باید چنی ن ه م ]1[. سرمایه بازار به مردم اعتماد اقتصادی ش فافیت پایه مس تقل و كاال همانند نبای د لذا اس ت مردم به دولت پاس خگویی و مقایس ه با منبع(. )همان ش ود برخورد آن با معمولی خدمات این به میتوان مختلف كشورهای در حسابرسی حقالزحمهی در حسابرسان س وی از دریافتی حقالزحمهی كه برد پی نكته كشورهای مخصوصا و كش ورها س ایر با مقایس ه قابل ایران نیست] 2 [. پیشرفته بر موثر عوام ل زمینه در پژوهش ی پیش ینهی بررس ی با بر موثر عوامل كه است آن از حاكی حسابرس ی حقالزحمهی گروه دو به پژوهشها از بسیاری در حسابرس ی حقالزحمهی است: شده تقسیم اصلی حسابرس ی خدمات عرضهكنندگان به مربوط عوامل الف( اعتبار و شهرت حسابرسی موسس هی صنعتی تخصص مانند حسابرسی موسسهی حرفهای استقالل حسابرسی موسسهی حسابرسی. كیفیت و حسابرسی موسسهی اندازهی مانند حسابرس ی خدمات متقاضیان به مربوط عوامل ب( شركت اعتبار و ش هرت صاحبكار ش ركت حقوقی دعاوی ش ركت ریس ك صاحبكار ش ركت اندازهی صاح بكار صاحبكار] 18 [. عنوان ب ه تقس یمبندی همین نی ز حاض ر پژوه ش در مش كالت حل از پس كه اس ت گرفته قرار پژوهش مبن ای عملیات امر آن تناس ب رعایت و حسابرس ی حقالزحمهی واقعی اعتباربخش ی نقش و آمد كار و بخ ش اثر حسابرس ی و میكند پیدا تحقق احس ن نحو به مالی گزارش گریهای به شفاف آن تبع و حسابرس ی گزارش به جامعه اعتماد طرفی از تصمیمگیریهای مبنای عنوان به حس ابداری اطالعات سازی مییابد. افزایش مالی صورتهای استفادهكنندگان تحقیق انجام ضرورت 2- موسسههای خدمات از س ازمانها از بس یاری اكنون هم خدمات قیم ت تعیی ن ب رای و میبرن د به ره حسابرس ی روح با امر این حالیكه در میروند مناقصه س راغ حسابرسی دارد. منافات میطلبد را مستقل قضاوت یك كه حسابرسی كار ]1[. اس ت ویرانگر كامال نگاهی حسابرس ی به تجاری نگاه مردم اعتماد اقتصادی شفافیت برای مبنایی مستقل حسابرسی پاسخگویی برای مبنایی چنین هم و س رمایه بازار به جامعه و همانند نباید بنابراین م یآورد. فراهم را مردم برابر در دول ت رو همین از ش ود. برخورد آن با معمولی خدم ات و كااله ا پایههای زمینه ای ن در ناس الم رقابت و پایین حقالزحم هی رسالت چنانچه درمیآورد. لرزه به را حسابرسی حرفهی جوان اعتمادسازی و مالی گزارش گری به اعتباربخشی حسابرس ی صورت این در باشد مالی صورتهای اس تفادهكنندگان برای در حقالزحمه میبایس ت حسابرس ی رفیع نقش حفظ جهت عملیات اهمیت با متناس ب و حسابرسی حرفهی ش ان خور حسابرس ی اندك حقالزحمههای وجود ش ود. گرفته نظر در حسابرسی نقش حسابرس ی خدمات پایین كیفیت آن تبع به و اطالعات ارائهی س وگیری آن تبع به و میاندازد مخاطره به را با تنگاتنگی و مس تقیم ارتباط كه اش تباه و تحریف و آل وده شناسایی بنابراین میگیرد. شكل دارد حسابرسی حقالزحمهی میزان تعیین و حسابرس ی حقالزحمهی تعیینكنن ده عوام ل در اس ت. حاضر تحقیق اساس ی ضروریات از آنها اهمی ت این به باید نیز پژوه ش موضوع با مرتبط تحقیقات زمین هی در گرفته ص ورت تحقیقات وج ود با ك ه كرد اش اره نكته آمریكا مانند توسعه حال در و پیشرفته كشورهای از بس یاری ]12,13[ كنگ هن گ و كانادا نو زالند اس ترالیا انگلس تان حقالزحمهی بر موثر عوامل شناس ایی كه پژوهشهایی خالء احساس دهد قرار خود كار دستور در را ایران در حسابرس ی عوامل میت وان حاضر پژوهش انج ام با بنابرای ن میش ود. در گامی و شناسایی را حسابرس ی حقالزحمهی بر تاثیرگذار برداشت. كشور داخل در پژوهشی پیشینهی غنیسازی جهت تحقیق انجام اساسی اهداف 3- برای مصرفكننده كه است قیمتی كاال یا و خدمات بهای فرمول این عمل در اما است پرداخت به حاضر آن از اس تفاده و نداشته كارایی هستند رقابتی اقتصاد فاقد كه كش ورهایی در ]2[. میكند تعیین معیش تی حداقل یا انحصارات با را قیم ت حسابرس ی حرفهی اصلی مناقش ات از یكی حاضر ح ال در نرخش كنی و حسابرس ی حقالزحمهی نرخ حداق ل تعیی ن بر موثر عوامل شناسایی با است. حسابرسی موسس ات برخی مناسبی سیاستهای میتوان حسابرسی دریافتی حقالزحمهی وجود با كرد. تدوین حرفه این روی پیش مسائل از برخی برای از بس یاری در زمینه این در كه متعددی تحقیقات و پژوهشها پژوهشهای كشور داخل در لیكن است شده انجام كش ورها 61

3 چندانی در این راستا مشاهده نمیشود. لذا این تحقیق به دنبال آن است كه عوامل موثر بر حقالزحمهی حسابرسی را بررسی کرده همچنین روش ن كند كه چه عناص ری موجب تغییر در حقالزحمه حسابرس مستقل میگردد. 4- مبنای نظری تحقیق حسابرس ی در معنای اعم كلمه دارای س ابقهای طوالنی است. از زمانی كه نیاز به كنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد حسابرسی متولد گشت. پس از دوره رنس انس و توس عهی تجارت جهانی نیاز به داش تن حس اب و كتاب بیشتر ش د. لذا اصول دفترداری دو طرفه در قرن 15 میالدی در ایتالیا متولد ش د. انقالب صنعتی كارخانههای بزرگ را به وجود آورد و از تش كل سرمایههای كوچك و اش تراك آنها س رمایههای ب زرگ ایجاد گردیده و نهایتا منجر به ایجاد بورس و بازار اوراق بهادار شد] 3 [. س ازمان بورس و اوراق بهادار ب عد تازهای به حسابداری ل زوم ارائهی اطالعات مالی به س هامداران و س ایرین جهت چگونگ ی اداره سرمایههایش ان ارزیابی عملكرد و س نجش كارای ی مدی ران و... بخش ید. گزارشه ای برونس ازمانی حس ابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمیتوانستند به طور كامل و بیعیب ارایه دهند زیرا وجود رابطهی استخدامی مس تقیم آنها را ناگزیر به پذیرش نظ رات مدیران واحدهای اقتص ادی در تهی ه صورته ای مال ی میکرد ح ال آنکه صورتهای مالی بایس تی نیاز گروههای مختلف استفادهکننده از صورتهای مالی را برآورده مینمود. حال آنكه صورتهای مالی میبایس ت نیاز گروههای مختلفی را برآورده س ازد. لذا چ ارهی این كارانتخاب حس ابرس مس تقل و خبره توس ط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخص ص کافی که عملیات مذكور را انجام میدادند در انجمنهایی که الزام به رعایت رفتار حرفهای كه شرط الزم آن بود نظام حرفهی حسابرس ی را پدید آورد. نخستین نمونهی آن انجمن حس ابداران خبره انگلستان بود كه کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت. حسابرس ی از جمله رش تههایی از دانش بشری است كه قدمت ی طوالن ی دارد ول ی همپای تحوالت بعض ی دیگر از رش تههای بش ری متحول نش ده اس ت. جنبههای كاربردی حسابرس ی بیش از جنبههای تئوریك آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفتهای آن نیز بیشتر در قالب آزمون و خطا صورت گرفته است] 4 [. حسابرسان شواهد الزم را برای تعیین این كه صورتهای مال ی تصوی ری مطلوب و كامل از وضعیت مالی ش ركت و فعالیته ای آن در ط ول دوره مورد رس یدگی ارائه میكنند ی ا خیر گردآوری میكنند ]5[. در ]20[ حسابرس ی فرایندی توصیف ش ده اس ت كه می زان انطباق صورته ای مالی با معیاری معین... و الزامات اصول پذیرفته ش ده حس ابداری را نشان میدهد. تعریف زی ر كه در بیانیهی مفاهیم بنیادی حسابرس ی كه توسط انجمن حسابداران امریكا منتشر شده است جامعترین تعریف در این زمینه اس ت: حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارهی ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجهی انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین ش ده و گزارش به افراد ذینفع مراحل اصلی تكامل حسابرسی در قرن بیستم تغیی ر هدف از كش ف تقلب به تعیی ن مطلوبیت ارائهی صورتهای مالی. افزایش مسئولیت حسابرسی در برابر اشخاص ثالث مانند سازمانهای دولتی بورس بانكها. تغیی ر در روشه ای حسابرس ی از رس یدگی ب ه فنون نمونهگیری. تشخیص ضرورت ارزیابی سیستم كنترل داخلی. تهی هی روشه ای جدید حسابرس ی برای اس تفاده در سیستمهای رایانهای. حسابرسی مبتنی بر ریسك. تش خیص حسابرس ان به ضرورت پیدا كردن راهی برای حفاظت از خود در برابر موج دعاوی حقوقی. افزایش تقاضا برای افش ای به موق ع اطالعات مطلوب و نامطلوب شركتهای سهامی عام عوامل توجیهكنندهی تقاضا برای حسابرسی تضاد منافع بین تهیهكنندگان و اس تفادهكنندگان اطالعات مالی. پیامده ای اقتصادی ب ا اهمیت: نامرب وط و ناقص بودن اطالعات میتواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیمگیرنده زیان وارد كند. پیچیدگی: اطالعات اقتصادی پیچیدهتر شكل استفادهكننده را در ارزیابی اطالعات بیشتر میكند. پس حسابرسی وسیلهای برای حصول اطمینان اطالعات دریافت شده است. عدم دسترس ی مس تقیم: در ش رایطی كه اس تفادهكننده به دالی ل جدایی فیزیك ی مقررات س ازمانی و... ارزیابی و دسترسی مس تقیم به اطالعات برای وی مقدور نیست مجبور 62

4 افراد قضاوت ب ه یا كند اعتماد اطالعات كیفی ت به یا اس ت كند. اتكا مستقل)حسابرس( كه است وجهی گونه هر ش امل حسابرسی حقالزحمهی به قرارداد یا تواف ق طبق و حسابرس ی خدمات ارائهی بابت از یكی میشود. پرداخت حسابرس ی موسسهی یا حس ابرس تعیین حاضر ح ال در حس ابداری حرفهی اصلی مناقش ات هر بهای واقع در است. حسابرس ی حقالزحمهی نرخ حداقل آن از استفاده برای مصرفكننده كه است قیمتی كاال یا خدمت كشورهایی در فرمول این عمل در اما است. پرداخت به حاضر با را قیمت و نداش ته كارایی هس تند رقابتی اقتصاد فاقد ك ه ش ورای میكند. تعیین معیش تی مزد حداقل ی ا انحص ارات دارایی و اقتصادی امور وزارت پیش نهاد به ساله همه اقتصاد حسابرسی خدمات برای را حسابرس ی سازمان حقالزحمهی میكند] 2 [. تعیین ریال( )به ایران حسابرسی کارکنان ساعتی حقالزحمهی 1- نگاره 0/03 و فروش درصد 0/04 تنه ا که اس ت آن از حاکی آمار حسابرسی حقالزحمهی صرف ش رکتها این بازاری ارزش است. شده به حسابرسی و حسابداری خدمات بخش درآمد نس بت براساس است. درهزار 9 کانادا کش ور داخلی ناخالص تولید ساعتی حقالزحمه متوس ط )FERF( مالی تحقیقاتی گزارش س ال در 216 دالر به 2007 س ال در دالر 196 از حسابرس ی اقتصادی رکود که است حالی در این است. یافته افزایش 2009 تحقیق این اس ت. بوده برقرار نیز اقتصادی بنگاههای بر حاکم کوچکترین حسابرسی س اعتی حقالزحمه که میدهد نشان حقالزحمه و 152 دالر حسابرس ی مورد اقتصادی موسس ات حقالزحمهی متوس ط و 230 دالر بزرگ موسس ات س اعتی از کمتر بورس در شده پذیرفته موسسات حسابرسی است] 2 [. نبوده دالر درکشورهای 2 دیلویت حسابرسی موسسات درآمد نگاره 3 میدهد. نمایش را 2008 سال در مختلف مختلف کشورهای در حسابرسی موسسهی درآمد نگاره 3 - دالر میلیون 2008 به سال دیلویت حسابرسی موسسهی امریکا حسابرسی کارکنان ساعتی حقالزحمهی 2- نگاره آمریکا( دالر )به بین تفاوت گویای نگاره 2 و ش ماره 1 نگاره بین مقایس ه كه همانطور است. آمریكا و ایران در حسابرسی خدمات قیمت مقایسه قابل مذكور كشورهای در حقالزحمه میشود مالحظه نمیباشد. از که جامعی اطالع ات اس اس بر ]25[ راس تا همین در بهدست تا س الهای بین امریکایی ش رکت حدود شرکتها این کلی فروش که میکند عنوان آورده میلیارد 9912 ش رکتها این 1 تجمعی بازار ارزش و میلی ارد خدمات برای شرکتها این که کلی حقالزحمه و اس ت دالر این است. بوده دالر میلیارد 3/4 کردهاند پرداخت حسابرس ی عنوان به دیلویت حسابرس ی موسس هی درآمد به نگاهی در 2008 سال در جهان بزرگ حسابرس ی موسس هی دومین بهرغم موسس ه این درآمد افزایش بیانگر مختلف کش ورهای اتفاقا که است جهت بدان امر این است. مالی بازارهای سقوط حسابرسی فعالیت محدوده رکود و اقتصادی سقوط دوران در بابت بیشتری حقالزحمه بنابراین بوده بیشتری ریسک دارای متاسفانه که حالی در اس ت. گرفته تعلق بیشتر ریس کپذیری رد یا زیانده شرکتهای در که میش ود تصور چنین ایران در حسابرسی اس ت حاکم اقتصادی س قوط و رکود که دورهای یابد. کاهش باید نی ز آن حقالزحمه و داش ته كمتری اهمیت تخصیص از ناشی حسابرسان حقالزحمه از قابلتوجهی بخش اوضاع در کردکه توجه نکته این به باید و است ریس ک هزینه رفت. خواهد باالتر ریسک ضریب نابسامان اقتصادی ضمانت افزایش راهکاره ای آییننامه س و یک از دولت واحده ماده قانون راستای در را حسابرس ی تعریف و اجرایی تصویب رس می حس ابداران تخصصی خدمات از اس تفاده س اعتی حقالزحمه کردن لحاظ با دیگ ر س وی از و میکند میآورد. پایین را حرفه این منزلت و شان حسابرسی حرفهی ارتقا را حسابرس ی حرفهی تنها نه عملک رد در تناقض ای ن از فرار بار مصیب ت چرخه یک وارد را آن بلک ه نمیبخش د 63

5 مسوولیت با حقالزحمه بودن نامتناس ب دلیل به مس وولیت حرفهی از بخش ی حسابرس ی س ازمان چ ون میكن د] 2 [. میرود ش مار به رس می حس ابداران جامعه و حسابرس ی زیانباری آث ار آن حقالزحم ه بابت تصمیمگی ری هرگون ه زیرا دارد. نیز خصوصی حسابرس ی موسس ات فعالیت روی به داش ت نخواهد معنی رقابتی نرخ عمال ش رایطی چنین در حسابرسی موسسات س ایر که هستیم آن ش اهد علت همین اب آوردهاند. روی ناچیز حقالزحمههای به هم خصوصی بخش 2/85 نسبت حاصل که مزد شده تمام قیمت محاس به به توجه حس ابرس یا کار سرپرس ت یک به بخواهیم چنانچه اس ت محاسبات در باید کنیم پرداخت هشتمیلیونریال ماهانه ارشد منظور ریال( 2/85 ) = رقم موسسه چنین موسسات از بسیاری كه هستیم آن شاهد طرفی از شود. که: نتیجهگرفت میتوان لذا نمیبرند بکار را نسبتی طریق از را کار کیفیت ناچارند حسابرس ی موسسات 1- دهند. کاهش رسیدگی زمان کاهش توسعه و آموزش بابت ناچارند حسابرس ی موسسات 2- چنین با آنکه نتیجه نیاورند. عمل ب ه اقدامی کیفیت ارتقای و انفرادی شاغالن حسابرس ی فعالیت به رویآوری هزینههایی بدون انفرادی رس می حس ابداران زیرا ش د خواهد بیش تر با میتوانند نف رات تعداد کمتری ن با و س ربار هزینه لح اظ که كنند ص ادر گزارش اتی کمتر بهمراتب حقالزحمه قب ول متوجه نیز عمل این عواقب و كند! روشن را نابینایی هر چشم آن انتظار حداقل بنابراین شد. خواهد حسابرس ی حرفهی کل در متعهد رسمی حسابداران و حسابرسی موسسات که اس ت اعمال با را خود کارکنان س اعتی حقالزحمه جمعی اقدام یک کار عالی شورای مصوب مزد حداقل روی ش ده یاد ضریب این رونق ش اهد بتوان طریق این از ش اید تا ندهند کاه ش میتواند کار کیفیت حالتی چنین در است بدیهی باشیم. حرفه مناقصهای»مسابقات بساط و باشد عمومی انتظارات پاسخگوی شد. خواهد برچیده نیز حقالزحمه«و اقتصادی محدودی ت دالی ل ب ه ای ران در متاس فانه حسابرس ی حرفهی در موثر نقش ایفای به قادر اساس نامهای مالی صورتهای از اس تفادهکنندگان علت همین به نیس تیم. تکراری بند چندی ن جز چیزی هم حسابرس ی گزارش ات و در نمیکنند. مشاهده اس ت اجتماعی فایده فاقد که س نواتی بخواهند حسابرسی گزارشات استفادهکنندگان چنانچه که حالی راهکاری یابند دست گزارشات این از خود واقعی انتظارات به 64

6 به جز تقبل هزینه آن که همانا»حقالزحمه واقعی حسابرس ی«اس ت ندارند. تجربه جهانی نش ان داده که موسسات بزرگ حسابرس ی راه پرفراز و نشیبی را پیمودهاند تا جایگاه فعلی را کس ب كنند. موسسات وطنی نیز باید اگرچه نه لزوما همه آن اما كم و بیش مس یری مش ابه را طی کنند تا بتوانند همانند آن موسس ات حسابرسی دارای وجهه و اعتبار ممتاز شوند و در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود موفق شوند ]2[. 5- بررسی پیشینه تحقیق منافع اقتصادی حس ابرس از طری ق حقالزحمهای تامین میش ود كه از انعق اد قرارداد با صاحبكاران عاید میش ود. حسابرس ان جهت قیمتگذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگون ی اس تفاده میكنند و تحقیقات زی ادی نیز در رابطه با شناس ایی و ارزیابی این عوامل انجام ش ده اس ت. عوامل توصیف ی كه در اغل ب مطالعات مدنظر قرار گرفتهاند ش امل عوامل ریسك حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. حقالزحم هی حسابرس ی تاکن ون موضوع بس یاری از پژوهشهای حسابرس ی ب وده و در پژوهشه ای متعدی به بررس ی عوامل موثر بر حقالزحمهی حسابرسی پرداخته شده اس ت. ش رکتهای صاحب کار میتوانند با آگاهی از عوامل موثر بر حقالزحمهی حسابرسی در مذاکره در زمینه حسابرسی و کنت رل جنبههای درونی که ب ر حقالزحمه تاثیر دارند فعال تر ظاهر ش وند. عالوه بر این اط الع از عوامل موثر بر میزان حقالزحمه حسابرس ی برای حسابرسان نیز مفید است چرا که آنه ا قادر به قیمتگذاری مناس ب خدمات حسابرس ی خود خواهند ش د. دررابطه با پژوهشهای انجام گرفته در زمینهی عوامل موثر بر حقالزحمهی حسابرسی میتوان به پژوهشهای ]23[ در آمریکا ] 27 [ در انگلس تان ]29 56[ در استرالیا ]57 42[ 30 در زالن د نو ]58[ در کانادا ]53[ در ژاپن ]59[ در هنگ کنگ ]60[ در کویت ]18[ در فرانسه ]61[ اشاره کرد عوام ل مرب وط ب ه عرضهكنن دگان خدم ات حسابرسی پیشینه این عوامل به تفكیك زیر بررسی شدهاند: پیش ینه عام ل كیفیت حسابرس ی در تعیین حقالزحمهی حسابرسی كیفی ت حسابرس ی پدیدهای چند بعدی و ذات ا غیر قابل مش اهده ب وده و دارای ویژگی مجردی نیس ت ك ه بتوان با اندازهگی ری آن عنوان كرد كه حسابرس ی انجام گرفته دارای كیفیت است] 22 [. انجمن گزارش مالی انگلستان )2008( چهار عوامل اصلی كه در بردارنده كیفیت حسابرس ی است را شامل موارد زیر بیان كرده اس ت: 1- فرهنگ موسسهی حسابرسی مهارتها. 2- تواناییهای كاركنان و كاور حسابرس ی. 3- اثر بخش ی فراین د حسابرس ی. 4- معتبر و مفید ب ودن گزارش حسابرسی. در] 23 [ كیفیت حسابرس ی بر حس ب می زان اعتبار دهی حسابرس تعریف شده است. قابلیت اتكا به صورتهای مالی حسابرسی شده كیفیت حسابرسی را منعكس میكند. ]22[ كیفی ت حسابرس ی را اثر بخش ی و كارایی فرایند حسابرس ی میداند. ]24[ نی ز كیفیت حسابرس ی را قابلیت حسابرس ان در كش ف نواقص و تحریفات صورت گرفته در حس ابداری و نیز كشف دستكاری انجام شده در سود خالص میداند. كیفیت حسابرسی تابعی از دو عوامل مرتبط با عملكرد حسابرسی تعریف شده است كه عبارتند از: اول شایستگی دوم عملكرد حرفهای. ب ه عقیده هیات كیفیت حسابرس ی حرفهی حسابرس ی نتوانس ته هم قدم با محیط خود كه به س رعت در حال تغییر اس ت گام بر دارد. كیفیت كه تعیینكننده عملكرد حسابرسی اس ت تابع عوام ل متعددی از قبیل: تواناییهای حسابرس ی )ش امل دانش تجربه قدرت تطبی ق و كارایی فنی( و اجرای حرفه )شامل استقالل عینیت مراقبت حرفهای تضاد منافع و قضاوت( است ]6[. هیئت گزارش گری مالی بریتانیا چارچوب ی برای كیفیت حسابرسی منتشر كرده است. این چار چوب در ادامه مشورت خواهیهای گس ترده درباره نش ریه منتشر ش ده به وسیلهی هیئ ت در نوامبر 2006 با عنوان»ارتقای كیفیت حسابرس ی«تهیه كرده است.] 25 [ در یك تحقیق فراتحلیلی به بررس ی مقالههای منتشر شده در زمینه كیفیت خدمات حسابرس ی كه در 25 س ال اخیردر آمریكا منتش ر ش ده پرداخته اس ت و نتیجه گرفت است كه نرخ اش تباهات و تناقضات حسابرس ی كاهش چش مگیری داش ته است. این پژوهش نتیجه میگیرد كه نقص و اشتباهات حسابرسی در دو حالت اتفاق میافتد. زمان ی ك ه اصول م ورد پذی رش حس ابداری از طرف حسابرسان رعایت نمیشود. زمانی كه حس ابرس قادر به ارائ ه گزارش با كیفیت و در شرایط و موقعیت خاص نیست. ارزیاب ی كیفیت حسابرس ی برای س نجش مزایا و هزینه حسابرسی مهم تلقی میشود.] 26 [ با بررسی رابطه بین كیفیت حسابرس ی و پیشنهادات اولیه حسابرسی در مورد حقالزحمه پرداخت ه و نتیجهگیری میكند كه كیفیت خدمات حسابرس ی تحت تاثیر پذیرش حقالزحمه پیشنهادی حسابرس است. 65

7 پیش ینه عامل اندازه موسس هی حسابرسی در تعیین حقالزحمهی حسابرسی موسس ات ب زرگ حسابرس ی به دلیل ش هرت ب اال از حسابرس ان متبحر و آم وزش دیده و كنت رل كیفی قویتری برخوردارند. تحقیقات نش ان داده اس ت كه هرچه موسسهی حسابرس ی از ش هرت و بزرگی بیشتری برخوردار باش د حقالزحمه بیشتری را از آن خود خواهد كرد] 7 [. برخ ی از پژوهشه ا ب ه ای ن موض وع پرداختهاند كه حقالزحمهای كه به یك موسس هی حسابرسی بزرگ پرداخته میشود بیشتر از حقالزحمهای است كه به موسسات حسابرسی كوچك پرداخت میش ود. س ه دلیل عمده زیر را نیز برای آن ذكر كردهاند ]27[ : موسس ات حسابرس ی بزرگ كار با كیفی ت باالیی را در مقایسه با موسسات حسابرسی كوچك ارائه میدهند. صاحبكاران بزرگ دارای امكانات و ثروت باالیی هستند و در هن گام ورشكس تگی احتم ال دارد بر علیه موسس هی حسابرس ی اقامه دع وی كنند. چنین ریس ك باالیی س بب میشود كه موسسههای بزرگ حسابرسی برای خنثی كردن اثر مخاطرات باال حقالزحمهی حسابرسی بیشتری را مطالبه كنند. در بازار حسابرس ی موسسههای حسابرسی بزرگ رقابت كمتری را در مقایس ه با موسس ات كوچك احساس میكنند. بنابراین در چنین بازاری آنها قادر هستند تا حقالزحمه باالیی را در حسابرسی از آن خود كنند. مطالع ات انج ام گرفت ه در ای ن زمینه حاكی از ش واهد متناقضی اس ت. پژوهش ]28[ نش ان داد كه تفاوت معنیداری در حقالزحمهی حسابرس ی در بین موسسات كوچك و بزرگ وج ود ن دارد و از طرفی دیگ ر ]23[ و ]27[ بر این باورند كه حقالزحمهی حسابرسی در موسسات بزرگ تفاوت چشمگیری در مقایسه با موسسات كوچك دارند. پژوهش ]29[ در انگلستان نشان میدهد كه موسسات بزرگ حسابرسی حقالزحمه بیشتری در مقایسه با موسسات كوچك دریافت میكنند پیش ینه عام ل تخص ص صنعتی موسس هی حسابرسی در تعیین حقالزحمهی حسابرسی پژوهش ]30[ به این نتیجه دس ت یافته است كه تخصص صنعتی حسابرس ان موجب میشود كه آنها حقالزحمه باالیی را دریاف ت كنن د. در ]31[ عنوان میش ود كه افزایش س هم ب ازار در یك صنع ت خاص باعث افزایش تولید ش ده و در نهایت كاهش قیمت را به دنبال خواهد داش ت. عالوه بر این اعتقاد دارند كه زمانی كه سهم بازار یك صنعت به مقدار قابل مالحظهای باالتر از دیگر رقبا باش د این امر سبب میشود كه حسابرسان متخصص در یك صنعت خدمات متعدد را عرضه كنن د. بنابراین زمانی حقالزحمه حسابرس ان متخصص باالتر خواهد رفت كه سهم بازار یك صنعت خاص باالتر رود. ]32[ نی ز با تمركز ب ر روی قدرت چانه زن ی در حوزه حقالزحم ه حسابرس ان متخصص در یك صنع ت دریافتند كه ش ركتهای صنعتی كوچك بر عكس شركتهای صنعتی بزرگ حقالزحمه حسابرس ان را متناسب با تخصص صنعتی آنها میپردازند و معتقدند شركتهای بزرگ قدرت چانه زنی باال دارند و این مزیت سبب میشود كه حقالزحمه باالی ناشی از تخصص صنعتی حسابرسان را خنثی كنند. در] 33 [ بی ان میش ود كه حسابرس ان متخصص معموال دانش موثق ومعتب ری در مورد یك تخصص خاص دارند كه آنها را در ارزش یابی بهتر ریس ك و بررسی خطاهای مفهومی یاری میرساند. مقاله ]34[ به بررس ی حقالزحمهی حسابرس ی با تمركز ب ر تخصص صنعتی در چین پرداخته اس ت. نتایج آن نش ان میدهد كه چهار موسسه بزرگ حسابرسی كه دارای تخصص صنعتی هس تند حقالزحمه باالتری در مقایس ه با حسابرسان غیرمتخصص دریافت میكنند پیش ینه عامل شهرت موسسهی حسابرسی در حقالزحمهی حسابرسی ش هرت س اختاری چند بع دی دارد. در صورتی كه یك موسس هی حسابرسی دارای شهرتی چند بعدی باشد این امر نش انگر ش هرت این موسس ه در انجام كار با كیفیت در ارائه خدمات مورد تخصصی خود خواهد بود. موسسات حسابرسی كه ش هرت و آوازهای با استفاده از توس عه مهارتهای صنعتی خود كس ب میكنن د و مهارتهای باالیی در مقایس ه با دیگر موسسات به دست میآورند انتظار حقالزحمه باالتری دارند. حسابرس ان بزرگ از راههای مختلف شهرت خود را افزایش میدهند زیرا این موضوع حقالزحمهی حسابرسی باالتری نیز برای آنها ایجاد میكند. محققان در ]30[ بر این باورند كه حسابرسان مشهورتر و معتبرتر قادر ب ه دریافت حقالزحمههای حسابرس ی باالتری بوده و برای حفظ این مزیت از ش هرت خود حفاظت میكنند. پژوهش گران ب ا بیان در ]35[ براس اس ش واهدی كه از زالند نو بهدس ت آوردهاند ادعا كردهاند كه تنها نام موسسهی حسابرسی به هش ت موسسه بزرگ حسابرس ی كافیست كه حقالزحمه باالیی را نصیب موسس هی حسابرس ی مورد نظر كند. از طرف دیگر موسس اتی كه خود را ملزم متعهد به انجام حسابرس ی با كیفیت میدانند به مرور زمان به شهرت و اعتبار مناسبی دست خواهند یافت] 36 [. 66

8 حسابرسی خدمات متقاضیان به مربوط عوامل 2-5- شدهاند: بررسی زیر تفكیك به عوامل این پیشینه تعیین در صاح بكار ان دازه عامل پیش ینه حسابرسی حقالزحمهی رقابتی برتری ش ركت اهرم نمایانگر ش ركت ان دازهی ریسك نهایت در و اطالعات كارایی مدیریت توانایی شركت تحقیقاتی موسسه شركت اندازهی مورد در است. شركت كلی شمش یر یك ش ركت»اندازهی میگوید: اس كالیف ای ران قوی داخلی كنت رل دارای بزرگ ش ركتهای اس ت. دولبه حسابرس ان برای باال حقالزحمه ولی پیچیده حسابرس ی كار كم حقالزحمه كوچك ش ركتهای دیگر طرف از هس تند«. است] 7 [. تر ساده هم كارشان ولی میپردازند صاحبكار ش ركتهای كه اس ت ش ده عنوان ]37[ در س بب که چرا میآورند وجود به اقتصادی وابس تگی بزرگ حفظ برای تنها را خود استقالل حسابرسی موسسات میشوند میدهند. دست از ارزش با مشتری پر حسابرس ی حقالزحمهی به مربوط ادبیات حال هر به حسابرسی حقالزحمهی میدهد نش ان كه شواهدی از اس ت پیدا افزایش مش تری اندازهی كه میكند پی دا افزایش زمان ی میكند] 23 [. حسابرس ی اندازه و حسابرس ی حقالزحمهی بین رابطه در عموما مش تری كلی داراییهای اس ت. خطی رابطه ی ك اندازهی ب رای مقیاس ی عنوان به گرفته انج ام پژوهشه ای اندازهی میشود] 18 [. گرفته نظر در حسابرسی خدمات مشتری میدهد. قرار تاثیر كلی دارایی از استفاده با معموال شركت به اند داده انجام س ازمان 210 از كه تحقیقی با 39[ ]38, پیچیدگی میزان شركت اندازهی كه اند یافته دس ت نتیجه این حسابرسی حقالزحمهی بر موثر عوامل از ش هرت و سازمان است. در صاحبكار حقوقی دعاوی عامل پیشینهی حسابرسی حقالزحمهی تعیین حسابرس ی موسس هی علیه صاحبكار حقوقی دع اوی كیفیت با خدمات ارئه در را نظر مورد موسس ه اعتبار میتواند ]40[. بیندازد خطر به باال موسسات حقالزحمه و دعاوی ریسك رابطهی بررس ی در محیط عامل دو كه اس ت شده اشاره انگلستان در حسابرس ی زمینه در افش اگری یافتن عمومیت و حقوق ی دعاوی ش روع ]41[. است بوده آنها پژوهش مش وق حسابرسی حقالزحمهی مش تریان كه زمانی كه اس ت آن از حاكی پژوهش این نتیجهی دارند ارتباط آمریكا تجاری بازارهای به انگلستان در حسابرسی میكنند. دریافت را باالیی حقالزحمه حسابرسی موسسات هب حسابرس ی حقالزحمهی كه میكنند عن وان همچنین میگردد تعدیل حقوقی دعاوی ریس ك توس ط زیاد احتمال و قوانین افزایش و حقوق ی دعاوی از ناش ی افزای ش ]42[. میدهد. قرار تاثیر تحت را حسابرس ی حقالزحمهی مقررات حقالزحمهی ب ر را حسابرس ان علی ه حقوقی دع اوی اث ر بررسی را بینالمللی سطح در مختلف كشور 20 در حسابرسی بر حسابرسان علیه ش ده طرح دعاوی كه ش ده داده نش ان و خدمات جهانی بازارهای در حسابرسی حقالزحمهی نوسانان ]43[. است گذار اثر حسابرسی تعیین در صاحبكار ریس ك عامل پیش ینهی حسابرسی حقالزحمهی كه حس ابهایی به حسابرس ی در ریس ك تحلیل روش حسابرسی منابع و دارد توجه است زیاد آنها در اشتباه احتمال حسابهایی به ندارند جدی اش تباهات كه حسابهایی از را این هدف بنابراین میدهند. انتق ال دارند اهمیت با اش تباه كه باالترین تخمینی طور به كه است حسابهایی شناسایی روش دارند. را جدی اشتباهات وقوع احتمال عنصر دو تابع حسابرس ی هزینهی كه دارد اعتقاد برخ ی احتمال میزان و حسابرس ی برای شده صرف س اعات میزان ریس ك آنها اعتقاد ب ه ]44[. اس ت درآینده زی ان و ض رر تاثیر تحت را عنص ر دو این از ی ك هر صاحبكار ش ركت 67

9 مثبت رابطهی مش اهده احتمال این بر عالوه داد. خواهد قرار باال صاحبكار شركت ریسك و حسابرسی حقالزحمهی بین رفت. خواهد ایرانی حسابرس ان»برداش ت عنوان با ]8[ پژوه ش در ایرانی حسابرسان كه رس یدند نتیجه این به ذاتی«ریس ك از تحقیقات در كه اند داشته متغیرهایی به نس بت مشابه نگرشی عنوان ذاتی ریسك عنوان به استرالیا و انگلستان در شده انجام ریسك كه است امر این بیانگر پژوهش ی ادبیات است. ش ده سوی از آنان دریافتی حقالزحمه میزان با صاحبكار ش ركت بررسی به پژوهشی در ]44[ مثال عنوان به دارد. اثر حسابرسان كش ور در حسابرس ی خدمات قیمتگذاری بر ریس ك اثر حقالزحمه كه بود آن از حاكی آنان نتیجه پرداختهاند. انگلستان مالی ریسك مانند ریس ك مولفههای با حسابرس ی خدمات معنیداری و مستقیم رابطه تجاری ریسك و عملیاتی ریس ك معنا رابطه از حاك ی نیز ]45[ یافتههای ای ن بر ع الوه دارد. حسابرسی حقالزحمهی و صاحبكار شركت ریسك بین دار است. تعیین در زمان ی بودج هی عام ل پیش ینهی حسابرسی حقالزحمهی برآورد زمان جمع حاصل از است عبارت زمانی بودجهی مزایای برخی است. حسابرسی فرایند از مرحله هر برای ش ده است: زیر شرح به زمانی بودجه كاربردی حقالزحمه. برآورد برای مبنایی تامین حسابرسی. كاركنان كارایی میزان سنجش برای رس یدگی مراحل از یك هر پیش رفت میزان تعیی ن حسابرسی. سرپرستان ]9[. افراد مثبت انگیزش جهت مناسب محیط یك خلق س اعات برمبنای نیز حسابرس ی كاركنان حقالزحم هی میكنند. صرف خاص پروژه یك روی نفر هر كه اس ت كاری حسابرسی موسسهی كاركنان كه كاری س اعات تعداد مجموع محاس به مبنای كردهاند صرف حسابرس ی پروژه ی ك روی ]23[ در محققان ]10[. است ش ركت یك برای صورتحساب حسابرسی حقالزحمهی با حسابرسی قرارداد ارتباط بررسی به مالی صورتهای كه ش ركت 361 در حسابرسی س اعات و این در او نتیجه پرداخت. میكردند منتش ر ش ده حسابرسی مقطوع قراردادهای بس تن با كه بود مطلب این گویای تحقیق انگیزههای و میكنن د تقبل را بیش تری ریس ك حسابرس ان این بر ]46[ اس اس بر محققان دارند. كارای ی برای بیش تری باالی زمان پایین حقالزحمه با اولیه حسابرسیهای كه باورند در حقالزحمه بودن پایین طبعا و حسابرس برای ش ده صرف دارد. رابطه ساعت هر ش ركت اعتبار و ش هرت عام ل پیش ینهی حسابرسی حقالزحمهی تعیین در صاحبكار محسوس داراییهای ارزش یعنی حرفهای ش هرت حسن فرانشیزها مش تریان فهرست ش ركت ش هرت محل مانند شهرت حسن و... پرس نل كیفیت تامینكنندگان با توافقات و افتاده جا شركت یك كننده متمایز عامل میتوان را حرفهای شود. موفق و بیافتد جا است قرار كه دانست شركتی با را موفق در شدن غالب 1- : از عبارتند نشان و نام ایجاد نهایی اقدام موانع. در نفوذ افزایش 3- مشتریان وفاداری افزایش 2- بازار گذاری اثر میش ود مطرح پژوهش ای ن در كه آنچه ام ا خدمات قیمتگذاری بر صاحبكار ش ركت اعتبار و شهرت است. حسابرسی فرایند ب ر صاحبكار ش هرت تاثیر ]38[ زمین ه ای ن در 68

10 كردند بررسی را صنعت یك در مشهور شركتهای حسابرسی هزینه صرف مستلزم آنها حسابرسی كه رسیدند نتیجه این به و است. بیشتر حقالزحمه كسب و مالی و زمانی برای نی ز را زیادی اعتب ار ش ركتها ای ن حسابرس ی البته ]11[. داشت خواهد همراه به آنها حسابرس ی موسسهی این بنابر اس ت كم زمینه این در گرفت ه انجام پژوهشه ای بر متغیر ای ن گذاری اثر زمینه در ادعای ی نمیت وان چن دان كرد. حسابرسی حقالزحمهی تحقیق فرضیههای 6- است: زیر شرح به تحقیق بر حاكم فرضیههای حسابرس ی حقالزحمهی بر حسابرس ی گزارش كیفی ت دارد. تاثیر مستقل مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر صاحبکار و ش هرت دارد. تاثیر مس تقل حسابرس ی حقالزحمهی بر صاحبکار اندازهی دارد. تاثیر حقالزحمهی بر حسابرس ی موسس هی صنعتی تخصص تاثیردارد. مستقل حسابرسی حسابرسی حقالزحمهی بر حسابرسی موسس هی اندازهی دارد تاثیر مستقل بر حسابرس ی عملیات اج رای ب رای زمانی بودج هی دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی حسابرسی حقالزحمهی بر حسابرس ی موسسهی شهرت دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر صاحبکار ش رکت ریس ک دارد. تاثیر مستقل حسابرس ی حقالزحمهی بر صاحبکار حقوق ی دعاوی دارد. تاثیر مستقل تحقیق نوع 7- كاربرد از اس ت عب ارت شناس ی روش نظر از تحقی ق یك به پاس خگویی یا و مس ئله یك حل در علمی روشهای با رفتاری عل وم در تحقیق انواع کل ی طور به ]12[. س وال ب( و تحقی ق ماهیت و ه دف الف( م الک: دو به توج ه که آنجا از ]13[. شوند می بندی تقس یم ها داده گردآوری نحوه مربوط مس ائل حل جهت در حاضر تحقیق نتایج از میت وان نظر از را آن توان می نمود استفاده حسابرس ی حقالزحمهی به حساب به 3 کاربردی تحقیقات رده در تحقیق ماهیت و هدف در کاربردی دانش توسعه کاربردی تحقیقات هدف زیرا آورد به کاربردی تحقیقات دیگر عبارت به اس ت. خاص زمینه یک ]13[. شود می هدایت دانش عملی کاربرد سمت جزو حاضر تحقی ق ها داده گ ردآوری نحوهی نظ ر از محقق که چرا اس ت همبس تگی نوع از 4 توصیفی تحقیق ات حقالزحمه ب ا مرتبط عوامل شناس ایی و بررس ی ص دد در ]13[. است حسابرسان تحقیق روش 8- میتوان را رفتاری علوم در تحقیق روشهای کلی طور به ب( و تحقیق هدف ال ف( کرد. تقس یم مالک دو به توجه ب ا نظر از حاضر پژوهش اساس این بر دادهها. گردآوری نحوهی تحقیق اطالعات گ ردآوری ش یوه نظر از و کاربردی ه دف همبس تگی تحقیق هدف اس ت. همبس تگی نوع از توصیفی طریق از رفتاری پیچی دهی الگوهای درک از اس ت عب ارت فرض که متغیرهایی و الگوه ا این بین همبس تگی مطالع هی علیالخصوص روش این دارد. وجود رابطه آنها بین میش ود متغیرهایی رابطهی کشف آن هدف که است مفید ش رایطی در ]12[. است نشده انجام تحقیقاتی آنها مورد در که باشد تقسیم دسته سه به هدف برحس ب همبس تگی تحقیقات : میشود متغیری دو همبستگی مطالعهی 1( رگرسیون تحلیل 2( مطالعات کواریان س ی ا همبس تگی ماتریس تحلی ل 3( متغیری. دو همبستگی در موجود متغیره ای دو ب ه دو رابطهی بررس ی هدف تغییرات پیشبینی هدف رگرس یون تحلیل در اس ت. تحقیق متغیرهای تغییرات به توجه با )مالک( وابسته متغیر چند یا یک تحقیق نتایج از توان می که آنجا از اس ت. )پیشبینی( مس تقل حسابرسی حقالزحمهی به مربوط مسائل حل جهت در حاضر در تحقیق ماهیت و هدف نظر از را آن توان می نمود استفاده تحقیقات هدف زیرا آورد حساب به کاربردی 5 تحقیقات رده اس ت. خاص زمینه یک در کاربردی دانش توس عه کاربردی عملی کاربرد س مت به کاربردی تحقیقات دیگ ر عبارت ب ه تحقیق ها داده گردآوری نحوه نظر از ش ود. می هدایت دانش که چرا است. همبستگی نوع از توصیفی تحقیقات جزو حاضر حقالزحمه با مرتبط عوامل شناسایی و بررسی صدد در محقق ]13[. است حسابرسان تحقیق متغیرهای 9- یا و تحقیق سئوالهای به دادن پاسخ برای تحقیق یک در این در است. ضروری امر متغیرها تش خیص فرضیهها آزمون 69

11 است. شده گرفته نظر در متغیر نوع دو تحقیق یا فیزیکی محیط از ویژگی ی ک مس تقل: متغیرهای الف( شدن دستکاری یا دخالت انتخاب از بعد که اس ت اجتماعی متغیر روی بر تاثیرش تا میپذی رد را مقادیری محقق توس ط پژوهش این در بنابراین ش ود. مشاهده وابس ته( )متغیر دیگر ذکر پژوهش فرضیات در ک ه همانگونه را مس تقل متغییرهای اندازه حسابرس ی کیفیت متغییره ای میتوان اس ت ش ده بودجه شرکت تجاری نام و ش هرت حسابرسی موسس هی حسابرس ی موسس هی صنعتی تخصص حسابرس ی زمانی صاحبکار حقوقی دعاوی حسابرس ی موسس هی ش هرت برد. نام را حسابرسی موسسهی واندازه تأثیر تحت آن تغییرات که است متغیری وابسته: متغیر ب( اساس این بر صفحه (. ]13[ ( میگیرد قرار مستقل متغیر است حسابرسان حقالزحمهی وابسته متغیر حاضر پژوهش در میگیرد. قرار مستقل متغیرهای تاثیر تحت که اطالعات جمعآوری روشهای 10- تحقیق این در اطالع ات گردآوری روشه ای مهمترین : است شرح بدین گردآوری جهت قسمت این در کتابخانهای: مطالعات الف( از موضوع تحقیق ادبیات و نظ ری مبانی زمینه در اطالع ات شده نیزاستفاده و نیاز مورد کتابهای مقاالت کتابخانهای منابع است. و دادهها جم عآوری منظ ور به میدان ی: تحقیق ات ب( مالی حس ابهای مانند اطالعاتی مناب ع ب ه الزم اطالع ات شرکتهای و حسابرسی موسسات به مربوط اسناد و قراردادها اطالعات جمعآوری از پس و است ش ده رجوع مطالعه مورد میشوند. تحلیل و تجزیه اطالعات این نیاز مورد تحقیق قلمرو 11- تحقیق ای ن زمانی قلمرو تحقی ق: زمانی قلم رو ال ف- است سال عملكرد حاضر پژوهش مکانی قلم رو تحقیق: مکانی قلم رو ب- ارواق و بورس در حاضر ش رکتهای و موسس ات کلیه نیز سازمان آنها حسابرس که شرکتهایی استثنای )به تهران بهادار است. است( کشور حسابرسی آماری نمونهی و جامعه 12- افراد از مجموعهای از اس ت عبارت آماری جامعهی یک صفت باشند. مش ترک صفت یک حداقل دارای که واحدها یا آماری جامع هی عناصر هم ه بین که اس ت صفتی مش ترک باش د جوامع س ایر از آماری جامعه متمایزکننده و مش ترک موسس ات کلیهی ش امل پژوهش این آماری جامعهی ]14[. )به اس ت تهران بهادار ارواق بورس در حاضر ش رکتهای و حسابرسی س ازمان آنها حسابرس که ش رکتهایی اس تثنای آمده بهدست اطالعات آخرین براساس که است کشوراس ت( است. شرکت 259 بر بالغ شرکتها و موسسهها این تعداد حجم تعداد تعیین برای آم اری جامعهی حجم به توجه ب ا نمونهگیری روش است. شده استفاده ]14[ کوکران فرمول از نمونه است سیستماتیک نمونهگیری روش حاضر پژوهش در یافتهها تحلیل 13- مانند رگرس یون اساس ی ف روض بودن برق رار ب رای وس یله به باقیماندهها نرمالیتی ضرایب معنیداری از نرمالیت ی استقالل و ویلك ش اپیرو اس میرونف كولموگروف آزمون عالوه است. ش ده اس تفاده واتس ون دوربین آماره از ماندهها عامل از اس تفاده با خطی هم وجود آزمون فوق آزمونهای بر دهنده نشان ١٠ تا ٥ از بیش تر مقادیر كه واریانس) VIF ( تورم شدید خطی هم نشاندهنده ١٠ از بیش تر مقادیر و خطی هم میشود. بررسی است رگرسیون تحلیل متغیر تغییرات آن طریق از که اس ت تکنیکی رگرس یون ترکیب طریق از یا مستقل متغیر یک تغییرات طریق از وابس ته دقت میشود. بینی پیش و تعیین مستقل متغیر چند یا دو خطی باالست. بسیار رگرس یون تحلیل روش اندازهگیری توانایی و افزایش را عینیت میزان داوری مقام در تکنیک این از اس تفاده سه به میتوان ساختاری لحاظ از را رگرسیون تحلیل میدهد. چند رگرسیون تحلیل ساده رگرسیون تحلیل کرد: تقسیم نوع ضریب اس ت. متغیری چند گانه چند رگرس یون تحلیل گانه در تغییر میزان كه است رگرسیون تفکیکی وزن شاخص زاویه رگرس یون میکند. برآورد x در تغییر واحد یک ازای در را y صورت: به گانه چند خطی X1 X2... ب ه و وابس ته متغیر Y ب ه که میش ود بی ان اب ]15[. میش ود گفته مدل خطای ε وب ه مس تقل متغیرهای یک هر تغییر که یافت درخواهیم فوق رگرسیونهای از استفاده میگذارد. تأثیر وابسته متغیر بر حد چه تا مستقل متغیرهای از رگرسیون فروض مجموعه دارای خطی رگرسیون كالس یك مدل بطوركلی نتایج صحت از تا ش ود رعایت باید كه اس ت فروض از ای در فروض این رعایت عدم شود. حاصل اطمینان رگرس یونی 70

12 و مخدوش را رگرسیون برآورد از آمده دس ت به نتایج نهایت میسازد. نامناسب خطی هم منتقل متغیره ای بین رابطه وج وه معنای ب ه خطی ه م E ) X i X j ( = cov) X i, X j ( : كه نحوی به است مدل در موجود جمله از خطی ه م وجود عدم یا وجود باش د صفر مخال ف قرار بررسی مورد مدل برآورد از پس معموال كه است مواردی مستقل متغیرهای بین ساده همبستگی ضریب محاسبه میگیرد. كه كرد استنباط میتوان باشد 0/7 از بزرگتر اگر كه است مدل همبستگی نیز محققان از برخی دارد. وجود خطی هم مدل در مس تقل متغیرهای بین خطی ه م از نش ان را 0/6 از باالت ر حاكی شده انجام آزمونهای از ناش ی یافتههای ]18[. میدانند بین خصوصا آمده دست به همبستگیهای اكثر كه است آن از میتوان پس است. 0/6 از تر پایین پژوهش مس تقل متغیرهای ندارد. وجود پژوهش متغیرهای بین خطی هم گفت VIF 5 شاخص از میتوان متغیرها بین همبستگی از گذشته مقدار اگر کرد. استفاده خطی هم بررس ی برای وTolerance باشد از 0/0001 كمتر معادله یك در پیشبین متغیر یك اغماض گرفت] 16 [. نخواهد نظر در را متغیر آن SPSS هم جانش ین میتواند که اس ت دیگری اندازه نیز VIF قوی ارتباط دهنده نش ان بزرگتر مقادیر آن در که ش ود خطی اگر در] 47 [ محقق ان اعتقاد به اس ت. پیش بین متغیرهای بین این معموال باش د 10 از باالتر VIF ش ده محاسبه ش اخص داش ت. خواهد متغیرها بین خطی هم وجود از حاکی مق دار حاكی خطی هم بررسی برای Tolerance و شاخصهایVIF پیشبین متغیرهای VIF به مربوط مقادیر تمام كه اس ت آن از خطی هم كه گرفت نتیجه میتوان بنابراین بوده 10 از تر پایین نمیشود. مالحظه پیشبین متغیرهای بین واتسون دوربین آزمون آزمون از خطا جم الت در پیاپی همبس تگی آزمون برای بیان زیر صورت به مدل این ش د. اس تفاده واتس ون دوربین میشود. مدل ب رای آماره این تصمیمگی ری قاع ده به توجه ب ا خود وجود ع دم دهنده نش ان و گردد برآورد 2 اط راف در آمده دست به واتسون دوربین آماره است. مدل در همبس تگی كه نمود اظهار میت وان بنابراین اس ت. 1/56 پژوهش این از ندارد. وجود دادهها بین پیاپی همبستگی دادهها بودن نرمال بررسی و کولموگروف آزمون از دادهها بودن نرمال بررس ی برای به توجه با است. شده اس تفاده ویلک ش پیرو آزمون همچنین از کولموگروف) 200 /.( آزمون معنیداری س طح فوق جدول کرد عنوان میتوان بنابراین بوده بیش تر 05/. معنیداری سطح آزمون نتایج این بر ع الوه اس ت. نرمال پژوهش دادههای که دارد. پژوهش دادههای بودن نرمال از حاکی نیز ویلک ش پیرو كه چرا دارد دادهه ا بودن نرمال ب ر داللت نیز P-P نم ودار خط روی نقاط تقریبا و نیس ت زیاد خط تا نقاط بین فاصل ه رگرس یون باقیماندههای كه كرد عنوان میتوان اند ش ده واقع میباشند. نرمال واریانسها همسانی بررسی اس ت. ش ده اس تفاده لوین واریانس برابری آزم ون از برابر F آزمون نمره كه میدهد نش ان آمده بهدس ت یافتههای معنیداری س طح از آمده بهدس ت مقدار این كه ب وده 085/ دادههای در واریانسها برابری فرض بنابراین است باالتر 05/ میباشند. ثابت ماندهها واریانس و است. شده رعایت پژوهش شده بینی پیش مقادیر واریانس با پس ماندها واریانس بنابراین هستند. برابر متغیره چند رگرسیون )OLS( معمولی مربعات حداقل روش از پژوهش این در اس ت س نجی اقتصاد برآورد روشهای رایجترین از یكی كه دان ریاضی گوس فردریك به OLS روش میگردد. اس تفاده آماری خواص از روش این میش ود. داده نس بت نامیآلمان از یكی عن وان به را آن كه اس ت برخوردار توجه ی جال ب مطرح رگرس یون تحلیل روشهای قویتری ن و مش هورترین 71

13 میسازد. در ادامه شرحی اجمالی از این روش آورده میشود. روش حداقل مربعات معمولی به طور خیلی س اده و در رگرسیون دو متغیره هدف اصلی این روش برآورد ضرائب β1 و β2 در معادله ذیل است: كه در آن Y متغیر وابس ته بوده كه قرار اس ت نحوه تاثیر متغیر X بر روی آن اندازه گیری ش ود X متغیر مستقل است ك ه ضری ب β2, β1 چگونگی تاثیر آن ب ر روی متغیر Y را نش ان خواهد داد. εi جزء اخالل مدل میباشد كه دارای امید ریاضی صفر عدم همبستگی و واریانس ثابت است. این جزء در برگیرنده اثرات س ایر متغیرهای ملحوظ نشده در مدل )به عل ت در اختیار نبودن اطالعات آنها هزینه بر بودن دس تیابی به اطالعات آنها عدم اط الع از وجود آنها و...( و نیز ماهیت تصادف ی متغیر Y میباش د. β1 عرض از مب دا مدل )ارزش Y را در زمان ی كه ارزش متغیر X برابر صفر اس ت( تعریف مینماید. اندیسi نش اندهنده هر ی ك از اعضاء جامعه مورد بررسی است. ب رآورد ضرائب در حالت رگرس یونهای چند متغیره نیز همانند مدل س اده رگرس یون دو متغیره انجام میپذیرد با این تفاوت كه به دلیل گستردگی موضوع در این حالت از ماتریس ضرائ ب ماتریس متغیرهای مس تقل و ماتریس مش اهدات متغیر وابسته اس تفاده میگردد. ضرایب رگرسیون و همچنین س طح معنیداری متغیرهای مس تقل پژوهش بر حقالزحمهی حسابرس ی با اس تفاده از روش حداقل مربعات معمولی و در نهایت معناداری مدل رگرسیونی برآورد شده است] 15 [. 14- بررسی مفروضات تحقیق بررسی فرضیه اول پژوهش: كیفیت گزارش حسابرسی بر حقالزحمهی حسابرسی مستقل تاثیر دارد. برای سنجش میزان کیفیت حسابرسی در پژوهش حاضر از نتایج حاصل ارزیابی جامعه حس ابداران رسمی ایران که از کنترل کیفیت موسسات حسابرس ی در وضعیتهای خیلی خوب خوب ومتوسط به عمل آورده اند اس تفاده شده اس ت. یافتههای بهدست آمده ضریب متغیر کیفیت حسابرس ی براس اس آزمون t ) 2/48 (و س طح معناداری 017/. معنیدار ب وده بنابراین میتوان نتیجه گرف ت فرض صفر رد ش ده و فرض مقابل م ورد قبول قرار میگیرد و کیفیت حسابرس ی بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تاثیر دارد. بررس ی فرضی ه دوم پژوهش: ش هرت صاح بکار بر حقالزحمهی حسابرسی مستقل تاثیر دارد. برای س نجش میزان ش هرت صاحب کار از حجم فروش شرکت استفاده شده است. یافتههای مربوط به رگرسیون چند متغی ره ضریب متغیر ش هرت صاحب کار براس اس ضریب رگرس یونی و همچنین نمره t برابر با 2/70= t در سطح آلفای > 0.05 P معنیدار بوده و بنابراین فرض صفر رد شده و فرض مقابل مورد قبول قرار میگیرد. بنابر این میتوان عنوان کرد که ش هرت صاحب کار تاثیر مثب ت و معنیداری برحقالزحمهی حسابرسی مستقل دارد. بررس ی فرضیه س وم پژوهش: ان دازه صاح بکار بر حقالزحمهی حسابرسی مستقل تاثیر دارد. منظ ور از ان دازه صاح بکار در پژوه ش حاضرتعداد کارکنان ش رکت مبل غ ترازنامه و جمع داراییهای ش رکت است که هر یک از این متغیرها وارد معادله رگرسیونی شده و به تر تیب تعداد کارکنان ش رکت با توجه به نمرات t بهدست آم ده )2/13-( که در س طح آلف ای 5/. معنیدار نب وده بنابر ای ن تعداد کارکنان ش رکت رابطه معن اداری با حقالزحمهی حسابرس ی پیدا نمیکند. اما مبل غ ترازنامه با توجه به ضریب رگرس یونی و = 2/70 t در س طح <P 0.01 معن یدار بوده و میت وان نتیجه گرفت که میزان مبل غ ترازنامه تاثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمهی حسابرسی دارد. در نهایت نیز جمع داراییها ش رکت تاثیر مثبتی بر حقالزحمهی حسابرسی دارد )0.05 <P(. بنابراین از بین س ه متغیر مذکور متغیرهای مبلغ ترازنامه و جمع داراییهای ش رکت رابطه مثبت و معناداری با 72

14 دارد. حسابرسی حقالزحمهی موسسهی صنعتی تخصص پژوهش: چهارم فرضیه بررسی منظور تاثیردارد. مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر حسابرسی تعداد پژوهش در حسابرس ی موسس هی صنعتی تخصص از یافته دارد. مهارت تبحرو آن در موسسه آن که اس ت صنایعی تخصص میزان که میدهد نشان رگرس یونی برآورد از حاصل و مثبت تاثیر آنان حقالزحمه بر مس تقل حسابرس ان صنعتی رد صفر فرض این بنابر 0.05<P(. و )2/21=t دارد معن اداری میشود. تایید مقابل فرض و شده حسابرسی موسسهی اندازه پژوهش: پنجم فرضیه بررسی دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر پرسنل تعداد موسس ه ش رکای تعداد حاضر پژوهش در سنجش برای ش اخصهایی عنوان به موسس ه آمد در مبلغ و مربوط ارقام و شده گرفته نظر در حسابرسی موسس هی اندازه مربوط یافتههای است. رگرسیون معادله وارد آنها از هریک به رگرسیونی ضریب که است آن از حاکی رگرس یون جدول به آمده دست به t اساس بر حسابرسی موسسهی ش رکای تعداد گفت میتوان بنابراین بوده < Pمعنادار 0.05 سطح در )5/21( حقالزحمه بر حسابرسی موسسهی شرکای تعداد بودن باال که پرس نل تعداد رگرس یونی ضریب طرفی از دارد. تاثی ر آنان متغیر این و نبوده معنادار آماری لحاظ از حسابرسی موسسهی رگرسیونی ضریب و ندارد حسابرسی حقالزحمهی بر تاثیری نیزمعنادار حسابرس ی برحقالزحمهی موسس ه درآمد جم ع حسابرس ی حقالزحمهی بر تاثیری متغیر این بنابراین و نبوده تعداد موسسه شرکای تعداد متغیرهای بین از درمجموع ندارد. بر موسسه شرکای تعداد تنها موسس ه آمد در مبلغ و پرس نل دارد. معناداری تاثیر حسابرسی حقالزحمهی اجرای زمان ی بودجه پژوه ش: شش م فرضیه بررس ی تاثیر مستقل حسابرس ی حقالزحمهی بر حسابرس ی عملیات جمع حاصل از عبارتند حاضر پژوهش در زمانی بودج ه دارد است سال در حسابرسی فرایند برای ش ده صرف زمان است آن از حاکی حاصله رگرسیون جدول به مربوط یافتههای آمده دست به t اساس بر زمانی بودجه رگرس یونی ضریب که میتوان براین بن ا بوده معن ادار <P 0.05 س طح در )3/10( تایید مورد مقابل فرض و ش ده رد صفر فرض که کرد اذعان فرایند برای ش ده صرف زمانی بودجه دیگر عبارت به اس ت. از دریافتی حقالزحمه ب ر معناداری و مثبت تاثیر حسابرس ی دارد. مستقل حسابرسان سوی حسابرسی موسسهی شهرت پژوهش: هفتم فرضیه بررسی دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر تعداد حسابرسی موسس هی ش هرت از منظور تحقیق در مسئولیت حسابرس ی هرموسسهی که بورس ی ش رکتهای حسابرس ی موسس هی س ابقه همچنین دارد. آن حسابرس ی است آن از حاکی رگرسیون جدول به مربوط یافتههای اس ت. موسسهی بورسی ش رکتهای تعداد رگرس یونی ضریب که آماری لحاظ از )1/38-( آمده بهدست t اساس بر حسابرس ی ش رکتهای تعداد که کرد عنوان میتوان پس نب وده معنادار حقالزحمهی بر معناداری تاثیر حسابرس ی موسسهی بورسی موسسهی سابقه رگرسیونی ضریب طرفی از ندارد. حسابرسی < Pمعنادار 0.05 آلفای س طح t=2/12 در نمره با حسابرس ی بر مثبتی تاثی ر حسابرس ی موسس ات س ابقه وبنابراین بوده دارد. حسابرسی حقالزحمهی کار صاحب شرکت ریسک پژوهش: هشتم فرضیه بررسی دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر و ش رکت داراییهای به بدهیها نس بت پژوهش این در مقبول و بودن مشروط بر مبنی حس ابرس نظرهای اظهار نوع کار صاحب شرکت تجاری ریسک برای مالکی عنوان به بودن یافتههای و مالکها این به توجه با اس ت. ش ده گرفته نظر در ضریب که است آن از حاکی متغیره چند رگرس یون به مربوط -0/118 نمره با شرکت داراییهای به بدهیها نسبت رگرسیونی بر معناداری تاثیر متغیر این و نبوده معنادار آماری لح اظ از =t دیگر طرفی از ندارد. مستقل حسابرس ان دریافتی حقالزحمه مقبول و بودن مشروط بر مبنی حس ابرس نظرهای اظهار نوع طور به ن دارد. حسابرس ی حقالزحمهی بر تاثیری نیز ب ودن درصد 86 پژوهش مستقل متغیرهای که گفت میتوان خالصه عالوهبر میکنند. تبیین را حسابرسی حقالزحمهی واریانس از است. مدل بهتر برازش نشاندهنده آمده بهدست R 2 این بر حقوقی دع اوی تاثیر بر نیزمبنی پژوه ش نهم فرضی ه اطالعات ندادن قرار اختیار در دلیل به حسابرسی حقالزحمهی قرار بررس ی و تحلیل مورد اطالعات ی منابع س وی از الزم است. نگرفته نتیجهگیری و جمعبندی 15- ب ر حسابرس ی گ زارش كیفی ت اول: فرضی ه نتیج ه با نتیجه ای ن دارد. تاثی ر مس تقل حسابرس ی حقالزحمهی حقالزحمه میزان دارد. هماهنگی 11[ و ]26, یافتههای تحت شیوه دو به را حسابرس ی كیفیت میتواند حسابرس ان كوشش و س عی مناس ب حقالزحمه نخس ت قراردهد. تاثیر از است ممكن حسابرسسان دوم داده افزایش را حسابرس ان وابستگی چنین و ش وند صاحبكار وابس ته اقتصادی لحاظ قابل س ود دادن دس ت از جلوگیری برای كه ش ود موج ب به حسابرس ی فرایند در دقیقی مكانیس مهای خود مالحظ ه 73

15 حسابرس ی عملكرد تعیینكننده كه كیفی ت گیرن د] 48 [. كار حسابرس ی تواناییهای قبیل از متع ددی عوامل تابع اس ت اجرای و فنی( كارایی و تطبی ق قدرت تجربه دانش )ش امل منافع تضاد حرفهای مراقبت عینیت استقالل )شامل حرفهای است] 6 [. قضاوت( و بر صاح بکار ش هرت پژوه ش: دوم فرضی ه نتیج ه س نجش برای دارد. تاثیر مس تقل حسابرس ی حقالزحمهی اس تفاده ش رکت فروش حجم از کار صاحب ش هرت میزان حاکی متغیره چند رگرس یون به مربوط یافتههای است. ش ده معنیداری و مثبت تاثیر کار صاحب ش هرت که اس ت آن از بخش این یافتههای دارد. مس تقل حسابرسی برحقالزحمهی رد ]11[ یافتهه ای با و داش ته هماهنگی ]49[ یافتهه ای ب ا استفاده است ممکن تناقضات این احتمالی دلیل است. تناقض صاحب شرکت شهرت سنجش برای متفاوت شاخصهای از ش هرت از که بزرگی ش رکتهای ]50[ اعتقاد به باش د. کار زیادی تابعه واحدهای تعداد دارای و ب وده خوردار بر باالیی میکنند پرداخت حسابرسی برای را باالیی حقالزحمه هس تند ]38[ اس ت. باال اکثرا آنان حسابرس ی عملیات حجم که چرا فرآیند بر صاحبكار شهرت تاثیر بررسی به پژوهش ی طی نیز پرداخته خاص صنعت یک در مشهور شرکتهای حسابرس ی و شهرت با شرکتهای حسابرسی که رس یدند نتیجه این به و کسب و بیش تر مالی و زمانی هزینه صرف مس تلزم باال اعتبار ]11[(. از نقل )به است. بیشتر حقالزحمه بر صاح بکار ان دازه پژوه ش: س وم فرضیه نتیج ه اندازه از منظور دارد. تاثیر مس تقل حسابرس ی حقالزحمهی پرس نل تعداد بزرگی نس بت حاضر پژوهش در صاح بكار اس ت. ش ركت دارائیهای جمع و ترازنامه جم ع ش ركت جمع و ترازنامه مبلغ آمده بهدس ت دادههای تحلیل براس اس داری معنا رابطه حسابرسی حقالزحمهی با شركت دارائیهای حسابرسی حقالزحمهی با ش ركت كاركنان تعداد لیكن دارد. ندارد. داری معنا رابطه پژوهشهای ب ا آم ده بهدس ت نتای ج راس تا ای ن در دارد. مطابقت ] و 39 [ موسسهی صنعتی تخصص پژوهش: چهارم فرضیه نتیجه منظور تاثیردارد. مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر حسابرسی تعداد پژوهش در حسابرس ی موسس هی صنعتی تخصص از مهارت و تبحر آن در حسابرسی موسسهی که اس ت صنایعی میزان که میدهد نشان رگرسیونی برآورد از حاصل یافته دارد. تاثیر آنان حقالزحمه بر مس تقل حسابرسان صنعتی تخصص یافتههای یافتههای با یافته این بنابراین دارد. معناداری و مثبت حسابرس صنعتی تخصص دارد. هماهنگی 11[ و ]31 حقالزحمه نهایت در و شده حسابرس ی باالی کیفیت موجب داشت. خواهد پی در را باالیی حسابرسی موسس هی اندازه پژوهش: پنجم فرضیه نتیجه پژوهش در دارد. تاثی ر مس تقل حسابرس ی حقالزحمهی بر آمد در مبلغ و پرس نل تعداد موسس ه ش رکای تعداد حاضر موسسهی اندازه سنجش برای شاخصهایی عنوان به موسس ه تحلیل از ناشی یافتههای است. شده گرفته نظر در حسابرس ی شركای تعدا كه اس ت آن از حاكی رگرس یونی برآوردهای و تعداد لیكن دارد. تاثیر آنان حقالزحمه بر حسابرسی موسسهی حسابرسی موسس هی ودرآمد حسابرسی و موسس ه پرس نل تا البته ن دارد داری معنا رابط ه حسابرس ی حقالزحمهی بر این در گرفته انجام مطالعات ك ه كرد عنوان میتوان حدودی نش ان ]28[ پژوهش اس ت. متناقضی ش واهد از حاكی زمینه بین در حسابرس ی حقالزحمهی در معنیداری تفاوت كه داد بر 29[ 27 و ]23 طرفی از ندارد. بزرگ و كوچك موسس ات بیشتری حقالزحمه حسابرسی بزرگ موسسات كه باورند این طور به ولی میكنند. دریافت كوچك شركتهای با مقایسه در به بزرگ حسابرسی موسسات كه داشت انتظار میتوان معمول گرفتن خدمت به همچنین و باال اعتبار و شهرت داش تن دلیل كیفیت داش تن نهایت در دیده آموزش و متبح ر حسابرس ان خود آن از را باالی ی حقالزحمه حسابرس ی فرایند در ب اال كنند] 23 [. عملیات اجرای زمانی بودجه پژوهش: ششم فرضیه نتیجه بودجه دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر حسابرسی صرف زمان جمع حاصل از عبارتند حاضر پژوهش در زمان ی یافتههای است س ال در حسابرسی فرایند برای ش ده شده صرف زمانی بودجه که است آن از حاکی آمده بهدس ت حقالزحمه بر معناداری و مثبت تاثیر حسابرس ی فرایند برای 11[ و ]23 یافتهه ای با نتیجه این كه دارد. دریافت ی گستردهای مالی تبادالت بزرگ سازمانهای در دارد. هماهنگی را زیادی زمان نیز آن حسابرس ی متعاقبا كه میگیرد ص ورت زمان و ماهیت مقدار بین باید حسابرس ان كرد. خواهد طلب عدم كنند. ایج اد تعادل حسابرس ی فرایند انجام ب رای الزم قراردهد موقعیتی در را حسابرس ان اس ت ممكن امری چنین كیفیت افت و نبوده انتظار مورد فعالیتهای انجام ب ه قادر كه باشد. داشته همراه به را حسابرسی حسابرسی موسسهی شهرت پژوهش: هفتم فرضیه نتیجه حاضر تحقیق در دارد. تاثیر مستقل حسابرسی حقالزحمهی بر شرکتهای تعداد حسابرس ی موسس هی ش هرت از منظور آن حسابرسی مس ئولیت حسابرسی هرموسسهی که بورس ی حاکی یافته اس ت. حسابرسی موسس هی س ابقه ونیز دارد را 74

16 داری معنا تاثیر بورس ی ش رکتهای كثرت که اس ت آن از موسسات س ابقه برعکس ندارد. حسابرس ی حقالزحمهی بر دارد. حسابرس ی حقالزحمهی ب ر مثبت ی تاثیر حسابرس ی را متناقضی نتای ج پژوهش س ایر در آمده بهدس ت یافتههای است آن از حاکی 54[ و ]53 یافتههای اس ت. داده بهدس ت رابطه دریافتی حقالزحمه با حسابرس ی موسسهی شهرت که نظر از استفاده با که ]11[ یافتههای دیگر سویی از دارد. مثبت حاکی آمده دست به حسابرسی موسسات ش رکای از خواهی با معنیداری رابطه حسابرس ی موسسهی شهرت اس ت آن از بررس ی پژوهش ی در ]55[ ندارد. حسابرس ی حقالزحمهی موسسهی ش هرت میزان از کار صاحب ش رکت ادراک رابطه گرفته نتیجه و است پرداخته پرداختی حقالزحمه و حسابرسی موسس هی ش هرت از کار صاحب ش رکت ادراک که اس ت و مثبت رابط ه پرداختی حقالزحم ه می زان ب ا حسابرس ی دارد. معناداری کار صاحب شرکت ریسک پژوهش: هشتم فرضیه نتیجه پژوهش این در دارد. تاثیر مستقل حسابرس ی حقالزحمهی بر نظرهای اظهار نوع و ش رکت داراییهای به بدهیها نس بت مالکی عنوان به بودن مقبول و بودن مشروط بر مبنی حسابرس شده گرفته نظر در کار صاحب ش رکت تجاری ریس ک برای نسبت رگرسیونی ضریب که است آن از حاکی یافتهها اس ت. آماری لحاظ از t = 0/118- با ش رکت داراییهای به بدهیها دریافتی حقالزحمه بر معناداری تاثیر متغیر این و نبوده معنادار نظرهای اظهار نوع دیگر طرفی از ندارد. مس تقل حسابرس ان بر تاثیری نیز بودن مقبول و بودن مش روط بر مبنی حسابرس ندارد. حسابرسی حقالزحمهی کاربردی پیشنهادهای 16- حسابرسی گزارش کیفیت که داد نشان تحقیق این نتایج 1- یکی کیفیت بنابراین دارد. تاثی ر حسابرس ی حقالزحمهی بر اس ت. حسابرس ی حقالزحمهی بر گذار اثر اصلی عوامل از سازمان و ایران رس می حسابداران جامعه میش ود پیش نهاد ارزیابی برای قویتر منابع ابزارهاو با تهران بهادار اوراق بورس عمل به ارزیابی از پ س و اقدام مس تقل حسابرس ی کیفیت کیفیت افزون روز ارتقاء برای سیاس تهایی و راهکارها آمده شود. ارائه مستقل حسابرسی تخصص حسابرسی حقالزحمهی بر گذار اثر دیگر عامل 2- باید حسابرسی موسس ات بنابراین است. حس ابرس صنعتی خود مهارتهای خاص صنعت در الزم آموزش های با بتوانند فعالیتهای باالیی بخش ی اثر و کارایی با بتوانند تا برده باال را دهند. ارتقاء نظر مورد صنعت در را خود حسابرسی تخصص دارای ک ه موسس ههایی حسابرس ی 3 -کیفیت است. حسابرسی موسس ههای سایر از بیشتر هس تند صنعتی مالکهای اساس بر حسابرسی موسسههای که میشود پیشنهاد هر و ش وند بندی دس ته صنعتی تخصص لح اظ از علم ی کند. فعالیت خود تخصص صنعت در حسابرس ی موسس هی جریان مفیدتر و دقیقتر اطالع ات ی ارائه با صورت ای ن در شد. خواهد تبدیل تر بخش اثر و کارا فعالیتی به حسابرسی اطالعات جهان پیشرفتهی کش ورهای از بسیاری در 4- دلیل به ایران در اما میشود. افشا حسابرسی خدمات به مربوط حقالزحمهی افشای برای قانونی و الزام زیاد حساس یتهای اتخاذ با میشود پیش نهاد نیست. کار در حسابرس ی خدمات شود. افشاء اطالعات این مناسب قوانین در میتوانن د کش ور داخ ل حسابرس ی موسس ات 5- حسابرسی موسس ههای دیگر با خارجی و داخلی پروژههای و تجارب طری ق این از و ک رده هم کاری خارج ی موف ق کسب آنها آمیز موفقیت فعالیتهای از را جدیدی مهارتهای کنند. رد بینالمللی ش رکتهای س رمایهگذاری ش روع با 6- نیز و بینالمللی زبان به حسابرس ی گزارش ارایه به نیاز ایران ذینفع کشورهای قوانین به توجه با حسابرس ی گزارش ارایه هم از حسابرس ی بنابراین موسس ههای میش ود. احس اس گزارشهای ارایه برای حسابرس ان آموزش فکر به باید اکنون باشند. جدید شرایط با متناسب حسابرسی 75

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

شهریور 66 شماره مقدمه

شهریور 66 شماره مقدمه 1 کنترلها: آزمون برای نمونهگیری حسابرسی کارایی به توجه محمدی حمید صالحیراد معصومه 1392 شهریور 66 شماره مقدمه بیشتری هزینههای نمیدهند تغییر را خود قدیمی روشهای فناوری پیشرفتهای با که حسابرسی موسس ههای نمونهگیری

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران(

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( سید 2* 1 اسماء رئیسی مهدی صالحی )* نویسنده مخاطب: mehra.188mr@gmail.com ) چكیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی آزیتا جهانشاد دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی )مسول مکاتبات( Az_jahanshad@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-29 ص ص 1 ی م ی ر ک ر و پ د ا و ج ا ر ا س س ر ا د م ن ا ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 1 شماره 1 زمستان 1394 صفحات 127-117 اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان محمد بیجاده 1 و احمد آقاجانی 2 1 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 نقدی جریانهای بر مدیریت مالی تامین اثرتصمیمات 7331/17/82 دریافت: تاریخ 7331/13/83 پذیرش: تاریخ 1 نیا طالب قدرتاله 2 دسینه مهدی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره چهارم / پائيز 9898 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران تاريخ دريافت: 98/5/11 تاريخ پذيرش:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها صابر شعری * استادیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی مهدی نیکبخت کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه عالمه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی سی- سی- سی- سی- صندوق سرمایهگذاری توسعه گروه نیکی بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی )تنها با درآمد ثابت با قابلیت

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال سوم/ شماره / تابستان 33/ صفحات 33-3 تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس چکیده اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X علی رضازاده استادیار

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

یونس بزرایی در این مقاله تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس

یونس بزرایی در این مقاله تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 احمد خدامیپور 2 یونس بزرایی تاریخ دریافت: 1394/1/31 تاریخ پذیرش: 1394/6/4 چکیده در این مقاله تأثیر رقابت

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 ویژگیهای بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص تاثیر شده پیشبینی سود 5951/95/59 دریافت: تاریخ 5951/55/51 پذیرش: تاریخ 1 جامعی رضا 2 رستمیان

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197.

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197. پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197 داخلي كنترل اهميت با ضعف نقاط بر تاثيرگذار عوامل 1171/11/11 دریافت: تاریخ 1171/11/11 پذیرش: تاریخ 1 حاجیها زهره 2 نژاد حسین محمد

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط نویسندگان: دکتر امین رضا کما لیان دانشیار گروه مدیریت کارآفرینی زهرا غالمی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 34 زمستان 59 صفحات 59-1 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازیها در محیط فازی شهودی آمنه خدیور عادل آذر فاطمه

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام داریوش * فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان بهاره خورسندی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده تجزیهی بندرز مقدمه بسیاری از مسایلی که از نطر عملی از اهمیت برخوردارند را میتوان بهصورت ترکیبی از چند مساله کوچک در نظر گرفت. در واقع بسیاری از سیستمهای دنیای واقعی دارای ساختارهایی غیر متمرکز هستند. به

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و چهارم / پائيز 4731 مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت

بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 2 تابستان 1395 صفحات -46 58 بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک سید علی حسینی عضو هیئت علمی و استاد یار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها( )مسئول مکاتبات( hosseinira@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ویژگی های بازار رقابت کامل

ویژگی های بازار رقابت کامل اقتصاد خرد 2 ویژگی های بازار رقابت کامل 1 -یکسان بودن وهمگن بودن کاالهای تمام فروشندگان در بازار 2 -زیاد بودن تعداد فروشندگان وخریداران به نحوی که هیچکدام روی قیمت تاثیر گذار نیستند 3 -نبود محدودیتهای

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 213 2931/ مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهرهگیری از تکنیک تحلیل عاملی دکتر سید علی

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα