ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την προ στασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πο λιτιστικών εκφράσεων, που υιοθετήθηκε από την 33η Συνεδρίαση της Γενικής Διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 22 Δεκεμβρίου 2006

2 2990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2991

4 2992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2993

6 2994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2995

8 2996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) * *

9 ΦΕΚ 274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2997

10 2998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2999

12 3000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3001

14 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3003

16 3004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

17 ΦΕΚ 274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3005

18 3006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3007

20 3008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3009

22 3010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ Η Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, που συγκλήθηκε στο Παρίσι από τις 3 μέχρι τις 21 Οκτω βρίου 2005 για την 33η συνεδρίαση της, Επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία είναι χαρακτηριστικό συνυφασμένο με την ανθρωπότητα, Συνειδητοποιώντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία απο τελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα έπρεπε να διατρανωθεί και να διαφυλαχθεί προς όφελος όλων, Γνωρίζοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία δημιουργεί ένα κόσμο με πλούτο και ποικιλία, που διευρύνει τις πιθανές επιλογές, ότι τροφοδοτεί τις ανθρώπινες ικανό τητες και τις αξίες και ότι είναι, άρα, βασικό εφαλτήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων, των λαών και των εθνών, Υπενθυμίζοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε πλαίσιο δημοκρατίας, ανοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμε σα στους λαούς και τους πολιτισμούς, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, Διατρανώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής πολυ μορφίας για την πλήρη πραγματοποίηση των δικαιω μάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που διακηρύσσονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα κείμενα πα γκοσμίως αναγνωρισμένα, Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενσωματωθεί ο πολιτισμός σαν στρατηγικό στοιχείο στις εθνικές και διεθνείς πολιτικές ανάπτυξης καθώς και στη διεθνή συ νεργασία για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας επίσης υπ όψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ (2000), που δίνει έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, Θεωρώντας ότι ο πολιτισμός λαμβάνει διάφορες μορ φές στο χώρο και το χρόνο και ότι η πολυμορφία αυτή ενσαρκώνεται στην πρωτοτυπία και στην ποικιλία των ταυτοτήτων, καθώς και σε όλες τις πολιτιστικές εκ φράσεις των λαών και των κοινωνιών, που αποτελούν την ανθρωπότητα, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραδοσιακών γνώ σεων σαν πηγή υλικού και άυλου πλούτου και ειδικότερα των συστημάτων γνώσης των αυτοχθόνων λαών και τη θετική συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η προστασία και η προώθηση τους με ικανοποιητικό τρόπο, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκ φράσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων τους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις, όπου οι πολιτιστικές εκφράσεις μπορούν να απειληθούν με εξάλειψη ή με σοβαρές αλλοιώσεις, Υπογραμμίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την κοινωνική συνοχή γενικά και ιδιαίτερα τη συνεισφορά του στη βελτίωση της θέσης και του ρόλου των γυναι κών στην κοινωνία, Συνειδητοποιώντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία ενισχύεται με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και ότι τροφοδοτείται από τις διαρκείς ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς, Επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι η ελευθερία της σκέ ψης, της έκφρασης και της ενημέρωσης, καθώς και η πολυμορφία των μέσων επιτρέπουν την ανάπτυξη των πολιτιστικών εκφράσεων μέσα στις κοινωνίες, Αναγνωρίζοντας ότι η πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων, είναι σημαντικός παράγοντας, που επιτρέπει στα άτομα και στους λαούς να εκφρά σουν και να μοιρασθούν με άλλους τις ιδέες και τις αξίες τους, Υπενθυμίζοντας ότι η γλωσσική πολυμορφία είναι θε μελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής πολυμορφίας και επιβεβαιώνοντας εκ νέου το θεμελιώδη ρόλο, που παίζει η εκπαίδευση στην προστασία και στην προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων, Εκτιμώντας τη σπουδαιότητα της ζωτικότητας των πολιτισμών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των προ σώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των αυτοχθό νων λαών, όπως εκδηλώνεται στην ελευθερία τους να δημιουργούν, να διαδίδουν και να διακινούν τις παρα δοσιακές πολιτιστικές τους εκφράσεις και να έχουν πρόσβαση σε αυτές με τρόπο τέτοιο ώστε να ευνοείται η δική τους ανάπτυξη, Υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της πολιτιστι κής αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας, που τροφο δοτούν και ανανεώνουν τις πολιτιστικές εκφράσεις και ενισχύουν το ρόλο όσων εργάζονται για την ανάπτυξη τον πολιτισμού με σκοπό την πρόοδο της κοινωνίας στο σύνολο της, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δικαιωμάτων πνευ ματικής ιδιοκτησίας για την υποστήριξη των προσώπων που συμμετέχουν στην πολιτιστική δημιουργία, Πεπεισμένη ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες έχουν διπλή φύση, οικονομική και πολιτι στική, επειδή είναι φορείς ταυτοτήτων, αξιών και εννοι ών και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν αποκλειστικά εμπορική αξία, Διαπιστώνοντας ότι οι διαδικασίες της παγκοσμιοποί ησης, που διευκολύνονται από τη γρήγορη εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν πρωτοφανείς προϋποθέσεις αυξημένης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους πολιτισμούς, αποτελούν επίσης, πρόκληση για την πολιτιστική πολυ μορφία, κυρίως αναφορικά με τους κινδύνους των ανισο τήτων ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες, Συνειδητοποιώντας την ειδική εντολή που έχει ανατεθεί στην ΟΥΝΕΣΚΟ για να εξασφαλίσει το σεβασμό της πο λυμορφίας των πολιτισμών και να προτείνει τις διεθνείς συμφωνίες, που κρίνει απαραίτητες για να διευκολυνθεί η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών μέσω ήχου και εικόνας, Αναφερόμενη στις διατάξεις των διεθνών κειμένων, που έχουν υιοθετηθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ και συνδέονται με την πολιτιστική πολυμορφία και την άσκηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων και ιδίως στην Παγκόσμια Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία του 2001, Υιοθετεί στις 20 Οκτωβρίου 2005 την παρούσα Σύμ βαση. Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1. ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης είναι : α. Η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

24 3012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. Η δημιουργία των προϋποθέσεων, που επιτρέπουν στους πολιτισμούς να αναπτύσσονται και να αλληλε πιδρούν ελεύθερα, έτσι ώστε να εμπλουτίζονται αμοι βαία. γ. Η ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στους πολι τισμούς, για να εξασφαλίζονται πιο έντονες και ισοβα ρείς πολιτιστικές ανταλλαγές μέσα στον κόσμο, προς όφελος του σεβασμού μεταξύ των πολιτισμών και ενός πολιτισμού της ειρήνης. δ. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας για την ανά πτυξη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων μέσα στο πνεύμα της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των λαών. ε. Η προώθηση του σεβασμού της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και η συνειδητοποίηση της αξίας της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. στ. Η εκ νέου επιβεβαίωση της σημασίας της σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη για όλες τις χώρες, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η ενθάρρυνση δράσεων, που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να αναγνωρισθεί η πραγματική αξία της σχέσης αυτής. ζ. Η αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης των πολιτιστι κών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών ως φορέ ων ταυτότητας, αξιών και εννοιών. η. Η εκ νέου επιβεβαίωση του κυριαρχικού δικαιώμα τος των Κρατών να διατηρήσουν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές και τα μέτρα, που κρίνουν απαραίτητα για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφος τους. θ. Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγ γύης μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, με σκοπό κυρίως να αυξήσουν, τις ικανότητες των αναπτυσσομένων χωρών να προστατεύουν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Άρθρο 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Αρχή σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών Η πολιτιστική πολυμορφία δεν μπορεί να προστατευ θεί και να προαχθεί παρά μόνο αν διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθε ρίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, της ενημέρω σης και της επικοινωνίας, καθώς και η δυνατότητα των ατόμων να επιλέγουν πολιτιστικές εκφράσεις. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης, για να θίξει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Αν θρώπου ή διασφαλίζονται από το διεθνές δίκαιο, ή για να περιορισθεί η εμβέλεια τους. 2. Αρχή της κυριαρχίας Σύμφωνα με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα Κράτη έχουν το κυρι αρχικό δικαίωμα να υιοθετούν μέτρα και πολιτικές, για να προστατεύουν και να προάγουν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφος τους. 3. Αρχή της ίσης αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των πολιτισμών Η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων εμπεριέχουν την αναγνώριση της ίσης αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμών των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των αντί στοιχων των αυτοχθόνων λαών. 4. Αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας Η διεθνής συνεργασία και αλληλεγγύη θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις αναπτυσ σόμενες χώρες, να δημιουργούν και να ενισχύουν τα απαραίτητα για την πολιτιστική τους έκφραση μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών βιομηχανιών τους, είτε δημιουργούνται είτε έχουν ήδη δημιουργηθεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 5. Αρχή της συμπληρωματικότητας των οικονομικών και πολιτιστικών όψεων της ανάπτυξης Δοθέντος ότι ο πολιτισμός είναι ένας από τους κυριό τερους παράγοντες ανάπτυξης, οι πολιτιστικές όψεις της ανάπτυξης είναι τόσο σημαντικές όσο και οι οικονομικές όψεις και τα άτομα και οι λαοί έχουν το θεμελιώδες δικαί ωμα να συμμετέχουν και να επωφελούνται από αυτές. 6. Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης Η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί μεγάλο πλούτο για τα άτομα και τις κοινωνίες. Η προστασία, η προώθη ση και η διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι μία ουσιώδης προϋπόθεση για μία βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών γενεών. 7. Αρχή της δίκαιης πρόσβασης Η δίκαιη πρόσβαση σε πλούσια και διαφοροποιημένη γκάμα πολιτιστικών εκφράσεων που προέρχονται από όλο τον κόσμο και η πρόσβαση των πολιτισμών σε μέσα έκφρασης και διάδοσης τους αποτελούν σημα ντικά στοιχεία για την ενδυνάμωση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κα τανόησης. 8. Αρχή της ανοιχτότητας και ισορροπίας Όταν τα Κράτη υιοθετούν μέτρα για να ευνοήσουν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να προωθούν, με τον κατάλληλο τρόπο, το άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς του κόσμου και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους από την παρούσα Σύμβαση στόχους. II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στις υιοθετούμενες από τα Μέρη πολιτικές και μέτρα, που υιοθετούνται από τα Μέρη, που σχετίζονται με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκ φράσεων. III. ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 4 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης γίνονται αποδεκτοί οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Πολιτιστική πολυμορφία Η «Πολιτιστική Πολυμορφία» παραπέμπει στην πολλα πλότητα των μορφών με τις οποίες οι πολιτισμοί των ομάδων και των κοινωνιών βρίσκουν την έκφραση τους. Οι εκφράσεις αυτές μεταδίδονται στο πλαίσιο ομάδων και κοινωνιών αλλά και μεταξύ τους. Η «πολιτιστική πολυμορφία» εκδηλώνεται όχι μόνο με τις ποικίλες μορφές, μέσω των οποίων η πολιτιστική κληρο

25 ΦΕΚ 274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3013 νομιά της ανθρωπότητας εκφράζεται, εμπλουτίζεται και διαβιβάζεται χάρη στην ποικιλία των πολιτιστικών εκφρά σεων, αλλά εκδηλώνεται επίσης, μέσω διαφόρων τρόπων καλλιτεχνικής δημιουργίας, παραγωγής, διάδοσης, διανο μής και απόλαυσης πολιτιστικών εκφράσεων, ανεξαρτή τως των χρησιμοποιούμενων μέσων και τεχνολογιών. 2. Πολιτιστικό Περιεχόμενο Το «Πολιτιστικό Περιεχόμενο» παραπέμπει στη συμ βολική έννοια, στην καλλιτεχνική διάσταση και στις πολιτιστικές αξίες, που απορρέουν από πολιτιστικές ταυτότητες ή τις εκφράζουν. 3. Πολιτιστικές Εκφράσεις Οι «Πολιτιστικές Εκφράσεις» είναι οι εκφράσεις, που προκύπτουν από τη δημιουργικότητα ατόμων, ομάδων ή κοινωνιών και οι οποίες εμπεριέχουν πολιτιστικό πε ριεχόμενο. 4. Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Αγαθά και Υπηρε σίες Οι «Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Αγαθά και Υπηρεσίες» παραπέμπουν στις δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες^ που, όταν λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα, η χρήση και η ειδική σκοπιμότητα τους, ενσαρκώνουν ή μεταδίδουν πολιτιστικές εκφράσεις ανεξαρτήτως της εμπορικής αξίας, που μπορούν να έχουν. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν να είναι αυτοσκοπός ή και να συνεισφέρουν στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 5. Πολιτιστικές Βιομηχανίες Οι «Πολιτιστικές Βιομηχανίες» παραπέμπουν στις βιο μηχανίες, που παράγουν ή διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στην προαναφερόμενη παράγραφο Πολιτιστικές Πολιτικές και Μέτρα Οι «Πολιτιστικές Πολιτικές και Μέτρα» παραπέμπουν στις πολιτικές και στα μέτρα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, είτε επικεντρώνονται στον ίδιο τον πολιτι σμό, είτε προορίζονται να έχουν άμεση επίπτωση στις πολιτιστικές εκφράσεις των ατόμων, ομάδων ή κοινω νιών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, της πα ραγωγής, της διάδοσης και της διανομής πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της πρόσβασης σε αυτά. 7. Προστασία Η «Προστασία» σημαίνει την υιοθέτηση μέτρων, που αποσκοπούν στην προφύλαξη, στην προστασία και στην ενδυνάμωση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκ φράσεων. «Προφυλάσσω» σημαίνει την υιοθέτηση τέτοιων μέ τρων. 8. Διαπολιτισμικότητα Η «Διαπολιτισμικότητα» παραπέμπει στην ύπαρξη και τη δίκαιη αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτισμών καθώς και στη δυνατότητα ανάδυσης κοινών πολιτιστι κών εκφράσεων, μέσω του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού. IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα κείμενα ανα φορικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, το κυριαρχικό τους δικαίωμα να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν τις πολιτιστικές πολιτικές τους και να υιοθετούν μέτρα για να προστατεύουν και να προωθούν τη πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων καθώς και για να ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης. 2. Όταν ένα Μέρος εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει μέτρα για την προστασία και την προώθηση της πολυ μορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στην επικράτεια του, αυτές οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να είναι συμβατές με τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης. Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών πολιτικών και μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 4.6 και λαμβάνο ντας υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις και ανάγκες του, κάθε Μέρος μπορεί να υιοθετεί μέτρα, που προορίζονται για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφος του 2. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν: α. Ρυθμιστικά μέτρα, που αποσκοπούν στην προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, β. Μέτρα τα οποία προσφέρουν, με κατάλληλο τρό πο, ευκαιρίες στις εθνικές πολιτιστικές δραστηριότη τες, αγαθά και υπηρεσίες ώστε να βρουν τη θέση τους ανάμεσα στο σύνολο των πολιτιστικών δραστηριοτή των, αγαθών και υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες στο έδαφος τους, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, την παρα γωγή, τη διάδοση, τη διανομή και την απολαυή τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων, που σχετίζονται με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις εν λόγω δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες, γ. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να παρέχουν στις ανεξάρτητες εθνικές πολιτιστικές βιομηχανίες και στις δραστηριότητες του μη επίσημου τομέα πραγματική πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, διάδοσης και δια νομής των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών, δ. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να προσφέρουν δη μόσια οικονομική βοήθεια, ε. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τους οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς, τους καλλιτέ χνες και τους άλλους επαγγελματίες του πολιτισμού, να αναπτύσσουν και να προωθούν την ελεύθερη ανταλλαγή και την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτιστικών ιδεών και εκφράσεων, καθώς και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών και να ενισχύουν τη δημιουρ γία και το επιχειρηματικό πνεύμα στις δραστηριότητες τους, στ. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να καταρτίζουν και να υποστηρίζουν, με κατάλληλο τρόπο, τους φορείς του δημόσιου τομέα, ζ. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες, καθώς και όσους εμπλέκονται στη δημιουργία πολιτιστικών εκφράσεων, η. Μέτρα, που αποσκοπούν στο να προωθήσουν την πολυμορφία των μέσων επικοινωνίας, και μέσω της δη μοσίας υπηρεσίας ραδιομετάδοσης.

26 3014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 7 ΜΕΤΡΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 1. Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να δημιουργή σουν στο έδαφος τους περιβάλλον, που να ενθαρρύνει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες: α. να δημιουργούν, να παράγουν, να διαδίδουν και να διακινούν τις δικές τους πολιτιστικές εκφράσεις και να έχουν πρόσβαση σε αυτές, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και τις ανάγκες των γυναικών καθώς και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων, που ανήκουν σε μειονότητες και των αυτόχθονων πληθυσμών, β. να έχουν πρόσβαση στις διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις, που προέρχονται από την επικράτεια τους καθώς και από άλλες χώρες του κόσμου, 2. Τα Μέρη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες να ανα γνωρίσουν τη σημαντική συνδρομή των καλλιτεχνών και όλων αυτών που εμπλέκονται στη δημιουργική διαδικα σία, των πολιτιστικών κοινοτήτων και των οργανώσεων που τις υποστηρίζουν στο έργο τους, καθώς και τον κεντρικό τους ρόλο, που είναι η τροφοδότηση της πο λυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Άρθρο 8 ΜΕΤΡΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6, ένα Μέρος μπορεί να διαγνώσει την ύπαρξη ειδικών καταστάσεων, όπου οι πολιτιστικές εκφράσεις στο έδα φος του, υπόκεινται στον κίνδυνο της εξάλειψης, σε σοβαρή απειλή ή απαιτούν με κάθε τρόπο μια επείγουσα προστασία. 2. Τα Μέρη μπορούν να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τις πολιτιστικές εκφράσεις σε όλες τις καταστάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις δια τάξεις της παρούσας Σύμβασης. 3. Τα Μέλη αναφέρουν στη Διακυβερνητική Επιτρο πή, που προβλέπεται στο άρθρο 23 όλα τα μέτρα που έχουν λάβει για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της κατάστασης και η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις. Άρθρο 9 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Τα Μέλη: 1. υποβάλλουν κάθε τέσσερα χρόνια με τις αναφορές τους στην ΟΥΝΕΣΚΟ την κατάλληλη ενημέρωση για τα μέτρα, που λαμβάνονται για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφος τους και σε διεθνές επίπεδο, 2. ορίζουν ένα σημείο επαφής επιφορτισμένο με τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, 3. διανέμουν και ανταλλάσσουν πληροφόρηση σχετικά με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Άρθρο 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Τα Μέρη: α. ευνοούν και αναπτύσσουν την κατανόηση της ση μασίας της προστασίας και της προώθησης της πολυ μορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, κυρίως μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαι σθητοποίησης του κοινού, β. συνεργάζονται με τα άλλα Μέρη και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων το παρόντος άρθρου, γ. επιδίδονται στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής. Άρθρο 11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Τα Μέρη αναγνωρίζουν το θεμελιώδη ρόλο της κοι νωνίας των πολιτών στην προστασία και στην προώθη ση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες τους, για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 12 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της διμερούς, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων κατάλληλων για την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις κατα στάσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 17, κυρίως για: α. να διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα τους σχετικά με την πολιτιστική πολιτική, β. να ενισχύουν τις δεξιότητες στρατηγικής και δια χείρισης των δημόσιων πολιτιστικών θεσμών, μέσω των επαγγελματικών και διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών καθώς και της από κοινού ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, γ. να ενισχύουν τις συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα και μεταξύ των οντοτήτων αυτών, για να ευνοούν και να προωθούν τη πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, δ. να προωθούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να ενθαρρύνουν τις συνεργασίες, για να ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών και να ευνοούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, ε. να ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών συμπαρα γωγής και συνδιανομής. Άρθρο 13 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ενσωμά τωση του πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα των αναπτυξι ακών τους πολιτικών, με σκοπό τη δημιουργία κατάλλη λων προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και, μέσα στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση εκείνων των εκφάνσεων της, που συνδέονται με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3015 Άρθρο 14 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τα Μέρη αναλαμβάνουν να υποστηρίζουν τη συνερ γασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώ χειας, ιδιαίτερα για σε ό,τι αφορά τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, με σκοπό να ευνοούν την ανάδειξη ενός δυναμικού πολιτιστικού τομέα, μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα μέσα: α. Την ενίσχυση των πολιτιστικών βιομηχανιών των αναπτυσσομένων χωρών: i. Δημιουργώντας και ενισχύοντας τις δεξιότητες πολι τιστικής παραγωγής και διανομής στις αναπτυσσόμενες χώρες ii. Διευκολύνοντας την ευρύτερη πρόσβαση των πο λιτιστικών τους δραστηριοτήτων, των αγαθών και των υπηρεσιών τους στην παγκόσμια αγορά και στα διεθνή δίκτυα διανομής iii. Επιτρέποντας την ανάδειξη βιώσιμων τοπικών και περιφερειακών αγορών iv. Υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα στις αναπτυγμένες χώρες, όποτε αυτό είναι δυνατό, με σκοπό τη διευκό λυνση της πρόσβασης στο έδαφος τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες των αναπτυσ σομένων χωρών ν. Υποστηρίζοντας τη δημιουργική εργασία και διευ κολύνοντας, στο μέτρο του δυνατού, την κινητικότητα των καλλιτεχνών των αναπτυσσομένων χωρών vi. Ενθαρρύνοντας την κατάλληλη συνεργασία μετα ξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως στους τομείς της μουσικής και του κινηματογράφου β. Την ενίσχυση των δεξιοτήτων με την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και ειδικών γνώσεων, καθώς και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των ανα πτυσσομένων χωρών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ό,τι αφορά, κυρίως, τις δεξιότητες στρατηγικού σχε διασμού και διαχείρισης, στην επεξεργασία και στην εφαρμογή πολιτικών, στην προώθηση και στη διάδο ση των πολιτιστικών εκφράσεων, στην ανάπτυξη των μικρών, μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη χρήση τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη και τη μεταβίβαση δεξιοτήτων. γ. Τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων παροχής κινή τρων, ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχα νιών και επιχειρήσεων. δ. Την οικονομική υποστήριξη με : i. Τη σύσταση ενός Διεθνούς Ταμείου για την πολι τιστική πολυμορφία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 ii. Την παροχή δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας στο μέτρο που αυτή είναι αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, που προορίζεται να ενισχύσει και να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα iii. Άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας, όπως δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, επιδοτήσεις και άλλους μηχανι σμούς χρηματοδότησης Άρθρο 15 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μεταξύ τους, για να συνεργασθούν με τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας τους να προστατεύουν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Σε απάντηση στις συ γκεκριμένες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, οι νεωτεριστικές αυτές συνεργασίες θα δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών, των ανθρωπίνων πόρων και πολιτικών καθώς και στην ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών. Άρθρο 16 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Οι αναπτυγμένες χώρες διευκολύνουν τις πο λιτιστικές ανταλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες^προσφέροντας μέσω των κατάλληλων θεσμικών και νομικών πλαισίων, προνομιακή μεταχείριση στους καλλιτέχνες τους και τους λοιπούς ασχολούμενους με τον πολιτισμό επαγγελματικά ή με έναν πρακτικό τρόπο καθώς και στα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες τους. Άρθρο 17 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ Τα Μέρη συνεργάζονται για να προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αναπτυσσό μενες χώρες, στις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8. Άρθρο 18 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 1. Δημιουργείται Διεθνές Ταμείο για την πολιτιστική πολυμορφία, το οποίο καλείται στο εξής «Το Ταμείο». 2. Το Ταμείο αποτελείται από κατατεθειμένα κεφά λαια, σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό της ΟΥ ΝΕΣΚΟ. 3. Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται από: α. Τις εκού σιες συνεισφορές των Μερών, β. Τα κεφάλαια, που χορηγούνται για το σκοπό αυτό από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ, γ. Τις καταβολές, δωρεές ή κληροδοτήματα, που θα μπορούν να κάνουν άλλα Κράτη, οργανισμοί και προγράμματα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, άλλοι περιφερειακοί ή διεθνείς οργανισμοί καθώς και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή ιδιώτες, δ. Οποιοδήποτε τόκο επί των πόρων του Ταμείου, ε. Το προϊόν των εισπράξεων και των εσόδων από εκδηλώσεις, που διοργανώνονται προς όφελος του Ταμείου, στ. Όλους τους άλλους πόρους, που επιτρέπονται από τον κανονισμό του Ταμείου. 4. Η χρήση των πόρων του Ταμείου αποφασίζεται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή με βάση τις κατευ θύνσεις της Διάσκεψης των Μερών, που αναφέρεται στο άρθρο Η Διακυβερνητική Επιτροπή μπορεί να δεχθεί συ νεισφορές και άλλες μορφές βοήθειας με γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, που συνδέονται με καθορισμένα σχέδια, αρκεί τα σχέδια αυτά να έχουν εγκριθεί από αυτήν. 6. Οι συνεισφορές στο Ταμείο δεν μπορούν να συνδυ ασθούν με καμία πολιτική, οικονομική ή άλλη προϋπό θεση, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τους στόχους της παρούσας Σύμβασης.

28 3016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να καταβάλουν εθελο ντικές συνεισφορές σε τακτική βάση για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 19 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, που αναφέρονται στη συλλογή δεδομέ νων και στις στατιστικές, που αφορούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την προώθηση της. 2. Η ΟΥΝΕΣΚΟ διευκολύνει, χάρη στους μηχανισμούς, που υπάρχουν στη Γραμματεία, τη συλλογή, την ανάλυ ση και τη διάδοση όλων των πληροφοριών, στατιστικών και βέλτιστων πρακτικών στο θέμα αυτό. 3. Επιπλέον, η ΟΥΝΕΣΚΟ συνιστά και ενημερώνει μία τράπεζα δεδομένων, που αφορά τους διάφορους το μείς και οργανισμούς κυβερνητικούς, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολιτιστικών εκφράσεων. 4. Για να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων, η ΟΥ ΝΕΣΚΟ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των Μερών, που δια τυπώνουν σχετικό αίτημα βοήθειας. 5. Η συλλογή των πληροφοριών, που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, συμπληρώνει την πληροφόρηση, που ανα φέρεται στις διατάξεις του άρθρου 9. V. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Άρθρο 20 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να εκπληρώ νουν με καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και όλων των άλλων συνθηκών, στις οποίες είναι μέρη. Έτσι, χωρίς να υπαγάγουν τη Σύμβαση αυτή σε άλλες συνθήκες, α. Ενθαρρύνουν την αμοιβαία υποστήριξη ανάμεσα στη Σύμβαση αυτή και τις άλλες συνθήκες, στις οποίες είναι μέρη και β. Όταν ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις άλλες συνθή κες στις οποίες είναι μέρη ή όταν αναλαμβάνουν άλλες διεθνείς υποχρεώσεις, τα Μέρη λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 2. Τίποτα μέσα στην παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι τροποποιεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με τις άλλες συνθήκες, στις οποίες είναι μέρη. Άρθρο 21 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τα Μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν τους στόχους και τις αρχές της παρούσας Σύμβασης σε άλλα διεθνή πλαίσια. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη διαβουλεύονται, αν συντρέχει περίπτωση, έχοντας υπόψη τους αυτούς τους στόχους και αρχές. VI. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 22 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Καθιερώνεται Διάσκεψη των Μερών. Η Διάσκεψη των Μερών είναι το πλήρες και ανώτερο όργανο της παρούσας Σύμβασης. 2. Η Διάσκεψη των Μερών συνέρχεται σε τακτική σύ νοδο κάθε δύο χρόνια, στο μέτρο του δυνατού μέσα στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μπορεί να συνέλθει σε έκτακτη σύνοδο, αν αυτή το αποφασίσει, ή αν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών απευθύνει αίτηση στη Διακυβερνητική Επιτροπή. 3. Η Διάσκεψη των Μερών υιοθετεί τον εσωτερικό της κανονισμό. 4. Οι αρμοδιότητες της Διάσκεψης είναι, μεταξύ άλ λων: α. Η εκλογή των μελών της Διακυβερνητικής Επιτρο πής β. Η λήψη και εξέταση των αναφορών των Μερών στην παρούσα Σύμβαση, που διαβιβάζονται από τη Δι ακυβερνητική Επιτροπή γ. Η έγκριση των επιχειρησιακών οδηγιών που προ ετοιμάζονται με αίτημα της από τη Διακυβερνητική Επιτροπή δ. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνει απαραίτητο για την προώθηση των στόχων της παρούσας Σύμβα σης. Άρθρο 23 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Συστήνεται στην ΟΥΝΕΣΚΟ Διακυβερνητική Επιτρο πή για την προστασία και την προώθηση της πολυμορ φίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία θα καλείται στο εξής «Διακυβερνητική Επιτροπή». Αποτελείται από εκπροσώπους 18 Κρατών Μερών στη Σύμβαση, που εκλέ γονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών για τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο Η Διακυβερνητική Επιτροπή συγκαλείται μία φορά το χρόνο. 3. Η Διακυβερνητική Επιτροπή λειτουργεί υπό την επο πτεία και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διάσκεψης των Μερών και λογοδοτεί σε αυτήν. 4. Ο αριθμός των μελών της Διακυβερνητικής Επιτρο πής θα ανέλθει σε 24, όταν ο αριθμός των Μερών της Σύμβασης θα φθάσει τα Η εκλογή των Μελών της Διακυβερνητικής Επιτρο πής βασίζεται στις αρχές της δίκαιης γεωγραφικής κα τανομής και της εναλλαγής εκ περιτροπής 6. Χωρίς να θίγονται οι άλλες αρμοδιότητες που της ανατίθενται από την παρούσα Σύμβαση, τα καθήκοντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα: α. Η προαγωγή των στόχων της παρούσας Σύμβασης, η ενθάρρυνση και η διασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής της, β. Η προετοιμασία και η υποβολή, προς έγκριση από τη Διάσκεψη των Μερών, ύστερα από αίτημα της, των επιχειρησιακών οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, γ. Η διαβίβαση των αναφορών των Μερών της Σύμ βασης στη Διάσκεψη των Μερών, συνοδευόμενων από τις παρατήρησης της και από μία περίληψη του περι εχομένου τους, δ. Η υποβολή των κατάλληλων συστάσεων σε κα ταστάσεις που τίθενται υπόψη της από τα Μέρη της Σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμ βασης, ιδιαίτερα του άρθρου 8,

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3017 ε. Η κατάρτιση διαδικασιών και άλλων μηχανισμών διαβούλευσης, για την προώθηση των στόχων και των αρχών της παρούσας Σύμβασης σε άλλα διεθνή πλαί σια, στ. Η υλοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου που ενδε χομένως της ανατεθεί από τη Διάσκεψη των Μερών, 7. Η Διακυβερνητική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Εσω τερικό της Κανονισμό, μπορεί να καλέσει ανά πάσα στιγμή δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της για να τα συμβουλευθεί σε ειδικά θέματα. 8. Η Διακυβερνητική Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλ λει τον Εσωτερικό της Κανονισμό προς έγκριση στη Διάσκεψης των Μερών. Άρθρο 24 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ 1. Τα όργανα της Σύμβασης βοηθούνται από τη Γραμ ματεία της ΟΥΝΕΣΚΟ 2. Η Γραμματεία προετοιμάζει τα έγγραφα της Διά σκεψης των Μερών και της Διακυβερνητικής Επιτροπής καθώς και το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνα ντήσεων τους, προσφέρει βοήθεια στην εφαρμογή των αποφάσεων τους και ετοιμάζει σχετική αναφορά. VIL ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα Μέρη αναζητούν λύση μέσω διαπραγμάτευσης. 2. Εάν τα εμπλεκόμενα Μέρη δεν μπορούν να κατα λήξουν σε συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης, μπορούν να καταφύγουν, ύστερα από κοινή συμφωνία, στις κα λές υπηρεσίες ενός τρίτου ή στη διαμεσολάβηση ενός τρίτου. 3. Εάν δεν αναληφθούν καλές υπηρεσίες ή διαμεσολά βηση ή εάν η διαφορά δεν υπήρξε δυνατό να ρυθμισθεί με διαπραγμάτευση, καλές υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση, ένα Μέρος μπορεί να προσφύγει στη συμφιλίωση, σύμ φωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Παράρ τημα της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη εξετάζουν με καλή πίστη την πρόταση της Επιτροπής Συμφιλίωσης για την επίλυση της διαφοράς. 4. Κάθε Μέρος μπορεί, κατά την επικύρωση, την απο δοχή, την έγκριση ή την προσχώρηση, να δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία συμφιλίωσης, που προ βλέπεται πιο πάνω. Κάθε Μέρος που έχει προβεί σε παρόμοια δήλωση μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποσύ ρει τη δήλωση αυτή δια γνωστοποίησης στον Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ. Άρθρο 26 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ 1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην επικύρωση, απο δοχή, έγκριση ή προσχώρηση των Κρατών Μελών της ΟΥΝΕΣΚΟ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους διαδικασίες. 2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα της ΟΥΝΕΣΚΟ Άρθρο 27 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή στην προσχώ ρηση κάθε Κράτους μη μέλους της ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή μέλους που συμμετέχει σε ένα από τους ειδικευμένους οργανισμούς του, και το οποίο έχει κληθεί να προσχωρήσει σε αυτή από τη Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού. 2. Η παρούσα Σύμβαση είναι επίσης ανοικτή στην προ σχώρηση εδαφών, που απολαμβάνουν πλήρους εσωτε ρικής αυτονομίας, που αναγνωρίζεται σαν τέτοια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν τυγχάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την απόφαση 1514 (XV) της Γενικής Συνέλευσης και που έχουν αρμοδιότητα για τα θέματα, που πραγματεύεται η παρούσα Σύμβα ση, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας σύναψης συνθηκών στα θέματα αυτά. 3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στους οργα νισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης: α. Η παρούσα Σύμβαση είναι, επίσης, ανοικτή στην προσχώρηση οποιουδήποτε οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, ο οποίος με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων, δεσμεύεται πλήρως από τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως και τα Κράτη μέλη β. Όταν ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη ενός τέτοιου οργανισμού είναι επίσης Μέρη της παρούσας Σύμβα σης, ο οργανισμός και αυτό το Κράτος μέλος ή αυτά τα Κράτη μέλη συμφωνούν για την ευθύνη τους στην εκτέλεση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της Σύμβα σης αυτής. Η κατανομή αυτή των ευθυνών ισχύει από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία γνωστοποί ησης, που περιγράφεται στο εδάφιο (γ). Ο οργανισμός και τα Κράτη Μέλη δεν δικαιούνται να ασκούν παράλ ληλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, στους τομείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικο νομικής ολοκλήρωσης διαθέτουν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους, αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των Κρατών μελών τους, που είναι Μέρη της παρούσης Σύμβασης. Οι οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους, αν τα Κράτη μέλη ασκούν το δικό τους και αντίστροφα. γ. Ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολο κλήρωσης και το Κράτος του ή τα Κράτη μέλη του, που συμφώνησαν σε κατανομή των ευθυνών, όπως προβλέ πεται στο εδάφιο (β) ενημερώνουν τα Μέρη για την προτεινόμενη κατανομή με τον ακόλουθο τρόπο : i. Στο έγγραφο προσχώρησης του, ο οργανισμός αυ τός αναφέρει επακριβώς την κατανομή των ευθυνών σε ό,τι αφορά τα θέματα, που διέπονται από τη Σύμβαση ii. Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης των αντίστοιχων ευθυνών, ο οργανισμός περιφερειακής οι κονομικής ολοκλήρωσης ενημερώνει το θεματοφύλακα για οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των εν λόγω ευθυνών. Ο θεματοφύλακας ενημερώνει με τη σειρά του τα Μέρη για την εν λόγω τροποποίηση. δ. Τα Κράτη Μέλη ενός οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οποία καθίστανται Μέρη της Σύμβασης, θεωρείται ότι παραμένουν αρμόδια για όλους τους τομείς, για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή αναφερθεί στο θεματοφύλακα μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό. ε. Με τον όρο «οργανισμός περιφερειακής οικονομικής

30 3018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ολοκλήρωσης» νοείται ο οργανισμός, που αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή ενός από τους ειδικευμένους οργανισμούς του, στον οποίο τα Κράτη αυτά έχουν μεταβιβάσει αρμο διότητα σε τομείς, που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση και ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, να γίνει Μέρος της. 4. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ. Άρθρο 28 ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Όταν γίνει Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, κάθε Μέρος ορίζει το σημείο επαφής, που αναφέρεται στο άρθρο 9. Άρθρο 29 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού εγγρά φου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, αλλά μόνο απέναντι στα Κράτη ή τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που θα έχουν καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα τους επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σε αυτήν ή προ γενέστερη ημερομηνία. Για κάθε άλλο Μέρος θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κανένα από τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τον οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν πρέπει να θεωρείται ότι προστίθεται στα έγγραφα, που έχουν ήδη κατατεθεί από τα Κράτη μέλη του εν λόγω οργα νισμού. Άρθρο 30 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ Ή ΜΗ ΕΝΙΑΙΑ Αναγνωρίζοντας ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν επίσης τα Μέρη ανεξαρτήτως των συνταγματικών συ στημάτων τους, οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται στα Μέρη, που έχουν συνταγματικό καθεστώς ομοσπον διακό ή μη ενιαίο : α. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβα σης, η εφαρμογή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής ή κεντρικής νομοθετικής εξουσίας, οι υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής ή κεντρικής κυβέρ νησης θα είναι οι ίδιες με αυτές των Μερών, που δεν είναι Ομοσπονδιακά Κράτη β. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβα σης, η εφαρμογή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα καθεμιάς από τις συστατικές μονάδες, όπως Κράτη, Κομητείες, Επαρχίες ή Καντόνια, τα οποία δεν είναι, δυ νάμει του συνταγματικού καθεστώτος της ομοσπονδίας, υποχρεωμένα να λάβουν νομοθετικά μέτρα, η ομοσπον διακή κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει, αν είναι απαραί τητο, τις εν λόγω διατάξεις στις αρμόδιες αρχές των συστατικών μονάδων, όπως Κράτη, Κομητείες, Επαρχίες ή Καντόνια συνιστώντας την υιοθέτηση τους. Άρθρο 31 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. Κάθε Μέρος έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 2. Η καταγγελία γνωστοποιείται με έγγραφο, που κα τατίθεται στον Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ 3. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά την παραλαβή του εγγράφου καταγγελίας. Δεν επηρε άζει σε τίποτα τις οικονομικές υποχρεώσεις του κα ταγγέλοντος Μέρους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η αποχώρηση τίθεται σε ισχύ. Άρθρο 32 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ, με την ιδιότητα του ως θεματοφύλακα της παρούσας Σύμβασης, ενη μερώνει τα Κράτη μέλη του Οργανισμού, τα Κράτη μη μέλη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 27 καθώς και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 καθώς και τις καταγγελίες, που αναφέρονται στο άρθρο 31 Άρθρο 33 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Κάθε Μέρος μπορεί, μέσω γραπτής γνωστοποίησης που απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή, να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Ο Γενικός Δι ευθυντής διαβιβάζει τη γνωστοποίηση αυτή σε όλα τα Μέρη. Αν, μέσα στους έξι μήνες, που ακολουθούν την ημερομηνία διαβίβασης της γνωστοποίησης, το ήμισυ τουλάχιστον των Μερών δώσει ευνοϊκή απάντηση σε αυτό το αίτημα, ο Γενικός Διευθυντής παρουσιάζει την πρόταση αυτή στην επόμενη σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών για συζήτηση και ενδεχόμενη υιοθέτηση. 2. Οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με την πλειοψη φία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών. 3. Από τη στιγμή που θα υιοθετηθούν οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, αποστέλλονται στα Μέρη για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση. 4. Για τα Μέρη, που τις επικύρωσαν, αποδέχθηκαν, ενέ κριναν ή προσχώρησαν σε αυτές, οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση των εγγράφων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου από τα δύο τρίτα των Μερών. Στη συνέχεια, για κάθε Μέρος που επικυ ρώνει, δέχεται, εγκρίνει τροποποίηση ή προσχωρεί σε αυτή, η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το Μέρος του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 5. Η διαδικασία, που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 δεν εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις που πραγ ματοποιούνται στο άρθρο 23, που αφορούν τον αριθμό των μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Οι τροπο ποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ τη στιγμή της υιοθέ τησης τους. 6. Κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 27, που καθίσταται Μέρος στην παρούσα Σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θεωρείται, εκτός αν έχει εκφρασθεί διαφορετική πρόθεση, ότι είναι: α. Μέρος σε αυτή τη Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε και

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3019 β. Μέρος στην μη τροποποιημένη Σύμβαση σε σχέση με κάθε Μέρος, που δε δεσμεύεται από τις τροποποι ήσεις αυτές. Άρθρο 34. ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται στα αγγλικά, αρα βικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά και ρωσικά, και τα έξι κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Άρθρο 35 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα Σύμβαση θα καταχωρηθεί στη Γραμ ματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αίτηση του Γενικού Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ Άρθρο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ Επιτροπή Συμφιλίωσης δημιουργείται με αίτηση του ενός εκ Μερών σε μια διαφορά. Εκτός από αντίθετη συμφωνία των Μερών, η Επιτροπή αποτελείται από πέ ντε μέλη, κάθε εμπλεκόμενο Μέρος ορίζει δύο και ο Πρόεδρος επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μελών. Άρθρο 2 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε περισσότερα από δύο Μέρη, τα Μέρη με το ίδιο συμφέρον ορίζουν τα μέλη τους στην Επιτροπή με κοινή συμφωνία. Όταν δύο τουλάχιστον Μέρη έχουν ξεχωριστά συμφέροντα ή όταν βρίσκονται σε διαφωνία για το αν έχουν το ίδιο συμφέρον, διορίζουν τα μέλη τους ξεχωριστά. Άρθρο 3 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Εάν, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών μετά την αίτηση δημιουργίας της Επιτροπής συμφιλίωσης, δεν έχουν διορισθεί από τα Μέρη όλα τα μέλη της Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ προβαίνει, ύστερα από αίτημα του Μέρους που διατύπωσε την αίτηση, στους απαραίτητους διορισμούς μέσα σε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών Άρθρο 4 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών μετά το διορισμό του τελευταίου των μελών της Επιτροπής, αυτή δεν επιλέξει τον Πρόεδρο της, ο Γενικός Διευθυντής προ βαίνει, ύστερα από αίτημα ενός εκ των Μερών, στον ορισμό του Προέδρου μέσα σε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών. Άρθρο 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Συμφιλίωσης λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των ψήφων των μελών της. Εκτός αν τα Μέρη στη διαφορά συμφωνήσουν διαφορετικά, αυτή καθορίζει η ίδια τη διαδικασία της. Υποβάλλει μία πρόταση επίλυσης της διαφοράς, την οποία τα Μέρη εξετάζουν με καλή πίστη. Άρθρο 6 ΔΙΑΦΩΝΙΑ Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής, αυτή αποφασίζει αν είναι ή όχι αρμόδια. Έγινε στο Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 2005 σε δύο πρω τότυπα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής Διάσκεψης, που συνήλθε στην τριακοστή τρίτη συνοδό της και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, που θα κατατεθούν στα αρχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, και της οποίας επικυ ρωμένα ακριβή αντίγραφα θα παραδοθούν σε όλα τα Κράτη, εδάφη και οργανισμούς περιφερειακής οικονομι κής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 καθώς και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο, που προηγείται είναι το πρωτότυπο κείμε νο της Σύμβασης κατάλληλα υιοθετημένο από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 33η συνοδό της, η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι και της οποίας η ολοκλήρωση των εργασιών κηρύχθηκε στις 21 Οκτωβρίου Σε πιστοποίηση των παραπάνω έθεσαν τις υπογρα φές τους : Υπογραφές Ο Πρόεδρος της Γενικής Διάσκεψης Ο Γενικός Διευθυντής Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο Παρίσι, Ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού των Ηνωμέ νων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ ποθέσεων του άρθρου 29 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά τους Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

32 3020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι κού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9359 31 Αυγούστου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9412 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 30 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1218.86/4.1.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 75 7 Απριλίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3454 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7773 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 20 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.110940 Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 76 10 Απριλίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 73 Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα