ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυ ντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντι κού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 20), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θε μάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). β. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουρ γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). γ. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α 251). δ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδι ότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυ ντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α 76), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α 85) και ισχύει. ε. Το υπ αριθμ. Φ. 095/13748/Σ. 2601/ έγγραφο της Γ.Δ.Α.Ε.Ε. στ. Το Άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Για προμήθειες αμυντικού υλικού από το εξωτερικό ή υλικού που η αξία του εισαγόμενου μέρους του υπερ βαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλι σμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) ταυτόχρονα προ σφορά Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ). Άρθρο 2 Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ) είναι οι συμπλη ρωματικές παροχές στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης προμήθειας, οι οποίες υλοποιούνται ως ανταπόδοση / επιστροφή προς τη χώρα αγοραστή, μέρους της εξο πλιστικής δαπάνης με ευθύνη των μη εγχώριων προμη θευτών και μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και αποτελούν υποχρέωση που απορρέ ει από τη σύμβαση κύριας προμήθειας. Τα ΑΩ είναι ανταποδοτικό συμπλήρωμα της προμήθειας αμυντικού υλικού και ως εκ τούτου δεν πρέπει να επιβαρύνουν τη συνολική χρηματική δαπάνη της. Άρθρο 3 Τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα συντελούν στην: 1. Υποστήριξη/ ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βι ομηχανίας μέσω: α. Παροχής τεχνολογίας, εκπαίδευσης, τεχνικής υπο στήριξης και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των τε χνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της. β. Προώθησης συνεργασιών με διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βι ομηχανίας. γ. Προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού. 2. Επαύξηση των λειτουργικών / επιχειρησιακών δυ νατοτήτων των ΕΔ. Άρθρο 4 1. Η υποχρέωση παροχής ΑΩ ισχύει για προμήθειες στις οποίες το συνολικό ύψος του συναλλαγματικού μέ ρους της σύμβασης προμήθειας υπερβαίνει το ισόποσο των Σημειώνεται ότι συνάλλαγμα θεωρείται κάθε τραπεζογραμμάτιο που τελικά καταβάλλεται σε οίκο με έδρα το εξωτερικό. 2. Την υποχρέωση υποβολής προσφοράς ΑΩ έχει ο υποψήφιος προμηθευτής που υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά. Εξαίρεση αποτελούν οι περι πτώσεις προμήθειας από εγχώρια εταιρεία με συναλ λαγματικό μέρος που υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο. Στις περιπτώσεις αυτές την υποχρέωση υποβολής προσφοράς έχει ο ξένος οίκος αποδέκτης του συ ναλλαγματικού μέρους της σύμβασης προμήθειας που υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, ενώ η υποχρέωση αυτή υπολογίζεται επί του συναλλαγματικού μέρους της προμήθειας.

2 19144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Στις περιπτώσεις συμβάσεων πλαισίου, καθώς επί σης και συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης οπλικών συστημάτων (FOLLOW ON SUPPORT), υποχρέωση πα ροχής ΑΩ υφίσταται όταν το συνολικό συναλλαγμα τικό μέρος της σύμβασης υπερβαίνει το ισόποσο των Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση ΑΩ θα αναφέρεται στο συνολικό συναλλαγματικό μέρος της σύμβασης. 4. Σε περιπτώσεις όπου το συναλλαγματικό μέρος μιας προμήθειας δεν ξεπερνάει το ποσό των , η υποχρέωση παροχής ΑΩ είναι δυνατόν να ισχύσει κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Υπουργικής Απόφασης μετά από εισήγηση του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑ ΩΔΠ, γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ). Άρθρο 5 Η συνολικά απαιτούμενη πιστωτική αξία των ΑΩ (πο σοστό παροχής ΑΩ) θα είναι τουλάχιστο ίση με το 100% της αξίας του συναλλαγματικού μέρους της σύμ βασης προμήθειας. Ανάλογα με το είδος και το ύψος της προμήθειας, η ανωτέρω αξία μπορεί να αυξάνεται, γεγονός το οποίο θα καθορίζεται σαφώς στους ειδικούς όρους της διακήρυξης ή της αντίστοιχης έγκρισης του τρόπου προμήθειας από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ). Άρθρο 6 Είδη και Κατανομή Προγραμμάτων ΑΩ 1. Τα είδη των προγραμμάτων ΑΩ περιγράφονται ανα λυτικά στα Άρθρα 7 έως 11 της παρούσας υπουργικής απόφασης και συνοπτικά αφορούν: α. Την Εγχώρια αμυντική βιομηχανία (όπως αυτή ορί ζεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας υπουργικής από φασης), ως ακολούθως: (1) Ανάπτυξη προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. (2) Παραγωγή προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βι ομηχανία η οποία μπορεί να αφορά σε κατασκευαστικό ή βιομηχανικό (εργοστασιακή συντήρηση) έργο, με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ή με μεταφορά τεχνολογίας, παροχή εξο πλισμού και εκπαίδευσης / τεχνικής υποστήριξης. (3) Απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. β. Το ΥΠΕΘΑ ως ακολούθως: (1) Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής ή / και υπηρεσιών στο ΥΠΕΘΑ. (2) Προγράμματα για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ. 2. Επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ είναι, στα συνολικά παρεχό μενα ΑΩ η κατανομή των προγραμμάτων ΑΩ ανά είδος να γίνεται ως ακολούθως: α. Προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων από την εγχώ ρια αμυντική βιομηχανία σε ποσοστό 10% των συνολικά παρεχομένων ΑΩ. β. Προγράμματα παραγωγής προϊόντων από την εγχώ ρια αμυντική βιομηχανία σε ποσοστό 40% των συνολικά παρεχομένων ΑΩ. γ. Προγράμματα απορρόφησης προϊόντων της εγ χώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 20% των συνολικά παρεχομένων ΑΩ. δ. Προγράμματα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής στο ΥΠΕΘΑ, σε ποσοστό 20% των συνολικά παρεχο μένων ΑΩ. ε. Προγράμματα για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ σε ποσοστό 10% των συνολικά πα ρεχομένων ΑΩ. Άρθρο 7 Ανάπτυξη προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βι ομηχανία 1. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην εκ μέρους του προμηθευτή: α. Ανάθεση έργου στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή ανασχε δίαση για την τροποποίηση υπαρχόντων προϊόντων με σκοπό την βελτίωση των χαρακτηριστικών τους. β. Συμμετοχή στην ίδρυση νέας εταιρείας κατά ποσο στό μεγαλύτερο του 50% με συγκεκριμένο επιχειρησι ακό σχέδιο και με δέσμευση συμμετοχής του προμη θευτή για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. 2. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής, θα πρέπει ανάλογα να περιγράφονται αναλυτικά κατά περίπτωση, προκειμένου να καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά τα ακόλουθα: (1) Λεπτομερής περιγραφή και αναλυτική καταγραφή των κεφαλαίων, υλικών, του εξοπλισμού και της γενι κότερης υποδομής που θα αποδοθούν στην ελληνική πλευρά μέσω της συμμετοχής του προμηθευτή. (2) Το ύψος, η μορφή, ο τρόπος και η κλιμάκωση της συμμετοχής. (3) Οι όροι, οι συνθήκες και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις επιβάλλει ο προμηθευτής στην ελληνική πλευρά. (4) Η αναλυτική αξία όλων των ανωτέρω. 3. Επιπρόσθετα, στην πρόταση θα πρέπει να περι λαμβάνονται: α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα σημεία αίτησης παροχής πίστωσης. β. Συμφωνίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία που θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, την παρεχόμενη υποδομή, το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς επίσης και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. γ. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των δαπανών και πιστώσεων. 4. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο C = C 1 * 10 Όπου: C το συνολικό ποσό που πιστώνεται C 1 η συνολική ονομαστική αξία της παρεχόμενης υποδομής και της συμμετοχής του προμηθευτή στο πρόγραμμα. Άρθρο 8 Παραγωγή προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία 1. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αφορά σε κατασκευ αστικό ή βιομηχανικό έργο (εργοστασιακή συντήρηση) με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ή με μεταφορά τεχνολογίας, παροχή εξοπλισμού και εκπαίδευσης / τεχνικής υπο στήριξης στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο εν λόγω είδος προγράμματος ΑΩ είναι απο δεκτές και μπορούν να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παροχές προς την εγχώρια αμυντική βιομηχανία: α. Μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας. β. Τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση. γ. Συμμετοχή του προμηθευτή στο κόστος υποδο μής. 3. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά προκειμένου να καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά τα ακόλουθα: α. Για τη μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας: (1) Το περιεχόμενο της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας που θα μεταφερθεί, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους θα υλοποιηθεί. (2) Οι τρόποι και οι μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας της προτεινόμενης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας. (3) Όροι και συνθήκες με τις εγχώριες αμυντικές βι ομηχανίες σύμφωνα με τους οποίους παραχωρείται η τεχνολογία, όπου θα αναφέρονται και οποιοιδήποτε περιορισμοί / δεσμεύσεις / επιβαρύνσεις επιβάλλονται στην χρήση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας από τον αποδέκτη. (4) Οφέλη που θα προκύψουν από τη μεταφορά τε χνολογίας (οικονομικά, τεχνικά, κ.λπ.). (5) Τα προϊόντα που θα παραχθούν σαν αποτέλεσμα της μεταφερόμενης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας και η χρήση τους (επόμενο ανώτερο συγκρότημα, τελικό σύστημα ή συστήματα). β. Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης / εκπαίδευ σης: (1) Το αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης / εκπαί δευσης. (2) Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε εργάσιμες ημέ ρες. (3) Η διάρκεια σε ανθρωποώρες και το είδος (IN HOUSE, ON CALL, VISITS, HELP DESK κ.λπ.) της τεχνι κής υποστήριξης. (4) Ο αριθμός και οι ειδικότητες των ατόμων που προτείνεται να εκπαιδευθούν. (5) Ο τόπος / εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. (6) Οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική πλευρά (οικονομικά, τεχνολογικά, κ.λπ.). (7) Ανάλυση προσδιορισμού της αξίας της παρεχόμε νης τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. γ. Για τη συμμετοχή του προμηθευτή στο κόστος υπο δομής (κεφάλαια ή υλικά): (1) Το ύψος, η μορφή, ο τρόπος και η κλιμάκωση της συμμετοχής. (2) Τα υλικά εξοπλισμού και της γενικότερης υποδομής που θα αποδοθούν στην ελληνική πλευρά μέσω της συμμετοχής του προμηθευτή. (3) Όροι, συνθήκες και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις επι βάλλει ο προμηθευτής στην ελληνική πλευρά. (4) Η αναλυτική αξία όλων των ανωτέρω. 4. Σε περίπτωση έργου με βάση τις υπάρχουσες δυ νατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, για την αξιολόγηση του προγράμματος ΑΩ απαιτούνται: α. Αναλυτική περιγραφή του είδους, της ποσότητος, και της αξίας των αμυντικών προϊόντων / υπηρεσιών που θα αποκτηθούν, καθώς επίσης και του ποσοστού του προϊόντος που παράγεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία (Εγχώριο Μέρος). β. Περιγραφή των όρων και των συνθηκών σύμφωνα με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες συναλλαγές. 5. Επιπρόσθετα, στην πρόταση θα πρέπει να περι λαμβάνονται: α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα σημεία αίτησης παροχής πίστωσης. β. Συμφωνίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία που θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, τη μεταφερόμενη τεχνολογία και την πα ρεχόμενη εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και υποδομή, το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς επίσης και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. γ. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των δαπανών και πιστώσεων. δ. Τέλος, απαιτούνται κατά περίπτωση και τα ακό λουθα στοιχεία: (1) Για κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο ως μοναδι κός κατασκευαστής (SINGLE SOURCE), γραπτή δέσμευ ση της εταιρείας για την αποδοχή των ακόλουθων: (α) Του όρου «μοναδικός κατασκευαστής» (SINGLE SOURCE) με την έννοια που αποδίδεται στο Παράρ τημα Δ της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και της αναγνώρισης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ως μοναδικού κατασκευαστή (SINGLE SOURCE). (β) Του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα είναι μονα δικός κατασκευαστής (SINGLE SOURCE). (2) Για κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο με άδεια εκμετάλλευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: (α) Η διάρκεια και η περιοχή ισχύος της άδειας. (β) Τυχόν εμπορικά δικαιώματα (ROYALTIES) που θα πρέπει να καταβάλει ο εγχώριος κατασκευαστής. 6. Προκειμένου να αξιολογηθεί το συγκεκριμένο είδος προγράμματος ΑΩ, θα πρέπει υποχρεωτικά η ονομαστι κή αξία του προς ανάθεση κατασκευαστικού ή βιομηχα νικού έργου να υπερβαίνει τη συνολική ονομαστική αξία της υποδομής, εκπαίδευσης / τεχνικής υποστήριξης και της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας (εφόσον υφίστανται). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός είναι αναγκαίος για: α. την επίτευξη της Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμε τοχής (ΕΒΣ) ή β. την ανάπτυξη στη Χώρα δυνατότητας εργοστασια κής συντήρησης υφιστάμενου ή του υπό προμήθεια συ στήματος, στις οποίες επιτρέπεται η αποδοχή προγράμ ματος χωρίς να είναι υποχρεωτική η ανάθεση έργου. 7. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο C= (C 1 *Κ 1 )+(C 2 +C 3 +C 4 )*Κ 2 Όπου: C το συνολικό ποσό που πιστώνεται C 1 το ύψος της σχετικής με την παραγωγή του προϊ όντος, παραγγελίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, όπως αυτή θα προκύπτει από τα παραστατικά πλη ρωμών του προμηθευτή στο συμβαλλόμενο μέρος της ελληνικής πλευράς, όταν το εγχώριο μέρος είναι κατ ελάχιστον 50%. C 2 η ονομαστική αξία της μεταφερόμενης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας.

4 19146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) C 3 η ονομαστική αξία της τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. C 4 η ονομαστική αξία για τη δημιουργία υποδομής. K 1 ο συντελεστής πίστωσης για την ανάθεση παραγ γελίας. Η τιμή του K 1 είναι δέκα (10) για την περίπτωση SINGLE SOURCE, έξι (6) για την περίπτωση παροχής άδειας εκμετάλλευσης και δύο (2) για την περίπτωση χωρίς άδεια εκμετάλλευσης. K 2 ο συντελεστής πίστωσης για τα υπόλοιπα αντικεί μενα πλην της ανάθεσης παραγγελίας. Η τιμή του K 2 είναι πέντε (5) για την περίπτωση SINGLE SOURCE, τρία (3) για την περίπτωση παροχής άδειας εκμετάλλευσης και ένα (1) για την περίπτωση χωρίς άδεια εκμετάλ λευσης. 8. Επισημαίνεται ότι καμία πίστωση για την υποδομή, την εκπαίδευση / τεχνική υποστήριξη και την παρεχόμε νη τεχνογνωσία δεν θα παρέχεται μέχρι την έναρξη από τον προμηθευτή της παραγγελίας, ενώ στη συνέχεια θα παρέχεται αναλογικά με την πίστωση για την αξία της παραγγελίας, πλην των εξαιρέσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 9. Το ποσοστό του εγχώριου μέρους υπολογίζεται από την αξία της σχετικής παραγγελίας (όπως προκύπτει από τα παραστατικά πληρωμών στην εγχώρια βιομη χανία) μείον το εισαγόμενο μέρος της σχετικής παραγ γελίας [εισαχθέντα υλικά, μεταφορικά / ασφάλιστρα σε ξένες εταιρείες, μη ελληνικοί φόροι και επιβαρύνσεις, εμπορικά δικαιώματα (ROYALTIES)] δια της αξίας της σχετικής παραγγελίας επί Σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης από τον προ μηθευτή των πρώτων υλών, τότε η τιμή του C 1 υπο λογίζεται προσθέτοντας στην αξία της παραγγελίας την αξία των δωρεάν παρεχομένων πρώτων υλών, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή μονάδος κάθε προϊόντος περιλαμβάνει και την αξία των αντίστοιχων πρώτων υλών που χορηγήθηκαν δωρεάν. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του εγχώριου μέρους θα λαμβάνεται πλέον υπόψη το νέο C 1 που θα προκύπτει από το άθροισμα της παραγγελίας και των δωρεάν πρώτων υλών. 11. Σε περίπτωση που το ποσοστό του εγχώριου μέ ρους είναι μικρότερο του 50%, τότε το C 1 θα είναι ίσο με την αξία της σχετικής παραγγελίας επί του ποσοστού του εγχώριου μέρους επί 2. Άρθρο 9 Απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βι ομηχανίας 1. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα: α. Το είδος, η ποσότητα, η αξία των προϊόντων / υπη ρεσιών που θα απορροφηθούν, καθώς επίσης και το ποσοστό του εγχώριου μέρους. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω προϊόντα / υπηρεσίες θα πρέπει ήδη να παρά γονται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. β. Οι όροι και οι συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες συναλλαγές, με την επισύναψη συμφωνιών που θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το οικονομικό αντικείμενο, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλε πόμενα. γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα σημεία αίτησης παροχής πίστωσης. 2. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: C= C 1 *K Όπου: C το συνολικό ποσό που πιστώνεται C 1 η αξία των προϊόντων / υπηρεσιών που θα απορ ροφηθούν K ο συντελεστής πίστωσης. Η τιμή του είναι έξι (6), ειδικότερα όμως στην περίπτωση μοναδικού ή απο κλειστικού κατασκευαστή (SINGLE SOLE SOURCE) λαμβάνει την τιμή δέκα (10). 3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αποδε κτή και η διαμεσολάβηση από τον προμηθευτή στην απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βι ομηχανίας από τρίτο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή του προμηθευτή στην πραγματοποίηση της συναλλαγής μεταξύ των δύο ως άνω μερών, οφείλει να μνημονεύεται στη γραπτή συμφωνία απορρόφησης των προϊόντων ή στις σχετικές εντολές προμήθειας (purchase order) και ο συντελεστής πίστωσης λαμβάνει την τιμή έξι (6). Άρθρο 10 Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής στο ΥΠΕΘΑ 1. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα: α. Η παρεχόμενη υποδομή ή / και υπηρεσίες, καθώς επίσης και η απαιτούμενη εκπαίδευση και βιβλιογραφία για την υλοποίηση του προγράμματος (εφόσον απαι τούνται). β. Ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας του προτεινό μενου προγράμματος. γ. Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους παραχωρείται η εν λόγω υποδομή ή / και υπηρεσίες, όπου θα αναφέ ρονται και οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις επιβαρύνσεις στη χρήση και εκμετάλλευσή τους από τον αποδέκτη με σαφή αναφορά στα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εγκατάστασης και της εν συνεχεία υποστήριξης / συ ντήρησής τους. δ. Απαιτούμενες επενδύσεις και δαπάνες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση της παρεχόμενης υποδομής. ε. Το είδος και το μέγεθος της συμμετοχής εγχώριας εταιρείας στην παραγωγή της εν λόγω υποδομής ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας με τις εγχώριες εταιρείες που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα αξιολογείται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Η εν λόγω συμφωνία θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. 2. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα στην αξιολόγηση προγραμμάτων παροχής υλικοτεχνικής υποδομής από το ΥΠΕΘΑ θα έχουν τα προγράμματα που σχετίζονται με το υπό προμήθεια υλικό, καθώς επίσης και διακλα δικά προγράμματα με μακροπρόθεσμα οφέλη. 3. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) C= C 1 *K Όπου: C το συνολικό ποσό που πιστώνεται C 1 η τρέχουσα ονομαστική αξία της παρεχόμενης υπο δομής ή / και υπηρεσιών Κ ο συντελεστής Πίστωσης. Η τιμή του Κ είναι οκτώ (8), με την προϋπόθεση ότι στην υλοποίηση του προγράμ ματος θα προβλέπεται υψηλή και ουσιαστική συμμετοχή εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με ελάχιστο ποσοστό του εγχώριου μέρους 50% (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8 και το Παράρτημα Ε της παρούσας υπουργικής απόφασης). Εφόσον δεν συμμετέχει εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η τιμή του συντελεστή πίστωσης θα είναι τέσσερα (4). 4. Η οριστική αποδοχή του προγράμματος θα γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Γενικού Επιτε λείου ή άλλου φορέα του ΥΠΕΘΑ. Άρθρο 11 Ενίσχυση κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ 1. Τα προγράμματα αυτά θα αντιμετωπίζονται κατά πε ρίπτωση εφόσον παρέχουν μεγάλο όφελος για το ΥΠΕΘΑ και μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων ευρύτερης κοινωνικής ωφέλειας. 2. Η πίστωση των εν λόγω προγραμμάτων θα γίνε ται με υπαγωγή τους σε ένα από τα προαναφερθέντα είδη προγραμμάτων στα Άρθρα 7 ως και 10. Εφόσον η υπαγωγή σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή, τότε oι συντελεστές πίστωσης θα καθο ρίζονται κατά περίπτωση, μετά από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του ΥΕΘΑ, ενώ οι υπόψη συντελεστές δεν θα μπορούν να λάβουν τιμή που υπερ βαίνει το οκτώ (8). Άρθρο 12 Διαδικασία Διακήρυξης Προμήθειας 1. Οι απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ που προτείνεται να κα λυφθούν μέσω ΑΩ προερχομένων από συγκεκριμένη προμήθεια, θα καθορίζονται με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ, στην εντολή διενέργειας προμήθειας. Στις εν λόγω απαιτήσεις θα συμπεριλαμβάνονται ως ειδικοί όροι για τα ΑΩ κατ ελάχιστο οι ακόλουθοι: α. Το ελάχιστο ποσοστό παροχής ΑΩ. β. Οι ιεραρχημένες απαιτήσεις προγραμμάτων επ ωφελεία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, εφόσον είναι διαθέσιμες. γ. Οι ιεραρχημένες απαιτήσεις των Γενικών Επιτελείων για τα προγράμματα επ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμε ων που προτείνεται να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη προμήθεια, εφόσον είναι διαθέσιμες. δ. Οι απαιτήσεις για την παροχή προγραμμάτων ΑΩ για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ, εφόσον είναι διαθέσιμες. ε. Τυχόν απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα φος 4, για παροχή ΑΩ ακόμα και αν το συναλλαγματικό μέρος της σύμβασης προμήθειας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. στ. Το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των ΑΩ, καθώς επίσης και πρόβλεψη ότι η κατάθεση από τον προμηθευτή της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής θα αποτελεί απαραίτητη προϋ πόθεση για την ενεργοποίηση της Σύμβασης Προμή θειας. Άρθρο 13 Όροι προσφοράς ΑΩ 1. Στην προσφορά ΑΩ θα πρέπει να φαίνονται σα φώς: α. Το συνολικό ύψος των προσφερομένων ΑΩ. β. Τα είδη των προγραμμάτων ΑΩ και η κατανομή τους σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας υπουργι κής απόφασης. γ. Περιγραφή των προτεινομένων προγραμμάτων σύμ φωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 7 έως και 11, καθώς επίσης και πιστωτική ανάλυση του κάθε προτεινόμενου προγράμματος ΑΩ μέσω της συμπλήρω σης των πινάκων του Παραρτήματος Β της παρούσας υπουργικής απόφασης. δ. Το ποσοστό του εγχώριου μέρους για τα υλικά που θα παραχθούν ή για τις υπηρεσίες που θα διατεθούν από τις εγχώριες εταιρείες. ε. Η συνολική χρονική διάρκεια για την υλοποίηση των υποχρεώσεων ΑΩ του προμηθευτή καθώς και τα ανα λυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων ΑΩ. στ. Η ύπαρξη συμφωνιών του προμηθευτή με τις εγ χώριες βιομηχανίες που συμμετέχουν στην υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων ΑΩ, οι οποίες θα περιλαμ βάνουν κατ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. Επισημαίνεται ότι συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή και εγχωρίων βιομηχανιών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή περιεχομένου, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν συμ βατική σχέση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των εγχώριων βιομη χανιών, ούτε παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της εξέλιξης της σύμβασης ΑΩ. Μόνος και αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος και υπεύθυνος απέναντι στο ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της σύμβασης ΑΩ είναι ο κύριος ανά δοχος προμηθευτής εκτός αν διαφορετικά ρυθμίζεται με ρητό τρόπο στις διατάξεις της σύμβασης ΑΩ. ζ. Η δήλωση του προμηθευτή ότι θα καταθέσει στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008, ύψους τουλάχιστον 10% της συνολικής πιστωτικής αξίας των υποχρεώσεων του για παροχή ΑΩ. η. Η δήλωση του Προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ΑΩ που δεν είναι επιθυμητό από το ΥΠΕΘΑ ή που μέσα στη χρονική διάρκεια υλοποίησης των ΑΩ η υλοποίησή του αποδειχθεί και συμφωνηθεί ότι δεν είναι δυνατή ή εξίσου επωφελής με άλλο αντίστοιχο της ιδίας τουλά χιστον πιστωτικής αξίας. 2. Η μη συμμόρφωση με έναν από τους παραπάνω όρους ή η έλλειψη των απαραίτητων συνοδευτικών εγ γράφων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της βαθμο λογίας κατά την αξιολόγηση των προσφορών ΑΩ. 3. Μία προσφορά ΑΩ δεν αξιολογείται και βαθμολο γείται με μηδέν όταν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: α. Το προσφερόμενο ποσοστό ΑΩ είναι μικρότερο του 100% της αξίας του συναλλαγματικού μέρους της προμήθειας ή μικρότερο από οποιοδήποτε ποσοστό κα θορίζεται στη διακήρυξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6 19148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Δεν προσδιορίζονται τα είδη των προγραμμάτων ΑΩ (σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας υπουργικής απόφασης) μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η συνολική υποχρέωση και δεν δηλώνεται η ονομαστική και πιστω τική αξία κάθε προγράμματος. γ. Δεν υπάρχει αποδοχή των ποινικών ρητρών και παροχής εγγυητικής επιστολής, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Άρθρο 14 Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμολόγησης Προσφορών ΑΩ 1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξι ολόγηση / βαθμολόγηση των προσφορών των ΑΩ είναι τα ακόλουθα: α. Το συνολικό ποσοστό των προσφερομένων ΑΩ. β. Τα είδη των προσφερομένων προγραμμάτων ΑΩ στα οποία θα λαμβάνεται υπόψη με βάση την περιγρα φή τους: (1) Η δυνατότητα ένταξης του προγράμματος στο συ γκεκριμένο είδος προγράμματος ΑΩ. (2) Η δυνατότητα αποδοχής του αιτούμενου συντε λεστή πίστωσης. (3) Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων και περιορισμών σύμφωνα με το είδος του κάθε προγράμματος. γ. Η διάρκεια υλοποίησης των ΑΩ. 2. Οι προσφορές ΑΩ αξιολογούνται και βαθμολογού νται σύμφωνα με τα ανωτέρω γενικά κριτήρια και με βάση την μεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας υπουργικής απόφασης. Άρθρο 15 Συμμετοχή των ΑΩ στην Αξιολόγηση των Προσφορών Προμήθειας 1. Η συμμετοχή των ΑΩ στην αξιολόγηση των προ σφορών προμήθειας θα είναι σύμφωνη με τον τρόπο υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με το ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/ Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται προσφορά ΑΩ από υποψήφιο προμηθευτή και αυτή είτε δεν υποβάλλεται είτε είναι μικρότερη από το καθοριζόμενο στη διακή ρυξη όριο, τότε η προσφορά κρίνεται εκτός όρων δια γωνισμού (ΕΟΔ). Άρθρο 16 Διαδικασίες Κατάρτισης Σύμβασης 1. Η κατάρτιση σύμβασης ΑΩ γίνεται από αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, ταυτόχρονα με την κατάρτιση της σύμβασης προμήθειας μετά την επιλογή του αναδόχου προμηθευτή. 2. Η σύμβαση ΑΩ συντάσσεται με βάση την αξιολογη θείσα προσφορά ΑΩ, την παρούσα Υπουργική Απόφαση για τα ΑΩ και άλλους σχετικούς με τα ΑΩ όρους που είχαν περιληφθεί στη διακήρυξη. 3. Η σύμβαση ΑΩ περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: α. Ρητή συμφωνία των δύο πλευρών ότι σε περίπτωση που τα προταθέντα ΑΩ από τον ανάδοχο προμηθευτή έχουν αξιολογηθεί και κριθεί ανεπαρκή για το Ελληνικό Δημόσιο, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί με τον προμηθευτή την αντικατάστα ση τους. β. Τα προγράμματα ΑΩ τα οποία αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΥΠΕ ΘΑ και έγιναν αποδεκτά. γ. Τα προγράμματα ΑΩ τα οποία προσφέρονται από τον προμηθευτή σε αντικατάσταση των προγραμμά των που δεν έγιναν αποδεκτά ή κρίθηκαν ανεπαρκή κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΥΠΕΘΑ. δ. Τους γενικούς όρους που περιγράφονται στην πα ρούσα Υπουργική Απόφαση και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 17 αυτής. ε. Τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη δια κήρυξη της προμήθειας ή την έγκριση του τρόπου προ μήθειας για περιπτώσεις πλην αυτών που η προμήθεια εκτελείται μέσω διαγωνισμού. Άρθρο 17 Περιεχόμενα Γενικών Όρων Σύμβασης ΑΩ Στους γενικούς όρους των συμβάσεων ΑΩ που καταρ τίζονται απαιτείται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Οικονομικά Στοιχεία Σύμβασης ΑΩ α. Το ποσοστό παροχής ΑΩ. β. Η ονομαστική και πιστωτική αξία της σύμβασης ΑΩ. Η πιστωτική αξία της σύμβασης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό παροχής ΑΩ επί της τιμής της αντίστοι χης σύμβασης προμήθειας, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω στοιχείων: (1) Την τιμή της σύμβασης προμήθειας κατά το χρόνο της υπογραφής. (2) Την οποιαδήποτε μεταβολή της ανωτέρω τιμής της προηγουμένης παραγράφου, λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης ή / και διόρθω σης της σύμβασης προ μήθειας, ή λόγω οποιασ δήποτε άσκησης δικαιώματος προαιρέσεως (OPTION) της σύμβασης προμήθειας. (3) Την οποιαδήποτε αύξηση της τιμής λόγω της εφαρ μογής οποιουδήποτε μαθηματικού τύπου αναπροσαρ μογής σύμφωνα με την σύμβαση προμήθειας. (4) Το κόστος της εν συνεχεία υποστήριξης (FOLLOW ON SUPPORT). γ. Οι ονομαστικές αξίες, συντελεστές πίστωσης και πιστωτικές αξίες των προς υλοποίηση προγραμμάτων ΑΩ. 2. Διάρκεια Υλοποίησης και Διαχρονική Κατανομή των ΑΩ α. Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπο χρέωσης ΑΩ είναι επιθυμητό να ταυτίζεται με την χρο νική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας. β. Τυχόν αίτημα του προμηθευτή για περίοδο χάριτος θα αντιμετωπίζεται μόνο κατά την σύνταξη της σύμβα σης ΑΩ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της θα είναι η ολοκλήρωση τουλάχιστον του 80% των παρεχομένων ΑΩ. γ. Επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ είναι όπως το 60% της συνο λικής υποχρέωσης ΑΩ υλοποιείται στο ήμισυ του συ νολικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης ΑΩ. δ. Η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της σύμβασης ΑΩ. 3. Γλώσσα της Σύμβασης Η σύμβαση ΑΩ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. Παράλληλα, δύναται να συνταχθεί και στην Αγγλική Γλώσσα με ευθύνη του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση υπάρξεως προβλήματος ερμηνείας ή ανακύψεως αμφι βολιών ή αμφισβητήσεων σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, υπερισχύει το

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ελληνικό κείμενο. Ο όρος αυτός θα μνημονεύεται ρητά τόσο στη σύμβαση ΑΩ στην Ελληνική Γλώσσα, όσο και στην αντίστοιχη σύμβαση ΑΩ στην Αγγλική. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές περιγραφές κ.λπ.) των προγραμμάτων ΑΩ που περιλαμβάνονται στα πα ραρτήματα της σύμβασης ΑΩ μπορούν να συντάσσονται στην Αγγλική Γλώσσα. 4. Εφαρμοζόμενο Δίκαιο Δωσιδικία Η Σύμβαση ΑΩ διέπεται, ερμηνεύεται και υλοποιείται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που απορ ρέει από τη σύμβαση ΑΩ, οποτεδήποτε και εάν αυτή προκύψει, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 5. Αποδεκτά Μέρη Δικαίωμα στη διαχείριση της υλοποίησης προγραμ μάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ΑΩ που έχει υπογράψει το ΥΠΕΘΑ με τον προμηθευτή, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι μόνος υπεύθυνος για την υλοποί ησή τους, έχουν εκτός του προμηθευτή και τα ακόλουθα αποδεκτά μέρη μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ ύστερα από αίτηση του προμηθευτή: α. Οι θυγατρικές Εταιρείες του προμηθευτή. β. Οι υπεργολάβοι υποσυστημάτων του υπό προμήθεια συστήματος. γ. Νόμιμοι εκπρόσωποι του προμηθευτή που ορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας ή με συμβολαιογρα φική πράξη. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του προ μηθευτή είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά έδρα ή νόμιμη κατοικία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην χώρα του προμηθευτή. δ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επιθυμεί την εμπλοκή άλλων τρίτων μερών (φυσικών ή νομικών προ σώπων) ως αποδεκτών μερών στην υλοποίηση της σύμ βασης ΑΩ, πρέπει να προτείνει στο ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ τα μέρη αυτά με γραπτή αίτηση του. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο που θα αναλάβει κάθε προτεινόμενο νέο μέρος. Η τελική αποδοχή των μερών υπόκειται στον έλεγχο και την απόλυτη διακριτική ευ χέρεια του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 6. Βιομηχανική Ασφάλεια α. Για την προστασία των διαβαθμισμένων υλικών, οι εγχώριες βιομηχανίες, υποκατασκευαστές και οι άλλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συμ βάσεων ΑΩ είναι απαραίτητο να κατέχουν πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας με διαβάθμιση απόρρητο ΝΑΤΟ SECRET. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής ασφάλειας εφαρμόζο νται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στο προσωπικό που χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας. β. Στην περίπτωση που οι εγχώριες βιομηχανίες ή οι υποκατασκευαστές εταιρείες δεν έχουν την σχετι κή διαβάθμιση ασφαλείας, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενέργειες, ώστε να αποκτήσουν Διαβάθμιση Ασφαλείας πριν από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη του Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπογράφεται Σύμβαση Α.Ω. εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι σχε τικές Διαβαθμίσεις Ασφαλείας. γ. Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρέχονται από τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που θα υλοποιούν τα προγράμματα ΑΩ μιας σύμβασης ΑΩ σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο αναμε μειγμένο στα προγράμματα ΑΩ θα είναι οι απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου που αυτό έχει αναλάβει. 7. Διαχείριση Διασφάλιση Ποιότητος Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια υλοποίησης προ γράμματος αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ελληνικές εταιρείες παραδίδουν υλικά / υπηρεσίες απευθείας στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με τις βιομηχανίες αυτές θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τους ακόλουθους όρους και συνθήκες περί Διαχείρισης Διασφάλισης Ποιότητας: α. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας για την υλοποίηση της Κρατικής Διασφάλισης της Ποιότητας θα πραγμα τοποιείται με την ενεργοποίηση της σύμβασης (και κάθε υποσύμβασης που υπογράφεται σχετικά). β. Η εγχώρια βιομηχανία που αναλαμβάνει υποκα τασκευαστικό έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2000 (με τις κατά περίπτωση εξαιρέσεις απαιτήσεων). Κατά την υλοποίηση του υποκατασκευ αστικού έργου η εγχώρια βιομηχανία θα τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Δι ασφάλισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιό τητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος θα εί ναι αμέσως στη διάθεση του Κρατικού Εκπροσώπου Διασφάλισης Ποιότητας. γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στά δια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέ διο Ποιότητας που θα συντάξει η εγχώρια βιομηχανία και το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας πριν από την έναρ ξη της παραγωγής. Στις συμβάσεις που θα υπογράψει η εγχώρια βιομηχανία με τους υποκατασκευαστές της θα περιέχεται πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. δ. Τα παραδοτέα θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CERTIFICATE OF CONFORMITY CoC) που θα εκδοθεί από την εγχώ ρια βιομηχανία και θα προσυπογραφεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας. ε. Η εγχώρια βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να πα ρέχει στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότη τας κατάλληλο χώρο γραφείου, ευκολίες καθώς και τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου του. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένη να πα ρέχει ελεύθερη πρόσβαση στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας σε οποιοδήποτε χώρο των εγκαταστάσεών της και να του παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του έργου του. 8. Αντικατάσταση Προγραμμάτων ΑΩ Σύμβασης α. Η αντικατάσταση ενός προγράμματος ΑΩ ή στοι χείων του που έχουν περιληφθεί στη Σύμβαση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αίτησης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ή έγκρισης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ μετά από αίτηση του προ μηθευτή και ανάλογη τροποποίηση της Σύμβασης ΑΩ. β. Σε περίπτωση που μετά την ενεργοποίηση της Σύμ βασης ΑΩ διαμορφωθούν ειδικές συνθήκες που καθι στούν αδύνατη την υλοποίηση ενός προγράμματος, τότε ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑ ΕΕ για το γεγονός αυτό έγκαιρα, δικαιολογώντας το πλήρως και ζητώντας τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτού του προγράμματος ΑΩ.

8 19150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Υπό την αίρεση αποδοχής των συνθηκών αυτών από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ο προμηθευτής έχει την υπο χρέωση να το αντικαταστήσει με άλλο ή άλλα προγράμματα ΑΩ τουλάχιστον ίσης πιστωτικής αξίας και ισάξιου τε χνολογικού επιπέδου. δ. Η αποδοχή αντικατάστασης Έλληνα υποκατασκευ αστή εξετάζεται μόνον εφόσον ο Προμηθευτής αναλαμ βάνει εγγράφως πλήρως και αποκλειστικά την οιασδή ποτε φύσης ευθύνη επί οιασδήποτε αξίωσης εγείρει ο Έλληνας υποκατασκευαστής ή τρίτο μέρος λόγω ή συναφώς με την υπόψη αντικατάσταση. 9. Εγγυητική Επιστολή α. Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στο ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβα σης ΑΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008, και την υπ αριθμ / Υπουρ γική Απόφαση (ΦΕΚ Β 905). β. Η εγγυητική επιστολή θα μειώνεται προοδευτικά κατά το ποσοστό των AΩ που υλοποιεί και πιστώνεται ο προμηθευτής. 10. Ποινικές Ρήτρες α. Εάν στο τέλος του συμφωνηθέντος χρόνου υλο ποίησης των ΑΩ εξακολουθεί να υπάρχει ανεκπλήρωτο μέρος των συνολικών αντισταθμιστικών υποχρεώσεων, τότε το ΥΠΕΘΑ δικαιούται την καταβολή από τον προ μηθευτή χρηματικού ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της πιστωτικής αξίας του ανεκπλήρωτου μέρους των αντισταθμιστικών υποχρεώσεών του ή κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της συμβάσεως ΑΩ, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Η καταβολή του ποσού των ποινικών ρητρών από τον Προμηθευτή ή η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της Σύμβα σης ΑΩ, στην περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ, γίνεται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμε ων, για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η Κύρια Προμήθεια ή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ενεργεί την Κύρια Προμήθεια και από την οποία προ κύπτει η απαίτηση παροχής ΑΩ. β. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος ΑΩ, στα πλαίσια υπογεγραμμένης σύμ βασης ΑΩ, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του μέρους εκείνου της πιστωτικής αξίας του προγράμμα τος που εκτελέστηκε εκπρόθεσμα κατά ποσοστό 1,5% ανά μήνα καθυστέρησης. 11. Κυρώσεις Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ: α. Εφαρμόζει το άρθρο 59 του ν. 3433/2006 περί προ μηθειών αμυντικού υλικού, όπως αυτός τροποποιήθη κε με το ν. 3648/2008, σχετιζόμενο με τον αποκλεισμό προμηθευτή από τις προμήθειες των ΕΔ, για τους προ μηθευτές ή / και τα αποδεκτά μέρη που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των ΑΩ ή πα ραβαίνουν όρους συμβάσεων μη εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους. β. Εφαρμόζει το άρθρο 41 του ν. 3433/2006 περί προ μηθειών αμυντικού υλικού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008, σχετιζόμενο με την κήρυξη του προ μηθευτού ως έκπτωτου, στην περίπτωση που ο προμη θευτής δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. 12. Λύση Σύμβασης ΑΩ Η Σύμβαση ΑΩ θα λύεται με την επέλευση οποιουδή ποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: α. Ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων ΑΩ του προμηθευτή. β. Αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων του προμη θευτή και επιβολή των ανάλογων κυρώσεων. γ. Κοινή συμφωνία των μερών. 13. Ανασκοπήσεις και αναφορές προόδου της Σύμ βασης α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στο ΥΠΕ ΘΑ/ΓΔΑΕΕ, τουλάχιστον ετησίως, αναφορά προόδου σύμβασης ΑΩ μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης ΑΩ. Η ανα φορά προόδου θα περιλαμβάνει την πρόοδο του προμηθευτή στην υλοποί ηση των προγραμμάτων ΑΩ και τις αντίστοιχες πιστώσεις, καθώς και κάθε πρό σθετη πληροφορία που αφορά στην υλοποίηση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και που μπορεί να είναι αναγκαία στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για την αποτε λε σματική παρακολούθηση της προόδου του στην εκπλήρωση της υποχρέωσης ΑΩ. β. Εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ανα φοράς προόδου σύμβασης ΑΩ ο προμηθευτής και το ΥΠΕΘΑ μετά από αμοιβαία συνεννόηση θα διεξάγουν σύσκεψη ανασκόπησης προόδου της σύμβασης ΑΩ. 14. Λοιπές προβλέψεις Πέραν των ανωτέρω, στη Σύμβαση ΑΩ πρέπει να συ μπεριλαμβάνονται όροι που αφορούν στα ακόλουθα: α. Ανωτέρα βία. β. Διαδικασία επίλυσης διαφορών. γ. Ρητή αποδοχή των συμβαλλομένων μερών ότι οι συμ φωνίες μεταξύ του προμηθευτή και των εγχώριων βιομη χανιών, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή περιεχομένου σε καμία περίπτωση δε δημιουργούν συμβατική σχέση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των εγχώριων βιομηχανιών, ούτε παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες σε οποιοδή ποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της εξέλι ξης της σύμβασης ΑΩ και ότι μόνος και αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος και υπεύθυνος απέναντι στο ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της σύμβασης ΑΩ είναι ο κύριος ανά δοχος προμηθευτής, εκτός αν διαφορετικά ρυθμίζεται με ρητό τρόπο στις διατάξεις της σύμβασης ΑΩ. δ. Την ύπαρξη τυχόν πλεονάσματος πιστώσεων όπου: (1) Στην περιγραφή των παρεχομένων προγραμμάτων ΑΩ θα υπάρχουν σαφείς προβλέψεις σχετικά με το ποια προγράμματα ή μέρος προγραμμάτων θα υλοποιηθούν ως πλεόνασμα πιστώσεων της σύμβασης ΑΩ. (2) Το πλεόνασμα πιστώσεων θα μπορεί να χρησιμο ποιηθεί από τον προμηθευτή για την εκπλήρωση συμ βατικών υποχρεώσεων ΑΩ μέσα σε συγκεκριμένο διά στημα από την επιβεβαίωσή του από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και την απαιτούμενη συγκατάθεση του. ε. Τέλος, προβλέψεις ότι οι ονομαστικές αξίες των προγραμμάτων ΑΩ που προσφέρονται από τον προ μηθευτή είναι δίκαιες και εύλογες συγκρινόμενες με τις τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε παρόμοιες συνθήκες και μέσω κανονικών διαδικασιών διαγωνισμού. Σε περίπτωση δε κατά την οποία απο κλίσεις στις ονομαστικές αξίες των προγραμμάτων ΑΩ εντοπιστούν από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης ΑΩ, οι αναγκαίες διορθώσεις θα ενσωμα τωθούν στη σύμβαση ΑΩ, με αντίστοιχη τροποποίηση της Σύμβασης ΑΩ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά Κριτήρια Αποδοχής α. Ένα πρόγραμμα ΑΩ θεωρείται αποδεκτό εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 έως και 11 κα θώς και τα ακόλουθα γενικά κριτήρια: (1) Έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχει συ μπεριληφθεί στην αντίστοιχη σύμβαση ΑΩ της συγκε κριμένης προμήθειας. (2) Είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας. (3) Προήλθε από αποκλειστικές ενέργειες του προμη θευτή ή άλλου αποδεκτού μέρους κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. β. Για όλα τα είδη προγραμμάτων ΑΩ, τυχόν επιβα ρύνσεις φόρων, τελών και δασμών θα βαρύνουν απο κλειστικά τον προμηθευτή. γ. Για προγράμματα ΑΩ που περιλαμβάνουν ανάθε ση έργου θα πρέπει οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανί ες αποδέκτες του έργου να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εγχωρίων κατασκευαστών αμυντικού υλικού της ΓΔΑΕΕ (ως ορίζεται στο ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008) για παραγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το έργο που θα αναλάβουν, διαφορετικά το πρόγραμμα δεν θα γίνεται αποδεκτό και δεν θα αξιολογείται. δ. Προγράμματα ΑΩ στα οποία δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια όλα τα στοιχεία τους (μη οριστικοποιημέ να) θα επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στη σύμβαση ΑΩ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ η συνολική τους αξία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της σύμβασης ΑΩ και το χρονικό διάστημα για την οριστικοποίηση τους θα καθορίζεται εξ αρχής στη σύμβαση και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. 16. Παραρτήματα Σύμβασης ΑΩ Παραρτήματα της Σύμβασης ΑΩ τίθενται τα ακόλου θα: α. Παράρτημα «Α»: Αναλυτική περιγραφή προγραμμά των, όροι και συνθήκες υλοποίησης τους. β. Παράρτημα «Β»: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονο μικών Στοιχείων Προγραμμάτων ΑΩ. γ. Παράρτημα «Γ»: Χρονοδιάγραμμα Προγραμμάτων ΑΩ Ορόσημα Υλοποίησης Σύμβασης ΑΩ. δ. Παράρτημα «Δ»: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πί στωσης. ε. Παράρτημα «Ε»: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΑΩ. στ. Παράρτημα «ΣΤ»: Συμφωνίες με εγχώριες βιομη χανίες. Άρθρο 18 Υπογραφή Σύμβασης ΑΩ Το σχέδιο σύμβασης μετά την έγκρισή του από τον Eχοντα την Oικονομική Eξουσία (EOE) της προμήθειας με την υπογραφή της σχετικής εγκριτικής διαταγής, υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ανάδοχου προμηθευτή και κατ αυτό τον τρόπο καταρτίζεται η σύμβαση ΑΩ. Άρθρο 19 Τροποποιήσεις Συμβάσεων ΑΩ Τροποποίηση υπογεγραμμένης σύμβασης ΑΩ επιτρέ πεται μόνο, είτε κατόπιν προτάσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ που αποδέχεται η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, είτε κα τόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ύστερα από αίτηση της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και αξιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα σκοπιμότητα από το ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ. Ως προς τη διαδικασία: α. Θα συγκροτούνται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ επιτροπές διαπραγματεύσεων και κατάρτισης σχετικών σχεδίων τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ. β. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τα αντίστοιχα σχέδια τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ, μετά τη γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, θα προωθούνται στην Ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ για την έγκριση και υπογραφή των αντίστοιχων τροποποιήσεων συμβάσεων ΑΩ. Άρθρο 20 Αρμόδιος Φορέας Αρμόδιος Φορέας για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων ΑΩ, την διεύθυνση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την πίστωση των αντιστοίχων προ γραμμάτων, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των προγραμμάτων βιομηχανικών επιστροφών που απορρέ ουν από διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. Άρθρο 21 Γενικά Κριτήρια Πίστωσης 1. Ένα πρόγραμμα ΑΩ θεωρείται αποδεκτό και πι στώνεται στο λογαριασμό του προμηθευτή έναντι της υποχρέωσής του σε ΑΩ για τη συγκεκριμένη προμήθεια, εφόσον πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια: α. Είναι σύμφωνο με την Ελληνική νομοθεσία. β. Αποτελεί μέρος της Σύμβασης ΑΩ. γ. Υλοποιήθηκε όπως περιγράφεται στη σχετική Σύμ βαση ΑΩ και απορρέει από την υποχρέωσή του σε ΑΩ. δ. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο ή, εφόσον προβλέπε ται από τη σύμβαση ΑΩ, μέρος του προγράμματος και έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχουν ελεγχθεί για την πληρότητά τους όλα τα απαιτούμενα δικαιο λογητικά. 2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστωτικής προκαταβολής. Άρθρο 22 Δικαιολογητικά Πίστωσης 1. Η πίστωση προγραμμάτων ΑΩ πραγματοποιείται αφού προηγουμένως ο προμηθευτής υποβάλει στo ΥΠΕ ΘΑ/ΓΔΑΕΕ αντίστοιχη αίτηση πίστωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά περί πτωση δικαιολογητικά για έλεγχο, ως ακολούθως: α. Για προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία: (1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την εγχώρια βιομηχανία. (2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία (νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν. 1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με υπόδειγμα το οποίο θα καθορίζεται στη σχετική σύμβαση.

10 19152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία (νό μιμο εκπρόσωπο εγχώριας βιομηχανίας) του ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η παροχή της προβλεπόμενης υποδομής / εξοπλισμού. (4) Έγγραφα που να πιστοποιούν τη συμμετοχή του προμηθευτή στην ίδρυση νέας εταιρείας (5) Αναλυτική κατάσταση / χρονοδιάγραμμα για την τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση που παρασχέθηκε. β. Για προγράμματα κατασκευαστικού ή βιομηχανικού έργου από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία: (1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την εγχώρια βιομηχανία. (2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία (νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν. 1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε. (3) Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων. (4) Αντίγραφα φορτωτικής για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διασάφηση εξαγωγής για λοιπές χώρες. (5) Αντίγραφα τραπεζικών εγγράφων πιστοποίησης εντάλματος πληρωμής και πίστωσης λογαριασμού της εγχώριας βιομηχανίας θεωρημένα από τις εκδότριες τράπεζες. Στα ανωτέρω αντίγραφα θα ενσωματώνονται ως αιτιολόγηση, ο αριθμός Σύμβασης ΑΩ, ο τίτλος του προγράμματος και οι αριθμοί των τιμολογίων πληρω μής. (6) Ανάλυση του ποσοστού του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε. (7) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC) εφόσον απαιτείται. (8) Υπεύθυνη δήλωση από τον Ελληνικό οίκο (νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η: (α) Ολοκλήρωση μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνω σίας. (β) Παροχή προβλεπόμενης τεχνικής υποστήριξης / εκπαίδευσης. (γ) Παροχή προβλεπόμενης υποδομής / εξοπλισμού. (δ) Χορήγηση προβλεπόμενης άδειας εκμετάλλευ σης. (9) Αναλυτική κατάσταση / χρονοδιάγραμμα για την τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση που παρασχέθηκε. γ. Για προγράμματα απορρόφησης προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας: (1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την εγχώρια βιομηχανία. (2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία (νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν. 1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε. (3) Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων. (4) Αντίγραφα φορτωτικής για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διασάφηση εξαγωγής για λοιπές χώρες. (5) Αντίγραφα τραπεζικών εγγράφων πιστοποίησης εντάλματος πληρωμής και πίστωσης λογαριασμού της εγχώριας βιομηχανίας θεωρημένα από τις εκδότριες τράπεζες. Στα ανωτέρω αντίγραφα θα ενσωματώνονται ως αιτιολόγηση, ο αριθμός Σύμβασης ΑΩ, ο τίτλος του προγράμματος και οι αριθμοί των τιμολογίων πληρω μής. (6) Ανάλυση του ποσοστού του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε. δ. Για προγράμματα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής στο ΥΠΕΘΑ: (1) Έγγραφα του αρμοδίου φορέα του ΥΠΕΘΑ με τα οποία αποδεικνύεται η οριστική παραλαβή και αποδοχή των υλικών / υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση ΑΩ. (2) Έγγραφο του αρμοδίου οργάνου του ΥΠΕΘΑ με το οποίο πιστοποιείται ότι το υλικό κατέστη περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου. ε. Για προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ: Για τα προγράμματα αυτά θα χρησιμοποιούνται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται σε ένα από τα προαναφερθέντα είδη προγραμμάτων μετά την υπα γωγή του προγράμματος σε μία από τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εφόσον η υπαγωγή σε μία από τις παρα πάνω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή, τότε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται από τη Σύμβαση ΑΩ. 2. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να συμπερι λάβει στην σύμβαση ΑΩ επιπρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Άρθρο 23 Διαδικασίες Παρακολούθησης και Πίστωσης Σύμβασης ΑΩ 1. Τα δικαιολογητικά για την πίστωση οποιουδήποτε προγράμματος ΑΩ ή μέρους αυτού πρέπει να υποβάλ λονται στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράμματος ή την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μέ ρους. 2. Η διαδικασία πίστωσης θα αρχίζει με πρωτοβουλία του προμηθευτή, με την υποβολή αίτησης πίστωσης προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας Υπουρ γικής Απόφασης και με την οποία θα ζητά πίστωση για το πρόγραμμα ΑΩ ή για το μέρος αυτού, που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μετά την υποβολή της αίτησης, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και μετά την έγκριση τους θα εκδίδει: α. Τη σχετική επιστολή προς τον προμηθευτή για την πίστωση του προγράμματος ΑΩ στο λογαριασμό του. β. Τη σχετική επιστολή προς την εγγυήτρια τράπε ζα, με την οποία ζητείται η ανάλογη απομείωση της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ΑΩ, για το μέρος του προγράμματος που υλοποιήθηκε. 3. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ: α. Διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει ή να διασταυρώσει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον προμηθευτή, καθώς και να ζητήσει γραπτώς οποιαδήποτε επι πλέον στοιχεία ή/και πρόσθετα δικαι ολογητικά κρίνει εύλογα ότι απαιτούνται, ώστε να επα ληθεύσει την υλοποίηση των προγραμμάτων ΑΩ. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω διαδικασίες θα εφαρμό ζονται μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών που ζητήθηκαν. β. Ελέγχει όπου θεωρηθεί αναγκαίο τις ονομαστικές αξίες των παρεχομένων ανά είδος προγράμματος, υλι

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κών / υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τα προς τούτο αποδεικτικά έγγρα φα. γ. Ελέγχει την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων ΑΩ στα οποία προβλέπεται ποσοστό εγχώριου μέρους με επιτόπιες επισκέψεις στην εγχώρια βιομηχανία. Γι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα πριν την έναρξη του προγράμματος για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προγραμμάτων ΑΩ. δ. Δύναται να συγκαλεί ανασκοπήσεις προόδου με τον προμηθευτή, οι οποίες έπονται των αναφορών προόδου που υποβάλλει η εταιρεία και οι οποίες αποσκοπούν: (1) Στην εξέταση της τήρησης από τον προμηθευτή και τα άλλα αποδεκτά μέρη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη σύμβαση ΑΩ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρου σιάζονται στην αναφορά προόδου σύμβασης ΑΩ. (2) Στην ανασκόπηση όποιων άλλων πληροφοριών, ανοιχτών θεμάτων και αλληλογραφίας μεταξύ των με ρών σχετικά με τη σύμβαση ΑΩ. (3) Στη λήψη απόφασης για τυχόν διορθωτικές ενέρ γειες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους του προμηθευτή και τη συζήτηση όποιων μετατροπών / τροποποι ήσεων απαιτούνται για την καλή υλοποίηση της σύμβασης ΑΩ. Άρθρο 24 Τροποποιήσεις Οι διατάξεις της παρούσας τροποποιούνται μετά από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ και απόφαση του ΥΕΘΑ. Άρθρο 25 Καταργούμενες Διατάξεις 1. Η παρούσα υπουργική απόφαση καταργεί: α. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1850) και β. τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΘΑ τον Μάιο του Κατ εξαίρεση, οι ως άνω κατευθυντήριες οδηγίες του Μαΐου του 1996 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις συμβάσεων ΑΩ που εκτελούνται στα πλαίσια προμηθειών, οι οποίες διέπονται και ρυθμίζο νται από τις προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008. Όσες δε συμβάσεις έχουν ήδη συνα φθεί σύμφωνα με την ως άνω υπ αριθμ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1850), εξακολουθούν να διέπονται από αυτήν. Άρθρο 26 Η παρούσα υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 27 Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπα στο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της, Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΓΧΩΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Άρθρο 28 Η παρούσα υπουργική απόφαση με τα Παραρτήματά της, Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ, να δημοσιευθεί στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

12 19154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άρθρο 1

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19155

14 19156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

15 ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19157

16 19158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ * *

17 ΦΕΚ 1322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19159

18 19160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των προγραμμάτων που προτείνονται δεν γίνουν αποδεκτά και χρειάζεται η αντικατάστασή τους με άλλα. β. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα παραπάνω, το κριτήριο αυτό μηδενίζεται. γ. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

20 19162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διάρκεια υλοποίησης των προσφερομένων ΑΩ είναι μικρότερη της διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας. β. Η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται αναλογικά. Η μικρότερη διάρκεια βαθμολογείται με άριστα 20 και οι υπόλοιπες αναλογικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 87 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προ μηθειών Αμυντικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τηλ Φ.800.1/44/ Σ.218 Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 1997

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τηλ Φ.800.1/44/ Σ.218 Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 1997 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ!ΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛIΣΜΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τηλ.7466175 Φ.800.1/44/144009 Σ.218 Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ή Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ώ Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ή Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ώ Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 101/ 2016 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 905 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την EDA (European Defence Agency) -στα ελληνικά ΕΟΑ (Ευρωπαϊκός. ενδέχεται να οδηγήσουν σε νόθευση της αγοράς των αµυντικών

Σύµφωνα µε την EDA (European Defence Agency) -στα ελληνικά ΕΟΑ (Ευρωπαϊκός. ενδέχεται να οδηγήσουν σε νόθευση της αγοράς των αµυντικών Τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα (ΑΩ) À στην Ευρώπη Σύµφωνα µε την EDA (European Defence Agency) -στα ελληνικά ΕΟΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας)-, τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα (ΑΩ) ενδέχεται να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ζίχνη 4/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 14851 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV002067052 2014-05-23 Στην Νέα Ζίχνη σήμερα 4/11/2013 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα