ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που θα λέγεται στα εξής «Επιχείρηση») η οποία για το συμβόλαιο αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον ή την... και ο ή η... κάτοικος... οδός αριθ.... (που θα λέγεται στο εξής «Καταναλωτής») συμφώνησαν τα εξής: Μετά από αίτηση του Καταναλωτή και με ευθύνη του, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει με τους παρακάτω όρους στο ακίνητο που βρίσκεται... εναλλασσόμενο ρεύμα 50 περιόδων τάσης 230 ± 10% βολτ, για οικιακή χρήση και με πληρωμή της αντίστοιχης κατανάλωσης με βάση τις ενδείξεις του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό: ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: Η Επιχείρηση θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στον Καταναλωτή με βάση τα «τιμολόγια Γ-1» και τους «Γενικούς Όρους και Συμφωνίες» της Επιχείρησης «για Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος στους Καταναλωτές», για τα οποία ο Καταναλωτής δηλώνει ότι του γνωστοποιήθηκαν και ότι αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η Επιχείρηση μπορεί με τη δική της μόνο θέληση, οποιαδήποτε στιγμή που θα διαρκεί η ισχύς αυτού του Συμβολαίου, να αναπροσαρμόζει, τροποποιεί, ή αντικαθιστά τα «Τιμολόγια» και τους «Γενικούς Όρους και Συμφωνίες», ενώ ο Καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα στην περίπτωση που θα διαφωνεί με αυτές τις αναπροσαρμογές, τροποποιήσεις, ή αντικαταστάσεις, να καταγγέλλει αυτό το Συμβόλαιο. Η καταγγελία αυτή θα ισχύει από την πρώτη του μήνα που θα ακολουθεί την ημερομηνία επίδοσής της. Άρθρο 2: Αυτό το Συμβόλαιο ισχύει για ένα έτος, με αρχή την ημέρα παροχής ή προσφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος στον Καταναλωτή και τέλος, την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το Συμβόλαιο θα παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός έτους εκτός εάν ένας από τους δύο συμβαλλόμενους γνωστοποιήσει με έγγραφο στον άλλον, ότι θέλει τη λύση του. Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνεται σε 10 ημέρες το λιγότερο έως 30 ημέρες το πολύ, πριν από τη λήξη της αρχικής ή κάθε μιας από τις διαδοχικές περιόδους. ΑΡΘΡΟ 3: (1) Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στις διατάξεις των Νόμων και των Κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά καθώς και στις υποδείξεις της Επιχείρησης, που είναι σχετικές με την κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο κτίριο και τα παραρτήματά του. (2) Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει τη στήριξη στο ακίνητό του, καλωδίων ή άλλων εξαρτημάτων των δικτύων της Επιχείρησης για την ηλεκτροδότηση του ίδιου ή και άλλων Καταναλωτών της. Σε περίπτωση δυστροπίας ή άρνησής του να συμμορφωθεί στην υποχρέωση του αυτή, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να του διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να καταγγείλει αυτό το συμβόλαιο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 4: Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει το πλήρες δικαίωμα κυριότητας της Επιχείρησης στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στις συσκευές που περιλαμβάνονται ανάμεσα στο κύριο δίκτυό της και το μετρητή της με το κιβώτιο του, καθώς και τον μικροαυτόματο διακόπτη της, που τυχόν θα τοποθετηθεί, οποιοδήποτε και αν είναι το σύνολο των χρημάτων που τυχόν καταβλήθηκαν λόγω συμμετοχής του στην τυχόν επέκταση του δικτύου της Επιχείρησης για να γίνει παροχή. ΑΡΘΡΟ 5: Η Επιχείρηση μπορεί με τη δική της θέληση να μεταρρυθμίζει τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και να αντικαθιστά κατά την κρίση της τον εγκαταστημένο μετρητή με άλλον. Οι τροποποιήσεις αυτές βαρύνουν την Επιχείρηση, εκτός αν γίνονται μετά από αίτηση του Καταναλωτή εξαιτίας μετατροπών στα μέρη του ακινήτου, τις οποίες όμως δεν προκάλεσε η Επιχείρηση. Επίσης η Επιχείρηση μπορεί

2 να προσθέτει στις εγκαταστάσεις αυτές μόνιμα ή προσωρινά, οποιαδήποτε συσκευή με σκοπό να κάνει έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος που χορηγεί στον Καταναλωτή ή να εμποδίσει τον Καταναλωτή στο να χρησιμοποιήσει το ρεύμα για άλλο σκοπό μη προβλεπόμενο απ αυτό Συμβόλαιο. ΑΡΘΡΟ 6: (1) Ο Καταναλωτής έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και των συσκευών της Επιχειρήσεως που βρίσκονται πάνω στο ακίνητό του και στα παραρτήματά του. Απαγορεύεται στον Καταναλωτή και σε κάθε τρίτο, να αγγίζει τις εγκαταστάσεις αυτές, εκτός από τον μικροαυτόματο διακόπτη που αναφέρεται στο άρθρο 4, τον οποίο επιτρέπεται να χειρίζεται μόνο για την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος σε περίπτωση διακοπής. Ο Καταναλωτής ευθύνεται, πάντοτε, απέναντι στην Επιχείρηση, για κάθε επέμβαση πάνω σ αυτές τις εγκαταστάσεις και για κάθε βλάβη, φθορά, αλλοίωση ή μεταρρύθμισή τους που θα οφείλεται σ αυτή την επέμβαση. (2) Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής διαπιστώνει κάποια φθορά, αλλοίωση ή παραβίαση σφραγίδων των εγκαταστάσεων ή συσκευών της Επιχείρησης που είναι τοποθετημένες πάνω στο ακίνητό του, και τα παραρτήματά του, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Επιχείρηση και να καταβάλει σ αυτή τη δαπάνη αντικατάστασης της σφραγίδας ή της αποκατάστασης οποιασδήποτε άλλης ζημίας ή φθοράς των πιο πάνω εγκαταστάσεων, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία που τις προκάλεσε. (3) Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν ειδοποιήσει αμέσως την Επιχείρηση για επέμβαση που τυχόν έγινε στις εγκαταστάσεις και τις συσκευές της, καθώς και στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την Επιχείρηση ότι μία τέτοια επέμβαση έγινε με σκοπό να γίνει παράνομη ή αντίθετη προς τους όρους αυτού του Συμβολαίου χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, παρέχεται στην Επιχείρηση το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να καταγγείλει το Συμβόλαιο αυτό καθώς επίσης και το δικαίωμα για δικαστική δίωξη του Καταναλωτή ή τρίτου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς που τυχόν έγινε. ΑΡΘΡΟ 7: Στους υπαλλήλους της Επιχείρησης, που είναι εφοδιασμένοι με δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, επιτρέπεται η είσοδος, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και οποιαδήποτε ώρα της νύχτας, στο ακίνητο του Καταναλωτή και τα παραρτήματά του όπου είναι τοποθετημένες οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, για να κάνουν οποιοδήποτε έλεγχο ή μεταρρύθμιση σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 8: (1) Σε περίπτωση μη λειτουργίας των ασφαλειών, που είναι τοποθετημένες στον πίνακα του Καταναλωτή, αμέσως μετά την έξοδο του μετρητή και τήξης των ασφαλειών του κιβωτίου του μετρητή της Επιχείρησης, η αντικατάστασή τους θα γίνεται αποκλειστικά από την Επιχείρηση, με έξοδα του Καταναλωτή. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται το δυνατόν ταχύτερα από την Επιχείρηση μετά τη σχετική αίτηση του Καταναλωτή. (2) Στην περίπτωση που δε λειτουργήσουν οι ασφάλειες της ΔΕΗ που είναι μέσα στο κιβώτιο του μετρητή, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες του Καταναλωτή ή για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν λόγω σφάλματος στην εσωτερική εγκατάσταση του Καταναλωτή και μάλιστα στα, μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα, καλώδια του Καταναλωτή. (3) Η Επιχείρηση έχει τα δικαίωμα να προσθέτει στους λογαριασμούς κατανάλωσης που εκδίδει σύμφωνα με το Συμβόλαιο αυτό και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του Καταναλωτή προς τη ΔΕΗ, που προέρχεται ή από υποχρέωση του βάσει προηγούμενου Συμβολαίου ή από οποιαδήποτε αιτία και κυρίως από καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που έγιναν σε ακίνητο από το οποίο μετακόμισε. Στην περίπτωση που δεν θα εξοφληθούν από τον Καταναλωτή οι πιο πάνω οφειλές η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή στον Καταναλωτή και εφόσον ζητήσει αυτός την επανασύνδεσή του, να τον επιβαρύνει με όλα τα έξοδα επανασύνδεσής του. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΡΘΡΟ 9: Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει και να ρυθμίζει το μετρητή. ΑΡΘΡΟ 10: Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει με έγγραφό του να ενεργήσει η Επιχείρηση, μέσα σε 15 ημέρες (την ημέρα θα ορίσει η Επιχείρηση) έλεγχο του μετρητή, στον οποίο μπορεί να είναι παρών και ο ίδιος ή πραγματογνώμονας της επιλογής του. Αν σ αυτόν τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί ορθά ή με ακρίβεια συν ή πλην 5%, τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν τον Καταναλωτή. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι εξαιτίας σφάλματός του ο μετρητής δε λειτουργεί μέσα στα πιο πάνω όρια του 5%, τότε τα έξοδα ελέγχου επιβαρύνουν την Επιχείρηση. ΑΡΘΡΟ 11: Αν από το συνηθισμένο ή ειδικό έλεγχο του μετρητή της Επιχείρησης, προέκυψε αντικανονική λειτουργία αυτού, δηλαδή λειτουργία έξω από τα όρια του προηγουμένου άρθρου, τότε όλοι οι λογαριασμοί του Καταναλωτή που αντιστοιχούν σε κατανάλωση το πολύ, τεσσάρων μηνών πριν από τον έλεγχο, διορθώνονται κατάλληλα. Αυτή όμως η διόρθωση πρέπει να αναφέρεται, κατ ανώτατο όριο, μόνο στο μισό του χρόνου που πέρασε από τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο. Στην περίπτωση που η Καταγραφή για την πιο πάνω περίοδο δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς, οι λογαριασμοί αυτής της περιόδου διορθώνονται από την Επιχείρηση με βάση τα προσφορότερα στη διάθεσή της στοιχεία. Στην περίπτωση διόρθωσης ή προσαρμογής των λογαριασμών όπως πιο πάνω, Επιχείρηση επιστρέφει στον Καταναλωτή τη διαφορά, εφόσον εισέπραξε πε-

3 ρισσότερα, ή στην αντίθετη περίπτωση, την καταβάλλει ο Καταναλωτής. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 12: Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, κάθε φορά που κρίνει τούτο σκόπιμο, να επιθεωρεί το ακίνητο του Καταναλωτή και τα παραρτήματά του, τις εσωτερικές του ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τις συσκευές που εξυπηρετούν και να κάνει δοκιμές της διηλεκτρικής αντοχής τους, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Κανονισμών κατασκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Με τον έλεγχο αυτό η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση, ούτε έχει καμιά ευθύνη, για ζημίες ή ατυχήματα που τυχόν θα γίνουν από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. ΆΡΘΡΟ 13: Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κόβει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σ όλη ή σε τμήμα της εγκατάστασης του Καταναλωτή, αν προκύψει κάτι ελαττωματικό από την επιθεώρηση, έως ότου διορθωθούν τα ελαττώματα από τον Καταναλωτή. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 14: (1) Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, το ηλεκτρικό ρεύμα που του χορηγεί η Επιχείρηση για άλλη χρήση εκτός από αυτή που προβλέπει το Συμβόλαιο αυτό. Απαγορεύεται επίσης στον Καταναλωτή, να δίνει σ οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τύπο ή μορφή, όλο ή μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος που του χορηγεί η Επιχείρηση. (2) Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω, παρέχεται στην Επιχείρηση το δικαίωμα, να κόβει αμέσως την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και να κάνει ανατιμολόγηση κατά την κρίση της όλων των λογαριασμών που εξέδωσε από την ημερομηνία της παράβασης, διατηρώντας και κάθε επιφύλαξη για δικαστική δίωξη του παραβάτη. Πριν από κάθε επανασύνδεση πρέπει να καταβληθεί στην Επιχείρηση κάθε ποσό που είναι απαραίτητο εξαιτίας της παράβασης αυτής. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 15: Όλα τα τέλη χαρτοσήμου, πάγια ή αναλογικά που βαρύνουν, είτε αυτό το Συμβόλαιο, είτε τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος είτε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό ή έγγραφο και κάθε επιβάρυνση που έχει σχέση με αυτούς ή με το Συμβόλαιο, όπως και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Καταναλωτή, που και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα τέλη αυτά στην Επιχείρηση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 16: (1) Η εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται σύμφωνα μ αυτό το συμβόλαιο θα γίνεται, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα στην περιοχή που ανήκει ο Καταναλωτής, στον εξουσιοδοτημένο εισπράκτορα της Επιχείρησης, ή στα Γραφεία της ή στα οριζόμενα από αυτήν Πρακτορεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα εξουσιοδοτημένα για την είσπραξη των λογαριασμών και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε ο λογαριασμός στον Καταναλωτή για εξόφληση. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω, παρέχεται το δικαίωμα στην Επιχείρηση να διακόψει αμέσως την παροχή και να επιβαρύνει τον Καταναλωτή με όλα τα έξοδα διακοπής-επανασύνδεσης. (2) Αν ο Καταναλωτής δεν εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Επιχείρηση μέσα σε (10) δέκα, το πολύ, ημέρες από την ημερομηνία διακοπής, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το μετρητή, οπότε ο Καταναλωτής θα παύσει να είναι πελάτης της Επιχείρησης, ενώ θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει σ αυτήν τα οποιαδήποτε ποσά που της οφείλει. Σ αυτή την περίπτωση ο Καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα για επανασύνδεση, παρά μόνο αν εκπληρώσει όλες τις διατυπώσεις που χρειάζονται για να συνδεθεί ένας νέος Καταναλωτής, εξοφλήσει κάθε οφειλή του στην Επιχείρηση και καταβάλει όλες τις δαπάνες διακοπής της παροχής και τυχόν δαπάνες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του μετρητή. ΑΡΘΡΟ 17: (1) Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί εμπρόθεσμα και χωρίς αντίρρηση τους λογαριασμούς του. Μόνο μετά την εξόφληση κάθε λογαριασμού έχει το δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις ή ενστάσεις σχετικά με την ορθότητα ή το ύψος οποιασδήποτε χρέωσης με την προϋπόθεση όμως ότι η υποβολή τέτοιων αντιρρήσεων ή ενστάσεων θα γίνεται με έγγραφο και μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού του. Αν μετά από έρευνα της Επιχείρησης πάνω στις αντιρρήσεις ή ενστάσεις εξακριβωθεί το βάσιμό τους, στα σύνολα ή σε μέρες είναι υποχρεωμένη η Επιχείρηση να κάνει τις σχετικές διορθώσεις του κάθε λογαριασμού και να επιστρέψει στον Καταναλωτή τη διαφορά. (2) Η καθυστέρηση της εξόφλησης των λογαριασμών από τον Καταναλωτή ή τυχόν οφειλών του, με βάση αυτό η οποιαδήποτε άλλο Συμβόλαιό του με την Επιχείρηση για παροχή σ αυτόν ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν η ισχύς αυτών των Συμβολαίων έχει ή πρόκειται να λήξει, και γενικά η παράβαση από τον Καταναλωτή

4 των όρων οποιουδήποτε από τα πιο πάνω Συμβόλαια, δίνει στην Επιχείρηση το δικαίωμα να κόβει, κατά την κρίση της, οποιαδήποτε ή και όλες τις Παροχές που έχει ο Καταναλωτής σύμφωνα μ αυτό ή με τ άλλα Συμβόλαιά του με την Επιχείρηση. Σε όλες τις περιπτώσεις τέτοιων διακοπών ο Καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανασύνδεση του ή νέα σύνδεση πριν εξοφλήσει όλες τις οφειλές του καθώς και τη δαπάνη επανασύνδεσής του. Η πιο πάνω διάταξη, υπερισχύει οποιασδήποτε τυχόν άλλης αντίθετης, είτε αυτού του Συμβολαίου, είτε των λοιπών Συμβολαίων του Καταναλωτή με την Επιχείρηση. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18: (1) Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το δυνατά σταθερά και αδιάλειπτα. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κόβει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί εργασίες στο Σύστημα, δηλαδή π.χ. συντήρηση, επείγουσες επιδιορθώσεις, σύνδεση νέων Καταναλωτών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις τέτοιων διακοπών η Επιχείρηση, εφόσον τούτο είναι εφικτό, ειδοποιεί έγκαιρα τον Καταναλωτή. (2) Η Επιχείρηση δεν έχει καμιά ευθύνη αποζημίωσης του Καταναλωτή, για τυχόν ζημίες του, από τις διακοπές της προηγούμενης παραγράφου ή από διακοπές που οφείλονται σε ανώτερη βία ή σε τυχαία γεγονότα. ΑΡΘΡΟ 19: Αν ο Καταναλωτής πρόκειται να απουσιάσει για πολύ καιρό, η Επιχείρηση μετά από αίτησή του και με καταβολή σ αυτήν των δαπανών αποσύνδεσης και επανασύνδεσης, οφείλει να διακόψει την παροχή ρεύματος και να την αποκαταστήσει την ημερομηνία που θα ορίσει ο Καταναλωτής. Στην περίπτωση αυτής της διακοπής η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει το μετρητή. Σε όλο το διάστημα μίας τέτοιας διακοπής ο Καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώνει το ελάχιστο όριο μηνιαίας χρέωσης που προβλέπεται στο Τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 20: Σε περίπτωση αλλαγής στο πρόσωπο του Καταναλωτή δηλαδή σε περίπτωση που το ακίνητο στο οποίο γίνεται η παροχή, πουληθεί ή μισθωθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Συμβόλαιο αυτό εξακολουθεί να ισχύει και ο Καταναλωτής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και των οποιονδήποτε άλλων οφειλών με βάση αυτό το Συμβόλαιο. Για να απαλλαγεί ο Καταναλωτής από τις υποχρεώσεις του αυτές, θα πρέπει, αφού εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στη συνέχεια να ζητήσει τη λύση αυτού του Συμβολαίου και τη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 21: (1) Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Επιχείρηση ως προκαταβολή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος όπως προβλέπεται ειδικότερα από τους Γενικούς Όρους και Συμφωνίες για Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος στους Καταναλωτές. Στις περιπτώσεις καταβολής της προκαταβολής με δόσεις, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιχείρησης να αρχίσει η καταβολή των δόσεων έξι μήνες μετά από την ισχύ αυτού του Συμβολαίου ή και να ζητηθεί η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για κάλυψη της υποχρέωσης του Καταναλωτή να καταβάλει την προκαταβολή Κατανάλωσης. (2) Η πιο πάνω προκαταβολή θα αποδοθεί στον Καταναλωτή από την Επιχείρηση, άτοκα, μετά τη λύση αυτού του Συμβολαίου και με την προϋπόθεση ότι ο Καταναλωτής ξεπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις του. Από την προκαταβολή, και πριν την απόδοση, θα αφαιρεθούν όλα τα ποσά που ο Καταναλωτής τυχόν οφείλει στην Επιχείρηση. (3) Η Επιχείρηση μπορεί να αναπροσαρμόζει το ποσό της πιο πάνω προκαταβολής σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ της προκαταβολής και του αντιτίμου της μηνιαίας ή διμηνιαίας κατανάλωσης του Καταναλωτή ή σε περιπτώσεις διακοπών της παροχής σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΡΘΡΟ 22: Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής, κατά την υπογραφή αυτού του Συμβολαίου, ηλεκτροδοτείται με συνεχές ρεύμα ή με εναλλασσόμενο όχι όμως της τυποποιημένης τάσης 220 βολτ, είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική ειδοποίηση της ΔΕΗ και μέσα σε τρεις μήνες απ αυτήν, να κάνει αλλαγή στην εσωτερική εγκατάσταση, για να είναι δυνατή η σύνδεσή της με το δίκτυο διανομής της Επιχείρησης που τροφοδοτούνται με τάση 220/380 βολτ. Για την αλλαγή αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3370/1955. Η μή συμμόρφωση του Καταναλωτή στον όρο αυτό, δίνει στην Επιχείρηση το εκλεκτικό δικαίωμα να κόψει αμέσως την παροχή ή να καταγγείλει αυτό το Συμβόλαιο. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 23: Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 19, σε κάθε άλλη περίπτωση διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Συμβολαίου, ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Επιχείρηση το ελάχιστο όριο μηνιαίας χρέωσης που ορίζει το Τιμολόγιο. Αυτή η χρέωση παύει σε περίπτωση που το Συμβόλαιο αυτό θα λυθεί μετά από αίτηση του Καταναλωτή οποιαδήποτε στιγμή

5 μετά το πρώτο έτος από την αρχική σύνδεση της παροχής του ακινήτου στο δίκτυο της Επιχείρησης ή σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2 του Συμβολαίου. Αυτό το Συμβόλαιο αντικαθιστά και καταργεί κάθε τυχόν προγενέστερο Συμβόλαιο ή Συμφωνία παροχής ρεύματος μεταξύ των συμβαλλομένων για το παραπάνω ακίνητο. ΑΡΘΡΟ 24: Σε περίπτωση κάποιας αμφιβολίας γύρω από την έννοια, ή σύγκρουσης των διατάξεων αυτού του Συμβολαίου και του Τιμολογίου ή των Γενικών Όρων και Συμφωνιών, υπερισχύει η διάταξη του Συμβολαίου και ακολουθεί η διάταξη του Τιμολογίου. Το Συμβόλαιο αυτό αφού συντάχτηκε, υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους ως εξής: Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έγινε έλεγχος

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθυ. Α.Υ/Φ1/ΟΙΚ.17149 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR.

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η ΜCH θα παρέχει στον συνδρομητή πρόσβαση, σε καταληπτή μορφή, στο περιεχόμενο των παρεχομένων συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ home energy ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα