ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 51 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 03/04/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ (134)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Χατζηβρέττας Δημήτριος, τακτικό μέλος 5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 6. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 7. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 8. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος 9. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 10. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος 11. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 13. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τακτικό μέλος 14. Κελεσίδου Χριστίνα, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Μπισμπινά Γερακίνα, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Μπόλαρης Μάρκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1 ου θέματος αποχώρησε ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, αφού προηγουμένως ενημέρωσε το Σώμα ότι ψηφίζει θετικά για το 10 ο θέμα. 1

2 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 492/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Απ. Γιάντση, Γενικό Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιάντσης έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.: /2848 Τ.Τ./ εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Κατόπιν ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Γιάντση, των τοποθετήσεων των μελών καθώς και της μεταξύ τους διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την αριθμ. 492/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αριθμ. πρωτ.: /2848Τ.Τ./ εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης". 3. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α/ ): Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 περί προγραμματικών συμβάσεων. 5. Την υπ' αριθμό KA/ΦΚ000/ΕΓ2/1316/ απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ Ω3ΤΡ1-ΡΒ3), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης «διακοσίων χιλιάδων ευρώ» ( ,00 ) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. και αναθεώρησης, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ. 6. Το γεγονός ότι ο δήμος Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 αρ.72, διαθέτει εκ του νόμου Οικονομική Επιτροπή που αποτελεί την Προϊσταμένη Αρχή με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ7/2013, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3852/10, να ορίσει ο Περιφερειάρχης την Προϊσταμένη Αρχή και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 7. Tο γεγονός ότι η αρμοδιότητα συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου ανήκει εκ του νόμου στον Δήμο και είναι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 8. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η απευθείας χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α βαθμού από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ αλλά μόνο μέσω των ΟΤΑ Β βαθμού. 9. Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 10. Τη με αρ. 27/2014 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου 11. Τη με αρ. 47/2015 απόφαση έγκρισης της μελέτης (27/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου. 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό) 1. Την έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης, που παρατίθεται κατωτέρω, μεταξύ: Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση του Οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» προϋπολογισμού ,00 ευρώ, με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου στη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την προϋπόθεση η χρηματοδότηση να γίνει από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ που διαχειρίζεται το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. μέχρι του ποσού των ,000 ευρώ, και από ίδιους πόρους του Δήμου κατά το υπόλοιπο μέρος της συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται να είναι τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης και έγκριση του αρμόδιου οργάνου. 2. Toν ορισμό δύο εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου.» Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ημέρα.. και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην οδό Βασ Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τ, η οποία θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας Π.Κ.Μ., 2. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο στην οδό Κομνηνών 76 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Αστέριο Γαβότση, ο οποίος προς χάριν συντομίας θα καλείται στο έξης Δ. Ω. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 και ειδικότερα το άρθρο 225 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 3852/2010 (Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ειδικότερα το άρθρο 100. Την με αρ. απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. Την με αρ.. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Την υπ' αριθμό ΚΑ/ΦΚ000/ΕΓ2/1316/ απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ Ω3ΤΡ1-ΡΒ3), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση «πίστωσης διακοσίων χιλιάδων ευρώ» ( ,00 ) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ωραιοκάστρου» συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. και αναθεώρησης, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 3

4 571του ΠΔΕ. Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν. Περιεχόμενα της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης 2. Σκοπός της σύμβασης 3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Π.Κ.Μ. 4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δ.Ω 5. Πόροι - τρόπος χρηματοδότησης 6. Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης - χρονοδιάγραμμα 7. Επιτροπή παρακολούθησης 8. Διαιτησία 9. Τροποποίηση 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά - διαιτησία Άρθρο 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται από την Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & του Δήμου Ωραιοκάστρου, με το ποσό του ,00, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμό. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης και αποτελεί προσάρτημα της παρούσης σύμβασης. Η κατασκευή του ανωτέρω έργου θα χρηματοδοτηθεί από την Π.Κ.Μ. και τον Δήμο Ωραιοκάστρου, με το π οσό το οπ οί ο θα πρ οκύψει έπ ει τα απ ό την τυχ όν έκπτωση από τον ανάδοχο του έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ως φορέας υλοποίησης του έργου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ως Προϊσταμένη αρχή του έργου ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Ω. Άρθρο 2 Σκοπός της Σύμβασης Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία της Π.Κ.Μ. με τον Δ.Ω., για την συντήρηση και βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις -Δικαιώματα Π.Κ.Μ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει: 3.1 Να χρηματοδοτήσει το ανωτέρω έργο μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.00,00 ) από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμό. ΚΑ/ΦΚ000/ΕΓ2/1316/ απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Ω3ΤΡ1-ΡΒ3). 3.2 Να ορίσει υπόλογο ο οποίος θα αιτείται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων το 4

5 αντίστοιχο ποσό (βάσει των λογαριασμών του αναδόχου κατασκευής του έργου) από τις διαθέσιμες πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ. 3.3 Να συμμετέχει με δύο εκπρόσωπους ή αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. 3.4 Να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της σύμβασης. 3.5Η Π.Κ.Μ. συγκροτεί Τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναλαμβάνει: Άρθρο 4 Υποχρεώσεις- Δικαιώματα Δ.Ω. 4.1 Να εκπονήσει τη μελέτη, να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου» 4.2 Να συμμετέχει με έναν τακτικό εκπρόσωπο ή αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. 4.3 Να παρέχει στην Π.Κ.Μ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουν οι υπηρεσίες του, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της με κάθε πρόσφορο μέσο. Άρθρο 5 Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης 5.1 Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό το οποίο θα προκύψει έπειτα από την τυχόν έκπτωση από τον ανάδοχο του έργου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.00,00 ) και από ίδια κεφάλαια του Δ. Ωραιοκάστρου κατά το υπόλοιπο μέρος της συμβατικής αμοιβής. 5.2 Οι πληρωμές των εργασιών που αφορούν τις πιστώσεις ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, θα γίνουν από τον Δ.Ω βάσει της ειδικής διάταξης σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση ποσών που αφορούν στην Συντήρηση του οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) 5.3 Η καταβολή του ποσού θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία του έργου, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Θα γίνει απορρόφηση κατά προτεραιότητα των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ευρώ) των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και ακολούθως η απορρόφηση των ιδίων πόρων του Δήμου. 5.4 Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας της σύμβασης ή της δαπάνης είτε μερικώς είτε στο σύνολό της από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, η Π.Κ.Μ. δε φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, η δε παρούσα σύμβαση θα λύεται στο σύνολό της. Άρθρο 6 Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα 5

6 Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται να είναι τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 7 Επιτροπή Παρακολούθησης Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από: Δύο (2) εκπρόσωπους της Π.Κ.Μ. 1. Τ με αναπληρωτή του Τ....με αναπληρωτή του Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ωραιοκάστρου τ. με αναπληρωτή του. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Π.Κ.Μ. κ... Άρθρο 8 Διαιτησία Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν μπορεί να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 9 Τροποποίηση Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση των συλλογικών οργάνων των φορέων που συνάπτουν την παρούσα Π.Σ. Άρθρο 10 Αντισυμβατική Συμπεριφορά Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ TON ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο.. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 6

7 του άρθρου 100, Ν.3852/100 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έγγραφο/απόφαση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της πράξης Απόφαση Εγρισης Μελέτης φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης αριθμ.πρωτ./ ημερομηνία ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σύνταξη Περίληψης Διακήρυξης κύριος του έργου Υπεύθυνος φορέας φορέας υλοποίησης Διακήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έγκριση Όρων Δημοπράτησης Διαγωνισμος Κατακύρωση πρακτικών Υπογραφή Σύμβασης Ο Πρόεδρος Τα Μέλη της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Μιχάλης Τζόλλας (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 7

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/19-06-2014 Αριθμ. Απόφασης : 138/2014 ΘΕΜΑ 21o. «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/27-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 167/2015 ΘΕΜΑ 10 Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-05-2013 Αριθμ. Απόφασης 113 ΘΕΜΑ 5. «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 80/2015 ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ «Αποδοχή πρότασης της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7Η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 99 /2015 ΘΕΜΑ 19 Ο «Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 53-5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 9 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση της Υ.Α. αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα