Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Νηθφιανο Κ. Καζηνχκεο Δπηβιέπσλ : Πεξηθιήο Γ. Μπνχξθαο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχληνο 2009

2

3 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Νηθφιανο Κ. Καζηνχκεο Δπηβιέπσλ : Πεξηθιήο Γ. Μπνχξθαο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ ε Ηνπλίνπ Πεξηθιήο Γ. Μπνχξθαο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.... Νηθφιανο Η. Θενδψξνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.... Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηαλλφπνπινο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχληνο 2009

4 ... Νηθφιανο Κ. Καζηνχκεο Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. Copyright Νηθφιανο Κ. Καζηνχκεο, 2009 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 4

5 Π ξ ό ι ν γ ν ο Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Τςειψλ Σάζεσλ θαη Ζιεθηξηθψλ Μεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηεο ζρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. Πεξηθιή Μπνχξθα. Δίλαη ν άλζξσπνο ν νπνίνο απιφρεξα φιν απηφ ην δηάζηεκα κνπ πξφζθεξε ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα ηνπ θαη ηελ αζηείξεπηε επηζηεκνληθή θαη εζηθή ππνζηήξημή ηνπ. Οη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ε θαζνδήγεζή ηνπ θαη ε ελζαξξπληηθή ηνπ παξφηξπλζε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπφλεζε απηήο κνπ ηεο εξγαζίαο. Πξνο ηνχην, δελ έρσ παξά λα ηνπ εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ επίζεο ζην θ. ηαχξν Αλαγλσζηάην γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Νηθφιανο Καζηνχκεο Αζήλα, Ηνχληνο

6 Π ε ξ ί ι ε ς ε Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηελ πηψζε αγσγνχ ηνπ ελαέξηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζην έδαθνο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε δνκή ησλ πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξνρψλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, θαζψο θαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο ζηε Υακειή Σάζε. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, είλαη: ε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ πηψζε αγσγνχ αινπκηλίνπ δηαηνκήο 50mm 2 ηνπ ελαέξηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην έδαθνο, πνπ ειεθηξνδνηείην απφ ππνζηαζκφ Μέζεο Σάζεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 150 ή 160 ή 200 kva. ην ηξίην θεθάιαην ππνινγίδεηαη ην ζθάικα ξνήο ξεχκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο δηάβαζεο ηνπ εδάθνπο. Αθφκα γίλεηαη κηα δηεξεχλεζε γηα πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ρξφλσλ αλάθιεμεο νξηζκέλσλ πιηθψλ πνπ κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αγσγφ πνπ βξίζθεηαη πιένλ ζην έδαθνο. Αθνινχζσο, γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ζην θεθάιαην 4 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη απφ ηελ πηψζε ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηελ θνηλσλία θαη έλα ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαιεί ε πηψζε ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο. Σέινο παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Λέμεηο Κιεηδηά Βξαρπθχθισκα, αζθάιεηα, αληίζηαζε δηάβαζεο, ραξαθηεξηζηηθή ηήμεο αζθαιεηψλ, ζθάικα ξνήο ξεχκαηνο, ππξθαγηά, ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο. 6

7 A b s t r a c t This thesis explores the fall of an aerial line from the overhead lines of the low voltage distribution and transmission network. The first chapter constitutes an introduction to the Networks of Distribution and Transmission of the Electrical Power. There is also in this chapter, a concisely reference to the Medium and Low Voltage distribution and transmission networks, as long as a theoretical approach to the short circuit occurrence at a Low Voltage network. The aim of this thesis is outlined, in the second chapter, as follows: the study of a bare 50mm 2 gauge aluminum conductor downfall to the ground from the overhead lines of a Low Voltage distribution and transmission network, derived by a Medium Voltage distribution substation with nominal power of 150 or 160 or 200 kva. In the third chapter we can find the calculations of the current flow error through the ground s crossing resistance. There are also calculations for the ignition time of several materials that may get in touch with the fallen line on the ground in order to indicate the probability of a fire outbreak. The commentary pertaining to the results of the calculations from chapter 3, are given in the fourth chapter. There is also a reference to the problems that are caused by the fall of the line to the ground. The fifth chapter presents the contribution of this thesis to further research as well as a protection device for the minimization of the danger. The bibliography occupies the final part. Key Words Short circuit, fuse, crossing resistance, fuse melting charts, current flow error, fire, ignition temperature 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πξόινγνο... 5 Πεξίιεςε... 6 Abstract Δηζαγσγή Γεληθά Παξνρή κέζεο ηάζεο Παξνρή ρακειήο ηάζεο Σν βξαρπθχθισκα ζε γξκκέο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο Ζ επηινγή ησλ αζθαιεηψλ ζηηο γξακκέο ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο (ζπλζήθε νπδεηέξσζεο) Πξνζηαζία έλαληη ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο θνπόο ηεο εξγαζίαο Οη Τπνινγηζκνί πνπ έγηλαλ Πεξηνρέο κεηξήζεσλ Τπνινγηζκφο ζθάικαηνο ξνήο ξεχκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο R Γ ηνπ εδάθνπο Τπνινγηζκφο ξεχκαηνο Τπνινγηζκφο ρξφλνπ ηήμεο ησλ αζθαιεηψλ Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζθάικαηνο ξνήο ξεχκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο R Γ ηνπ εδάθνπο Γηεξεχλεζε πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο Γεληθά πεξί εθδήισζεο ππξθαγηάο Θεξκηθφ θνξηίν αγσγνχ Τπνινγηζκφο ρξφλσλ αλάθιεμεο ρόιηα επί ησλ απνηειεζκάησλ Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ρφιηα επί ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ζθάικαηνο ξνήο ξεχκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο R Γ ηνπ εδάθνπο ρφιηα επί ηεο δηεξεχλεζεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο ρφιηα επί ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλάθιεμεο πκβνιή ηεο εξγαζίαο πκβνιή ηεο εξγαζίαο ζηελ έξεπλα χζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο Βηβιηνγξαθία

9 ζηνπο γνλείο κνπ Κώζηα θαη Διπίδα θαη ζηελ αδεξθή κνπ Γιπθεξία 9

10 10

11 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1. Γεληθά γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Σα ελαέξηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο (ΥΣ) ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηεινχληαη απφ κεγάιν πιήζνο ζηνηρείσλ θαη έρνπλ θαηά θαλφλα δελδξνεηδή κνξθή. ην ζχήμα 1-1 δίλεηαη απινπνηεκέλα έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε απηφ, απφ ην κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο (150 kv/20 kv, 25 MVA) ηνπ Κέληξνπ Τςειήο Σάζεο (ΚΤΣ) αλαρσξνχλ κέζσ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ειαίνπ (ΑΓΔ βι. ζχήμα 1-2) δηάθνξεο γξακκέο κέζεο ηάζεο (20 kv), ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ αθνξά ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κία επξχηεξε πεξηνρή. Οη ελ ιφγσ γξακκέο νλνκάδνληαη «γξακκέο θνξκνχ» θαη θαηαζθεπάδνληαη κε αγσγνχο κεγάιεο δηαηνκήο, ζπλήζσο 95mm 2 ηζνδχλακνπ ραιθνχ, ελψ ζπκβνιίδνληαη ζηα ζρέδηα κε ην γξάκκα R θαη έλα αξηζκφ (π.ρ. R 23) [2, 6, 8, 10, 13, 14]. 11

12 ρήκα 1.1-1: Απινπνηεκέλν παξάδεηγκα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Καζεκία απφ ηηο παξαπάλσ γξακκέο δηαθιαδίδεηαη ζε νξηζκέλεο γξακκέο, πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνδφηεζε (ηκεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο) κέζσ δηαθνπηψλ απηφκαηεο επαλαθνξάο (ΓΑΔ), νη νπνίεο νλνκάδνληαη επίζεο γξακκέο θνξκνχ [2, 10, 13, 14]. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα δίθηπα δηαλνκήο ιεηηνπξγνχλ αθηηληθά, είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία ηνπο κέζσ απιψλ δηαηάμεσλ, θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλσλ. Καηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κέζεο ηάζεο εγθαζίζηαληαη κέζα δεχμεσο φπσο απνδεχθηεο (ζχήμα 1.1-3) θαη δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη κέζα πξνζηαζίαο φπσο δηαθφπηεο ηζρχνο (ΑΓΔ), δηαθφπηεο απνκνλψζεσο (Sectionalizers) θαη αζθάιεηεο. Σα ελ ιφγσ κέζα δεχμεσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ή απνκφλσζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο ππξθαγηψλ, εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ). Σα κέζα πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απηφκαηε απνκφλσζε ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ελαέξηα δίθηπα κέζεο ηάζεο είλαη εθηεζεηκέλα, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζθαικάησλ είλαη απμεκέλε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ ζπλφινπ, ηα ζθάικαηα είλαη παξνδηθά [8, 13]. ρήκα 1.1-2: Απηόκαηνο δηαθόπηεο ειαίνπ ρήκα 1.1-3: Σξηπνιηθόο απνδεύθηεο κέζεο ηάζεο κε γείσζε Όηαλ ζπκβεί έλα ζθάικα ζε κία γξακκή θνξκνχ (π.ρ. βξαρπθχθισκα ιφγσ πηψζεο ελφο θιαδηνχ ζηε γξακκή), ηφηε ν δηαθφπηεο πξνζηαζίαο (ΑΓΔ ή ν ΓΑΔ) ζα δηαθφςεη απηνκάησο ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο θαη ζα ηεζεί ακέζσο ζηε ζέζε εληφο, ψζηε λα ειεθηξνδνηεζεί ε γξακκή. Αλ ην ζθάικα ππάξρεη αθφκα ζα γίλεη θαη πάιη απηφκαηε δηαθνπή θαη αθνινχζσο απηφκαηε εθ λένπ ειεθηξνδφηεζε. Αλ θαη θαηά ηελ δεχηεξε απηή απηφκαηε πξνζπάζεηα ηνπ δηαθφπηε ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην ζθάικα, ζα γίλεη θαη κία ηξίηε απηφκαηε "δηαθφπε - εθ λένπ ειεθηξνδφηεζε". Απφ εθεί θαη πέξα αλ 12

13 εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην ζθάικα ζα ζπκβεί πιένλ νξηζηηθή δηαθνπή ξεχκαηνο ηεο ελ ιφγσ γξακκήο θνξκνχ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξναλαθεξζείζα ζε "ηξεηο θχθινπο ιεηηνπξγία" ησλ ΑΓΔ θαη ησλ ΓΑΔ απνζθνπεί, ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο παξνδηθψλ ζθαικάησλ, ηφζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα απξφζθνπηε ειεθηξνδφηεζε κίαο κεγάιεο πεξηνρήο, φζν θαη ζηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ζπλεξγείσλ. εκεηψλεηαη φηη ε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ζε θάζε θχθιν ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΓΔ θαη ησλ ΓΑΔ ζπκβαίλεη πάληνηε ζε θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (ζρεδφλ αθαξηαία δηαθνπή, π.ρ.: 0,15 sec, 0,35 sec, θ.ι.π.), πνπ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ εθδήισζε αμηφινγσλ ζεξκηθψλ θαηλνκέλσλ (δελ πξνθαιείηαη ππεξζέξκαλζε ηεο γξακκήο πάλσ απφ ηα αλεθηά φξηα [1, 2, 3, 11, 12], πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ δεκηνπξγνχληαη ηήγκαηα κεηάιινπ απφ ηνπο αγσγνχο). Όπσο θαίλεηαη ζην ζχήμα 1.1-1, νη γξακκέο θνξκνχ κέζσ ησλ ΓΑΔ δηαθιαδίδνληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε δηάθνξεο γξακκέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ππνζηαζκνχο ππνβηβαζκνχ ηεο κέζεο ηάζεο ζε ρακειή ηάζε (20 kv/400v, 230 V). Οη ππνζηαζκνί απηνί δηαθξίλνληαη ζε ππαίζξηνπο επί ζηχισλ ηζρχνο κέρξη 400 kva θαη ζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ (ζπλήζσο ζε ππφγεηα πνιπθαηνηθηψλ) κεγαιχηεξεο ηζρχνο απφ 400 kva. ηνπο ππαίζξηνπο ππνζηαζκνχο ε γξακκή κέζεο ηάζεο ειεθηξνδνηεί ηνλ κεηαζρεκαηηζηή κέζσ κνλνπνιηθψλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ ή ηξηπνιηθψλ απνδεπθηψλ (βι. ζχήμα 1.1-1), ελψ ζηνπο ππνζηαζκνχο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ε ειεθηξνδφηεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή γίλεηαη κέζσ ζπγθξνηήκαηνο πηλάθσλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ιφγνπο δηαζχλδεζεο ή απνκφλσζεο γξακκψλ (ζε πεξηπηψζεηο π.ρ. ππξθαγηψλ, εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ) ππάξρνπλ ζηηο γξακκέο κέζεο ηάζεο κνλνπνιηθνί αζθαιεηναπνδεχθηεο θαη ηξηπνιηθνί απνδεχθηεο κε εληαζζφκελνη ζε ππαίζξηνπο ππνζηαζκνχο. ην ζχήμα δίλνληαη ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ (ή θπςειψλ) ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ.. Δθηφο απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο ππάξρεη θαη έλαο πίλαθαο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε θαηαγξαθή ηεο ηζρχνο. ηνπο πίλαθεο απηνχο ζπλαληψληαη ηα βαζηθά είδε δηαθνπηψλ θαζψο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο, πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη πίλαθεο ηνπ ζχήμαηος θαη ν πίλαθαο γηα ηε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ηζρχνο (πίλαθαο KM) ζπλαξκνινγνχληαη (ζε ρψξν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή) ζε έλα ζπγθξφηεκα πηλάθσλ, ην είδνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ.. Απφ ην ζπγθξφηεκα απηφ ηξνθνδνηείηαη ν θαηαλαισηήο, κέζσ ελφο πίλαθα ΒΚ Η ή ΒΚ II. ηνλ πίνακα δίλνληαη ηα ηέζζεξα ηππνπνηεκέλα είδε ζπγθξνηεκάησλ κέζεο ηάζεο [1, 3]. α/α ύζηεκα ηξνθνδνζίαο Πεξηιακβάλεη 1 Βξνρνεηδέο ζχζηεκα Η 2 ΚΓΦ + 1 ΒΚ Η + 1 ΚΜ + 1 KM Βξνρνεηδέο ζχζηεκα ΗΗ Αθηηληθφ ζχζηεκα Η Αθηηληθφ ζχζηεκα ΗΗ 2 ΚΓΦ + 1 ΒΚ ΗΗ + 1 ΚΜ + 1 KM 1 ΚΑΚ + 1 ΒΚ Η + 1 ΚΜ + 1 KM 1 ΚΑΚ + 1 ΒΚ ΗΗ + 1 ΚΜ + 1 KM Πίλαθαο πζηήκαηα ηξνθνδνζίαο, κέζσ ζπγθξνηεκάησλ πηλάθσλ, από ην δίθηπν κέζεο ηάζεο 13

14 ρήκα 1.1-4: Πίλαθεο (θπςέιεο) ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηε κέζε ηάζε ην ζχήμα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. Πξφθεηηαη γηα ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ αθηηληθνχ ζπζηήκαηνο Η, απφ ηνλ πίλαθα ΒΚ Η ηνπ νπνίνπ ηξνθνδνηείηαη ν θαηαλαισηήο κέζεο ηάζεο. 14

15 ρήκα Αθηηληθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο 1: από ην δίθηπν. 2: πξνο ηνλ θαηαλαισηή 1.2. Παξνρή Μέζεο Σάζεο Ζ παξνρή κέζεο ηάζεο αθνξά ζε θαηαλαισηέο κε απνξξνθνχκελεο εληάζεηο ξεχκαηνο άλσ ησλ 200Α αλά θάζε, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε βηνκεραλίεο, λνζνθνκεία άλσ ησλ 100 θιηλψλ, κεγάια μελνδνρεία, θηίξηα ΑΔΗ, θ.ι.π. Οη ηχπνη παξνρήο κέζεο ηάζεο απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. πξνο ηνπο θαηαλαισηέο απηνχο δίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζχήμαηος Αθνινχζσο ζηα ζχήμαηα και δίδνληαη επίζεο νξηζκέλα παξαδείγκαηα ππνζηαζκψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν παξνρήο, ηελ νλνκαζηηθή ηάζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ηζρχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή [1, 3]. ρήκα 1.2-1: Σύπνη παξνρήο κέζεο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. 15

16 ρήκα Μνλνγξακκηθά ζρέδηα ππνζηαζκώλ ζε πεξίπησζε παξνρήο από ζηύιν (παξνρέο Α1 θαη Α2) Γεδνκέλoπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Γ.Δ.Ζ. ζηνρεχεη ζηε κεηαηξνπή φισλ ησλ δηθηχσλ κέζεο ηάζεο ζηα 20kV, ν εμνπιηζκφο κέζεο ηάζεο ηδησηηθψλ ππνζηαζκψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο θαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε 20kV. Απηφ ζεκαίλεη π.ρ. γηα έλαλ ππνζηαζκφ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηα 15kV ή ζηα 6,6kV, φηη ν εμνπιηζκφο κέζεο ηάζεο (ν κεηαζρεκαηηζηήο, νη πίλαθεο θαη γεληθά νη απνζηάζεηο κφλσζεο θαη πξνζηαζίαο ζηνλ ρψξν ηνπ ππνζηαζκνχ) πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο θαη γηα 20kV. ρήκα Μνλνγξακκηθά ζρέδηα ππνζηαζκώλ ζε πεξίπησζε παξνρήο ηύπνπ Β1 16

17 1.3. Παξνρή Υακειήο Σάζεο Ζ παξνρή ρακειήο ηάζεο (400 V, 230 V) ζε πειάηεο ρακειήο ηάζεο γίλεηαη κέζσ γξακκψλ ρακειήο ηάζεο (απφ γπκλνχο αγσγνχο ή ζπλεζηξακκέλα θαιψδηα) πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο (αζθαιεηνθηβψηην) ηνπ ππνζηαζκνχ (ζχήμα 1.1-1). Σα ζπλεζηξακκέλα θαιψδηα απνηεινχλ ηελ ζχγρξνλε εμέιημε ησλ γξακκψλ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη δχν γεληθά κεραλνινγηθά ζρέδηα ελφο πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. (ζχήμαηα & 1.3-3), πνπ αθνξνχλ ζε έλα πίλαθα 6 δηεπζχλζεσλ (ή 5 αλαρσξήζεσλ ), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ κία ηξηθαζηθή είζνδν κέζσ κνλνπνιηθψλ απνδεπθηψλ θαη πέληε ηξηθαζηθέο αλαρσξήζεηο. Ο παξαθάησ πίλαθαο είλαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Απφ ηηο αλαρσξήζεηο ηνπ μεθηλνχλ νη γξακκέο ξεπκαηνδφηεζεο πξνο ηηο θαηνηθίεο θαη ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο (ηξηθαζηθέο παξνρέο 380V/50Hz θαη κνλνθαζηθέο παξνρέο 220V/50Hz) [1, 3]. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ νπδέηεξν δελ ηνπνζεηείηαη αζθάιεηα, αιιά ε αζθαιεηνζήθε γεθπξψλεηαη. Ζ χπαξμε ηεο αζθαιεηνζήθεο ζηνλ νπδέηεξν είλαη Αγγιηθή ηερληθή πνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Κχπξν. ρήκα Αθηηληθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο 1: από ην δίθηπν. 2: πξνο ηνλ θαηαλαισηή Έλα απινπνmκέλν πνιπγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα πέληε αλαρσξήζεσλ (ή 6 δηεπζχλζεσλ), πνπ δηεπθνιχλεη ζηε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δίλεηαη ζην ζχήμα Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα απηφ (αιιά θαη απφ ην ζχήμα 1.3-2) ε ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζηή κέζεο ηάζεο γίλεηαη κέζσ ηεζζάξσλ κνλνπνιηθψλ απνδεπθηψλ (έλαο ζε θάζε θάζε θαη έλαο ζηνλ νπδέηεξν). Οη ηξηθαζηθέο αλαρσξήζεηο ηνπ πίλαθα είλαη θαηαθφξπθεο δηαθιαδψζεηο πέληε νξηδφληησλ δπγψλ (R, S Σ, 0 θαη ΜΡ) [1, 3]. 17

18 ρήκα Πίλαθαο 6 δηεπζύλζεσλ ηνπ δηθηύνπ ρακειήο ηάζεο ηεο Γ.E.Ζ. (6 δηεπζύλζεηο: κία είζνδνο θαη πέληε αλαρσξήζεηο). R, S, Σ, 0, ΜΡ: δπγνί θάζεσλ (R, S & Σ), νπδεηέξνπ (0) θαη γείσζεο ΜΡ. Αζ: αζθαιεηνζήθε 400Α/500V Απ: κνλνπνιηθόο απαδεύθηεο 800Α/500V Αθ: αθξαθηβώηην, γέθπξα κεηαμύ 0 θαη ΜΡ 18

19 Ζ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα θαη κία αλαρψξεζε θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηνκέο Α-A θαη Β-Β αληίζηνηρα (βι. ζχήμα 1.3-3). ηελ ηνκή Α-A παξαηεξεί θαλείο θπξίσο : ηνλ κνλνπνιηθφ απνδεχθηε ηεο θάζεο R θαη ηνλ δπγφ (κπάξα) εηζφδνπ πξνο απηφλ, ηνπο δπγνχο ρήκα Σνκή Α-A θαη Σνκή Β-Β ηνπ πίλαθα 6 δηεπζύλζεσλ θαηά ην πξνεγνύκελν ζρήκα. Α1, Α2, A3 θαη A4: αζθαιεηνζήθεο 400Α/500V 1 θαη 2: κνλσηηθά δηαρσξηζηηθά, Απ: κνλνπνιηθόο απαδεύθηεο 800Α/500V, Αθ: αθξνθηβώηην, γ: γέθπξα γείσζεο, 19

20 Π: Πίλαθαο θσηηζκνύ - κεηξήζεσλ (κπάξεο) θαη ην αθξνθηβψηην ηεο πξψηεο αλαρψξεζεο, δχν κνλσηηθά δηαρσξηζηηθά (1 θαη 2) θαη έλαλ πίλαθα θσηηζκνχ-κεηξήζεσλ. Σα νλνκαζηηθά ζηνηρεία ηνπ απoδεχθηε είλαη 800Α/500V. ηελ ηνκή Β-Β θαίλνληαη θπξίσο ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο αλαρψξεζεο: νη ηέζζεξεηο αζθαιεηνζήθεο, νη δπγνί ησλ ηξηψλ θάζεσλ θαη ηoπ νπδεηέξνπ, ην αθξνθηβψηην θαη ην κνλσηηθφ δηαρσξηζηηθφ (2). Οη αζθάιεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πίλαθεο απηνχο είλαη καραηξσηνχ ηχπνπ θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, ην είδνο ηνπ αγσγνχ θαη ην κήθνο ηεο γξακκήο. Οη πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.E.Ζ. δηαθξίλνληαη γεληθά ζε δχν θαηεγνξίεο [1, 3]: 1) πίλαθεο κε ηξηθαζηθή είζνδν κέζσ κνλνπνιηθψλ απνδεπθηψλ : α) πίλαθεο 5 αλαρσξήζεσλ (ή 6 δηεπζχλζεσλ) θαηά ηα ζχήμαηα έως β) πίλαθεο 8 αλαρσξήζεσλ (ή 9 δηεπζχλζεσλ), πνπ είλαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ 2) ηα αζθαιεηνθηβψηηα (ηεζζάξσλ ή δχν ή κίαο αλαρψξεζεο), πνπ είλαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη δελ έρνπλ ζηελ είζνδν απνδεχθηεο από μετασχηματιστή μέσης τάσης ρήκα Απινπνηεκέλν πνιπγξακκηθό ζρέδην ηνπ πίλαθα 6 δηεπζύλζεσλ θαηά ην ζρήκα 1-7. Μνλνπνιηθόο απνδεύθηεο: 800Α/500V 20

21 Αζθάιεηεο: 400Α/500V, γ: γέθπξα κεηαμύ 0 θαη ΜΡ Σν βξαρπθύθισκα ζε γξακκέο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο Ο ππνινγηζκφο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο βαζίδεηαη ζηελ θαηαπφλεζή ηνπο ππφ βξαρπθχθισκα. Αλ ζεσξεζεί φηη εθδειψλεηαη ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα ζην ζεκείν Α ηεο γξακκήο ρακειήο ηάζεο ηνπ ζχήμαηος , ηφηε ε ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ δηθηχνπ ζα νδεχζεη πξνο ην ζεκείν απηφ. Σν ξεχκα βξαρπθχθισζεο είλαη ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζην ζεκείν Α. Ζ ηηκή απηή εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ δηθηχνπ κέρξη ην ζεκείν βξαρπθχθισζεο. ρήκα : Απινπνηεκέλν παξάδεηγκα ηξηθαζηθνύ βξαρπθπθιώκαηνο. ΜΣ: κεηαζρεκαηηζηήο κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ.150kv/20kv) κε ζρεηηθή ηάζε βξαρπθύθισζεο V K πεξίπνπ 20% γηα ην θαληαζηηθό κέξνο θαη ζρεηηθή ηάζε βξαρπθύθισζεο V Γ =0,6% γηα ην πξαγκαηηθό κέξνο R 1, R 2 θαη R 3 : γξακκέο θνξκνύ κέζεο ηάζεο ΜΣ 1 : κεηαζρεκαηηζηήο δηαλνκήο νλνκαζηηθήο ηζρύνο Ρ Ν ζρεηηθήο ηάζεο βξαρπθύθισζεο π θ πεξίπνπ 4% γ 1 : 1 ε γξακκή ρακειήο ηάζεο γ 2 : 2 ε γξακκή ρακειήο ηάζεο Όπσο θαίλεηαη ζην ζχήμα , ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο εκθαλίδεηαη αξρηθά σο αζχκκεηξν θαη θαηφπηλ σο ζπκκεηξηθφ. Σν αζχκκεηξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (Η SW ) θαη ην ζπλερέο ξεχκα βξαρπθχθισζεο (Η S ). Σν ζπκκεηξηθφ ηκήκα βξαρπθχθισζεο απνηειείηαη απφ ην δηαξθέο ξεχκα βξαρπθχθισζεο (Η d ). Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο (Η S ) νλνκάδεηαη θξνπζηηθφ ξεχκα βξαρπθχθισζεο. Γηα ηηο παξαπάλσ ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο (Η S ) ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ζρέζεηο [1, 2, 5, 24, 25, 26]: 21

22 ( ) ( ) Όπνπ: θ έλαο ζπληειεζηήο, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ζηνλ πίνακα θαη είλαη θ=f(r νι +Υ νι ), U Ν ε νλνκαζηηθή ηάζε ζηε ζέζε βξαρπθχθισζεο, R νι ε νιηθή σκηθή αληίζηαζε κέρξη ην ζεκείν βξαρπθχθισζεο, Υ νι νιηθή επαγσγηθή αληίδξαζε κέρξη ην ζεκείν βξαρπθχθισζεο θαη Δπίζεο γηα ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (Η SW ) έρνπκε: Η d =κ d Η SW ( ) Όπνπ: κ d έλαο ζπληειεζηήο θαηά ηνλ πίνακα : κ d = f(η SW / Η G ) Η G είλαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο πεγήο (ησλ γελλεηξηψλ). Ζ ζπληζηακέλε ησλ R νι θαη Υ νι ζηε ζχέζη ( ) είλαη ε νιηθή ζχλζεηε αληίζηαζε (Ε νι ) ηεο δηαδξνκήο βξαρπθχθισζεο: Z νι = R νι + Υ νι ( ) ρήκα : Μνξθή ηνπ ξεύκαηνο θαηά ην ηξηθαζηθό βξαρπθύθισκα [1, 2] Η S : θξνπζηηθό ξεύκα βξαρπθύθισζεο Η SW : ελαιιαζζόκελν ξεύκα βξαρπθύθισζεο Η d : δηαξθέο ξεύκα βξαρπθύθισζεο : ζπλερέο ξεύκα βξαρπθύθισζεο Η g 22

23 R νι /Υ νι θ 0,00 1,800 0,05 1,680 0,10 1,590 0,15 1,500 0,20 1,440 I SW /I G κ d γηα cosθ=0,8 0,25 1,380 0,1 1,00 0,30 1,330 0,2 0,97 0,35 1,290 0,3 0,96 0,40 1,250 0,4 0,93 0,45 1,220 0,5 0,90 0,50 1,190 0,6 0,89 0,55 1,170 0,7 0,87 0,60 1,140 0,8 0,85 0,65 1,120 0,9 0,82 0,70 1,110 1,0 0,80 0,75 1,100 1,6 0,70 0,80 1,095 2,0 0,67 0,85 1,090 3,0 0,58 0,90 1,080 4,0 0,52 0,95 1,075 5,0 0,49 1,00 1,070 6,0 0,44 1,05 1,065 7,0 0,41 1,10 1,060 8,0 0,40 1,15 1,055 9,0 0,39 1,20 1,050 10,0 0,35 Πίλαθαο : θ= f(r νι + X νι ) Πίλαθαο : κ d = f(η sw / Η G ) ην ζχήμα δίλεηαη ην ηζνδχλακν θχθισκα φισλ ησλ αληηζηάζεσλ ηεο δηαδξνκήο βξαρπθχθισζεο θαηά ην ζχήμα Ζ κειέηε αληνρήο ζε ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα πεξηιακβάλεη: 1) ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ζχλζεηεο αληίζηαζεο (Ε νι ) 2) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξεπκάησλ Η SW, Η S θαη Η d. Ζ ζχλζεηε αληίζηαζε ηεο γελλήηξηαο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε [1]: ( ) 23

24 φπνπ: ε ε ζρεηηθή ηάζε δηαζπνξάο, U G ε παξαγφκελε ηάζε θαη Ρ G ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηεο γελλήηξηαο ρήκα : Ηζνδύλακν θύθισκα ησλ ζύλζεησλ αληηζηάζεσλ ηνπ δηθηύνπ θαηά ην ζρήκα Ε G : ζύλζεηε αληίζηαζε ηεο γελλήηξηαο Ε ΜΣ : ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κεηαθνξάο Ε Κ1 : ζύλζεηε αληίζηαζε ηεο γξακκήο κέζεο ηάζεο Ε Μη1 : ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο Ε γ1 : ζύλζεηε αληίζηαζε ηεο γξακκήο ρακειήο ηάζεο κέρξη ην ζεκείν βξαρπθύθισζεο Α Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχνπλ νη ζρέζεηο [1]: ( ) θαη ( ) φπνπ U 2 ε ηάζε ηνπ δεπηεξεχνληνο ζε KV (20kV), Ρ Ν ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζε ΜVΑ θαη u θ θαη u Γ νη ζπληζηψζεο ηεο ζρεηηθήο ηάζεο βξαρπθχθισζεο ζε % (20% θαη 0,6% αληίζηνηρα) [1] Γξακκή ΜΣ Πξαγκαηηθή δηαηνκή ζε mm R ζε Ω/km σl ζε Ω/km ACSR 3x16 29 (25/4) 1,268 0,422 ACSR 3x35 65 (59/9) 0,576 0,397 ACSR 3x (150/25) 0,215 0,334 Cu 3x ,274 0,417 Cu 3x ,596 0,393 Cu 3x ,22 0,358 Πίλαθαο : Αληίζηαζε γξακκψλ κέζεο ηάζεο, ηχπνπ ACSR θαη Cu [1, 2] R: ε σκηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο αλά κήθνο ηνπ αγσγνχ σl: ε επαγσγηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο αλά κήθνο ηνπ αγσγνχ 24

25 P N [kva] R [mω] X [mω] ,3 13,4 10,5 5,7 4,5 3,6 3 2, ,8 65,5 44,5 33,5 26, ,7 10,8 9,1 6,9 Πίλαθαο :Aληηζηάζεηο ησλ ζπλήζσλ κεγεζψλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κέζεο πξνο ρακειή ηάζε [1, 2]. P N : ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή R: ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή Υ: ε επαγσγηθή αληίζηαζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ησλ γξακκψλ ACSR κέζεο ηάζεο (ζην παξάδεηγκα γξακκή θνξκνχ R 1 ) ηζρχεη ν πίνακας [1, 2]. Οη αληηζηάζεηο ησλ ζπλήζσλ κεγεζψλ κεηαζρεκαηηζηψλ δηαλνκήο θαη ησλ γπκλψλ αγσγψλ αινπκηλίνπ θαη ησλ ζπλεζηξακκέλσλ θαισδίσλ δίλνληαη αληίζηνηρα ζηνπο πίνακες θαη [1, 2]. ηνπο πξνεγνχκελνπο ππνινγηζκνχο ησλ ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο κέζσ ησλ αληηζηάζεσλ ηεο δηαδξνκήο βξαρπθχθισζεο (βι. ζχήμα ) έρεη ζεκαζία αλ ην βξαρπθχθισκα είλαη ηξηθαζηθφ, δηθαζηθφ ή πξνο γε. ηνλ πίνακα δίλνληαη νη ζρέζεηο ππνινγηζκνχ αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο. ηηο ζρέζεηο ηνπ πίλαθα απηνχ δελ πεξηιακβάλνληαη νη αληηζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κεηαθνξάο ηεο γξακκήο κέζεο ηάζεο θαη ηεο γελλήηξηαο. Απηφ έγηλε γηαηί νη ηηκέο ηνπο είλαη πνιχ κηθξέο σο πξνο ηηο αληηζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο ησλ γξακκψλ ρακειήο ηάζεο θαη ησλ άιισλ αληηζηάζεσλ πνπ δίλνληαη ζηνπο πίνακες , θαη εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ R Γ, R Σ θαη R γεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλέβε ην βξαρπθχθισκα (πεηξψδεο έδαθνο, κεηαιιηθή επαθή θ.ι.π.). Δίδνο γξακκήο ρακειήο ηάζεο R ζε [mω/km] Υ ζε [mω/km] Γπκλνί αγσγνί 4 16 mm Γπκλνί αγσγνί 4 35 mm Γπκλνί αγσγνί 4 50 mm Γπκλνί αγσγνί 4 70 mm πλεζηξακκέλα θαιψδηα 3 35 mm ,6 mm πλεζηξακκέλα θαιψδηα 3 70 mm ,6 mm Πίλαθαο : Αληηζηάζεηο ησλ γπκλψλ αγσγψλ αινπκηλίνπ θαη ησλ ζπλεζηξακκέλσλ θαισδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξακκέο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο R: ε σκηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο αλά κήθνο ηνπ Υ: ε επαγσγηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο αλά κήθνο ηνπ αγσγνχ 25

26 Οη δηαηνκέο ησλ γπκλψλ αγσγψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνχλ ηζνδχλακε δηαηνκή ραιθνχ Απφ ηελ εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο δίλεηαη αθνινχζσο ε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί ε δπλακηθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζηε ζέζε βξαρπθχθισζεο. Δηδηθφηεξα ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ηνπ αγσγνχ θαηά ην βξαρπθχθισκα κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηε ζρέζε [1, 3]: ( ) φπνπ Η d ην δηαξθέο ξεχκα βξαρπθχθισζεο θαη Η SW ε ελεξγφο ηηκή ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζε Α, Γζ ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε C, θ ζηαζεξά ηνπ πιηθνχ (γηα ραιθφ θ= 0,0058, γηα αινπκίλην θ= 0,0135), Α ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ ζε mm 2, t ν ρξφλνο ζε sec απφ ηελ εκθάληζε κέρξη ηε δηαθνπή ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο θαη Σ έλαο ζπληειεζηήο ρξφλνπ (ε ηηκή ηνπ νπνίνπ είλαη γηα ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα Σ= 0,3 έσο 0,15 ελψ γηα δηθαζηθφ βξαρπθχθισκα είλαη Σ= 0,6 έσο 0,25). Ζ ηηκή Σ κεηψλεηαη κε ηελ απφζηαζε απφ ηε ζέζε βξαρπθχθισζεο. Πίλαθαο : ρέζεηο ππνινγηζκνχ ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο Η SW : ελαιιαζζφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο U θ : θαζηθή ηάζε U Π : πνιηθή ηάζε R γ, Υ γ : αληηζηάζεηο ηεο γξακκήο κέρξη ηε ζέζε βξαρπθχθισζεο R Μ, Υ Μ : αληηζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή R Γ : αληίζηαζε δηάβαζεο R Σ : αληίζηαζε ηφμνπ R γεο : αληίζηαζε δηαδξνκήο επηζηξνθήο κέζσ γεο 26

27 Ο ρξφλνο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο είλαη πάληνηε κηθξφηεξνο ηνπ 1 sec. ηελ πεξίπησζε ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ απηφκαηεο επαλαθνξάο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κέζεο ηάζεο πξφθεηηαη γηα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ελψ νη αζθάιεηεο ρακειήο ηάζεο ζηα αζθαιεηνθηβψηηα ησλ ππνζηαζκψλ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηνπλ ιφγσ ηεο ζπλζήθεο νπδεηέξσζεο ην βξαρπθχθισκα πξαθηηθά αθαξηαία [3,22]. Ωο νξηαθέο ζεξκνθξαζίεο ζεσξνχληαη γηα γπκλνχο αγσγνχο απφ ραιθφ νη 200 C, απφ αινπκίλην νη 180 C θαη απφ ράιπβα νη 300 C [3]. Έλαο άιινο ππνινγηζκφο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ην βξαρπθχθισκα ζηε πεξηνρή ηεο ρακειήο ηάζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο Η Να ηεο αζθάιεηαο. Ηζρχεη ζηε πεξίπησζε απηή ζην ηέινο ηεο γξακκήο ε ζρέζε [1, 4]: ( ) φπνπ: θ ζηαζεξά ηνπ πιηθνχ (γηα ραιθφ θ= 0,0058, γηα αινπκίλην θ= 0,0135), Η β =3Η Να ζε Α (φπνπ Η Να ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο αζθάιεηαο), t ν ρξφλνο ν νπνίνο ιακβάλεηαη 5s θαη Α ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ ζε mm 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηηκή Η β ζηε ζχέζη ( ) είλαη κία πξνζέγγηζε ηνπ δηαξθνχο ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο Η d (βι. ζχήμα ). Απφ ππνινγηζκνχο πνπ έγηλαλ ηφζν κε ηε ζχέζη ( ) φζν θαη κε ηε ζχέζη ( ) γηα φιεο ηηο γξακκέο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (φηαλ ηζρχεη ε ζπλζήθε βξαρπθχθισζεο [42]) πξνέθπςε φηη ππφ ζπλζήθεο θαχζσλα (40 C), ε ηηκή Γζ ιακβάλεη ηηκέο ην πνιχ κέρξη πεξίπνπ 48 C [54]. πλεπψο φηαλ ηζρχεη ε ζπλζήθε νπδεηέξσζεο, ην βξαρπθχθισκα ζηηο γξακκέο ρακειήο ηάζεο πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δελ κπνξεί ιφγσ απηήο λα παξαρζνχλ ηήγκαηα κεηάιινπ (αινπκηλίνπ) απφ ηνπο αγσγνχο. εκεηψλεηαη φηη έλαο πξνζεγγηζηηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο (Η SW ) κπνξεί λα γίλεη απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα (Η Ν ) θαη ηε ζρεηηθή ηάζε βξαρπθχθισζεο (U) ηνπ κεηαζρεκαηηζηή πνπ πξνεγείηαη ηεο ζέζεο βξαρπθχθισζεο. Ο ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη απφ ηε ζρέζε: ( ) φπνπ Η Ν : ζε kα θαη ην U ζε %. Οη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα αθξηβή απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ αληηζηάζεσλ θαη κάιηζηα απμάλνπλ κε ηελ απφζηαζε ηεο ζέζεο βξαρπθχθισζεο απφ ηε πεγή ηεο ελέξγεηαο. πλεπψο ε κέζνδνο απηή αλ θαη πξνζεγγηζηηθή κπνξεί λα κελ ελδείθλπηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο αληνρήο ησλ γξακκψλ ζε βξαρπθχθισκα, είλαη φκσο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε γηαηί δε ιακβάλεη ππφςε θαζφινπ ηηο αληηζηάζεηο θαη είλαη ζαλ λα εμεηάδεηαη ην βξαρπθχθισκα ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 27

28 Ζ επηινγή ησλ αζθαιεηώλ ζηηο γξακκέο ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο (ζπλζήθε νπδεηέξσζεο) ηνπο πίνακες θαη δίλνληαη ηηκέο ησλ αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, αλάινγα κε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή θαη ην κήθνο ηεο γξακκήο. Σν κηθξφηεξν κήθνο αθνξά ηελ γξακκή ρσξίο ην θαιψδην παξνρήο (ζπγθεληξηθφ θαιψδην 2x6mm 2 κήθνπο 30m) θαη ην κεγαιχηεξν κήθνο, ηε γξακκή κε ην θαιψδην παξνρήο [3, 22] Σα κήθε ησλ γξακκψλ ζηνπο πίνακες θαη πξνθχπηνπλ απφ ηε παξαθάησ ζρέζε [22] ε νπνία έρεη απνδεηρζεί ζεσξεηηθά [27]: ( ) Όπνπ: l ην κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο δηθηχνπ ζε km, Η Να ε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο αζθάιεηαο ηεο γξακκήο (ζε Α), ε νπνία επηιέγεηαη βάζεη ηνπ Μ/ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, Ε γ ε ζχλζεηε αληίζηαζε ηεο γξακκήο (ζε Ω/km), R γ, X γ ε σκηθή θαη απηεπαγσγηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο ζηε ρακειή ηάζε (ζε Ω) R ΜΣ, X ΜΣ ε σκηθή θαη απηεπαγσγηθή αληίζηαζε ηνπ Μ/ ζηε ρακειή ηάζε (ζε Ω). ε πεξίπησζε πνπ κία γξακκή απνηειείηαη απφ γπκλνχο αγσγνχο δηαθνξεηηθψλ δηαηνκψλ, ηφηε ην ηζνδχλακν κήθνο ηεο γξακκήο βξίζθεηαη κε κεηαηξνπή ησλ επηκέξνπο αγσγψλ ζε έλα είδνο αγσγνχ ζηαζεξήο δηαηνκήο. Γηα ηε κεηαηξνπή α κέηξσλ αγσγνχ αληίζηαζεο Ε α (ζε Ω/km) ζε αληίζηαζε Ε β (ζε Ω/km) ηζρχεη ε ζρέζε[3, 22]: β = α (Ε α /Ε β ) ( ) ηνλ πίλαθα δίλεηαη ην πειίθν Ε α /Ε β γηα γπκλνχο αγσγνχο θαη ζπγθεληξηθά θαιψδηα. εκεηψλεηαη φηη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο θαηά ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, ηφηε ηζρχεη ε ζπλζήθε νπδεηέξσζεο (ή βξαρπθχθισζεο), πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ην βξαρπθχθισκα ζπκβαίλεη αθαξηαία (ζε θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) ηήμε ηεο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλνληαη νη αγσγνί κφλν κεξηθνχο βαζκνχο Κειζίνπ θαη ζπλεπψο λα κε δεκηνπξγνχληαη ηήγκαηα κεηάιινπ απφ απηνχο. 28

29 Πίλαθαο : Σηκέο αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. εκείσζε: νη αγσγνί είλαη αινπκηλίνπ θαη ε δηαηνκή πνπ δίλεηαη αθνξά ηζνδχλακε ραιθνχ 29

30 Πίλαθαο : Σηκέο αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. εκείσζε: νη αγσγνί είλαη αινπκηλίνπ θαη ε δηαηνκή πνπ δίλεηαη αθνξά ηζνδχλακε ραιθνχ Έζησ φηη κία γξακκή πνπ απνηειείηαη απφ 300m 4x50mm 2 ΑCSR, 100m 4x16mm 2 Cu θαη 40 m 2x6mm 2 Cu, πξνζηαηεχεηαη ζηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο (ελφο ππνζηαζκνχ 25 kvα, 20kV/400V) κέζσ αζθαιεηψλ 50Α. Θα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα αλ είλαη ζσζηφ ην κέγεζνο ησλ αζθαιεηψλ. Ηζρχεη φηη: m 50 mm 2 ΑCSR ηζνδπλακεί κε 300 x 0,376 = 112,8m Cu 16 mm 2 100m 16 mm 2 Cu ηζνδπλακεί κε 100 x 1,000 = 100,0m Cu 16 mm 2 40m 6 mm 2 Cu ηζνδπλακεί κε 30 x 3,017 = 90,51m Cu 16 mm 2 Δπνκέλσο ην ηζνδχλακν κήθνο ηεο γξακκήο είλαη L = 112,8+100,0+90,51= 303,31 m. πλεπψο απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη νη αζθάιεηεο πξέπεη λα γίλνπλ 32Α.

31 Πίλαθαο : θαιψδηα Σηκέο Ε α /Ε β γηα γπκλνχο αγσγνχο Cu ή ηζνδχλακνπ Al θαη ζπγθεληξηθά 31

32 1.4. Πξνζηαζία Έλαληη ηνπ Βξαρπθπθιώκαηνο Απφ ηα παξαπάλσ, πνπ πνιχ πεξηιεπηηθά επεμεγήζεθαλ, δηαθξίλνληαη σο πξνο ηελ πξνζηαζία έλαληη ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο 7 πεξηνρέο (δψλεο): Πξνζηαζία ησλ γξακκψλ θνξκνχ δηαλνκήο κέζεο ηάζεο κέζσ ΑΓΔ ή ΓΑΔ. Πξνζηαζία γξακκψλ δηαλνκήο κέζεο ηάζεο (γηα ιφγνπο δηαζχλδεζεο ή απνκφλσζεο) κέζσ κνλνπνιηθψλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ θαη ηξηπνιηθψλ απνδεπθηψλ. Πξνζηαζία ππαίζξησλ ππνζηαζκψλ κέζεο ηάζεο κέζσ κνλνπνιηθψλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ. Πξνζηαζία ππνζηαζκψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ κέζσ αζθαιεηψλ κέζεο ηάζεο ή κέζσ απηφκαησλ δηαθνπηψλ. Πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ κέζεο ηάζεο (θπξίσο βηνκεραλίεο, κεγάια θηίξηα γξαθείσλ, κεγάια μελνδνρεία, λνζνθνκεία άλσ ησλ 100 θιηλψλ, θηίξηα ΑΔΗ, θ.ι.π.) κέζσ αζθαιεηψλ κέζεο ηάζεο ή κέζσ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ζηνπο ηδησηηθνχο ηνπο πίλαθεο. Πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο κέζσ ησλ αζθαιεηψλ ζην αζθαιηνθηβψηην ησλ ππνζηαζκψλ κέζεο ηάζεο. Πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ρακειήο ηάζεο (θπξίσο θαηνηθίεο, γξαθεία, βηνηερλίεο, θ.ι.π.) κέζσ ΓΓΔ, αζθαιεηψλ θαη απηνκάησλ δηαθνπηψλ. ηελ αξρή θάζε δψλεο ππάξρεη έλα κέζν πξνζηαζίαο ψζηε λα απνκνλψλεη ην πξνζηαηεπφκελν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. Με θαηάιιειε ξχζκηζε (π.ρ. ν ρξφλνο δηαθνπήο t) επηηπγράλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνζηαζηψλ ηνπ δηθηχνπ [14, 18, 21]. Σα ζθάικαηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο νδεγνχλ ζηελ κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απψιεηα κφλσζεο, ε νπνία νδεγεί ζε βξαρπθχθισκα. Σν βξαρπθχθισκα, ιφγσ ησλ ππεξεληάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί, θαηαπνλεί δπλακηθά θαη ζεξκηθά [5, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24] ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ηηο ειεθηξνηερληθέο θαηαζθεπέο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη αθφκα θαη κφληκεο βιάβεο ηνπ πιηθνχ. Ζ δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζεσξείηαη φηη είλαη ην ηξηθαζηθφ βξαρπθχθισκα ιφγσ ησλ κεγάισλ ξεπκάησλ βξαρπθπθιψζεσο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δθηφο απφ ην βξαρπθχθισκα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε δηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο κίαο εγθαηάζηαζεο δηαλνκήο, φπσο, ε αδπλακία εθδήισζεο ζπηλζεξηζκψλ ζηνπο κνλσηήξεο κέζεο ηάζεο, νη ζσζηέο απνζηάζεηο κφλσζεο, θ.ι.π. 32

33 2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Απφ ηα αλαθεξζέληα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δηαπηζηψλεηαη φηη κία πηψζε έλνο αγσγνχ ρακειήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζην έδαθνο, ειινρεχεη θηλδχλνπο ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν λα ππνινγηζζεί ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ επαθή ηπρφλ απνθνκκέλνπ αγσγνχ ηνπ δηθηχνπ ρακειήο ηάζεο κε ην έδαθνο, γηα λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο. ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία απηή, εμεηάδεηαη σο παξάδεηγκα ε πηψζε ζην έδαθνο ελφο γπκλνχ αγσγνχ αινπκηλίνπ ηνπ δηθηχνπ ρακειήο ηάζεο, δηαηνκήο 50mm 2, πνπ ειεθηξνδνηείην απφ ππνζηαζκφ κέζεο ηάζεο. 33

34 34

35 3. ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ 3.1. Πεξηνρέο κεηξήζεσλ Σξνθνδνζία απφ ππνζηαζκφ κέζεο ηάζεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ 150, 160, 200 kva απφ πίνακα P N kva U N2 V R ΜΣ Ω Χ ΜΣ Ω ,3 44, ,9 39, ,4 33,5 Πίλαθαο Αγσγφο Αινπκηλίνπ (Al) 50mm 2 ν νπνίνο είλαη ηζνδχλακνο κε αγσγφ ραιθνχ (Cu) 50mm 2. Απφ πίνακα έρνπκε R γξ = 381 mω/km θαη Υ γξ = 294 mω/km. Απφ πίνακα επηιέγνπκε ηηο θαηάιειεο αζθάιεηεο θαη ηα αληίζηνηρα κήθε ησλ αγσγψλ. Έηζη πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο α/α Αςφάλεια Α Μήκοσ L m Πίλαθαο Τπνινγηζκόο ζθάικαηνο ξνήο ξεύκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο R Γ ηνπ εδάθνπο Τπνινγηζκόο ξεύκαηνο Ο ππνινγηζκφο ηνπ ξεχκαηνο Η πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ απνθνκέλνπ αγσγνχ κε ηε γε ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πίνακα θαη απφ ηε ζχέζη 5 35

36 Όπνπ Η : ελαιιαζζφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο U θ : θαζηθή ηάζε R γ, Υ γ : αληηζηάζεηο ηεο γξακκήο κέρξη ηε ζέζε βξαρπθχθισζεο R Μ, Υ Μ : αληηζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή R Γ : αληίζηαζε δηάβαζεο R Σ : αληίζηαζε ηφμνπ R γεο : αληίζηαζε δηαδξνκήο επηζηξνθήο κέζσ γεο Γηα θνληηλέο απνζηάζεηο θαη γεησκέλν θφκβν έρνπκε : R γεο <<R Γ. R Γ R T (αλ ππάξρεη ηφμν) Δμεηάζακε ηηο εμήο ηηκέο: R R δ +R T = 0, 1, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Ω γηα κήθνο L = 0 έσο κέγηζην κήθνο Τπνινγηζκόο ρξόλνπ ηήμεο ησλ αζθαιεηώλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηήμεο ησλ αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο έγηλε πξνζεγγίδνληαο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ηνπ ζχήμαηος κε εθείλεο ηνπ διαγράμμαηος ρήκα 3.2.1: Υαξαθηεξηζηηθή ηήμεο αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 36

37 Γηάγξακκα : Πξνζεγγηζηηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ηήμεο αζθαιεηψλ ζε πίλαθεο δηαλνκήο ΥΣ 37

38 Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζθάικαηνο ξνήο ξεύκαηνο κέζσ ηεο αληίζηαζεο R Γ ηνπ εδάθνπο L R γρ Χ γρ R ΜΣ Χ ΜΣ R Z I t τήξησ (m) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Α) (sec) Παρατηρήςεισ 0,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 23,50 0, , ,0183 0, , ,0 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 47,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 70,50 0, , ,0183 0, , ,0 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 94,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 117,50 0, , ,0183 0, , ,8 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 141,00 0, , ,0183 0, , ,4 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 164,50 0, , ,0183 0, , ,4 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 188,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 211,50 0, , ,0183 0, , ,7 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 235,00 0, , ,0183 0, , ,5 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 258,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 282,00 0, , ,0183 0, , ,1 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 305,50 0, , ,0183 0, , ,1 0,02 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 329,00 0, , ,0183 0, , ,4 0,02 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 352,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,03 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 376,00 0, , ,0183 0, , ,4 0,04 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 399,50 0, , ,0183 0, , ,0 0,05 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 423,00 0, , ,0183 0, , ,2 0,06 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 446,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,07 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 470,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,08 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 493,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,10 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 517,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,12 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 540,50 0, , ,0183 0, , ,8 0,14 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 564,00 0, , ,0183 0, , ,4 0,17 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 587,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,20 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 611,00 0, , ,0183 0, , ,1 0,23 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 634,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,27 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 658,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,31 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 681,50 0, , ,0183 0, , ,4 0,36 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 705,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,41 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 728,50 0, , ,0183 0, , ,6 0,47 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 752,00 0, , ,0183 0, , ,2 0,54 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 775,50 0, , ,0183 0, , ,7 0,61 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 799,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,69 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 822,50 0, , ,0183 0, , ,1 0,78 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 846,00 0, , ,0183 0, , ,8 0,87 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 869,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,97 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 893,00 0, , ,0183 0, , ,2 1,09 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 916,50 0, , ,0183 0, , ,8 1,21 Προςταςία από αςφάλεια 80Α 940,00 0, , ,0183 0, , ,9 1,35 Προςταςία από αςφάλεια 80Α Πίλαθαο : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=0Ω 38

39 I (A) R=0Ω L (m) Γηάγξακκα : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=0Ω 39

40 L R γρ Χ γρ R ΜΣ Χ ΜΣ R Z I t τήξησ (m) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Α) (sec) Παρατηρήςεισ 0,00 0, , ,0183 0, , ,6 36,4 Όριακη προςταςία 23,50 0, , ,0183 0, , ,5 37,9 Όριακη προςταςία 47,00 0, , ,0183 0, , ,5 39,5 Όριακη προςταςία 70,50 0, , ,0183 0, , ,5 41,2 Όριακη προςταςία 94,00 0, , ,0183 0, , ,6 42,9 Όριακη προςταςία 117,50 0, , ,0183 0, , ,6 44,7 Όριακη προςταςία 141,00 0, , ,0183 0, , ,7 46,5 Όριακη προςταςία 164,50 0, , ,0183 0, , ,9 48,4 Όριακη προςταςία 188,00 0, , ,0183 0, , ,0 50,4 Όριακη προςταςία 211,50 0, , ,0183 0, , ,2 52,4 Όριακη προςταςία 235,00 0, , ,0183 0, , ,4 54,5 Όριακη προςταςία 258,50 0, , ,0183 0, , ,6 56,7 Όριακη προςταςία 282,00 0, , ,0183 0, , ,8 59,0 Όριακη προςταςία 305,50 0, , ,0183 0, , ,1 61,3 Όριακη προςταςία 329,00 0, , ,0183 0, , ,4 63,7 Όριακη προςταςία 352,50 0, , ,0183 0, , ,7 66,2 Όριακη προςταςία 376,00 0, , ,0183 0, , ,1 68,8 Όριακη προςταςία 399,50 0, , ,0183 0, , ,4 71,5 Όριακη προςταςία 423,00 0, , ,0183 0, , ,8 74,2 Όριακη προςταςία 446,50 0, , ,0183 0, , ,2 77,0 Όριακη προςταςία 470,00 0, , ,0183 0, , ,7 80,0 Όριακη προςταςία 493,50 0, , ,0183 0, , ,1 83,0 Όριακη προςταςία 517,00 0, , ,0183 0, , ,6 86,1 Όριακη προςταςία 540,50 0, , ,0183 0, , ,1 89,3 Όριακη προςταςία 564,00 0, , ,0183 0, , ,6 92,7 Όριακη προςταςία 587,50 0, , ,0183 0, , ,1 96,1 Όριακη προςταςία 611,00 0, , ,0183 0, , ,7 99,6 Όριακη προςταςία 634,50 0, , ,0183 0, , ,3 103,3 Όριακη προςταςία 658,00 0, , ,0183 0, , ,9 107,0 Όριακη προςταςία 681,50 0, , ,0183 0, , ,5 110,9 Όριακη προςταςία 705,00 0, , ,0183 0, , ,1 114,9 Όριακη προςταςία 728,50 0, , ,0183 0, , ,8 119,0 Όριακη προςταςία 752,00 0, , ,0183 0, , ,4 123,2 Όριακη προςταςία 775,50 0, , ,0183 0, , ,1 127,5 Όριακη προςταςία 799,00 0, , ,0183 0, , ,8 132,0 Όριακη προςταςία 822,50 0, , ,0183 0, , ,5 136,6 Όριακη προςταςία 846,00 0, , ,0183 0, , ,3 141,3 Όριακη προςταςία 869,50 0, , ,0183 0, , ,0 146,2 Όριακη προςταςία 893,00 0, , ,0183 0, , ,8 151,2 Όριακη προςταςία 916,50 0, , ,0183 0, , ,6 156,4 Όριακη προςταςία 940,00 0, , ,0183 0, , ,4 161,7 Όριακη προςταςία Πίλαθαο : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=1Ω 40

41 I (A) R=1Ω L (m) Γηάγξακκα : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=1Ω 41

42 L R γρ Χ γρ R ΜΣ Χ ΜΣ R Z I t τήξησ Παρατηρήςεισ (m) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Α) (sec) 0,00 0, , ,0183 0, , , ,2 Ανεπαρκήσ προςταςία 23,50 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 47,00 0, , ,0183 0, , , ,5 Ανεπαρκήσ προςταςία 70,50 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 94,00 0, , ,0183 0, , , ,5 Ανεπαρκήσ προςταςία 117,50 0, , ,0183 0, , , ,1 Ανεπαρκήσ προςταςία 141,00 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 164,50 0, , ,0183 0, , , ,1 Ανεπαρκήσ προςταςία 188,00 0, , ,0183 0, , , ,4 Ανεπαρκήσ προςταςία 211,50 0, , ,0183 0, , , ,8 Ανεπαρκήσ προςταςία 235,00 0, , ,0183 0, , , ,3 Ανεπαρκήσ προςταςία 258,50 0, , ,0183 0, , , ,9 Ανεπαρκήσ προςταςία 282,00 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 305,50 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 329,00 0, , ,0183 0, , , ,9 Ανεπαρκήσ προςταςία 352,50 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 376,00 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 399,50 0, , ,0183 0, , , ,2 Ανεπαρκήσ προςταςία 423,00 0, , ,0183 0, , , ,2 Ανεπαρκήσ προςταςία 446,50 0, , ,0183 0, , , ,8 Ανεπαρκήσ προςταςία 470,00 0, , ,0183 0, , , ,1 Ανεπαρκήσ προςταςία 493,50 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 517,00 0, , ,0183 0, , , ,7 Ανεπαρκήσ προςταςία 540,50 0, , ,0183 0, , , ,2 Ανεπαρκήσ προςταςία 564,00 0, , ,0183 0, , , ,6 Ανεπαρκήσ προςταςία 587,50 0, , ,0183 0, , , ,8 Ανεπαρκήσ προςταςία 611,00 0, , ,0183 0, , , ,1 Ανεπαρκήσ προςταςία 634,50 0, , ,0183 0, , , ,4 Ανεπαρκήσ προςταςία 658,00 0, , ,0183 0, , , ,7 Ανεπαρκήσ προςταςία 681,50 0, , ,0183 0, , , ,3 Ανεπαρκήσ προςταςία 705,00 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 728,50 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 752,00 0, , ,0183 0, , , ,3 Ανεπαρκήσ προςταςία 775,50 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 799,00 0, , ,0183 0, , , ,1 Ανεπαρκήσ προςταςία 822,50 0, , ,0183 0, , , ,8 Ανεπαρκήσ προςταςία 846,00 0, , ,0183 0, , , ,0 Ανεπαρκήσ προςταςία 869,50 0, , ,0183 0, , , ,8 Ανεπαρκήσ προςταςία 893,00 0, , ,0183 0, , , ,3 Ανεπαρκήσ προςταςία 916,50 0, , ,0183 0, , , ,5 Ανεπαρκήσ προςταςία 940,00 0, , ,0183 0, , , ,5 Ανεπαρκήσ προςταςία 42 Πίλαθαο : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=10Ω

43 I (A) R=10Ω L (m) Γηάγξακκα : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=10Ω 43

44 I (A) R=0Ω R=1Ω R=10Ω R=20Ω R=30Ω R=100Ω R=200Ω R=500Ω R=1000Ω R=2000Ω R=3000Ω L (m) 44 Γηάγξακκα : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=0, 1, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000Ω

45 I (A) R=10Ω R=20Ω R=30Ω R=100Ω R=200Ω R=500Ω R=1000Ω R=2000Ω R=3000Ω L (m) Γηάγξακκα : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 80Α, R=10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000Ω 45

46 L R γρ Χ γρ R ΜΣ Χ ΜΣ R Z I t τήξησ (m) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Α) (sec) 46 Παρατηρήςεισ 0,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 18,50 0, , ,0183 0, , ,6 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 37,00 0, , ,0183 0, , ,5 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 55,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 74,00 0, , ,0183 0, , ,2 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 92,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 111,00 0, , ,0183 0, , ,5 0,00 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 129,50 0, , ,0183 0, , ,6 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 148,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 166,50 0, , ,0183 0, , ,1 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 185,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,01 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 203,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,02 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 222,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,02 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 240,50 0, , ,0183 0, , ,3 0,03 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 259,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,04 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 277,50 0, , ,0183 0, , ,8 0,04 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 296,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,05 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 314,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,07 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 333,00 0, , ,0183 0, , ,6 0,08 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 351,50 0, , ,0183 0, , ,3 0,10 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 370,00 0, , ,0183 0, , ,8 0,12 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 388,50 0, , ,0183 0, , ,5 0,14 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 407,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,16 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 425,50 0, , ,0183 0, , ,7 0,19 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 444,00 0, , ,0183 0, , ,4 0,22 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 462,50 0, , ,0183 0, , ,3 0,25 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 481,00 0, , ,0183 0, , ,2 0,29 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 499,50 0, , ,0183 0, , ,8 0,33 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 518,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,38 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 536,50 0, , ,0183 0, , ,7 0,43 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 555,00 0, , ,0183 0, , ,7 0,49 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 573,50 0, , ,0183 0, , ,9 0,55 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 592,00 0, , ,0183 0, , ,3 0,62 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 610,50 0, , ,0183 0, , ,6 0,69 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 629,00 0, , ,0183 0, , ,0 0,78 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 647,50 0, , ,0183 0, , ,2 0,86 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 666,00 0, , ,0183 0, , ,2 0,96 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 684,50 0, , ,0183 0, , ,0 1,07 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 703,00 0, , ,0183 0, , ,5 1,18 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 721,50 0, , ,0183 0, , ,7 1,30 Προςταςία από αςφάλεια 100Α 740,00 0, , ,0183 0, , ,5 1,43 Προςταςία από αςφάλεια 100Α Πίλαθαο : P N =150kVA, U N2 =400V, Αζθάιεηα 100Α, R=0Ω

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΦΙΛΣΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΟΚΔΡΑΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα