Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράµµατα Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩN ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων

2 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 101 Μαθηµατικά Ι (ΠΜ/ECTS 6.0) Γραµµική Άλγεβρα: πίνακες, ορίζουσες, γραµµικά συστήµατα, ιδιοτιµές και ιδιοανύσµατα. Στοιχεία διανυσµατικού λογισµού και αναλυτικής γεωµετρίας. ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός συνάρτησης µιας πραγµατικής µεταβλητής. Ακολουθίες-Σειρές: γενικά περί ακολουθιών, αριθµητικές σειρές, σειρές συναρτήσεων, δυναµοσειρές (σειρές Taylor και Maclaurin). Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρµογές στην ειδικότητα. 102 Φυσική Ι (ΠΜ/ECTS 5.0) Μεταφορική κίνηση: περιγραφή µεταφορικής κίνησης, νόµοι του Newton, ώθηση δύναµης και διατήρηση ορµής, έργο δύναµης και διατήρηση ενέργειας. Περιστροφική κίνηση: περιγραφή περιστροφικής κίνησης, περιστροφική κινητική ενέργεια, ροπή αδράνειας, θεωρήµατα παραλλήλων και καθέτων αξόνων, ροπή δύναµης και 2oς νόµος Newton, έργο ροπής και διατήρηση ενέργειας, ώθηση ροπής και διατήρηση στροφορµής. Μηχανική ρευστών: βασικές έννοιες (πίεση, άνωση, αρχή Pascal), νόµοι συνέχειας και Bernoulli, ιξώδες, νόµος Stokes και νόµος Poiseuille. Θερµότητα: θερµοκρασιακές κλίµακες, θερµική διαστολή, θερµιδοµετρία, µετατροπές φάσης, διάδοση θερµότητας. Θερµοδυναµική: Α θερµοδυναµικό αξίωµα, µεταβολές αερίων, Β θερµοδυναµικό αξίωµα, θερµικές και ψυκτικές µηχανές, µηχανή Carnot, Γ θερµοδυναµικό αξίωµα, εντροπία. Εφαρµογές στην ειδικότητα. Εργαστήριο: Θεωρία σφαλµάτων και χάραξη διαγραµµάτων. Μέτρηση γωνιών και µηκών. Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας του Young. Μέτρηση ροπής αδράνειας και γωνιακής επιτάχυνσης. Πειραµατική επαλήθευση της αρχής διατήρησης ενέργειας. Τροχός του Maxwell. Προσδιορισµός πυκνότητας υγρών. Μέτρηση συντελεστή ιξώδους. Προσδιορισµός επιφανειακής τάσης υγρών µε τη µέθοδο του δακτυλίου. Προσδιορισµός βαθµού απόδοσης βραστήρα. Μελέτη ακτινοβολίας µελανού σώµατος. Μέτρηση του λόγου C p /C v 103 Αρχιτεκτονικό & Τεχνικό Σχέδιο (ΠΜ/ECTS 4.0) Γραµµογραφία. ιακοσµητικά σχέδια µε ευθείες και καµπύλες γραµµές. Συναρµογές ευθειών και καµπύλων γραµµών. Γεωµετρικές κατασκευές. Στοιχεία παραστατικής γεωµετρίας. Κλίµακες σχεδιάσεως. Κατόψεις, όψεις, τοµές στερεών αντικειµένων. ιαστασιολόγηση σχεδίων. Αξονοµετρικά και προοπτικά σχέδια στερεών αντικειµένων. Κατόψεις, όψεις, τοµές κτιρίων. Αξονοµετρικά και προοπτικά σχέδια κτιρίων. Επίπλωση και διακόσµηση εσωτερικών χώρων. ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και γενικά ελευθέρων χώρων κοινής ωφελείας. Σκάλες. Συµβολισµοί υλικών επί του σχεδίου. Οικοδοµικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Σχέδια ειδικών κατασκευών. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. 104 Εισαγωγή στην Πληροφορική και Προγραµµατισµός Η/Υ (ΠΜ/ECTS 5.0) Αριθµητικά συστήµατα: δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό. Το υλικό (hardware): µονάδες εισόδου εξόδου, µνήµης, κάρτες. Το λογισµικό (software): λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών. ίκτυα Επικοινωνίες: επικοινωνίες υπολογιστών, αρχιτεκτονική δικτύων, διαδίκτυο (πρωτόκολλο TCP/IP, διευθύνσεις Domain, υπηρεσίες Internet). Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού QBASIC: εντολές εισόδου εξόδου, εντολές ελέγχου ροής προγράµµατος, εντολές επανάληψης, πίνακες. Εργαστήριο: Εισαγωγή στο περιβάλλον των Windows. Εισαγωγή στον κειµενογράφο Microsoft Word. Εισαγωγή στο λογιστικό φύλλο Microsoft Excel. Internet, φυλλοµετρητής, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Απλά προγράµµατα µε εντολές εισόδου εξόδου, εντολές IF.THEN.ELSE και CASE, εντολές FOR, WHILE, REPEAT UNTIL. Προγράµµατα εισαγωγής, επεξεργασίας και εκτύπωσης στοιχείων πίνακα µίας και δύο διαστάσεων. 105 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Παιδαγωγική (ΠΜ/ECTS 4.0) Περιεχόµενο, ιστορική εξέλιξη, αντικείµενα και µέθοδοι της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Η διεπιστηµονικότητα της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Οι πηγές της παιδαγωγικής γνώσης: εκπαιδευτική πρακτική, φιλοσοφικός στοχασµός, βιβλιογραφική τεκµηρίωση, επιστηµονική έρευνα. Καθοριστικοί παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικές όψεις και συνθήκες εκπαίδευσης: Επιδιώξεις και στόχοι, σχολικός χώρος και χρόνος, σχέση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας κλπ. Η εκπαιδευτική πράξη: Θεµελιώδεις αρχές, εκπαιδευτικές σχέσεις, το µάθηµα, τα σχολικά εγχειρίδια, το εκπαιδευτικό υλικό. Νέες τάσεις και µορφές αγωγής: Παιδαγωγική ΑΜΕΑ, περιβαλλοντική αγωγή, διαπολιτισµική αγωγή, αγωγή υγείας αγωγή του καταναλωτή, αισθητική αγωγή κλπ. Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προσανατολισµοί και εφαρµογές: Αγωγή για τα δικαιώµατα του παιδιού, εθελοντισµός και κοινωνικός 2

3 προβληµατισµός, διασύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης, τεχνολογικός αλφαβητισµός, «ευέλικτη ζώνη» στην εκπαίδευση, κλπ. 106 Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία (ΠΜ/ECTS 6.0) Η Ψυχολογία ως επιστήµη. Μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας Κύριες σχολές/θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας. Ανάγκες, ένστικτα, κίνητρα, κλπ. Προσωπικότητα. Κληρονοµικότητα και περιβάλλον. Προσαρµογή (έννοια, σηµασία, προβλήµατα, διαταραχές, µηχανισµοί άµυνας κλπ). Νοηµοσύνη, συναισθηµατική νοηµοσύνη, δηµιουργικότητα. Ωρίµανση, εξέλιξη, και ανάπτυξη του ατόµου. Θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης (ψυχοδυναµική, κοινωνιολογική και αναπτυξιακή προσέγγιση). Φάσεις και στάδια ανάπτυξης στη δια βίου πορεία ανάπτυξης του ατόµου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά στάδιο. Έµφαση στα συναισθηµατικά προβλήµατα του εφήβου (συναισθηµατικές διαταραχές, κατάθλιψη και αυτοκτονία, κλπ). Ατοµικές διαφορές (περιγραφή, αίτια). Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 201 Μαθηµατικά ΙΙ (ΠΜ/ECTS 5.0) ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. ιαφορικές εξισώσεις, µετασχηµατισµός Laplace. Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής. Θεωρία πιθανοτήτων. Παρουσίαση αριθµητικών δεδοµένων. Χαρακτηριστικά στοιχεία κατανοµών. Κατανοµές πιθανότητας: διωνυµική, κανονική, student. Στοιχεία διανυσµατικής ανάλυσης. Εφαρµογές στην ειδικότητα, επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ (χρήση λογισµικού). Εργαστήριο: Αριθµητικοί υπολογισµοί, πράξεις µε µαθηµατικές εκφράσεις. Συνάρτηση µιας µεταβλητής: όρια, παράγωγοι, ολοκληρώµατα, γραφικές παραστάσεις. Σειρά Taylor, προσέγγιση συνάρτησης µε σειρά και γραφική παράσταση. Γραφική παράσταση πεπλεγµένης, παραµετρικής, αντίστροφης συνάρτησης και σε πολική µορφή. Επίλυση εξισώσεων, ανισώσεων και συστηµάτων αυτών. Συνάρτηση πολλών µεταβλητών: όρια, µερικές παράγωγοι, διαφορικό, σύνθετη συνάρτηση και γραφικές παραστάσεις αυτών. Ακρότατα, διπλό- τριπλό- επικαµπύλιο ολοκλήρωµα, γραφικές παραστάσεις. ιαφορικές εξισώσεις: επίλυση, αριθµητική επίλυση, συστήµατα. Γραφική επίλυση: πεδία διευθύνσεων. Πίνακες και συστήµατα, ιδιοτιµές-ιδιοανύσµατα. Λίστες σηµείων και παλινδρόµηση, γραφική παρουσίαση. Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων. 202 Φυσική ΙΙ (ΠΜ/ECTS 5.0) Ταλαντώσεις: γραµµική αρµονική, στροφική αρµονική, φθίνουσα, εξαναγκασµένη, συντονισµός, σύνθεση. Κυµατική: εξίσωση αρµονικού κύµατος, ένταση κύµατος, συµβολή κυµάτων, στάσιµα κύµατα. Ακουστική: υποκειµενικά και αντικειµενικά χαρακτηριστικά ήχου, µέτρηση θορύβου (κλίµακα decibel), φαινόµενο Doppler, υπέρηχοι. Ηλεκτροµαγνητισµός: ηλεκτροστατικό πεδίο (Ν. Gauss), µαγνητικό πεδίο (Ν. Biot Savart, N. Ampere), ηλεκτροµαγνητική επαγωγή (Ν. Faraday), εξισώσεις Maxwell. Εργαστήριο: Μέτρηση µήκους κύµατος φωτός µε φράγµα. Μέτρηση µήκους κύµατος δέσµης Laser. Βαθµολογία φασµατοσκοπίου. Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτή. Μέτρηση αντίστασης και χωρητικότητας µε γέφυρα Wheatstone. Μελέτη της θερµικής εξάρτησης αντίστασης. Μελέτη διαιρέτη τάσης. Εφαρµογές καθοδικού παλµογράφου. Μελέτη χαρακτηριστικής καµπύλης διόδου. Μέτρηση ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου. Χάραξη βρόχου υστέρησης. Μελέτη συντελεστή εξασθένισης ακτίνων-χ. 203 Εφαρµοσµένη Μηχανική (ΠΜ/ECTS 5.0) Βασικές αρχές µηχανικής. υνάµεις στο επίπεδο: δυνάµεις - απόλυτα στερεό σώµα, σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων (γραφική - αναλυτική), ροπή δύναµης ως προς σηµείο παράλληλες δυνάµεις, ισορροπία δυνάµεων. υνάµεις στο χώρο: σύνθεση δυνάµεων (γραφική - αναλυτική), ροπή δύναµης ως προς άξονα ισορροπία δυνάµεων, ζεύγη δυνάµεων στο χώρο. Φορείς: έννοια φορέα, ισοστατικότητα υπερστατικότητα. Ολόσωµοι ισοστατικοί φορείς, διαγράµµατα τεµνουσών δυνάµεων, αξονικών δυνάµεων και ροπών κάµψεως. ικτυωτοί φορείς, γραφική και αναλυτική επίλυση. 3

4 204 Τεχνική Γεωλογία (ΠΜ/ECTS 5.0) Ρόλος και βασικοί κλάδοι της Τεχνικής Γεωλογίας. Γεωλογικοί σχηµατισµοί. Μέθοδοι αναγνωρίσεως των ορυκτών, περιγραφή και ταξινόµηση ορυκτών και πετρωµάτων. οµή και χηµική σύσταση του εσωτερικού της γης. Φλοιός, µανδύας, πυρήνας. Γενικά περί πετρωµάτων. Πυριγενή ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα. Στοιχεία στρωµατογραφίας. Χρήση γεωλογικής πυξίδας. Αξιοποίηση δεδοµένων µετρήσεων. Αποτυπώσεις σε δίκτυα προβολής. Μεταβολές των γεωλογικών σχηµατισµών που οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες. Μεταβολές των γεωλογικών σχηµατισµών που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Αποσάθρωση διάβρωση ή κύκλος επιφανειακής διάβρωσης. Γεωµορφολογία. Κλιτείς. Υδρογραφικό δίκτυο. Υδροκρίτες. Λεκάνες απορροής. Ποταµοί. Γεωµορφικοί παράµετροι Γεωµορφές και Τεκτονική. Αποτύπωση γεωλογικών σχηµατισµών µε κλασσικές και σύγχρονες µεθόδους. Φυσικές ιδιότητες των πετρωµάτων. Ιδιότητες σε κλίµακα κρυστάλλου και κόκκου. Ιδιότητες σε κλίµακα πετρώµατος. Μετρήσεις και περιγραφή των ασυνεχειών. Προσανατολισµός των διακλάσεων. Στερεογραφική προβολή επιπέδου κάνναβος Schmidt. Σεισµοί, είδη σεισµών, µετάδοση και αναγραφή των σεισµικών κυµάτων. Επιµήκη κύµατα P. Εγκάρσια κύµατα S. ιερεύνηση των υπόγειων νερών. Πορώδες. Περατότητα. Σχέση του Dupuit. Συντελεστής υδροπερατότητας (Κ), αγωγιµότητας (T) εναποθήκευσης (S) µε επί τόπου δοκιµές. οκιµές εισπιέσεων. Γενικά για γεωτεχνικά ερευνητικά έργα. Ερευνητικές γεωτρήσεις Είδη γεωτρήσεων, δειγµατοληψίες. Εργαστήριο: Ορυκτά (αναγνώριση, σκληροµετρική κλίµακα Mohs, απλές µέθοδοι προσδιορισµού ορυκτών βάσει φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων). Πετρώµατα (περιγραφή, µελέτη, αναγνώριση). Χάρτες (γενικά περί χαρτών, τοπογραφικός, γεωλογικός,). Κατασκευή τοπογραφικής τοµής και αποτύπωση επί της τοµής των οριζόντιων και κεκλιµένων γεωλογικών στρωµάτων, προσδιορισµός πάχους των γεωλογικών στρωµάτων, αποτύπωση κατακόρυφου ρήγµατος. Γεωλογική πυξίδα. Στατιστική επεξεργασία γεωλογικών στοιχείων. Μελέτη ανάγλυφου, υδρολογικές λεκάνες, περατότητες πετρωµάτων. Σεισµολογία (σεισµόγραµµα, κύµατα P, κύµατα S, προσδιορισµός απόστασης εκδήλωσης και µεγέθους των σεισµών, προσδιορισµός της διεύθυνσης άφιξης του σεισµικού κύµατος από συνδυασµό τριών σεισµογράφων). 205 Φιλοσοφική-Κοινωνιολογική Θεώρηση της Παιδείας (ΠΜ/ECTS 5.0) Θεµελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας της παιδείας. Αντικείµενο της φιλοσοφίας της παιδείας και σχέση της µε άλλες Επιστήµες της Αγωγής. Βασικές µέθοδοι φιλοσοφικής ανάλυσης, αναγκαιότητα φιλοσοφικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, φιλοσοφικό υπόβαθρο της διδασκαλίας, η µάθηση από φιλοσοφική άποψη. Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της αγωγής, προβλήµατα και αντινοµίες στην εκπαίδευση, γλώσσα και φιλοσοφική σκέψη, πληροφόρηση, κριτική σκέψη και φιλοσοφία. Κλασικές µορφές στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Ερµηνεία κειµένων. Κύρια φιλοσοφικά ρεύµατα, σχολές και η επίδρασή τους στην Ιστορία της Παιδείας. Τάσεις και προβληµατισµοί στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Θετικές και κοινωνικές επιστήµες: Εννοιολογικές διευκρινίσεις κοινωνιολογικών όρων, πρωτεργάτες της Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή, θεωρητικά ρεύµατα. Κοινωνικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη, ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχολείο και περιβάλλον, σχολική επίδοση, σχολική αποτυχία. Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός, Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Κοινωνιολογία της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της τεχνικής, κύρια ρεύµατα. Φύση και τεχνική ως αντι-φύση. Επιστήµη, τεχνική στους νεότερους χρόνους και στη µεταβιοµηχανική κοινωνία, «τεχνοεπιστήµη». Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες. 206 Παιδαγωγική Ψυχολογία (ΠΜ/ECTS 5.0) Παιδαγωγική ψυχολογία. Ρόλος της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Μάθηση: Έννοια, φύση, σηµασία, αντικείµενο, προβλήµατα. Θεωρίες µάθησης. Κυριότερες θεωρίες και κριτική θεώρησή τους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση (κίνητρα, ετοιµότητα, ωριµότητα, τρόποι διδασκαλίας κλπ). Ατοµικές διαφορές και µάθηση. Τύποι µάθησης και τρόποι µελέτης. Αντίληψη, µνήµη και λήθη στη µάθηση και διατήρηση της µάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες: Ερµηνεία, αντιµετώπιση. ιαπροσωπικές σχέσεις και ψυχική/κοινωνική υγεία. εξιότητες επικοινωνίας. Προγράµµατα βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων. ιαφυλικές σχέσεις. Ειδικές οµάδες µαθητών (π.χ ευφυείς µαθητές, µαθητές µε νοητική υστέρηση, µαθητές από στερηµένα περιβάλλοντα, αλλοδαποί, κλπ). Η σχολική τάξη ως οµάδα. Ρόλος των οµάδων στη σχολική τάξη. Είδη οµάδων, λειτουργία των οµάδων, δυναµική των οµάδων. Χώροι και υπηρεσίες για εξασφάλιση 4

5 υποστήριξης των µαθητών ή και του σχολείου σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως ναρκωτικά, αλκοολισµός, AIDS, κλπ. Ο εκπαιδευτικός και ο συµβουλευτικός του ρόλος. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 301 Τεχνολογία οµικών Υλικών (ΠΜ/ECTS 7.0) Ορισµός και είδη δοµικών υλικών. Χηµεία δοµικών υλικών. Ιδιότητες δοµικών υλικών: πορώδες, υγρασία, υδατοαπορροφητικότητα, υδατοπερατότητα. Εργαστηριακές µέθοδοι και τεχνικές προσδιορισµού τους. Αδρανή υλικά, κοκκοµετρική ανάλυση. Κονίες: ιδιότητες κονιών, τεχνολογίες παρασκευής. Προϊόντα κεραµικής: ιδιότητες κεραµικών, τεχνολογία παραγωγής. Κονιάµατα και σκυροδέµατα: τεχνολογία παρασκευής κονιαµάτων και σκυροδεµάτων, προϊόντα ιδιότητες. Εργαστηριακές µέθοδοι και τεχνικές ελέγχου αυτών. οµική ξυλεία: παραπροϊόντα και παράγωγα ξύλου. οµικά µεταλλικά υλικά: σιδηρούχα και µη σιδηρούχα υλικά. Πολυµερή (πλαστικά). Πολυµερή δοµικά υλικά. Γυαλί. οµικό γυαλί και παραπροϊόντα του. Υδρύαλος. Θεωρία της διάβρωσης και προστασίας δοµικών υλικών. Εισαγωγή στη διάβρωση και προστασία µεταλλικών δοµικών υλικών. Μέθοδοι προστασίας. οµικά προστατευτικά επικαλυπτικά χρώµατα. Ασφαλτικά υλικά. Ασφαλτοµίγµατα. Βιτουµένια. οµικές µονώσεις. Θεωρία των θερµοµονώσεων, ηχοµονώσεων και µονώσεων ακτινοβολιών. οµικά µονωτικά υλικά. Μπεντονίτης και χρήσεις του. Άλλα δοµικά µονωτικά υλικά. Εργαστήριο: ειγµατοληψία αδρανούς και εξασφάλιση αντιπροσωπευτικού δείγµατος µε τη µέθοδο του τεταρτοµερισµού. Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών. Προσδιορισµός φυσικών µεγεθών αδρανών υλικών: φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, πορώδες, συντελεστής µάζας. Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας και υδατοαπορροφητικότητας αδρανών υλικών. Προσδιορισµός ειδικού βάρους και υγρασίας απορρόφησης χονδρόκοκκων αδρανών. Έρευνα αντοχής αδρανών υλικών: αντοχή σε τριβή και κρούση µε τη µηχανή Los Angeles. Προσδιορισµός δείκτη (Ws) φθοράς σε τριβή κατά Bohme. Έλεγχος καθαρότητας άµµου. οκιµή ισοδύναµου άµµου. ιαπερατότητα κοκκωδών υλικών, προσδιορισµός συντελεστή διαπερατότητας, µε το διαπερατόµετρο σταθερού φορτίου. Προσδιορισµός παιπάλης στα αδρανή. Προσδιορισµός σκληρότητας µετάλλων. ιόρθωση κοκκοµετρικών συστάσεων. Ανθεκτικότητα αδρανών σε αποσάθρωση από την επίδραση των καιρικών µεταβολών. Ικανότητα συµπύκνωσης αδρανών. Έρευνα αντοχής σκυροδέµατος. Έλεγχος συνεκτικότητας κονιάµατος. Λεπτότητα άλεσης τσιµέντου. Σταθερότητα όγκου τσιµεντοπολτού. Προσδιορισµός κάθισης κονιάµατος. Προσδιορισµός µέτρου εξάπλωσης κονιάµατος. 302 Αντοχή Υλικών (ΠΜ/ECTS 7.0) Έννοιες τάσεων παραµορφώσεων και είδη αυτών. Εντατική κατάσταση. Κριτήρια αστοχίας υλικών. Ροπές αδράνειας. Καταπονήσεις: εφελκυσµός, θλίψη, κάθετη έκκεντρη φόρτιση, διάτµηση, κάµψη, στρέψη, λυγισµός, κόπωση, ερπυσµός. Σύνθετες καταπονήσεις. Ελαστική γραµµή. Εργαστήριο: Εφελκυσµός. Θλίψη. Υπολογισµός µέτρου ελαστικότητας (Ε) και λόγου Poisson. Τµήση. Στρέψη. Κόπωση. Αναδίπλωση. Κρούση. Κρίσιµη ταχύτητα περιστροφής. Κάµψη. Φωτοελαστικότητα. Σεισµική καταπόνηση. Σκληροµέτρηση. Μη καταστροφικές µέθοδοι. 303 Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (ΠΜ/ECTS 4.0) Επεξεργασία επιλεγµένων θεµάτων ειδικότητας στην Ξένη Γλώσσα (English for Specific Purposes/ESP), ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των σπουδαστών (ι) να κατανοούν ξενόγλωσση βιβλιογραφία, τεχνικά και επιστηµονικά κείµενα, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες, εκθέσεις, αναφορές, κλπ., και (ιι) να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο επί θεµάτων ειδικότητας. Aνάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του σπουδαστή, ώστε να µπορεί να κατανοεί και να παράγει αυθεντικό, συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο, σε καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών του αναγκών και επιδιώξεων. 304 Σχεδίαση Έργων µε Η/Υ-AUTOCAD (ΠΜ/ECTS 2.0) ηµιουργία αποθήκευση µεταφορά αρχείων σχεδίων. Βασικές εντολές σχεδίασης (Line, Pline, Circle, Arc, Ellipse κλπ). Εντολές επεξεργασίας σχεδιασµένων αντικειµένων (Erase, Copy, Move, Trim, Offset κλπ). Χρήση βοηθηµάτων σχεδίασης (Grid, Snap, Ortho, Drafting Setting, Osnap κλπ). ηµιουργία και επεξεργασία κειµένου (Text, Mtext). Αυτόµατη διαστασιολόγηση (Dimension). Οργάνωση και επεξεργασία συνθέτων σχεδίων (Layer, Block, Xref). Εκτυπώσεις σχεδίων υπό κλίµακα. 5

6 305 Εκπαιδευτική ιοίκηση & Πολιτική (ΠΜ/ECTS 5.0) Εκπαίδευση, διοίκηση και πολιτική: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης. Συνταγµατικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτηµα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ο ρόλος της κρατικής εξουσίας και των οµάδων πίεσης στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. οµή και ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήµατος: Επισκόπηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών. οµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος (βαθµίδες, τύποι σχολικών µονάδων, θεσµοί, καινοτοµίες, κλπ) και του συστήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Κεντρική και περιφερειακή εκπαιδευτική διοίκηση. Η εκπαιδευτική µονάδα ως διοικητική µονάδα και φορέας άσκησης και διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήµατος και της εκπαιδευτικής µονάδας. Σχολικό κλίµα. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού: Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ως επιστήµη και ως οργανωτική λειτουργία. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης. ιεύθυνση και διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων στην εκπαίδευση. Φύλο και διοίκηση της εκπαίδευσης. Πολιτική ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εκπαιδευτική µονάδα. Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός και δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και προσωπικού, εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής µονάδας. Συγκριτική Εκπαιδευτική ιοίκηση και Πολιτική: Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Ο ρόλος του CEDEFOP στην ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 306 Συµβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισµός (ΠΜ/ECTS 5.0) Συµβουλευτική: Έννοια, σκοπός, εξέλιξη και περιεχόµενο, σχέση µε Συµβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο, µεθοδολογία, εφαρµογές της. Συµβουλευτική παρέµβαση. εοντολογία και αρχές εφαρµογής της συµβουλευτικής και του προσανατολισµού. Αξιολόγηση στη Συµβουλευτική. Αναφορά σε «περιπτώσεις» [case studies] από το σχολικό χώρο που απαιτούν συµβουλευτική παρέµβαση/υποστήριξη. Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας -Σχολικός Εκπαιδευτικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός: Έννοια, σκοπός και περιεχόµενο, εξέλιξη του θεσµού. Η επαγγελµατική ανάπτυξη ωρίµανση του ατόµου, θεωρητικές βάσεις της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Αγωγή Σταδιοδροµίας στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας. Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας και οργάνωση υπηρεσιών και παρεµβάσεων συµβουλευτικής και προσανατολισµού σε κάθε χώρο. Η αξιολόγηση στο θεσµό. Αξιολόγηση του θεσµού συνολικά. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 401 Στατική Ι (ΠΜ/ECTS 7.0) Είδη φορέων Είδη στηρίξεων Είδη φορτίων. Εξισώσεις ισορροπίας. Έλεγχος της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας. Εντατικά µεγέθη διατοµών δοκών. Απλοί ισοστατικοί φορείς. Απλοί δικτυωτοί φορείς. Συνεχείς αρθρωτοί φορείς. Τριαρθρωτοί φορείς. Πλαίσια. Σύνθετοι φορείς. Καλώδια. Αρχή δυνατών έργων. Υπολογισµός παραµορφώσεων ισοστατικών φορέων. Έννοια της γραµµής επιρροής. Γραµµές επιρροής αµφιέρειστης και αµφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber, τριαρθρωτού πλαισίου και δικτυωµάτων. 402 Οικοδοµική (ΠΜ/ECTS 5.0) Εκσκαφές. Φέρων οργανισµός. Τοιχοποιίες. Επικαλύψεις στεγών. Επιχρίσµατα. Μαρµαρικές εργασίες. Πατώµατα. άπεδα. Κλίµακες. Κουφώµατα. Επενδύσεις οροφών και τοίχων. Κιγκλιδώµατα. Χρωµατισµοί. Εργαστήριο: Καλούπωµα. Κτίσιµο και σοβάτισµα τοιχοποιίας. Κατασκευή δαπέδου. Επενδύσεις τοιχοποιίας και οροφών. Επίσκεψη σε εργαστήρια κατασκευής κουφωµάτων. Κατασκευή κιγκλιδωµάτων, αρµών διαστολής. 403 Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΜ/ECTS 5.0) Εισαγωγή: ιστορική εξέλιξη της οδοποιίας και των οδικών χαράξεων, µέρη οδού, στάδια µελέτης οδού. Ταχύτητα µελέτης. Κατηγορίες και τύποι οδών. Οριζοντιογραφία: χάραξη άξονα της οδού δια της πολυγωνικής µε τη βοήθεια των Πινάκων. Χατζηνικολή - χάραξη άξονα της οδού µε τη βοήθεια λογισµικού οδοποιίας. Μηκοτοµή. ιατοµές. Επικλίσεις. Ορατότητα. Χωµατισµοί και κίνηση γαιών: ορύγµατα, επιχώµατα, στοιχεία εµβαδοµέτρησης διατοµών, µέθοδος µέσων επιφανειών, εφαρµοστέων 6

7 µηκών υπολογισµού των χωµατισµών, διάγραµµα επιφανειών κατά Brueckner, διάγραµµα κίνησης γαιών κατά Brueckner, καθορισµός ευνοϊκότερης γραµµής διανοµής, διάσπαση της γραµµής διανοµής, καθορισµός των γραµµών µεταφοράς, υπολογισµός της µέσης απόστασης µεταφοράς, πίνακας κινήσεως γαιών, δαπάνη µεταφοράς γαιών, βελτιστοποίηση των χωµατισµών µε τη βοήθεια της µηδενικής γραµµής. Οδοστρώµατα: εύκαµπτα και δύσκαµπτα είδη, µέρη οδοστρωµάτων, διαστασιολόγηση/υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων µε τη µέθοδο C.B.R. και A.A.S.H.O, βλάβες, επισκευή και συντήρηση οδοστρωµάτων και οδοστρωµάτων σκυροδέµατος. Προµέτρηση και προϋπολογισµός οδού. Εργαστήριο: Οριζοντιογραφία: στοιχεία µελέτης οδού, υπολογισµός ταχύτητας, χάραξη ισοκλινούς γραµµής, χάραξη πολυγωνικής γραµµής, χάραξη άξονα της οδού δια της πολυγωνικής µε τη βοήθεια των Πινάκων, χάραξη κλωθοειδούς. Μηκοτοµή. ιατοµές. Επικλίσεις. Χωµατουργικά έργα: υπολογισµός επιφανειών όγκων, διαγράµµατα Bruckner. Οδοστρώµατα: υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων, δοκιµές ασφάλτου, δοκιµές διαλυµάτων, δοκιµές ασφαλτοµιγµάτων. Μέθοδος µέτρησης της ολισθηρότητας των οδοστρωµάτων. Προµέτρηση και προϋπολογισµός οδού. Πραγµατοποίηση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων µε την κλασσική µέθοδο ή µε την χρήση Η/Υ και λογισµικού. 404 Οργάνωση Εργοταξίου & Μηχανήµατα οµικών Έργων (ΠΜ/ECTS 4.0) Τεχνικά έργα: διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων. Στοιχεία νοµοθεσίας. Ανάθεση και εκτέλεση τεχνικών έργων. Στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία των εργοταξίων. Χωροταξικός εργοταξιακός σχεδιασµός. Εργοταξιακές εργασίες. Προκαταρκτικές εργασίες. Εκσκαφές, επιχώσεις, ικριώµατα, κατεδαφίσεις. Χαράξεις κτιρίων οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. Πασσαλώσεις. ιάνοιξη σηράγγων, υποθαλάσσιες εργασίες κλπ. ιοίκηση και διεύθυνση εργοταξίου, συµβούλια εργοταξίου, κατάλογος ποσοτήτων (προµετρήσεις, επιµετρήσεις, προϋπολογισµός, ΑΤΟΕ και ΑΤΕΟ). Μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής. Απαιτούµενος εξοπλισµός. Νοµοθεσία και κανονισµοί. Συνήθη εργοταξιακά ατυχήµατα. Χρονικός προγραµµατισµός των κατασκευών. ικτυωτή ανάλυση, τεχνολογία δικτύου, διαµόρφωση και επίλυση δικτύου. ιάγραµµα προόδου εργασιών. Έλεγχος κόστους κατασκευής. Καµπύλες κόστους χρόνου. Εκµηχάνιση τεχνικών έργων. Στοιχεία για την ορθή µελέτη µηχανολογικού εξοπλισµού εργοταξίου. Είδη και τύποι µηχανηµάτων. Ορθή επιλογή σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και το είδος των εκτελούµενων εργασιών. 405 ιδακτική Μεθοδολογία (ΠΜ/ECTS 7.0) Αντικείµενο της ιδακτικής Μεθοδολογίας, βασικές έννοιες. Μοντέλα προ-επιστηµονικής και σύγχρονης διδακτικής. Φύση και µορφές της διδασκαλίας. Σύγχρονες διδακτικές αρχές, σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, στυλ διδακτικής συµπεριφοράς, ψυχολογικό κλίµα της τάξης, διδασκαλία και ανέλιξη ικανοτήτων, διδακτικά διλήµµατα και αντινοµίες στη διδακτική Λειτουργία, πρόγραµµα και παραπρόγραµµα. Σχεδιασµός της διδασκαλίας, διδακτικοί στόχοι, περιεχόµενα, πορεία διδασκαλίας, φάσεις - δραστηριότητες διεξαγωγής της. ιδακτικές µορφές: ιάλεξη, κατευθυνόµενος διάλογος, ερωτηµατική µέθοδος µαιευτική, διαλεκτική, επίδειξη, διερεύνηση, σχέδιο δράσης (µέθοδος project), µέθοδος επίλυσης προβλήµατος, µέθοδος ανακάλυψης, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία οµάδας εκπαιδευτικών (team teaching), εξατοµικευµένη διδασκαλία, εργαστηριακή µέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων, διδασκαλία µε βάση την ερµηνευτική διαδικασία, διδασκαλία µε διαθεµατική προσέγγιση, διδασκαλία µε ανάπτυξη ατοµικού φακέλου µαθήµατος, επιτόπια διδασκαλία, προγραµµατισµένη διδασκαλία, Τηλε-διδασκαλία, κλπ. Ασκήσεις εκπόνησης σχεδίου µαθήµατος και ανάλυσης διδασκαλίας. 406 Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ (ΠΜ/ECTS 2.0) Ανασκόπηση λειτουργικού συστήµατος Windows και λογισµικού Word, Excel, κλπ. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. Αξιοποίηση του Η/Υ για στατιστική επεξεργασία ερευνητικών δεδοµένων. γνωριµία µε τα κύρια στατιστικά πακέτα. Οι Η/Υ στη διδασκαλία και Εκπαίδευση. υνατότητες, ενέργειες και µέτρα αξιοποίησης. ηµιουργία διδασκαλιών - παρουσιάσεων µε τη χρήση του Microsoft PowerPoint. Εισαγωγή video και ήχου σε διαφάνειες. Εισαγωγή χρωµάτων και φόντου σε διαφάνειες. Προβολή - Χρονισµός παρουσιάσεων και τρόποι εναλλαγής διαφάνειας. Εγγραφή αφήγησης οµιλητή σε διαφάνεια, κλπ. ίκτυα διαδίκτυο. Η σηµασία του διαδικτύου στη διδασκαλία και εκπαίδευση. Σύνδεση των διαδικτυακών τεχνολογιών και υπηρεσιών µε τις θεωρίες µάθησης. Φυλλοµετρητές, περιήγηση, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο, πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Εισαγωγή στις διαδικτυακές δοµές δεδοµένων και στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Εξοικείωση µε τις διαδικτυακές τεχνολογίες, γλώσσες, εργαλεία, υπηρεσίες που βοηθούν 7

8 τη εκπαίδευση από απόσταση. Χρήση εργαλείων σύνταξης για την ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. Σηµασιολογικός ιστός για διαχείριση γλωσσικών µηνυµάτων, χρήση προγραµµάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο, αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων παγκοσµίου ιστού, πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. ηµιουργία ιστοσελίδων. Γνωριµία µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. Εισαγωγή στην τηλεδιάσκεψη τηλεκπαίδευση. Πολυµέσα: Τεχνολογία αναπαράστασης εικόνας και ήχου. Αρχές σχεδιασµού εφαρµογών πολυµέσων. Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, ήχου, animation, Video, συγγραφικών εργαλείων. ιδασκαλία µε χρήση CD-ROM. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 501 Στατική ΙΙ (ΠΜ/ECTS 8.0) Έννοια της υπερστατικότητας πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αυτής έναντι της ισοστατικότητας των φορέων. Επίλυση υπερστατικών φορέων µε τη µέθοδο της αρχής των δυνατών έργων. Συµµετρικοί φορείς µε συµµετρική και αντισυµµετρική φόρτιση. Επίλυση συνεχούς δοκού µε τη µέθοδο Clapeyron. Μέθοδος των επικόµβιων µετακινήσεων. Επίλυση υπερστατικών φορέων µε τη µέθοδο Cross, εφαρµογή της µεθόδου Cross σε πλαίσια µε µεταθετούς και αµετάθετους κόµβους. Γραµµές επιρροής υπερστατικών φορέων, εφαρµογές σε συνεχείς δοκούς. 502 Εδαφοµηχανική (ΠΜ/ECTS 6.0) Εισαγωγή: Τι είναι έδαφος, τύποι εδαφών και δοµή. Φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους: περιεχόµενη υγρασία και βαθµός κορεσµού, φαινόµενο βάρος πυκνότητα, ειδικό βάρος εδαφικών κόκκων, λόγος κενών πορώδες, σχετική πυκνότητα. Περιγραφή και ταξινόµηση εδαφών. Μηχανική συµπεριφορά εδαφικών σχηµατισµών και χαρακτηριστικά. Παραµόρφωση εδαφών στερεοποίηση. Συµπύκνωση εδαφών. υναµική συµπεριφορά εδαφών. Εργαστήριο: Περιεχόµενη υγρασία (µέθοδος διαδοχικών ζυγίσεων και ανθρακασβεστίου). Φαινόµενο βάρος συνεκτικών εδαφών, δείκτης κενών και πορώδους. Ειδικό βάρος κόκκων εδάφους (λεπτόκκοκκο, χονδρόκοκκο). Κοκκοµετρική ανάλυση (µε κόσκινα και υδρόµετρο). Όρια Atterberg (προσδιορισµός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας, όριο συρρίκνωσης). Ανθρακικά άλατα οργανική ύλη (συσκευή Bernard). Συντελεστής υδροδιαπερατότητας (σταθερού και µεταβλητού φορτίου). Κατάταξη εδαφών. οκιµή ελεύθερης διόγκωσης. οκιµή διόγκωσης στο οιδήµετρο (συσκευή στερεοποίησης). Μέθοδος προσδιορισµού της σχέσεως υγρασίας-πυκνότητας εδαφών µε την πρότυπη µέθοδο Proctor. Προσδιορισµός της εργοταξιακής πυκνότητας του εδάφους δια της µεθόδου της άµµου. 503 Τοπογραφία (ΠΜ/ECTS 8.0) Έννοια της τοπογραφίας. Βασικοί ορισµοί και έννοιες. Μονάδες µετρήσεων. Άµεσες και έµµεσες µετρήσεις µηκών. Όργανα που χρησιµοποιούνται. Μεθοδολογία. Χάραξη καθέτων. Όργανα που χρησιµοποιούνται. Μεθοδολογία. Μέτρηση οριζοντίων, κατακόρυφων γωνιών. Θεοδόλιχος, στοιχεία οργάνου, µεθοδολογία. Γηπεδοµετρία. Αποτύπωση - εµβαδοµέτρηση γηπέδων. Ολοκληρωµένος γεωδαιτικός σταθµός. Βασικά µέρη του οργάνου. Ταχυµετρία. Πολυγωνικές οδεύσεις. Τα τρία θεµελιώδη προβλήµατα. Είδη οδεύσεων. Επιλύσεις. Στοιχεία τριγωνισµού. Μεθοδολογία. Υψοµετρία. Χωροβάτης. Μέθοδοι µετρήσεων. Στοιχεία τοπογραφικού σχεδίου. Εργαστήριο: Γηπεδοµετρία. Αποτύπωση - εµβαδοµέτρηση οικοπέδου σχήµατος κανονικού πολυγώνου µε τη γεωµετρική µέθοδο. Αποτύπωση - εµβαδοµέτρηση οικοπέδου σχήµατος κανονικού πολυγώνου µε τη µέθοδο των ορθογωνίων συντεταγµένων. Θεοδόλιχος, χειρισµός του οργάνου, µέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών. Χωροβάτης, χειρισµός του οργάνου. µέτρηση υψοµετρικών διαφορών. Εµβαδόµετρο, ηλεκτρονικό εµβαδόµετρο, εφαρµογές. Ηλεκτρονικός θεοδόλιχος (ολοκληρωµένος γεωδαιτικός σταθµός), χειρισµός, µέτρηση αποστάσεων, γωνιών, υψοµετρικών διαφορών. Σχεδίαση τοπογραφικού διαγράµµατος ευρύτερης περιοχής: αναγνώριση περιοχής, ίδρυση πολυγωνοµετρικών σηµείων, µετρήσεις πολυγωνοµετρίας ταχυµετρίας - υψοµετρικών διαφορών, συνέχιση και ολοκλήρωση µετρήσεων ταχυµετρίας - υψοµετρικών διαφορών, επίλυση πολυγωνοµετρίας - ταχυµετρίας - υψοµετρίας, σχεδίαση επί χάρτου των σηµείων που προέκυψαν από τα παραπάνω, σχεδίαση ολοκληρωµένου τοπογραφικού διαγράµµατος. 504 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΜ/ECTS 4.0) Έννοια, σκοποί και αναγκαιότητα, πλαίσια και προβλήµατα εφαρµογής, εξέλιξη και σηµερινή 8

9 κατάσταση της αξιολόγησης, θεωρητικό υπόβαθρο, κύριες θεωρίες, µεθοδολογία, φορείς, είδη, προσεγγίσεις, µέθοδοι, τεχνικές, µέσα και υλικά, διαδικασίες, αρχές. Αντικείµενα, σκοποί και κριτήρια στην αξιολόγηση. Αξιολόγηση των έµψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης και των µη έµψυχων παραγόντων της εκπαίδευσης, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, αξιολόγηση προγραµµάτων και διαδικασιών αξιολόγησης. Θεσµικό πλαίσιο, θέση της αξιολόγησης στο πρόγραµµα σπουδών. Θεσµικό πλαίσιο και η φιλοσοφία της αξιολόγησης του µαθητή, γενικοί και ειδικοί παιδαγωγικοί σκοποί/στόχοι. Μεθοδολογία και κατάρτιση των µέσων και υλικών για την αξιολόγηση του µαθητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός τεστ επίδοσης. ιαδικασία οργάνωσης και πραγµατοποίησης µιας εξέτασης, εξεταστικό άγχος. ιαδικασία επιλογής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τρόποι βαθµολογίας γραπτών, τρόποι αξιολόγησης εργασιών. Αξιοποίηση βασικών στατιστικών διαδικασιών για την ανάλυση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, ερµηνεία βαθµών, σταθεροί βαθµοί. Τρόποι έκφρασης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Είδη κλιµάκων. 505 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΠΜ/ECTS 4.0) Φιλοσοφικό υπόβαθρο και κυρίαρχα παραδείγµατα που αποτελούν τη θεωρητική-φιλοσοφική αφετηρία της επιστηµονικής έρευνας (θετικισµός, αντι-θετικισµός, φαινοµενολογία, κλπ). Σκοπός και σηµασία της εµπειρικής έρευνας, βασικές έννοιες και πρακτικές. Κύρια στοιχεία της µεθοδολογίας της εµπειρικής έρευνας. Μέθοδοι και σχεδιασµός της εµπειρικής έρευνας (διατύπωση προβλήµατος, σκοπός και στόχοι, µεταβλητές, υποθέσεις, χρηµατοδότηση, κλπ). Κύρια στατιστικά κριτήρια και µέσα, κύριοι στατιστικοί έλεγχοι για την εµπειρική έρευνα. Τρόποι επεξεργασίας δεδοµένων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τρόπος εκπόνησης και συγγραφής µιας ερευνητικής και γενικά µιας επιστηµονικής εργασίας. Αναφορά σε φορείς, ιδρύµατα και προγράµµατα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που σχετίζονται µε συστηµατική έρευνα, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης. ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 601 Γενική Τεχνολογία (ΠΜ/ECTS 6.0) Η έννοια της τεχνολογίας. Σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας. Σύνδεση της τεχνολογίας µε την παραγωγή. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή. Τεχνολογική ανάπτυξη και επαγγέλµατα. Η Οικονοµία. Οργάνωση και διοίκηση παραγωγής. Μελέτη της τεχνολογίας (µέθοδος του ατοµικού έργου). Μελέτη της παραγωγής (µέθοδος του συλλογικού έργου). Η σηµασία της µεθόδου της γραµµής παραγωγής στη βιοµηχανία: µέθοδος, έρευνα και πειραµατισµός. Γενική ανασκόπηση των µεθόδων διδασκαλίας που είναι απαραίτητες για το µάθηµα της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση. Ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών (σεµινάρια και διαλέξεις καθηγητών, παρουσιάσεις έργων, κατασκευές). Εργαστήριο: Εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα, υλικά, τεχνικό σχέδιο. Εργασίες στις µεθόδους της ατοµικής έρευνας, της οµαδικής εργασίας, της γραµµής παραγωγής για τη µελέτη της βιοµηχανίας και τέλος της έρευνας και του πειραµατισµού για την εξοικείωση των φοιτητών µε τον επιστηµονικό τρόπο έρευνας. 602 Η/Μ Εγκαταστάσεις σε Κτίρια (ΠΜ/ECTS 6.0) Κανονισµοί εσωτερικών εγκαταστάσεων. Κανονισµός και µελέτες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης. Πυροπροστασία κτιρίων. Εγκαταστάσεις θέρµανσης. Εγκαταστάσεις κλιµατισµού αερισµού. Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση αποχέτευση). Μεταφορικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - φωτοτεχνία. 603 Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΠΜ/ECTS 7.0) Αρχές µηχανικής των κατασκευών: δράσεως, αποκρίσεις, ανίσωση ασφαλείας, επί µέρους φορείς, στατικά συστήµατα. Μέθοδοι και καταστάσεις σχεδιασµού. Αρχές σχεδιασµού κατασκευών από σκυρόδεµα. Ιδιαιτερότητες του σκυροδέµατος ως δοµικού υλικού. Ο συνδυασµός σκυροδέµατος και χάλυβα. Εξασφάλιση συνεργασίας σκυροδέµατος και χάλυβα (µηχανισµός συνάφειας αγκυρώσεις). Τύποι και τιµές φορτίων. Σχεδιασµός για υπερισχύουσα καµπτική καταπόνηση σχεδιασµός δοκών και πλακών. Καµπτικός σχεδιασµός πλακοδοκών. Σχεδιασµός έναντι τέµνουσας. Σχεδιασµός έναντι ροπής στρέψεως. Παραµορφώσεις. Σχεδιασµός αγκυρώσεων. Εργαστήριο: Εφαρµογές των εµµέσων µεθόδων σε δοκίµια σκυροδέµατος. Καµπτική συµπεριφορά 9

10 υποοπλισµένης και υπεροπλισµένης δοκού, διαγράµµατα συµπεριφοράς, µορφολογία ρωγµών. Συµπεριφορά δοκού µε ανεπαρκή διατµητικό οπλισµό, ο τριπλός ρόλος των συνδετήρων, η σηµασία των λεπτοµερειών όπλισης στην αστοχία του φορέα. Επίσκεψη σε εργοτάξιο. 604 ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας (ΠΜ/ECTS 6.0) Αντικείµενο της ιδακτικής Μαθηµάτων Ειδικότητας. Έννοια και σκοποί της ανάλυσης επαγγέλµατος στην επαγγελµατική εκπ/ση και κατάρτιση. Η µετάδοση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων διαχρονικά. ιασύνδεση του πεδίου παραγωγής και του επαγγελµατικού τοµέα µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. είγµατα διδασκαλιών για ανάλυση. Αρχές σύνταξης προγραµµάτων σπουδών µε έµφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης προγραµµάτων των µαθηµάτων ειδικότητας. Σύγκριση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπ/σης και επαγγελµατικής κατάρτισης. ιδασκαλία µε έµφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων. Η διαδικασία της επίδειξης. Το πείραµα. Η εξατοµικευµένη άσκηση. Η διαδικαστική γνώση στη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων και η στρατηγική αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Η δηλωτική γνώση στη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων και οι εναλλακτικές µορφές εφαρµογής της. Στρατηγική καλλιέργειας και συνέργειας γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ανωτέρω ύλη. 605 Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυµέσα (ΠΜ/ECTS 5.0) Ψυχολογία της Τεχνολογίας και θεωρίες µάθησης, γνώση των τεχνικών και των παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε µέσο χωριστά και κατά κατηγορία εποπτικών και µέσων (µη προβαλλόµενα µέσα, ακίνητα προβαλλόµενα µέσα και τα αντίστοιχα µέσα κατασκευής και προβολής, κινούµενα προβαλλόµενα και τα αντίστοιχα µέσα κατασκευής και προβολής, κινούµενα προβαλλόµενα προγράµµατα πολυµέσων και υπερµέσων, ταινίες, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις). Το διαδίκτυο ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας και µέσο για την κατασκευή ηλεκτρονικών διδασκαλιών - παρουσιάσεων. Αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τη χρήση των µέσων σε διαφορετικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και µάθησης, κοινωνικές επιπτώσεις από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η µεταβολή των ρόλων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, τρόποι αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού. Εργαστήριο: Παραγωγή και παρουσίαση συµπληρωµατικού εποπτικού υλικού (σηµειώσεις και φυλλάδια, βιβλιοδεσία και µέθοδοί της, φωτογράφηση, κατασκευή µοντέλων και µακετών, χαρτών, αφισών). Παραγωγή και παρουσίαση ακίνητων εικόνων και µέσων, κατασκευή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση κινούµενων εικόνων, κατασκευή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση Η/Υ, εισαγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή εικόνας βίντεο µέσω Η/Υ, παραγωγή παρουσιάσεων µε πολυµέσα, κατασκευή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική χρήση, παραγωγή κινούµενης εικόνας. Νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφορίας - γνώσης - δεξιότητας µέσα από ψηφιακά δίκτυα πληροφοριών. οµές τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης. µάθηση από απόσταση. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 701 Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές (ΠΜ/ECTS 7.0) Τύποι χάλυβα, ιδιότητες. Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα µεταλλικών κατασκευών. Σύγκριση µε το οπλισµένο σκυρόδεµα. Εισαγωγή στον ευρωκώδικα 3, ελαστική και πλαστική περιοχή. Κατάταξη διατοµών. Αντοχή διατοµών σε εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη διάτµηση, συνδυασµός αυτών. Λυγισµός, πλευρικός λυγισµός, καµπτικός λυγισµός. Βασικές αρχές υπολογισµού των κοχλιώσεων. Βασικές αρχές υπολογισµού συγκολλήσεων. Αποκατάσταση συνέχειας σ εφελκυόµενη ράβδο. Στηρίξεις µε µετωπική πλάκα, µε γωνιακά. Εργαστήριο: Εφελκυσµός σιδηρών ράβδων. Θλίψη δοκιµίων υπολογισµός κρίσιµης ροπής. Έλεγχοι κοχλιώσεων. Θέµα σιδηρών κατασκευών ανά σπουδαστή µε πλήρη επίλυση στατικού µοντέλου, επιλογή σιδηρών διατοµών, υπολογισµού αντοχής, επιλογή κοχλιώσεων, συγκολλήσεων. 702 Στοιχεία Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών (ΠΜ/ECTS 5.0) Ο σεισµός ως γεωλογικό φαινόµενο. Σεισµικά κύµατα. Καταγραφή σεισµών σεισµοµετρία. Σεισµική επικινδυνότητα. Στοιχεία δυναµικής ανάλυσης κατασκευών. Μονοβάθµια ελαστικά συστήµατα και φάσµατα απόκρισης. Πολυβάθµια ελαστικά συστήµατα. Κριτήρια αντισεισµικού σχεδιασµού. Φάσµατα σχεδιασµού κατά τον Κανονισµό. Η έννοια του συντελεστή συµπεριφοράς. Συνήθεις βλάβες από σεισµό. Εργαστήριο: Υπολογισµός µεγίστων µετακινήσεων κατασκευών, ιδιοπεριόδων και εντατικών 10

11 µεγεθών σχεδιασµού αντισεισµικών κατασκευών. Επίσκεψη σε εργοτάξιο. 703 Υδραυλική (ΠΜ/ECTS 5.0) Ιδιότητες των ρευστών, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόµενα. Αρχές υδροστατικής, κέντρο πίεσης, άνωση, ισορροπία επιπλεόντων σωµάτων. Αρχές υδροδυναµικής, ροϊκές συναρτήσεις, εξισώσεις συνέχειας και Bernoulli, Euler και Νavier Stokes. Υδραυλικές απώλειες, διάγραµµα Moody, πιεζοµετρική γραµµή και γραµµή ενέργειας. Ανοικτοί αγωγοί, είδη ροών µε ελεύθερη επιφάνεια, Ειδική ενέργεια, κρίσιµη ροή, υδραυλικό άλµα. Ροή πάνω από υπερχειλιστές, Εκροή από οπές δοχείων. Στοιχειώδη έργα κλειστών και ανοικτών αγωγών. Υδρεύσεις πόλεων, έργα µεταφοράς ύδατος, εξωτερικά και εσωτερικά υδραγωγεία, αντλιοστάσια και χαρακτηριστικές καµπύλες επιδόσεων, εγκαταστάσεις διϋλισης και επεξεργασίας ποσίµου ύδατος. Αποχετεύσεις πόλεων. ίκτυα υπονόµων. Αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας παντοροϊκών και χωριστικών συστηµάτων. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, βιολογικά απαιτούµενο οξυγόνο πρωτοβάθµιος, δευτεροβάθµιος και τριτοβάθµιος βιολογικός καθαρισµός λυµάτων. Στοιχεία αρδεύσεων & στραγγίσεων, µέθοδοι άρδευσης, µέθοδος Clement. Εργαστήριο: Ιδιότητες υγρών, προσδιορισµός πυκνότητας και ειδικού βάρους. Ιξώδες, µέτρηση ιξώδους µε τη µέθοδο της πτώσης σφαιρών σε ιξωδόµετρο. Επιφανειακή τάση, δυνάµεις συνοχής και συνάφειας, Ποιοτική και ποσοστική προσέγγιση της τριχοειδούς ανύψωσης και τεπείνωσης. Υδροστατική πίεση, επίδειξη υδροστατικού παραδόξου. Άνωση, πειραµατική επαλήθευση της αρχής του Αρχιµήδη. Προσδιορισµός υδροστατικών δυνάµεων στο µέτωπο σωληνοειδούς. Μέτρηση παροχής µε Venturi. Πειραµατική εφαρµογή της εξίσωσης Bernoulli σε οριζόντιο και κεκλιµένο κλειστό αγωγό, χάραξη πιεζοµετρικής γραµµής και γραµµής ενέργειας, Μέτρηση γραµµικών και τοπικών απωλειών. Yδραυλικές µηχανές (στρόβιλος Pelton και φυγοκεντρική αντλία), προσδιορισµός χαρακτηριστικών καµπυλών. Ροές σε ανοικτό αγωγό, παροχή κάτω από θυρόφραγµα και πάνω από εκχειλιστή, Πειραµατικός προσδιορισµός στοιχείων του υδραυλικού άλµατος. 704 Τεχνική Νοµοθεσία (ΠΜ/ECTS 3.0) Ανάλυση και επεξήγηση βασικών εννοιών όπως δηµόσια και ιδιωτικά έργα, δηµοπρατήσεις, συµβάσεις, αναλύσεις τιµών ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ, κλπ. Η αναγκαιότητα και οι επιδράσεις των ανωτέρω εννοιών και νόµων στην άσκηση του τεχνικού επαγγέλµατος για τη διαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων. Παρουσίαση βασικών άρθρων των κυριότερων Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και εγκυκλίων που αφορούν στα δηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, όπως: Ν 1418/84 ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, Π.. 609/85 Κατασκευή ηµοσίων Έργων, Π.. 472/85 Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις, N 2576/98 Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση κατασκευής των δηµοσίων έργων Ν 795/93 Έκδοση οικοδοµικών αδειών. 705 Θεµελιώσεις (ΠΜ/ECTS 6.0) Εισαγωγή. Είδη θεµελιώσεων. Κριτήρια επιλογής. Επιφανειακές θεµελιώσεις (µεµονωµένα πέδιλα πεδιλοδοκοί πλάκα θεµελίωσης). Υπολογισµοί, κατασκευαστική διαµόρφωση, Ευρωκώδικας 7. Θεµελιώσεις σε πασσάλους (είδη πασσάλων, υπολογισµοί, κατασκευαστική διαµόρφωση, Ευρωκώδικας 7). Ωθήσεις γαιών (θεωρία Rankine, θεωρία Coulomb). Τοίχοι αντιστήριξης. Έλεγχοι ευστάθειας. Κατασκευαστική διαµόρφωση. Εργαστήριο: οκιµές αντοχής του εδάφους. Πρότυπη δοκιµή ανεµπόδιστης θλίψης σε αδιατάρακτο διαταραγµένο δείγµα εδάφους. οκιµή άµεσης διάτµησης του εδάφους (δύο είδη δοκιµών). Τριαξονική δοκιµή σε συνεκτικά εδάφη (τρία είδη δοκιµής). οκιµή CBR (καλιφορνιακός λόγος φέρουσας ικανότητας). οκιµή συµπιεστότητας (στερεοποίησης). Γραπτή άσκηση θεµελίωσης. 716 Οικονοµοτεχνική Ανάλυση (ΠΜ/ECTS 4.0) Κοστολόγηση τεχνικών έργων, κατηγορίες κόστους (άµεσο έµµεσο), επιπλέον επιβαρύνσεις (γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος, κλπ), απολογιστικό κόστος. Ανάλυση έργου προϋπολογισµός δαπανών, αναµενόµενο κέρδος, απόσβεση τεχνικού εξοπλισµού, επιλογή τεχνικών λύσεων, συνδυασµός µε τα οικονοµικά µεγέθη, βελτιστοποίηση κόστους, παραδείγµατα σύνταξης συµβατικού προϋπολογισµού κατασκευής έργων. 717 Επιχειρησιακή Έρευνα (ΠΜ/ECTS 4.0) Γραµµικός προγραµµατισµός (Μέθοδος Simplex, πρόβληµα της δυαδικότητας, της µεταφοράς). Μη γραµµικός προγραµµατισµός, στοιχεία ποιοτικού ελέγχου. υναµικός προγραµµατισµός, προγραµµατισµός κατασκευών (PERT-CPM). Μοντέλα επενδύσεων. Ανάλυση αποφάσεων, δένδρα 11

12 αποφάσεων. Επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ (χρήση πακέτων). Εφαρµογές στην ειδικότητα. Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 801 Πρακτική Άσκηση ιδασκαλίας (ΠΜ/ECTS 4) 802 Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα (ΠΜ/ECTS 6) 803 Πτυχιακή Εργασία (ΠΜ/ECTS 20) 12

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΓ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό -

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΚ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό - ΠΜ/ECTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ η Επιστήμη και Τεχνολογία του ΑΤΜ Η μελέτη και η εφαρμογή της Γεωμετρίας της Γης και οτιδήποτε σχετίζεται με τη γεωμετρία αυτή (από το φυσικό και τον ανθρωπογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ Μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Ν. 1404/83 και την Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τμήμα Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, λειτουργεί από της ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΜΙΚΩΝ. Οδηγός Κατάρτισης της ειδικότητας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΜΙΚΩΝ. Οδηγός Κατάρτισης της ειδικότητας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΤΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΜΙΚΩΝ Οδηγός Κατάρτισης της ειδικότητας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 Πίνακας περιεχοµένων 1. Εισαγωγή 2. Απόφαση ορισµού επιτροπής προγράµµατος 3. Γενικά στοιχεία για το Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων 3.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων είναι ένα από τα τρία καινούργια τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών που περιλάμβανε και την Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, στην οποία ανήκε το Τμήμα Μηχανολόγων. Την πρώτη αυτή χρονιά το Τμήμα λειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου 1999.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα στόχο έχει την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 Πάτρα 31/12/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ECTS (Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τρικάλων Αργοναυτών 1Γ, Τ.Θ. 348 26, T.K 421 00, Τρίκαλα τηλ. 24310-23602, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΜΑΘΗΜΑ Α1: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα - Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΑΟΒ 200) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα Διανυσμάτων Διάνυσμα στο Επίπεδο και στον Χώρο, Μέτρο, Πρόσθεση, Βαθμωτός

Διαβάστε περισσότερα

224.. ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

224.. ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ 224.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα