ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη Έγκριση του οικονομικού απολογισμού εσόδωνεξόδων, του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 5η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21 ) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Δούμπαλας Κυριάκος Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αλίρη Χριστίνα Γραμματέας Δ.Σ 3) Λαζαρίδης Γεώργιος 4) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου 5) Μαρμαρίδης Σταύρος 6) Δεληπάλα Δάφνη 7) Παρισόπουλος Γεώργιος 8) Ζάϊκος Λεωνίδας 9) Τσιτσικλής Γεώργιος 10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος 11) Παπαχρήστος Νικόλαος 1 ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα Αντιπρόεδρος Δ.Σ 2) Χατζηπαραδείσης Χρήστος 3) Αντωνιάδης Σάββας 4) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος) 5) Ιωσηφίδης Κυριάκος 6) Ντότση Πασχαλίνα Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

2 12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος 13) Παπακώστας Χαράλαμπος 14) Τσακαλίδου Δέσποινα 15) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 16) Τσακίρης Παντελεήμων 17) Γαβότσης Αστέριος 18) Καρασαββίδης Δημήτριος 19) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου 20) Καραστερίου Ευάγγελος 21) Θεμελής Άγγελος Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ Σπυριδωνίδης Δημήτριος απών ΛΗΤΗΣ Παπαγεωργίου Καλλιόπη απούσα ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσακαλίδης Θεόδωρος παρών ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μοσχόπουλος Αθανάσιος απών ΜΕΣΑΙΟΥ Φωτιάδης Σάββας παρών ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Τσαλίδης Γεώργιος παρών ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγος Χρήστος παρών ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Καρκάρης Στέλιος παρών Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Δημοτικός Υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μπούλης Νικόλαος, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Καμπούτας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 30361, που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. 315/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να δώσουν στοιχεία επί των απολογιστικών στοιχείων, των ισολογισμών, εκθέσεων ελέγχου κ.λ.π του Δήμου, οικονομικού έτους Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.: 1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή 2

3 υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανω τέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του 3

4 ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή (η οποία αντικατέστησε την Δημαρχιακή Επιτροπή με τον «Καλλικράτη» Ν. 3852/2010) με την υπ αριθμ. 163 /2012 απόφασή της προέβη σε έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων έτους 2011 και συνέταξε και μας έστειλε την Έκθεση για τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 με τα αποτελέσματα χρήσεως για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής: κ. Νικόλαος Καμπούτας Α.Μ ΣΟΕΛ 30361, που έκανε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος και ανέπτυξε προφορικά τα στοιχεία του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου, του οποίου είχε ορισθεί ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής για το έτος 2011, με την υπ αριθμ. 315/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δέχθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο. Επίσης παρέστη στην συνεδρίαση και ο Δημοτικός Υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας Μπούλης Νικόλαος ο οποίος παρενέβη κατά την διάρκεια της συζήτησης, όπου αυτό χρειαζόταν, και έδωσε στοιχεία και διευκρινήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο πάνω στα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου. Αφού ολοκλήρωσαν την παρουσίαση και τις απαντήσεις οι ανωτέρω, στη συνέχεια ο Πρόεδρος τους ευχαρίστησε που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση και μίλησε για τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2011 και τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου έτους 2011, αντίγραφα των οποίων, μαζί με τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, κ.λ.π σχετικά έγγραφα, δόθηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με την πρόσκληση για να τα μελετήσουν, ζήτησε στη συνέχεια από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του οικονομικού έτους 2011, κ.λ.π του Δήμου, και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 4

5 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του: 1) Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, 2) Την παρουσίαση του παραπάνω Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3) Τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Ωραιοκάστρου 4) Την υπ αριθμ. 163 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ελέχθησαν τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2011 και συντάχθηκε η έκθεση για τον έλεγχο του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ωραιοκάστρου 5) Τους Πίνακες Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Δημοτική Χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2011) του Δήμου Ωραιοκάστρου 6) Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 (Π.Δ 315/1999 Παρ ), 7) Την υπ αριθμ.: 3025/11-12/ Έκθεση Ελέγχου, επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νικολάου Καμπούτα 8) Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2011, 9) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 163 και 175 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 10) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 11) Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 του από 17-5/ Β. Δ/τος «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Αποφασίζει με πλειοψηφία 1) Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου οικονομικού έτους 2011, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ 70 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 του Δ.Κ.Κ) ,79 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις ,13 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ,62 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις ,67 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών-δωρεών ,53 76 Έσοδα κεφαλαίων ,56 Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) ,30 5

6 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,79 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και έκτακτα κέρδη ,51 Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) ,30 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,60 ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Αμοιβές 6 και έξοδα προσωπικού Αμοιβές 6 και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Παροχές 6 τρίτων Φόροι-Τέλη 6 Διάφορα 6 έξοδα Τόκοι 6 και συναφή έξοδα ΠΟΣΟ , , , , , ,65 Αποσβέσεις 6 παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,96 Παροχές 6 Χορηγίες Επιχορηγήσεις Δωρεές ,56 Προβλέψεις 6 υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης ,42 Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) ,53 Έκτακτα 8 και ανόργανα έξοδα ,45 Έξοδα 8 προηγουμένων χρήσεων ,23 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (Β) ,68 Αναλώσεις 2 αναλωσίμων υλικών ,87 Ανταλλακτικά 2 παγίων στοιχείων ,61 Σύνολο αναλώσεων (Γ) ,48 Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ) ,69 2) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Δημοτική χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2011) και τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη και τον Συντάξαντα Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό Υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, την Έκθεση Έλεγχου επί των 6

7 Οικονομικών Καταστάσεων του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Καμπούτα Νικολάου (ΑΡ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30361), τα οποία επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Χρήσεως 2011 που συντάχθηκαν με την υπ αριθμ. 163/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 3) Εγκρίνει την με αριθμό: 3025/11-12/ Έκθεση Ελέγχου επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που συνέταξε ο κ. Νικόλαος Καμπούτας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361), καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη, τον Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νικόλαο Καμπούτα (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361). Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβότσης Αστέριος, Καρασαββίδης Δημήτριος, Τερζής Χρήστος του Δημητρίου, Θεμελής Άγγελος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τσακίρης Παντελεήμων και Αλίρη Χριστίνα δήλωσαν παρών. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου εγκρίνουν τον οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 241 /2012 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή ΤΑ ΜΕΛΗ υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δ. Σ Δούμπαλας Κυριάκος 7

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , , , ,68 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0, , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0, , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) ,00 0,00 625, , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) ,00 0,00 625, , ,74 660, Έσοδα από αναψυκτήριο στο Δασόκτημα ,00 0,00 0, , ,82 0, Εσοδα απο αναψυκτήριο στο Παλαιόκαστρο ,00 0,00 0, ,92 0, , Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) ,00 0, , , ,06 0, Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) ,00 0,00 0, , ,00 0, Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) ,00 0,00 0,00 307,76 307,76 0, Εσοδα απο χωράφια (Αγροτεμάχιο 390) ,00 0, , , ,50 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ,00 0,00 0, , ,80 0, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων ,00 0,00 0, , ,48 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων ,00 0,00 0, , ,81 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων ,00 0,00 0, , ,67 0,00 (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,00 0, , , ,18 0,00 Σελίδα 1 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , , ,92

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων ,00 0,00 0, , ,00 0,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων ,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων ,00 0,00 0, , ,00 0,00 χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων αρ.3, ν.2946/ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια ,00 0, , , ,01 0,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια ,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια ,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ,00 0, , , ,01 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα ,00 0, , , ,17 0, Μισθώματα ΣΙΛΟ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ,00 0,00 0, , ,60 0, Μισθώματα Αγροτικού Κτηνιατρείου 5.000,00 0, , , ,57 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Εσοδα απο καντίνες ,00 0,00 0, , ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0, , , ,89 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0, , , ,77 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0, , , ,77 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0, , , ,73 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0, , , ,12 0,00 Σελίδα 2 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , , ,92

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0, , , ,12 0, Μέρισμα εταρείας παροχής αερίου 0,00 0, , , ,12 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,05 0, , , ,81 0,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ,05 0, , , ,81 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν ,05 0, , , ,49 0, /89) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ,05 0, , , ,71 0, Δημοτικά τέλη από βεβαιώσεις εκτός ΔΕΗ (ΕΛΒΟ και ,00 0,00 0,00 449,85 449,85 0,00 κλπ) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 0,00 0,00 0,00 281,70 281,70 0, /89) Τέλη καθαριότητας οικιών 0,00 0,00 0,00 329,23 329,23 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ,00 0,00 0,00 243,32 243,32 0,00 ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ,00 0,00 0,00 243,32 243,32 0,00 ηλεκτροφωτισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ ,00 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , Δικαίωμα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Καλλιθέας , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας άρδευσης , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,00 0, , , ,62 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, ,00 0,00 0, , ,62 0,00 άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 Σελίδα 3 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,05 0, , , , ,92

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε ,00 Καλλιθέας Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε ,00 Ωραιοκ Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 0,00 0, , ,62 0, Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 0,00 0, , ,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 0,00 0, , ,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 0,00 0, , ,62 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) , Δικαίωμα ανανέωσης Δ.Ε Ωραιοκ Δ.Ε Μυγδονία , Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε ,00 Καλλιθέας Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε ,00 Ωραιοκ Τέλος ανακομιδής , Τέλος ανακομιδής , Τέλος ανακομιδής , Τέλος ανακομιδής , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , Δικαίωμα από την χρήση οστεοφυλακίων Δ.Ε ,00 Καλλιθέας Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων & ιερών ναών Δ.Ε ,00 Καλλιθέας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , Εισιτήρια θεάτρων,μουσείων ,00 Σελίδα 4 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,05 0, , , , ,92

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την ,00 παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την ,00 παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την ,00 παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την ,00 παροχή υπηρεσιών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0, , , ,37 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ,00 0, , , ,37 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 648,63 648,63 0, ΤΑΠ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 0, , , ,50 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 105,96 105,96 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 107,28 107,28 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 0,00 0, , ,25 0,00 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν , /80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ,00 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων ,00 0,00 0, , ,25 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΤΕΛΟΣ 0,5% ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 0,00 0, , ,05 0,00 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 Σελίδα 5 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,05 0, , , , ,92

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,00 0, , , ,38 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν ,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0, /80) Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν ,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0, /80) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0, /80) Τέλος διαφήμισης Ν.1900/ ,00 0, , , ,31 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00 0, ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (αρ.5ν 1900/90) ,00 0, , , ,37 0,00 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0, , ,43 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5Ν 1900/90). 0,00 0,00 0,00 913,51 913,51 0, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους ,00 χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους ,00 χώρους Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ ,00 0, , , ,07 0,00 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 596,32 823,93 823,93 0,00 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ ,00 0, , , ,76 0,00 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 238,52 264,85 264,85 0,00 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 0,00 0,00 547,63 814,53 814,53 0,00 24/9-20/10/1958) Προοδευτικό Σύνολο : ,05 0, , , , ,92 Σελίδα 6 από 27

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν , /99) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δ.Ε Καλλιθέας , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν , /89) Λοιπά δυνητικά τέλη , Λοιπά δυνητικά τέλη , ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ , Τέλη και δικαιώματα τραπεζοκαθισμάτων , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,56 0, , , ,35 0, ΦΟΡΟΙ ,56 0, , , ,00 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν ,56 0, , , ,27 0, /80) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ,00 0, , , ,15 0, Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Σχολείων ,56 0, , , ,20 0, Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 0,00 0,00 0,00 43,81 43,81 0, /80) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 0,00 0,00 0,00 80,11 80,11 0, /80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν ,00 0, , , ,73 0, /80) Φόρος Ζύθου ,00 0, , , ,73 0, Λοιποί φόροι , Λοιποί φόροι , ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, , ,35 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0,00 0, , ,35 0,00 Σελίδα 7 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,61 0, , , , ,92

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 0,00 0,00 0,00 17,75 17,75 0,00 πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά σε χρήμα Β' ΓΠΣ 0,00 0, , ,60 0, ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Λοιπές δυνητικές εισφορές , Λοιπές δυνητικές εισφορές , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , , ,45 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ , , , , ,45 0,00 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν ,00 0, , , ,67 0, /89) ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών ,00 0, , , ,62 0, Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 τουν ,00 0, , , ,05 0, /89 και 3756/09 για λειτουργικούς σκοπούς ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 0,00 0, , , ,00 0,00 προσωπικού ΙΔΑΧ,μεταφερόμενο από σε Δήμους σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και ,00 0, , , ,02 0,00 βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών & βρεφονηπιακών ,00 0, , , ,02 0,00 σταθμών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , , , , ,04 0,00 σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ,00 0, , , ,60 0,00 Σελίδα 8 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : ,61 0, , , , ,92

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων των 0,00 0, , , ,44 0,00 σχολικών μονάδων ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 1.944,00 0, , , ,00 0,00 τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 1.944,00 0, , , ,00 0,00 τροχονόμους ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται 0,00 0, , , ,72 0,00 πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ Μισθοδοσία Μον.προσ.ΚΕΠ (προκ7κ/06 & 0,00 0, , , ,70 0,00 4Κ/07) ΚΑΠ Δαπάνης πληρ.συμβ.έργου προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0, , , ,82 0, ΚΑΠ καταβολής μισθοδοσίας σε μετατασ,υπαλ.από 0,00 0, , , ,20 0,00 ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ Έσοδα Ο.Α.Ε.Δ. 0,00 0, , , ,00 0, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 0,00 0, , , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , ,23 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , ,23 0, Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο ,00 0,00 0, , ,80 0,00 Ν 2115/93) ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΙΝΤΕΡΒΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ,00 0,00 0, , ,80 0,00 ΥΛΙΚΙΑ Α.Ε.) ΛATOMEIA ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΤΙΤΑΝ Α.Ε.) , ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (LAFARGE BETON ,00 A.B.E.E.) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Σελίδα 9 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και ,00 0,00 0, , ,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου ,00 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ του αρθ , Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών ,00 0,00 0, , ,00 0,00 (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών ,00 0,00 0, , ,00 0,00 (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 αλλοδαπών(άθρο 16Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ,00 0, , , ,43 0,00 ανωτέρω τάξεις Εσοδα από εφημερίδες ,00 0,00 0,00 798,67 798,67 0, Εσοδα από δικαστικές αποφάσεις , Τέλη διέλευσης ,00 0,00 0, , ,84 0, Τέλη χρήσης δικαιώματος διέλευσης ,00 0,00 0,00 9,08 9,08 0, Παράβολα γάμου ,00 0,00 0, , ,00 0, Τέλη διέλευσης. 0,00 0, , , ,84 0,00 Σελίδα 10 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής ,00 αλλοδαπών-πολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής ,00 αλλοδαπών-πολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ,00 0, , , ,79 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,00 0, , , ,79 0, Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 0,00 0, , , ,19 0, Πωλήσεις άχρηστου υλικού 0,00 0, , , ,19 0, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ,00 0, , , ,60 0,00 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ,00 0, , , ,60 0,00 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ , Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) , Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο ,00 ΔΚΚ) Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , , ,30 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , , ,30 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 του ν. 1828/89 και 3756/09 για καλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 Σελίδα 11 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Έσοδα για μισθοδοσία μονίμων και συμβασιούχων ,00 ΚΕΠ καθώς και ενοίκια Έσοδα για μισθοδοσία ατόμων με σύμβαση μερικής ,00 0, ,00 απασχόλησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘ.27 Ν.3756/ , ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση 0, , , , ,30 0,00 τοπικών πολιτικών Έσοδα από CROSS- LOHUCA - INTERREG. 0, , , , ,30 0, Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ωραιοκάστρου Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, , , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, , , ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ <<ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ Επιχορήγηση προγράμματος αναβίωσης εθίμων, δρωμένων και παραδοσιακών παιχνιδιών των χωρών των βαλκανίων από τον Δήμο Καλλιθέας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕ.Σ.Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,90 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,48 0,00 Σελίδα 12 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα ,00 0, , , ,00 0,00 Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ΚΑΠ από Προγρ. Δημοσ. Επενδ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , , ,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ( ,00 0, , , ,51 0,00 Ν 2880/2001) Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 0, , , ,51 0, Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής ,44 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής ,72 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Μυγδονίας , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα , ,00 433,97 433,97 433,97 0, ν.3274/2004) Κατασκευή κτηρίου κέντρου πληροφόρησης στη θέση 2.870,04 0,00 433,97 433,97 433,97 0,00 παλαιού κτηρίου ΑΓΝΟ στο Δ.Δ.Λητής Κατασκευή Παιδικού Σταθμού για το Δ.Δ ,00 Πενταλόφου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ , Ανέγερση ανοιχτού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) , Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ (ΘΗΣΕΑΣ) , Αθλητικός Πολυχώρος Γαλήνης (ΘΗΣΕΑΣ) , Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ - αίθουσας πολλαπλών , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρήσεων στο Παλαιόκαστρο (ΘΗΣΕΑΣ) Λοιπά ειδικά προγράμματα ,00 0, , , ,00 0, Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ,00 0, , , ,00 0, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ,00 Σελίδα 13 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ , , , , ,42 0,00 ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , , , ,42 0, Κατασκευή περίφραξης, αποδυτηρίων και 0,00 0, , , ,42 0,00 ηλεκτροφωτισμού στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Δρυμού Δήμου Μυγδονίας Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για προμήθεια ,00 0, , , ,00 0,00 προγράμματος "Λογιστική Αναβάθμιση..." Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. Ωραιοκάστρου (ΝΑΘ) , ,90 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτη "Κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου"(ΝΑΘ) Κατασκευή νέων αιθουσών και διαμόρφωση του , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπογείου στο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου (Ν.Α.Θ) Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και προσθήκη μιας αίθουσας στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου Προσθήκη καθ ύψος τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας 0,00 0, , , ,00 0,00 στο υφιστάμενο κτίριο Β του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Ν.Α.Θ) Κατασκευή κτιρίου για λειτουργία Νηπιαγωγείου , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρ.25 του ν , /89 και 3756/09 για καλυψη επενδυτικών σκοπών ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2,00 0, , , ,03 0,00 Σελίδα 14 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) ΔΩΡΕΕΣ 2,00 0, , , ,03 0, Προϊόν δωρεών 2,00 0, , , ,03 0, Προϊόν Δωρεών Δήμου Ωραιοκάστρου 0,00 0, , , ,03 0, Προϊόν Δωρεών Δ.Ε Καλλιθέας Προιόν Δωρεών Δ.Ε Ωραιοκάστρου ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ,00 0, , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο ,00 0,00 0, , ,40 0,00 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής ,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,00 0, , , ,69 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,00 0, , , ,76 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,00 0, , , ,93 0,00 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων ,00 (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , Έσοδα από διάφορες καταλογίστηκες αποφάσεις ,00 Σελίδα 15 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,92

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε ,00 βάρος προμηθευτών και εργολάβων Πρόστιμα & ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε ,00 βάρος προμηθευτών & εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων , Καταπτώσεις εγγυήσεων , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ,00 0,00 0, , , ,37 βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ,00 0,00 0, ,37 360, ,37 βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0,00 217,28 217,28 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 βάσει ειδικών διατάξεων ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 0, , ,00 0, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΚΠολΔ) Παράβολα πλειστηριασμών ,00 0,00 0, , ,00 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , ,07 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αφείρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,29 Σελίδα 16 από 27

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ,00 Δ.Ε Μυγδονία Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ,00 Δ.Ε Καλλιθέας Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ,00 Δ.Ε Ωραιοκάστρου Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων ,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Μυγδονίας Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων ,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Καλλιθέας Έξοδα ακινητοποίησης & μεταφοράς παράνομων ,00 σταθμευμένων οχημάτων Δ.Ε Ωραιοκάστρου Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 λογαριασμό τρίτων Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία 0,00 0,00 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , ,07 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ,00 0, , , ,07 0,00 Σελίδα 17 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,29

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ,00 οδών και πεζοδρομίων (αρθρ.47ν.2696/1999, αρθρ.367 ΚΒΠΝ) Έσοδα απο δικαιώματα λαικών αγορών , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ Αφορά έσοδα από ημερήσιες δραστηριότητες του ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Δήμου Λοιπά έκτακτα έσοδα ,00 0, , , ,07 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για ,00 λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για ,00 λογαριασμό τρίτων ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή ,00 υπηρεσιών ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00 ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν ,00 0,00 518,00 518,00 518,00 0,00 στις ανωτέρω τάξεις Εμβάσματα , Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,14 0, , , , ,92 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ ,38 0, , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,38 0, , , , ,97 Σελίδα 18 από 27 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , ,29

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα