Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες)."

Transcript

1 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες). ὑπό Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ διάλογος εἶναι βασικό προσδιοριστικό στοιχεῖο τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ὁ διάλογος μπορεῖ νά γίνει ἡ βάση γιά μία ἐντονότερη ἀναζήτηση καί βίωση τῆς Ἀλήθειας, ἐπειδή εἶναι παγκοίνως ἀποδεκτό ὅτι ἀποτελεῖ τό πιό ἀποδεκτό καί συγχρόνως ἀπαραίτητο μέσο, προαγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου, σ ἕνα συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο, καί συγχρόνως ἀνάδειξης τῆς Ἀλήθειας. Καμμία ἄλλωστε θρησκευτική πίστη δέν δικαιώνει τήν ὕπαρξή της μόνο καί μόνο μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι κατέχει τήν Ἀλήθεια. Πρέπει νά δείξει καί νά ἀναδείξει, μέσα ἀπό τόν διάλογο, ὅτι ὑπάρχει γιά νά ἀπαντᾶ στά βαθύτερα ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καί συγχρόνως νά τόν ἐλευθερώνει ἀπό αὐτά. Ἡ σταθερή ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος σχετίζεται μέ τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἀλήθεια, ἀπαιτεῖ : α) Τόν διαθρησκειακό διάλογο, ὡς μέσο πρός διερεύνηση καί προσδιορισμό τῶν στοιχείων ἐκείνων, τά ὁποῖα μποροῦν νά ὁριοθετήσουν τίς σχέσεις τῶν ἐθνῶν καί τῶν θρησκειῶν, μέ σκοπό τήν καταλλαγή καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη. β) Τόν ἐπαγωγικό διάλογο μέ τούς ἑτεροδόξους, ὡς ἀμοιβαία ἔκφραση πεποίθησης γιά ἀνάδειξη τῆς κοινῆς Ἀλήθειας, μέ βάση τήν κοινή παράδοση, πρίν δηλαδή ἀπό κάθε μεταρρυθμιστική ἤ ὁμολογιακή ἀπόκλιση ἤ σχισματική ἔκπτωση, καί μέ 1

2 ἰδιαίτερο σκοπό, τήν πεποίθηση ὅτι ἡ ἀπομόνωση ἐρημώνει τήν κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ὁμολογιῶν καί ὁ ἀποκλεισμός διασπᾶ τήν κοινή προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῶν συγχρόνων προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ μή ἐπίλυση τῶν ὁποίων ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. γ) Τόν ἐνδορθόδοξο διάλογο, ὡς ὀντολογική ἔκφραση τῆς δυναμικῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, δηλαδή τῆς ὀρθοπραξίας καί τήν ἀπόρριψη κάθε ἰδεολογικοῦ κομφορμισμοῦ. Ὁ διάλογος, ὑπό αὐτήν τήν προοπτιοκή, προβάλλεται, ὄχι ὡς μία ἐναλλακτική ἐπιλογή ἀνάμεσα σέ ἄλλες μορφές ἐπικοινωνίας, ἀλλά ὡς τό ἀποκλειστικό μέσο γνώσης καί κοινωνίας μέ τούς ἄλλους, τούς ξένους, τούς ἕτερους ἤ τούς πάροικους ἀλλά καί ὡς ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς ἱεραποστολικῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί φανέρωσης τοῦ ὀρθόδοξου βιώματος, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν τρόπο τῆς ὑπαρξιακῆς ἔκφρασης τῆς ἐμπειρίας τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκεκαλυμμένης Ἀλήθειας, δηλαδή τοῦ γεγονότος τῆς πίστεως. Ἡ κατάθεση τῆς ἐμπειρίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέσα ἀπό ἕναν διάλογο, καί ὡς μία διαρκῆ μαρτυρία καί φανέρωση τῆς διδασκαλίας πρός τόν "κόσμο", ἐπιβεβαιώνει τόν δυναμισμό τῆς παρουσίας Της στό σήμερα, ὄχι ὡς ἕνα μοντέλο κάποιου ἰδεολογικοῦ μανιφέστου, ἀλλά ὡς τόν αὐθεντικό τρόπο ζωῆς καί ὕπαρξης τῶν ἀνθρώπων. Ὁ λόγος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὡς λόγος θεολογικός μορφολογεῖ εὐχαριστιακά τήν Ἀλήθεια τοῦ κηρύγματός Της καί τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν μηνυμάτων Της πρός τόν κόσμο, δίνει νοητικό περίβλημα καί φραστική διατύπωση στή διδασκαλία Της, ὁριοθετεῖ δηλαδή τό «Πιστεύω» καί προσδιορίζει τά πιστευτέα καί πρακτέα στήν καθημερινή ζωή. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ 2

3 θεολογικός διάλογος γίνεται ἀφενός ἡ πιό γνήσια φωνή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποίαν ἔρχεται αὐτή πιό κοντά στόν "κόσμο" καί ἀφετέρου ὁ πιό γνήσιος τρόπος ἔκφρασης τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας, ὥστε ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος νά ἐπιτύχει ἕναν διάλογο κοινωνίας καί ζωῆς μέ τήν Ἀλήθεια. Γιά τήν Ὀρθοδοξία οἱ ἐπαφές, οἱ συνομιλίες, οἱ συνεννοήσεις, καί μέ μιά λέξη ὁ διάλογος, εἶναι πράξεις συνυφασμένες μέ τό εἶναι Της. Στό χῶρο τῶν σχέσεών Της μέ τόν λοιπό χριστιανικό ἤ μή χριστιανικό κόσμο, αὐτή τήν τακτική καλεῖται νά προσφέρει καί προσφέρει χωρίς δισταγμό. Αὐτή ἡ ἴδια καλεῖ τήν «ἄλλη» πλευρά σέ κάθε μορφῆς συνεννοήσεις, συνομιλίες, συζητήσεις καί ἀναμετρήσεις ἀκόμη, ἀρκεῖ ὅλα αὐτά νά γίνονται καί νά ἀποβλέπουν στήν ὑπηρεσία, στήν ἐπικράτηση καί στήν ἀποδοχή τῆς Ἀλήθειας, τῶν ὁποίων ὑπεραμύνεται ἡ ἴδια, πιστεύουσα ἐκ πεποιθήσεως, ὅτι οἱ τρόποι αὐτοί ἀποτελοῦν τό καλύτερο, κατά τό ἐνόν, «ἐργαλεῖο» γιά τήν καλλιέργεια οἰκοδομητικῶν σχέσεων πρός τούς ἔξω. Σέ κάθε φάση ὅμως ἐπικοινωνίας καί διαλόγου πρέπει νά ἰσχύουν οἱ ἀρχές τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἐντιμότητας καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ. Α Ὁ ἐνδορθόδοξος διάλογος. Ὁ λόγος ἐν πρώτοις γιά τόν ἐνδορθόδοξο διάλογο ἀναφορικά μέ τόν σύγχρονο προβληματιζόμενο ἄνθρωπο. Καί τέτοιος εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος τῆς κάθε γωνιᾶς τῆς γῆς, εἴτε ἀνήκει στήν Εὐρώπη ἤ στήν Ἀσία ἤ στό Νέο Κόσμο ἤ στόν Τρίτο Κόσμο. Αὐτό, νομίζω εἶναι σαφές καί δεδομένο. Γι αὐτόν, λοιπόν, τόν σύγχρονο προβληματιζόμενο ἄνθρωπο ὑπάρχει, καί πρέπει νά ὑπάρχει πάντοτε, ἕνας καλά συγκροτημένος «ὀρθόδοξος 3

4 θεολογικός λόγος», ἐπίκαιρος, σαφής καί ἐπιτακτικός. Ἄς δοῦμε, ὅμως τί εἶναι αὐτός ὁ «ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος». Εἶναι γνωστό πόσο καταστροφικά λειτουργεῖ ὁ ἄνθρωπος σήμερα γιά τόν ἑαυτό του καί πόσο ὀλέθρια καταγράφονται τά σύγχρονα γεγονότα εἰς βάρος μιᾶς πιό ἀνθρώπινης ζωῆς καί μιᾶς πιό ἐλπιδοφόρου προοπτικῆς γιά τήν αὔριο. Αὐτά ἰσχύουν σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς. Ἀπό τήν πολιτική ὥς τήν οἰκονομία, ἀπό τόν χῶρο τῆς θρησκείας καί τῶν χριστιανικῶν ἰδεῶν ὥς τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἠθικῆς καί τήν κρίση τῶν ἰδεολογιῶν σήμερα, ἀπό τήν ἐπιστήμη καί τήν ἔρευνα ὥς τήν τεχνολογία καί τήν παραγωγικότητα, ἀπό τά θέματα τῆς κοινωνικῆς τάξεως, ἰσότητας καί εὐνομίας ὥς τήν ἄρνηση κάθε λογικῆς καί δεοντολογίας στό χῶρο τῆς οἰκολογίας καί τῆς διασώσεως τοῦ περιβάλλοντος κ.λ.π. Καί ἔτσι ἡ ζωή μας φορτίζεται, συνεχῶς καί πιό πολύ, ἀπό τό γεγονός, ὅτι λείπουν ἀπ αὐτήν ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀνεκτικότης, ἡ τιμή τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ στοιχειώδης περιφρούρηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ διασφάλιση τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, ἡ ἐγγύηση ὅλων τῶν ἄλλων ἐλευθεριῶν καί τελικά κι αὐτή ἀκόμη ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἀναφαίρετου δικαιώματος γιά μιά καλύτερη ζωή. Ὁ προβληματισμός σήμερα εἶναι καθολικός γιά ὅλους μας. Καί ἀσφαλῶς ἐμεῖς δέν ἀποτελοῦμε ἐξαίρεση. Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν σ αὐτόν τόν προβληματισμό νά προτάξω σέ μερικές συμπερασματικές γραμμές, ὅ,τι σχετίζεται μέ τόν «ὀρθόδοξο θεολογικό λόγο». α) Ὁ θεολογικός λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα πρέπει νά ἔχει βάθος καί οὐσιαστικό περιεχόμενο. Νά ἀπηχεῖ, γνήσια καί αὐθεντικά, 4

5 τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί παράδοση. Νά εἶναι καλά σταθμισμένος καί μελετημένος. Νά ἔχει σαφήνεια, λογική, πειστικότητα, ρεαλισμό. Καί νά μιλεῖ γιά τό Θεό, τόν «οὐ μακράν ἀπό ἑνός ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα» (Πράξ. ΙΖ, 17, 27) καί γιά τό ὅτι «ἀδύνατον ψεύσασθαι τόν Θεόν» (Ἑβρ. ΣΤ, 18), ὥστε νά εἶναι θεμελιωμένη καί ὁλοκληρωμένη ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ προβληματισμένου ἀνθρώπου στήν Ἀλήθεια πού ἐκφράζει. β) Ὁ θεολογικός λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα πρέπει νά νοιώθει τά προβλήματα καί τίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Νά μήν εἶναι λόγος ἐξώκοσμος, ξεπερασμένος, ξερός καί ἀπόηχος. Νά πιάνει τά «σημεῖα τῶν καιρῶν» καί νά δείχνει δρόμους καί λύσεις στά προβλήματα. γ) Ὁ θεολογικός λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, μέσα σέ ἕνα κόσμο ὅπου δοκιμάζεται σκληρά ἡ εἰρήνη, πρέπει νά εἶναι ὄχι μόνο λόγος παρηγοριᾶς καί στηρίξεως ἀλλά καί λόγος πού ἐμπνέει τήν καταλλαγή, τή συνεννόηση, τό διάλογο, τήν τιμιότητα στίς ἐπαφές καί τίς διαπραγματεύσεις, τήν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη στίς ἀνθρώπινες σχέσεις. δ) Ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος, μέσα στήν τεράστια κοινωνική καί οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα, πρέπει νά προβάλλει τήν Ἐκκλησία ὡς θεσμό πού στέκεται στό πλευρό τῶν καταπιεσμένων καί τῶν πτωχῶν, πού δραστηριοποιεῖται ὁλοκληρωτικά μέ στόχο τήν ἀνακούφιση καί τήν σωτηρία τοῦ σημερινοῦ καί προβληματισμένου ἀνθρώπου. ε) Ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος, μέσα στό στρόβιλο τῶν ἀλληλοσυγκρουόμενων ἰδεολογικῶν ρευμάτων, τῶν θρησκευτικῶν ἀνταγωνισμῶν, τῶν ὑποβαθμίσεων τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί τῆς χαλαρώσεως τῶν ἠ- 5

6 θῶν, τῆς ροπῆς τῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας, καί ἰδιαίτερα τῶν νέων σέ ποικίλες καταχρήσεις, πρέπει νά ἐμφανίζει τήν Ἐκκλησία ὡς ἕνα δυνατό καί φερέγγυο θεσμό πού διακηρύττει ὅ,τι ὑγιές καί καλό ὑπάρχει στή ζωή, περνώντας στόν σύγχρονο ἄνθρωπο μηνύματα ἐμπνευστικά, συναρπαστικά, αἰσιόδοξα, πού θά τόν καλοῦν σέ ἅμιλλα καί ἀγωνιστικότητα γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς του. στ) Ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος, μπρός στίς ἀσύλληπτα ραγδαῖες ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, θά πρέπει νά προβάλλει τήν Ἐκκλησία ὡς θεσμό, ὁ ὁποῖος ξέρει νά ἐκτιμᾷ, νά ἀναγνωρίζει καί νά ὁμολογεῖ ὅ,τι καλό καί δημιουργικό ἔχει παρουσιάσει ὁ σύγχρονος πολιτισμός μας, ἀλλά καί πού θά ἔχει καί θά προβάλλει καί τίς δικές του ἀντιλήψεις, τίς δικές του διορθωτικές προτάσεις καί εἰσηγήσεις, τή δική του βιοθεωρία, γιά ἕνα ἄνθρωπο μέ ἠθική ἀξία καί γιά ἕνα κόσμο ἀνθρωπινότερο. ζ) Ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος, τέλος, μέσα σ ἕνα κόσμο ὅπου ἡ τεχνολογική ἄνθηση καί ὁ ἀδηφάγος καταναλωτισμός ὁδηγοῦν στόν ὀλέθριο μαρασμό, στήν πλήρη ἐξάντληση τῶν πόρων τῆς ζωῆς καί στήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς δημιουργίας, πρέπει νά καταστήσει σεβαστές τίς ἀρχές τῆς δεοντολογίας γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς κτίσεως, γιά τό σταμάτημα τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, γιά τόν περιορισμό τῆς ἀχαλίνωτης μανίας τῆς καταναλώσεως καί γιά τήν διατήρηση τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ θεολογικός λόγος θά διδάξει σ ὅλους μας ὅτι «συνεργοί ἐσμεν τοῦ Θεοῦ» (Α Κορ. Γ, 9) καί ὄχι ὀλετῆρες τῆς δημιουργίας του, καί ὅτι κληθήκαμε νά γίνουμε «τῶν βιοτικῶν ἀγαθῶν οἰκονόμοι» καί ὄχι «δοῦλοι πονηροί καί ὀκνηροί» (Ματθ. ΚΕ, 26), πού 6

7 καταστρέφουμε τό «δοθέν ἡμῖν τάλαντον» γιά νά φθάσουμε στόν αὐτο- ὄλεθρόν μας. Ἔτσι λοιπόν ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος δέν ἔχει νά κάνει μόνο μέ κάθε τι τό «παλαιόν» ἀλλά ἔχει τήν ἀναφορά του καί σέ κάθε τι «νέον», ὡς τό δεδομένο, τόσο στήν ἴδια τή ζωή τῆς Ὀρθοδοξίας ὅσο καί στό πλαίσιο τῶν διαθρωπίνων σχέσεων. Τό γνωστό ὅμως αὐτό φαινόμενο τῶν ἑκάστοτε «νέων» δεδομένων στίς σχέσεις μας μέ αὐτά, τό ἀποδέχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ; Καί ἄν ναί, μέ ποιό τρόπο ; Ἀπαντῶ εὐθέως : Τό φαινόμενο αὐτό γιά κάθε, κατ ἀρχήν, μή ἐκκλησιαστικό θεσμό, εἶναι ἴσως, καί θά ἔλεγα καί συνήθως, στοιχεῖο ἀποδεκτό ἤ καί ἀναγκαῖο. Διότι δέν νοεῖται, ὅτι ὑπάρχει κατά κόσμον θεσμός πού νά μή ἀκολουθεῖ καί νά μή προσαρμόζεται στούς ὅρους καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς καλῶς νοουμένης νεωτερικότητος, καί ἑπομένως πρός τήν ἐπιδίωξη σύναψης τῶν καταλλήλων σχέσεων μέ τούς φορεῖς αὐτῆς. Γιά τήν Ὀρθοδοξία, ὅμως, τό πρόβλημα τίθεται ἀπό τελείως ἄλλη προοπτική. Ἄν θά πρέπει δηλαδή νά γίνει λόγος γιά ὁποιαδήποτε ἀποδοχή τῶν «νέων» κατά περίπτωση δεδομένων στίς σχέσεις μας μέ τούς ἐκτός ἡμῶν ἤ ἄν αὐτή ἡ ἀποδοχή μπορεῖ νά ἀναληφθεῖ καί νά γίνει μόνο ὑπό ὁρισμένεςπροϋποθέσεις. Πρῶτον. Γιά τήν Ὀρθοδοξία κάθε τί τό «νέον» δέν τίθεται ὡς πόλος ἕλξεως γι αὐτήν. Σάν κάτι δηλ. πού ἔχει μιά ἀπόλυτη προτεραιότητα γιά τή ζωή καί τή δράση της. 7

8 Γιά τήν Ὀρθοδοξία ἡ πρώτη καί ἄμεση προτεραιότητα εἶναι, σέ κάθε περίπτωση, ὁ ἄνθρωπος καί τό καλῶς νοούμενο σωστικό του συμφέρον. Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν. Ὁ ἄνθρωπος στίς σχέσεις του μέ τό Θεό, ὅσο καί μέ τόν ἀδελφό καί συνάνθρωπό του, μέσα σέ μιά «κοινωνία πιστῶν», πού εἶναι σωστά θεμελιωμένη καί σωστικά γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο λειτουργοῦσα, καί πού ἀποβλέπει στή σωτηρία, στή χάρη, στόν ἁγιασμό καί στήν τελική ἀνάσταση καί φορά τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό. Τό «νέον», ἡ ἀλλαγή, ὁ ἐκσυγχρονισμός, καί σέ ἀπώτατη ἀνάλυση ἡ νεωτερικότητα, δέν ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία αὐτοσκοπό. Εἶναι, ἁπλᾶ, διαρθρωτικοί τρόποι βοήθειας καί στήριξης τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νά ὑπάρξει μιά σωστή καί πλήρως ἀποδοτική προσέγγιση τοῦ ἰδίου. Αὐτή εἶναι ἡ τοποθέτηση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τοῦ κάθε «νέου» στοιχείου καί δεδομένου, τό ὁποῖο, φύσει καί θέσει, δομεῖ τήν νεωτερικότητα καί κατά συνέπεια συνάπτεται καί μέ τήν ἑτερότητα. Δεύτερον. Ἡ ἴδια αὐτή ἔννοια τοῦ «νέου» δέν ἐκλαμβάνεται σάν κάτι πού πρέπει νά ἰσχύσει γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς apriori στοιχεῖο γιά τήν κάθε δράση καί ἐξέλιξή της. Σάν κάτι δηλ. πού ἐπιβάλλεται, σ αὐτήν ἔξωθεν καί πού πρέπει σέ κάθε περίπτωση νά προσδιορισθεῖ, νά προσχεδιασθεῖ καί τελικά νά τεθεῖ σέ λειτουργία γιά τήν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας πορεία καί ἀνέλιξη τοῦ κάθε πιστοῦ, καί σέ τελική ἀνάλυση καί τοῦ ὅλου θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μέσα στό σύγχρονο κόσμο. Δέν εἶναι δηλ. ἕνας εἰδικός στόχος γιά τήν Ἐκκλησία, μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους κύριους στόχους, τούς πνευματικούς, μυστηριακούς, ἁγιαστικούς καί σωστικούς, τούς ὁποίους προτάσσει ἡ Ἐκκλησία δι ἑαυτήν. 8

9 Ἡ Ἐκκλησία, σέ κάθε περίπτωση, κάμνει τό δέον, προκειμένου νά ἐκπληρώσει τήν ἀποστολή της στόν κόσμο καί τήν προσφορά της στόν ἄνθρωπο. Κάμνει τό ἐπιτρεπτό. Τό προβλεπόμενο ἀπό τά «πιστεύω» της καί ἀπό τά «θέσμιά» της. Πάντοτε μέ πνεῦμα κατανόησης καί συγκατάβασης πρός τόν ἄνθρωπο. Ἀρχή της εἶναι τό τοῦ Χριστοῦ : «Τό σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό σάββατον» (Μαρκ. Β, 27). Καί φυσικά, ὕστερα ἀπό μιά τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας καί μιά τέτοια διαδικασία στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἀνανεωτικοῦ καί σωστικοῦ της ἔργου, εἶναι δίκαιο νά θεωρηθεῖ αὐτή, ὅτι ἔχει ἐπιτύχει, στόν ἀποδοτικότερο βαθμό, τήν ὀφειλομένη προσέγγιση πρός τόν ἄνθρωπο, μιά προσέγγιση μέ τήν ὁποία δέν διακινδυνεύεται ὁ σεβασμός καί ἡ τήρηση τῶν παραδεδομένων καί τῶν ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἀπειλοῦνται ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί τά λοιπά δικαιώματα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Σέ ἕνα θαυμάσιο κείμενο, πού θυμίζει ἰωάννειο λόγο, τήν Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους, ὁ μεταμορφωμένος Παῦλος γράφει : «Μηδενί μηδέν ὀφείλετε εἰ μή τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους ὁ γάρ ἀγαπῶν τόν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε... καί εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακόν οὔκ ἐργάζεται πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη». Στήν προοπτική αὐτή ὁ ξένος, ὁ ἀλλοεθνής, ὁ ἀλλόφυλος κι αὐτός ὁ ἐχθρός ἕλκεται, προσεγγίζεται καί γίνεται ἀδελφός. Προνόμια ἤ ἐλλείψεις, ἀξιώματα ἤ ταπεινή καταγωγή, διαφορές ἐθνικότητας, θρησκείας, φυλῆς, φύλου ἤ κοινωνικῆς κατάστασης ἐξαφανίζονται μπροστά στήν 9

10 ἀπόλυτη ἀξία τῆς εἰκόνας τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ πού εἶναι ὁ «ἄλλος». Αὐτή τή συγκλονιστική ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτουν τά λόγια τοῦ Παύλου : «Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Μέ τήν διευκρίνηση αὐτή φαίνεται καθαρά πῶς ὁ «ἄλλος» γίνεται πραγματικά «πλησίον» κι οἱ κοινωνικοί διαχωρισμοί, οἱ φυλετικές διακρίσεις, κι οἱ ξενοφοβίες χάνουν τό ὁποιοδήποτε ἔρεισμα καί ἀποκαλύπτουν τήν παθολογία καί τήν ἁμαρτωλότητα τοῦ ἀπανθρωπισμοῦ. Ἔτσι ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἑνότητα, γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἐπιθυμία τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἡ ποικιλία, ἡ ἑτερότητα καί ἡ διαφορετικότητα δέν πρέπει νά μᾶς φοβίζουν. Β. Ὁ διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. Καλούμεθα σήμερα νά μιλήσουμε ὄχι μόνο γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἀπομονώνοντάς την, ἀλλά καί γιά τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. Γιά μιά παράλληλη δηλαδή πρός τήν Ὀρθοδοξία πραγματικότητα, ἡ ὁποία εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, ὑπάρχει, καί φυσικά δέν μπορεῖ οὔτε νά ἀγνοηθεῖ, οὔτε νά ἀμφισβητηθεῖ. Ὁ λοιπός χριστιανικός κόσμος εἶναι ἕνα σύνολο, πού διαφοροποιεῖται μέν στή δομή του καί εἶναι ἀνόμοιος στήν ἔκφρασή του, πλήν ὅμως εἶναι καί ἕνα σῶμα συμπαγές καί αὐτοσυντηρούμενο, πού δέν μπορεῖ νά ἐξοβελισθεῖ ἀπό τόν μείζονα κορμό, τόν ὁποῖο συνοπτικά ἀποκαλοῦμε Χριστιανισμό. 10

11 Ἑπομένως, ὁ χριστιανικός αὐτός κόσμος ἀποτελεῖ τήν «ἑτέρα πλευρά» τῆς χριστιανικότητός μας. Καί ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς χριστιανικότητος, ὁ κόσμος αὐτός διεκδικεῖ δι ἑαυτόν τήν «ἀπό τοῦ Χριστοῦ» καταγωγή του. Διό καί προσδιορίζεται ὡς κόσμος χριστιανικός, καί ὄχι ὡς κάτι ἄλλο. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἤδη ἀπό τήν πιό πρωτογενή περίοδο τῆς ζωῆς της, μπῆκε σέ μιά ἰδιάζουσα καί ποικίλη, κατά περίπτωση, μορφή σχέσεων πρός τόν κόσμο αὐτό. Οἱ σχέσεις αὐτές γνώρισαν πολλές διακυμάνσεις καί κυρίως πολλές δοκιμασίες. Ὑπῆρξαν σχέσεις ἀκραῖες πολλές φορές, κυρίως ὅταν κατέληγαν σέ ἀντιδικίες, ἀντιπαραθέσεις καί συγκρούσεις ἀκόμη. Ἡ Ὀρθόδοξη πλευρά εἶχε πάντοτε πλήρη συνείδηση, ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν οὕτως ἤ ἄλλως ἀποστασιοζομένων πρός αὐτήν τμημάτων τοῦ χριστιανικοῦ συνόλου, εἴτε ἐπρόκειτο γιά τίς ἱστορικές αἱρέσεις τῆς πρώτης χιλιετίας, εἴτε ἦταν τά μεταγενέστερα μεγάλα καί ἁλυσιδωτά σχίσματα τῶν Δυτικῶν μεταξύ τους ἤ ὅλων μαζί ἀπό τήν Ἀνατολή, ἡ ἀποκοπή, λέγω, αὐτή ἀποτελοῦσε - ὅπως ἀποτελεῖ καί σήμερα τό πιό ὀδυνηρό γεγονός στήν ἱστορική διαδρομή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐν τούτοις, σέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση, ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἀπέφυγε νά μένει πιστή στήν εὐθύνη της καί νά κάμνει τό χρέος της γιά νά ἀντιστραφεῖ ἡ ἀρνητική αὐτή ὄψη τῶν πραγμάτων σέ στοιχεῖο θετικό, γι αὐτήν καί γιά τό λοιπό χριστιανικό κόσμο. Ἀναζήτησε, δηλαδή, καί ἐφάρμοσε ὅλα ἐκεῖνα τά μέσα καί τίς μεθόδους, πού θά ὑπερφαλάγγιζαν τά θλιβερά φαινόμενα τῆς διαιρέσεως καί ἀντιπαλότητας, καί θά ἐξασφάλιζαν στήν ἴδια 11

12 συνθῆκες εἰρηνικότερης ζωῆς καί μινιμότερης εὐστάθειας καί ἑνότητος. ( βλ. ἀπόπειρες διαλόγου ἀμέσως μετά τήν Δ Οἰκουμενική Σύνοδο ἤ ἀμέσως μετά τό σχῖσμα τοῦ 1054). Ὅλα αὐτά ὅμως σημαίνουν, ὅτι οἱ διαχριστιανικές σχέσεις διέγραφαν καί φυσικά ἐξακολουθοῦν νά διαγράφουν μιά ὄντως ἰδιάζουσα τροχιά, μέ τά γνωστά «σκαμπανεβάσματά» τους καί μέ τά «σύν» καί τά «πλήν» τους. Ἀσφαλῶς ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει τό δικό της λόγο. Καί εἶναι λόγος δεσμευτικός. Εἶναι λόγος, τό λιγότερο ἐνδεικτικός γιά τή χάραξη μιᾶς σωστῆς τακτικῆς καί γραμμῆς πλεύσεως στήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὅλου προβλήματος. Μιλώντας πάντοτε γιά τό σήμερα τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, θά πρέπει ἐκ τῶν πραγμάτων νά προσδιορίσουμε, ὅτι οἱ σχέσεις της αὐτές διενεργοῦνται καί προωθοῦνται πρός δύο βασικές κατευθύνσεις, ἀφενός μέν πρός τούς διμερεῖς θεολογικούς διαλόγους μέ συγκεκριμένες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες, καί ἀφετέρου πρός τήν παρουσία της, μέ ὅσα ἡ παρουσία αὐτή συνεπάγεται, πρός τήν Οἰκουμενική Κίνηση, διά μέσου τῶν κυριωτέρων Ὀργάνων της, (τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, τό Συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί τά λοιπά μερικότερης συνθέσεως περιφερειακά ἤ τοπικά ἤ ἄλλα ὄργανα τῆς Κινήσεως). Καί οἱ μέν θεολογικοί διάλογοι, σάν μιά ἀνάγκη ἱστορική καί ἐμπράγματη, ἀκολουθοῦν καί θά ἀκολουθήσουν τό δρόμο τους. Θά ὑπάρχουν ὅπως καί ὑπάρχουν, ἐνδοιασμοί γιά τόν τρόπο διεξαγωγῆς των καί 12

13 διά τήν ἔκβασή τους. Ἀλλ ὁπωσδήποτε οἱ διάλογοι αὐτοί ὑπάρχουν, κάθε καινούριο ἄνοιγμα τέτοιων θεολογικῶν διαλόγων θά πρέπει νά γίνεται μέ περίσκεψη καί φειδώ, καί ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νά στηρίξει τόν θεσμό τους καί νά ἀπαιτήσει ἤ νά βοηθήσει στήν ὀρθή καί ὀρθολογική διεξαγωγή καί ἀνάπτυξή τους, χωρίς νά παραβλάπτονται καί χωρίς νά ζημιώνονται ἡ ἀκεραιότητα καί τό ἀδιαμφισβήτητο τῆς πίστεως καί διδασκαλίας της. Ἡ δέ Οἰκουμενική Κίνησις ὡς ἰδέα καί ὁ Οἰκουμενισμός ὡς πρᾶξις καί ἔργον, διαγράφουν τή δική τους τροχιά, μέσα στήν ὁποία προωθεῖται, σέ διάφορους συναναπτυσσόμενους τομεῖς, ἡ ἰδέα τῆς συνυπάρξεως καί τῆς ἑνότητας μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερῶν. Ἀλλά ὁ ἴδιος αὐτός Οἰκουμενισμός δημιουργεῖ καί ὁρισμένα ἀντισώματα στό σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁρισμένες ἀντιδράσεις στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πού δυνάμει ἀλλά καί ἐμπραγμάτως ὁδηγοῦν σέ συγκεκριμένες κρίσεις, οἱ ὁποῖες στό σύνολό τους, ὅπως ἀποδείχθηκε, εἶναι δικαιολογημένες, ἀλλά καί δυσεπίλυτες. Καί, ἀναμφιβόλως, οἱ κρίσεις αὐτές πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τή δέουσα σοβαρότητα καί προσοχή καί νά ἐπιλυθοῦν κατά τόν πιό σωστό καί ὀρθολογικό τρόπο, διότι ἄλλως τά πράγματα θά ἐξελιχθοῦν ἐπί τό ἀρνητικότερο, καί αὐτό θά εἶναι εἰς βάρος τῆς θιγόμενης Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - ἐπαναλαμβάνω - ὡς ἰδέας καί ὡς ἔργου. Εἶναι γνωστές οἱ κρίσεις πού ἔχουν δημιουργηθεῖ στό διπλό αὐτό χῶρο, τόσο τῶν θεολογικῶν διαλόγων, ὅσο καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δέν θά ἐπεκταθῶ σέ λεπτομέρειες. Ἐπιλεκτικά καί σάν παράδειγμα θά ἀναφέρω, προκειμένου γιά τούς διμερεῖς διαλόγους, τήν ἀπό ἐτῶν βιούμενη κρίση 13

14 τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἐξ αἰτίας τῆς Οὐνίας. Καί γιά τόν Οἰκουμενισμό καί γιά τίς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ τό Π.Σ.Ε., ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῖ ἐδῶ ἡ κρίση πού σημειώθηκε, τά τελευταῖα χρόνια, σέ ὁρισμένες ἀδελφές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Εἶναι μιά κρίση πού ὁδήγησε, μερικές τουλάχιστον ἀπό αὐτές, μέχρι τοῦ σημείου νά ἀποχωρήσουν ἀπό τό Συμβούλιο, διότι διακινδύνευε ἡ κανονική τάξις στό ἐσωτερικό τους, τόσο ἀπό ἐνδογενεῖς γι αὐτές λόγους, ὅσο καί διότι μεσολάβησαν οἱ γνωστές διαβρωτικές ἐνέργειες ὁρισμένων ὑπερσυντηρητικῶν καί φουνταμενταλιστικῶν κύκλων (γνωρίμων στόν ἐδῶ καί στόν εὐρύτερο διορθόδοξο χῶρο), κύκλων οἱ ὁποῖοι ἐξώθησαν ἐν πολλοῖς τά πράγματα σέ ἀκραῖες καταστάσεις. Ὅλα ὅμως αὐτά ὁδηγοῦν στήν ἑξῆς βασική σκέψη : Γιά νά προωθηθοῦν ὀρθά καί ἀποτελεσματικά οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, εἴτε μέσα ἀπό τούς θεολογικούς διαλόγους, εἴτε μέσα ἀπό τό χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χρειάζεται νά ξεδιαλύνουν μερικά «σημεῖα-ἀρχές», τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει αὐτή πρώτη, ὁριστικά καί μέ καθοδηγητική διάθεση καί πρωτοβουλία, νά προσδιορίσει καί νά προβάλει πρός τά ἔξω, μέ βαρύτητα, σαφήνεια καί οἰκοδομητικό πνεῦμα. Θά ἤθελα νά ἐπικεντρώσω τήν ἐν προκειμένῳ σκέψη μου σέ τέσσερα κυρίως σημεῖα, τά ὁποῖα καί θεωρῶ ὅτι εἶναι σημαντικά γιά τά ἐφ ἑξῆς τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. Ἰδού τά σημεῖα αὐτά : α) Νομίζω, ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νά ξεκαθαρίσει ὁ ὁρίζων σέ ὅ,τι καλούμεθα νά συζητήσουμε μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. 14

15 Καί παίρνω σάν παράδειγμα τήν εὐρύτατα σήμερα χρησιμοποιούμενη ὁρολογία στίς συζητήσεις μας μέ τούς συνομιλητάς μας. Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ θεολογία τῶν ὅποιων προβλημάτων μας περνᾶ ἀναπόφευκτα ἀπό τούς ὅρους πού χρησιμοποιοῦμε. Οἱ ὅροι ἔχουν τό δικό τους βάρος καί χρήζουν ἰδιαίτερης προσοχῆς, τόσο στή χρήση τους, ὅσο καί στή σωστή ἑρμηνεία καί ἀξιολόγησή τους. Μιλᾶμε συνεχῶς π.χ., γιά τόν Οἰκουμενισμό. Καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε τή δική μας ἀντίληψη περί αὐτοῦ. Ἀντίληψη ὅμως ἔχουν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι. Καί οἱ ἀντιλήψεις τους δέν συμπίπτουν, διαφοροποιοῦνται ἤ καί ἀλληλοαναιροῦνται. Ποιός μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ, ὅτι τό ὅλο πρόβλημα τῶν σχέσεών μας δέν ἐπιβαρύνεται ἀπό τήν ἐν προκειμένῳ ἀσάφεια καί πολυφωνία ; Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅλους τούς παράλληλους ὅρους στίς συζητήσεις μας, ὅρους πού ἔχουν, ὅπως ὅλοι μας ξέρουμε, μιά ἄλλη γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιακή καί ἐκκλησιολογική βαρύτητα καί ἄρα καί ἐπίπτωση. Γιά παράδειγμα, ὁ ὅρος «Κοινωνία» («Communion»), ὁ δυσερμήνευτος γιά μᾶς ὅρος «Fellowship», οἱ ὅροι «ἑνότης» καί «ἕνωσης», «Ἐκκλησία καί Ἐκκλησίαι», «Ἐκκλησία καί Ὁμολογία», «αἵρεσις, σχίσμα, αἱρετικοί, αἱρεσιάρχαι, σχισματικοί, κ.λ.π..». Ἐπιπλέον, ὁ τόσος ἀμφιλεγόμενος καί πολυσυζητημένος ὅρος «Intercommunion» («Μυστηριακή Διακοινωνία»), ὁ ὅρος «συμπροσευχή» μέ ἑτεροδόξους κ.λ.π. Ποιός μπορεῖ νά ἀγνοήσει τή ζημιά πού κάμνει ἡ ἠθελημένη πολλάκις ἀσαφής χρήση ἤ κατάχρηση τῶν ὅρων αὐτῶν στίς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τούς ἔξω ; 15

16 β) Ἀλλά τό πρόβλημα τῆς ὁρολογίας δέν εἶναι τό μόνο ἀνοικτό γιά μᾶς θέμα. Ὑπάρχουν καί ἄλλα προβλήματα, εἰδικότερης ὑφῆς καί σημασίας γιά τήν Ὀρθοδοξία. Καί αὐτό ὁδηγεῖ στή βασική ἀνάγκη νά προβλέπονται καί νά ἐπισημαίνονται ἀπό δικῆς μας Ὀρθόδοξης πλευρᾶς οἱ ἐκτροπές καί οἱ ἐκ τούτων κίνδυνοι, πού δημιουργοῦνται γιά μιά συνετή καί ἀναμφίλεκτη δημιουργία καί προώθηση καθαρῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν ἐκτός αὐτῆς χριστιανικό κόσμο. Εἶναι ἀνάγκη νά τονίσουμε, ὅτι ὑπάρχει καί μία ὑπολανθανόντως κινούμενη τάση καί πορεία πρός μερικές ὕποπτες ἐκτροπές τῆς ὅλης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, οἱ ὁποῖες ἀνησυχοῦν τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τίς συνειδήσεις τῶν ποιμνίων, καί οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ἑξῆς : 1. Ἡ πιθανή «διεθνοποίηση» τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, μέ ἄνοιγμα πρός τά ἔξω, πρός τίς ἄλλες θρησκείας, πρός τίς ἄλλες ἰδεολογίες, πρός ἄλλους κοσμικούς θεσμούς, μέ τάση καί διάθεση συγκρητισμοῦ, ἀλληλοσυνδέσεως καί ἀλληλοεξαρτήσεως, ἀμφιβόλων διασυνδέσεων καί διαπλεκομένων ἐνδιαφερόντων καί συνεργασιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ξένες πρός τήν φύση καί τόν χαρακτῆρα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὡς χώρου συναντήσεων καί προωθήσεως τῶν σκοπῶν, τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν δρωμένων, γιά τά ὁποῖα ἐνδιαφέρονται οἱ Ἐκκλησίες μέλη τοῦ Π.Σ.Ε., οἱ ὁποῖες Ἐκκλησίες στοχεύουν στήν ἑνότητα, στήν καταλλαγήν καί στήν εἰρήνην. 2. «Ἡ παγκοσμιοποίηση» τῆς Οἰκουμενικῆς ἰδέας καί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (πρβλ. Global Forum). Εἰς τί συνίσταται αὐτή; Εἰς τήν συγκέντρωσιν ὅλων τῶν μορφῶν συνειδησιακῶν λειτουργιῶν, σκέψεων, πεποιθήσεων, παραδόσεων, διδασκαλιῶν, ἀκόμη δέ καί κεφαλαιωδῶν 16

17 δογματικῶν πεποιθήσεων ἐντός μιᾶς εὐρύτερης χοάνης, ἐντός τῆς ὁποίας ἡ αὐτοτέλεια, ἡ ἰδιαιτερότητα καί κυρίως ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν Ἐκκλησιῶν ἤ διαστρεβλώνεται ἤ καί χάνεται τελείως. Δέν νομίζω ὅτι χρειάζεται εὐρύτερος λόγος γιά ὅλα αὐτά. Ὅσο πιό γρήγορα ξεκαθαρίσουν τά πράγματα γύρω ἀπό ὅλα αὐτά τά προβλήματα, τά ὁποῖα δέν εἶναι μόνο λεκτικά τό τονίζω ἰδιαιτέρως αὐτό - ἀλλά εἶναι καί ἀπολύτως οὐσιαστικά καί ὅσο πιό θετικά ἐντοπισθοῦν οἱ πιθανές ἐκτροπές καί ἀρνητικές ἐξελίξεις γύρω μας, τόσο καλύτερα θά μποροῦμε νά προσβλέπουμε σέ πιό καθαρές καί οἰκοδομητικές σχέσεις μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο. 3. Πρέπει ἡ Ὀρθοδοξία, αὐτή πρώτη καί μέ δική της εὐθύνη, νά ξεκαθαρίσει τίς θέσεις της καί τίς τοποθετήσεις της στό χῶρο αὐτό τῶν σχέσεών της πρός τούς ἔξω, ὥστε νά μήν χωροῦν ἀμφιβολίες, νά μήν ὑπάρχουν ἀμφιλογίες, νά μή γεννῶνται ὑποψίες στούς ἄλλους γιά τίς ἀπόψεις της, νά εἶναι ἀναμφίλεκτες καί ἀπό κοινοῦ εἰλημμένες οἱ ἀποφάσεις πού θά παίρνονται καί νά ἀπηχοῦν πανορθόδοξη συναίνεση καί ἀποδοχή. Μόνο ἔτσι θά καταστήσουμε ἀκουστή καί σεβαστή τή φωνή μας. 4. Ὀφείλει, τέλος, ἡ Ὀρθοδοξία νά ὁριστικοποιήσει ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς τή θέση πού πρέπει νά πάρει, πού πρέπει νά παίρνει σέ κάθε περίπτωση, ὅταν προσομιλεῖ πρός τούς ἔξω καί καλλιεργεῖ τίς ὁποιεσδήποτε θεολογικές σχέσεις καί ἐπαφές μέ αὐτούς, ἰδιαίτερα σέ θέματα πού ἅπτονται τῆς διδασκαλίας, τῆς παραδόσεως καί τῆς πίστεώς της. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά δηλώσει πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι εὐθύνη της εἶναι-καί ὅτι γιά τήν εὐθύνη της αὐτή δεσμεύεται-ὥστε σέ κάθε 17

18 μορφή ἐπαφῆς ἤ διαλόγου μέ δογματικό περιεχόμενο δέν πρόκειται μέν νά ἀποφεύγει νά ἐκθέτει καί νά προβάλλει τά τῆς πίστεως καί διδασκαλίας της, ἀλλά αὐτή, γιά κανένα λόγο, δέν πρέπει νά σημαίνει ὅτι θέτει αὐτά ὑπό ἀμφιλεγόμενη συζήτηση καί κυρίως ὑπό ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση. Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς διαβάσω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή Δήλωση, στό Συνέδριο Πίστις καί Τάξις τοῦ 1952, : «...Ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιφυλάσσει δι ἑαυτήν καί μόνην τό δικαίωμα νά ὁρίζῃ τί εἶναι σφαλερόν εἰς θρησκευτικά ζητήματα καί τί εἶναι σύμφωνον ἤ ἀσύμφωνον πρός τήν πίστιν αὐτῆς. Διά τοῦτο, αὕτη ἐπιτρέπει εἰς τούς Θεολόγους αὐτῆς ἤ τούς Καθηγητάς τῆς Θεολογίας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν, καί πρό παντός εἰς τούς ἀντιπροσώπους αὐτῆς ἐν συνεδρίοις, νά κάμνουν μόνο θετικάς καί ὁριστικάς ἀνακοινώσεις ἀξιωματικῶς περί τῆς πίστεώς μας, χωρίς νά ἐμπλέκωνται εἰς ἀγόνους συζητήσεις ἤ νά ψηφίζουν δι ἀποφάσεις ἐπί ζητημάτων πίστεως, λατρείαςκαί διοικήσεως, τά ὁποῖα ἄλλωστε δέν εἶναι δυνατόν νά καθορισθοῦν κατά τοιοῦτον τρόπον». Δέν χάνει, ὅμως τίποτε ἀπό τήν ἀξία της ἡ θέση αὐτή τῆς Ὀρθοδόξου ἐκείνης Δηλώσεως. Ἀποτελεῖ καθῆκον ἀμετακίνητο τῆς Ὀρθοδοξίας, στίς σχέσεις της μέ τό λοιπό χριστιανικό κόσμο, νά σέβεται καί νά τηρεῖ τήν βασική αὐτή ἀρχή. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει χρέος νά προβάλλει τή διδασκαλία, τήν πίστη καί τά δόγματά της. Ἀλλά δέν τά συζητεῖ. Γ Ὁ διαθρησκειακός διάλογος. Ἡ σημερινή πραγματικότητα, ἔχει καί αὐτή τό δικό της λόγο, τίς δικές της προοπτικές καί θά ἔλεγα καί τίς δικές της προδιαγραφές σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό γενικώτερο θέμα τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τούς ἔξω. 18

19 Σήμερα, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μεταξύ τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα, μεταξύ τῶν τότε συνθηκῶν καί αὐτῶν πού ἰσχύουν τώρα, καί βεβαίως ἀποφευγομένων ὁρισμένων ὑπερβολῶν σέ ὀξύτητες καί φανατισμούς, πού δέν προσιδιάζουν στή φύση τῆς Ὀρθοδοξίας καί εἶναι στοιχεῖα ξένα πρός τήν παράδοσή της, σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία βρίσκεται καί κινεῖται μέσα σ ἕνα κόσμο πού ἔχει ἄλλους ρυθμούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι διάφοροι ἀπό ἐκείνους τοῦ παλαιότερου, ἀλλά καί τοῦ πιό πρόσφατου παρελθόντος. Καί φυσικά καί ὁ Χριστιανισμός στό σύνολό του ἔχει στραφεῖ πρός τίς ἀρχές τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς ἀλληλοπροσεγγίσεως, τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καί τῆς ἐν τῇ ἑνώσει αὐξήσεως τῆς παρουσίας του στήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἀπό δικῆς της πλευρᾶς, ἔχει ὄχι μόνο πλήρη γνώση καί συνείδηση αὐτῆς τῆς εὐρύτερης πραγματικότητας, ἀλλά καί αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη ὄχι ἁπλῶς νά ἐνταχθεῖ στή γενικώτερη αὐτή προσπάθεια, ἀλλά καί νά πρωτοστατήσει, ὅπου καί ὅπως αὐτό εἶναι δυνατό καί ἐφικτό, νά εἰσηγηθεῖ καί νά ἀναλάβει τίς ἐνδεικνυόμενες πρωτοβουλίες, ὥστε αὐτό πού μπορεῖ νά εἶναι σωστό, ὑγιές καί σοβαρό καί πολλά ὑποσχόμενο στό χῶρο τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων, νά ἐμπνέεται καί ἐκπορεύεται ἀπό τήν ἴδια, νά προωθεῖται ἀπ αὐτήν, ὅσο εἶναι δυνατόν, ἀλλά καί συναντώμενο στόν διαθρησκειακό χῶρο, νά ἐλέγχεται ἀπ αὐτήν καί νά ὁδηγεῖται σέ ἀποδεκτές ἐκβάσεις καί σέ θετικά ἀποτελέσματα ὑπέρ τοῦ γενικώτερου καλοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία, κατά ταῦτα, δικαιοῦται νά καλέσει τόν ἐκτός αὐτῆς θρησκευτικό κόσμο νά διαμορφώσει μιά διαφορετική καί νέα ἀντίληψη γιά τίς σχέσεις του πρός αὐτήν, πρός τήν Ὀρθοδοξία. Μιά ἀντίληψη, 19

20 τήν ὁποία θά ἔχει ἡ ἴδια υἱοθετήσει καί προβάλλει πρός κάθε τίμιο καί πρόθυμο γιά καταλλαγή καί συνεννόηση συνομιλητή της, ὥστε νά ὑπάρξει μιά γενικώτερη στάση πού θά εἶναι ἀποδεκτή ἀπό ὅλους ἤ τουλάχιστον ἀπό τούς περισσότερους, μέ ὅλη τήν ἀπαιτούμενη εἰλικρίνεια, ἐντιμότητα, καί ἀμοιβαιότητα. Οἱ τρεῖς γνωστές μονοθεϊστικές θρησκεῖες (Ἰουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ἰσλάμ) βρίσκονται σήμερα στίς ἀρχές ἑνός διαλόγου στόν ὁποῖον πρωτοστατεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Στή φάση αὐτή ὁ στόχος τοῦ διαλόγου περιορίζεται στήν «ἀνεκτικότητα», τήν ἀποφυγή τῶν συγκρούσεων στό ὄνομα τῆς θρησκείας. Ὅσο καί ἄν δέν μᾶς ἱκανοποιεῖ αὐτό, δέν παύει νά εἶναι χρήσιμο, καί ἴσως ἐπιτακτικό. Πρέπει ὅμως νά προχωρήσουμε πιό πέρα. Νά θέσουμε τά θρησκευτικά «πιστεύω» μας μπροστά στά ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἀξιώσουμε ἀπαντήσεις. Κάθε θρησκευτική πίστη πρέπει νά δείξει ὅτι ὑπάρχει ὄχι γιά νά σκλαβώνει, ἀλλά γιά νά ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο καί νά ἀπαντᾶ στά βαθύτερα ὑπαρξιακά προβλήματά του. Στά πλαίσια τοῦ συγκεκριμένου διαλόγου τό πρόβλημα δέν εἶναι στόν μονοθεϊσμό καθαυτόν, ἀλλά στόν τρόπο πού τόν κατανοοῦμε, καί κυρίως στό πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τήν Ἀλήθεια. Ἄν ἐντοπίσουμε τό πρόβλημα στόν μονοθεϊσμό, δέν θά μπορέσουμε νά ἐξηγήσουμε τό γιατί κατέφυγαν σέ βία, πολλές φορές μάλιστα ὠμή, γιά νά ἐπιβάλουν τά «πιστεύω» τους πολυθεϊστές, ὅπως ὁ Μᾶρκος Αὐρήλιος καί ἄλλοι ρωμαῖοι αὐτοκράτορες, ἤ ἀκόμα καί καθεστῶτα πού εἶχαν ὡς ἔμβλημά τους τήν ἀθεΐα. Τά σύγχρονα ὅμως γεγονότα ἐπιβεβαιώνουν, ὅτι τό θρησκευτικό πρόβλημα 20

21 δέν εἶναι ὁ μονοθεϊσμός, ἀλλά ὁ φονταμενταλισμός, ὁ ὁποῖος ἐγκλωβίζει τήν Ἀλήθεια στό γράμμα πού «ἀποκτείνει» (Β Κορ. Γ,6). Ἀντίθετα ἕνας μονοθεϊσμός ἀνοιχτός στήν ἑτερότητα δέν εἶναι καθόλου ἀδιανόητος. Μένει νά δοῦμε ἄν μέ τίς ὑπάρχουσες μορφές μονοθεϊσμοῦ μπορεῖ νά διεξαχθεῖ ἕνας διαθρησκειακός διάλογος πού θά μᾶς ὁδηγήσει πέρα ἀπό τήν ἀνεκτικότητα, σέ μιά εἰλικρινῆ ἀπό κοινοῦ ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Ἕναν τέτοιο διάλογο δέν φαίνεται νά μᾶς ὑπόσχονται ἄμεσα οἱ ὑπάρχουσες μονοθεϊστικές θρησκεῖες καί οἱ μέχρι σήμερα διοργανούμενοι διαθρησκειακοί διάλογοι. Πιστεύω ὅμως ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα θά ὑποχρεωθοῦν νά τό πράξουν. Τά φλέγοντα ὑπαρξιακά προβλήματα, κοινά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξάρτητα ἀπό τά θρησκευτικά πιστεύματά τους, ὀγκώνονται καί γίνονται πιό πιεστικά. Ἡ ἐπιτεινόμενη φορά πρός παγκοσμιοποίηση καί ἡ συνειδητοποίηση τοῦ οἰκολογικοῦ κινδύνου θά ἀρκέσουν γιά νά ἔρθουν σύντομα στήν ἐπιφάνεια τά πιό βαθιά καί συγχρόνως κοινά καί πανανθρώπινα προβλήματα. Κάτω ἀπό τήν πίεση αὐτῶν τῶν προβλημάτων οἱ θρησκεῖες θά ὑποχρεωθοῦν νά ἀνοίξουν τόν κλειστό ἑαυτό τους, νά συνδέσουν τό παρελθόν τους μέ τό μέλλον, ὄχι μόνο τό δικό τους, ἀλλά καί τῶν ἄλλων. Στή βάση αὐτή ὁ βαθύς, εἰλικρινής διαθρησκειακός διάλογος δέν θά εἶναι ἁπλῶς δυνατός θά ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται κιόλας πραγματικότητα. Ὕστερα ἀπό ὅσα ἀνέφερα θά ἤθελα νά κατακλείσω τήν Εἰσήγησή μου μέ μιά παύλεια προτροπή, ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη καί καθοριστική τοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδοξίας στόν κόσμο τοῦ σήμερα, ἀλλά καί ὅλων μας, εἴτε ὡς φορέων εἴτε ὡς παραληπτῶν τοῦ ὀρθοδόξου θεολογικοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος : «Οὐ γάρ ἐστι ἡ βασιλεία τοῦ 21

22 Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Ὁ γάρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ Χριστῷ, εὐάρεστος (γίνεται) τῷ Θεῷ, καί δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. Ἄρα οὖν τά τῆς εἰρήνης διώκωμεν καί τά τῆς οἰκοδομῆς, τῆς εἰς ἀλλήλους» (Ρωμ. 14, 17-19). Ναί, τά τῆς εἰρήνης καί τά τῆς οἰκοδομῆς, τῆς εἰς ἀλλήλους. 22

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες)

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητή κα Γενική Διευθύντρια Le Bail, Αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας Η έννοια του συγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, είναι να προσδιορίζει το ήθος και την συμπεριφορά που αρμόζουν στα μέλη του «Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Σταύρου Γιαγκάζογλου

Γιατί ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Σταύρου Γιαγκάζογλου Γιατί ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Σταύρου Γιαγκάζογλου Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου εντάσσεται στο ΠΣ του Νέου Σχολείου για όλα τα μαθήματα στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ & ΘPHΣKEYMATΩN ΠEPIΦEPEIAKH ΔIEYΘYNΣH A /ΘMIAΣ & B ΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ATTIKHΣ ΓPAΦEIO ΣXOΛIKΩN ΣYMBOYΛΩN B ΔIEYΘYNΣHΣ Δ.E. AΘHNAΣ Γούναρη 60 15343 Aγ. Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Μακαριωτάτου. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β,

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Μακαριωτάτου. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β, Συνάντηση των Προέδρων των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Θρησκευτικούς Ηγέτες Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2014 * «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Σεβ. Μητρ. Σύρου κ. Δωροθέου ΙΙ Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Βιωματικές εμπειρίες ενός περιηγητή ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ nmontechristo@yahoo.com Σεμινάριο «Παγκόσμια Εκπαίδευση» Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική Κυρίες και κύριοι, Καταρχήν να συγχαρώ την Ένωση Περιφερειών για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLEN 10 Μαΐου. Εναρκτήρια Σχόλια. Αιδ. Δρ. Samuel Kobia. Γενικός Γραμματέας Του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών

PLEN 10 Μαΐου. Εναρκτήρια Σχόλια. Αιδ. Δρ. Samuel Kobia. Γενικός Γραμματέας Του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΕΛΘΕ, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕ ΜΑΣ Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε κοινότητες συμφιλίωσης και θεραπείας Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΒΙΒΛIΟΥ: ΜAΡΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦOΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο απόσπασμα καταθέτει τον προβληματισμό του αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α )

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Διδακτική Ενότητα προς ανάπτυξη: Κεφάλαιο Α - Διδακτική Ενότητα 5: «Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα