ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων, σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/12/2007 και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία << Eπιτήρηση >> της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη, και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών µε αναλογία 4 νέες µετοχές προς 1 παλαιά. ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του Παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηµεροµηνία έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 10/07/2008 Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική ραστηριότητα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση της Εταιρίας Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Όροι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και χρήση των εσόδων που θα προέλθουν από την αύξηση ιαδικασια ασκησης δικαιωµατων προτιµησης Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Παράγοντες Κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τον Όµιλο ΙΝΤΕΑΛ Κίνδυνοι από ενδεχόµενες εκκρεµότητες του παρελθόντος και από τις αναγκαίες ενέργειες εξυγίανσης της εταιρίας Κίνδυνος από συµµετοχές της Εταιρίας σε εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς αδράνειας, εκκαθάρισης, πτώχευσης ή άλλο παρόµοιο καθεστώς Ενδεχόµενη µερική κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ιαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στην «Κατηγορία Επιτήρησης» Ενδεχόµενο υπαγωγής των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρίας στην «Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών» Λειτουργικό Κόστος Κίνδυνος αναστροφής της υφιστάµενης τάσης αύξησης των πωλήσεων Κίνδυνος από την δυσχέρεια σχηµατισµού προβλέψεων στον κλάδο της πληροφορικής Έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο πώλησης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Καλή φήµη Εξάρτηση από την οµαλή λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Ψηφιακών Υπογραφών της θυγατρικής εταιρίας ADACOM Κίνδυνος από προβλήµατα στη λειτουργία και υλοποίηση έργων πληροφορικής Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 2

3 Νοµικό πλαίσιο τοµέων δραστηριοποίησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της (πληροφορική, παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, κλπ) Ενδεχόµενη αδυναµία σωστής ενηµέρωσης των επενδυτών ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος από Επισφαλείς απαιτήσεις Κίνδυνος από Καθυστέρηση πληρωµών από πωλήσεις στο Ελληνικό ηµόσιο Κίνδυνος από διακοπή υφιστάµενων δανειακών γραµµών Εξάρτηση από Πελάτες - Έργα Εξάρτηση από Βασικούς Προµηθευτές και εν γένει Προϊόντα Τεχνολογίας Εξάρτηση από Προµηθευτές Μεταβολή εµπορικής πολιτικής των προµηθευτών Μεταβολή πιστωτικής πολιτικής των προµηθευτών Εξάρτηση από τον προµηθευτή TOSHIBA Εξάρτηση της κερδοφορίας από την TOSHIBA Εξάρτηση από Προµηθευτές Τεχνολογίας Ελαττωµατικά προϊόντα Εξάρτηση των Αποτελεσµάτων από ιακυµάνσεις των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών Κίνδυνοι από την Αποχώρηση Στελεχών από τον Εταιρία Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τη Μερισµατική Πολιτική Κίνδυνος από Εκκρεµείς Φορολογικές Υποθέσεις Κίνδυνος από τη µη επαρκή ασφάλιση των πάγιων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Κίνδυνος από τη φύλαξη και µεταφορά των προϊόντων από ανεξάρτητη εταιρία Κίνδυνος από τη σύµβαση µε τη ALC NOVELLE INVESTMENTS LTD Ισχυρή πλειοψηφία από βασικό µέτοχο Μεταφορικά κόστη Εγγυήσεις Μετόχων Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο ραστηριοποιείται η Εταιρία Ανταγωνισµός Τεχνολογικές Εξελίξεις Παράγοντες Πολιτικής και Οικονοµικής Φύσεως ή και Φυσικές Καταστροφές που δεν Τελούν Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 3

4 υπό τον Έλεγχο της Εταιρίας Κίνδυνος από την απουσία επαρκών επενδύσεων Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε την Τιµή της Μετοχής Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες Κίνδυνος Ρευστότητας και ιακύµανση της Τιµής των Μετοχών ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Όροι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και χρήση των εσόδων ιαδικασια ασκησης δικαιωµατων προτιµησης Φορολογικοί ελεγχοι Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των Ενοποιούµενων εταιριών Σύνοψη των φορολογικών εκκρεµοτήτων Νοµική Κατάσταση Εταιρίας Επιλεγµένες Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ΧρήσεωΝ & περιοδο βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Εταιρίας Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Ενοποιούµενων Εταιριών Έγγραφα στην ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής Πληροφορίες για τον Εκδότη Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας Εµπορία Προϊόντων & Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανά Εταιρία Ανά Πελάτη Παράγοντες που Επηρεάζουν τις ραστηριότητες του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ ίκτυο Πωλήσεων Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ ίκτυο Εσωτερικού ίκτυο Εξωτερικού Άδειες Λειτουργίας, Σήµατα & Ευρεσιτεχνίες Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 4

5 Άδειες Λειτουργίας Εµπορικά Σήµατα Προµηθευτές Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις µε Προµηθευτές & Αντιπροσωπίες Συµβάσεις µε Πελάτες & Αντιπροσώπους του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ Συµβάσεις Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring) Τραπεζικός ανεισµός Γήπεδα Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός - Εγγυήσεις - Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Οικόπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις Επενδύσεις Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ Επενδύσεις (Προσθήκες) Περιόδου Συµµετοχές σε Εταιρίες του Οµίλου Περιόδου & Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της από Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ Πληροφορίες Σχετικά µε τις Συµµετοχές του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ Θυγατρικές Εταιρίες ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Γνωστοποίηση Συγκριτικών αναµορφώσεων Πηγή: ηµοσιευµένες και Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Γενικά στοιχεία των εταιριών που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 5

6 Εξέλιξη Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ενοποιηµένων Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης του Οµίλου Επεξηγηµατικές Πληροφορίες Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες α τριµηνου 2008 βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης οµή του οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης περιόδου Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ενοποιηµένων Ισολογισµών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Πληροφορίες για τα κεφάλαια της Εταιρίας Κεφαλαιακή ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση Αµοιβές Μελών.Σ. για τις Χρήσεις Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου & ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Μερισµατική Πολιτική Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 6

7 ιοικητικό Συµβούλιο Εκπροσώπηση της Εταιρίας Ελεγκτική Επιτροπή Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ στην ιοίκηση ή / και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Μετοχές του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Επίτευξη Επαρκούς ιασποράς Αποϋλοποίηση Μετοχών Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασια ασκησης δικαιωµατων προτιµησης ήλωση Κυρίου Μετόχου Πληροφορίες Σχετικά µε τις Προς ιαπραγµάτευση Μετοχές της εταιριασ ικαιώµατα Κοινών & Προνοµιούχων Μετόχων ικαίωµα Μερίσµατος ικαιώµατα Ψήφου ικαιώµατα Προτίµησης ικαίωµα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης ικαιώµατα Μειοψηφίας ιαπραγµατευσιµότητα των Μετοχών Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισµάτων ιασπορά (Dilution) Προορισµός νεων κεφαλαιων Χρονοδιάγραµµα Έναρξης ιαπραγµάτευσης των Μετοχών Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 7

8 4.7 ιάθεση Ενηµερωτικού ελτίου απάνες Εκδοσης Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 8

9 11... ΠΠΕΕΡΡΙ ΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙ ΙΙΚΚΟ ΣΣΗΗΜΕΕΙ ΙΙΩΩΜΑΑ Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005 µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει τη συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των όρων της αποφασισθείσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και της χρήσης των εσόδων της καθώς και των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών» (εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότης» ή «Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ»). 1.1 ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤ ΙΙΚΚΕΕΣΣ Ι ΠΠΛΛ ΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΙ ΙΙΑΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα Ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών µε κύριο αντικείµενο τις επενδύσεις σε εταιρίες διανοµής και παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των ηλεκτρονικών προϊόντων και ψηφιακής ασφάλειας. Τον Απρίλιο του 2006 αποχώρησε από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στον οποίο διατηρούσε παρουσία µέσω της SPACEPHONE. Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τη δοµή των εταιριών του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ καθώς και τα ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές κατά την Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 9

10 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (100%) ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (90,96%) ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΟΣ (23%) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ (34%) ADACOM (99,45%) MY MULTI SHOP (100%) IDEAL GRAFICO (25%) D.D SYNERGY (18,75%) Πηγή: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Σηµείωση : Στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις έως την 31/12/2005 η εταιρία D.D. SYNERGY HELLAS AE στην οποία ο Όµιλος Ιντεάλ συµµετέχει µε ποσοστό 18.75% παρουσιαζόταν ως έµµεση συµµετοχή µέσω της θυγατρικής του εταιρίας Ι Συστήµατα. Με 31/12/2006, η θυγατρική εµφανίζεται ως άµεση συµµετοχή του Οµίλου Ιντεάλ, ο οποίος είχε υπογράψει και την οριστική σύµβαση συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας D.D. SYNERGY HELLAS AE µε καταβολή µετρητών, και συγκεκριµένα ποσού ( δρχ) ήτοι ,42 την 3/7/2001 µε απόκτηση 600 κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,75%. Οι θυγατρικές στις οποίες ο Όµιλος Ιντεάλ κατέχει ποσοστό συµµετοχής άνω του 50%, και αποτελούν την βασική επιχειρηµατική του δραστηριότητα, έχουν ως ακολούθως: Η ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ δραστηριοποιείται κυρίως στην «Εµπορία Προϊόντων Πληροφορικής & Προβολικών Συστηµάτων» Η ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δραστηριοποιείται κυρίως στην «Παροχή Λύσεων Πληροφορικής». Η MY MULTI SHOP δραστηριοποιείται κυρίως στην εµπορία «Προϊόντων Αυτοµατισµού Γραφείου». Η ΑΝΤΑΚΟΜ δραστηριοποιείται κυρίως στην «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας» Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της , παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 10

11 Μετοχική Σύνθεση - Κοινές Μετοχές ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (%) THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,1% TINOLA SERVICES S.A ,5% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ,1% CITIBANK INTERNATIONAL PLC ,7% EFG EUROBANK ,1% Λοιποί Επενδυτές ,6% Σύνολο Κοινών Μετοχών ,0% Πηγή: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Σηµείωση : ικαιώµατα ψήφου βάσει ν. 3556/2007. ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,1% ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,8% Λοιποί Επενδυτές ,1% Σύνολο Προνοµιούχων Μετοχών ,0% Πηγή: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Μετοχική Σύνθεση - Προνοµιούχες Μετοχές (%) Πέραν των µετόχων που παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες, κανένα πρόσωπο, µη µέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου, δεν κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό άνω του 5% του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Η εταιρία THRUSH INVESTMENT HOLDINGS Ltd. έχει απώτερο µέτοχο το ίδρυµα LAVONOS ANSTALT, το οποίο εδρεύει στο Λιχτενστάιν. Η εταιρία LAVONOS ANSTALT µετά την αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Β Επαναληπτική) της αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών αυτής την , κατέχει εµµέσως, ήτοι µέσω των ελεγχόµενων απ αυτήν εταιριών, THRUSH INVESTEMENTS HOLDING LTD, BOVAL SA και PATELLA FINANCE ESTABLISHMENT, συνολικό ποσοστό συµµετοχής επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ανερχόµενο σε 48,07%, και συνολικό ποσοστό συµµετοχής επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας ανερχόµενο σε 53,05%. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά συµµετοχής των ως άνω ελεγχόµενων από την LAVONOS ANSTALT εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ αναλύονται ως εξής: THRUSH INVESTEMENTS HOLDING LTD: ποσοστό συµµετοχής 35,05% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και 41,35% επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας, BOVAL SA: ποσοστό συµµετοχής 11,47% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και 10,31% επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 11

12 PATELLA FINANCE ESTABLISHMENT: ποσοστό συµµετοχής 1,55% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και 1,39% επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας. Η εταιρία LAVONOS ANSTALT δεν κατέχει άµεση συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ. ιευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα εταιρία BOVAL SA κατέχει, µετά την αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Β Επαναληπτική) της αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών αυτής την , εµµέσως, ήτοι µέσω της ελεγχόµενης απ αυτήν εταιρίας TINOLA HOLDING SA, η οποία µε τη σειρά της ελέγχει την εταιρία TINOLA SERVICES S.A, συνολικό ποσοστό συµµετοχής περίπου 11,47% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, και συνολικό ποσοστό συµµετοχής 10,31% επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά συµµετοχής της ως άνω ελεγχόµενης από τη BOVAL SA εταιρίας TINOLA HOLDING SA στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ ανέρχονται σε 0,02% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και περίπου 0,01% επί του συνόλου των µετοχών, ενώ τα ποσοστά συµµετοχής της ελεγχόµενης από την TINOLA HOLDING SA εταιρίας TINOLA SERVICES S.A ανέρχονται σε περίπου 11,46% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου και 10,30% επί του συνόλου των µετοχών του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ. Η εταιρία BOVAL SA δεν κατέχει άµεση συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ. Σηµειώνεται ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας τυχόν ενεχυρίαση µετοχών της, κοινών ή προνοµιούχων. Η Εταιρία δε γνωρίζει καµία συµφωνία της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχό της. Η Εταιρία τηρεί τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί Εταιρικής ιακυβέρνησης προκειµένου να διασφαλιστεί στο µέτρο του δυνατού ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό ιοίκηση της Εταιρίας Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ εκλέχθηκε κατά την από συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελείται από τα ακόλουθα οκτώ (8) µέλη: Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ Αρµοδιότητα (βάσει του Ν ) Επάγγελµα Λουκάς Κόµης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Πέτρος ιαµαντίδης Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος αυίδ Σαµουήλ ιευθύνων Σύµβουλος & Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Σάββας Ασηµιάδης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Αναστάσιος αυίδ Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηµατίας Χαράλαµπος αυίδ Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηµατίας Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ικηγόρος Ευτύχιος Βασιλάκης Μέλος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηµατίας Πηγή: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Σηµείωση: Οι κύριοι Α. αυίδ και Χ. αυίδ είναι συγγενείς δεύτερου βαθµού. Ο κύριος αυίδ Σαµουήλ δεν έχει καµία οικογενειακή σχέση µε την οικογένεια αυίδ και τους ανωτέρω. Kατά την συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2007, ο κος ηµήτριος Λόης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου (Αντιπρόεδρος-µη εκτελεστικό µέλος). Κατόπιν συζητήσεως, το.σ. προέβη στην εκλογή του κ. ιαµαντίδη Πέτρου ως νέου µέλους (Αντιπρόεδρος - µη εκτελεστικό µέλος) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η εκλογή του νέου µέλους επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Α Επαναληπτικής) των µετόχων της Εταιρίας. Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 12

13 Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι µονοετής και λήγει την Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ και τα αντίστοιχα τµήµατα ευθύνης τους είναι τα εξής: αυίδ Σαµουήλ - ιευθύνων Σύµβουλος Σάββας Ασηµιάδης - Οικονοµικός ιευθυντής Κατερίνα Γιοβάρθη - Εσωτερική Ελεγκτής Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ είναι άυλες, ονοµαστικές, ίσες και αδιαίρετες και εκπεφρασµένες σε ευρώ. ικαίωµα ψήφου παρέχουν αποκλειστικά οι κοινές µετοχές. Οι προνοµιούχες µετοχές δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται να ψηφίζουν µόνο σε ιδιαίτερες συνελεύσεις βάσει του άρθρου 13 παρ. 12 του Κ.Ν.2190/1920, εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση που θίγει τα δικαιώµατά τους. Οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης. Οι κωδικοί ISIN (International Security Identification Number) των κοινών και προνοµιούχων µετοχών του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ είναι GRS και GRS αντίστοιχα. Μονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας είναι το ένα (1) τεµάχιο. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Οι κοινές, παλαιές και νέες, και προνοµιούχες µετοχές του Οµίλου εκδόθηκαν µε βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε κατά τη συνεδρίαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Α Επαναληπτικής) προκειµένου να τακτοποιήσει τα κλασµατικά υπόλοιπα µετοχών που έχουν προκύψει στο παρελθόν από προηγούµενες εταιρικές πράξεις ή τυχόν θα προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις (όπως reverse split, µείωση ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου) που αποφάσισε η ως άνω από Γενική Συνέλευση Όροι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και χρήση των εσόδων που θα προέλθουν από την αύξηση Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 10 εκεµβρίου 2007 οµόφωνα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρίας από 0,30 σε 1,50 µε συνένωση µετοχών (reverse split) ο αριθµός των οποίων θα αναχθεί για τις κοινές από σε και για τις προνοµιούχες από σε Μετά από την παραπάνω αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε συνένωση µετοχών (reverse split), το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,50 και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,50 εκάστη, και συγκεκριµένα σε κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,50 εκάστη και προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,50 εκάστη. την µείωση του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,50 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας από 1,50 εκάστη σε 0,40 εκάστη µε συµψηφισµό ζηµιών. Μετά από την παραπάνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστη, και συγκεκριµένα σε κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη και προνοµιούχους χωρίς δικαίωµα Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 13

14 ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη, και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών, µε αναλογία 4 νέες µετοχές προς 1 παλαιά. Μετά από την παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών και µε µετρητά, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη, και συγκεκριµένα σε κοινές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη και προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 εκάστη. την δυνατότητα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν.2190/1920 σε περίπτωση µερικής κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου κατά την προτεινόµενη αύξηση και την απονοµή στους παλαιούς µετόχους δικαίωµα προεγγραφής, ήτοι δικαίωµα συµµετοχής πέραν του δικαιώµατος προτίµησης, µέχρι το τριπλάσιο της συµµετοχής τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο (η ζήτηση θα ικανοποιηθεί pro rata), το οποίο θα ασκείται µέχρι και την τελευταία ηµέρα της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, εφαρµοζοµένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση µερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. τον καθορισµό της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης σε ένα (1) µήνα. τον καθορισµό της προθεσµίας για την καταβολή της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία θα καθορίζεται η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών. την παροχή προς το ιοικητικό Συµβούλιο όλων των προτεινοµένων από τον Πρόεδρο της ως άνω Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδοτήσεων σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση, ως εξής: Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί των ως άνω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Να ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίησή της σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Να καθορίσει την τιµή διάθεσης εκάστης νέας µετοχής εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη σηµερινή συνεδρίαση. σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007. Σε περίπτωση που µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και του δικαιώµατος προεγγραφής των παλαιών µετόχων παραµείνουν αδιάθετες νέες µετοχές, να διαθέσει ελεύθερα αυτές τις µετοχές κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε τιµή διάθεσης όχι χαµηλότερη από αυτή που θα καθορίσει κατά τα ανωτέρω. Να συγκεκριµενοποιήσει την έναρξη και λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, όχι όµως πέραν της προθεσµίας για την καταβολή της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Να παρατείνει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την προθεσµία καταβολής της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά έναν (1) µήνα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2008, αποφάσισε τα ακόλουθα, σχετικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε µε την από (Α Επαναληπτική) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συγκεκριµένα, το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε: α) τον καθορισµό της τιµής διάθεσης εκάστης νέας µετοχής που θα διατεθεί στο πλαίσιο της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σε ποσό 1,44 («Τιµή ιάθεσης»). β) την απονοµή δικαιώµατος προεγγραφής στην Τιµή ιάθεσης στους παλαιούς µετόχους, κατόχους κοινών και προνοµιούχων µετοχών, ήτοι δικαιώµατος συµµετοχής πέραν του δικαιώµατος προτίµησης, µέχρι το τριπλάσιο της συµµετοχής τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο (η εν λόγω ζήτηση πρόκειται να Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 14

15 ικανοποιηθεί αναλογικά (pro rata), µε βάση τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες προεγγράφονται τα εν λόγω πρόσωπα). Οι παλαιοί µέτοχοι οι οποίοι θα έχουν δικαίωµα άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και του δικαιώµατος προεγγραφής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την ηµέρα διαπραγµάτευσης που προηγείται της ηµεροµηνίας που θα καθορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. εν παρέχεται στους εγγραφέντες µετόχους η δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που, µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και του δικαιώµατος προεγγραφής των παλαιών µετόχων, παραµένουν αδιάθετες νέες µετοχές, το ιοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει ελεύθερα τις αδιάθετες µετοχές κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε τιµή που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερη της Τιµής ιάθεσης. γ) την παράταση της προθεσµίας καταβολής του κεφαλαίου της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου κατά ένα (1) µήνα, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι µέχρι την Συνοπτικά, οι όροι της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κοινές Μετοχές Προνοµιούχες Μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ REVERSE SPLIT ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 5: REVERSE SPLIT ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 5: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ META TO REVERSE SPLIT ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ME ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 4 ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣ 1 ΠΑΛΑΙΑ (ΚΟΙΝΗ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ) Κοινές Μετοχές Προνοµιούχες Μετοχές 0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κοινές Μετοχές Προνοµιούχες Μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ META ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική Αξία Μετοχής ( ) 0,40 Μονάδα ιαπραγµάτευσης στο Χ.Α 1 τεµάχιο Τιµή ιάθεσης 1,44 Εσοδα από έκδοση των Νέων Μετοχών ( σε ) Πηγή: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Οι νέες κοινές µετοχές θα είναι ονοµαστικές και άυλες και θα παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας. Ο βασικός µέτοχος της Εταιρίας, Thrush Investments Holdings Ltd., έχει γνωστοποιήσει ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση περί αυξήσεως, προτίθεται να συµµετάσχει ασκώντας τουλάχιστον τα δικαιώµατα που του αντιστοιχούν ως προς τον αριθµό των νέων κοινών µετοχών που θα εκδοθούν για τους παλαιούς µετόχους, κατόχους κοινών µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών (µη λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των νέων κοινών µετοχών που θα εκδοθούν για τους παλαιούς µετόχους, κατόχους προνοµιούχων άνευ δικαιώµατος ψήφου Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 15

16 µετοχών) κατ αναλογία προς τον αριθµό των κοινών µετοχών που σήµερα κατέχει, και δεσµεύεται ότι θα διατηρήσει το παρόν ποσοστό του για έξι (6) µήνες µετά από την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Εάν ήθελε υποτεθεί ότι στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα συµµετάσχουν όλοι οι υφιστάµενοι µέτοχοι µε όλα τα δικαιώµατα που τους αναλογούν στις κοινές και προνοµιούχες µετοχές, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας διαµορφώνεται ως εξής: KOINEΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (%) THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,20% Λοιποί επενδυτές ,80% Σύνολο Κοινών Μετοχών % ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (%) THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,1% ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,8% Λοιποί Επενδυτές ,1% Σύνολο Προνοµιούχων Μετοχών ,0% Σηµείωση : 1) Στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εκδίδονται µόνο κοινές µετοχές και όχι προνοµιούχες. 2) Έχει προηγηθεί reverse split ( µε αναλογία 5:1) τόσο στις κοινές όσο και στις προνοµιούχες µετοχές. Στην ως άνω υποθετική περίπτωση, όπως εµφαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα: - δε θα υπάρξει καµία τροποποίηση ως προς τον αριθµό των προνοµιούχων µετοχών και τα ποσοστά των κατόχων προνοµιούχων µετοχών επ αυτών. - οι κάτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών θα δύνανται να συµµετάσχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αποκτώντας κοινές µετοχές µε αναλογία τέσσερις (4) νέες κοινές µετοχές προς κάθε µία κοινή και προνοµιούχο µετοχή που σήµερα κατέχουν - η αύξηση του ποσοστού της Thrush Investments Holdings Ltd στις κοινές µετοχές από 35,05% σε 40,20%, όπως αυτή εµφαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, οφείλεται στο γεγονός ότι, στο παρόν υποθετικό σενάριο, η ως άνω εταιρία παρουσιάζεται να συµµετέχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ασκώντας όλα τα δικαιώµατα που της αντιστοιχούν κατ αναλογία προς τον αριθµό τόσο των κοινών όσο και των προνοµιούχων µετοχών που κατέχει σήµερα. Εξάλλου, εάν ήθελε υποτεθεί ότι στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα συµµετάσχει µόνο ο βασικός µέτοχος της Εταιρίας, Thrush Investments Holdings Ltd, και µόνο µε τα δικαιώµατα που του αντιστοιχούν ως προς τις νέες µετοχές που θα εκδοθούν, κατ αναλογία προς τον αριθµό των κοινών µετοχών που σήµερα κατέχει, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας διαµορφώνεται ως εξής: KOINEΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (%) THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,43% Λοιποί επενδυτές ,57% Σύνολο Κοινών Μετοχών % ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (%) THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD ,1% ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,8% Λοιποί Επενδυτές ,1% Σύνολο Προνοµιούχων Μετοχών ,0% Σηµείωση : 1) Στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εκδίδονται µόνο κοινές µετοχές και όχι προνοµιούχες. 2) Έχει προηγηθεί reverse split (µε αναλογία 5:1) τόσο στις κοινές όσο και στις προνοµιούχες µετοχές. Σε σχέση µε τη σκοπιµότητα και την εν γένει ωφέλεια από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρίας, ο Πρόεδρος της από Γενικής Συνέλευσης επισήµανε, ότι η αύξηση του κεφαλαίου θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας µειώνοντας την εξάρτησή της ως προς τη χρηµατοδότηση από προµηθευτές, θα Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 16

17 παράσχει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων, η οποία προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, υψηλό κεφάλαιο κίνησης και δυνατότητα παροχής εγγυητικών επιστολών, θα µειώσει τον υφιστάµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο και θα ενισχύσει την προοπτική πραγµατοποίησης επωφελών επιχειρηµατικών κινήσεων. 1.2 Ι ΙΙΑΑ Ι ΙΙΚΚ ΑΑΣΣΙ ΙΙΑΑ ΑΑΣΣ ΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Ι ΙΙΚΚΑΑ ΙΙΩΩΜΜ Ι ΑΑ ΤΤΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΤΤΙ ΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ Η από έκτακτη Γενική Συνέλευση (Α Επαναληπτική) καθόρισε την προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης σε ένα (1) µήνα. Η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της σε δύο (2) µήνες, δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση του.σ της Εταιρίας, σύµφωνα µε τον Νόµο. Ήδη, µε βάση την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης παρατάθηκε κατά ένα (1) µήνα, ήτοι έως την Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή εξειδικεύτηκε περαιτέρω δυνάµει της από απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας κατ εξουσιοδότηση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και δικαίωµα προεγγραφής θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα: (i) οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την ηµέρα διαπραγµάτευσης που προηγείται της ηµεροµηνίας που θα καθορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, και (ii) όσοι αποκτήσουν ικαιώµατα Προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. Το δικαίωµα προεγγραφής θα µπορεί να ασκείται ταυτόχρονα µε το δικαίωµα προτίµησης καθ όλη τη διάρκεια άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης. εν παρέχεται στους εγγραφέντες µετόχους η δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση εγγραφής. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, θα ορισθεί από το.σ. της Εταιρείας εντός του προβλεποµένου από το Νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης και η λήξης της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα προσδιορισθεί από το.σ. της Εταιρείας, θα δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α, στην ιστοσελίδα του Χ.Α και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου, σύµφωνα µε το Νόµο και το κανονισµό του Χ.Α Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας κατά την από συνεδρίασή του καθόρισε την διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και του δικαιώµατος προεγγραφής ως εξής: Η έναρξη άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα πραγµατοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό του Χ.Α. µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποκοπής. Τα δικαιώµατα προτίµησης είναι µεταβιβάσιµα και θα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών του Χ.Α. καθ όλη την περίοδο άσκησης και µέχρι και τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, ήτοι θα διαπραγµατεύονται κατά τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης έως και την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής. ικαιώµατα προτίµησης τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας αποσβέννυνται. Η άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης θα γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσω των χειριστών των λογαριασµών των χρεογράφων των µετοχών ( Χρηµατιστηριακή εταιρία ή Θεµατοφύλακας ) καθώς και σε όλο το δίκτυο των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση δικαιωµάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και καταβάλλοντας το αντίτιµο των µετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωµα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης θα απευθύνονται: Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 17

18 Είτε στο χειριστή του λογαριασµού αξιών τους στην Ε.Χ.Α.Ε. (χρηµατιστηριακή εταιρία ή θεµατοφύλακας) εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), σε περίπτωση κατόχων µετοχών της Εταιρίας Είτε στην Ε.Χ.Α.Ε. εάν οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό του Σ.Α.Τ, σε περίπτωση κατόχων µετοχών της Εταιρίας. Επίσης, για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκοµίζουν την αστυνοµική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). Επισηµαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθµό µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων µετοχών ( 1,44 για κάθε νέα κοινή µετοχή), για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασµό που άνοιξε η Εταιρία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη µεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόµενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο µετοχών και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ε θα εκδοθούν κλάσµατα µετοχών. Οι ικαιούχοι Μέτοχοι θα µπορούν να προεγγράφονται για επιπλέον νέες µετοχές της Εταιρίας µέχρι το τριπλάσιο της συµµετοχής τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο στην Τιµή ιάθεσης (η εν λόγω ζήτηση πρόκειται να ικανοποιηθεί αναλογικά (pro rata), µε βάση τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες προεγγράφονται τα εν λόγω πρόσωπα), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο Όροι της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυτή η δυνατότητα προεγγραφής θα υλοποιείται µε έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται ταυτόχρονα µε τη δήλωση άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης συνοδευόµενη από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για χρέωση του λογαριασµού που τυχόν τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή µε καταβολή σε µετρητά ή µε τραπεζική επιταγή ποσού ίσου προς τη συνολική αξία έκδοσης αυτών των επιπλέον µετοχών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωµα προεγγραφής. Η άσκηση του ικαιώµατος Προεγγραφής από ικαιούχο προϋποθέτει ότι θα έχει ασκήσει πλήρως όλα τα ικαιώµατα Προτίµησης που θα κατέχει κατά τον χρόνο άσκησής τους. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άϋλες, ονοµαστικές, κοινές µε ψήφο και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες. Σε περίπτωση µη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς µετόχους (εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης και δικαιωµάτων προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του.σ. της Εταιρείας σε τιµή διάθεσης όχι χαµηλότερη από την Τιµή ιάθεσης ( 1,44 ανά νέα κοινή µετοχή). Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη ανακοίνωση. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, που µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που µεσολαβεί από την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως τη λήξη της δηµόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά αναφέρεται σε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος. Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 18

19 1.3 ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤ ΙΙΚΚΕΕΣΣ Ι ΧΧΡΡΗΗ ΜΜΑΑΤΤ ΟΟΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟ ΜΜΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟ ΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε., ιεύθυνση 3 ης Σεπτεµβρίου 76, , Αθήνα, τηλ , και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ. Οι εν λόγω καταστάσεις των χρήσεων εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ στις , και αντίστοιχα. Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ Παναγιώτη Κ. Βρουστούρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.12921) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ.Α.Ε Ο.Ε. ιεύθυνση ΦΩΚ.ΝΕΓΡΗ 3-ΑΘΗΝΑ Τηλ και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ. Οι εν λόγω καταστάσεις της περιόδου εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ στις Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ κατά τις χρήσεις και την περίοδο Χρήση 2005 Εταιρία Άµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή ΛΠ που εφαρµόζεται Λόγος Ενοποίησης βάση ΠΧΠ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 100,0% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 79,20% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. (4) 100,0% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε (3) 61,20% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ IDEAL GRAFICO LTD (1) 25,0% - ΛΠ 28 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IDEAL GLOBAL LTD 50,0% - ΛΠ 28 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε (2) 50,00% - ΛΠ 31 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε (5) Πίνακας εταιριών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ κατά τη χρήση % µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 23% µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 37,22% ( 47% µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΛΠ 28 ΛΠ 28 ΛΠ 28 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδος Ενοποίησης Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Αναλογική ενοποίηση Πηγή: ηµοσιευµένες και Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΛΠ. Σηµειώσεις: (1) IDEAL GRAFICO LTD Η εταιρεία ανήκε κατά 100% στον Όµιλο ΙΝΤΕΑΛ και ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών καταστάσεων της Την υπογράφηκε µνηµόνιο και, σε συνδυασµό µε την απόφαση της γενικής συνέλευσης της , το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην εν λόγω εταιρία κατήλθε στο 25%. Το οριστικό συµφωνητικό για την µεταβίβαση του ποσοστού του Οµίλου υπογράφηκε το Μάρτιο του Συνέπεια του ως άνω διακανονισµού ήταν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΛΠ 27 για τη µη ολική ενοποίηση της εταιρίας, καθόσον ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ απώλεσε το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της. Η εταιρεία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ήτοι η επένδυση καταχωρήθηκε αρχικά στο κόστος και αναπροσαρµόσθηκε µετέπειτα για τη µετά την απόκτηση µεταβολή του µεριδίου του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εκδότριας. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αντανακλά το µερίδιο του επενδυτή στα αποτελέσµατα των εργασιών της εκδότριας. Η συµµετοχή έχει αποµειωθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 36. Η καθαρή θέση και τα τελικά αποτελέσµατα δεν επηρεάσθηκαν λόγω της διαφοράς στον τρόπο ενοποίησης. (2) SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. βρισκόταν υπό τον κοινό έλεγχο του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ (ποσοστό συµµετοχής 50%) και της SPACE HELLAS A.E. (ποσοστό συµµετοχής 50%) οι οποίοι συµµετείχαν στον έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας. Με την αναλογική ενοποίηση της εταιρείας στον ενοποιηµένο ισολογισµό λαµβάνεται το µερίδιο του Οµίλου (50%), στα περιουσιακά στοιχεία, στις Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 19

20 υποχρεώσεις, στις απαιτήσεις, στα έσοδα και στις δαπάνες «γραµµή προς γραµµή» µε τα όµοια στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Η SPACEPHONE στην οποία η Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ συµµετέχει µε ποσοστό 50% ενοποιείται αναλογικά µε ενσωµάτωση του 50% των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το ΛΠ 31. Έχουν γίνει προβλέψεις για την προσαρµογή της ενοποιούµενης αξίας, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή αλλά και των λοιπών πληροφοριών που υφίσταντο τη στιγµή της ενοποίησης. (3) ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε Η εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε την εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ- ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (υπ αριθ / εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών ). (4) MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε την εταιρεία MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΒΕΕ (υπ αριθ 1897/ εγκριτική απόφαση ς της Νοµαρχίας Αθηνών). (5) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε Η εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε. κηρύχθηκε σε πτώχευση (υπ αριθ.40/ Αποφ. του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αρ.Μερ.27614). (6) ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι εταιρίες. IDEAL GLOBAL Ltd, MHXANOTEXNIKH A.E, ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ,και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. Ε έχουν αποµειωθεί πλήρως, ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα ( ζηµιές ) αυτών των εταιρειών δεν επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Χρήση 2006 Εταιρία Πίνακας εταιριών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ κατά την χρήση Άµεση Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή ΛΠ που εφαρµόζεται Λόγος Ενοποίησης βάση ΠΧΠ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 100,0% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 90,96% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.(4) 100,0% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε (3) 99,45% - ΛΠ 27 ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ IDEAL GRAFICO LTD 25,0% - ΛΠ 28 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IDEAL GLOBAL LTD 50,0% - ΛΠ 28 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε (5) 34% µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 23% µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 42,75 ( 47% µέσω της ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ) ΛΠ 28 ΛΠ 28 ΛΠ 28 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδος Ενοποίησης Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Ολική Ενοποίηση Πηγή: ηµοσιευµένες και Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΛΠ. Σηµειώσεις : (1) ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Οι εταιρίες IDEAL GLOBAL Ltd, MHXANOTEXNIKH A.E, ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ,και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. Ε έχουν αποµειωθεί πλήρως, ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα ( ζηµιές ) αυτών των εταιρειών δεν επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. (2) SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία Spacephone Α.Ε. βρισκόταν υπό τον κοινό έλεγχο δύο µετόχων, του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ (ποσοστό συµµετοχής 50%) και της SPACE HELLAS AE (ποσοστό συµµετοχής 50%) οι οποίοι συµµετείχαν στον έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας. Ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ενοποιούσε την εν λόγω συµµετοχή µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης µε βάση το ΛΠ 31. Την 11η Απριλίου 2006, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ προέβη στην πώληση της συµµετοχής αυτής, ήτοι ποσοστού 50%, αντί ποσού Με βάση το.π.χ.π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση και ιακοπτόµενες ραστηριότητες», η συγκεκριµένη επένδυση χαρακτηρίσθηκε ως συµµετοχή προς πώληση («Held for sale») και εµφανίσθηκε σε ιδιαίτερο λογαριασµό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, στις περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του ίδιου.π.χ.π., η καταχώριση της επένδυσης αυτής στο κυκλοφορούν ενεργητικό έγινε µε βάση την χαµηλότερη αξία µεταξύ τρέχουσας λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας, δηλαδή 161 χιλ. Η προκύπτουσα διαφορά µεταξύ τρέχουσας λογιστικής αξίας και τιµής πώλησης έχει µεταφερθεί στα αποτελέσµατα των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου Η συµµετοχή της εταιρείας Spacephone Α.Ε. στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών, στα καθαρά αποτελέσµατα και την καθαρή θέση του Οµίλου ΙΝΤΕΑΛ για το έτος 2005 ήταν περίπου 18,5%, 9% και 0,1% αντίστοιχα. (3) ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε Η εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε την εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ- ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (υπ αριθ / εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών). (4) MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε την εταιρεία MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΒΕΕ (υπ αριθ / εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών). (5) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε Η εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ε. κηρύχθηκε σε πτώχευση µε την υπ αριθ. 40/ Αποφ. του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ.Μερ.27614). Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Σελίδα 20

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων, σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα