ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

2 Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα όπου οι χώρες ξεφεύγουν από τα πρότυπα της φεουδαρχικής αντίληψης και υπεισέρχονται στην αστική οργάνωση. Αναπτύχθηκαν τα πρώτα χρηµατιστηριακά κέντρα, όπως το Άµστερντάµ, η Γενεύη και η Φραγκφούρτη. Οι επενδυτές επιθυµούσαν να έχουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική συµµετοχή στα κέρδη των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και ευκολότερη απαλλαγή τους από τους τίτλους που δεν θεωρούσαν πλέον επιθυµητούς.

3 Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία (συνέχεια) Η πρώτη θεµελιακή αλλαγή ήταν η δυνατότητα ανταλλαξιµότητας και µεταβίβασης των τίτλων, µέσα από µια οργανωµένη αγορά. Η δεύτερη µεγάλη αλλαγή ήταν η κατοχύρωση της συµµετοχής των επενδυτών στα κέρδη µιας επιχείρησης, µέσω της κατοχύρωσης του θεσµού της Α.Ε. Τέλος, ύστερα από τη λήξη του Β Π.Π, οι χρηµατιστηριακές αποδόσεις συνδέθηκαν ιδιαίτερα µε τον πιστωτικό κίνδυνο, µε αποτέλεσµα ένας υψηλός πιστωτικός κίνδυνος να συνοδεύεται, από υψηλότερες αποδόσεις. Σήµερα το χρηµατιστήριο θεσµός στοχεύει στην άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, µε επίσηµα αναγνωρισµένα Χρηµατιστήρια σε πάνω από 90 χώρες του κόσµου.

4 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία Μέγεθος Εθνικού Πλούτου: Το απόθεµα των χρηµατιστηριακών τίτλων, παίζει σηµαίνων ρόλο στον καθορισµό του εθνικού πλούτου, του ΑΕΠ, την παραγωγή και την απασχόληση µιας οικονοµίας. Ένα υψηλό επίπεδο πλούτου, το οποίο προκύπτει από την διακράτηση χρηµατιστηριακών τίτλων, έχει θετική επίδραση σε όλα τα µακροοικονοµικά µεγέθη µιας οικονοµίας. Για την µέτρηση της σχέσης αυτής χρησιµοποιούµε το σύνολο των χρηµατιστηριακών τίτλων και της αξίας του Α.Ε.Π. Αν µεταβληθεί η σχέση, υπάρχουν επιπτώσεις στα µεγέθη της παραγωγής, της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της επένδυσης.

5 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία (συνέχεια) Κατανοµή Εθνικού πλούτου: Οι επενδυτές κρατούν το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου τους σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, επειδή χρειάζεται για τη διατήρηση του επιπέδου παραγωγής, απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου. Οι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι, κατανέµονται µεταξύ: α) των ατοµικών επενδυτών, β) των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και γ) των µη-χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Ανάλογα µε τον βαθµό συµµετοχής της κάθε κατηγορίας στη διανοµή του πλούτου, το ποσοστό συµµετοχής των ατοµικών επενδυτών διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, όντας ανάµεσα στο 28 % (Ιταλία) και 65% (Η.Π.Α).

6 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία (συνέχεια) Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων: Πολλές χώρες, βασίζουν ακόµα και σήµερα την χρηµατοδότησή τους στην κεφαλαιοποίηση των αδιανέµητων κερδών των επιχειρήσεων και στον εξωτερικό δανεισµό. Mία επιχείρηση προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα µακροχρόνια επενδυτικά της σχέδια έχει διαφορετικές επιλογές, προκειµένου να ικανοποιήσει τους στόχους της.

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Άµεση πρόσβαση κεφαλαίων Αυξηµένη Ρευστότητα υνατότητες χρηµατοδότησης εξαγορών-συγχωνεύσεων Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Κόστος Συναλλαγών Κόστος εγγραφής Κόστος Παρακολούθησης ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

8 Α1.2. Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς Βασικός σκοπός και λειτουργική αρχή του Χρηµατιστηρίου Αξιών, αποτελεί η διεξαγωγή αγοραπωλησιών χρηµατοπιστωτικών τίτλων, όπως είναι οι µετοχές των Α.Ε και τα χρεόγραφα. Για την σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συγκεκριµένου λειτουργικού οργανωτικού πλαισίου που να διευκολύνει και να διασφαλίζει τις συναλλαγές.

9 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Η πρωτογενής αγορά περιλαµβάνει δύο συµβαλλόµενους, τους επενδύτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην άντληση κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, οι εκδοθέντες χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι διατίθενται στην αγορά, µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες. Στη δευτερογενή αγορά συνεχίζεται η διαπραγµάτευση των εισηγµένων µετοχών. Επίσης η παράλληλη αγορά έχει σαν ρόλο την προώθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε έντονη δυναµική και εξελικτική πορεία, που δεν µπορούν να εισάγουν τις µετοχές τους στην κύρια.

10 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Η ταξινόµηση των συµµετεχόντων φορέων στη χρηµατιστηριακή αγορά, περιλαµβάνει τέσσερις (4) τύπους: α) τα νοικοκυριά, β) τις επιχειρήσεις, γ) τον δηµόσιο τοµέα και δ) τους ενδιάµεσους φορείς. Επιχειρήσεις: αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους έργων, µέσα από την έκδοση και την πώληση των µετοχών τους. Η δυνατότητα εισαγωγής στην χρηµατιστηριακή αγορά, µόνο στις εταιρίες, που ανήκουν στην κατηγορία των Ανωνύµων Εταιρειών. Το σκεπτικό για τη διαφοροποίηση είναι ότι η εταιρική περιουσία ανήκει σε µεγάλο αριθµό µετόχων και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναπτύξει οικονοµίες κλίµακας.

11 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Επενδυτές: αποτελούν την κινητήρια δύναµη της χρηµατιστηριακής αγοράς, µε διαρκή πληροφόρηση των τεκταινοµένων στην χρηµατιστηριακή αγορά. Η οικονοµική συµπεριφορά των επενδυτών, διαφοροποιείται ανάλογα µε την οικονοµική οµάδα, την συµπεριφορά τους απέναντι στον κίνδυνο κ.α. Οι επενδυτές κατατάσσονται σε κάποιες κατηγορίες: 1) Επενδυτές µε µακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς, 2) Κερδοσκόποι επενδυτές, οι οποίοι σε καθηµερινή βάση προβαίνουν σε αγοραπωλησίες χρηµατιστηριακών τίτλων. 3) Ειδικές κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι εκµεταλλεύονται ειδικές συγκυρίες και διακυµάνσεις της αγοράς.

12 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Μεσάζοντες: Mε την αύξηση των επενδυτικών αναγκών, και την εισδοχή νέων τεχνολογιών,, λειτουργεί ένα ευρύτατο πλέγµα ενδιάµεσων φορέων, προσφέροντας συµβουλευτικές, συναλλακτικές και χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις. 1) Οι χρηµατιστές, οι οποίοι αναλαµβάνουν την διεκπεραίωση των συναλλαγών 2) Οι χρηµατιστές που διενεργούν χρηµατιστηριακές πράξεις 3) Χρηµατιστηριακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούν κοινοπραξίες χρηµατιστών 4) Οι επενδυτικές τράπεζες, το κύριο έργο των οποίων είναι η διάθεση νέων µετοχών στο επενδυτικό κοινό 5) Επενδυτικοί σύµβουλοι/αναλυτές προσφέρουν επιστηµονικές αναλύσεις για την µεγιστοποίηση της πληροφόρησης των επενδυτών

13 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Συλλογικοί επενδυτές: αποτελούνται από ένα ευρύτατο πλέγµα δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών, όπως τα ασφαλιστικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τραπεζικοί οργανισµοί. Το µέγεθος των επιχειρήσεων αυτών, τους επιτρέπει να παίζουν µεγάλο ρόλο στην διαµόρφωση και την εξέλιξη των χρηµατιστηριακών αγορών. Τα συµφέροντα των επιχειρήσεων αυτών, έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε αυτά των ατοµικών επενδυτών, καθότι ο όγκος των συναλλαγών των πρώτων προξενεί διακυµάνσεις στις τιµές των µετοχών.

14 Α1.3. ιαδικασία Εισαγωγής Εταιρίας στη Χρηµατιστηριακή Αγορά Ο βασικότερος τρόπος χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης, µπορεί να γίνει µε την έκδοση κοινών µετοχών. Η σηµασία τους έγκειται, στο ότι αποδίδουν στον κάτοχο τους την υπολειµµατική αξία της επιχείρησης, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο σε µερίσµατα, όσο και σε περιπτώσεις χρεοκοπίας. Οι µετοχές αποτελούν χρεόγραφα, τα οποία υπόσχονται κλασµατικές πληρωµές στους κατόχους, έχοντας όµως ταυτόχρονα συµµετοχή τόσο στα κέρδη, όσο και στις ζηµιές της εταιρίας.

15 Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στις οµολογίες και τις κοινές µετοχές Οι οµολογίες έχουν ηµεροµηνίας λήξης, κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν, αντίθετα µε τις µετοχές, οι οποίες δεν λήγουν όσο συνεχίζει η λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, προηγείται η κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους άλλους κεφαλαιοδότες,:α) οµολογιούχοι, β) προνοµιούχοι µέτοχοι, γ) κοινοί µέτοχοι. Οι οµολογιούχοι δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν χρέη, σε αντίθεση µε τους κοινούς µετόχους, οι οποίοι ευθύνονται µέχρι του ποσού του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι κοινοί µέτοχοι έχουν το δικαίωµα ψήφου για την εκλογή του διοικητικού συµβουλίου, όπως και για κάθε εταιρική απόφαση, αντίθετα µε τους οµολογιούχους που στερούνται τέτοιων δικαιωµάτων.

16 Α1.4. Αξία υπέρ το Άρτιο, Αγοραία Αξία, Μερίσµατα & Παρακρατηθέντα Κέρδη (Παράδειγµα) Laser Optics Company Κοινές µετοχές & Κεφάλαια µετόχων 31 εκεµβρίου 2003 (εκατ. ) Κοινές µετοχές, 1 αξία υπέρ το άρτιο. 450 Eγκεκριµένες µετοχές προς έκδοση: 500 εκατ. µερίδια. Εκδοθέντες µετοχές: 450 εκατ. Μερίδια. Πλεονασµατικό κεφάλαιο Παρακρατηθέντα Κέρδη Ανακληθείσες µετοχές 125 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.125

17 Παράδειγµα (συνέχεια) Η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρίας είναι 1. Η τελική αξία υπέρ το άρτιο, αποτελεί τον αριθµό τον εκδοθέντων τελικά µετοχών, επί την αξία υπέρ το άρτιο της κάθε µετοχής δηλ: 1 x 450 εκ. µετοχές = 450 εκατ.. Στο παράδειγµά µας οι εγκριθείσες µετοχές είναι 500 εκατ. µερίδια και οι τελικά εκδοθέντες 450 εκατ. µερίδια. Αν και οι µετοχές έχουν συνήθως µια συγκεκριµένη λογιστική αξία (par value), η τιµή πώλησής τους είναι συνήθως µεγαλύτερη από αυτή. Η διαφορά αυτή είναι το πλεονασµατικό κεφάλαιο. Τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι εκατ.. Η συνολική αξία των µετοχών, αποτελεί το άθροισµα των: Αξία υπέρ το άρτιο+πλεονασµατικό κεφάλαιο+παρακρατηθέντα κέρδη

18 Παράδειγµα (συνέχεια) Αγοραία Αξία, Λογιστική αξία, Αξία Αντικατάστασης Το χρονικό έτος 2003 ανερχόταν στα εκατ.. Από τις συνολικά 450 εκατ. µετοχές που έχουν εκδοθεί, η επιχείρηση εξαγόρασε 125 εκατ. Μερίδια. Συνεπώς, το σύνολο των µετοχών που αποµένουν στην αγορά, ανέρχεται στο ποσό των 325 εκατ. µεριδίων. Οι ανακληθείσες µετοχές καλούνται µετοχές θησαυροφυλακίου (Treasury Stocks). Η αγοραία αξία ανά µετοχή, είναι λοιπόν: Συνολική αξία µετοχικού κεφαλαίου Παραµαίνοντες Μετοχές = = 12, εκατ. Ευρώ Μετοχή

19 ικαιώµατα Μετόχων Aποτελούν τους ιδιοκτήτες της και και έχουν το δικαίωµα της εκλογής του διευθύνοντος συµβούλου. Οι µέτοχοι πολλές φορές, έχουν το δικαίωµα της προαγοράς των µετοχών, δηλ. την αγορά µετοχών πριν την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής για τους ακόλουθους λόγους: 1) Την προστασία της εταιρικής τους δύναµης. Αν για παράδειγµα υπάρχει µια διένεξη ανάµεσα σε κάποια µερίδα των µετόχων. 2) Αποτελεί άµυνα των µετόχων απέναντι στην υποτίµηση της αξίας των µετοχών τους.

20 Εισαγωγή στην Πρωτογενή Αγορά Η πρωτογενής αγορά ταυτίζεται µε την έκδοση και την εισαγωγή µετοχών στο χρηµατιστηριακό κύκλο. Τα βασικά βήµατα εισαγωγής µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο: Η θετική συγκατάβαση της συνέλευσης των µετόχων. Η έγκριση του εγχειρήµατος από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η προετοιµασία του φακέλου εγγραφής προκειµένου η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, να αποφανθεί. είτε θετικά, είτε αρνητικά. Αν η επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε η εταιρία, είτε επιλέγοντας ανάδοχο, είτε κάνοντας ιδιωτική τοποθέτηση καθορίζει την τιµή των µετοχών προς διάθεση. Ακολουθεί η διάθεση των µετοχών στην αγορά στην προκαθορισµένη τιµή.

21 Εισαγωγή στην Πρωτογενή Αγορά (συνέχεια) Επίσης, πρέπει να ισχύουν και όροι και προϋποθέσεις, για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηµατιστήριο. Εξετάζονται µεγέθη της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, η ύπαρξη υγιούς ισολογισµού, επαρκές κυκλοφοριακό κεφάλαιο, κ.α. Εξετάζεται η διάθεση ενός ελάχιστου ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό, προκειµένου να διασφαλιστεί ένα minimum διακίνησης των µετοχών στη δευτερογενή αγορά. Ο έλεγχος της διασποράς των υπαρχόντων µετοχών για την αποφυγή χειραγώγησης της επιχείρησης από έναν ή λίγους µετόχους.

22 Α1.5. ιαπραγµάτευση Μετοχών ευτερογενή Αγορά Στην δευτερογενή αγορά δηµιουργείται ένα ανταγωνιστικού περιβάλλον διαπραγµάτευσης, όπου η ζήτηση και η προσφορά θα διαµορφώνουν ένα αποτελεσµατικό πεδίο ανταλλαγών. Οι τρόποι των χρηµατιστηριακών διαπραγµατεύσεων και οι µορφές που µπορεί να πάρει, απευθυνόµενες σε διαφορετικούς κατά κατηγορία πελάτες.είναι οι ακόλουθες: Συνεχής ιαπραγµάτευση Αγορά Ειδικών ιαπραγµατευτών και ιαπραγµάτευση µε δηµοπρασία.

23 1. Συνεχής ιαπραγµάτευση Οι χρηµατιστηριακές ενεργούν για λογαριασµό του πελάτη τους, καταχωρώντας εντολές σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών. Βάση της διαδικασίας αποτελούν οι οριακές εντολές που δίνουν οι συµµετέχοντες στο σύστηµα, διαµορφώνοντας τόσο τη ζήτηση, όσο και την προσφορά και προφανώς τις τιµές. Η δυνατότητα αυτή, συµβάλει στην ύπαρξη διαρκούς ρευστότητας στην αγορά, καθότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν θέτουν όριο τιµής στις συναλλαγές τους. Οι αγορές αυτές δεν σχεδιάστηκαν για θεσµικούς επενδυτές, διότι ο όγκος των συναλλαγών των τελευταίων τους αναγκάζει να προβαίνουν σε τµηµατικές καταχωρίσεις εντολών.

24 2. Αγορά Ειδικών ιαπραγµατευτών Οι ειδικοί διαπραγµατευτές αποτελούν τους ενδιάµεσους φορείς, µέσω των οποίων συναλλάσσονται οι επενδυτές. Ο ρόλος τους είναι η διατήρηση της ρευστότητας, σε συνθήκες όπου η εκδήλωση της επενδυτικής συµπεριφοράς δεν εκφράζεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα για όλους. Οι επενδυτές, έχουν δύο (2) επιλογές: α) την άµεση σύναψη συναλλαγών και β) την τήρηση στάσης αναµονής, η οποία όµως ενέχει ένα σηµαντικό κόστος για αυτούς. Η απόφασή τους εξαρτάται από την εκτίµηση αυτού του κόστους.

25 3. ιαπραγµάτευση µε ηµοπρασία Η σχεδίαση, των συστηµάτων συναλλαγών βασίζεται στην άµεση εκτέλεση των εντολών σε πραγµατικό χρόνο. Η διαπραγµάτευση γίνεται µε δηµοπρασίες, σε δεδοµένη χρονική στιγµή και σε χώρο, στον οποίο συναθροίζονται οι επενδυτές. Για την αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς, πρέπει ένας ικανός αριθµός επενδυτών να θεωρεί ότι το κόστος αναµονής, είναι αρκετά µικρό, να εκτελεστεί η εντολής σε µεταγενέστερο χρόνο. Έρευνες κατέδειξαν, ότι ακόµα και θεσµικοί επενδυτές συµµετάσχουν στις αγορές δηµοπρασιών, καθότι η µείωση ανάµεσα στην τιµή αγοράς και πώλησης που επιτυγχάνεται έχει ως συνέπεια την αύξηση των κερδών.

26 4. Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών Τα στοιχεία τα οποία προϋποθέτει µια εντολή είναι τα εξής: Το είδος της εντολής δηλ. αγορά η πώληση Την ονοµασία της µετοχής Την τιµή στην οποία η εντολή είναι εκτελεστέα Τον αριθµό των συναλλασσοµένων µετοχών Τη χρονική διάρκεια ισχύος της εντολής

27 Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών (συνέχεια) Ο προσδιορισµός της τιµής αποτελεί, µαζί µε τον χρόνο το σηµαντικότερο στοιχείο των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν διάφορα ήδη εντολών που προσδιορίζουν την τιµή συναλλαγών. Εντολές ορισµένης τιµής: ο αγοραστής καλείται να αγοράσει µετοχές σε τιµή ίση ή µικρότερη από αυτή που έχει θέσει και ο πωλητής σε τιµή µεγαλύτερη ή ίση. Εντολές χωρίς όριο τιµής:, ο χρηµατιστής προβαίνει στην πώληση ή την αγορά µετοχών σε οποιαδήποτε τιµή και αν επικρατεί. Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στην συναλλαγή, παρά στην τιµή αυτής

28 Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών (συνέχεια) Εντολή Ελαχιστοποίησης: Η τιµή αυτή, έχει το νόηµα της προφύλαξης του επενδυτή από την αυξηµένη διακύµανση µιας µετοχής. Όταν λοιπόν αγοράζει κάποιος, η τιµή αυτή τίθεται πάνω από την τιµή αγοράς τη στιγµή που διενεργείται η αγορά και το αντίθετο όταν γίνεται πώληση. Εντολές εντός Ορίων: Όταν ένας επενδυτής επιθυµεί τη διενέργεια µιας συναλλαγής εντός συγκεκριµένων ορίων, όσο συµφέρουσα και να είναι κάποια συναλλαγή σε κάποιο κατώτερο ή ανώτερο όριο. Εντολή Ανοίγµατος ή Κλεισίµατος: Ο επενδυτής επιδιώκει την αγορά ή πώληση κάποιου πακέτου µετοχών, όταν ανοίγει ή κλείνει αντίστοιχα η χρηµατιστηριακή αγορά.

29 Α2. Τραπεζικά άνεια Οι βασικότερες αυτές µορφές, µακροπρόθεσµου δανεισµού είναι: τα δάνεια προθεσµίας και η ιδιωτική τοποθέτηση. Τα δάνεια προθεσµίας αποτελούν άµεσα επιχειρηµατικά δάνεια µε ηµεροµηνία αποπληρωµής από 1 έως 15 χρόνια. Η αποπληρωµή των δανείων αυτών, γίνεται µέχρι τη περίοδο ωρίµανσης, δηλ. µέχρι την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί, γίνεται καταβολή τόσο του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων.

30 Τραπεζικά άνεια (συνέχεια) Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του είδους µη αγοραίας µακροχρόνιας χρηµατοδότησης, είναι: Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και συνδέεται συνήθως µε την κίνηση του κυρίου επιτοκίου. Οι δανειστές διασφαλίζονται, µε την ύπαρξη προστατευτικών διατάξεων Κατά τη σύναψη του δανείου, οι προστατευτικές διατάξεις και οι περιορισµοί, είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Οι κυριότεροι τύποι επιχειρήσεων που προβαίνουν στη χορήγηση αυτού του είδους δανείων, είναι οι τραπεζικοί όµιλοι.

31 Τραπεζικά άνεια (συνέχεια) Στη µορφή αυτή δανεισµού σηµαντικό ρόλο κατέχουν δύο πράγµατα: Η δέσµευση της τράπεζας στην δανειζόµενη επιχείρηση εγγυάται την παροχή δανειακών κεφαλαίων µέχρι ενός συγκεκριµένου προσυµφωνηµένου επιπέδου. Οι Τραπεζικοί όµιλοι, αδυνατούν να καλύψουν από µόνοι τους τη ζήτηση επιχειρηµατικών δανείων, µε αποτέλεσµα, ενώ συµφωνούν στη σύναψη ενός δανείου, να παραχωρούν ένα κοµµάτι αυτού σε κάποια κοινοπραξία άλλων τραπεζών. Τέτοια δάνεια έχουν τα χαρακτηριστικά των οµολόγων, δηλ. την αγοραπωλησία στην ανοικτή αγορά, όπως επίσης και η ύπαρξη ενός προκαθορισµένου σηµείου δανεισµού.

32 Α3. Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχείρησης Εξετάζοντας την πιστοδοτική αξιολόγηση από την πλευρά των τραπεζών, µπορούµε να την διαχωρίσουµε σε τρία (3) στάδια: Το στάδιο της αξιολόγησης του αιτήµατος για πιστοδότηση, καθώς και της τελικής εισήγησης Το στάδιο της υλοποίησης της πιστοδότησης Το στάδιο της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των δανειακών κεφαλαίων.

33 Α3.1. Αξιολόγηση Αιτήµατος Εισήγηση O πιστοδοτικός οργανισµός συλλέγει πληροφορίες αναφορικά µε την πιστοδοτούµενη επιχείρηση. Ώστε να γίνει σαφής η οικονοµική της κατάστασης, όπως επίσης και η αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου. Η ανάλυση των παραπάνω βοηθάει ιδιαίτερα στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων και των όρων συνεργασίας. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι τράπεζες για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Βασικά εργαλεία Επικουρικά εργαλεία

34 1.Βασικά Εργαλεία Τα βασικά κριτήρια, διαχωριστούν στις εξής υποκατηγορίες: α) κριτήρια βιωσιµότητας και β) κριτήρια αξιολόγησης ρευστοποίησης. Το κριτήριο της βιωσιµότητας εξετάζει ην πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, για την αποπληρωµή του δανείου.

35 Α) Το κριτήριο της βιωσιµότητας Οικονοµική κατάσταση: αναλύετε από τα παρακάτω στοιχεία: Η διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων της επιχείρησης, κατά ποσότητα και αξία Η µεταβολή του κόστους παραγωγής Η σηµασία και η εξέλιξη του έµµεσου κόστους Τα ποσοστά αποσβέσεων Η αξιολόγηση του µικτού αποτελέσµατος των αποτελεσµάτων χρήσεως (διαχρονικά) Η αξιολόγηση του καθαρού αποτελέσµατος Η µερισµατική πολιτική για την διάθεση ή µη των µερισµάτων, καθώς και η αξιολόγηση της επανεπένδυσης τους

36 Το κριτήριο της βιωσιµότητας (συνέχεια) Η διοικητική οργάνωση: αναλύετε από τα παρακάτω στοιχεία: Το ιστορικό της επιχείρησης (ίδρυση, µεταβολές καταστατικά) ιοικητική οργάνωση (στελέχωση, οργανόγραµµα, αρµοδιότητες, οικονοµική λειτουργία) Επιχειρηµατική δράση των στελεχών της επιχείρησης (εµπειρία, διοικητικές ικανότητες, επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, συναλλακτική συµπεριφορά κ. Συναλλακτικές δραστηριότητες (παραγωγικά µέσα, προϊόντα, µέσα συναλλαγών, ταµειακός κύκλος κ.α)

37 Το κριτήριο της βιωσιµότητας (συνέχεια) Η επιχειρηµατική αξιολόγηση σε συνάρτηση µε τις µελλοντικές προοπτικές της αγοράς: Η κατάσταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση (ανταγωνιστική, ολιγοπωλιακή, καινοτοµική δραστηριότητα, µέγεθος αγοράς, κ.α) Χαρακτηριστικά κλάδου (µεγέθη επιχειρήσεων, κατανοµή µεριδίων αγοράς, παραγωγική διαδικασία,) Η φύση του προϊόντος (πολυπλοκότητα, πρώτες ύλες, διάρκεια παραγωγής, υποκατάστατα, διατηρησιµότητα προϊόντος κ.α) Η θέση της επιχείρησης στην αγορά και στον κλάδο γενικότερα

38 Β. Κριτήρια αξιολόγησης ρευστοποίησης Εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωµής των δανειακών κεφαλαίων από την παραγωγική της λειτουργία, όσο και από τη δυνατότητα µείωσης τυχών επισφαλιών από την προοπτική ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Για υποθέσεις µακροχρονίων δανείων, οι τράπεζες συντάσσουν επιχειρησιακά σχέδια για τις εν λειτουργία επιχειρήσεις και µελέτες σκοπιµότητας για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

39 1. Εξασφαλίσεις Η ρευστότητα των αγορών, δηµιουργεί την ανάγκη διασφάλισης των τραπεζικών από την ύπαρξη επικουρικών πηγών, που δεν συνδέονται άµεσα µε την λειτουργία της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές λέγονται εξωεπιχειρηµατικές και προέρχονται από: Παροχή εγγυήσεων από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ανάλογη οικονοµική επιφάνεια για την αποπληρωµή των δανείων Ενεχυριάσεις εµπορευµάτων, πρώτων υλών και αξιόγραφων Τη δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

40 Β. Πρόσθετες Αποδόσεις Ωφέλειες προκύπτουν από την συµπληρωµατική πώληση τραπεζικών προϊόντων, όπως τόκοι χρηµατοδοτήσεων, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, καταθέσεις, εισαγωγές κ.α Ο ακριβής υπολογισµός περιλαµβάνει το άθροισµα ποσών όπως οι τόκοι των δανείων, οι προµήθειες, εγγυητικές επιστολές κ.α. (συνολικά ακαθάριστα έσοδα). Στη συνέχεια αθροίζοντας τα έξοδα των ιδίων συναλλαγών όπως το κόστος χρήµατος, το κόστος λοιπών εργασιών, κ.α προκύπτουν τα συνολικά ακαθάριστα έξοδα.

41 Πρόσθετες Αποδόσεις (συνέχεια) Η διαφορά που προκύπτει είναι τα καθαρά έσοδα και υπολογίζεται µε ποσοστιαία επί των απασχολούµενων κεφαλαίων ΚαθαράΈσοδα ΜέσοςΌροςχρησιµοποι ηθέντωνκεφαλαίων(χρηµατοδο τήσεων) 100 = % Εφόσον υπάρξει θετική απόφαση, τότε οι όροι και οι προϋπόθεσης παροχής των πιστώσεων, είναι: Το ύψος και η µορφή δανεισµού Οι πρόσθετες υπηρεσίες και οι µορφές των εξασφαλίσεων Το επιτόκιο δανεισµού Οι προµήθειες για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παραχθούν Οι δεσµευτικοί όροι

42 Α3.2. ιαδικασίες Ελέγχου & Εκτέλεσης Πιστοδότησης Aναφέρεται στις διαδικασίες εκτέλεσης και υλοποίησης της απόφασης για χρηµατοδότηση και την εκταµίευση των πόρων. Για την διασφάλιση των τραπεζών, διενεργούνται συνήθως οι παρακάτω διαδικασίες: Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για τη λήψη του δανείου Ο έλεγχος των απαραίτητων νοµιµοποιητικών εγγράφων. Ο έλεγχος των προσκοµιζόµενων εγγράφων, τόσο από νοµικής, όσο και από ουσιαστικής πλευράς. Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για την εκκίνηση των εκταµιεύσεων Η χορήγηση δανείων, εγγυητικών αποστολών, γραµµατειών είσπραξης Η αρχειοθέτηση των εγγράφων και η φύλαξη τους

43 Α3.3 Παρακολούθηση Πιστοδοτήσεων Η παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων, πρέπει να είναι συνεχής έτσι ώστε να διασφαλίζεται: Η πληρέστερη γνώση της πορείας και των προοπτικών της επιχείρησης, αναφορικά µε την παραγωγική της δραστηριότητας Η δυνατότητα πρόληψης µελλοντικών προβληµάτων αποπληρωµής Η δυνατότητα εκτίµησης των µελλοντικών δανειακών αναγκών και η πιθανότητα συνεργασίας µε νέα τραπεζικά προϊόντα

44 Παρακολούθηση Πιστοδοτήσεων (συνέχεια) Ο έλεγχος των τραπεζών στην επιχείρηση, περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που βάρυναν θετικά προκειµένου να εγκριθούν και να χορηγηθούν τα δανειακά κεφάλαια, προκειµένου δηλαδή: Μεταβολές στη διοικητική και οργανωτική πυραµίδα Συστηµατική παρακολούθηση των οικονοµικών δελτίων, όπως και κρίσιµων χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών δεικτών Τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης µε την πορεία της αγοράς Τον περιοδικό έλεγχο για την ουσιαστικότητα της ύπαρξης των καλύψεων.

45 Α4. Έκδοση Οµολογιών Αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδοµένο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο δανεισµού, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των κυβερνήσεων, σε διεθνές επίπεδο. Με την έκδοση οµολογιών, ο δανειζόµενος υπόσχεται στον δανειστή να πληρώσει σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο µέλλον, τόσο το κεφάλαιο που δανείστηκε, όσο και τους τόκους. Οι όροι και οι συνθήκες του δανεισµού, κατά την έκδοση, αναφέρονται στην οµολογιακή σύµβαση - συµφωνητικό, που υπογράφει τόσο ο δανειστής, όσο και ο δανειζόµενος.

46 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Αρχική Λογιστική Αξία (Par value): Αποτελεί την αξία της οµολογίας, το ποσό δηλαδή, το οποίο ο δανειζόµενος καλείται να καταβάλει στο δανειστή, κατά την λήξη της περιόδου δανεισµού. Ωρίµανση (Maturity): Είναι η ηµεροµηνία στην οποία καλείται ο δανειζόµενος να καταβάλει το κεφάλαιο στον δανειστή π.χ. εάν η ηµεροµηνία ωρίµανσης αναφέρεται η 31/12/2004, σηµαίνει ότι ο δανειστής εκείνη τη µέρα θα πρέπει να αποπληρώσει το δανειστή το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου Ετήσιο τοκοµερίδιο (Annual Coupon): Αποτελεί το ποσοστό επί της αξίας της οµολογίας, το οποίο ο δανειζόµενος καταβάλει στο δανειστή σαν ετήσιο τόκο Όρος ανάκλησης (Call Provision): Με τον όρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον δανειζόµενο, να εξαγοράσει το οµολογιακό χρέος του ή µέρος αυτού, σε µια προκαθορισµένη τιµή, µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο

47 Α4.1. ηµόσια Πώληση Οµολογιών Η διαδικασία για την δηµόσια έκδοση οµολογιών, είναι η εξής: Πρώτον, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το ιοικητικό Συµβούλιο της εκάστοτε εταιρίας. εύτερον, συντάσσεται η ανακοίνωση εγράφης, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στις αρµόδιες αρχές. Τρίτον, εφόσον η ανακοίνωση γίνει αποδεκτή, ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης οµολογιών και ξεκινά η διάθεση.

48 ηµόσια Πώληση Οµολογιών (συνέχεια) Στοιχείο της ανακοίνωσης εγγραφής αποτελεί η διµερής σύµβαση-συµφωνητικό (indenture). Η διµερής σύµβαση περιγράφει τα δικαιώµατα τόσο των δανειστών και του δανειζόµενου, όσο και αυτά του trust. Ο ρόλος της trust company είναι: α) η τήρηση των όρων της διµερής σύµβασης, β) τη διαχείριση του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου και γ) την αντιπροσώπευση των δανειστών, σε περίπτωση της αθέτησης των πληρωµών Μια διµερή σύµβαση, περιλαµβάνει α) τους γενικούς όρους β) την περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για την διασφάλιση των δανειστών, γ) λεπτοµέρειες των προστατευτικών διατάξεων (Protective Covenants), δ) τον διακανονισµό του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου (Sinking Fund), ε) Τη διαµόρφωση του όρου ανάκλησης των οµολογιών (Call Crovision). Οι όροι και οι προστατευτικοί κανονισµοί αξιολογούνται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφασίζει αν θα επιτρέψει ή όχι την έκδοση των οµολογιών.

49 Α4.2. Βασική Λειτουργία-Όροι Η αγοραία αξία καθορίζεται από την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς οµολογιών. Μια επιχείρηση εκδίδει οµολογίες περιόδου ωρίµανσης 10 ετών, βάση του δανειζόµενου κεφαλαίου, αξίας , µε την υποχρέωση να καταβάλει στους δανειστές στο τέλος κάθε έτους µια απόδοση επιτόκιο 5% του αρχικού κεφαλαίου. Ποία είναι η Κ.Π.Α για την επιχείρηση, αν υποθέσουµε ότι ο πληθωρισµός είναι 5%. F N. PV. = B + + Z ( i, r ) T (1 + r ) = Σ (n=10, i=0,05) = (1+ 0,05) Σηµαντικό ρόλο παίζει το επιτόκιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα υψηλότερο επιτόκιο επηρεάζει αρνητικά το όφελος της επιχείρησης και το αντίθετο.

50 Προστασία ανειστών Έκδοση ενεχυριασµένων οµολόγων, όπου η εκδότρια εταιρία θέτει ενέχυρο τις µετοχές της, προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντα των οµολογιούχων. Οι υποθηκευµένες οµολογίες διασφαλίζουν τους δανειστές µε τον καθορισµό υποθήκης ακινήτων ή άλλων µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε και την έκδοση οµολόγων, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένων εγγυήσεων, όπως τα debentures. Οι δανειστές, αν και έχουν απαιτήσεις έναντι του δανειζόµενης επιχείρησης, δεν τις εκφράζουν µε κάποια υποθήκη έναντι συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων.

51 Τοκοχρεολυτικό κεφαλαίο (Sinking Fund) Είναι ένας λογαριασµός, ο έλεγχος του οποίου υπόκειται σε κοινοπραξία οµίλων που έχει αναλάβει να εκδώσει τις οµολογίες σκοπός του οποίου είναι η αποπληρωµή των οµολογιών Τις περισσότερες περιπτώσεις η εκδότρια εταιρία καταβάλει στο trustee τις απαιτούµενες πληρωµές, νωρίτερα από τις συµβατικές τις υποχρεώσεις Με τη σειρά της, το trustee έχοντας το δικαίωµα της επανάκλησης ανακτά καταβάλλοντας την αγοραία τιµή στους οµολογιούχους, οµολογίες αντίστοιχης αξίας. Ο τρόπος εξαγοράς των οµολογιών, µπορεί είτε να γίνει τυχαία, µέσα από την διαδικασία κλήρωσης, είτε µέσα από την αγορά οµολόγων.

52 ικαίωµα ανάκλησης Οµολογιών (Call Provision) Ο εκδότης έχει το δικαίωµα να επαναγοράσει σε µια συγκεκριµένη, προκαθορισµένη τιµή, τις οµολογίες που έχει εκδώσει, και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η τιµή ανάκλησης των οµολόγων κυµαίνεται σε επίπεδα µεγαλύτερα της αρχικής λογιστικής τους τιµής. Η διαφορά αυτή είναι η λεγόµενη προµήθεια ανάκλησης (Call Premium). Π.χ. αν η τιµή ανάκλησης ορίζεται στα 110, τότε µια οµολογία µε λογιστική 1.000, έχει προµήθεια ανάκλησης 100 Συνήθως, η προµήθεια αυτή ισοδυναµεί µε την απόδοση µιας οµολογίας στη διάρκεια ενός έτους, µειώνεται µε την πάροδο των ετών, µέχρι µετά από κάποια χρόνια να γίνει µηδέν.

53 ικαίωµα ανάκλησης Οµολογιών (Call Provision) Ένας ορθολογικός επενδυτής θα επιδιώξει µεγαλύτερη απόδοση των Callable Bonds σε σχέση µε τα συµβατικά. Καθότι µια άνοδο των επιτοκίων και µια ανάκληση των οµολόγων, θα µείωναν σε σηµαντικό βαθµό τις αποδόσεις του. Στα κόστη, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε: α) το κόστος ανάκλησης, β) την απώλεια της φοροαπαλλαγής που θα προέκυπτε από τους τόκους των παλιών οµολόγων, γ) το καθαρό επιτόκιο που αποδίδει η επιχείρηση, Ως όφελος, µπορεί κανείς να ορίσει: α) τις µειωµένες (µετά φόρων) πληρωµές επιτοκίων και β) τα µειωµένα έξοδα της σύναψης του οµολογιακού δανείου.

54 Α5. Τύποι Οµολογιών Α5.1. Ενυπόθηκες Οµολογίες (Mortgage Bonds) Ο τύπος διαφέρει από τις κοινές οµολογίες, στο ότι για την ασφάλεια των δανειστών, η εταιρία υποθηκεύει συγκεκριµένα περιουσιακά της στοιχεία Mια επιχείρηση παραγωγής επιθυµεί να επενδύσει 5 εκατ.. Έστω η εταιρία αυτή εκδίδει οµολογίες για τα 2 εκατ., από τα 5 εκατ., έχοντας θέσει υποθήκη τη νέα επένδυση. Αν η επιχείρηση αθετήσει τις πληρωµές της, οι κάτοχοι των οµολογιών έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν το ακίνητο προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εκδώσει και δεύτερο υποθηκευµένο οµολογιακό δάνειο, για την ίδια επένδυση.

55 Α5.2. Debentures - Subordinated Debentures Aποτελούν µη υποθηκευµένα οµόλογα και συνεπώς δεν υπάρχει στη διµερή σύµβαση κάποια ρήτρα µε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Aποτελεί διαδεδοµένο τρόπο οµολογιακού δανεισµού, κυρίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βιοµηχανικό χώρο Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρειών που προσφεύγουν στην έκδοση debentures είναι οι εµπορικές τράπεζες. Μια παραλλαγή του τύπου αυτού οµολογιών, αποτελούν τα Subordinated Debentures. ιαφέρουν στο ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας, ικανοποιούνται πρώτα οι παλαιότεροι δανειστές και ύστερα οι κάτοχοι των debentures.

56 Α5.3. Άλλοι τύποι Οµολογιών Μετατρέψιµες οµολογίες (Convertible Bonds). ίνουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τις κοινές µετοχές και σε συγκεκριµένη σταθερή τιµή. ίνει τη δυνατότητα στους δανειστές να συµµετάσχουν στα κέρδη της επιχείρησης, ενώ το κέρδος για την επιχείρηση είναι το επιτόκιο που είναι χαµηλότερο σε σχέση µε άλλα είδη οµολογιών Παραστατικά δικαιώµατα κτήσης µετοχών (Warrants). Η διαφορά µε τις µετατρέψιµες οµολογίες είναι ότι ο κάτοχος των warrants µπορεί να ανταλλάξει τα χρεόγραφα αυτά, όχι σε µια σταθερή τιµή, αλλά στην τιµή που επικρατεί στην αγορά Μια άνοδος της τιµής της µετοχής της ευνοεί τον κάτοχο του warrant, καθότι αν ανταλλάξει τους οµολογιακούς τίτλους µε τοις µετοχές αποκτά µερίδιο στα κεφαλαιακά κέρδη της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 3: Αποτίμηση ομολόγων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι:

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: α Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. β Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: 1) Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. 2) Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 6η Διάλεξη: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ 47 216-217 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Διαδικασία άντλησης κεφαλαίου Καραμάνης Κωνσταντίνος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1876 αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας του τόπου μας, επιτελώντας έναν αναπτυξιακό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Γιατί Χρηματιστήριο Αθηνών Κανόνες εισαγωγής και λειτουργίας με βάση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες (MiFid, Ενημερωτικού Δελτίου, Διαφάνειας) Διεθνοποιημένη αγορά με συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα