ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

2 Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα όπου οι χώρες ξεφεύγουν από τα πρότυπα της φεουδαρχικής αντίληψης και υπεισέρχονται στην αστική οργάνωση. Αναπτύχθηκαν τα πρώτα χρηµατιστηριακά κέντρα, όπως το Άµστερντάµ, η Γενεύη και η Φραγκφούρτη. Οι επενδυτές επιθυµούσαν να έχουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική συµµετοχή στα κέρδη των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και ευκολότερη απαλλαγή τους από τους τίτλους που δεν θεωρούσαν πλέον επιθυµητούς.

3 Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία (συνέχεια) Η πρώτη θεµελιακή αλλαγή ήταν η δυνατότητα ανταλλαξιµότητας και µεταβίβασης των τίτλων, µέσα από µια οργανωµένη αγορά. Η δεύτερη µεγάλη αλλαγή ήταν η κατοχύρωση της συµµετοχής των επενδυτών στα κέρδη µιας επιχείρησης, µέσω της κατοχύρωσης του θεσµού της Α.Ε. Τέλος, ύστερα από τη λήξη του Β Π.Π, οι χρηµατιστηριακές αποδόσεις συνδέθηκαν ιδιαίτερα µε τον πιστωτικό κίνδυνο, µε αποτέλεσµα ένας υψηλός πιστωτικός κίνδυνος να συνοδεύεται, από υψηλότερες αποδόσεις. Σήµερα το χρηµατιστήριο θεσµός στοχεύει στην άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, µε επίσηµα αναγνωρισµένα Χρηµατιστήρια σε πάνω από 90 χώρες του κόσµου.

4 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία Μέγεθος Εθνικού Πλούτου: Το απόθεµα των χρηµατιστηριακών τίτλων, παίζει σηµαίνων ρόλο στον καθορισµό του εθνικού πλούτου, του ΑΕΠ, την παραγωγή και την απασχόληση µιας οικονοµίας. Ένα υψηλό επίπεδο πλούτου, το οποίο προκύπτει από την διακράτηση χρηµατιστηριακών τίτλων, έχει θετική επίδραση σε όλα τα µακροοικονοµικά µεγέθη µιας οικονοµίας. Για την µέτρηση της σχέσης αυτής χρησιµοποιούµε το σύνολο των χρηµατιστηριακών τίτλων και της αξίας του Α.Ε.Π. Αν µεταβληθεί η σχέση, υπάρχουν επιπτώσεις στα µεγέθη της παραγωγής, της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της επένδυσης.

5 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία (συνέχεια) Κατανοµή Εθνικού πλούτου: Οι επενδυτές κρατούν το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου τους σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, επειδή χρειάζεται για τη διατήρηση του επιπέδου παραγωγής, απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου. Οι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι, κατανέµονται µεταξύ: α) των ατοµικών επενδυτών, β) των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και γ) των µη-χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Ανάλογα µε τον βαθµό συµµετοχής της κάθε κατηγορίας στη διανοµή του πλούτου, το ποσοστό συµµετοχής των ατοµικών επενδυτών διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, όντας ανάµεσα στο 28 % (Ιταλία) και 65% (Η.Π.Α).

6 Ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στη σηµερινή οικονοµία (συνέχεια) Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων: Πολλές χώρες, βασίζουν ακόµα και σήµερα την χρηµατοδότησή τους στην κεφαλαιοποίηση των αδιανέµητων κερδών των επιχειρήσεων και στον εξωτερικό δανεισµό. Mία επιχείρηση προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα µακροχρόνια επενδυτικά της σχέδια έχει διαφορετικές επιλογές, προκειµένου να ικανοποιήσει τους στόχους της.

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Άµεση πρόσβαση κεφαλαίων Αυξηµένη Ρευστότητα υνατότητες χρηµατοδότησης εξαγορών-συγχωνεύσεων Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Κόστος Συναλλαγών Κόστος εγγραφής Κόστος Παρακολούθησης ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

8 Α1.2. Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς Βασικός σκοπός και λειτουργική αρχή του Χρηµατιστηρίου Αξιών, αποτελεί η διεξαγωγή αγοραπωλησιών χρηµατοπιστωτικών τίτλων, όπως είναι οι µετοχές των Α.Ε και τα χρεόγραφα. Για την σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συγκεκριµένου λειτουργικού οργανωτικού πλαισίου που να διευκολύνει και να διασφαλίζει τις συναλλαγές.

9 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Η πρωτογενής αγορά περιλαµβάνει δύο συµβαλλόµενους, τους επενδύτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην άντληση κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, οι εκδοθέντες χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι διατίθενται στην αγορά, µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες. Στη δευτερογενή αγορά συνεχίζεται η διαπραγµάτευση των εισηγµένων µετοχών. Επίσης η παράλληλη αγορά έχει σαν ρόλο την προώθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε έντονη δυναµική και εξελικτική πορεία, που δεν µπορούν να εισάγουν τις µετοχές τους στην κύρια.

10 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Η ταξινόµηση των συµµετεχόντων φορέων στη χρηµατιστηριακή αγορά, περιλαµβάνει τέσσερις (4) τύπους: α) τα νοικοκυριά, β) τις επιχειρήσεις, γ) τον δηµόσιο τοµέα και δ) τους ενδιάµεσους φορείς. Επιχειρήσεις: αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους έργων, µέσα από την έκδοση και την πώληση των µετοχών τους. Η δυνατότητα εισαγωγής στην χρηµατιστηριακή αγορά, µόνο στις εταιρίες, που ανήκουν στην κατηγορία των Ανωνύµων Εταιρειών. Το σκεπτικό για τη διαφοροποίηση είναι ότι η εταιρική περιουσία ανήκει σε µεγάλο αριθµό µετόχων και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναπτύξει οικονοµίες κλίµακας.

11 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Επενδυτές: αποτελούν την κινητήρια δύναµη της χρηµατιστηριακής αγοράς, µε διαρκή πληροφόρηση των τεκταινοµένων στην χρηµατιστηριακή αγορά. Η οικονοµική συµπεριφορά των επενδυτών, διαφοροποιείται ανάλογα µε την οικονοµική οµάδα, την συµπεριφορά τους απέναντι στον κίνδυνο κ.α. Οι επενδυτές κατατάσσονται σε κάποιες κατηγορίες: 1) Επενδυτές µε µακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς, 2) Κερδοσκόποι επενδυτές, οι οποίοι σε καθηµερινή βάση προβαίνουν σε αγοραπωλησίες χρηµατιστηριακών τίτλων. 3) Ειδικές κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι εκµεταλλεύονται ειδικές συγκυρίες και διακυµάνσεις της αγοράς.

12 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Μεσάζοντες: Mε την αύξηση των επενδυτικών αναγκών, και την εισδοχή νέων τεχνολογιών,, λειτουργεί ένα ευρύτατο πλέγµα ενδιάµεσων φορέων, προσφέροντας συµβουλευτικές, συναλλακτικές και χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις. 1) Οι χρηµατιστές, οι οποίοι αναλαµβάνουν την διεκπεραίωση των συναλλαγών 2) Οι χρηµατιστές που διενεργούν χρηµατιστηριακές πράξεις 3) Χρηµατιστηριακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούν κοινοπραξίες χρηµατιστών 4) Οι επενδυτικές τράπεζες, το κύριο έργο των οποίων είναι η διάθεση νέων µετοχών στο επενδυτικό κοινό 5) Επενδυτικοί σύµβουλοι/αναλυτές προσφέρουν επιστηµονικές αναλύσεις για την µεγιστοποίηση της πληροφόρησης των επενδυτών

13 Βασικές Έννοιες Μικροδοµής της Χρηµατιστηριακής Αγοράς (συνέχεια) Συλλογικοί επενδυτές: αποτελούνται από ένα ευρύτατο πλέγµα δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών, όπως τα ασφαλιστικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τραπεζικοί οργανισµοί. Το µέγεθος των επιχειρήσεων αυτών, τους επιτρέπει να παίζουν µεγάλο ρόλο στην διαµόρφωση και την εξέλιξη των χρηµατιστηριακών αγορών. Τα συµφέροντα των επιχειρήσεων αυτών, έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε αυτά των ατοµικών επενδυτών, καθότι ο όγκος των συναλλαγών των πρώτων προξενεί διακυµάνσεις στις τιµές των µετοχών.

14 Α1.3. ιαδικασία Εισαγωγής Εταιρίας στη Χρηµατιστηριακή Αγορά Ο βασικότερος τρόπος χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης, µπορεί να γίνει µε την έκδοση κοινών µετοχών. Η σηµασία τους έγκειται, στο ότι αποδίδουν στον κάτοχο τους την υπολειµµατική αξία της επιχείρησης, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο σε µερίσµατα, όσο και σε περιπτώσεις χρεοκοπίας. Οι µετοχές αποτελούν χρεόγραφα, τα οποία υπόσχονται κλασµατικές πληρωµές στους κατόχους, έχοντας όµως ταυτόχρονα συµµετοχή τόσο στα κέρδη, όσο και στις ζηµιές της εταιρίας.

15 Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στις οµολογίες και τις κοινές µετοχές Οι οµολογίες έχουν ηµεροµηνίας λήξης, κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν, αντίθετα µε τις µετοχές, οι οποίες δεν λήγουν όσο συνεχίζει η λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, προηγείται η κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους άλλους κεφαλαιοδότες,:α) οµολογιούχοι, β) προνοµιούχοι µέτοχοι, γ) κοινοί µέτοχοι. Οι οµολογιούχοι δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν χρέη, σε αντίθεση µε τους κοινούς µετόχους, οι οποίοι ευθύνονται µέχρι του ποσού του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι κοινοί µέτοχοι έχουν το δικαίωµα ψήφου για την εκλογή του διοικητικού συµβουλίου, όπως και για κάθε εταιρική απόφαση, αντίθετα µε τους οµολογιούχους που στερούνται τέτοιων δικαιωµάτων.

16 Α1.4. Αξία υπέρ το Άρτιο, Αγοραία Αξία, Μερίσµατα & Παρακρατηθέντα Κέρδη (Παράδειγµα) Laser Optics Company Κοινές µετοχές & Κεφάλαια µετόχων 31 εκεµβρίου 2003 (εκατ. ) Κοινές µετοχές, 1 αξία υπέρ το άρτιο. 450 Eγκεκριµένες µετοχές προς έκδοση: 500 εκατ. µερίδια. Εκδοθέντες µετοχές: 450 εκατ. Μερίδια. Πλεονασµατικό κεφάλαιο Παρακρατηθέντα Κέρδη Ανακληθείσες µετοχές 125 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.125

17 Παράδειγµα (συνέχεια) Η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρίας είναι 1. Η τελική αξία υπέρ το άρτιο, αποτελεί τον αριθµό τον εκδοθέντων τελικά µετοχών, επί την αξία υπέρ το άρτιο της κάθε µετοχής δηλ: 1 x 450 εκ. µετοχές = 450 εκατ.. Στο παράδειγµά µας οι εγκριθείσες µετοχές είναι 500 εκατ. µερίδια και οι τελικά εκδοθέντες 450 εκατ. µερίδια. Αν και οι µετοχές έχουν συνήθως µια συγκεκριµένη λογιστική αξία (par value), η τιµή πώλησής τους είναι συνήθως µεγαλύτερη από αυτή. Η διαφορά αυτή είναι το πλεονασµατικό κεφάλαιο. Τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι εκατ.. Η συνολική αξία των µετοχών, αποτελεί το άθροισµα των: Αξία υπέρ το άρτιο+πλεονασµατικό κεφάλαιο+παρακρατηθέντα κέρδη

18 Παράδειγµα (συνέχεια) Αγοραία Αξία, Λογιστική αξία, Αξία Αντικατάστασης Το χρονικό έτος 2003 ανερχόταν στα εκατ.. Από τις συνολικά 450 εκατ. µετοχές που έχουν εκδοθεί, η επιχείρηση εξαγόρασε 125 εκατ. Μερίδια. Συνεπώς, το σύνολο των µετοχών που αποµένουν στην αγορά, ανέρχεται στο ποσό των 325 εκατ. µεριδίων. Οι ανακληθείσες µετοχές καλούνται µετοχές θησαυροφυλακίου (Treasury Stocks). Η αγοραία αξία ανά µετοχή, είναι λοιπόν: Συνολική αξία µετοχικού κεφαλαίου Παραµαίνοντες Μετοχές = = 12, εκατ. Ευρώ Μετοχή

19 ικαιώµατα Μετόχων Aποτελούν τους ιδιοκτήτες της και και έχουν το δικαίωµα της εκλογής του διευθύνοντος συµβούλου. Οι µέτοχοι πολλές φορές, έχουν το δικαίωµα της προαγοράς των µετοχών, δηλ. την αγορά µετοχών πριν την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής για τους ακόλουθους λόγους: 1) Την προστασία της εταιρικής τους δύναµης. Αν για παράδειγµα υπάρχει µια διένεξη ανάµεσα σε κάποια µερίδα των µετόχων. 2) Αποτελεί άµυνα των µετόχων απέναντι στην υποτίµηση της αξίας των µετοχών τους.

20 Εισαγωγή στην Πρωτογενή Αγορά Η πρωτογενής αγορά ταυτίζεται µε την έκδοση και την εισαγωγή µετοχών στο χρηµατιστηριακό κύκλο. Τα βασικά βήµατα εισαγωγής µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο: Η θετική συγκατάβαση της συνέλευσης των µετόχων. Η έγκριση του εγχειρήµατος από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η προετοιµασία του φακέλου εγγραφής προκειµένου η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, να αποφανθεί. είτε θετικά, είτε αρνητικά. Αν η επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε η εταιρία, είτε επιλέγοντας ανάδοχο, είτε κάνοντας ιδιωτική τοποθέτηση καθορίζει την τιµή των µετοχών προς διάθεση. Ακολουθεί η διάθεση των µετοχών στην αγορά στην προκαθορισµένη τιµή.

21 Εισαγωγή στην Πρωτογενή Αγορά (συνέχεια) Επίσης, πρέπει να ισχύουν και όροι και προϋποθέσεις, για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηµατιστήριο. Εξετάζονται µεγέθη της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, η ύπαρξη υγιούς ισολογισµού, επαρκές κυκλοφοριακό κεφάλαιο, κ.α. Εξετάζεται η διάθεση ενός ελάχιστου ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό, προκειµένου να διασφαλιστεί ένα minimum διακίνησης των µετοχών στη δευτερογενή αγορά. Ο έλεγχος της διασποράς των υπαρχόντων µετοχών για την αποφυγή χειραγώγησης της επιχείρησης από έναν ή λίγους µετόχους.

22 Α1.5. ιαπραγµάτευση Μετοχών ευτερογενή Αγορά Στην δευτερογενή αγορά δηµιουργείται ένα ανταγωνιστικού περιβάλλον διαπραγµάτευσης, όπου η ζήτηση και η προσφορά θα διαµορφώνουν ένα αποτελεσµατικό πεδίο ανταλλαγών. Οι τρόποι των χρηµατιστηριακών διαπραγµατεύσεων και οι µορφές που µπορεί να πάρει, απευθυνόµενες σε διαφορετικούς κατά κατηγορία πελάτες.είναι οι ακόλουθες: Συνεχής ιαπραγµάτευση Αγορά Ειδικών ιαπραγµατευτών και ιαπραγµάτευση µε δηµοπρασία.

23 1. Συνεχής ιαπραγµάτευση Οι χρηµατιστηριακές ενεργούν για λογαριασµό του πελάτη τους, καταχωρώντας εντολές σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών. Βάση της διαδικασίας αποτελούν οι οριακές εντολές που δίνουν οι συµµετέχοντες στο σύστηµα, διαµορφώνοντας τόσο τη ζήτηση, όσο και την προσφορά και προφανώς τις τιµές. Η δυνατότητα αυτή, συµβάλει στην ύπαρξη διαρκούς ρευστότητας στην αγορά, καθότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν θέτουν όριο τιµής στις συναλλαγές τους. Οι αγορές αυτές δεν σχεδιάστηκαν για θεσµικούς επενδυτές, διότι ο όγκος των συναλλαγών των τελευταίων τους αναγκάζει να προβαίνουν σε τµηµατικές καταχωρίσεις εντολών.

24 2. Αγορά Ειδικών ιαπραγµατευτών Οι ειδικοί διαπραγµατευτές αποτελούν τους ενδιάµεσους φορείς, µέσω των οποίων συναλλάσσονται οι επενδυτές. Ο ρόλος τους είναι η διατήρηση της ρευστότητας, σε συνθήκες όπου η εκδήλωση της επενδυτικής συµπεριφοράς δεν εκφράζεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα για όλους. Οι επενδυτές, έχουν δύο (2) επιλογές: α) την άµεση σύναψη συναλλαγών και β) την τήρηση στάσης αναµονής, η οποία όµως ενέχει ένα σηµαντικό κόστος για αυτούς. Η απόφασή τους εξαρτάται από την εκτίµηση αυτού του κόστους.

25 3. ιαπραγµάτευση µε ηµοπρασία Η σχεδίαση, των συστηµάτων συναλλαγών βασίζεται στην άµεση εκτέλεση των εντολών σε πραγµατικό χρόνο. Η διαπραγµάτευση γίνεται µε δηµοπρασίες, σε δεδοµένη χρονική στιγµή και σε χώρο, στον οποίο συναθροίζονται οι επενδυτές. Για την αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς, πρέπει ένας ικανός αριθµός επενδυτών να θεωρεί ότι το κόστος αναµονής, είναι αρκετά µικρό, να εκτελεστεί η εντολής σε µεταγενέστερο χρόνο. Έρευνες κατέδειξαν, ότι ακόµα και θεσµικοί επενδυτές συµµετάσχουν στις αγορές δηµοπρασιών, καθότι η µείωση ανάµεσα στην τιµή αγοράς και πώλησης που επιτυγχάνεται έχει ως συνέπεια την αύξηση των κερδών.

26 4. Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών Τα στοιχεία τα οποία προϋποθέτει µια εντολή είναι τα εξής: Το είδος της εντολής δηλ. αγορά η πώληση Την ονοµασία της µετοχής Την τιµή στην οποία η εντολή είναι εκτελεστέα Τον αριθµό των συναλλασσοµένων µετοχών Τη χρονική διάρκεια ισχύος της εντολής

27 Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών (συνέχεια) Ο προσδιορισµός της τιµής αποτελεί, µαζί µε τον χρόνο το σηµαντικότερο στοιχείο των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν διάφορα ήδη εντολών που προσδιορίζουν την τιµή συναλλαγών. Εντολές ορισµένης τιµής: ο αγοραστής καλείται να αγοράσει µετοχές σε τιµή ίση ή µικρότερη από αυτή που έχει θέσει και ο πωλητής σε τιµή µεγαλύτερη ή ίση. Εντολές χωρίς όριο τιµής:, ο χρηµατιστής προβαίνει στην πώληση ή την αγορά µετοχών σε οποιαδήποτε τιµή και αν επικρατεί. Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στην συναλλαγή, παρά στην τιµή αυτής

28 Είδη Χρηµατιστηριακών Εντολών (συνέχεια) Εντολή Ελαχιστοποίησης: Η τιµή αυτή, έχει το νόηµα της προφύλαξης του επενδυτή από την αυξηµένη διακύµανση µιας µετοχής. Όταν λοιπόν αγοράζει κάποιος, η τιµή αυτή τίθεται πάνω από την τιµή αγοράς τη στιγµή που διενεργείται η αγορά και το αντίθετο όταν γίνεται πώληση. Εντολές εντός Ορίων: Όταν ένας επενδυτής επιθυµεί τη διενέργεια µιας συναλλαγής εντός συγκεκριµένων ορίων, όσο συµφέρουσα και να είναι κάποια συναλλαγή σε κάποιο κατώτερο ή ανώτερο όριο. Εντολή Ανοίγµατος ή Κλεισίµατος: Ο επενδυτής επιδιώκει την αγορά ή πώληση κάποιου πακέτου µετοχών, όταν ανοίγει ή κλείνει αντίστοιχα η χρηµατιστηριακή αγορά.

29 Α2. Τραπεζικά άνεια Οι βασικότερες αυτές µορφές, µακροπρόθεσµου δανεισµού είναι: τα δάνεια προθεσµίας και η ιδιωτική τοποθέτηση. Τα δάνεια προθεσµίας αποτελούν άµεσα επιχειρηµατικά δάνεια µε ηµεροµηνία αποπληρωµής από 1 έως 15 χρόνια. Η αποπληρωµή των δανείων αυτών, γίνεται µέχρι τη περίοδο ωρίµανσης, δηλ. µέχρι την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί, γίνεται καταβολή τόσο του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων.

30 Τραπεζικά άνεια (συνέχεια) Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του είδους µη αγοραίας µακροχρόνιας χρηµατοδότησης, είναι: Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και συνδέεται συνήθως µε την κίνηση του κυρίου επιτοκίου. Οι δανειστές διασφαλίζονται, µε την ύπαρξη προστατευτικών διατάξεων Κατά τη σύναψη του δανείου, οι προστατευτικές διατάξεις και οι περιορισµοί, είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Οι κυριότεροι τύποι επιχειρήσεων που προβαίνουν στη χορήγηση αυτού του είδους δανείων, είναι οι τραπεζικοί όµιλοι.

31 Τραπεζικά άνεια (συνέχεια) Στη µορφή αυτή δανεισµού σηµαντικό ρόλο κατέχουν δύο πράγµατα: Η δέσµευση της τράπεζας στην δανειζόµενη επιχείρηση εγγυάται την παροχή δανειακών κεφαλαίων µέχρι ενός συγκεκριµένου προσυµφωνηµένου επιπέδου. Οι Τραπεζικοί όµιλοι, αδυνατούν να καλύψουν από µόνοι τους τη ζήτηση επιχειρηµατικών δανείων, µε αποτέλεσµα, ενώ συµφωνούν στη σύναψη ενός δανείου, να παραχωρούν ένα κοµµάτι αυτού σε κάποια κοινοπραξία άλλων τραπεζών. Τέτοια δάνεια έχουν τα χαρακτηριστικά των οµολόγων, δηλ. την αγοραπωλησία στην ανοικτή αγορά, όπως επίσης και η ύπαρξη ενός προκαθορισµένου σηµείου δανεισµού.

32 Α3. Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχείρησης Εξετάζοντας την πιστοδοτική αξιολόγηση από την πλευρά των τραπεζών, µπορούµε να την διαχωρίσουµε σε τρία (3) στάδια: Το στάδιο της αξιολόγησης του αιτήµατος για πιστοδότηση, καθώς και της τελικής εισήγησης Το στάδιο της υλοποίησης της πιστοδότησης Το στάδιο της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των δανειακών κεφαλαίων.

33 Α3.1. Αξιολόγηση Αιτήµατος Εισήγηση O πιστοδοτικός οργανισµός συλλέγει πληροφορίες αναφορικά µε την πιστοδοτούµενη επιχείρηση. Ώστε να γίνει σαφής η οικονοµική της κατάστασης, όπως επίσης και η αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου. Η ανάλυση των παραπάνω βοηθάει ιδιαίτερα στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων και των όρων συνεργασίας. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι τράπεζες για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Βασικά εργαλεία Επικουρικά εργαλεία

34 1.Βασικά Εργαλεία Τα βασικά κριτήρια, διαχωριστούν στις εξής υποκατηγορίες: α) κριτήρια βιωσιµότητας και β) κριτήρια αξιολόγησης ρευστοποίησης. Το κριτήριο της βιωσιµότητας εξετάζει ην πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, για την αποπληρωµή του δανείου.

35 Α) Το κριτήριο της βιωσιµότητας Οικονοµική κατάσταση: αναλύετε από τα παρακάτω στοιχεία: Η διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων της επιχείρησης, κατά ποσότητα και αξία Η µεταβολή του κόστους παραγωγής Η σηµασία και η εξέλιξη του έµµεσου κόστους Τα ποσοστά αποσβέσεων Η αξιολόγηση του µικτού αποτελέσµατος των αποτελεσµάτων χρήσεως (διαχρονικά) Η αξιολόγηση του καθαρού αποτελέσµατος Η µερισµατική πολιτική για την διάθεση ή µη των µερισµάτων, καθώς και η αξιολόγηση της επανεπένδυσης τους

36 Το κριτήριο της βιωσιµότητας (συνέχεια) Η διοικητική οργάνωση: αναλύετε από τα παρακάτω στοιχεία: Το ιστορικό της επιχείρησης (ίδρυση, µεταβολές καταστατικά) ιοικητική οργάνωση (στελέχωση, οργανόγραµµα, αρµοδιότητες, οικονοµική λειτουργία) Επιχειρηµατική δράση των στελεχών της επιχείρησης (εµπειρία, διοικητικές ικανότητες, επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, συναλλακτική συµπεριφορά κ. Συναλλακτικές δραστηριότητες (παραγωγικά µέσα, προϊόντα, µέσα συναλλαγών, ταµειακός κύκλος κ.α)

37 Το κριτήριο της βιωσιµότητας (συνέχεια) Η επιχειρηµατική αξιολόγηση σε συνάρτηση µε τις µελλοντικές προοπτικές της αγοράς: Η κατάσταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση (ανταγωνιστική, ολιγοπωλιακή, καινοτοµική δραστηριότητα, µέγεθος αγοράς, κ.α) Χαρακτηριστικά κλάδου (µεγέθη επιχειρήσεων, κατανοµή µεριδίων αγοράς, παραγωγική διαδικασία,) Η φύση του προϊόντος (πολυπλοκότητα, πρώτες ύλες, διάρκεια παραγωγής, υποκατάστατα, διατηρησιµότητα προϊόντος κ.α) Η θέση της επιχείρησης στην αγορά και στον κλάδο γενικότερα

38 Β. Κριτήρια αξιολόγησης ρευστοποίησης Εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωµής των δανειακών κεφαλαίων από την παραγωγική της λειτουργία, όσο και από τη δυνατότητα µείωσης τυχών επισφαλιών από την προοπτική ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Για υποθέσεις µακροχρονίων δανείων, οι τράπεζες συντάσσουν επιχειρησιακά σχέδια για τις εν λειτουργία επιχειρήσεις και µελέτες σκοπιµότητας για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

39 1. Εξασφαλίσεις Η ρευστότητα των αγορών, δηµιουργεί την ανάγκη διασφάλισης των τραπεζικών από την ύπαρξη επικουρικών πηγών, που δεν συνδέονται άµεσα µε την λειτουργία της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές λέγονται εξωεπιχειρηµατικές και προέρχονται από: Παροχή εγγυήσεων από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ανάλογη οικονοµική επιφάνεια για την αποπληρωµή των δανείων Ενεχυριάσεις εµπορευµάτων, πρώτων υλών και αξιόγραφων Τη δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

40 Β. Πρόσθετες Αποδόσεις Ωφέλειες προκύπτουν από την συµπληρωµατική πώληση τραπεζικών προϊόντων, όπως τόκοι χρηµατοδοτήσεων, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, καταθέσεις, εισαγωγές κ.α Ο ακριβής υπολογισµός περιλαµβάνει το άθροισµα ποσών όπως οι τόκοι των δανείων, οι προµήθειες, εγγυητικές επιστολές κ.α. (συνολικά ακαθάριστα έσοδα). Στη συνέχεια αθροίζοντας τα έξοδα των ιδίων συναλλαγών όπως το κόστος χρήµατος, το κόστος λοιπών εργασιών, κ.α προκύπτουν τα συνολικά ακαθάριστα έξοδα.

41 Πρόσθετες Αποδόσεις (συνέχεια) Η διαφορά που προκύπτει είναι τα καθαρά έσοδα και υπολογίζεται µε ποσοστιαία επί των απασχολούµενων κεφαλαίων ΚαθαράΈσοδα ΜέσοςΌροςχρησιµοποι ηθέντωνκεφαλαίων(χρηµατοδο τήσεων) 100 = % Εφόσον υπάρξει θετική απόφαση, τότε οι όροι και οι προϋπόθεσης παροχής των πιστώσεων, είναι: Το ύψος και η µορφή δανεισµού Οι πρόσθετες υπηρεσίες και οι µορφές των εξασφαλίσεων Το επιτόκιο δανεισµού Οι προµήθειες για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παραχθούν Οι δεσµευτικοί όροι

42 Α3.2. ιαδικασίες Ελέγχου & Εκτέλεσης Πιστοδότησης Aναφέρεται στις διαδικασίες εκτέλεσης και υλοποίησης της απόφασης για χρηµατοδότηση και την εκταµίευση των πόρων. Για την διασφάλιση των τραπεζών, διενεργούνται συνήθως οι παρακάτω διαδικασίες: Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για τη λήψη του δανείου Ο έλεγχος των απαραίτητων νοµιµοποιητικών εγγράφων. Ο έλεγχος των προσκοµιζόµενων εγγράφων, τόσο από νοµικής, όσο και από ουσιαστικής πλευράς. Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για την εκκίνηση των εκταµιεύσεων Η χορήγηση δανείων, εγγυητικών αποστολών, γραµµατειών είσπραξης Η αρχειοθέτηση των εγγράφων και η φύλαξη τους

43 Α3.3 Παρακολούθηση Πιστοδοτήσεων Η παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων, πρέπει να είναι συνεχής έτσι ώστε να διασφαλίζεται: Η πληρέστερη γνώση της πορείας και των προοπτικών της επιχείρησης, αναφορικά µε την παραγωγική της δραστηριότητας Η δυνατότητα πρόληψης µελλοντικών προβληµάτων αποπληρωµής Η δυνατότητα εκτίµησης των µελλοντικών δανειακών αναγκών και η πιθανότητα συνεργασίας µε νέα τραπεζικά προϊόντα

44 Παρακολούθηση Πιστοδοτήσεων (συνέχεια) Ο έλεγχος των τραπεζών στην επιχείρηση, περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που βάρυναν θετικά προκειµένου να εγκριθούν και να χορηγηθούν τα δανειακά κεφάλαια, προκειµένου δηλαδή: Μεταβολές στη διοικητική και οργανωτική πυραµίδα Συστηµατική παρακολούθηση των οικονοµικών δελτίων, όπως και κρίσιµων χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών δεικτών Τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης µε την πορεία της αγοράς Τον περιοδικό έλεγχο για την ουσιαστικότητα της ύπαρξης των καλύψεων.

45 Α4. Έκδοση Οµολογιών Αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδοµένο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο δανεισµού, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των κυβερνήσεων, σε διεθνές επίπεδο. Με την έκδοση οµολογιών, ο δανειζόµενος υπόσχεται στον δανειστή να πληρώσει σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο µέλλον, τόσο το κεφάλαιο που δανείστηκε, όσο και τους τόκους. Οι όροι και οι συνθήκες του δανεισµού, κατά την έκδοση, αναφέρονται στην οµολογιακή σύµβαση - συµφωνητικό, που υπογράφει τόσο ο δανειστής, όσο και ο δανειζόµενος.

46 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Αρχική Λογιστική Αξία (Par value): Αποτελεί την αξία της οµολογίας, το ποσό δηλαδή, το οποίο ο δανειζόµενος καλείται να καταβάλει στο δανειστή, κατά την λήξη της περιόδου δανεισµού. Ωρίµανση (Maturity): Είναι η ηµεροµηνία στην οποία καλείται ο δανειζόµενος να καταβάλει το κεφάλαιο στον δανειστή π.χ. εάν η ηµεροµηνία ωρίµανσης αναφέρεται η 31/12/2004, σηµαίνει ότι ο δανειστής εκείνη τη µέρα θα πρέπει να αποπληρώσει το δανειστή το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου Ετήσιο τοκοµερίδιο (Annual Coupon): Αποτελεί το ποσοστό επί της αξίας της οµολογίας, το οποίο ο δανειζόµενος καταβάλει στο δανειστή σαν ετήσιο τόκο Όρος ανάκλησης (Call Provision): Με τον όρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον δανειζόµενο, να εξαγοράσει το οµολογιακό χρέος του ή µέρος αυτού, σε µια προκαθορισµένη τιµή, µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο

47 Α4.1. ηµόσια Πώληση Οµολογιών Η διαδικασία για την δηµόσια έκδοση οµολογιών, είναι η εξής: Πρώτον, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το ιοικητικό Συµβούλιο της εκάστοτε εταιρίας. εύτερον, συντάσσεται η ανακοίνωση εγράφης, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στις αρµόδιες αρχές. Τρίτον, εφόσον η ανακοίνωση γίνει αποδεκτή, ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης οµολογιών και ξεκινά η διάθεση.

48 ηµόσια Πώληση Οµολογιών (συνέχεια) Στοιχείο της ανακοίνωσης εγγραφής αποτελεί η διµερής σύµβαση-συµφωνητικό (indenture). Η διµερής σύµβαση περιγράφει τα δικαιώµατα τόσο των δανειστών και του δανειζόµενου, όσο και αυτά του trust. Ο ρόλος της trust company είναι: α) η τήρηση των όρων της διµερής σύµβασης, β) τη διαχείριση του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου και γ) την αντιπροσώπευση των δανειστών, σε περίπτωση της αθέτησης των πληρωµών Μια διµερή σύµβαση, περιλαµβάνει α) τους γενικούς όρους β) την περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για την διασφάλιση των δανειστών, γ) λεπτοµέρειες των προστατευτικών διατάξεων (Protective Covenants), δ) τον διακανονισµό του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου (Sinking Fund), ε) Τη διαµόρφωση του όρου ανάκλησης των οµολογιών (Call Crovision). Οι όροι και οι προστατευτικοί κανονισµοί αξιολογούνται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφασίζει αν θα επιτρέψει ή όχι την έκδοση των οµολογιών.

49 Α4.2. Βασική Λειτουργία-Όροι Η αγοραία αξία καθορίζεται από την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς οµολογιών. Μια επιχείρηση εκδίδει οµολογίες περιόδου ωρίµανσης 10 ετών, βάση του δανειζόµενου κεφαλαίου, αξίας , µε την υποχρέωση να καταβάλει στους δανειστές στο τέλος κάθε έτους µια απόδοση επιτόκιο 5% του αρχικού κεφαλαίου. Ποία είναι η Κ.Π.Α για την επιχείρηση, αν υποθέσουµε ότι ο πληθωρισµός είναι 5%. F N. PV. = B + + Z ( i, r ) T (1 + r ) = Σ (n=10, i=0,05) = (1+ 0,05) Σηµαντικό ρόλο παίζει το επιτόκιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα υψηλότερο επιτόκιο επηρεάζει αρνητικά το όφελος της επιχείρησης και το αντίθετο.

50 Προστασία ανειστών Έκδοση ενεχυριασµένων οµολόγων, όπου η εκδότρια εταιρία θέτει ενέχυρο τις µετοχές της, προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντα των οµολογιούχων. Οι υποθηκευµένες οµολογίες διασφαλίζουν τους δανειστές µε τον καθορισµό υποθήκης ακινήτων ή άλλων µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε και την έκδοση οµολόγων, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένων εγγυήσεων, όπως τα debentures. Οι δανειστές, αν και έχουν απαιτήσεις έναντι του δανειζόµενης επιχείρησης, δεν τις εκφράζουν µε κάποια υποθήκη έναντι συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων.

51 Τοκοχρεολυτικό κεφαλαίο (Sinking Fund) Είναι ένας λογαριασµός, ο έλεγχος του οποίου υπόκειται σε κοινοπραξία οµίλων που έχει αναλάβει να εκδώσει τις οµολογίες σκοπός του οποίου είναι η αποπληρωµή των οµολογιών Τις περισσότερες περιπτώσεις η εκδότρια εταιρία καταβάλει στο trustee τις απαιτούµενες πληρωµές, νωρίτερα από τις συµβατικές τις υποχρεώσεις Με τη σειρά της, το trustee έχοντας το δικαίωµα της επανάκλησης ανακτά καταβάλλοντας την αγοραία τιµή στους οµολογιούχους, οµολογίες αντίστοιχης αξίας. Ο τρόπος εξαγοράς των οµολογιών, µπορεί είτε να γίνει τυχαία, µέσα από την διαδικασία κλήρωσης, είτε µέσα από την αγορά οµολόγων.

52 ικαίωµα ανάκλησης Οµολογιών (Call Provision) Ο εκδότης έχει το δικαίωµα να επαναγοράσει σε µια συγκεκριµένη, προκαθορισµένη τιµή, τις οµολογίες που έχει εκδώσει, και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η τιµή ανάκλησης των οµολόγων κυµαίνεται σε επίπεδα µεγαλύτερα της αρχικής λογιστικής τους τιµής. Η διαφορά αυτή είναι η λεγόµενη προµήθεια ανάκλησης (Call Premium). Π.χ. αν η τιµή ανάκλησης ορίζεται στα 110, τότε µια οµολογία µε λογιστική 1.000, έχει προµήθεια ανάκλησης 100 Συνήθως, η προµήθεια αυτή ισοδυναµεί µε την απόδοση µιας οµολογίας στη διάρκεια ενός έτους, µειώνεται µε την πάροδο των ετών, µέχρι µετά από κάποια χρόνια να γίνει µηδέν.

53 ικαίωµα ανάκλησης Οµολογιών (Call Provision) Ένας ορθολογικός επενδυτής θα επιδιώξει µεγαλύτερη απόδοση των Callable Bonds σε σχέση µε τα συµβατικά. Καθότι µια άνοδο των επιτοκίων και µια ανάκληση των οµολόγων, θα µείωναν σε σηµαντικό βαθµό τις αποδόσεις του. Στα κόστη, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε: α) το κόστος ανάκλησης, β) την απώλεια της φοροαπαλλαγής που θα προέκυπτε από τους τόκους των παλιών οµολόγων, γ) το καθαρό επιτόκιο που αποδίδει η επιχείρηση, Ως όφελος, µπορεί κανείς να ορίσει: α) τις µειωµένες (µετά φόρων) πληρωµές επιτοκίων και β) τα µειωµένα έξοδα της σύναψης του οµολογιακού δανείου.

54 Α5. Τύποι Οµολογιών Α5.1. Ενυπόθηκες Οµολογίες (Mortgage Bonds) Ο τύπος διαφέρει από τις κοινές οµολογίες, στο ότι για την ασφάλεια των δανειστών, η εταιρία υποθηκεύει συγκεκριµένα περιουσιακά της στοιχεία Mια επιχείρηση παραγωγής επιθυµεί να επενδύσει 5 εκατ.. Έστω η εταιρία αυτή εκδίδει οµολογίες για τα 2 εκατ., από τα 5 εκατ., έχοντας θέσει υποθήκη τη νέα επένδυση. Αν η επιχείρηση αθετήσει τις πληρωµές της, οι κάτοχοι των οµολογιών έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν το ακίνητο προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εκδώσει και δεύτερο υποθηκευµένο οµολογιακό δάνειο, για την ίδια επένδυση.

55 Α5.2. Debentures - Subordinated Debentures Aποτελούν µη υποθηκευµένα οµόλογα και συνεπώς δεν υπάρχει στη διµερή σύµβαση κάποια ρήτρα µε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Aποτελεί διαδεδοµένο τρόπο οµολογιακού δανεισµού, κυρίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βιοµηχανικό χώρο Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρειών που προσφεύγουν στην έκδοση debentures είναι οι εµπορικές τράπεζες. Μια παραλλαγή του τύπου αυτού οµολογιών, αποτελούν τα Subordinated Debentures. ιαφέρουν στο ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας, ικανοποιούνται πρώτα οι παλαιότεροι δανειστές και ύστερα οι κάτοχοι των debentures.

56 Α5.3. Άλλοι τύποι Οµολογιών Μετατρέψιµες οµολογίες (Convertible Bonds). ίνουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τις κοινές µετοχές και σε συγκεκριµένη σταθερή τιµή. ίνει τη δυνατότητα στους δανειστές να συµµετάσχουν στα κέρδη της επιχείρησης, ενώ το κέρδος για την επιχείρηση είναι το επιτόκιο που είναι χαµηλότερο σε σχέση µε άλλα είδη οµολογιών Παραστατικά δικαιώµατα κτήσης µετοχών (Warrants). Η διαφορά µε τις µετατρέψιµες οµολογίες είναι ότι ο κάτοχος των warrants µπορεί να ανταλλάξει τα χρεόγραφα αυτά, όχι σε µια σταθερή τιµή, αλλά στην τιµή που επικρατεί στην αγορά Μια άνοδος της τιµής της µετοχής της ευνοεί τον κάτοχο του warrant, καθότι αν ανταλλάξει τους οµολογιακούς τίτλους µε τοις µετοχές αποκτά µερίδιο στα κεφαλαιακά κέρδη της επιχείρησης.

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο. Χρηματιστήριο Αθηνών. Οδηγός για Επενδυτές

Εταιρικά Ομόλογα στο. Χρηματιστήριο Αθηνών. Οδηγός για Επενδυτές Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Οδηγός για Επενδυτές Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1 Γνωρίζοντας τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 1997 Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ Η Λειτουργία της και οι Επιπτώσεις της στις Επενδυτικές Συνήθειες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης [, Μάρτιος 1997 ] Η Δευτερογενής Αγορά (Δ.Α.) Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση

ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 : Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Παρουσίαση Παράδειγµα: Εκτίµηση αξίας σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων Η Α.Ε. ΗΡΑ εξέδωσε την 2.1.2006 5.500 µετατρέψιµες οµολογίες. Η διάρκεια αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα