ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1998-2006)"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ( ) Η ανεργία αποτελεί σύνθετο οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, η αντιµετώπιση του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής. Πέραν της οικονοµικής στήριξης των ανέργων µέσω των σχετικών επιδοµάτων, σηµαντικό στόχο αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης και η (επανα-) προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρµόζονται οι λεγόµενες «ενεργητικές πολιτικές» απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ανέργου ή του αέργου για την (επαν-) ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και στην πρόληψη της ανεργίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες. εν πρόκειται για ερµηνεία και εφαρµογή κανόνων δικαίου που εµφανίζουν γενικό και διαρκή χαρακτήρα. Οι πολιτικές αυτές διαµορφώνονται και υλοποιούνται ως προγράµµατα τα οποία αντιστοιχούν σε περιορισµένη χρηµατοδότηση, έχουν µικρή χρονική διάρκεια και απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους. Επιπλέον, µε τις πολιτικές αυτές επιχειρείται η εξατοµίκευση των παρεµβάσεων, η οποία επιτυγχάνεται µέσω των τεχνικών του «σχεδίου» ή του «συµβολαίου» µε τον επωφελούµενο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση δίνει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση ενεργητικών πολιτικών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο µοντέλο πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα κύριος φορέας υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), ο οποίος αναπτύσσει ευρύ φάσµα δράσεων µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την πρόληψη της ανεργίας. Ι. Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη έχει υποβληθεί σηµαντικός αριθµός αναφορών σχετικά µε την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.., συγκεκριµένα 556 αναφορές από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής µέχρι το τέλος του Από το σύνολο των δράσεων ενεργητικών πολιτικών που αναπτύσσει ο Οργανισµός, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορές που αφορούν κυρίως Προγράµµατα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε.), Προγράµµατα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων (Προγράµµατα Ν.Θ.Ε.) και Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Προγράµµατα STAGE). Στις αναφορές αυτές οι πολίτες καταθέτουν την εµπειρία από την επαφή τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κατά την προσπάθεια ένταξης, είτε ως άνεργοι είτε ως εργοδότες, σε δράσεις που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.. στο πλαίσιο εφαρµογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Έχοντας διερευνήσει τα ζητήµατα που έθεταν οι αναφορές, αλλά και τον τρόπο αντιµετώπισής τους από τις περιφερειακές υπηρεσίες και τη ιοίκηση του Ο.Α.Ε.., ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε Ειδική Έκθεση, προκειµένου αφενός να επεξεργαστεί τη συσσωρευµένη εµπειρία του για τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµάτων αναφορικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. κατά την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αφετέρου να αναδείξει περιοχές της δραστηριότητας του Οργανισµού που επιδέχονται βελτιωτικές παρεµβάσεις. ΙΙ. Η περιπτωσιολογία που τέθηκε υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά ενδεικτικά: Α. Προβλήµατα και δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν λόγω του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων των υλοποιούµενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και συνδέονται µε : την αστάθεια του νοµοθετικού πλαισίου και της διοικητικής εφαρµογής του: µεταβολές του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων, καθώς και «αιφνίδιες» µεταβολές στη διοικητική πρακτική.

2 τη διαχειριστική ευελιξία στον καθορισµό των θέσεων υπαγωγής στα επιµέρους προγράµµατα: α) σύντµηση προθεσµιών για την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης των διατιθέµενων θέσεων και β) αδυναµία υπαγωγής στα προγράµµατα λόγω ανακατανοµής των θέσεων µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπαγωγής (κριτήρια επιλεξιµότητας), τις διαδικασίες ένταξης, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι επωφελούµενοι άνεργοι ή οι επιδοτούµενες επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων. Β. Προβλήµατα κατά τα στάδια υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. που σχετίζονται µε : τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις υπαγωγής σε προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης [ενδεικτικά: ορισµός και πιστοποίηση της ιδιότητας του ανέργου, επαγγελµατικές κατηγορίες και δραστηριότητες που εξαιρούνται από την επιχορήγηση προγραµµάτων Ν.Ε.Ε., τήρηση όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχορηγούµενων επιχειρήσεων σε προγράµµατα Ν.Ε.Ε., δεσµεύσεις και υποχρεώσεις επιχειρήσεων που επιδοτούνται για την απασχόληση ανέργων] τον έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης [ενδεικτικά : έγκαιρη και ορθή διενέργεια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής από τις υπηρεσίες απασχόλησης, διοικητικός έλεγχος αποφάσεων των τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης (καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων - µεταβολή των διοικητικών οργάνων εξέτασης των ενστάσεων), διακοπή επιχορήγησης και αναζήτηση αναλογούντος ποσού] τη µη έγκαιρη καταβολή επιχορηγήσεων Γ. Προβλήµατα πληµµελούς εξυπηρέτησης των πολιτών που εστιάζονται σε : ελλιπή ή εσφαλµένη πληροφόρηση των δικαιούχων από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης συµπεριφορά των υπαλλήλων του Οργανισµού παραβίαση διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η περιπτωσιολογία των υποθέσεων που απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.. είναι ενδεικτική. εν αφορά το σύνολο των υλοποιούµενων προγραµµάτων από τον Οργανισµό, ούτε το σύνολο των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Επίσης, από το Συνήγορο του Πολίτη δεν υποτιµάται το γεγονός ότι ο Οργανισµός διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό προγραµµάτων και δράσεων και επιτελεί σηµαντικό έργο στον τοµέα της προώθησης της απασχόλησης. Μάλιστα, ορισµένες επισηµάνσεις της Αρχής αναφέρονται σε θέµατα στα οποία πολύ συχνά το ζήτηµα δεν είναι η νοµιµότητα των ενεργειών του Οργανισµού. Ωστόσο, εµφανίζονται πτυχές πληµµελούς εξυπηρέτησης των αποδεκτών της δραστηριότητάς του, µε αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στους τελικούς δικαιούχους των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, δηλαδή τους ανέργους. ΙΙΙ. Στοχεύοντας στην ανάδειξη περιοχών στις οποίες θα µπορούσε να αναληφθεί βελτιωτική δράση εκ µέρους του Ο.Α.Ε.., ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει ορισµένες επισηµάνσεις και παρατηρήσεις συµπερασµατικού χαρακτήρα. Προνοµιακό πεδίο των επισηµάνσεων αυτών αποτελεί η ίδια η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, στις οποίες και πέφτει το βάρος όσον αφορά την προώθηση και την επιτυχή υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών, δεδοµένου ότι οι ενεργητικές πολιτικές - 2 -

3 απασχόλησης περιλαµβάνουν σηµαντικές διαδικαστικές διαστάσεις που ασκούν βαρύνουσα επίδραση στην πρόσβαση στις σχετικές δυνατότητες από τους επωφελούµενους. Α. ιαχείριση των προγραµµάτων: σχεδιασµός, ευελιξία και εσωστρέφεια 1. Από την εξέταση του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε., Ν.Θ.Ε. και STAGE) που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.. και της συχνότητας µεταβολής των ουσιαστικών προϋποθέσεων και των διαδικασιών υπαγωγής στα εν λόγω προγράµµατα, συνάγεται η δυσκολία διαχείρισης της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η δυσκολία αυτή έχει ως αποτέλεσµα να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου και τελικά η αξιοπιστία του Οργανισµού σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων του. Από τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν διαφαίνεται σε ορισµένο βαθµό µια διαχειριστικής φύσης αδυναµία του Ο.Α.Ε.. σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Αυτό φαίνεται να συνίσταται στο ότι εφαρµόζονται πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης µέσω του Ο.Α.Ε.., χωρίς όµως να υπάρχει σαφής εικόνα των δεδοµένων της αγοράς εργασίας κατά περίπτωση, προκειµένου να προσαρµοσθούν αναλόγως οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Ως προς αυτό, η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των εργασιακών δεξιοτήτων των εγγραφόµενων ανέργων δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναµενόµενα, αφού ο Οργανισµός φαίνεται να διαθέτει περιορισµένη γνώση των χαρακτηριστικών των ανέργων που εξυπηρετεί. Για παράδειγµα, οι συντµήσεις προθεσµιών και οι ανακατανοµές θέσεων µεταξύ διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, που αποτελούν στοιχείο ευελιξίας της διαχείρισης των προγραµµάτων, βασίστηκαν σε προσωρινή και ατελή εικόνα της ζήτησης των προγραµµάτων αυτών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα προβλήµατα που δηµιούργησε η προσπάθεια διόρθωσης και προσαρµογής εκ µέρους του Οργανισµού: αφενός δηµιουργήθηκαν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες και αφετέρου αιφνιδιάστηκαν οι αποδέκτες των προγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζεται ανάγκη καλύτερου σχεδιασµού των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης µε βάση αξιόπιστα στοιχεία, συστηµατοποίησης της καταγραφής των ανέργων, µελέτης της «απόληψης» και «µη απόληψης» των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. και των λόγων που την ερµηνεύουν κ.λπ. 2. Η (κατά τα λοιπά απαραίτητη) διαχειριστική ευελιξία στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών δεν µπορεί εξάλλου να σηµαίνει (ή να καταλήγει σε) αδιαφορία για τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Ο.Α.Ε.. στους αποδέκτες της πολιτικής του, τους ανέργους, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα. Είναι χρήσιµο να κατανοηθεί ο ιδιαίτερα δυσµενής χαρακτήρας των επιπτώσεων της απόρριψης επιδότησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανέργων, οι οποίοι αρχικά ενθαρρύνονται και προτρέπονται σε ενεργοποίηση για την (επαν-)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ωστόσο αποστερούνται αναµενόµενων οικονοµικών πόρων, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι και επιτακτικά αναγκαίοι κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών τους. Η πρακτική των αιφνιδιαστικών και συχνάκις µεταβαλλόµενων αποφάσεων της διοίκησης έχει ως παρεπόµενη συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση των ανέργων την οποία δεν ανέµεναν, δεδοµένου ότι αποφάσισαν να ξεκινήσουν µια δραστηριότητα προσδοκώντας την οικονοµική ενίσχυση του Ο.Α.Ε Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη διαπιστώνεται µια αντίθεση (και ενίοτε η ανεπιτυχής αντιµετώπισή της) µεταξύ µιας διαχειριστικής, εσωστρεφούς λογικής της διοίκησης και µιας εξωστρεφούς λογικής, αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της ανεργίας, µέσω της εφαρµογής πολιτικών ενεργοποίησης των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενώ για λόγους εσωστρεφείς - διαχειριστικούς, που ενδιαφέρουν τον Οργανισµό, αξιοποιείται κατά κόρον η ευελιξία, δεν συµβαίνει το ίδιο όταν πρόκειται για την εξωστρεφή προσαρµοστικότητα στην πραγµατικότητα των ανέργων (για παράδειγµα, νέες µορφές εργασίας ή νέοι όροι απασχόλησης, λ.χ. τηλεεργασία)

4 Η εσωστρεφής - διαχειριστική λογική οδηγεί στο να δίνεται έµφαση σε διαδικασίες ελέγχου για την αποτροπή της καταχρηστικής πρόσβασης (από µη δικαιούχους) ενώ λιγότερο απασχολεί η (εξωστρεφής) επίτευξη του στόχου των προγραµµάτων, που είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέµηση της ανεργίας. Έτσι, για παράδειγµα, κάθε παράλειψη εκ µέρους των πολιτών εύκολα οδηγεί σε διακοπή της επιχορήγησης και επιστροφή των αναλογούντων ποσών, ενώ δεν αξιολογείται η βαρύτητα της σχετικής παράλειψης ούτε οι λόγοι που την προκάλεσαν (π.χ. ανωτέρα βία, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις άλλων υπηρεσιών κ.λπ.). Η αυστηρότητα αυτή που τυπικά είναι απολύτως σύννοµη, µπορεί να υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα των δράσεων, είτε αποθαρρύνοντας άρα αποτυγχάνοντας στην επιδιωκόµενη «ενεργοποίηση» είτε, ακόµα χειρότερα, αφήνοντας έκθετους τους πρώην ανέργους µε ανειληµµένες οικονοµικές υποχρεώσεις στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, χωρίς την επιχορήγηση στην οποία είχαν βασιστεί. Η ευελιξία θα µπορούσε να βοηθήσει στην εξωστρεφή αποτελεσµατικότητα, εκτιµώντας κατά πόσον η αυστηρότητα στην τήρηση ορισµένων δεσµεύσεων είναι η ενδεδειγµένη λύση. 4. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η µη ύπαρξη σταθερού κανονιστικού πλαισίου τόσο σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, όσο και τη διαδικασία υπαγωγής στα σχετικά προγράµµατα, καθώς και λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους αποδέκτες των πολιτικών αυτών, δηλαδή τους ανέργους. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των προγραµµάτων αυξάνει τις πιθανότητες εσφαλµένων ενεργειών ή παράλειψης ενεργειών τόσο από την πλευρά των ανέργων, όσο και από την πλευρά των υπαλλήλων. Επίσης, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους, έγκαιρης και αποτελεσµατικής πληροφόρησης των δικαιούχων, αλλά και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των προγραµµάτων και προκαλεί ή εντείνει υφιστάµενα προβλήµατα σε διαχειριστικό επίπεδο (δυσχέρεια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής από τις υπηρεσίες απασχόλησης, αδυναµία ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών κ.λπ.). Η ανεπαρκής ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στις αυξηµένες διαχειριστικές απαιτήσεις υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενισχύει την ανασφάλεια των πολιτών και τους δηµιουργεί αίσθηση αδικίας και απογοήτευση, επιφέροντας ως δυσµενή συνέπεια τη µη πρόσβαση στις προσφερόµενες δυνατότητες και τα δικαιώµατα. Ταυτόχρονα, πλήττεται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών απασχόλησης. Β. Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι αποδέκτες των πολιτικών τους Η σηµασία των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι µεγάλη, όχι µόνο λόγω της συγκυρίας αυξηµένης ανεργίας, αλλά και λόγω της έµφασης στις ενεργητικές πολιτικές. Η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενώ αντιθέτως προβλήµατα και δυσλειτουργίες κατά το στάδιο εφαρµογής των πολιτικών αυτών αντιστρατεύονται τους στόχους τους. Σηµαντική αποστολή έχουν τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.), τα οποία εξατοµικεύουν τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης µέσω των συµβουλευτικών υπηρεσιών τους και της στήριξης των ανέργων. εδοµένης της διαφοροποίησης του πληθυσµού των ανέργων ως προς τα προσόντα, τις επιδιώξεις και την ιδιαίτερη κατάστασή τους, η επιτυχία της αποστολής των Κ.Π.Α. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πραγµατική εξατοµίκευση της προσέγγισης των προβληµάτων. Από την εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε κριτήρια γενικού πληθυσµού και όχι ως ανέργους σε κατάσταση ανάγκης για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος ανεργίας. Τα Κ.Π.Α. φαίνεται να προωθούν τα επιδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραµένουν δηλαδή «προγραµµατο-κεντρικά» και όχι «ατοµο-κεντρικά» όπως - 4 -

5 ήταν τουλάχιστον η δηλωµένη πρόθεση. Εν προκειµένω, έλλειµµα εµφανίζεται στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στους ανέργους, και ιδιαίτερα της εξατοµικευµένης παρέµβασης. Αυτή περικλείει τόσο την ακρίβεια και πληρότητα της ενηµέρωσης όσο και την αντιστοίχηση µε και την προσαρµογή στα χαρακτηριστικά των ανέργων. Ειδικότερα, αν και δεδηλωµένος στόχος των πολιτικών απασχόλησης του Ο.Α.Ε.., είναι η υπαγωγή των ανέργων στα προγράµµατα που υλοποιεί ύστερα από την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών και της ιδιαίτερης κατάστασης κάθε ανέργου, διαπιστώνεται ότι στην πράξη τα κριτήρια ένταξής τους σε πρόγραµµα είναι αφενός η προτεραιότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ακόµη περισσότερο η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις σηµαντικές διαδικαστικές προϋποθέσεις των υλοποιούµενων προγραµµάτων. Μεγάλο µέρος των ανέργων και ενίοτε µακροχρονίως φαίνεται να είναι άτοµα που στερούνται πρόσβασης σε πόρους, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, δεν είναι εξοικειωµένα µε διοικητικές διαδικασίες, αντιµετωπίζουν δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες και τελούν σε δυσχερή οικονοµική και ψυχολογική κατάσταση. Η προσέγγισή τους εκ µέρους των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και µάλιστα των Κ.Π.Α. πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά τους αυτά και να προσαρµόζει ανάλογα τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό αφορά τόσο τη διαµόρφωση των προγραµµάτων, ώστε να µην υπερτιµάται η ικανότητα των ατόµων αυτών να εµπλακούν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, όσο και την πλήρη και ακριβή ενηµέρωσή τους για τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις οι οποίες απορρέουν από την ένταξή τους σε ορισµένο πρόγραµµα. Εν προκειµένω η λύση είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Αυτή βέβαια δεν αφορά αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε.., αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, ενώ αποτελεί ευρύτερο στόχο πολιτικής που συνδέεται γενικότερα µε την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στη χώρα. Από την πλευρά του ωστόσο, ο Ο.Α.Ε.. πρέπει µε περισσή ευαισθησία να περιορίζει συστηµατικά τα γραφειοκρατικά εµπόδια που υπονοµεύουν τη δυνατότητα των ανέργων να επωφεληθούν από τις δράσεις του και που συνεπώς πλήττουν την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών του. Επιπλέον, ως µείζον ζήτηµα αναδεικνύεται η πληρότητα και η ακρίβεια της πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόµενους (είτε ανέργους είτε επιχειρηµατίες) για ένταξη σε προγράµµατα. Ειδικής βαρύτητας είναι η έµφαση στην ενηµέρωσή τους για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν. Η ελλιπής ή εσφαλµένη ενηµέρωση ή η ανεύθυνη προφορική διαβεβαίωση εκ µέρους των τοπικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. σχετικά µε διάφορες υποχρεώσεις ή προσδοκίες του ανέργου ή σχετικά µε τους όρους των προγραµµάτων και τον «αυστηρό» χαρακτήρα των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει µε τη συµµετοχή σε αυτά ή ακόµη σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις της µη τήρησης των όρων των προγραµµάτων στα οποία εντάσσεται, καταλήγει σε σηµαντικά προβλήµατα των αποδεκτών των πολιτικών του Ο.Α.Ε... Έτσι µετακυλίεται η ευθύνη των παραλείψεων και λαθών στον άνεργο (ή τον εκάστοτε αποδέκτη της πολιτικής του Ο.Α.Ε..). Το ζήτηµα της ελλιπούς ή εσφαλµένης πληροφόρησης των ενδιαφερόµενων να υπαχθούν σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανέδειξε περαιτέρω το πρόβληµα της ενηµέρωσης και της κατάλληλης κατάρτισης των ίδιων των στελεχών των Κ.Π.Α. και γενικότερα του Ο.Α.Ε.. που αναλαµβάνουν αυτά τα καθήκοντα. Η δυσχέρεια παροχής αξιόπιστων πληροφοριών από υπαλλήλους των Κ.Π.Α. οφείλεται ενδεχοµένως στο µεγάλο αριθµό των δράσεων που υλοποιεί ταυτόχρονα ο Οργανισµός. Η πληθώρα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υπαγωγή στα προγράµµατα σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό των υλοποιούµενων δράσεων επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής ακριβούς, πλήρους και αξιόπιστης πληροφόρησης - 5 -

6 των ανέργων από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών απασχόλησης για τις δράσεις του Οργανισµού. Συνοπτικά, µπορεί να επισηµανθεί ότι κατά την κατάρτιση και υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.., θα πρέπει να είναι σε κάθε βήµα συνειδητοί, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, οι στόχοι του Οργανισµού που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας. Ο ρόλος των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι εν προκειµένω ιδιαίτερα κρίσιµος. IV. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι ο δυναµικός και µεταβαλλόµενος χαρακτήρας των προγραµµάτων καθιστά επιµέρους προτάσεις ανεπίκαιρες και αλυσιτελείς. Κρίνεται ωστόσο σκόπιµη η διατύπωση ορισµένων προτάσεων που αφορούν κατά οριζόντιο τρόπο τη διαχείριση των προγραµµάτων και την εξυπηρέτηση των αποδεκτών τους. Οι προτάσεις αυτές αφορούν ταυτόχρονα διάφορες επιµέρους πλευρές της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης και οργανώνονται σε τρεις οµάδες ως ακολούθως: Α. Εσωτερική διαχείριση Η αναγκαία διαχειριστική ευελιξία κατά τη φάση υλοποίησης των προγραµµάτων πρέπει να αξιοποιείται µε φειδώ, λόγω των δυσµενών επιπτώσεων των τροποποιήσεων στους αποδέκτες τους αλλά και λόγω της δυσπιστίας την οποία προκαλούν. Εποµένως, πρέπει να δοθεί έµφαση στην αρτιότερη αρχική διαµόρφωσή τους, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη τροποποιήσεων στη διάρκεια της εφαρµογής τους. Σε περίπτωση ωστόσο που ο Ο.Α.Ε.. για απολύτως εξαιρετικούς λόγους µεταβάλει τα δεδοµένα του προγράµµατος οφείλει: α) να ενηµερώσει εγκαίρως τις περιφερειακές υπηρεσίες του για την επικείµενη διακοπή του προγράµµατος λόγω πλήρωσης των θέσεων ή την άλλου είδους τροποποίησή του, β) να µεριµνήσει ώστε η τροποποίηση να λάβει την απαιτούµενη δηµοσιότητα, και γ) να καταστήσει σαφή τα κριτήρια επιλογής για την υπαγωγή στο πρόγραµµα µετά την τροποποίηση. Για τη συλλογή των αιτήσεων των υποψηφίων για προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE), την κατάρτιση των πινάκων των ασκούµενων και τη διαχείριση κατά τρόπο ασφαλή των δεδοµένων που αυτοί περιέχουν, θα ήταν σκόπιµη η τήρηση των συγκεκριµένων αρχείων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών και να παρέχεται δυνατότητα διασταύρωσης των καταχωρηµένων στοιχείων. Να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή διενέργεια του ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής σε προγράµµατα από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε ό,τι αφορά την εξέταση της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους και τη διερεύνηση της συνδροµής ή της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων υπαγωγής στα προγράµµατα. Ο διοικητικός έλεγχος των πράξεων που διενεργείται σε πρώτο βαθµό ελέγχου από τις Περιφερειακές /νσεις του Ο.Α.Ε.. να προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση του αιτήµατος και των ισχυρισµών των πολιτών. Το.Σ. διατηρεί ωστόσο την ευχέρεια να κρίνει την υπαγωγή στα προγράµµατα µε βάση γενικότερα κριτήρια. Προβλήµατα, στα οποία προφανώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας ή ευθύνης άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, µε συνέπεια αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης των ενδιαφερόµενων σε υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, να µπορούν να κριθούν ταχύτερα και σε πρώτο βαθµό σε αποκεντρωµένο επίπεδο (τοπική υπηρεσία Ο.Α.Ε..). Να λαµβάνεται µέριµνα για την έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων από τις υπηρεσίες απασχόλησης εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων που τίθενται σε επίπεδο κανονιστικής ρύθµισης

7 Β. Προγράµµατα Να προβλεφθούν από τις κανονιστικές διατάξεις (και άλλες) εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά την υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης σε χώρο εκτός της κατοικίας του επαγγελµατία, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σύγχρονες µορφές εργασίας, ενδεχοµένως µε λοιπές διαφοροποιήσεις του προγράµµατος (π.χ. ως προς το ύψος της καταβαλλόµενης επιχορήγησης) για τις περιπτώσεις αυτές. Όσον αφορά τη διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της απασχολησιµότητας σε ετήσια βάση, σκόπιµο θα ήταν να λαµβάνεται υπόψη η φυσιολογική ροή λειτουργίας επιχειρήσεων που εµφανίζουν περιοδικότητα στη ζήτηση εργασίας (εποχικές διακυµάνσεις). Όταν πρόκειται για διαπίστωση της συνδροµής πραγµατικών καταστάσεων, να διαµορφώνονται ενιαία κριτήρια για τη διαµόρφωση της κρίσης των οργάνων που διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται υποκειµενικές, ευκαιριακές και εν µέρει αυθαίρετες κρίσεις και να κατανοούνται ενδεχοµένως καλύτερα οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε µορφής επιχείρησης. Κριτήριο για τη διαπίστωση της καταλληλότητας διαµόρφωσης του επαγγελµατικού χώρου πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας της επιχείρησης. Οι µηχανισµοί ελέγχου συνδροµής των προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράµµατα δεν θα πρέπει να έχουν απλώς κυρωτικό, αλλά και διορθωτικό χαρακτήρα. Προτείνεται η διαφοροποίηση στην αντιµετώπιση προϋποθέσεων ουσιαστικού και διαδικαστικού τύπου (οι οποίες δεν είναι της ίδιας βαρύτητας) κατά την εξέταση των ενστάσεων, σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες και επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας. Στα Προγράµµατα Ν.Ε.Ε. και ενόψει της ενίσχυσης της βιωσιµότητας των νέων επιχειρήσεων, η τεχνική στήριξη (νοµική, λογιστική, επιχειρηµατική κ.λπ.) των νέων ελεύθερων επαγγελµατιών θα µπορούσε να αποτελεί µέρος της αντίστοιχης ενεργητικής πολιτικής, ώστε αυτή να µην εξαντλείται στην οικονοµική στήριξη του νέου επαγγελµατία. Γ. Σχέσεις µε πολίτες Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης, διότι οι σχετικές πληµµέλειες και παραλείψεις έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για τους ανέργους. Σε περίπτωση που ανακύπτει εκ των υστέρων πρόβληµα λόγω µη πλήρωσης µιας προϋπόθεσης ένταξης σε πρόγραµµα, για την οποία όµως ο Ο.Α.Ε.. όφειλε να έχει αντίληψη (π.χ. διότι ο ενδιαφερόµενος πέρασε από διαδικασία εξατοµικευµένης παρέµβασης ή διότι το ζήτηµα διέλαθε της προσοχής του υπευθύνου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων κ.λπ.), να µη µετακυλίεται στον αποδέκτη η ευθύνη για το λάθος της υπηρεσίας. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση και διαρκή επιµόρφωση και ενηµέρωση των στελεχών του Ο.Α.Ε.. που πληροφορούν προφορικά τους ενδιαφερόµενους για τις προσφερόµενες δυνατότητες και τις προϋποθέσεις τους. Επιπλέον, χρήσιµη θα ήταν εν προκειµένω η ύπαρξη εντύπου µε την κωδικοποίηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από κάθε πρόγραµµα (checklist), ώστε προτού ο εργασιακός σύµβουλος δώσει κατευθύνσεις, να ελέγχει τα βασικά στοιχεία του προφίλ του ανέργου βάσει του καταλόγου αυτού. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα πληροφοριακά έντυπα του Οργανισµού για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις δράσεις που υλοποιεί. Οι σχετικές πληροφορίες να είναι κατανοητές, σαφείς, ακριβείς, συνοπτικές και να µη δηµιουργούν την ανάγκη παρεµβολής διαµεσολαβητών ή διεκπεραιωτών στη σχέση πολίτη (ανέργου ή επιχείρησης) και δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης

8 Κατά την έκδοση δυσµενών διοικητικών πράξεων από τα αρµόδια διοικητικά όργανα του Ο.Α.Ε.. να παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου, ύστερα από σχετική κλήση του από το διοικητικό όργανο. Επειδή η πληµµελής εξυπηρέτηση πολιτών συνήθως συνίσταται σε µη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (αποκλειστικές προθεσµίες, πρωτοκόλληση εγγράφων κ.λπ.), θα ήταν σκόπιµη η επιµόρφωση του προσωπικού σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Κ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού) 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Φωτεινή Χατζηκώστα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. Έλεγχοι στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 5242942 ΤΗΛ: 5295227 Πληροφορίες:Ελισάβετ ανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) Μελετείστε τις παρακάνω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση της διαχείρισης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ανάλυση βασικών διατάξεων του νόμου 3862/2010 Σεμινάριο ενημέρωσης 15 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 13 Ιουλίου 2010 ξεκίνησε η ισχύς του νόμου 3862/2010, για την προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΈΤΡΟ 5.2 7 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π 1321/12-02-2007 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα