ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1998-2006)"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ( ) Η ανεργία αποτελεί σύνθετο οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, η αντιµετώπιση του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής. Πέραν της οικονοµικής στήριξης των ανέργων µέσω των σχετικών επιδοµάτων, σηµαντικό στόχο αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης και η (επανα-) προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρµόζονται οι λεγόµενες «ενεργητικές πολιτικές» απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ανέργου ή του αέργου για την (επαν-) ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και στην πρόληψη της ανεργίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες. εν πρόκειται για ερµηνεία και εφαρµογή κανόνων δικαίου που εµφανίζουν γενικό και διαρκή χαρακτήρα. Οι πολιτικές αυτές διαµορφώνονται και υλοποιούνται ως προγράµµατα τα οποία αντιστοιχούν σε περιορισµένη χρηµατοδότηση, έχουν µικρή χρονική διάρκεια και απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους. Επιπλέον, µε τις πολιτικές αυτές επιχειρείται η εξατοµίκευση των παρεµβάσεων, η οποία επιτυγχάνεται µέσω των τεχνικών του «σχεδίου» ή του «συµβολαίου» µε τον επωφελούµενο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση δίνει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση ενεργητικών πολιτικών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο µοντέλο πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα κύριος φορέας υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), ο οποίος αναπτύσσει ευρύ φάσµα δράσεων µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την πρόληψη της ανεργίας. Ι. Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη έχει υποβληθεί σηµαντικός αριθµός αναφορών σχετικά µε την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.., συγκεκριµένα 556 αναφορές από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής µέχρι το τέλος του Από το σύνολο των δράσεων ενεργητικών πολιτικών που αναπτύσσει ο Οργανισµός, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορές που αφορούν κυρίως Προγράµµατα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε.), Προγράµµατα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων (Προγράµµατα Ν.Θ.Ε.) και Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Προγράµµατα STAGE). Στις αναφορές αυτές οι πολίτες καταθέτουν την εµπειρία από την επαφή τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κατά την προσπάθεια ένταξης, είτε ως άνεργοι είτε ως εργοδότες, σε δράσεις που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.. στο πλαίσιο εφαρµογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Έχοντας διερευνήσει τα ζητήµατα που έθεταν οι αναφορές, αλλά και τον τρόπο αντιµετώπισής τους από τις περιφερειακές υπηρεσίες και τη ιοίκηση του Ο.Α.Ε.., ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε Ειδική Έκθεση, προκειµένου αφενός να επεξεργαστεί τη συσσωρευµένη εµπειρία του για τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµάτων αναφορικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. κατά την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αφετέρου να αναδείξει περιοχές της δραστηριότητας του Οργανισµού που επιδέχονται βελτιωτικές παρεµβάσεις. ΙΙ. Η περιπτωσιολογία που τέθηκε υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά ενδεικτικά: Α. Προβλήµατα και δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν λόγω του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων των υλοποιούµενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και συνδέονται µε : την αστάθεια του νοµοθετικού πλαισίου και της διοικητικής εφαρµογής του: µεταβολές του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων, καθώς και «αιφνίδιες» µεταβολές στη διοικητική πρακτική.

2 τη διαχειριστική ευελιξία στον καθορισµό των θέσεων υπαγωγής στα επιµέρους προγράµµατα: α) σύντµηση προθεσµιών για την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης των διατιθέµενων θέσεων και β) αδυναµία υπαγωγής στα προγράµµατα λόγω ανακατανοµής των θέσεων µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπαγωγής (κριτήρια επιλεξιµότητας), τις διαδικασίες ένταξης, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι επωφελούµενοι άνεργοι ή οι επιδοτούµενες επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων. Β. Προβλήµατα κατά τα στάδια υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. που σχετίζονται µε : τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις υπαγωγής σε προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης [ενδεικτικά: ορισµός και πιστοποίηση της ιδιότητας του ανέργου, επαγγελµατικές κατηγορίες και δραστηριότητες που εξαιρούνται από την επιχορήγηση προγραµµάτων Ν.Ε.Ε., τήρηση όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχορηγούµενων επιχειρήσεων σε προγράµµατα Ν.Ε.Ε., δεσµεύσεις και υποχρεώσεις επιχειρήσεων που επιδοτούνται για την απασχόληση ανέργων] τον έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης [ενδεικτικά : έγκαιρη και ορθή διενέργεια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής από τις υπηρεσίες απασχόλησης, διοικητικός έλεγχος αποφάσεων των τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης (καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων - µεταβολή των διοικητικών οργάνων εξέτασης των ενστάσεων), διακοπή επιχορήγησης και αναζήτηση αναλογούντος ποσού] τη µη έγκαιρη καταβολή επιχορηγήσεων Γ. Προβλήµατα πληµµελούς εξυπηρέτησης των πολιτών που εστιάζονται σε : ελλιπή ή εσφαλµένη πληροφόρηση των δικαιούχων από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης συµπεριφορά των υπαλλήλων του Οργανισµού παραβίαση διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η περιπτωσιολογία των υποθέσεων που απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.. είναι ενδεικτική. εν αφορά το σύνολο των υλοποιούµενων προγραµµάτων από τον Οργανισµό, ούτε το σύνολο των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Επίσης, από το Συνήγορο του Πολίτη δεν υποτιµάται το γεγονός ότι ο Οργανισµός διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό προγραµµάτων και δράσεων και επιτελεί σηµαντικό έργο στον τοµέα της προώθησης της απασχόλησης. Μάλιστα, ορισµένες επισηµάνσεις της Αρχής αναφέρονται σε θέµατα στα οποία πολύ συχνά το ζήτηµα δεν είναι η νοµιµότητα των ενεργειών του Οργανισµού. Ωστόσο, εµφανίζονται πτυχές πληµµελούς εξυπηρέτησης των αποδεκτών της δραστηριότητάς του, µε αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στους τελικούς δικαιούχους των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, δηλαδή τους ανέργους. ΙΙΙ. Στοχεύοντας στην ανάδειξη περιοχών στις οποίες θα µπορούσε να αναληφθεί βελτιωτική δράση εκ µέρους του Ο.Α.Ε.., ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει ορισµένες επισηµάνσεις και παρατηρήσεις συµπερασµατικού χαρακτήρα. Προνοµιακό πεδίο των επισηµάνσεων αυτών αποτελεί η ίδια η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, στις οποίες και πέφτει το βάρος όσον αφορά την προώθηση και την επιτυχή υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών, δεδοµένου ότι οι ενεργητικές πολιτικές - 2 -

3 απασχόλησης περιλαµβάνουν σηµαντικές διαδικαστικές διαστάσεις που ασκούν βαρύνουσα επίδραση στην πρόσβαση στις σχετικές δυνατότητες από τους επωφελούµενους. Α. ιαχείριση των προγραµµάτων: σχεδιασµός, ευελιξία και εσωστρέφεια 1. Από την εξέταση του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε., Ν.Θ.Ε. και STAGE) που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.. και της συχνότητας µεταβολής των ουσιαστικών προϋποθέσεων και των διαδικασιών υπαγωγής στα εν λόγω προγράµµατα, συνάγεται η δυσκολία διαχείρισης της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η δυσκολία αυτή έχει ως αποτέλεσµα να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου και τελικά η αξιοπιστία του Οργανισµού σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων του. Από τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν διαφαίνεται σε ορισµένο βαθµό µια διαχειριστικής φύσης αδυναµία του Ο.Α.Ε.. σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Αυτό φαίνεται να συνίσταται στο ότι εφαρµόζονται πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης µέσω του Ο.Α.Ε.., χωρίς όµως να υπάρχει σαφής εικόνα των δεδοµένων της αγοράς εργασίας κατά περίπτωση, προκειµένου να προσαρµοσθούν αναλόγως οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Ως προς αυτό, η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των εργασιακών δεξιοτήτων των εγγραφόµενων ανέργων δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναµενόµενα, αφού ο Οργανισµός φαίνεται να διαθέτει περιορισµένη γνώση των χαρακτηριστικών των ανέργων που εξυπηρετεί. Για παράδειγµα, οι συντµήσεις προθεσµιών και οι ανακατανοµές θέσεων µεταξύ διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, που αποτελούν στοιχείο ευελιξίας της διαχείρισης των προγραµµάτων, βασίστηκαν σε προσωρινή και ατελή εικόνα της ζήτησης των προγραµµάτων αυτών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα προβλήµατα που δηµιούργησε η προσπάθεια διόρθωσης και προσαρµογής εκ µέρους του Οργανισµού: αφενός δηµιουργήθηκαν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες και αφετέρου αιφνιδιάστηκαν οι αποδέκτες των προγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζεται ανάγκη καλύτερου σχεδιασµού των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης µε βάση αξιόπιστα στοιχεία, συστηµατοποίησης της καταγραφής των ανέργων, µελέτης της «απόληψης» και «µη απόληψης» των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. και των λόγων που την ερµηνεύουν κ.λπ. 2. Η (κατά τα λοιπά απαραίτητη) διαχειριστική ευελιξία στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών δεν µπορεί εξάλλου να σηµαίνει (ή να καταλήγει σε) αδιαφορία για τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Ο.Α.Ε.. στους αποδέκτες της πολιτικής του, τους ανέργους, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα. Είναι χρήσιµο να κατανοηθεί ο ιδιαίτερα δυσµενής χαρακτήρας των επιπτώσεων της απόρριψης επιδότησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανέργων, οι οποίοι αρχικά ενθαρρύνονται και προτρέπονται σε ενεργοποίηση για την (επαν-)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ωστόσο αποστερούνται αναµενόµενων οικονοµικών πόρων, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι και επιτακτικά αναγκαίοι κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών τους. Η πρακτική των αιφνιδιαστικών και συχνάκις µεταβαλλόµενων αποφάσεων της διοίκησης έχει ως παρεπόµενη συνέπεια οικονοµική επιβάρυνση των ανέργων την οποία δεν ανέµεναν, δεδοµένου ότι αποφάσισαν να ξεκινήσουν µια δραστηριότητα προσδοκώντας την οικονοµική ενίσχυση του Ο.Α.Ε Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη διαπιστώνεται µια αντίθεση (και ενίοτε η ανεπιτυχής αντιµετώπισή της) µεταξύ µιας διαχειριστικής, εσωστρεφούς λογικής της διοίκησης και µιας εξωστρεφούς λογικής, αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της ανεργίας, µέσω της εφαρµογής πολιτικών ενεργοποίησης των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενώ για λόγους εσωστρεφείς - διαχειριστικούς, που ενδιαφέρουν τον Οργανισµό, αξιοποιείται κατά κόρον η ευελιξία, δεν συµβαίνει το ίδιο όταν πρόκειται για την εξωστρεφή προσαρµοστικότητα στην πραγµατικότητα των ανέργων (για παράδειγµα, νέες µορφές εργασίας ή νέοι όροι απασχόλησης, λ.χ. τηλεεργασία)

4 Η εσωστρεφής - διαχειριστική λογική οδηγεί στο να δίνεται έµφαση σε διαδικασίες ελέγχου για την αποτροπή της καταχρηστικής πρόσβασης (από µη δικαιούχους) ενώ λιγότερο απασχολεί η (εξωστρεφής) επίτευξη του στόχου των προγραµµάτων, που είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέµηση της ανεργίας. Έτσι, για παράδειγµα, κάθε παράλειψη εκ µέρους των πολιτών εύκολα οδηγεί σε διακοπή της επιχορήγησης και επιστροφή των αναλογούντων ποσών, ενώ δεν αξιολογείται η βαρύτητα της σχετικής παράλειψης ούτε οι λόγοι που την προκάλεσαν (π.χ. ανωτέρα βία, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις άλλων υπηρεσιών κ.λπ.). Η αυστηρότητα αυτή που τυπικά είναι απολύτως σύννοµη, µπορεί να υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα των δράσεων, είτε αποθαρρύνοντας άρα αποτυγχάνοντας στην επιδιωκόµενη «ενεργοποίηση» είτε, ακόµα χειρότερα, αφήνοντας έκθετους τους πρώην ανέργους µε ανειληµµένες οικονοµικές υποχρεώσεις στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, χωρίς την επιχορήγηση στην οποία είχαν βασιστεί. Η ευελιξία θα µπορούσε να βοηθήσει στην εξωστρεφή αποτελεσµατικότητα, εκτιµώντας κατά πόσον η αυστηρότητα στην τήρηση ορισµένων δεσµεύσεων είναι η ενδεδειγµένη λύση. 4. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η µη ύπαρξη σταθερού κανονιστικού πλαισίου τόσο σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, όσο και τη διαδικασία υπαγωγής στα σχετικά προγράµµατα, καθώς και λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους αποδέκτες των πολιτικών αυτών, δηλαδή τους ανέργους. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των προγραµµάτων αυξάνει τις πιθανότητες εσφαλµένων ενεργειών ή παράλειψης ενεργειών τόσο από την πλευρά των ανέργων, όσο και από την πλευρά των υπαλλήλων. Επίσης, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους, έγκαιρης και αποτελεσµατικής πληροφόρησης των δικαιούχων, αλλά και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των προγραµµάτων και προκαλεί ή εντείνει υφιστάµενα προβλήµατα σε διαχειριστικό επίπεδο (δυσχέρεια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής από τις υπηρεσίες απασχόλησης, αδυναµία ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών κ.λπ.). Η ανεπαρκής ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στις αυξηµένες διαχειριστικές απαιτήσεις υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενισχύει την ανασφάλεια των πολιτών και τους δηµιουργεί αίσθηση αδικίας και απογοήτευση, επιφέροντας ως δυσµενή συνέπεια τη µη πρόσβαση στις προσφερόµενες δυνατότητες και τα δικαιώµατα. Ταυτόχρονα, πλήττεται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών απασχόλησης. Β. Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι αποδέκτες των πολιτικών τους Η σηµασία των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι µεγάλη, όχι µόνο λόγω της συγκυρίας αυξηµένης ανεργίας, αλλά και λόγω της έµφασης στις ενεργητικές πολιτικές. Η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενώ αντιθέτως προβλήµατα και δυσλειτουργίες κατά το στάδιο εφαρµογής των πολιτικών αυτών αντιστρατεύονται τους στόχους τους. Σηµαντική αποστολή έχουν τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.), τα οποία εξατοµικεύουν τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης µέσω των συµβουλευτικών υπηρεσιών τους και της στήριξης των ανέργων. εδοµένης της διαφοροποίησης του πληθυσµού των ανέργων ως προς τα προσόντα, τις επιδιώξεις και την ιδιαίτερη κατάστασή τους, η επιτυχία της αποστολής των Κ.Π.Α. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πραγµατική εξατοµίκευση της προσέγγισης των προβληµάτων. Από την εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε κριτήρια γενικού πληθυσµού και όχι ως ανέργους σε κατάσταση ανάγκης για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος ανεργίας. Τα Κ.Π.Α. φαίνεται να προωθούν τα επιδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραµένουν δηλαδή «προγραµµατο-κεντρικά» και όχι «ατοµο-κεντρικά» όπως - 4 -

5 ήταν τουλάχιστον η δηλωµένη πρόθεση. Εν προκειµένω, έλλειµµα εµφανίζεται στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στους ανέργους, και ιδιαίτερα της εξατοµικευµένης παρέµβασης. Αυτή περικλείει τόσο την ακρίβεια και πληρότητα της ενηµέρωσης όσο και την αντιστοίχηση µε και την προσαρµογή στα χαρακτηριστικά των ανέργων. Ειδικότερα, αν και δεδηλωµένος στόχος των πολιτικών απασχόλησης του Ο.Α.Ε.., είναι η υπαγωγή των ανέργων στα προγράµµατα που υλοποιεί ύστερα από την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών και της ιδιαίτερης κατάστασης κάθε ανέργου, διαπιστώνεται ότι στην πράξη τα κριτήρια ένταξής τους σε πρόγραµµα είναι αφενός η προτεραιότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ακόµη περισσότερο η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις σηµαντικές διαδικαστικές προϋποθέσεις των υλοποιούµενων προγραµµάτων. Μεγάλο µέρος των ανέργων και ενίοτε µακροχρονίως φαίνεται να είναι άτοµα που στερούνται πρόσβασης σε πόρους, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, δεν είναι εξοικειωµένα µε διοικητικές διαδικασίες, αντιµετωπίζουν δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες και τελούν σε δυσχερή οικονοµική και ψυχολογική κατάσταση. Η προσέγγισή τους εκ µέρους των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και µάλιστα των Κ.Π.Α. πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά τους αυτά και να προσαρµόζει ανάλογα τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό αφορά τόσο τη διαµόρφωση των προγραµµάτων, ώστε να µην υπερτιµάται η ικανότητα των ατόµων αυτών να εµπλακούν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, όσο και την πλήρη και ακριβή ενηµέρωσή τους για τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις οι οποίες απορρέουν από την ένταξή τους σε ορισµένο πρόγραµµα. Εν προκειµένω η λύση είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Αυτή βέβαια δεν αφορά αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε.., αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, ενώ αποτελεί ευρύτερο στόχο πολιτικής που συνδέεται γενικότερα µε την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στη χώρα. Από την πλευρά του ωστόσο, ο Ο.Α.Ε.. πρέπει µε περισσή ευαισθησία να περιορίζει συστηµατικά τα γραφειοκρατικά εµπόδια που υπονοµεύουν τη δυνατότητα των ανέργων να επωφεληθούν από τις δράσεις του και που συνεπώς πλήττουν την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών του. Επιπλέον, ως µείζον ζήτηµα αναδεικνύεται η πληρότητα και η ακρίβεια της πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόµενους (είτε ανέργους είτε επιχειρηµατίες) για ένταξη σε προγράµµατα. Ειδικής βαρύτητας είναι η έµφαση στην ενηµέρωσή τους για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν. Η ελλιπής ή εσφαλµένη ενηµέρωση ή η ανεύθυνη προφορική διαβεβαίωση εκ µέρους των τοπικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. σχετικά µε διάφορες υποχρεώσεις ή προσδοκίες του ανέργου ή σχετικά µε τους όρους των προγραµµάτων και τον «αυστηρό» χαρακτήρα των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει µε τη συµµετοχή σε αυτά ή ακόµη σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις της µη τήρησης των όρων των προγραµµάτων στα οποία εντάσσεται, καταλήγει σε σηµαντικά προβλήµατα των αποδεκτών των πολιτικών του Ο.Α.Ε... Έτσι µετακυλίεται η ευθύνη των παραλείψεων και λαθών στον άνεργο (ή τον εκάστοτε αποδέκτη της πολιτικής του Ο.Α.Ε..). Το ζήτηµα της ελλιπούς ή εσφαλµένης πληροφόρησης των ενδιαφερόµενων να υπαχθούν σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανέδειξε περαιτέρω το πρόβληµα της ενηµέρωσης και της κατάλληλης κατάρτισης των ίδιων των στελεχών των Κ.Π.Α. και γενικότερα του Ο.Α.Ε.. που αναλαµβάνουν αυτά τα καθήκοντα. Η δυσχέρεια παροχής αξιόπιστων πληροφοριών από υπαλλήλους των Κ.Π.Α. οφείλεται ενδεχοµένως στο µεγάλο αριθµό των δράσεων που υλοποιεί ταυτόχρονα ο Οργανισµός. Η πληθώρα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υπαγωγή στα προγράµµατα σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό των υλοποιούµενων δράσεων επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής ακριβούς, πλήρους και αξιόπιστης πληροφόρησης - 5 -

6 των ανέργων από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών απασχόλησης για τις δράσεις του Οργανισµού. Συνοπτικά, µπορεί να επισηµανθεί ότι κατά την κατάρτιση και υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.., θα πρέπει να είναι σε κάθε βήµα συνειδητοί, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, οι στόχοι του Οργανισµού που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας. Ο ρόλος των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι εν προκειµένω ιδιαίτερα κρίσιµος. IV. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι ο δυναµικός και µεταβαλλόµενος χαρακτήρας των προγραµµάτων καθιστά επιµέρους προτάσεις ανεπίκαιρες και αλυσιτελείς. Κρίνεται ωστόσο σκόπιµη η διατύπωση ορισµένων προτάσεων που αφορούν κατά οριζόντιο τρόπο τη διαχείριση των προγραµµάτων και την εξυπηρέτηση των αποδεκτών τους. Οι προτάσεις αυτές αφορούν ταυτόχρονα διάφορες επιµέρους πλευρές της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης και οργανώνονται σε τρεις οµάδες ως ακολούθως: Α. Εσωτερική διαχείριση Η αναγκαία διαχειριστική ευελιξία κατά τη φάση υλοποίησης των προγραµµάτων πρέπει να αξιοποιείται µε φειδώ, λόγω των δυσµενών επιπτώσεων των τροποποιήσεων στους αποδέκτες τους αλλά και λόγω της δυσπιστίας την οποία προκαλούν. Εποµένως, πρέπει να δοθεί έµφαση στην αρτιότερη αρχική διαµόρφωσή τους, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη τροποποιήσεων στη διάρκεια της εφαρµογής τους. Σε περίπτωση ωστόσο που ο Ο.Α.Ε.. για απολύτως εξαιρετικούς λόγους µεταβάλει τα δεδοµένα του προγράµµατος οφείλει: α) να ενηµερώσει εγκαίρως τις περιφερειακές υπηρεσίες του για την επικείµενη διακοπή του προγράµµατος λόγω πλήρωσης των θέσεων ή την άλλου είδους τροποποίησή του, β) να µεριµνήσει ώστε η τροποποίηση να λάβει την απαιτούµενη δηµοσιότητα, και γ) να καταστήσει σαφή τα κριτήρια επιλογής για την υπαγωγή στο πρόγραµµα µετά την τροποποίηση. Για τη συλλογή των αιτήσεων των υποψηφίων για προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE), την κατάρτιση των πινάκων των ασκούµενων και τη διαχείριση κατά τρόπο ασφαλή των δεδοµένων που αυτοί περιέχουν, θα ήταν σκόπιµη η τήρηση των συγκεκριµένων αρχείων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών και να παρέχεται δυνατότητα διασταύρωσης των καταχωρηµένων στοιχείων. Να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή διενέργεια του ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής σε προγράµµατα από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε ό,τι αφορά την εξέταση της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους και τη διερεύνηση της συνδροµής ή της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων υπαγωγής στα προγράµµατα. Ο διοικητικός έλεγχος των πράξεων που διενεργείται σε πρώτο βαθµό ελέγχου από τις Περιφερειακές /νσεις του Ο.Α.Ε.. να προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση του αιτήµατος και των ισχυρισµών των πολιτών. Το.Σ. διατηρεί ωστόσο την ευχέρεια να κρίνει την υπαγωγή στα προγράµµατα µε βάση γενικότερα κριτήρια. Προβλήµατα, στα οποία προφανώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας ή ευθύνης άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, µε συνέπεια αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης των ενδιαφερόµενων σε υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, να µπορούν να κριθούν ταχύτερα και σε πρώτο βαθµό σε αποκεντρωµένο επίπεδο (τοπική υπηρεσία Ο.Α.Ε..). Να λαµβάνεται µέριµνα για την έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων από τις υπηρεσίες απασχόλησης εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων που τίθενται σε επίπεδο κανονιστικής ρύθµισης

7 Β. Προγράµµατα Να προβλεφθούν από τις κανονιστικές διατάξεις (και άλλες) εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά την υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης σε χώρο εκτός της κατοικίας του επαγγελµατία, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σύγχρονες µορφές εργασίας, ενδεχοµένως µε λοιπές διαφοροποιήσεις του προγράµµατος (π.χ. ως προς το ύψος της καταβαλλόµενης επιχορήγησης) για τις περιπτώσεις αυτές. Όσον αφορά τη διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της απασχολησιµότητας σε ετήσια βάση, σκόπιµο θα ήταν να λαµβάνεται υπόψη η φυσιολογική ροή λειτουργίας επιχειρήσεων που εµφανίζουν περιοδικότητα στη ζήτηση εργασίας (εποχικές διακυµάνσεις). Όταν πρόκειται για διαπίστωση της συνδροµής πραγµατικών καταστάσεων, να διαµορφώνονται ενιαία κριτήρια για τη διαµόρφωση της κρίσης των οργάνων που διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται υποκειµενικές, ευκαιριακές και εν µέρει αυθαίρετες κρίσεις και να κατανοούνται ενδεχοµένως καλύτερα οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε µορφής επιχείρησης. Κριτήριο για τη διαπίστωση της καταλληλότητας διαµόρφωσης του επαγγελµατικού χώρου πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας της επιχείρησης. Οι µηχανισµοί ελέγχου συνδροµής των προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράµµατα δεν θα πρέπει να έχουν απλώς κυρωτικό, αλλά και διορθωτικό χαρακτήρα. Προτείνεται η διαφοροποίηση στην αντιµετώπιση προϋποθέσεων ουσιαστικού και διαδικαστικού τύπου (οι οποίες δεν είναι της ίδιας βαρύτητας) κατά την εξέταση των ενστάσεων, σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες και επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας. Στα Προγράµµατα Ν.Ε.Ε. και ενόψει της ενίσχυσης της βιωσιµότητας των νέων επιχειρήσεων, η τεχνική στήριξη (νοµική, λογιστική, επιχειρηµατική κ.λπ.) των νέων ελεύθερων επαγγελµατιών θα µπορούσε να αποτελεί µέρος της αντίστοιχης ενεργητικής πολιτικής, ώστε αυτή να µην εξαντλείται στην οικονοµική στήριξη του νέου επαγγελµατία. Γ. Σχέσεις µε πολίτες Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης, διότι οι σχετικές πληµµέλειες και παραλείψεις έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για τους ανέργους. Σε περίπτωση που ανακύπτει εκ των υστέρων πρόβληµα λόγω µη πλήρωσης µιας προϋπόθεσης ένταξης σε πρόγραµµα, για την οποία όµως ο Ο.Α.Ε.. όφειλε να έχει αντίληψη (π.χ. διότι ο ενδιαφερόµενος πέρασε από διαδικασία εξατοµικευµένης παρέµβασης ή διότι το ζήτηµα διέλαθε της προσοχής του υπευθύνου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων κ.λπ.), να µη µετακυλίεται στον αποδέκτη η ευθύνη για το λάθος της υπηρεσίας. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση και διαρκή επιµόρφωση και ενηµέρωση των στελεχών του Ο.Α.Ε.. που πληροφορούν προφορικά τους ενδιαφερόµενους για τις προσφερόµενες δυνατότητες και τις προϋποθέσεις τους. Επιπλέον, χρήσιµη θα ήταν εν προκειµένω η ύπαρξη εντύπου µε την κωδικοποίηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από κάθε πρόγραµµα (checklist), ώστε προτού ο εργασιακός σύµβουλος δώσει κατευθύνσεις, να ελέγχει τα βασικά στοιχεία του προφίλ του ανέργου βάσει του καταλόγου αυτού. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα πληροφοριακά έντυπα του Οργανισµού για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις δράσεις που υλοποιεί. Οι σχετικές πληροφορίες να είναι κατανοητές, σαφείς, ακριβείς, συνοπτικές και να µη δηµιουργούν την ανάγκη παρεµβολής διαµεσολαβητών ή διεκπεραιωτών στη σχέση πολίτη (ανέργου ή επιχείρησης) και δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης

8 Κατά την έκδοση δυσµενών διοικητικών πράξεων από τα αρµόδια διοικητικά όργανα του Ο.Α.Ε.. να παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου, ύστερα από σχετική κλήση του από το διοικητικό όργανο. Επειδή η πληµµελής εξυπηρέτηση πολιτών συνήθως συνίσταται σε µη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (αποκλειστικές προθεσµίες, πρωτοκόλληση εγγράφων κ.λπ.), θα ήταν σκόπιµη η επιµόρφωση του προσωπικού σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Κ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ Στην Αθήνα σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα